Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket!"

Transkript

1 Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Nyhetsbrev fra TIPS Øst Nr Vil du vite mer om oss, besøk våre nettsider på Program FagTIPS "Hvordan oppdage og behandle psykoselidelser i Lillehammer og Gudbrandsdalen" presentert av prosjektgruppen v/leder Unni Brattlien. Prosjektgruppen har skrevet en imponerende rapport som berører problemstillinger og tema som er aktuelle for alle som jobber med tidlig intervensjon ved psykose. TIPS Øst kl Meld deg på innen 17. januar: Seminar med William R. McFarlane: Psychoeducational Family Work in the Prodromal and Early Phases of Psychosis Festsalen på Gaustad kl Meld deg på innen 6. mars: Les mer om McFarlane på side Psykologspesialist Jon Siverts fra PUT Asker og Bærum HF: "Førstegangspsykose kombinert med rusmisbruk - hvilke utfordringer medfører dette i det kliniske arbeidet? Meld deg på innen 18. april Fra Nasjonal arbeidskonferanse om tidlig intervensjon ved psykoser: september Den andre Nasjonale arbeidskonferansen om tidlig intervensjon ved psykoser ble avviklet på Holmenkollen Park Hotell den 13. og 14. september Les mer på neste side. Faglig nettverkssamling 29. januar på Sykehuset Østfold HF, Veum se informasjon side 6 Andre Nyheter: Omtale av IEPA konferansen i Birmingham oktober se omtale side 3 Nytt kurs i psykoedukativt flerfamiliearbeid se informasjon side 5 Kurs i SIPS se informasjon side 6 Faglitteratur se omtale side 5

2 Fra Nasjonal arbeidskonferanse om tidlig intervensjon ved psykoser: september fortsetter TIPS Øst - Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser ved Ullevål universitetssykehus HF, inviterte til nasjonal arbeidskonferanse om tidlig intervensjon ved psykoser sammen med Stavanger universitetsykehus HF. Konferansen samlet over hundre deltakere fordelt på hele landet. Ønsket var å samle fagfolk og ledere innen psykisk helsevern som arbeider med tilbudet til denne pasientgruppen. Målsettingen var å sette fokus på organiseringen av behandlingstilbudet, belyse likheter og forskjeller, og å videre nærme seg en felles forståelse av hva god organisering er innen dette feltet. Det kom mange gode innspill fra deltakerne og mange utfordringer ble belyst. Ønsket om felles retningslinjer, utredningsverktøy og behandlingsmetoder var likevel gjennomgående for det som ble diskutert både i grupper og i plenum. Inntrykket generelt er at man er på vei i riktig retning av organiseringen og tenkningen rundt tidlig intervensjon og behandlingstilbudet for pasienter med psykoser. Store variasjoner i behandlingstilbudet Sentralt og viktig i konferansens åpning var innlegget fra Sosial- og Helsedirektoratet ved seniorrådgiver Christer Gavén, om nasjonale føringer for tidlig oppdagelse og behandling av psykoser. Her ser man at det er godt belegg for å si at utrednings- og behandlingstilbudene overfor samme hovedlidelse varierer ganske mye. Tilbudene kan variere fra enhet til enhet, men også mellom fagpersoner innen samme enhet. Det er også slik at mange enheter mangler standarder for grunnleggende og diagnosespesifikk utredning/diagnostikk og behandlingsvalg. Dette er en av grunnene til at Sosial- og helsedirektoratet har bedre faglig kvalitet på tjenestene som et sentralt mål. Sentrale helsemyndigheter er tydelige på at utredning og behandling skal være i tråd med det som er vitenskapelig dokumentert. Premisser for behandlingsvirksomhetene Et av hovedpremissene er et krav om å dokumentere det vitenskapelige grunnlaget for virksomheten. Et annet hovedpremiss er den ideografiske vitenskap som sikter på å beskrive det unike aspektet i de menneskelige situasjoner. Den er orientert mot enkeltindividet og kunnskapen om det. Denne kunnskapen kan ikke uten videre generaliseres, men er avgjørende klinisk lærdom. Det er i dag bred enighet om at begge disse forståelsesformene er nødvendige, og at ingen av dem er tilstrekkelig alene. Det ligger mye arbeid i å få til en god integrering av disse to tankemodellene omkring god utredning og behandling. Revisjon av retningslinjene for utredning og behandling av schizofreni fokus på tidlig intervensjon Retningslinjene skal revideres og i dette arbeidet skal det først utarbeides et mandat til Nasjonalt kunnskapssenter som bistår med kunnskapsoppsummeringen. Dette er et felt med mye informasjon og kunnskap og derfor må mandatet avgrenses. Det vil nedsettes en arbeidsgruppe som så vurderer kunnskapsoppsummeringen og starter arbeidet med utforming av retningslinjer. I retningslinjearbeidet for schizofreni vil betydningen av tidlig intervensjon ha en sentral plass. Det er godt dokumentert at ventetiden på behandling ved førstegangspsykoser er en av de kritiske faktorer for det senere forløp. I følge Gavèn vil de reviderte retningslinjene foreligge ved slutten av Vil du lese fullstendig rapport fra konferansen besøk vår hjemmeside under Nyheter 2

3 Rapport fra Birmingham: International Early Psychosis Association (IEPA): The 5th International Conference on Early Psychosis 4-6 October Den 5. internasjonale konferansen om tidlig psykosebehandling ble arrangert i Birmingham 4-6 oktober. Det var den største konferansen innen dette feltet som har blitt arrangert med over 1400 deltagere fra over 30 land. Et stort antall norske deltagere var også representert. Konferansen var lagt opp med plenumsforelesninger tidlig på dagen og parallellsymposier etter lunsj. En rekke postere ble også presentert. På plenumsforelesningene ble de siste oppdateringer innen de fleste felter presentert. Her kunne man høre de virkelige kanonene fortelle om de siste funnene innen sine felter. Dette gjaldt alt fra oppdateringer i genetikk, hjernemorfologi og psykososiale intervensjoner. P.J. Harrison fra Oxford ga en oppdatering på genetikkfeltet. Dette feltet er i en rivende utvikling gjennom nye metoder og teknikker. Med en heritabilitet på 80 % er genetikk utvilsomt en viktig komponent i psykoseutviklingen. Likevel har man selv for det sterkeste genet for schizofreni fortsatt ikke tilstrekkelig statistisk evidens for å fastslå betydningen eksakt. Sterkest evidens er det for genene COMT, neuregulin, dysbindin og DISC-1. Videre har man funnet mange andre gener som også er av betydning. Her er imidlertid evidensen enda svakere. Mye forskning gjenstår for å koble dette til den kliniske hverdag. Om noen år kan det likevel være at man ved hjelp av genetikken har fjernet seg fra schizofrenibegrepet og har undergrupper som f. eks neuregulin disease. P. McGorry foreleste om hva som har skjedd på tidlig intervensjons området de siste årene. Det har vært en eksponentiell vekst i forskningen rundt tidlig intervensjon og forebyggende tiltak for å hindre utviklingen av psykotiske lidelser. Det er evidens for at tidlig intervensjon ved psykoser blant annet bidrar til å redusere antall tilbakefall, øker samarbeidet omkring medikamentell behandling og reduserer suicidrisikoen. Max Birchwood hadde, i den siste plenumsforelesningen på kongressen, en interessant forelesning omkring emosjonell dysfunksjon og psykoser. Det er kjent at angst og depresjonssymptomer er vanlig hos pasienter som har utviklet en psykotisk lidelse. Birchwood s hovedpoeng var at vi måtte begynne å se på disse fenomenene som en del av psykoselidelsen og ikke nødvendigvis som komorbide tilstander. I den sammenheng vil det være viktig spesielt å undersøke effekten av kognitiv terapi som er spesifikt rettet mot disse symptomene. Kanskje vil en intervensjon rettet mot disse affektive symptomene også kunne redusere de mer klassiske psykotiske symptomene som hallusinasjoner og vrangforestillinger? Når det gjaldt symposiene etter lunsj var det et variert og spennende program. I vinden er spesielt ulike behandlingsformer som tar sikte på å hindre overgangen til en psykose for personer som er i en høy risiko for å kunne utvikle en psykotisk lidelse. Dette gjelder behandling både med medisiner og ulike psykologiske behandlingsmetoder. Manchester miljøet med bla. Morrison og French presenterte resultater fra en undersøkelse hvor de har brukt kognitiv terapi for å utsette eller forebygge psykosestart hos personer som er i en høy risiko for å utvikle en psykose. Resultatene er oppløftende. De har nå satt i gang en multisenterstudie (EDIE-2) for å undersøke dette nærmere. TIPS hadde sitt eget symposium og presenterte en del resultater fra 2 års etterundersøkelsen. Noen av resultatene var at pasientene presenterte mindre suicidalitet i tidlig intervensjonsområdet og at pasientene i dette området hadde mindre negative symptomer.

4 Fra Danmark presenterte Merete Nordentoft 5 års resultater fra OPUS undersøkelsen. De fant ingen symptomforskjeller mellom gruppen som fikk den aktuelle intervensjonen og kontrollgruppen. Dog fulgte behandlingsgruppen opp den medikamentelle behandlingen bedre, hadde færre re-innleggelser og var mer fornøyde med behandlingen. Et spennende spørsmål Nordentoft reiste under symposiet er hvor lenge behandlingen må fortsette for å ha en varig effekt. I OPUS prosjektet hadde behandlingen vart i 2 år. Generelt virker det som effekten av behandlingen forsvinner når behandlingen avsluttes. Dette i likhet med medikamentell behandling. På Engelsk vis var det også dueller mellom to deltagere med vidt forskjellig syn på sentrale spørsmål innen psykosebehandling. Dette kunne dreie intervensjon og reduksjon i varighet av ubehandlet psykose hadde noen effekt. Det ble på begge duellene holdt en uoffisiell avstemning blant tilhørerne. Under begge avstemningene var det et klart flertall blant tilhørerne (minst 95 %) som mente at cannabis kunne være årsak til psykotiske lidelser og at det var viktig med tidlig intervensjonsbehandling. Det sier vel litt om hvor feltet står når det gjelder disse 2 spørsmålene. Vårt inntrykk er at dette var en veldig god konferanse både faglig og sosialt. Det er nyttig å møte andre fagfolk og bli oppdatert på det siste innen psykosefeltet. Det er bare å forberede seg til 2008 når neste IEPA konferanse arrangeres i Melbourne. Jan Ivar Røssberg seg om cannabis virkelig var en årsak til psykoser eller ikke og om hvorvidt tidlig FagTIPS : Psychoeducational Family Work in the Prodromal and Early Phases of Psychosis Dr. William R. McFarlane, Director, Center for Psychiatric Research, Main Medical Center. William McFarlane har siden 80-tallet vært en ledende fagperson for utvikling av familiearbeid ved psykoser. Han har utviklet den psykoedukative flerfamilie metoden hvor pasientene sammen med sine familiemedlemmer får informasjon, hjelp og pågående støtte til løsning av dagligdagse problemer som pasientene møter i kjølvannet av en psykose. McFarlane har også samlet mye erfaring i forhold til implementering, han har videreutviklet den psykoedukative modellen i forhold til å støtte pasientene i forhold til å få innpass i arbeidslivet og har de siste årene vært spesielt engasjert i å samarbeide med familiene i forhold til de tidligste fasene av en presumptiv psykoseutvikling; prodromal eller at risk fasen. McFarlane har skrevet en rekke fagartikler og har utgitt flere bøker. Den siste boken er en samling av psykoedukativt familiearbeid ved en rekke psykiatriske og somatiske lidelser. McFarlane, WR (ed.). Multifamily groups in the treatment of severe psychiatric disorders. New York, The Guilford Press, 2002 Alle er hjertelig velkommen! Meld deg på innen 6. mars til En spesiell invitasjon rettes med dette til kollegaer i barne- og ungdomspsykiatrien! 4

5 Faglitterær samling TIPS Øst holder på å bygge opp en faglitterær samling, og listen over bøkene vi har finnes på vår nettside. Bøkene kan dessverre ikke lånes ut av våre lokaler, da vi ikke har ressurser til å administrere dette. Vi håper likevel at samlingen kan være til inspirasjon, og vi svarer gjerne på spørsmål rundt anskaffelser av disse bøkene eller om innhold og relevans. På hjemmesiden vår er det også lagt ut omtaler av aktuelle bøker, noe vi håper å kunne gjøre jevnlig. Her har vi tatt med en omtale av en bok som tar for seg temaet kognitiv terapi: Kingdon, D.G & Turkington, D.; Cognitive Therapy of Schizophrenia. Guides to Individualized Evidence-Based Treatment, The Guilford Press (2005) Kingdon og Turkinkton har skrevet en anbefalelsesverdig bok som gir en svært god innføring i evidensbasert kognitiv terapi ved schizofreni. De er begge anerkjente forskere og klinikere innen dette feltet, og boken er spekket av praktiske råd og tips fra egen praksis. De første kapitlene vies til en beskrivelse av selve schizofreni lidelsen. Dette blir eksemplifisert gjennom pasienthistorier. Nyere forskning på schizofreni og evidensbasert behandling gjennomgåes. Den kognitive modellen beskrives detaljert og med eksempler fra pasienthistoriene. Boken gjør rede for hvordan man utvikler kasusformulering og behandlingsplan med utgangspunkt i pasientens sårbarhet, ressurser, livssituasjon og personlige mål. Viktigheten av å etablere en terapeutisk allianse for videre framdrift i terapien vektlegges, og det gis praktiske råd om hvordan bygge denne alliansen. Det gis eksempler på hvordan klinikeren kan hjelpe pasienten med å redusere forvirring og angst i forhold til lidelsen, vrangforestillinger, hallusinasjoner, forstyrret tenkning og negative symptomer. Boken inneholder et rikholdig appendiks med informasjonsbrosjyrer og ulike terapiskjema. Marit Grande TIPS Øst har laget et kurs i kognitiv terapi ved psykoser, og dette første kurset vil bli hold våren Vi håper å få til flere kurs i kognitiv terapi ved psykoser i løpet av Vil du lese mer om dette, eller se flere av våre bokomtaler, gå til nettsiden vår Familieskolen Nytt kurs i psykoedukativt flerfamiliearbeid Gruppelederutdanningen i psykoedukativt flerfamiliearbeid for våren 2007 er nå klar. Kurset vil bli holdt i: Uke 19, mai, og uke 21, mai. Søknadsfristen for vårens kurs er 30. mars Informasjon om kurset og søknadsskjema finnes på under undervisning og kurs. Søknad sendes på mail til eller med ordinær post til TIPS Øst, Fridtjof Nansens vei 12, 0369 Oslo. 5

6 Invitasjon til faglig nettverkssamling 29. januar 2007 på Sykehuset Østfold HF, Veum Post 6 på Veum inviterer i samarbeid med TIPS Øst til faglig nettverkssamling for kollegaer i Helse Øst den 29. januar i Aulaen på Veum, fra kl Samlingen vil ha to hovedtemaer: Presentasjoner fra Sykehuset Østfold HF og presentasjon av Utredningspakken fra TIPS Øst. Presentasjonene fra tidlig intervensjonsarbeidet ved Sykehuset Østfold vil blant annet omfatte arbeid med fokus på tidlig oppdagelse og arbeid med å etablere en behandlingslinje for førstegangspsykoser. TIPS Øst vil presentere sin perm med en foreslått mal for utredning av pasienter som har en debuterende psykoselidelse eller der det er mistanke som en begynnende psykoseutvikling. Denne permen inneholder både et forslag til en minste felles utredningspakke og et opplegg for hvordan pasientforløpet skal følges og dokumenteres. Innholdet vil bli gjennomgått og plan for hvordan data skal samles inn vil bli skissert. På grunn av denne gjennomgangen er det særlig ønskelig å nå kollegaer med lederansvar og/eller ansvar for utredning og diagnostikk. Påmelding innen 17. januar til SIPS KURS I OSLO 6. og 7. mars SIPS-intervjuet (Structured Interview for Prodromal Symptoms) er et klinisk intervju som kan brukes til å vurdere en prepsykotisk tilstand. Det kan være til god hjelp i det å skille psykose fra ikke-psykose, og til å avdekke personer med en forhøyet risiko for psykoseutvikling. Kurset gir en opplæring i bruk av den norske versjonen av SIPS. Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialiteten i psykiatri for leger, eller som fritt spesialkurs/vedlikehold av spesialiteten for psykologer. Kurset vil finne sted i TIPS Øst lokaler i Fridtjof Nansens vei 12 på Majorstuen. Faglig avsvarlig vil være 1.amanuensis dr. med. Tor Kjetil Larsen sammen med professor Thomas McGlashan. Nærmere informasjon om kurset samt påmeldingsskjema finnes på under undervisning og kurs Ved spørsmål, ta kontakt med Kristine Gjermundsen på telefon eller på e-post til 6

7 Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Fridtjof Nansens vei 12, 0369 Oslo Telefon:

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjon fra ledelsen 2 Innholdsfortegnelse Informasjon fra ledelsen... 3 Nord-norsk psykoterapiforum, kort historikk Stig Olaussen... 4 Hva er det med studenters

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KT TIDSSKRIFT FOR KOGNITIVTERAPI NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Tidsskrift Redaksjonelt Gruppeterapi for tvangslidelse hjelper 4 6 Intervju med Malik Badri 28 Brukerperspektiv

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KOGNITIV 1 2015 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI MED GNISTEN I BEHOLD Gnist Psykologer i Sandnes satser utelukkende på kognitiv terapi. Å stå sammen gir et godt faglig nettverk. Det gir

Detaljer