Kommunestyret. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteinnkalling"

Transkript

1 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Saksnr: Sakstittel PS 12/12 Interpellasjoner IN 2/12 Interpellasjon fra Høyre om fullelektroniske kommunestyremøter IN 3/12 Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om retningslinjer for tilsettinger IN 4/12 Interpellasjon fra UKPT om dagsenteret ved Dypedalsåsen PS 13/12 Spørsmål PS 14/12 Østerhaug - boliger for funksjonshemmede PS 15/12 Kontrollutvalget: Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon PS 16/12 Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 PS 17/12 Behandling av klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 35 bnr 45 i Vikerhavn på Asmaløy til fritidsformål PS 18/12 Søknad om tilskudd til filmserien Norske Naturperler PS 19/12 Istandsetting av Akerøy fort - finansiering av delprosjekt 2 PS 20/12 Invitasjon om å bli aksjonær i INSPIRIA science center PS 21/12 Prioritering av planarbeid for i påvente av endelig Planstrategi PS 22/12 Valg av overformyndere i Hvaler kommune PS 23/12 Meldinger og informasjon RS 3/12 Godkjent protokoll fra forrige møte RS 4/12 Reoppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler nasjonalpark RS 5/12 Samarbeid om arkivtjenesten mellom Hvaler kommune og Fredrikstad kommune Enkel bevertning fra kl 16:30 Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 35

2 PS 12/12 Interpellasjoner Møteinnkalling side 2 av 35

3 PS 13/12 Spørsmål Møteinnkalling side 3 av 35

4 Hvaler kommune Saksnr 2010/ Østerhaug - Boliger for funksjonshemmede - Doknr 24 Arkivkode H30 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /12 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /12 Arbeidsmiljøutvalget /12 Administrasjonsutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Østerhaug - boliger for funksjonshemmede Sammendrag Denne saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i juni 2011, hvor kommunestyret ga rådmannen i oppdrag å fortsette planleggingen av nye lokaliteter for tiltak for funksjonshemmede, på Østerhaug på Kirkeøy. Saken redegjør for det som er utført siden kommunestyrets oppdrag ble gitt. Rådmannen konstaterer at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet innenfor de økonomiske rammer som kommunen i dag har, og han ser det derfor i utgangspunktet også som ufornuftig å fortsette planarbeidet i det tempoet som kommunestyret la til grunn. Økningen i antallet brukere som har lovbestemt rett til tjenester fra tiltak for funksjonshemmede, forventes å øke betydelig de nærmeste årene. Samtidig er de nåværende lokalitetene ikke tilfredsstillende i forhold til eksisterende drift, og langt mindre når driften skal omfatte flere brukere. Dette vil uansett påføre kommunen økte utgifter som det vil bli vanskelig å unngå. I denne krevende situasjonen foreslår rådmannen at kommunestyret gjør vedtak om å fortsette planlegging, prosjektering og kontraktsinngåelser om bygging, under den uttrykkelige forutsetning at kommunestyret samtidig gjør vedtak om å innføre eiendomsskatt med virkning fra 2013, til finansiering av de utgiftene som prosjektet da vil føre med seg. Saksopplysninger Med utgangspunkt i kommunedelplan for pleie og omsorgstjenester , har kommunestyret i møter (sak 24/11), og (sak 51/11) behandlet spørsmålet om investering og drift av boliger for funksjonshemmede på tidligere kjøpt tomt på Østerhaug på Kirkeøy. Tomten ble kjøpt i 2010 for kr 5.7 mill., med bakgrunn i behovet for å møte de dagsaktuelle og fremtidige utfordringene knyttet til omsorgen for funksjonshemmede. Når det gjelder forholdene for de ansatte spesielt, har Arbeidstilsynet nå gjennomført tilsyn ved bofellesskapet på Oladammen. Rapporten fra tilsynet foreligger foreløpig ikke. Arbeidstilsynet ble som kjent varslet av Fagforbundet som følge av at kommunestyret i møte , ikke fant midler i budsjett og økonomiplan for , til å løse behovet for ny bygningsmasse til tiltak for funksjonshemmede. På bakgrunn av lengre tids misnøye og allerede kjent dokumentasjon om forholdene, må vi imidlertid anta at konklusjonen fra tilsynet blir så vidt negativ i forhold til dagens situasjon, at den underbygger de argumenter for overføring til nye lokaliteter som rådmannen allerede har presentert for kommunestyret. Møteinnkalling side 4 av 35

5 Bakgrunnen for at denne saken nå legges frem er følgende vedtak fra kommunestyrets møte , sak 51/11: 1. Rådmannen bes gjennomføre detaljplanlegging og anbudskonkurranse for tiltak for funksjonshemmede på eiendommen Østerhaug. Utgiftene til dette, kr finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 2. Straks det foreligger bindende anbud og et opplegg for fullfinansiering av byggearbeidene, bes kommunestyret få seg forelagt saken til endelig godkjenning. Rådmannen bes legge til rette for salg av kommunale eiendommer og aktiva i nødvendig utstrekning for å fullføre investeringen. Kommunestyret forventer å få saken til endelig behandling innen utgangen av 1. halvår Skisseprosjekt og detaljert kostnadskalkyle økte kapitalkostnader I henhold til nevnte vedtak er det nå laget et skisseprosjekt som forberedelsene til utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt en mer detaljert kostnadskalkyle. Skisseprosjektet gir en foreløpig skisse over hvordan en ferdig utbygging kan fremstå. Dette har fremkommet gjennom følgende prosess: Utarbeidelse av et romprogram og funksjonsbeskrivelse. Her har virksomhetene Tiltak for funksjonshemmede og Kommunal Teknikk og Eiendomssjef bidratt med å stille krav til innhold og utforming. Det har også vært gjennomført referansebesøk og samtaler med Fredrikstad kommune for å få et best mulig grunnlag for utarbeidelsen. Det har vært engasjert en arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjektet. Skisseprosjektet har tatt utgangspunkt i romprogrammet og funksjonsbeskrivelsen, samtaler og befaring på tomten. Utarbeidet skisseprosjektet bygger på gjeldende reguleringsplan som er utarbeidet spesielt for denne tomten av tomtens selger. Det har også vært engasjert rådgivende ingeniør innenfor byggtekniske fag for å utarbeide detaljert kostnadskalkyle. Dette for å få en best mulig sikkerhet for at kostnadsoverslaget fra arkitekten i skisseprosjektet er korrekt. Skisseprosjektet og kostnadskalkylen ligger vedlagt dette saksdokumentet. Utbyggingen på Østerhaug i henhold til skisseprosjektet, er i kostnadskalkylen anslått til kr 43.6 mill., inkludert prisstigning og allerede ervervet tomt. Dette medfører et låneopptak på om lag kr 31.2 mill., inklusive tomt, som forutsettes nedbetalt over 40 år. Låneopptakets endelige størrelse er avhengig av at kommunens søknad om investeringstilskudd fra Husbanken, tilsvarende kr 12.4 mill. blir innvilget. Endelig låneopptak vil også kunne bli påvirket av hva som bestemmes om de nåværende lokalitetene på Oladammen, etter ferdigstillelsen av Østerhaug. Med disse forutsetninger er det beregnet at kommunens kapitalutgifter på årsbasis vil øke med om lag kr 1.8 mill. Til fradrag kommer leieinntekter fra 10 boliger på Østerhaug, som er anslått til kr 0.7 mill. pr år. Rådmannen legger således til grunn at utbyggingen på Østerhaug vil øke kommunens årlige kapitalutgifter med ca kr 1.1 mill. Andre økte driftsutgifter Når det gjelder andre driftsøkonomiske konsekvenser er det ikke gjort ytterligere beregninger utover det som fremkom i kommunestyrets sak 51/11, behandlet i møte I nevnte sak ble det lagt til grunn at antallet brukere av tiltak for funksjonshemmede vil øke med mellom 4 og 8 personer i planperioden. Det ble også beregnet at den klart rimeligste måten å håndtere denne økningen på var å bygge nytt på Østerhaug, fremfor å satse videre på Oladammen i kombinasjon med drift i annen bygningsmasse. Tiltak for funksjonshemmede vil som følge av økningen i antallet brukere kreve økte driftsrammer i størrelsesorden kr 4.0 mill. på årsbasis (prisnivå 2011). Finansielt bidrag fra salg av kommunal eiendom og andre aktiva Kommunestyret ba i sak 51/11, behandlet i møte , om at rådmannen la til rette for salg av kommunale eiendommer og aktiva i nødvendig utstrekning for å fullføre investeringen. Resultatet av dette arbeidet ble som kjent lagt frem for kommunestyret i møte , sak 128/11. Det ble da besluttet å legge ut for salg en boligtomt, eiendommen gnr 49, bnr 334, på Dammenga på Hauge, taksert til kr 0.6 mill. I tillegg hadde kommunens solgt sine aksjer Borg Buss, til en pris av kr 1.2 mill. Til sammen gir salg av kommunal eiendom og aktiva et bidrag til finansiering av utbyggingen på Østerhaug i størrelsesorden kr 1.8 mill. Møteinnkalling side 5 av 35

6 Mulig fremdriftsplan etter at endelig vedtak om gjennomføring er gjort Når endelig beslutning om gjennomføring er gjort, kan videre arbeid bli som følger: Forprosjekt for utarbeidelse av grunnlaget for anbudskonkurranse. Det vil da bli engasjert byggeleder og rådgivende konsulenter innenfor alle tekniske fag for detaljprosjektering. Detaljprosjekteringen vil ta utgangspunkt i skisseprosjektet. Det vil også gjennomføres enkle grunnundersøkelser som en del av detaljprosjekteringen. Prosjektet vil trolig gjennomføres som en hovedentreprise, noe som medfører at det engasjeres en hovedentreprenør til å gjennomføre arbeidene i henhold til en relativt detaljert spesifikasjon utarbeidet av oss. I spesifikasjonen vil det i hver enkelt anbudspost beskrives en standard utførelse som det gis pris på, i tillegg vil det settes opp en rekke opsjoner som også skal prissettes. På den måten har vi som byggherre mulighet til å justere kostnadene underveis i byggeprosessen, når vi ser den løpende utvikling av påløpte kostnader. En gjennomføring ved en hovedentreprise vil kreve tettere oppfølging fra byggherre enn ved en totalentreprise. Denne oppfølging vil måtte kjøpes som en tjeneste av en ekstern byggeleleder, men kostnadsbesparelsen totalt vil kunne være opp mot 10-15% ved en slik løsning. Dette i følge våre eksterne rådgivere. Det vil være behov for mindre endringer i den gjeldende reguleringsplanen. Hovedtrekkene i dagens reguleringsplan vil beholdes, men det vil være behov for å justere noe for å kunne plassere bygningsmassen mer optimalt i forholde til kravene i romprogram og funksjonsbeskrivelse, samt å utnytte tomten bedre i forhold til parkering, lysforhold og uteareal. Det gjennomføres en åpen anbudskonkurranse, entreprenør velges og kontrakt inngås. I kontrakten vil det legges inn et forbehold om at Kommunestyret godkjenner oppstart før arbeidene startes. Saken fremlegges for endelig godkjenning av Kommunestyret. Mulig fremdriftsplan kan i absolutt beste fall bli som følger: Oppstart av detaljprosjektering Utkast til revidert reguleringsplan foreligger Detaljprosjektering og anbudsgrunnlag ferdig Reguleringsplan klar til godkjenning etter høring Kontrakt med entreprenør foreligger Vedtak om oppstart i kommunestyret Reguleringsendring godkjent Oppstart byggearbeider Byggearbeider avsluttet Ferdigattest foreligger innflytting Ressurser til fortsatt planlegging, prosjektering og anbudskonkurranse Til planlegging, prosjektering og anbudskonkurranse for ny bygningsmasse for tiltak for funksjonshemmede ble det bevilget kr 0.3 mill i 2010 og kr 0.5 mill i Av dette gjenstår som ubrukt om lag kr 0.6 mill. Vedlegg Vedlegg sendes ikke med i saken, men kan lastes ned fra eller tilsendt ved henvendelse til servicetorget. 1. Skisseprosjekt og detaljert kostnadskalkyle. 2. Svar på forespørsel investeringstilskudd Østerhaug Hvaler (Husbanken). 3. Østerhaug informasjon til brukere og foresatte. 4. Østerhaug boliger for funksjonshemmede, veien videre (sak KS 51/11) Innkomne merknader ingen Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrets vedtak i møte , sak 51/11. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Møteinnkalling side 6 av 35

7 Vurdering Byggingen av nytt anlegg for tiltak for funksjonshemmede på Østerhaug, i henhold til de foreliggende planene, vil som det fremgår av foranstående, kreve at kommunen kan øke sine årlige utgifter med ca kr 5.1 mill. Fordelt med ca kr 1.1 mill. i kapitalutgifter, og ca kr 4.0 i andre driftsutgifter. Med de økonomiske rammebetingelsene som kommunen nå har, og som forverres ytterligere i økonomiplanperioden, anser rådmannen det som klart uforsvarlig å gjøre vedtak om videreføring av prosjektet. Det synes heller ikke fornuftig å fortsette planlegging, prosjektering og anbudsutlysing, før vi ser et realistisk tidspunkt for når kommunens økonomi kan gi mulighet for å gjennomføre planene. Kommunens økonomiske utfordringer kom klart til uttrykk i behandlingen av budsjett 2012 og økonomiplan Pågående oppfølging av vedtaket om budsjett og økonomiplan innebærer som kjent krevende prosesser for å redusere utgifter, hvilket fører med seg redusert tjenestetilbud til brukere og borgere, og større belastning på kommunens ansatte. I denne situasjonen er det vanskelig å tenke seg at vi kan styrke ressursbruken til tiltak for funksjonshemmede, med årlig om lag kr 5.1 mill kroner. Kommunens regnskapsmessige resultat for 2011, og den foreløpige utviklingen i skatteinntektene for 2012, underbygger det bildet av økende økonomiske utfordringer som økonomiplanen har vist i senere år. På den annen side ser rådmannen at antallet brukere som har lovbestemt rett til tjenester fra tiltak for funksjonshemmede, uansett vil øke i tiden som kommer, og at dette vil påføre kommunen utgifter som vi vanskelig kam unngå. I denne situasjonen vil rådmannen foreslå at kommunestyret gjør vedtak om å fortsette planlegging, prosjektering, anbudskonkurranse og bygging, forutsatt at kommunestyret samtidig gjør vedtak om å innføre eiendomsskatt med virkning fra 2013, til finansiering av de kostnadene som da vil påløpe som følge av dette prosjektet. Dette innebærer med andre ord et foreløpig vedtak om å innføre eiendomsskatt, i en størrelsesorden som kan finansiere økte årlige utgifter i størrelsesorden kr 5.1 mill. De utgiftene som vil påløpe til planlegging, prosjektering og anbudskonkurranse i 2012, kan dekkes av gjenstående del av de bevilgningene som allerede er gitt, det vil si om lag kr 0.6 mill.får I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som avgir innstilling til kommunestyret i denne saken. Alle andre utvalg som behandler saken kan avgi uttalelse, hvis utvalget ønsker det. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med planlegging, prosjektering, anbudskonkurranse og kontraktsinngåelse, i samsvar med den mulige fremdriftsplanen som fremgår av saksfremstillingen. Kostnadene ved dette forutsettes dekket av de bevilgninger som allerede er gitt til dette formålet. De utgiftene som påløper fra og med 2013 som følge av dette prosjektet, gradvis økende til årlig om lag kr 5.1 mill, skal finansieres ved innføring av eiendomsskatt med virkning fra Rådmannen bes fremme forslag snarest mulig som grunnlag for endelig vedtak i kommunestyret om innføring av slik eiendomsskatt. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 7 av 35

8 Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet fremmet følgende forslag (1) til uttalelse; 1. Rådet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. 2. Rådet anbefaler at kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med planlegging, prosjektering, anbudskonkurranse og kontraktsinngåelse, i samsvar med den mulige fremdriftsplanen som foregår av saksfremstillingen. Kostnadene ved dette forutsetter dekket av de bevilgninger som allerede er gitt til dette formålet. 3. Rådet ber videre kommunestyret sikre finansiering av bygging og drift av prosjekt Østerhaug. Forslag (1) enstemmig vedtatt Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : 1. Rådet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. 2. Rådet anbefaler at kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med planlegging, prosjektering, anbudskonkurranse og kontraktsinngåelse, i samsvar med den mulige fremdriftsplanen som foregår av saksfremstillingen. Kostnadene ved dette forutsetter dekket av de bevilgninger som allerede er gitt til dette formålet. 3. Rådet ber videre kommunestyret sikre finansiering av bygging og drift av prosjekt Østerhaug. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Det var enighet i utvalget om å støtte uttalelsen fra RMNF, og følgende forslag til uttalelse fra UKPT ble fremmet: 1. UKPT tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. 2. UKPT anbefaler at kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med planlegging, prosjektering, anbudskonkurranse og kontraktsinngåelse, i samsvar med den mulige fremdriftsplanen som foregår av saksfremstillingen. Kostnadene ved dette forutsetter dekket av de bevilgninger som allerede er gitt til dette formålet. 3. UKPT ber videre kommunestyret sikre finansiering av bygging og drift av prosjekt Østerhaug. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : 1. UKPT tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. 2. UKPT anbefaler at kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med planlegging, prosjektering, anbudskonkurranse og kontraktsinngåelse, i samsvar med den mulige fremdriftsplanen som foregår av saksfremstillingen. Kostnadene ved dette forutsetter dekket av de bevilgninger som allerede er gitt til dette formålet. 3. UKPT ber videre kommunestyret sikre finansiering av bygging og drift av prosjekt Østerhaug. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Saken tas til orientering. Møteinnkalling side 8 av 35

9 Behandling i Administrasjonsutvalget : Wenche P Wroldsen (Fagforbundet) fremmet følgende protokolltilførsel: Fagforbundet ber politikerne i Hvaler kommune være sitt arbeidsgiversansvar bevisst og ta rapporten fra arbeidstilsynet på alvor og sørge for den nødvendige kapital som må til for å få iverksatt bygging og drift av Østerhaug. Eivind Borge (Frp) fremmet følgende forslag til uttalelse basert på diskusjonen i utvalget: 1. Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. 2. Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med planlegging, prosjektering og anbudskonkurranse, i samsvar med den mulige fremdriftsplanen som foregår av saksfremstillingen. Kostnadene ved dette forutsetter dekket av de bevilgninger som allerede er gitt til dette formålet. 3. Administrasjonsutvalget ber videre kommunestyret sikre finansiering av bygging og drift av prosjekt Østerhaug. Borges forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Administrasjonsutvalget : 1. Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. 2. Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med planlegging, prosjektering og anbudskonkurranse, i samsvar med den mulige fremdriftsplanen som foregår av saksfremstillingen. Kostnadene ved dette forutsetter dekket av de bevilgninger som allerede er gitt til dette formålet. 3. Administrasjonsutvalget ber videre kommunestyret sikre finansiering av bygging og drift av prosjekt Østerhaug. Behandling i Formannskapet : Eivind Borge (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. 2. Formannskapet anbefaler at kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med planlegging, prosjektering og anbudskonkurranse, i samsvar med den mulige fremdriftsplanen som foregår av saksfremstillingen. Kostnadene ved dette forutsetter dekket av de bevilgninger som allerede er gitt til dette formålet. 3. Formannskapet ber videre kommunestyret sikre finansiering av bygging og drift av prosjekt Østerhaug. Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet forslag om at rådmannens forslag til innstilling opprettholdes. Fjeldbergs forslag fikk 3 stemmer (Fjeldberg (SV), Wevling (Ap), Olsen (Ap)) og falt, mens Borges forslag fikk 4 stemmer (Borge (Frp), Pettersen (Frp), Strøm (H), Ballovarre (H)) og ble vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : 1. Formannskapet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. 2. Formannskapet anbefaler at kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med planlegging, prosjektering og anbudskonkurranse, i samsvar med den mulige fremdriftsplanen som foregår av saksfremstillingen. Kostnadene ved dette forutsetter dekket av de bevilgninger som allerede er gitt til dette formålet. 3. Formannskapet ber videre kommunestyret sikre finansiering av bygging og drift av prosjekt Østerhaug. Møteinnkalling side 9 av 35

10 Hvaler kommune Saksnr 2011/606 - Østfold kontrollutvalgssekretariat - ØKUS - Doknr 29 Arkivkode 033 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Kontrollutvalget: Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Saksopplysninger I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 10 heter det: 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Kontrollutvalget i Hvaler har i møte , sak 12/3, behandlet Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for perioden Kontrollutvalget gjorde vedtak i samsvar med forslaget fra sekretariatet og oversender herved saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Det skal i perioden gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden (jf pkt 3.1 i planen). 2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 300 timer per år (Dette ihht avtale mellom eierne av revisjonen). 3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. (Dette ihht egen rutinebeskrivelse). 4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen som sendes kommunestyret. 5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Vedlagt følger saksfremstillingen og Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden fra Østfold kontrollutvalgssekretariat, og overordnet analyse fra Østfold kommunerevisjon IKS. I denne saken er det kontrollutvalget som har lovfestet innstillingsrett til kommunestyret. Men for å sikre at de berørte politiske organer og administrasjon blir godt kjent med revisjonens arbeid og kontrollutvalgets vedtak, så ønsker rådmannen at disse gis anledning til å uttale seg i forkant av kommunestyrets behandling. VedleggSaksfremstilling Østfold kontrollutvalgssekretariat, sak 12/3, møtedato Overordnet analyse for Hvaler kommune, rapport datert Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for Hvaler kommune Møteinnkalling side 10 av 35

11 Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven, særlig 77 Kontrollutvalget Forskrift om kontrollutvalg, 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Vurdering Ihht Kommuneloven 77 nr 6, heter det Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. Rådmannen har ingen uttalelse til saken. Formannskapet kan avgi uttalelse til saken dersom det er ønskelig, men det er kontrollutvalget som har retten til å innstille til kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag til vedtak 1. Det skal i perioden gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden (jf pkt 3.1 i planen). 2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 300 timer per år (Dette ihht avtale mellom eierne av revisjonen). 3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. (Dette ihht egen rutinebeskrivelse). 4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen som sendes kommunestyret. 5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Eivind Borge (Frp) fremmet følgende forslag til uttalelse fra formannskapet: Formannskapet tilslutter seg innstillingen fra Kontrollutvalget. Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tilslutter seg innstillingen fra Kontrollutvalget. Møteinnkalling side 11 av 35

12 Hvaler kommune Saksnr 2011/606 - Østfold kontrollutvalgssekretariat - ØKUS - Doknr 30 Arkivkode 033 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 Saksopplysninger I henhold til forskrift om kontrollutvalg 8 og 11 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om sin aktivitet. Årsmeldingen gir kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte- og informasjonsvirksomhet. I tillegg gir den uttrykk for hva som er gjennomført av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet av disse kontrollene. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til behandling i kommunestyret. I denne saken er det kontrollutvalget som har lovfestet innstillingsrett til kommunestyret. Men for å sikre at de berørte politiske organer og administrasjon blir godt kjent med revisjonene arbeid og kontrollutvalgets vedtak, så ønsker rådmannen at disse gis anledning til å uttale seg i forkant av kommunestyrets behandling. Vedlegg Saksfremstilling Østfold kontrollutvalgssekretariat, sak 12/5, møtedato Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven, særlig 77 Kontrollutvalget. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner Vurdering Ihht Kommuneloven 77 nr 6, heter det Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. Rådmannen har ingen uttalelse til denne saken. Formannskapet kan avgi uttalelse til saken dersom det er ønskelig, men det er kontrollutvalget som har retten til å innstille til kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag til vedtak Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 tas til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 12 av 35

13 Behandling i Formannskapet : Eivind Borge (Frp) fremmet følgende forslag til uttalelse fra formannskapet: Formannskapet tilslutter seg innstillingen fra Kontrollutvalget. Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tilslutter seg innstillingen fra Kontrollutvalget. Møteinnkalling side 13 av 35

14 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Vikerveien gnr 35 bnr 45, Asmaløy - Konsesjonssøknad - Doknr 6 Arkivkode 35/45 Saksbehandler Per Otto Rød Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /12 Kommunestyret /12 Behandling av klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 35 bnr 45 i Vikerhavn på Asmaløy til fritidsformål Sammendrag Det søkes konsesjon for erverv av eiendommen gnr 35 bnr 45 til fritidsformål. Boligen på eiendommen er oppført på 1920-tallet og har hovedsakelig blitt nyttet til boligformål. Siste folkeregistrerte beboelse på eiendommen var fra 1988 til Eiendommen er deretter nyttet 13 år sammenhengende til fritidsformål av tidligere eiers livsarvinger. Eiendommen ligger i regulert bolig-/hytteområde. Den ligger i tilknytning til annen boligbebyggelse i Vikerhavn. Eiendommen grenser til fylkesvegen og er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. Det betales kommunale avgifter i forhold til bolig. Med dette som bakgrunn vedtok kommunestyret den å avslå søknaden om konsesjon til fritidsformål. Kommunestyrets vedtak er påklaget av selgerne (Terje Foldvik Reinertsen, Bjørn Foldvik Reinertsen, Ulf Foldvik og Hanne Foldvik Rønningen) ved Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Det er i klagen ikke framført vesentlige, nye momenter til saken, jf vurdering av klagen nedenfor. Rådmannen foreslår til UMT at det innstilles til kommunestyret å avvise klagen. Klagen vil deretter bli oversendt Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Saksopplysninger Med bakgrunn i Hvaler kommunes forskrift til konsesjonslovens 7, 1. ledd søkte Kjetil Eide, Rachel Elisabeth Eide og Hans Kristian Eide den om konsesjon for erverv av eiendommen Vikerveien 280, gnr 35 bnr 45 i Vikerhavn på Asmaløy til fritidsformål. Søknaden ble mottatt i kommunen Søkerne har kjøpt eiendommen i det åpne marked og har ingen tidligere kjent tilknytning til eiendommen. Det oppgis at eiendommen har et areal på 949 m 2 og er bebygd med hytte med grunnflate 95 m 2. Det gis ikke opplysninger om etasjetall, standard eller byggeår. Med bakgrunn i administrasjonens kunnskap om eiendommen er boligen oppført i 2 etasjer. Den er trolig oppført på midten av 1920-tallet, jf Hvaler Bygdebok, bind 2, side 284. I forbindelse med en delingssak på eiendommen i 2010 la kommunen eiernes opplysninger om at eiendommen var tatt i bruk til fritidsformål før 1965 til grunn og at den dermed etter eiernes ønske er bruksendret til fritidsbolig, jf innføring av plan- og bygningsloven i landkommunene Før pbl ble innført kunne bruksendring skje på eiernes initiativ og ut fra en faktisk bruk. Boligen er matrikkelført som enebolig. Ved søk i Folkeregisteret framkommer opplysninger om at eiernes far, Åge Bjørn Reinertsen tilflyttet eiendommen og bodde der til han døde i mars Eiendommen var da sammenhengende bebodd i 10 år. Kommunens avgiftsregister viser at det betales kommunale avgifter i forhold til bolig. Møteinnkalling side 14 av 35

15 Eiendommen ligger i område regulert til byggeområde; boliger/fritidsboliger ved Reguleringsplan for Vikerhavn, vedtatt Søknaden om konsesjon til fritidsformål ble avslått ved kommunestyrets behandling i sak 120/11 den : I medhold av konsesjonsloven med tilhørende lokal forskrift til lovens 7, 1. ledd avslås med dette søknad av fra Kjetil Eide, Rachel Elisabeth Eide og Hans Kristian Eide om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 35 bnr 45, Vikerhavn på Asmaløy i Hvaler til fritidsformål. Begrunnelse: Boligen er lokalisert i et område regulert til byggeområde; boliger/fritidsboliger og ligger i tilknytning til annen boligbebyggelse i Vikerhavn. Planformålet tilsier at beboelse bør opprettholdes ut fra samfunnsmessige hensyn. Det er tilfredsstillende infrastrukturen i området sett ut fra et boligformål. Eiendommen har ikke vært nyttet til fritidsformål tilstrekkelig lenge til at konsesjon til fritidsformål kan innvilges. Vedtaket ble påklaget av selgerne ved Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA den Klagen er rettidig framsatt og tas til behandling. Parter i saken: Eiendomsmegler Tormod Møller A/S Stortorvet FREDRIKSTAD Steenstrup Stordrange DA Postboks 1829 Vika 0123 OSLO Vedlegg 1. Klage fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA av Kart Framførte klagegrunner: Det legges til grunn at kommunen på vesentlige punkter har lagt feil faktum til grunn og det påberopes feil ved rettsanvendelsen. Klagen kan oppsummeres slik: Kommunen har ikke vurdert hvorvidt det er nødvendig å hindre at eiendommen blir brukt til fritidsformål, slik konsesjonslovens 10 forutsetter. Det er kun vist til at eiendommen etter framtidig utbygging vil bli omringet av boliger. Dette går på områdets karakter og ikke nødvendigheten av å forhindre at eiendommen blir nyttet til fritidsformål. Kommunen har i tidligere saker forholdt seg til at eiendommen er en fritidseiendom og har på denne bakgrunn gitt tillatelse til riving av to uthus. Det er ikke riktig at eiendommen er omringet av boliger. Dette underbygges med et kart utarbeider av selger og som viser hvilke eiendommer som blir brukt til boligformål og hvilke som blir nyttet til fritidsformål. Det hevdes at eiendommen --- så å si er omringet av hytter på 3-4 kanter, jf vedlagt kart. Uansett vil eiendommen bli liggende i et slags grenseområde mellom (fremtidige) fradelte tomter til boligformål og planen i seg selv kan neppe begrunne verken det ene eller andre bruk. Det er ikke vurdert om det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen til boligformål. Det må tas med i beregningen at de to uthusene er tillatt revet av kommunen, slik at eiendommen ikke har slike uthus som boligeiendommer tillates å ha. Kommune legger til grunn at eiendommen hovedsakelig har vært nyttet til bolig siden den ble oppført på 1920-tallet, til tross for at kommunen opplyser i en delingssak at den var omdisponert før Eneste boligperiode kommunen har påvist er Daværende eier hadde da livsvarig borett til sin tidligere bolig i Oslo hvor han bodde i lengre perioder. Dette dokumenteres med kopi av en kjøpekontrakt fra Det er lagt feil faktum til grunn for hvor lenge eiendommen har vært i bruk som helårsbolig. Det vises til krav til begrunnelse for et forvaltningsvedtak Klagen vedlegges saksutredningen. Møteinnkalling side 15 av 35

16 Innkomne merknader Ingen utover klagen Hjemmelsgrunnlag Konsesjonsloven av Lokal forskrift gitt til konsesjonslovens 7 nr 1 Forvaltningslovens kap VI Vurdering Vurdering av konsesjonssøknaden: Hvaler kommune innførte med hjemmel i konsesjonsloven konsesjonsgrense 0. Dette medfører at erverv av tidligere og eksisterende boligeiendommer til fritidsformål er konsesjonsbelagt, selv om samlet areal er under 100 daa. Dette uttrykker et klart ønske fra kommunen om å forhindre at nåværende og tidligere boliger omdisponeres til fritidsformål. Eiendommen er en opprinnelig boligeiendom som hovedsakelig er nyttet til boligformål. Kommunen aksepterte i 2010 eiernes opplysninger om at eiendommen ikke hadde vært nyttet til bolig etter at planog bygningsloven ble innført i landkommunene og dermed i Hvaler i 1965 og la dermed til grunn at eiendommen var bruksendret til fritidsformål. I søknaden om konsesjon gis følgende opplysninger om bruk av eiendommen i dag: Eiendommen er i hovedsak brukt som fritidseiendom de siste 50 år og er i reguleringsplanen og i avtale med Hvaler kommune avsatt til fritidseiendom. Søk i Folkeregisteret viser som omtalt i saksbeskrivelsen over at eiendommen var bebodd i en 10- årsperiode fra 1988 til Det må derfor legges til grunn at eiendommen har vært nyttet til fritidsformål i 13 år etter at den ble nyttet til bolig. Eiendommen ligger i område regulert til byggeområde; boliger/fritidsboliger ved Reguleringsplan for Vikerhavn. Dette planformålet åpner for oppføring av nye boliger i området, men kun oppgradering av eksisterende fritidsbebyggelse innenfor rammer som følger av kommuneplanens arealdel i ikke regulerte områder. Det er nylig fradelt fire tomter til boligformål fra eiendommen og det er gitt byggetillatelser for oppføring av fire nye boliger. Eiendommen gnr 35 bnr 45 vil etter denne utbyggingen bli omgitt av boliger. Eiendommen sogner ellers naturlig til boligbebyggelsen for øvrig i Vikerhavn. Det er ikke korrekt at eiendommen i følge reguleringsplanen og etter avtale med kommunen er avsatt til fritidseiendom. Reguleringsplanens formål er omtalt over. Søkernes tidligere opplysninger om fritidsbruk fra før 1965 er kun tatt inn i vurderingen ved behandling av ovennevnte delingssøknad og hadde ingen innvirkning på vedtaket. Det er ikke fattet noe formelt vedtak om bruksendring av eiendommen til fritidsformål etter at den ble nyttet til bolig. Boligen er pr d.d. matrikkelført som enebolig. Eiendommen grenser til fylkesvegen til Vikerhavn. Den er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. Det betales fortsatt kommunale avgifter som om eiendommen nyttes til bolig. Vurdering av klagen: I Vikerhavn, hvor den aktuelle eiendommen ligger, er det ca 45 boliger totalt. Mer enn halvparten av disse er oppført i løpet av de siste 15 årene. I tillegg ligger det planmessig til rette for oppføring av ytterligere ca 10 nye boliger på ubebygde tomter. Flesteparten av de nye boligene er oppført på eiendommer fradelt selgernes eiendom gnr 35 bnr 7. For å opprettholde Vikerhavn som en grend er det derfor av stor betydning å opprettholde bosetningen på eksisterende og tidligere bebodde eiendommer gjennom bruk av kommunens lokale forskrift til konsesjonslovens 7 nr 1. Søkernes kart som viser faktisk bruk av de enkelte eiendommene i området, er begrenset til en del av Vikerhavn (nordøst) som er preget av mye hyttebebyggelse. Flere av de eiendommene som er markert som eiendommer brukt til fritidsbolig er omsøkt og tillatt oppført som bolig. Konsesjonslovens 7 nr 1 kan vanskelig nyttes til å rette eventuelle mislighold av beboelse på eiendommer med nyoppført boligbebyggelse. Kommunens tidligere oppfatning av at eiendommen hadde status som fritidseiendom bygger på opplysninger gitt av søkerne selv, jf vurderingen gitt over. Rivingstillatelse for to uthus på eiendommen gnr 35 bnr 45 ble gitt på bakgrunn av søkernes ønske om fradeling av fire nye boligeiendommer fra bnr 45. Uthusene kom i en arronderingsmessig konflikt med nåværende tomtegrenser. Med bakgrunn i Møteinnkalling side 16 av 35

17 eiendommens status som boligeiendom og etter at den er tilflyttet, er det meget sannsynlig at det på eiendommen kan tillates oppført uthus/garasje innefor rammer gitt i reguleringsplanen og plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser. Med utgangspunkt i tidligere eiendomsomsetninger i området er det meget påregnelig at den aktuelle eiendommen er salgbar som bolig til en forsvarlig markedsverdi. Det foreligger ikke eksempler på at det har vært problematisk å omsette eksisterende boliger i området. Ved vurdering av søknaden om konsesjon til fritidsformål foretok kommunen et søk i folkeregisteret og fant at siste sammenhengende beboelse på eiendommen var i perioden da tidligere eier var folkeregistrert her. Hvorvidt han hadde borett i sin tidligere bolig i Oslo rokker ikke ved det faktum at han var folkeregistrert på eiendommen i Vikerhavn og at eiendommen i denne perioden ble nyttet til boligformål. Vedtaket om å avslå søknaden om konsesjon ble begrunnet med at eiendommen ligger i regulert byggeområde og i tilknytning til annen boligbebyggelse og at beboelse bør opprettholdes ut fra samfunnsmessige hensyn. Det ble vist til tilfredsstillende infrastruktur og at eiendommen ikke hadde vært nyttet til fritidsformål tilstrekkelig lenge etter at den var bebodd. Det må legges til grunn at vedtaket var begrunnet. Konklusjoner Etter en samlet vurdering av klagen kan det ikke ses framført nye, vesentlige momenter som medfører at klagen kan tas til følge. Det innstilles på at klagen ikke tas til følge. Rådmannens forslag til innstilling I medhold av forvaltningslovens kap VI, jf konsesjonsloven opprettholder Hvaler kommune sitt vedtak i KS-sak 120/11, avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 35 bnr 45 i Vikerhavn på Asmaløy til fritidsformål. Klagen på vedtaket framført tas ikke til følge. Begrunnelse: Det er gjennom klagen ikke framført vesentlige, nye momenter til saken. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av forvaltningslovens kap VI, jf konsesjonsloven opprettholder Hvaler kommune sitt vedtak i KS-sak 120/11, avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 35 bnr 45 i Vikerhavn på Asmaløy til fritidsformål. Klagen på vedtaket framført tas ikke til følge. Begrunnelse: Det er gjennom klagen ikke framført vesentlige, nye momenter til saken. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Møteinnkalling side 17 av 35

18 Hvaler kommune Saksnr 2012/428 - Norske Naturperler - film - Doknr 3 Arkivkode 223 Saksbehandler Bernt Erik Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Søknad om tilskudd til filmserien Norske Naturperler Saksopplysninger Firmaet Naturbilder AS v/ Arne Nevra og Torgeir Beck Lande skal lage en filmserie for NRK om norske naturperler. Dette er den hittil største og mest påkostede naturserien her til lands. Det skal lages til sammen 8 programmer fra ulike steder/naturperler i Norge, inkl. Svalbard. De åtte utpekte områdene har en eller annen form for fredningsstatus og omfatter fem nasjonalparker to reservater og ett verdensarvområde. Naturen på og rundt Hvaler, med Ytre Hvaler Nasjonalpark er ønsket som ett programområde, blant 20 mulige. Hele prosjektet vil ta litt over to år og ventes vist på NRK i 2014, med et sannsynlig seertall på mellom hver gang. Kommunen vil motta 5 DVD-er av den lokale episoden etter at produksjonen er ferdig og vist på NRK første gang. Disse kan brukes i undervisning eller i foreninger lokalt og en nedredigert versjon kan tilbys nasjonalparksenteret. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på drøyt 10 millioner kroner og forutsetter et lokalt tilskudd på til sammen kr (fylkeskommunen blir parallelt søkt om et tilskudd på samme beløp). Vedlegg I sakspapirene ligger søknad om delfinansiering, datert , samt program- og episodebeskrivelse. Av praktiske grunner kopieres og sendes disse dokumentene ikke ut sammen med denne saksfremstillingen, men dokumentene kan fåes ved henvendelse til formannskapssekretæren. Vurdering Tilbudet og forespørselen om å være med i denne filmserien bedømmes å være en unik mulighet å profilere kommunen og nasjonalparken på, sannsynligvis med større effekt enn tidligere filmserier og programmer fra området. Spesielt vektlegges fremhevelsen av våre unike naturkvaliteter, bl.a. som et viktig omdømmetiltak for bosetting og reiseliv i et bærekraftig perspektiv.arne Nevra og filmselskapet er kjent som landets fremste når det gjelder naturfotografi og -filmer og har i tillegg internasjonalt godt omdømme. Programmet vil ha positiv effekt for regionen generelt, men helt spesielt for vertskommunene Hvaler og Fredrikstad i tillegg til selve nasjonalparken. Det foreslås derfor et spleiselag, med tre like deler, fordelt på de to kommunene og Nasjonalparken/Nasjonalparksenteret. Fredrikstad kommune er anmodet om bidrag til sin andel. Nasjonalparken/-senteret har klarert sin deltakelse. Møteinnkalling side 18 av 35

19 Konklusjoner Rådmannen anbefaler at Hvaler kommune bevilger et tilskudd på kr for å sikre at Hvaler og Ytre Hvaler Nasjonalpark blir del av TV-produksjonen Norske Naturperler. Det forutsettes tilsvarende tilskudd fra Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til vedtak Hvaler kommune bevilger et tilskudd på kr til filmserien Norske Naturperler, som skal produseres av Naturbilder AS v/ Arne Nevra, på vegne av NRK. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond som reduseres fra ,- til ,- kroner. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak fikk 5 stemmer (Borge (Frp), Pettersen (Frp), Wevling (Ap), Olsen (Ap), Fjeldberg (SV)) mot 2 stemmer (Strøm (H), Ballovarre (H)) og ble vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : Hvaler kommune bevilger et tilskudd på kr til filmserien Norske Naturperler, som skal produseres av Naturbilder AS v/ Arne Nevra, på vegne av NRK. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond som reduseres fra ,- til ,- kroner. Møteinnkalling side 19 av 35

20 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Akerøy fort - sikring og istandsetting - Doknr 21 Arkivkode C57 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Istandsetting av Akerøy fort - finansiering av delprosjekt 2 Sammendrag Kommunestyret gjorde i møte vedtak om å opprette et prosjekt Akerøy fort, i samarbeid med Østfold fylkeskommune og organiserte frivillige. Vedtaket innebar blant annet at kommunen og fylkeskommunen påtok seg ansvaret for å dele likt kostnadene til grunnfinansiering av prosjektet i tre år. En av oppgavene til prosjektet er å planlegge og gjennomføre tiltak for istandsetting, samt søke ulike kilder for finansiering av disse tiltakene. Denne saken dreier seg om å bevilge midler til en kommunal andel av finansieringen av det arbeidene som er planlagt utført i inneværende år. Kommunens andel er en forutsetning for å få utløst tilsvarende finansiering fra fylkeskommunen, samt finansiering fra Norsk Kulturminnefond og Stiftelsen UNI. Saksopplysninger Kommunestyret gjorde i møte , sak 29/11, følgende vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til etableringen av prosjekt Akerøy fort for en periode på tre år fra til , slik det er beskrevet i saksfremstillingen. Til dekning av Hvaler kommune sin andel av grunnfinansieringen av prosjektet, bevilges kr i 2011, som finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Bevilgningen av Hvaler sin andel av grunnfinansieringen i 2012 og 2013, hvert år kr , innarbeides i budsjettene for disse to årene. Kommunestyret velger følgende som sine representanter og vararepresentant til prosjektgruppen: Representant Lene Elisabeth Strøm (H) Representant Paul Henriksen (A) Vararepresentant Carl-Erik Madsen (A) Av nevnte sak i kommunestyret fremgår at prosjekt Akerøy fort er et forpliktende samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Hvaler kommune og organiserte frivillige. Det er ansatt prosjektleder i 25 % stilling, og fylkeskommunen og kommunen har gjort like vedtak slik det fremgår over, for å sikre prosjektets grunnfinansiering i tre år. Fylkeskommunen har bevilget like mye som kommunen. For å få gjennomført prosjektets formål, istandsetting og sikring av Akerøy fort som kommunen eier, har prosjektet delt arbeidet i tre delprosjekter. Forutsetningen er at arbeidet i disse delprosjektene skal finansieres ved hjelp av: Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, frivillig innsats og andre eksterne kilder, spesielt Norsk Kulturminnefond. Finansieringen av delprosjektene kommer i tillegg til grunnfinansieringen av prosjektet. Møteinnkalling side 20 av 35

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ottar Johansen nestleder

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 VURDERING AV BOPLIKT (NEDSATT KONSESJONSGRENSE) Bakgrunn Kommunestyret bad i sak 98/14 administrasjonen om å legge fram en sak med

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 17:00 19.35 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.08.2011 Tidspunkt: 17:00 19.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Trygve Jensen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Thor

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 Lise og Vidar Solem Høeg Jarlheimsbakken 5 7041 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 07.02.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Eivind Kristoffersen MEDL SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Eivind Kristoffersen MEDL SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.01.2017 Tid: 10:00 13.40. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 17:00 19.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer