Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune År 2004

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET REVISORS FUNN OG VURDERINGER HVORDAN HAR EIENDOMSFORVALTNINGEN UTVIKLET SEG I DE SISTE 10 ÅR? HVORDAN ER ANSVARET FOR EIENDOMMENE ORGANISERT I KOMMUNEN? HVORDAN DRIVES EIENDOMSFORVALTNINGA ØKONOMISK OG SAMMENLIGNET MED ANDRE? HAR KOMMUNEN GODE RUTINER FOR ØKONOMISTYRING PÅ TJENESTEOMRÅDE EIENDOM? HVILKEN RAPPORTERING GJENNOMFØRER ADMINISTRASJONEN TIL POLITISK NIVÅ FOR EIENDOMSFORVALTNINGA? HØRING KONKLUSJONER ANBEFALINGER KILDER TABELLISTE Tabell 1 Regnskapsverdien for bygg og eiendom viser følgende utvikling:...6 Tabell 2 Driftsutgifter til bygg...7 Tabell 3 Viser status over eid, leid og utleid bygningsmasse...10 Tabell 4 Viser analyse av arealutnyttelsen i kommunen...10 Tabell 5 Viser oversikt over totale FDVU utgifter for bygg og eiendom år Tabell 6 Viser kommunens arealutgifter per kvm i kr sammenlignet med gjennomsnittlig tall for 2002 fra NBEF og krav til FDVU nivåtall fra FOBE...11 Tabell 7 Viser arealutgifter spesifisert på vaktmester, renhold og energikostnad per kvm...11 Tabell 8 Viser KOSTRA`s nøkkeltall for regnskapsåret 2002 for boliger i kr per innbygger...12 Orkanger, 21. juni 2004 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 2 av 2

3 1. SAMMENDRAG Bakgrunn: Prosjektet omhandler vurderinger av eiendomsforvaltningen i Klæbu kommune. Det er viktig at kommunen vurderer organisering, effektivitet og styring av kommunens eiendomsmasse når den driftsøkonomiske situasjonen marginaliseres. Det er også viktig at kommunen bevarer verdiene i boligmassen med det formål å ha gode og effektive bygg til lavest mulig utgift. Bygg- og eiendomsutvikling bør vurderes kontinuerlig av kommunen. Kommunen ønsket selv en evaluering av eiendomsforvaltningen, gjennomført som et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Problemstilling: For å besvare kommunens og kontrollutvalgets forespørsel har vi i prosjektet belyst hovedproblemstillingen Hvordan forvaltes Klæbu kommunes bygg og eiendommer? ved hjelp av 5 delproblemstillinger. Konklusjon: Rapporten viser at kommunen forvalter kommunens bygg og eiendommer i hovedsak tilfredsstillende. Dette begrunnes med at kommunens organisering flat struktur, delegeringsreglement, lederavtaler og rapportering i årsmeldinga er tilfredsstillende. Likevel har kommunens eiendomsforvaltning forbedringspotensialer. De består i: Kommunen har organisert rådgiver for eiendomsmassen i rådmannens stab med rådgivings- og planansvar for tjenesten. I tillegg har resultatenhetsleder drift og vedlikehold ansvar for drift og vedlikehold av eiendommene. Problem med denne organiseringen er at rådgiver kan gi fagråd som ikke resultatenhetsleder har budsjettmidler til å iverksette. Kommunens ønsker å legge til rette for bestiller utfører roller. Organisering av eiendomsforvaltninga må vurderes på nytt, for å legge til rette for dette. Kommunen bruker ikke nøkkeltall for styring av eiendomsmassen. Vi har i rapporten gitt eksempler på nøkkeltall som styringsinformasjon for eiendomsforvaltningen basert på fakta informasjon fra kommunen. Nøkkeltallene viser at: Kommunen disponerer kvm boliger og bygg. 63% av arealet benyttes av kommunen selv, utleid areal er 33% og ledig areal er 4 %. Landsgjennomsnittet indikerer at kommunen skal eie en bolig og byggmasse på kvm. Kommunens bygningsmassen fra Halsetheimen utgjør kvm. Kommunen har kvm over landsgjennomsnittet når det er korrigert for arealet på Halsetheimen. Kommunens utgifter til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling - boliger og bygg ligger under landsgjennomsnittet. Kommunens utgifter til renhold per kvm er lavere en landsgjennomsnittet mens energiutgifter er høyere en landsgjennomsnittet. KOSTRA tall for kommunen indikerer at kommunen betaler totalt 0.6 mill for å drifte utleieboliger. I tillegg viser tabellen at kommunen betaler totalt 1,9 mill for utgifter til boligformål ved bruk av frie inntekter. Kommunens økonomireglement mangler i kommunen. Det skal blant annet beskrive rutiner for økonomistyring og oppfølging/rapportering fra resultatenhetene. Det mangler en rapport som beskriver status, tilstand og vedlikeholdsbehov for hvert enkelt bygg som skal behandles politisk. I tillegg mangler det en vedlikeholdsplan for hvert enkelt bygg basert på byggets tilstand. Kommunen selv bekrefter at de har et vedlikeholdsetterslep for kommunale bygg. Vi kan ikke ut fra kommunens dokumentasjon bekrefte eller avkrefte dette. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 3 av 3

4 Anbefalinger: Vi anbefaler kommunen å: 1. Vurdere organisering av eiendomsforvaltning i lys av rapportens konklusjoner. 2. Bruke nøkkeltall til styrings- og faktainformasjon for eiendomsforvaltninga. 3. Lage et økonomireglement som blant annet beskriver kommunens rutiner for økonomistyring. 4. Lage en overordnet rapport som omhandler status og behov for vedlikehold som brukes til beslutningsgrunnlag av kommunen. 5. Lage en vedlikeholdsplan for hvert enkelt bygg som synliggjør vedlikeholdsbehovet. 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Klæbu kommune eier og forvalter en bolig- og bygningsmasse som tilrettelegger bygg for kommunale- og administrative tjenester. Det er viktig at kommunen vurderer organisering, effektivitet og styring av kommunens eiendomsmasse når den driftsøkonomiske situasjonen marginaliseres. Det er også viktig at kommunen bevarer verdiene i boligmassen de eier med det formål å ha gode og effektive bygg til lavest mulig utgift. Eiendomsutviklinga bør vurderes kontinuerlig av kommunen. Kommunen ønsket en evaluering av kommunens eiendomsforvaltning, gjennomført som et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalget vedtok oppstart av prosjektet i møtet den sak 09/ Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:! Økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse for kommunen! At kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverk! Å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets og kontrollutvalgets til syn med forvaltningen 3. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 3.1 Problemstilling Hovedproblemstilling i prosjektet er: Hvordan forvaltes Klæbu kommunes bygg og eiendommer? Problemstillingen belyses ved hjelp av 5 delproblemstillinger. Disse skal hjelpe oss å vurdere hovedproblemstillingen. Disse er slik: 1. Hvordan har eiendomsforvaltningen utviklet seg i de siste ti år? 2. Hvordan er ansvaret for eiendommene organisert i kommunen? 3. Hvordan drives eiendomsforvaltninga økonomisk og sammenlignet med andre? 4. Har kommunen gode rutiner for økonomistyring på tjenesteområde eiendom? Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 4 av 4

5 5. Hvilken rapportering gjennomfører administrasjonen til politisk nivå for eiendomsforvaltninga? 3.2 Revisjonskriterier Funn i delproblemstillingene blir vurdert mot vurderingskriterier for hver delproblemstilling. Vurderingskriterier skal angi en standard/norm som konkretiserer de forventninger og krav vi har i prosjektet. Kilder for vurderingskriterier kan være lover og forskrifter, kommunens egne vedtak og retningslinjer, faglitteratur, standarder fra andre kommuner og beste praksis. Delproblemstilling 1: Hvordan har eiendomsforvaltningen utviklet seg de siste 10 år, beskrives i rapporten og vurderes ikke av revisor. Delproblemstilling 2: Hvordan er ansvaret for eiendommene organisert i kommunen, forsøkes besvart med å vurdere fakta mot anbefalinger i rapport fra NIBR 21/02 Flatere struktur og resultatenheter og rapport om organisering av kommunal eiendomsforvaltning skrevet av ECON. I tillegg vektlegges en artikkel i Forsyning nr 5/03 som omhandler strategiske verdiforvaltning av kommunale eiendommer. Delproblemstilling 3: Hvordan drives eiendomsforvaltninga økonomisk og sammenlignet med andre, forsøkes besvart med en nøkkeltallsanalyse av kommunens regnskap og eiendomsforvaltning. Vi vurderer nøkkeltall fra FOBE - forum for offentlige bygg og eiendommer og NBEF - Norges bygg- og eiendomsforening, som er faglige interesseorganisasjoner for offentlig eiendomsforvaltning og har utviklet nøkkeltall for dette området. Delproblemstilling 4: Har kommunen gode rutiner for økonomistyring på tjenesteområde eiendom, forsøkes besvart med en kartlegging og vurdering av kommunens økonomi- og delegasjonsreglement. Delproblemstilling 5: Hvilken rapportering gjennomfører administrasjonen til politisk nivå for eiendomsforvaltninga, forsøkes besvart med en vurdering av om administrasjonens rapportering av status og behov for eiendomsforvaltninga gir tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for politiske vedtak. 4. METODE OG GJENNOMFØRING 4.1 Metode Det er gjennomført samtaler med rådgiver eiendom Svein Rodø, enhetsleder drift og vedlikehold Tormod Tanemsmo og assisterende rådmann Tore Flatmo. Revisor har gjennomført en dokumentanalyse av regnskapet og årsmelding 2002, handlingsprogrammet og andre dokumenter som vedrører eiendomsforvaltninga i kommunen. Delrapportens funn ble oversendt assisterende rådmann Tore Flatmo til verifisering. Svein Rode har gitt svar på verifiseringen. Foreløpig rapport er sendt til rådmannen for høringsuttalelse. Høringsuttalelsen fra rådmannen er datert Gjennomføring Prosjektet er utarbeidet av Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS (VRD) ved forvaltningsrevisor Arve Gausen. 4.3 Avgrensninger av prosjektet Revisor vurderer organisering og styring av eiendomsforvaltningen. Regnskapet for legges til grunn for vurderinger i prosjektet. I hovedsak vurderes mål og plandoku- Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 5 av 5

6 menter for eiendomsforvaltningen. Det er gjennomført en analyse av eiendomsforvaltninga med bruk av regnskapstall og informasjon hentet ut av V-PRO som er et fagsystem for boliger og bygg i kommunen. 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER 5.1 Hvordan har eiendomsforvaltningen utviklet seg i de siste 10 år? Organisering av eiendomsmassen: Det har vært en tradisjon fra tidlig tallet i landets kommunestyrer og anskaffe eiendommer for å tilrettelegge for kommunal tjenesteyting. Dette er også tilfelle for Klæbu kommune. Ansvaret og organisering av forvaltning og drift av eiendommene har endret seg i kommunen. Fra 1993 var ansvar for forvaltning av kommunens eiendomsmasse underlagt hver enhet/avdeling. Den enkelte skole, barnehage, sosial avdeling, kommunale boliger, sykehjem etc hadde ansvar for drift og vedlikehold av egne bygninger. I 1998 ble det ansatt eiendomssjef med tilsvarende ansvar, underlagt kultur, næring og miljø etaten. Fra 2001 har kommunen endret organiseringen fra etatsmodellen til flatere struktur, med enhetsleder for drift og vedlikehold og rådgiver på bygg eiendom som ansvarlig for forvaltning av eiendomsmassen. Utvikling av eiendomsmassen: Kommunen beskriver selv at før 1990 hadde de en normal bygningsmasse som var tilpasset kommunens behov, men fra 1990 fikk kommunen en større andel av bygningsmassen og eiendommer fra Hallsetheimen pga. fylkeskommunens avvikling av driften. Fra 1997 overtok kommunen resterende del av bygningsmassen og eiendommene, og kommunen fikk ansvaret for drift og vedlikehold. I tillegg til endringen i overtakelsen av boligmassen har kommunen investert i egne byggeprosjekter i perioden. Av disse kan nevnes Sørborgen barneskole, utvidelse av Tanem opplæringssenter, ny alders- og dementsavdeling. Dessuten har det vært utbygging av nye boliger til PU og flyktningerboliger. Bygg og boliger/eiendommer som er solgt i perioden er Seminarplassen, Skarpsnoveien, CTM, Matpartner, Conoptica og Brannhaugveien. Disponibel bolig og bygg areal i dag. Kommunen forvalter og drifter i dag en bolig og byggmasse på totalt kvm, som fordeler seg på: Administrasjonsbygg: rådhuset og Halsetheimens administrasjonsbygg, totalt 4985 kvm. Barnehager: Grindvollen, Hesteskoen, Rydland og Tanem, totalt kvm. Skoler: opplæringssenteret, Sørborgen-, Tanem-, Klæbu-, og Soltun skole, totalt kvm. Leid barnehageareal: totalt 913 kvm. Alders og sykehjem: Vikingvegen sykehjem - Klæbu servicesenter, totalt kvm. Kultur og idrettsbygg: herredshuset, museum, Klæbuhallen, Klæbu kirke, kulturhuset, totalt kvm. Boliger til utleie: 54 leiligheter, totalt kvm. Leid bolig: Nordalstunet på 90 kvm. Andre utleie: 13 enheter fra Halsetheimen, totalt 7109 kvm. Tekniske bygg: renseanlegg, pumpestasjoner, brann- og driftsbygg, høydebasseng, vannverk, totalt kvm. Tallene er hentet fra kommunens fagsystem V-PRO som følger opp og analyserer den kommunale bygg- og eiendomsmassen. Utvikling av regnskapsmessig verdi og driftsutgifter for bygg og eiendom. Tabell 1 Regnskapsverdien for bygg og eiendom viser følgende utvikling: Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 6 av 6

7 År Mill. kr Fra 1993 til 2002 viser regnskapet en økning i verdi av kommunens eiendomsmasse. Største endringene er fra 1995 til 1996 med 25 mill og fra 1999 til 2000 med 14 mill. Fra 2001 ble kommunens boliger og bygg avskrevet for å synliggjør kapitalslitet på eiendomsmassen. Tabell 2 Driftsutgifter til bygg 1 År Utgifter Endring i % 15 % 1 % Fra 2001 til 2002 var det en endring på 15% som kan forklares med økt vedlikehold. Endringen fra 2002 til 2003 er under 1 prosent og viser en nedgang i utgifter hvis man justerer for konsumprisstigning på 5 %. Tabellen synliggjør ikke lønnsutgifter. 5.2 Hvordan er ansvaret for eiendommene organisert i kommunen? Vurderingskriterier Kommunens organisering NIBR -rapport 21/2002 Flat struktur. En rekke norske kommuner har eller er i ferd med å flate ut den administrative styringsstrukturen. Samtidig etableres det resultatenheter med delegert myndighet. Økt krav fra innbyggerne, brukere og staten om en mer effektiv og rasjonell tjenesteproduksjon tvinger kommunene til å tenke nytt, hvor et tiltak er å endre den administrative organiseringen til en flatere struktur. På landsbasis viser det seg at ca 126 kommuner nærmere 30% av norske kommuner, enten har eller er i ferd med å innføre flat struktur - oktober Begrunnelsen for en flat organisasjonsstruktur generelt er: En tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen. Ønske om innsparinger og bedre ressursutnyttelse Løse konkrete problemer og effektivisere virksomheten Økt fokus på brukerorientering og brukermedvirkning Center for economic analysis (ECON) har gjort vurderinger av organisering av kommunal eiendomsforvaltning i rapport 18/02. Rapporten konkluderer med at eiendomsforvaltningen i de fleste kommuner ikke er tilfredsstillende. Hovedproblemet er lavt preventivt vedlikehold og vedlikehold skjer etter at bygget har fått for store skader. I mange kommuner gir manglende kommunikasjon svakt beslutningsgrunnlag og uklar rolleforståelse. Rapporten anbefaler kommunene å sentralisere ansvaret for eiendomsforvaltningen i egen eiendomsavdeling eller i en annen kommunal selskapsform. Dette gir bedre ressursutnyttelse og en profesjonalisering av eiendomsforvaltningen. Strategisk verdiforvaltning av kommunale eiendommer - Artikkel i Forsyning av Morten A. Aasgaard Føyen advokatfirma. Flere kommuner sitter på store, verdifulle eiendomsmasser der drifts- og vedlikeholdskostnadene utgjør utfordringer i et langtidsperspektiv. Mange kommuner mangler en sentralisert organisasjon som har et helhetlig bilde av total eiendomsmasse, drift, vedlikehold og reelle behov. En sentralisering av eiendomsforvaltningen kan gi følgende positive gevinster: 1 Består av driftsutgifter, velferdstiltak, utgiftsdekning, kurs, skyss, vedlikehold og drift av transportmidler, elektrisitet, olje, skadeforsikring, husleie, kommunale avgifter, kontingenter, inventar og utstyr, vektøy og redskap, vedlikehold bygninger, drift og service avtaler, kjøp av materialer til vedlikehold. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 7 av 7

8 5.2.2 Funn Driftsbesparelse, oversikt over eiendomsmassen, samling av kompetanse, fokus på brukere, bedre beslutningsgrunnlag, bedre gjennomføring av nye prosjekter og kapitalfrigjøring. Kommunen har siden 2001 vært organisert i en to nivå modell - flat struktur. Dette betyr at rådmannen har lederansvar for 16 resultatenhetene i kommunen. En resultatenhet vil være en bestemt skole, barnehage, avdeling etc. Rådmannen har et lederteam med assisterende rådmenn for å utøve rådmannens oppgaver. I tillegg har rådmannen en egen stab av rådgivere med ansvar for egne fagområder og en avdeling for fellestjenester som innehar oppgaver som lønn og regnskap og IKT tjenester etc. Ansvar for kommunens forvaltning av boliger og bygg Organisering av eiendomsforvaltninga i kommunen er to-delt. Svein Rodø har rådgivning, planer, veileder og utbyggingsoppgaver knyttet til kommunens boliger, bygg og eiendommer som sitt hovedområde. Han er organisert i rådmannens stab og sørger for at planer og beslutninger av overordnet administrativt eller politisk organ gjennomføres for sitt hovedområde. Resultatenhetsleder Tormod Tanemsmo har ansvar for blant annet drift og vedlikehold av bygg og eiendommer, og for oppfylling av de mål som er satt i budsjett og økonomiplan og andre politiske vedtak. Han er leder for ansatte i sin enhet. Han skal sikre at økonomistyringen i resultatenheten er ivaretatt. I tillegg skal han gjennomføre effektiv ressursutnyttelse og følge opp budsjettkontrollen gjennom regnskapsåret Våre vurderinger Kommunen har siden 2001 vært organisert med flat struktur hvor rådmann har lederansvar for resulatenhetslederne. Kommunens organisering er fremtidsrettet og vil være i stand til å møte effektivitetskrav fremover. Organisering er viktig, men flat struktur kan ikke alene løse kravene til omstilling og effektivisering i kommunen. Det er i tillegg viktig å fokusere på hvilke oppgaver som skal løses og av hvem. Etter vår vurdering kan organiseringen av eiendomsforvaltninga i to ansvarsområder ha svakheter. Et eksempel på svakheten med todeling er at rådgiver utarbeider råd og veiledning for utvikling, som resultatenhetsleder ikke har mulighet til å etterleve grunnet budsjettansvar. Derfor mener vi at organisering av kommunens eiendomsforvaltning må vurderes på nytt. Vi mener at kommunen må vurdere organisering av eiendomsforvaltninga slik at de er samstemt med kommunens langsiktige målsetting for organisering av kommunale tjenester. Jfr rådmannens høringsuttalelse som beskriver bestiller utfører roller som en aktuell organisasjonsform for kommunen i fremtiden. Et av problemene med kommunal eiendomsforvaltning generelt i kommunene har vært å dekke vedlikeholdsetterslepet. For å redusere kommunens behov for vedlikehold kan bevilgninger/inntekter økes eller boligmassens areal reduseres ved salg/sanering. En organisasjonsendring vil ikke nødvendigvis løse vedlikeholdsetterslepet, men den kan føre til bedre dokumentasjon over status og behov for boligmassen gis til beslutningstakerne, slik at vedtak fattes på riktig grunnlag. Det er andre organisasjonsformer for eiendomsforvaltninga i kommunen. Blant annet kommunal særbedrift/foretak eller kommunalt samarbeid IKS. Disse modellene brukes hvis kommunen ønsker å profesjonalisere drifta, eventuelt innhente ekstern kompetanse. Ovennevnte organisasjonsformer har større frihet til å disponere bevilgede midler. Her må Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 8 av 8

9 kommunen selv bestemme om dette er en aktuell organisasjonsform. Kommuner som har organisert kommunal eiendom i kommunalt foretak er blant andre Kongsberg kommune. OPS er en ny organisasjonsform som er under utvikling og står for Offentlig Privat Samarbeid. Organisasjonsformen har aktualisert seg grunnet et ønske om å avlaste offentlige budsjetter, legge til rette for konkurranse, bedre tjenester, risikofordeling mellom private og offentlige. Private tar større ansvar for bygge- og driftsprosessen. Modellen er avhengig av goodwill fleksibilitet og et høyt nivå av tillit fra begge parter. Kontraktene er viktig, men det må være noe mer enn juridiske formuleringer som definerer samarbeidsforholdet. Organisasjonsformen er valgt for utbygginga av nye E-39 mellom Øysand og Tamshavn. Det er få erfaringer fra bruken av modellen i dag. Det er mulighet for å organisere eiendomsforvaltningen i et aksjeselskap. Kostnaden ved overføring av eiendommene er avgiftsbelagt med dokumentavgift. Låneopptak i vil være dyrere enn de betingelser en kommune eller særbedrift/foretak kan få. Etter vår oppfatning er ikke denne modellen aktuell organisasjonsform for dagens eiendomsforvaltningen i kommunen Konklusjoner Kommunen er organisert i flat struktur som er en fremtidsrettet organisasjonsform for å møte krav til omstilling og effektiviseringskrav. Organiseringa av eiendomsforvaltningen i kommunen er 2 delt og har forbedringspotensialer. Kommunen har organisert rådgiver for eiendomsmassen i rådmannens stab med rådgivings- og planansvar for tjenesten. I tillegg har resultatenhetsleder drift og vedlikehold ansvar for drift og vedlikehold av eiendommene. Problem med denne organiseringen er at rådgiver kan gi fagråd som ikke resultatenhetsleder har budsjettmidler til å iverksette. Kommunen har en langsiktig målsetting om å innføre bestiller utfører roller, vi mener at organisering av eiendomsforvaltninga må vurderes på nytt for å nå målsettingen. 5.3 Hvordan drives eiendomsforvaltninga økonomisk og sammenlignet med andre? Vurderingskriterier Nøkkeltall vedrørende drift og disponering av eiendommer er et nyttig informasjonsverktøy for ledelse av en virksomhet. Gode nøkkeltall gir bedre grunnlag for å vurdere om virksomhetens kostnads- og forbruksnivå er tilfredsstillende i forhold til den strategi som er valgt. Disse gir utrykk for virksomhetens aktivitet. Variasjoner i kostnader får man først synliggjort etter å ha utarbeidet nøkkeltall over flere år. Det er her viktig at referansegrunnlaget blir det samme. Det er Norsk Standard NS 3454 som omhandler livssykluskostnader for byggverk som inneholder en kontoplan for føring av utgifter knyttet til eiendomsforvaltningen. NBEF og FOBE er interesseorganisasjoner for virksomheter og personer med engasjement innen bygg- og eiendomsforvaltning. Formålet til foreningene er å fokusere på aktiviteter som kan bidra til bedre forvaltning av bygg og eiendommer. Et område for NBEF og FOBE er å utvikling av nøkkeltall som en aktivitet til å bedre ressursutnyttelsen innen eiendomsforvaltningen. I den forbindelse er nøkkeltall vedrørende eiendommenes drift og disponering et viktig styringsverktøy. Center for economic analysis (ECON) har gjort vurderinger av organisering av kommunal eiendomsforvaltning i rapport 18/02. Rapporten konkluderer med at kommuner i svært liten grad bruker styringssystemer i målstyring, evalueringer kontroll, analyser og hensiktsmessige incitamenter får å bidra til god eiendomsforvaltning. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 9 av 9

10 5.3.2 Funn Kommunen bruker ikke nøkkeltall for styring av egen eiendomsmasse. Vi har i problemstillingen gitt eksempler på nøkkeltall som styringsinformasjon for eiendomsforvaltningen basert på fakta informasjon fra kommunen. Analysen vil ikke være fullstendig, men er utført for å eksemplifisere mulighetene for bruke nøkkeltall som beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ styring. Tabell 3 Viser status over eid, leid og utleid bygningsmasse Type bygg Antall kvm Benyttet areal i kvm Utleid areal i kvm Ledig areal i kvm Administrasjons bygg Barnehager Skoler Leid barnehager Alders- og sykehjem Kultur og idrettsbygg Boliger til leie Leid bolig Andre Utleie Tekniske bygg Sum I % 100 % 63 % 33 % 4 % Tabellen viser at kommunen disponerer totalt kvm bygg og boligareal, der 63% av arealet benyttes av kommunene selv og 33% av arealet leies ut til andre mens 4 % er ledig areal. Arealtallene er hentet fra kommunens fagsystem for eiendomsmassen V-PRO den Arealutnyttelse Kommunen forvalter og drifter i dag en bolig og byggmasse på totalt kvm. FOBE og NBEF beskriver et gjennomsnitt tall på 5 kvm per innbygger. Tabell 4 Viser analyse av arealutnyttelsen i kommunen. Totalt bolig og bygg areal i kommunen Beregnet gjennomsnitt for kommunen 5 kvm*5 260 innbygger Halsetheimen utgjør i kvm Beregnet gjennomsnitt og Halsetheimen utgjør Kommunens arealforbruk over gjennomsnittet kvm kvm kvm kvm kvm Klæbu kommune har i dag innbyggere * 5 kvm, dette utgjør en byggningsmasse på kvm i beregnet gjennomsnitt. (Halsetheimen utgjør en bolig og bygningsmasse på kvm). Vår beregning viser at kommunen har kvm mer areal enn en gjennomsnittlig kommune etter at det er korrigert for bygningsmassen til Hallsetheimen. Tabell 5 Viser oversikt over totale FDVU 2 utgifter for bygg og eiendom år Tallene i tabellene er hentet ut av regnskapet etter at regnskapsåret er avsluttet. Vi mener at kommunen selv bør lage et analyseverktøy for regnskaps/nøkkeltall for å sikre at alle utgifter blir med, ved regnskapsårets start, basert på NS Dette vil være med å kvalitetsikre analysen. Kommunen har et verktøy for kartlegging av bygg og eiendommer 2 FDVU omhandler forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsutgifter for bygg. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 10 av 10

11 V- PRO hvor antall bygg og areal er beskrevet. Verktøyet kan brukes/vidreutvikles som et analyseverktøy for regnskaps- og nøkkeltall informasjon. Forvaltningsutgifter Forsikring og avgifter. Kr Driftsutgifter Løpende drift kr Renhold kr Energi kr Vakt og sikr. kr Husleie kr Div. utg. kr kr Vedlikeholdsutgifter Planlagt vedlikehold Art driftsregnskapet kr Utviklingsutgifter Løpende ombygging Art investeringsregnskapet kr Sum Kr Tabellen viser at kommunen har totalt 24.7 mill i utgifter på bolig og bygninger. Dette utgjør en arealutgift på (kr / kvm)= kr 471 per kvm. Tabell 6 Viser kommunens arealutgifter per kvm i kr sammenlignet med gjennomsnittlig tall for 2002 fra NBEF 3 og krav til FDVU nivåtall fra FOBE 4. FDVU utgifter per Kommunens utgifter Gjennomsnitttlig nøkkeltall Nivåtall anslått av FOBE kvm fra NBEF Forvaltning Driftsutgifter Vedlikeholdsutgifter Utviklingsutgifter Sum Tabellen viser at: Kommunens forvaltningsutgifter er lavere enn gjennomsnittlig nøkkeltall fra NBEF og et nivåtall fra FOBE. I kommunens forvaltningskostnad ligger forsikringsutgift og kommunale avgifter. Eiendomsavdelingens bruk av administrative utgifter som IKT, lønn og regnskap, servicetorg etc er ikke med i analysen, grunnet dette er vanskelig å beregne av revisor. Driftsutgifter til kommunen er lavere enn gjennomsnittstallet fra NBEF og ca likt tallet nivåtallet fra FOBE. Vedlikeholdsutgifter til kommunen er høyere enn gjennomsnittstallet fra NBEF og lavere en nivåtallet fra FOBE. Utviklingsutgifter til kommunen er ca lik gjennomsnittstallet fra NBEF og lavere enn nivåtallet fra FOBE. Arealutgiften for FDVU per kvm viser at kommunens utgift kr 471 er lavere enn gjennomsnittlig tall fra NBEF kr 531 og nivåtall fra FOBE kr 600. Tabell 7 Viser arealutgifter spesifisert på vaktmester, renhold og energikostnad per kvm. Arealutgifter per Kommunens utgifter Pilotprosjekt fra år 2000 Nivå FDVU utgifter an- 3 Norges bygg og eiendomsforening har drevet med innsamling av data siden 1999 over landets offentlige og private eiendomsforvaltere med det formål å sammenligne nøkkeltall og lære fra andre (benchmarking). 4 Forening for offentlige bygg og eiendommer som organiserer eiendomssjefene i kommunal eiendomsvirksomhet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 11 av 11

12 kvm. NBF viser 5 slått av FOBE Vaktmester 42 Mangler tall 50 Renhold Energi Tabellen viser at utgifter til vaktmester er under anslått nivåtall fra FOBE. Renholdsutgiften er og noe lavere enn gjennomsnittstall fra NBF. Energiutgiften er høyere enn både gjennomsnittstallet fra NBF og kravet fra FOBE. Tabell 8 Viser KOSTRA`s nøkkeltall for regnskapsåret 2002 for boliger i kr per innbygger Boliger Klæbu Hitra Hemne Skaun Meldal Frøya Netto driftsutgift Boliger Netto driftsutgift Boligformål Netto driftsutgifter til boliger viser driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger 6 målt i kroner per innbygger etter at egenbetaling og øremerkede tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene (+ tall) må dekkes av frie inntekter til kommunen. Tabellen viser at kommunen betaler kr 115 per innbygger for å drifte utleieboligene i kommunen. Dette utgjør totalt (115 * 5260) = kr Dette betyr at kommunen prioriterer utleieboliger med 0,6 mill og dekker denne utgifter med bruk av frie rammeinntekter for år Sammenlignet med andre kommuner prioriterer kommunen utleieboliger mindre enn Hitra, men høyere enn Hemne, Skaun, Meldal og Frøya som har overskudd i fra utleieboligene. Netto driftsutgifter til boligformål viser driftskostnadene til boligformål målt i kroner per innbygger etter at egenbetaling og øremerkede tilskudd er trukket i fra. Boligformål består av kommunalt disponerte boliger, bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig og boligbygging og fysiske bomiljøtiltak. Tabellen viser at kommunen betaler kr 374 per innbygger for utgifter til boligformål. Dette utgjør totalt (374*5260) = kr Dette betyr at kommunen subsidierer boligformål med 1,9 mill og dekker denne utgiften ved bruk av frie rammeinntekter for år Sammenlignet med de andre kommunene i tabellen prioriterer kommunen boligformål høyest. Svein Rodø kommenterer at: Det som er kostnadsfordyrende for Klæbu er store avskrivninger på boliger i forbindelse med bygging av boliger for psykisk utviklingshemmede. Drifting av utleieboliger, hybelbygget og det som er tilbake på Hallset medfører store kostnader. Gml. og slitt boligmasse Oppsummering/konklusjon Kommunen bruker nøkkeltall for styring av egen eiendomsmasse i mindre grad. Vi har i problemstillingen gitt eksempler på nøkkeltall som styringsinformasjon for eiendomsforvaltningen basert på fakta informasjon fra kommunen. Nøkkeltallene viser at kommunen disponerer kvm boliger og bygg. 63% av arealet benyttes av kommunen selv, utleid areal er 33% og ledig areal 4 %. Kommunens bygningsmassen fra Halsetheimen utgjør kvm. Landsgjennomsnittet indikerer at kommunen skal eie en bolig og byggmasse på 26 5 Forening for nøkkeltall og benchmarking gjennomførte et pilotprosjekt på effektiv eiendomsforvaltning år 2001 som omhandlet kvm bygningsmasse. Prosjektet omhandlet nøkkeltall for eiendomsforvaltningen. 6 Kommunalt diponerte boliger er boliger der det inngås leiekontrakt, inkludert omsorgsboliger, boliger til flyktninger, perosnalboliger, gjennomgangsboliger etc. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 12 av 12

13 300 kvm. Kommunens har kvm over gjennomsnittet når det er korrigert for arealet på Halsetheimen. Kommunen har totalt 24,7 mill i utgifter for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling på boliger for Dette utgjør en utgift på kr 471 pr kvm. Dette er noe under landsgjennomsnittet som er anslått av NBEF til kr 531 per kvm og behovstall fra FOBE på 600 per kvm. Kommunens utgifter til renhold per kvm er lavere en landsgjennomsnittet mens energiutgifter er høyere en landsgjennomsnittet. KOSTRA tall for kommunen indikerer at kommunen betaler kr 115 per innbygger totalt 0,6 mill for å drifte utleieboliger ved bruk av frie inntekter. I tillegg viser tabellen at kommunen betaler kr 374 per innbygger totalt 1,9 mill for utgifter til boligformål. 5.4 Har kommunen gode rutiner for økonomistyring på tjenesteområde eiendom? Revisors vurderingskriterier Økonomireglementet skal gi en samlet fremstilling av de lokale retningslinjer som er sentrale for økonomistyringen i kommunen. Rådgivende rutiner fra NKKF - Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving. Lov om kommuner og fylkeskommuner av med tilhørende forskrifter bærer preg av at staten oppfordrer kommunene til å drive mål- og rammestyring. Stortinget vedtok endringer i kommuneloven i juni 2000 og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med bakgrunn i lovendringene fastsatt nye forskrifter på økonomiområdet. De nye reglene er mer rammepreget enn de forrige og det er derfor nødvendig for kommunene å fastsette ytterligere regler på økonomiområdet i et eget økonomireglement. Formålet med økonomireglementet er: Å beskrive kommunens økonomi og regnskapssystem Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen Å bidra til en bedre økonomistyring Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag Å dokumentere noen viktige økonomirutiner Delegasjonsreglement Kommunestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet av enkeltsaker til formannskap, utvalg, ordfører og rådmannen etc. jfr kommuneloven 8.3, 9.5, 10.2 og 23, Revisors funn Kommunens økonomireglement og delegasjonsreglement Kommunen har ikke utarbeidet et eget økonomireglement. Kommunen har et delegasjonsreglementet som regulerer avgjørelsesmyndigheten for kommunal myndighetsutøvelse hvor bestemmelser i særlover nevnes eksplisitt for vedkommende organ og fullmakter i forbindelse med regnskapsavslutning beskrives. I lederavtalen mellom rådmann og enhetsleder drift og vedlikehold beskrives resultatansvaret som oppfylling av mål som er satt for resultatenhetens ansvarsområde, fastsatt gjennom lov og avtaleverk, budsjett, økonomiplan og andre politiske vedtak. Økonomiansvar beskrives som å sikre økonomistyring i enheten, å følge opp budsjettkontrollene med regnskapsanalyser etter fastsatt mal og frister. Delta i fastsatte nettverk med andre resultatenhetsle- Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 13 av 13

14 dere, ut fra behovet for faglig/kollegial veiledning, rådgivning til rådmannens stab og behovet for driftskoordinering. Resultatenhetslederen skal rapportere til rådmannen etter de rutiner som fastsettes. Lederavtalen er underskrevet Våre vurderinger Kommunen har et delegasjonsreglement som regulerer avgjørelsesmyndighet av enkeltsaker. Resultatenhetsleder drift og vedlikehold har lederavtale som beskrives hans ansvar som oppfylling av enhetens mål i budsjett og økonomiplan. Økonomiansvar beskrives som å sikre økonomistyring, følge opp budsjettkontrollene med regnskapsanalyser etter fastsatt mal og frister. Dette er tilfredsstillende utført/beskrevet av kommunen. Det som mangler er et økonomireglement som blant annet beskriver hvordan økonomistyringen i enheten skal gjennomføres, hvordan og når budsjettkontrollene skal gjennomføres og hvordan budsjettkontrollene rapporteres til rådmannen. Kommunen har vært organisert i en flat struktur siden Organiseringen medfører en delegering av makt og myndighet til resultatenhetene. Det er viktig at kommunen har beskrevne rutiner som viser hvordan økonomistyringa utføres på enhetene og hvordan dette rapporteres til rådmannen i et økonomireglement. I tillegg er det hensiktsmessig at økonomireglementet beskriver kommunens plan- og økonomisystem i helhet, rutiner for kjøp og slag av varer og tjenester, rutiner for årsregnskapet, rutiner for rapportering, finansstrategi, avskriving av fordringer, aktivering av eiendeler, regler for innbetaling og utbetaling, regler for kontantkasse, reglement for investeringsprosjekter og tildeling av etableringslån. Kommunens økonomireglementet bør vedtas i kommunestyret Konklusjoner Kommunen har delegasjonsreglement og lederavtaler med resultatenhetsleder for drift og utvikling som er tilfredsstillende beskrevet. Kommunen mangler et økonomireglement som skal beskrive rutiner for blant annet økonomistyring og oppfølging av resultatenhetene. Økonomireglementet er viktig når kommunen flater ut organisasjonen og delegerer myndighet til resultatenhetene. 5.5 Hvilken rapportering gjennomfører administrasjonen til politisk nivå for eiendomsforvaltninga? Revisors vurderingskriterier Krav til rapportering til kommunestyret I årsberetningen skal kommunen gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av regnskapet, samt andre forhold som har vesentlig betydning for kommunen jfr kommuneloven 48 punkt 5 og forskrift om årsregnskap og årsberetning 10. Tilstandsanalyse - innføring og prinsipper er et temahefte utgitt av NBEF. Tilstandsanalyse er å fastslå en tilstand i øyeblikket og vurdere denne mot gitte krav. Ved ethvert tiltak i en bolig/bygg, vil en objektiv analyse kunne gi anvisninger på årsaker, utbedringer, planlegging etc, slik at unødvendig ressursbruk og forringelse unngås. Driftsansvarlig for eiendom legger frem beslutningsgrunnlag som inneholder tilstandanalyser for eiendomsmassen til beslutningstakerne. NS 3424 er en veileder laget blant annet for å gi en verdivurdering av bygg, og kan brukes til beslutningsgrunnlag for å dokumentere vedlikeholds behovet i kommunen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 14 av 14

15 Center for economic analysis (ECON) har gjort vurderinger av organisering av kommunal eiendomsforvaltning i rapport 18/02. I mange kommuner gir manglende kommunikasjon svakt beslutningsgrunnlag og uklar rolleforståelse for forvaltning av eiendommer i kommuner Revisors funn: Kommunens årsmelding 2002 Årsmeldingen 2002 gir en tilbakemelding på kommunens måloppnåelse for regnskapsåret og aktivitetsnivå for eiendom på et overordnet nivå og beskriver følgende for eiendom: Vedlikehold og renhold er utført i henhold til de økonomiske rammer og midler som er bevilget. Det gjenstår en del vedlikeholdsarbeid som skulle og burde vært utført. KS/IK-rutiner er snart i orden. Her har vi fått ekstern hjelp. Arbeidet med driftovervåkningssystem er kontinuerlig og gir meget gode resultater når det gjelder elektrisk forbruk. Alarmsystemene våre er komplette. Vedlikeholdsavdelingen har rehabilitert 14 kommunale boliger/enheter. Skarpsnovegen 23 flyktningbolig er ferdig rehabilitert. Samtlige salg for Seminarplassen og Skarpsnovegen er avsluttet. Nødvendig vedlikehold av skoler, barnehager og kulturhus er gjennomført. Enøk har gitt sparte strøm kostnader. Planlegging av ny skole på Halseth, Klæbu ungdomsskole og Klæbu servicesenter fortsetter. Budsjett 2003/økonomiplan Bevilgninger til kommunens bygningsmasse er redusert, slik at det kun vil være vedlikehold som er helt nødvendig som vil bli gjennomført. Ved utflytting av Opplæringssenteret til Kulturhuset frigjøres det driftsmidler ved salg/stengning av Opplæringssenteret. Salg av bygg og anlegg intensiveres med tanke på å skaffe til veie egenkapital ved senere investeringer. I samtaler med enhetsleder Tormod Tanemsmo kom det frem at kommunen ikke har planer for vedlikehold av hvert enkelt bygg, men at det gjennomføres helt nødvendig vedlikehold ut fra det budsjettet gir rom for. Han kjenner ikke til at kommunen har overordnede planer for bygg og eiendomsmassen. Rådgiver Svein Rodø har siden ansvar for blant annet planer for kommunale bygg og eiendommer. Begge anslår at kommunen har et betydelig behov for omfattende vedlikehold for å opprettholde en godkjent standard på bygningsmassen. Det foreligger ingen beskrevet beslutningsgrunnlag/dokumentasjon for vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen i kommunen Våre vurderinger Administrasjonen rapporterer måloppnåelse for drift og vedlikehold for eiendomsforvaltninga i årsmeldinga på et overordnet nivå. Dette er tilfredsstillende utført. I tillegg til årsmeldingen er det viktig at administrasjonen avlegger en detaljert rapportering av eiendomsforvaltninga i kommunen til politisk nivå. Rapporten bør beskrive status og tilstand for hvert enkelt bygg og bolig i kommunen. Rapporten er et beslutningsgrunnlag som brukes når kommunen vurderer vedlikehold, salg eller sanering av bolig og byggmassen. Kommunen mangler status og tilstandsrapporten i dag. Resultatenhetsleder for drift og vedlikehold bekrefter at kommunen ikke har vedlikeholdsplaner for hver enkelt bygg, dette begrunnes med av vedlikeholdsbudsjettet er trangt og kun nødvendig vedlikehold blir prioritert. Vi mener at det er hensiktsmessig med en plan for vedlikehold av bygg som sees i sammenheng med arbeidet med kartlegging av tilstandsvurderinger av bolig og byggmassen. Dette for at kommunen skal kunne prioritere de rette vedlikeholdsoppgavene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 15 av 15

16 Både rådgiver for eiendom og resultatenhetsleder for drift og vedlikehold bekrefter at det er et vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg. Vi kan ikke ut fra dagens dokumentasjon for byggmassen bekrefte eller avkrefte dette. Ut fra størrelsen på bygningsmassen til kommunen sammenlignet med andre, virker det sannsynlig at kommunen kan ha et vedlikeholdsetterslep for kommunale bygg Konklusjon Administrasjonen rapporterer måloppnåelse for drift og vedlikehold for eiendomsavdelingen på et overordnet nivå i årsmeldinga. Det mangler en rapport til politisk nivå som omhandler og beskriver status for hvert enkelt bygg og vedlikeholdsbehov. Rapporten brukes som beslutningsgrunnlag for politiske vedtak. Det mangler i tillegg en administrativ vedlikeholdsplan for hvert enkelt bygg. Vedlikeholdsplanen synliggjør behovet for vedlikehold og sikrer at kommunen bruker budsjetterte midler etter prioriteringer. Kommunen bekrefter at det er et vedlikeholdsetterslep for kommunale bygg, vi kan ikke ut fra dagens dokumentasjon bekrefte eller avkrefte dette. 5.6 Høring I svarbrev fra rådmannen datert den er følgende beskrevet: Med de faktaopplysninger og kommentarer jeg her har beskrevet som forutsetning er jeg særdeles fornøyd med VRD`s gjennomgang og forslag til forbedringer, bortsett fra på ett punkt: Vi har svært god erfaring ved å skille forvaltning og drift innenfor alle andre fagområder, og jeg er trygg på at dette er riktig også her. Når det er enighet om at det er mange forbedringsområder innenfor eiendomsforvaltningen skyldes det, etter vår oppfatning blant annet at det ikke har vært et klart nok skille mellom bestiller og utfører (forvaltning og drift). Det gode skillet er med andre ord ennå ikke skapt, til det er organisasjonen for fersk. Men vi har nå, så sent som denne uken, gjennomført internt seminar der bestiller - utfører rollen var hovedtema. Vi har i delproblemstilling 5.2 beskrevet argumenter for svakheter med dagens organisering av eiendomsforvaltning. Revisor var ikke klar over at kommunen vurderte å legge til rette for en bestiller/utfører rolle som forutsetter bestiller kompetanse i rådmannens stab. Dette gjør at vi endrer vurdering og konklusjon i delproblemstilling 5.2 og anbefaling 1 i kapitel 7. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 16 av 16

17 6. KONKLUSJONER Rapporten viser at kommunen forvalter kommunens bygg og eiendommer i hovedsak tilfredsstillende. Dette begrunnes med at kommunens organisering flat struktur, delegeringsreglement, lederavtaler og rapportering i årsmeldinga er tilfredsstillende utført. Likevel har kommunens eiendomsforvaltning forbedringspotensialer. De består i: Kommunen har organisert rådgiver for eiendomsmassen i rådmannens stab med rådgivings- og planansvar for tjenesten. I tillegg har resultatenhetsleder drift og vedlikehold ansvar for drift og vedlikehold av eiendommene. Problem med denne organiseringen er at rådgiver kan gi fagråd som ikke resultatenhetsleder har budsjettmidler til å iverksette. Kommunens ønsker å legge til rette for bestiller utfører roller. Organisering av eiendomsforvaltninga må vurderes på nytt, for å legge til rette for dette. Kommunen bruker ikke nøkkeltall for styring av eiendomsmassen. Vi har i rapporten gitt eksempler på nøkkeltall som styringsinformasjon for eiendomsforvaltningen basert på fakta informasjon fra kommunen. Nøkkeltallene viser at: Kommunen disponerer kvm boliger og bygg. 63% av arealet benyttes av kommunen selv, utleid areal er 33% og ledig areal er 4 %. Landsgjennomsnittet indikerer at kommunen skal eie en bolig og byggmasse på kvm. Kommunens bygningsmassen fra Halsetheimen utgjør kvm. Kommunen har kvm over landsgjennomsnittet når det er korrigert for arealet på Halsetheimen. Kommunens utgifter til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling - boliger og bygg ligger under landsgjennomsnittet. Kommunens utgifter til renhold per kvm er lavere en landsgjennomsnittet mens energiutgifter er høyere en landsgjennomsnittet. KOSTRA tall for kommunen indikerer at kommunen betaler totalt 0.6 mill for å drifte utleieboliger. I tillegg viser tabellen at kommunen betaler totalt 1,9 mill for utgifter til boligformål ved bruk av frie inntekter. Kommunens økonomireglement mangler i kommunen. Det skal blant annet beskrive rutiner for økonomistyring og oppfølging/rapportering fra resultatenhetene. Det mangler en rapport som beskriver status, tilstand og vedlikeholdsbehov for hvert enkelt bygg som skal behandles politisk. I tillegg mangler det en vedlikeholdsplan for hvert enkelt bygg basert på byggets tilstand. Kommunen selv bekrefter at de har et vedlikeholdsetterslep for kommunale bygg. Vi kan ikke ut fra kommunens dokumentasjon bekrefte eller avkrefte dette. 7 ANBEFALINGER Vi anbefaler kommunen å: 1. Vurdere organisering av eiendomsforvaltning i lys av rapportens konklusjoner. 2. Bruke nøkkeltall til styrings- og faktainformasjon for eiendomsforvaltninga. 3. Lage et økonomireglement som blant annet beskriver kommunens rutiner for økonomistyring. 4. Lage en overordnet rapport som omhandler status og behov for vedlikehold som brukes til beslutningsgrunnlag av kommunen. 5. Lage en vedlikeholdsplan for hvert enkelt bygg som synliggjør vedlikeholdsbehovet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 17 av 17

18 8. KILDER Lover og forskrifter Kommuneloven Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Forskrift om årsregnskap og årsberetning Andre Kilder Flat struktur og resultatenheter utfordringer og strategier for kommunal ledelse - NIBRrapport Rapport om organisering av kommunal eiendomsforvaltning 18/02 - Centre for Economic Analysis Artikkel om Strategiske verdiforvaltning av kommunale eiendommer av Morten A Aasgaard i Simonsen Føyen Advokatfirma DA Forsyning nr Tilstandsanalyse innføring og prinsipper av Norges Bygg- og Eiendomsforening. Livssykluskostnader for bygninger innføring og prinsipper Hånbog i Facilities Mangement Per Anker Jensen Dokumentasjon fra Norges bygg og eiendomsforening NBEF Dokumentasjon fra Forum for offentlige bygg og eiendommer FOBE Kommunens kilder Regnskap Årsberetning 2002 Dokumentasjon fra V-PRO som omhandler boliger og bygg Stillingsbeskrivelser for rådgiver og resultatenhetsleder bygg og eiendom Delegeringsreglement Ande dokumenter som omhandler bolig, bygg og eiendom i kommunen Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS Side 18 av 18

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Eierskap for bedre vedlikehold

Eierskap for bedre vedlikehold FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Plan for kontroll

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Kommuneøkonomi Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Finansforvaltning Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene dere har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Saksframlegg NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar revisjonens merknader til sammenslåingsprosessen til etterretning.

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelssen Køvjan STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING II Trykte

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880

Saksframlegg. ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880 Saksframlegg ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880 Saksutredning: Bakgrunn og problemstilling Bakgrunnen for undersøkelsen er at det over en periode på flere

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Ringebu kommune, kontrollutvalget Oslo/Ringebu, 26. mai 2016 Illustrasjon: Fra Ringebu kommunes profilelementer Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

KF for klare ansvarsforhold,

KF for klare ansvarsforhold, 1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 Foto: Wencke S. Olsen Vedtatt av bystyret i Sandnes 17.10.2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Overordnet

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Holmestrand kommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 5 4.3... 5 4.4 Måloppnåelse...

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3 REVISORS

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/325-1 Saksbehandler: Ole Margido Ødegård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av bystyret

Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av bystyret Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av bystyret INNHOLDSLISTE 1. Innledning 3 1.1 Framgangsmåte 3 2. Områder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 3 2.1 Kommunens virksomhet

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Status og utfordringer i offentlig sektor. Arild Kormeseth, Kommunalavdelingen

Status og utfordringer i offentlig sektor. Arild Kormeseth, Kommunalavdelingen Status og utfordringer i offentlig sektor Arild Kormeseth, Kommunalavdelingen Realvekst i kommunenes samlede inntekter i prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 5,1 2 3,7 2,8 1 0 1,9 0,7 0,2 2001 2002 2003

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer