Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune År 2004

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET REVISORS FUNN OG VURDERINGER HVORDAN HAR EIENDOMSFORVALTNINGEN UTVIKLET SEG I DE SISTE 10 ÅR? HVORDAN ER ANSVARET FOR EIENDOMMENE ORGANISERT I KOMMUNEN? HVORDAN DRIVES EIENDOMSFORVALTNINGA ØKONOMISK OG SAMMENLIGNET MED ANDRE? HAR KOMMUNEN GODE RUTINER FOR ØKONOMISTYRING PÅ TJENESTEOMRÅDE EIENDOM? HVILKEN RAPPORTERING GJENNOMFØRER ADMINISTRASJONEN TIL POLITISK NIVÅ FOR EIENDOMSFORVALTNINGA? HØRING KONKLUSJONER ANBEFALINGER KILDER TABELLISTE Tabell 1 Regnskapsverdien for bygg og eiendom viser følgende utvikling:...6 Tabell 2 Driftsutgifter til bygg...7 Tabell 3 Viser status over eid, leid og utleid bygningsmasse...10 Tabell 4 Viser analyse av arealutnyttelsen i kommunen...10 Tabell 5 Viser oversikt over totale FDVU utgifter for bygg og eiendom år Tabell 6 Viser kommunens arealutgifter per kvm i kr sammenlignet med gjennomsnittlig tall for 2002 fra NBEF og krav til FDVU nivåtall fra FOBE...11 Tabell 7 Viser arealutgifter spesifisert på vaktmester, renhold og energikostnad per kvm...11 Tabell 8 Viser KOSTRA`s nøkkeltall for regnskapsåret 2002 for boliger i kr per innbygger...12 Orkanger, 21. juni 2004 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 2 av 2

3 1. SAMMENDRAG Bakgrunn: Prosjektet omhandler vurderinger av eiendomsforvaltningen i Klæbu kommune. Det er viktig at kommunen vurderer organisering, effektivitet og styring av kommunens eiendomsmasse når den driftsøkonomiske situasjonen marginaliseres. Det er også viktig at kommunen bevarer verdiene i boligmassen med det formål å ha gode og effektive bygg til lavest mulig utgift. Bygg- og eiendomsutvikling bør vurderes kontinuerlig av kommunen. Kommunen ønsket selv en evaluering av eiendomsforvaltningen, gjennomført som et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Problemstilling: For å besvare kommunens og kontrollutvalgets forespørsel har vi i prosjektet belyst hovedproblemstillingen Hvordan forvaltes Klæbu kommunes bygg og eiendommer? ved hjelp av 5 delproblemstillinger. Konklusjon: Rapporten viser at kommunen forvalter kommunens bygg og eiendommer i hovedsak tilfredsstillende. Dette begrunnes med at kommunens organisering flat struktur, delegeringsreglement, lederavtaler og rapportering i årsmeldinga er tilfredsstillende. Likevel har kommunens eiendomsforvaltning forbedringspotensialer. De består i: Kommunen har organisert rådgiver for eiendomsmassen i rådmannens stab med rådgivings- og planansvar for tjenesten. I tillegg har resultatenhetsleder drift og vedlikehold ansvar for drift og vedlikehold av eiendommene. Problem med denne organiseringen er at rådgiver kan gi fagråd som ikke resultatenhetsleder har budsjettmidler til å iverksette. Kommunens ønsker å legge til rette for bestiller utfører roller. Organisering av eiendomsforvaltninga må vurderes på nytt, for å legge til rette for dette. Kommunen bruker ikke nøkkeltall for styring av eiendomsmassen. Vi har i rapporten gitt eksempler på nøkkeltall som styringsinformasjon for eiendomsforvaltningen basert på fakta informasjon fra kommunen. Nøkkeltallene viser at: Kommunen disponerer kvm boliger og bygg. 63% av arealet benyttes av kommunen selv, utleid areal er 33% og ledig areal er 4 %. Landsgjennomsnittet indikerer at kommunen skal eie en bolig og byggmasse på kvm. Kommunens bygningsmassen fra Halsetheimen utgjør kvm. Kommunen har kvm over landsgjennomsnittet når det er korrigert for arealet på Halsetheimen. Kommunens utgifter til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling - boliger og bygg ligger under landsgjennomsnittet. Kommunens utgifter til renhold per kvm er lavere en landsgjennomsnittet mens energiutgifter er høyere en landsgjennomsnittet. KOSTRA tall for kommunen indikerer at kommunen betaler totalt 0.6 mill for å drifte utleieboliger. I tillegg viser tabellen at kommunen betaler totalt 1,9 mill for utgifter til boligformål ved bruk av frie inntekter. Kommunens økonomireglement mangler i kommunen. Det skal blant annet beskrive rutiner for økonomistyring og oppfølging/rapportering fra resultatenhetene. Det mangler en rapport som beskriver status, tilstand og vedlikeholdsbehov for hvert enkelt bygg som skal behandles politisk. I tillegg mangler det en vedlikeholdsplan for hvert enkelt bygg basert på byggets tilstand. Kommunen selv bekrefter at de har et vedlikeholdsetterslep for kommunale bygg. Vi kan ikke ut fra kommunens dokumentasjon bekrefte eller avkrefte dette. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 3 av 3

4 Anbefalinger: Vi anbefaler kommunen å: 1. Vurdere organisering av eiendomsforvaltning i lys av rapportens konklusjoner. 2. Bruke nøkkeltall til styrings- og faktainformasjon for eiendomsforvaltninga. 3. Lage et økonomireglement som blant annet beskriver kommunens rutiner for økonomistyring. 4. Lage en overordnet rapport som omhandler status og behov for vedlikehold som brukes til beslutningsgrunnlag av kommunen. 5. Lage en vedlikeholdsplan for hvert enkelt bygg som synliggjør vedlikeholdsbehovet. 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Klæbu kommune eier og forvalter en bolig- og bygningsmasse som tilrettelegger bygg for kommunale- og administrative tjenester. Det er viktig at kommunen vurderer organisering, effektivitet og styring av kommunens eiendomsmasse når den driftsøkonomiske situasjonen marginaliseres. Det er også viktig at kommunen bevarer verdiene i boligmassen de eier med det formål å ha gode og effektive bygg til lavest mulig utgift. Eiendomsutviklinga bør vurderes kontinuerlig av kommunen. Kommunen ønsket en evaluering av kommunens eiendomsforvaltning, gjennomført som et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalget vedtok oppstart av prosjektet i møtet den sak 09/ Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:! Økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse for kommunen! At kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverk! Å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets og kontrollutvalgets til syn med forvaltningen 3. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 3.1 Problemstilling Hovedproblemstilling i prosjektet er: Hvordan forvaltes Klæbu kommunes bygg og eiendommer? Problemstillingen belyses ved hjelp av 5 delproblemstillinger. Disse skal hjelpe oss å vurdere hovedproblemstillingen. Disse er slik: 1. Hvordan har eiendomsforvaltningen utviklet seg i de siste ti år? 2. Hvordan er ansvaret for eiendommene organisert i kommunen? 3. Hvordan drives eiendomsforvaltninga økonomisk og sammenlignet med andre? 4. Har kommunen gode rutiner for økonomistyring på tjenesteområde eiendom? Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 4 av 4

5 5. Hvilken rapportering gjennomfører administrasjonen til politisk nivå for eiendomsforvaltninga? 3.2 Revisjonskriterier Funn i delproblemstillingene blir vurdert mot vurderingskriterier for hver delproblemstilling. Vurderingskriterier skal angi en standard/norm som konkretiserer de forventninger og krav vi har i prosjektet. Kilder for vurderingskriterier kan være lover og forskrifter, kommunens egne vedtak og retningslinjer, faglitteratur, standarder fra andre kommuner og beste praksis. Delproblemstilling 1: Hvordan har eiendomsforvaltningen utviklet seg de siste 10 år, beskrives i rapporten og vurderes ikke av revisor. Delproblemstilling 2: Hvordan er ansvaret for eiendommene organisert i kommunen, forsøkes besvart med å vurdere fakta mot anbefalinger i rapport fra NIBR 21/02 Flatere struktur og resultatenheter og rapport om organisering av kommunal eiendomsforvaltning skrevet av ECON. I tillegg vektlegges en artikkel i Forsyning nr 5/03 som omhandler strategiske verdiforvaltning av kommunale eiendommer. Delproblemstilling 3: Hvordan drives eiendomsforvaltninga økonomisk og sammenlignet med andre, forsøkes besvart med en nøkkeltallsanalyse av kommunens regnskap og eiendomsforvaltning. Vi vurderer nøkkeltall fra FOBE - forum for offentlige bygg og eiendommer og NBEF - Norges bygg- og eiendomsforening, som er faglige interesseorganisasjoner for offentlig eiendomsforvaltning og har utviklet nøkkeltall for dette området. Delproblemstilling 4: Har kommunen gode rutiner for økonomistyring på tjenesteområde eiendom, forsøkes besvart med en kartlegging og vurdering av kommunens økonomi- og delegasjonsreglement. Delproblemstilling 5: Hvilken rapportering gjennomfører administrasjonen til politisk nivå for eiendomsforvaltninga, forsøkes besvart med en vurdering av om administrasjonens rapportering av status og behov for eiendomsforvaltninga gir tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for politiske vedtak. 4. METODE OG GJENNOMFØRING 4.1 Metode Det er gjennomført samtaler med rådgiver eiendom Svein Rodø, enhetsleder drift og vedlikehold Tormod Tanemsmo og assisterende rådmann Tore Flatmo. Revisor har gjennomført en dokumentanalyse av regnskapet og årsmelding 2002, handlingsprogrammet og andre dokumenter som vedrører eiendomsforvaltninga i kommunen. Delrapportens funn ble oversendt assisterende rådmann Tore Flatmo til verifisering. Svein Rode har gitt svar på verifiseringen. Foreløpig rapport er sendt til rådmannen for høringsuttalelse. Høringsuttalelsen fra rådmannen er datert Gjennomføring Prosjektet er utarbeidet av Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS (VRD) ved forvaltningsrevisor Arve Gausen. 4.3 Avgrensninger av prosjektet Revisor vurderer organisering og styring av eiendomsforvaltningen. Regnskapet for legges til grunn for vurderinger i prosjektet. I hovedsak vurderes mål og plandoku- Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 5 av 5

6 menter for eiendomsforvaltningen. Det er gjennomført en analyse av eiendomsforvaltninga med bruk av regnskapstall og informasjon hentet ut av V-PRO som er et fagsystem for boliger og bygg i kommunen. 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER 5.1 Hvordan har eiendomsforvaltningen utviklet seg i de siste 10 år? Organisering av eiendomsmassen: Det har vært en tradisjon fra tidlig tallet i landets kommunestyrer og anskaffe eiendommer for å tilrettelegge for kommunal tjenesteyting. Dette er også tilfelle for Klæbu kommune. Ansvaret og organisering av forvaltning og drift av eiendommene har endret seg i kommunen. Fra 1993 var ansvar for forvaltning av kommunens eiendomsmasse underlagt hver enhet/avdeling. Den enkelte skole, barnehage, sosial avdeling, kommunale boliger, sykehjem etc hadde ansvar for drift og vedlikehold av egne bygninger. I 1998 ble det ansatt eiendomssjef med tilsvarende ansvar, underlagt kultur, næring og miljø etaten. Fra 2001 har kommunen endret organiseringen fra etatsmodellen til flatere struktur, med enhetsleder for drift og vedlikehold og rådgiver på bygg eiendom som ansvarlig for forvaltning av eiendomsmassen. Utvikling av eiendomsmassen: Kommunen beskriver selv at før 1990 hadde de en normal bygningsmasse som var tilpasset kommunens behov, men fra 1990 fikk kommunen en større andel av bygningsmassen og eiendommer fra Hallsetheimen pga. fylkeskommunens avvikling av driften. Fra 1997 overtok kommunen resterende del av bygningsmassen og eiendommene, og kommunen fikk ansvaret for drift og vedlikehold. I tillegg til endringen i overtakelsen av boligmassen har kommunen investert i egne byggeprosjekter i perioden. Av disse kan nevnes Sørborgen barneskole, utvidelse av Tanem opplæringssenter, ny alders- og dementsavdeling. Dessuten har det vært utbygging av nye boliger til PU og flyktningerboliger. Bygg og boliger/eiendommer som er solgt i perioden er Seminarplassen, Skarpsnoveien, CTM, Matpartner, Conoptica og Brannhaugveien. Disponibel bolig og bygg areal i dag. Kommunen forvalter og drifter i dag en bolig og byggmasse på totalt kvm, som fordeler seg på: Administrasjonsbygg: rådhuset og Halsetheimens administrasjonsbygg, totalt 4985 kvm. Barnehager: Grindvollen, Hesteskoen, Rydland og Tanem, totalt kvm. Skoler: opplæringssenteret, Sørborgen-, Tanem-, Klæbu-, og Soltun skole, totalt kvm. Leid barnehageareal: totalt 913 kvm. Alders og sykehjem: Vikingvegen sykehjem - Klæbu servicesenter, totalt kvm. Kultur og idrettsbygg: herredshuset, museum, Klæbuhallen, Klæbu kirke, kulturhuset, totalt kvm. Boliger til utleie: 54 leiligheter, totalt kvm. Leid bolig: Nordalstunet på 90 kvm. Andre utleie: 13 enheter fra Halsetheimen, totalt 7109 kvm. Tekniske bygg: renseanlegg, pumpestasjoner, brann- og driftsbygg, høydebasseng, vannverk, totalt kvm. Tallene er hentet fra kommunens fagsystem V-PRO som følger opp og analyserer den kommunale bygg- og eiendomsmassen. Utvikling av regnskapsmessig verdi og driftsutgifter for bygg og eiendom. Tabell 1 Regnskapsverdien for bygg og eiendom viser følgende utvikling: Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 6 av 6

7 År Mill. kr Fra 1993 til 2002 viser regnskapet en økning i verdi av kommunens eiendomsmasse. Største endringene er fra 1995 til 1996 med 25 mill og fra 1999 til 2000 med 14 mill. Fra 2001 ble kommunens boliger og bygg avskrevet for å synliggjør kapitalslitet på eiendomsmassen. Tabell 2 Driftsutgifter til bygg 1 År Utgifter Endring i % 15 % 1 % Fra 2001 til 2002 var det en endring på 15% som kan forklares med økt vedlikehold. Endringen fra 2002 til 2003 er under 1 prosent og viser en nedgang i utgifter hvis man justerer for konsumprisstigning på 5 %. Tabellen synliggjør ikke lønnsutgifter. 5.2 Hvordan er ansvaret for eiendommene organisert i kommunen? Vurderingskriterier Kommunens organisering NIBR -rapport 21/2002 Flat struktur. En rekke norske kommuner har eller er i ferd med å flate ut den administrative styringsstrukturen. Samtidig etableres det resultatenheter med delegert myndighet. Økt krav fra innbyggerne, brukere og staten om en mer effektiv og rasjonell tjenesteproduksjon tvinger kommunene til å tenke nytt, hvor et tiltak er å endre den administrative organiseringen til en flatere struktur. På landsbasis viser det seg at ca 126 kommuner nærmere 30% av norske kommuner, enten har eller er i ferd med å innføre flat struktur - oktober Begrunnelsen for en flat organisasjonsstruktur generelt er: En tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen. Ønske om innsparinger og bedre ressursutnyttelse Løse konkrete problemer og effektivisere virksomheten Økt fokus på brukerorientering og brukermedvirkning Center for economic analysis (ECON) har gjort vurderinger av organisering av kommunal eiendomsforvaltning i rapport 18/02. Rapporten konkluderer med at eiendomsforvaltningen i de fleste kommuner ikke er tilfredsstillende. Hovedproblemet er lavt preventivt vedlikehold og vedlikehold skjer etter at bygget har fått for store skader. I mange kommuner gir manglende kommunikasjon svakt beslutningsgrunnlag og uklar rolleforståelse. Rapporten anbefaler kommunene å sentralisere ansvaret for eiendomsforvaltningen i egen eiendomsavdeling eller i en annen kommunal selskapsform. Dette gir bedre ressursutnyttelse og en profesjonalisering av eiendomsforvaltningen. Strategisk verdiforvaltning av kommunale eiendommer - Artikkel i Forsyning av Morten A. Aasgaard Føyen advokatfirma. Flere kommuner sitter på store, verdifulle eiendomsmasser der drifts- og vedlikeholdskostnadene utgjør utfordringer i et langtidsperspektiv. Mange kommuner mangler en sentralisert organisasjon som har et helhetlig bilde av total eiendomsmasse, drift, vedlikehold og reelle behov. En sentralisering av eiendomsforvaltningen kan gi følgende positive gevinster: 1 Består av driftsutgifter, velferdstiltak, utgiftsdekning, kurs, skyss, vedlikehold og drift av transportmidler, elektrisitet, olje, skadeforsikring, husleie, kommunale avgifter, kontingenter, inventar og utstyr, vektøy og redskap, vedlikehold bygninger, drift og service avtaler, kjøp av materialer til vedlikehold. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 7 av 7

8 5.2.2 Funn Driftsbesparelse, oversikt over eiendomsmassen, samling av kompetanse, fokus på brukere, bedre beslutningsgrunnlag, bedre gjennomføring av nye prosjekter og kapitalfrigjøring. Kommunen har siden 2001 vært organisert i en to nivå modell - flat struktur. Dette betyr at rådmannen har lederansvar for 16 resultatenhetene i kommunen. En resultatenhet vil være en bestemt skole, barnehage, avdeling etc. Rådmannen har et lederteam med assisterende rådmenn for å utøve rådmannens oppgaver. I tillegg har rådmannen en egen stab av rådgivere med ansvar for egne fagområder og en avdeling for fellestjenester som innehar oppgaver som lønn og regnskap og IKT tjenester etc. Ansvar for kommunens forvaltning av boliger og bygg Organisering av eiendomsforvaltninga i kommunen er to-delt. Svein Rodø har rådgivning, planer, veileder og utbyggingsoppgaver knyttet til kommunens boliger, bygg og eiendommer som sitt hovedområde. Han er organisert i rådmannens stab og sørger for at planer og beslutninger av overordnet administrativt eller politisk organ gjennomføres for sitt hovedområde. Resultatenhetsleder Tormod Tanemsmo har ansvar for blant annet drift og vedlikehold av bygg og eiendommer, og for oppfylling av de mål som er satt i budsjett og økonomiplan og andre politiske vedtak. Han er leder for ansatte i sin enhet. Han skal sikre at økonomistyringen i resultatenheten er ivaretatt. I tillegg skal han gjennomføre effektiv ressursutnyttelse og følge opp budsjettkontrollen gjennom regnskapsåret Våre vurderinger Kommunen har siden 2001 vært organisert med flat struktur hvor rådmann har lederansvar for resulatenhetslederne. Kommunens organisering er fremtidsrettet og vil være i stand til å møte effektivitetskrav fremover. Organisering er viktig, men flat struktur kan ikke alene løse kravene til omstilling og effektivisering i kommunen. Det er i tillegg viktig å fokusere på hvilke oppgaver som skal løses og av hvem. Etter vår vurdering kan organiseringen av eiendomsforvaltninga i to ansvarsområder ha svakheter. Et eksempel på svakheten med todeling er at rådgiver utarbeider råd og veiledning for utvikling, som resultatenhetsleder ikke har mulighet til å etterleve grunnet budsjettansvar. Derfor mener vi at organisering av kommunens eiendomsforvaltning må vurderes på nytt. Vi mener at kommunen må vurdere organisering av eiendomsforvaltninga slik at de er samstemt med kommunens langsiktige målsetting for organisering av kommunale tjenester. Jfr rådmannens høringsuttalelse som beskriver bestiller utfører roller som en aktuell organisasjonsform for kommunen i fremtiden. Et av problemene med kommunal eiendomsforvaltning generelt i kommunene har vært å dekke vedlikeholdsetterslepet. For å redusere kommunens behov for vedlikehold kan bevilgninger/inntekter økes eller boligmassens areal reduseres ved salg/sanering. En organisasjonsendring vil ikke nødvendigvis løse vedlikeholdsetterslepet, men den kan føre til bedre dokumentasjon over status og behov for boligmassen gis til beslutningstakerne, slik at vedtak fattes på riktig grunnlag. Det er andre organisasjonsformer for eiendomsforvaltninga i kommunen. Blant annet kommunal særbedrift/foretak eller kommunalt samarbeid IKS. Disse modellene brukes hvis kommunen ønsker å profesjonalisere drifta, eventuelt innhente ekstern kompetanse. Ovennevnte organisasjonsformer har større frihet til å disponere bevilgede midler. Her må Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 8 av 8

9 kommunen selv bestemme om dette er en aktuell organisasjonsform. Kommuner som har organisert kommunal eiendom i kommunalt foretak er blant andre Kongsberg kommune. OPS er en ny organisasjonsform som er under utvikling og står for Offentlig Privat Samarbeid. Organisasjonsformen har aktualisert seg grunnet et ønske om å avlaste offentlige budsjetter, legge til rette for konkurranse, bedre tjenester, risikofordeling mellom private og offentlige. Private tar større ansvar for bygge- og driftsprosessen. Modellen er avhengig av goodwill fleksibilitet og et høyt nivå av tillit fra begge parter. Kontraktene er viktig, men det må være noe mer enn juridiske formuleringer som definerer samarbeidsforholdet. Organisasjonsformen er valgt for utbygginga av nye E-39 mellom Øysand og Tamshavn. Det er få erfaringer fra bruken av modellen i dag. Det er mulighet for å organisere eiendomsforvaltningen i et aksjeselskap. Kostnaden ved overføring av eiendommene er avgiftsbelagt med dokumentavgift. Låneopptak i vil være dyrere enn de betingelser en kommune eller særbedrift/foretak kan få. Etter vår oppfatning er ikke denne modellen aktuell organisasjonsform for dagens eiendomsforvaltningen i kommunen Konklusjoner Kommunen er organisert i flat struktur som er en fremtidsrettet organisasjonsform for å møte krav til omstilling og effektiviseringskrav. Organiseringa av eiendomsforvaltningen i kommunen er 2 delt og har forbedringspotensialer. Kommunen har organisert rådgiver for eiendomsmassen i rådmannens stab med rådgivings- og planansvar for tjenesten. I tillegg har resultatenhetsleder drift og vedlikehold ansvar for drift og vedlikehold av eiendommene. Problem med denne organiseringen er at rådgiver kan gi fagråd som ikke resultatenhetsleder har budsjettmidler til å iverksette. Kommunen har en langsiktig målsetting om å innføre bestiller utfører roller, vi mener at organisering av eiendomsforvaltninga må vurderes på nytt for å nå målsettingen. 5.3 Hvordan drives eiendomsforvaltninga økonomisk og sammenlignet med andre? Vurderingskriterier Nøkkeltall vedrørende drift og disponering av eiendommer er et nyttig informasjonsverktøy for ledelse av en virksomhet. Gode nøkkeltall gir bedre grunnlag for å vurdere om virksomhetens kostnads- og forbruksnivå er tilfredsstillende i forhold til den strategi som er valgt. Disse gir utrykk for virksomhetens aktivitet. Variasjoner i kostnader får man først synliggjort etter å ha utarbeidet nøkkeltall over flere år. Det er her viktig at referansegrunnlaget blir det samme. Det er Norsk Standard NS 3454 som omhandler livssykluskostnader for byggverk som inneholder en kontoplan for føring av utgifter knyttet til eiendomsforvaltningen. NBEF og FOBE er interesseorganisasjoner for virksomheter og personer med engasjement innen bygg- og eiendomsforvaltning. Formålet til foreningene er å fokusere på aktiviteter som kan bidra til bedre forvaltning av bygg og eiendommer. Et område for NBEF og FOBE er å utvikling av nøkkeltall som en aktivitet til å bedre ressursutnyttelsen innen eiendomsforvaltningen. I den forbindelse er nøkkeltall vedrørende eiendommenes drift og disponering et viktig styringsverktøy. Center for economic analysis (ECON) har gjort vurderinger av organisering av kommunal eiendomsforvaltning i rapport 18/02. Rapporten konkluderer med at kommuner i svært liten grad bruker styringssystemer i målstyring, evalueringer kontroll, analyser og hensiktsmessige incitamenter får å bidra til god eiendomsforvaltning. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 9 av 9

10 5.3.2 Funn Kommunen bruker ikke nøkkeltall for styring av egen eiendomsmasse. Vi har i problemstillingen gitt eksempler på nøkkeltall som styringsinformasjon for eiendomsforvaltningen basert på fakta informasjon fra kommunen. Analysen vil ikke være fullstendig, men er utført for å eksemplifisere mulighetene for bruke nøkkeltall som beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ styring. Tabell 3 Viser status over eid, leid og utleid bygningsmasse Type bygg Antall kvm Benyttet areal i kvm Utleid areal i kvm Ledig areal i kvm Administrasjons bygg Barnehager Skoler Leid barnehager Alders- og sykehjem Kultur og idrettsbygg Boliger til leie Leid bolig Andre Utleie Tekniske bygg Sum I % 100 % 63 % 33 % 4 % Tabellen viser at kommunen disponerer totalt kvm bygg og boligareal, der 63% av arealet benyttes av kommunene selv og 33% av arealet leies ut til andre mens 4 % er ledig areal. Arealtallene er hentet fra kommunens fagsystem for eiendomsmassen V-PRO den Arealutnyttelse Kommunen forvalter og drifter i dag en bolig og byggmasse på totalt kvm. FOBE og NBEF beskriver et gjennomsnitt tall på 5 kvm per innbygger. Tabell 4 Viser analyse av arealutnyttelsen i kommunen. Totalt bolig og bygg areal i kommunen Beregnet gjennomsnitt for kommunen 5 kvm*5 260 innbygger Halsetheimen utgjør i kvm Beregnet gjennomsnitt og Halsetheimen utgjør Kommunens arealforbruk over gjennomsnittet kvm kvm kvm kvm kvm Klæbu kommune har i dag innbyggere * 5 kvm, dette utgjør en byggningsmasse på kvm i beregnet gjennomsnitt. (Halsetheimen utgjør en bolig og bygningsmasse på kvm). Vår beregning viser at kommunen har kvm mer areal enn en gjennomsnittlig kommune etter at det er korrigert for bygningsmassen til Hallsetheimen. Tabell 5 Viser oversikt over totale FDVU 2 utgifter for bygg og eiendom år Tallene i tabellene er hentet ut av regnskapet etter at regnskapsåret er avsluttet. Vi mener at kommunen selv bør lage et analyseverktøy for regnskaps/nøkkeltall for å sikre at alle utgifter blir med, ved regnskapsårets start, basert på NS Dette vil være med å kvalitetsikre analysen. Kommunen har et verktøy for kartlegging av bygg og eiendommer 2 FDVU omhandler forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsutgifter for bygg. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 10 av 10

11 V- PRO hvor antall bygg og areal er beskrevet. Verktøyet kan brukes/vidreutvikles som et analyseverktøy for regnskaps- og nøkkeltall informasjon. Forvaltningsutgifter Forsikring og avgifter. Kr Driftsutgifter Løpende drift kr Renhold kr Energi kr Vakt og sikr. kr Husleie kr Div. utg. kr kr Vedlikeholdsutgifter Planlagt vedlikehold Art driftsregnskapet kr Utviklingsutgifter Løpende ombygging Art investeringsregnskapet kr Sum Kr Tabellen viser at kommunen har totalt 24.7 mill i utgifter på bolig og bygninger. Dette utgjør en arealutgift på (kr / kvm)= kr 471 per kvm. Tabell 6 Viser kommunens arealutgifter per kvm i kr sammenlignet med gjennomsnittlig tall for 2002 fra NBEF 3 og krav til FDVU nivåtall fra FOBE 4. FDVU utgifter per Kommunens utgifter Gjennomsnitttlig nøkkeltall Nivåtall anslått av FOBE kvm fra NBEF Forvaltning Driftsutgifter Vedlikeholdsutgifter Utviklingsutgifter Sum Tabellen viser at: Kommunens forvaltningsutgifter er lavere enn gjennomsnittlig nøkkeltall fra NBEF og et nivåtall fra FOBE. I kommunens forvaltningskostnad ligger forsikringsutgift og kommunale avgifter. Eiendomsavdelingens bruk av administrative utgifter som IKT, lønn og regnskap, servicetorg etc er ikke med i analysen, grunnet dette er vanskelig å beregne av revisor. Driftsutgifter til kommunen er lavere enn gjennomsnittstallet fra NBEF og ca likt tallet nivåtallet fra FOBE. Vedlikeholdsutgifter til kommunen er høyere enn gjennomsnittstallet fra NBEF og lavere en nivåtallet fra FOBE. Utviklingsutgifter til kommunen er ca lik gjennomsnittstallet fra NBEF og lavere enn nivåtallet fra FOBE. Arealutgiften for FDVU per kvm viser at kommunens utgift kr 471 er lavere enn gjennomsnittlig tall fra NBEF kr 531 og nivåtall fra FOBE kr 600. Tabell 7 Viser arealutgifter spesifisert på vaktmester, renhold og energikostnad per kvm. Arealutgifter per Kommunens utgifter Pilotprosjekt fra år 2000 Nivå FDVU utgifter an- 3 Norges bygg og eiendomsforening har drevet med innsamling av data siden 1999 over landets offentlige og private eiendomsforvaltere med det formål å sammenligne nøkkeltall og lære fra andre (benchmarking). 4 Forening for offentlige bygg og eiendommer som organiserer eiendomssjefene i kommunal eiendomsvirksomhet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 11 av 11

12 kvm. NBF viser 5 slått av FOBE Vaktmester 42 Mangler tall 50 Renhold Energi Tabellen viser at utgifter til vaktmester er under anslått nivåtall fra FOBE. Renholdsutgiften er og noe lavere enn gjennomsnittstall fra NBF. Energiutgiften er høyere enn både gjennomsnittstallet fra NBF og kravet fra FOBE. Tabell 8 Viser KOSTRA`s nøkkeltall for regnskapsåret 2002 for boliger i kr per innbygger Boliger Klæbu Hitra Hemne Skaun Meldal Frøya Netto driftsutgift Boliger Netto driftsutgift Boligformål Netto driftsutgifter til boliger viser driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger 6 målt i kroner per innbygger etter at egenbetaling og øremerkede tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene (+ tall) må dekkes av frie inntekter til kommunen. Tabellen viser at kommunen betaler kr 115 per innbygger for å drifte utleieboligene i kommunen. Dette utgjør totalt (115 * 5260) = kr Dette betyr at kommunen prioriterer utleieboliger med 0,6 mill og dekker denne utgifter med bruk av frie rammeinntekter for år Sammenlignet med andre kommuner prioriterer kommunen utleieboliger mindre enn Hitra, men høyere enn Hemne, Skaun, Meldal og Frøya som har overskudd i fra utleieboligene. Netto driftsutgifter til boligformål viser driftskostnadene til boligformål målt i kroner per innbygger etter at egenbetaling og øremerkede tilskudd er trukket i fra. Boligformål består av kommunalt disponerte boliger, bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig og boligbygging og fysiske bomiljøtiltak. Tabellen viser at kommunen betaler kr 374 per innbygger for utgifter til boligformål. Dette utgjør totalt (374*5260) = kr Dette betyr at kommunen subsidierer boligformål med 1,9 mill og dekker denne utgiften ved bruk av frie rammeinntekter for år Sammenlignet med de andre kommunene i tabellen prioriterer kommunen boligformål høyest. Svein Rodø kommenterer at: Det som er kostnadsfordyrende for Klæbu er store avskrivninger på boliger i forbindelse med bygging av boliger for psykisk utviklingshemmede. Drifting av utleieboliger, hybelbygget og det som er tilbake på Hallset medfører store kostnader. Gml. og slitt boligmasse Oppsummering/konklusjon Kommunen bruker nøkkeltall for styring av egen eiendomsmasse i mindre grad. Vi har i problemstillingen gitt eksempler på nøkkeltall som styringsinformasjon for eiendomsforvaltningen basert på fakta informasjon fra kommunen. Nøkkeltallene viser at kommunen disponerer kvm boliger og bygg. 63% av arealet benyttes av kommunen selv, utleid areal er 33% og ledig areal 4 %. Kommunens bygningsmassen fra Halsetheimen utgjør kvm. Landsgjennomsnittet indikerer at kommunen skal eie en bolig og byggmasse på 26 5 Forening for nøkkeltall og benchmarking gjennomførte et pilotprosjekt på effektiv eiendomsforvaltning år 2001 som omhandlet kvm bygningsmasse. Prosjektet omhandlet nøkkeltall for eiendomsforvaltningen. 6 Kommunalt diponerte boliger er boliger der det inngås leiekontrakt, inkludert omsorgsboliger, boliger til flyktninger, perosnalboliger, gjennomgangsboliger etc. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 12 av 12

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer