Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009"

Transkript

1 Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF Møtestad Møterommet, Fossbygget Dato Fredag 11. september 2009 Tidspunkt Til stades: Oddbjørn Bukve (leiar), Jan Olav Fretland, Knut Rydgren, Marit Solheim, Svein Ølnes, Magne Mæhle, Astrid Sandnes (observatør, til 0915) og Georg Arnestad (sekretær) Fråverande: studentrepresentantane Synnøve Ragnhild Karlsen og Jim Skarstein. Tone Jørgensen, representant for stipendiatane hadde meldt forfall, og gjort merksam på at mandattida hennar er ute. Sakliste 14/09 Godkjenning av innkalling og sakliste 15/09 Godkjenning og oppfølging av referat frå møte i fou-utvalet /09 Orienteringssaker 17/09 Ordninga med personvernombod for forsking 18/09 Forskingsgrupper og satsingsområde 19/09 Handlingsplanen for fou-utvalet 20/09 Utkast til ny/revidert strategiplan eventuell fråsegn 14/09 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent utan merknader 15/09 Godkjenning og oppfølging av referat frå møte i fou-utvalet Godkjent utan merknader 16/09 Orienteringssaker a) Skrivekurset 20 og 21 oktober går som planlagt med 12 deltakarar. Lynn T. Nygaard er kurshaldar. Etter kurset tek vi stilling til om vi skal engasjere henne til nytt kurs i 2010 b) Seminaret om opphavsrett våren 2009 med Gisle Hannemyr, UiO samla godt med deltakarar. Fleire aktuelle opphavsrettlege problemstillingar har konsekvensar for oss, men HSF har lite kompetanse på området. Fou-leiar vil lufte problemstillingar i det nasjonale fou-leiarnettverket. c) Handlingsplanen for publisering som fou-utvalet vedtok på møtet 12. juni var drøfta og fekk positiv mottaking på HSF sitt leiarmøte Planen vil verte godkjent gjennom eit rektorvedtal d) Datoar for møta i utvalet i haust: Tysdag 3 november kl 0900 og torsdag 3 desember kl 0900? e) Eit fellesmøte mellom HSF, Helse Førde og Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri var skipa til i juni. Møtet drøfta forsking kring psykiske problem blant barn og unge. Prosjektsonderingar, framleggingar, rettleiing er tema for seinare møte.

2 2 f) Forskingsdagane 2009 vert markert ved fleire tilskipingar i Førde; sjå foerde g) Samordning av tenestene ved HSF-biblioteket og biblioteket ved Helse Førde er under utgreiing, Astrid Sandnes og Marit Solheim er involverte i dette arbeidet. h) Forskingsleiaropplæringa Forskningsledelse i Nordvest, der Marit Solheim og Vegard Fusche Mo har vore med, er no avslutta. Deltakarane er godt nøgde. Dette kurset skal følgjast opp lokalt. Dir. Tobro ved Møreforsking kjem med forespørsel om dette. i) Idrettsseksjonen ved ALI er i ferd med å knyte til seg ein framståande forskar ved NIH som professor II. Dette vil vere viktig for mogleg masterutdanning. Tre doktoravhandlingar ved seksjonen vert levert før jul. j) Tre interne søkjarar til utlyst stilling som professor/dosent i ped, har fått dosentkompetanse k) Reiselivsforskinga ved HSF og Forskingssenter for berekraftig reiseliv vil trekkje vekslar på at Fjord-Noreg no er utpeikt til NCE (National Center of Expertise) i reiseliv. l) Ass. fylkeslege Einar Howlid er tilsett som stipendiat i helseleiing, og er teken opp som dr.gradstudent ved Medisinsk fakultet, UiTø. Bukve er hovudrettleiar. m) Utvalet bed om at sekretær tek initiativ til å få oppnemnt ny stipendiatrepresentant (m/vara) i fou-utvalet. 17/09 Ordninga med personvernombod for forsking Norsk Samfunnvitenskapelige Datatjeneste (NSD) er personvernombod for forskar- og studentprosjekt som vert gjennomført ved alle universiteta, dei statlege, dei vitskapelege og dei private høgskulane, ei rekkje helseføretak og andre forskingsinstitusjonar. Forskarar og studentar ved institusjonar som har utpeikt NSD som personvernombod, og som i samband med forskings- eller kvalitetssikringsprosjekt skal behandle personopplysningar elektronisk eller opprette eit manuelt personregister med sensitive opplysningar, har meldeplikt til personvernombodet. For helsefaglege prosjekt er det frå REK som er rette instans for å melde inn slike prosjekt Med bakgrunn i saksframstillinga drøfta utvalet ulike sider ved behandling av personvernopplysningar. Utvalet var nøgde med den framlagde orienteringa, men bad om at det var innarbeidd konkrete døme når orienteringa vert lagt på heimsidene Vedtak Fou-utvalet bed om det snarast vert lagt ut målretta informasjon på heimesida til HSF om ordninga med personvernombod for forsking. Det er eit organisatorisk leiaransvar å sørgje for at regelverket vert følgt. Fou-leiar tek saka opp i leiargruppa, med studieutvalet/studieleiarane og fou-leiarane. 18/09 Forskingsgrupper og satsingsområde Det var utarbeidd to notat til denne saka: eitt notat frå sekretær som summerte opp kva som har skjedd i saka om revisjon av fou-strategien ved HSF og eit notat frå utvalsleiar om gode strategiar og verkemiddelbruk ved revisjon av fou-planen til HSF.

3 3 Saka blei drøfta på HSFs leiarmøte 7. september. Her vart behovet for å la dei utpeikte forskingsgruppene få arbeide i ro ut perioden (fram til ) understreka. Utvalet er av same meining, men ønskjer at det skal vurderast (av rektor og styre) om ein skal starte ei drøfting av prinsipp for ei spissing av forskingsverksemda ved Høgskulen. Vedtak 1. Den etablerte ordninga med seks forskingsgrupper (organisasjon og leiing, kulturlandskap, læringsforsking, profesjonsforsking, klinisk helseforsking og idrettsforsking) vert forlengd fram til Det vert ikkje oppretta nye forskingsgrupper i denne perioden. 2. Fou-utvalet tilrår overfor rektor at det vert lagt opp til ein totrinns prosess i revisjonen av fou-strategien. I første trinn bør ein diskutere prinsipp for utforming av ein fou-strategi, m.a. ut frå nasjonale føringar om samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i forskingsstrategien og føringane i ny strategiplan. Dette trinnet bør gjennomførast våren I andre trinn våren 2011 gjennomfører ein ei evaluering av erfaringane med dei gjeldande forskingsgruppene og vedtek fou-strategi for neste periode. 19/09 Handlingsplanen for fou-utvalet Utvalet fekk seg førelagt: 1) Handlingsplan 2008/09: Har tiltaka vorte følgde opp/sette i verk? 2) Forslag til handlingsplan for fou-utvalet 2009/2010 Utvalet slutta med nokre merknader til det som kom fram i dei handlingsplanane. Framkomne endringar vert innarbeidd i planane, som vert sende ut saman med referatet. 20/09 Utkast til ny/revidert strategiplan eventuell fråsegn Utvalet fekk seg førelagt 1) Høyringsutkast til strategiplan ( ) 2) Endra utkast til strategiplan, lagt fram på HSFs leiarmøte (datert ) Utvalet konsentrerte si drøfting om det siste utkastet av plaen, og bad sekretær ta dei framlagde merknadene med seg i den vidare handsaminga av planen. Vedlegg: 1) Oppfølging av handlingsplan for fou i studieåret 2008/09, jf. møte i fou-utvalet 8.september ) Handlingsplan for fou-utvalet , vedteken i møte

4 4 Oppfølging av handlingsplan for fou i studieåret 2008/09, jf. møte i fouutvalet 11. september 2009 STRATEGISK PLAN HANDLINGSPLAN TILTAK 2008/09 (utført?) Utvikle dei fou-områda som er vedtekne i HSF sin strategiplan. Dette skal skje gjennom faglege fellestiltak, tilrettelegging av infrastruktur for fou, og ved å vere pådrivar for å utvikle dyktige fagmiljø og gode finansieringsordningar. Vere premissleverandør for utvikling av HSF sine fou-strategiar. Leggje til rette for kompetanseheving gjennom doktorgrader og postdokløp. Strategiske satsingar har prioritet, men det må vere rom også for frie tildelingar. Stimulere fleire til å ta førstelektorløp og utvikle betre og meir strukturerte ordningar for kvalifisering gjennom slike løp. Utvikle vitskapleg forsking av høg standard. Stimulere til meir vitskapleg publisering. Medverke til å auke omfanget av eksternt finansiert fou ved høgskulen. Ivareta HSF si rolle som regional utviklingsaktør ved å styrkje forsking og utviklingsretta arbeid retta mot regionen. Styrkje den internasjonale profilen på fou ved HSF. Medverke til at det blir drive foubasert undervisning og at studentane blir dregne med som ein ressurs i fouarbeid Formidling og synleggjering av fou gjennom publisering, utvikling av open access-ordningar og populærvitskaplege formidlingstiltak - Støtte opp under forskingsgrupper og fou-leiarar på dei vedtekne satsingsområda - Syte for at fou-leiarane lagar årlege planar og statusrapportar for sine område - Syte for at fou-prosjektleiarar får regelmessige økonomioversyn over aktive prosjekt - Drøfte HSF sine fou-strategiar, og gjennomføre midtvegsrevisjon av strategiane - Gjennomføre eit fagleg fellestiltak med eige tema og/eller felles samling for stipendiatar/dei som er opptekne på førstelektorprogram - Fou-utvalet må drøfte tiltak for å halde oppe høg gjennomføringsgrad for doktorgradsløp - Utvikle ei rettleiing for dokumentasjon av pedagogisk og anna utviklingsarbeid - Bidra til å halde høg fokus på kvalitet i høgskuleforskinga - Auke talet på publikasjonspoeng dei neste åra - Auke ambisjonsnivået når det gjeld å få til oppdragsbasert forsking - Bidra til skiping av seminar og møteplassar der regionalt retta forsking er tema. - Vere aktive regionale formidlarar - Utvikle samarbeidet med VF på utvalde område - Utvikle samarbeid med eigne studentar om fou-basert undervisning - Utvikle Open Access-ordningar for HSF-publikasjonar, også studentarbeid, i samarbeid med biblioteket - Halde fram kronikksamarbeid med lokalavisene - Markere Forskingsdagane - Invitere til årleg samling i fou-forum ved HSF (NEI) - Få dei lokale fou-utvala/dekanane til å oppsummere røynsler med tildeling av fou-ressursar på avdelingane (JA) - Drøfte og foreslå endringar av ressursfordelingsmodellen (JA) - Følgje opp reviderte fou-strategiar på møta i 2009 (JA) - Invitere alle doktorgradsstudentar til samling (PÅB*) - Drøfte mogleg mentorordning for dr.gradsstudentar med avdelingane (PÅB) - Kome med innspel om tildeling av stipendiatstillingar (JA) - Skipe til samling for dei som arbeider med 1.lektoropprykk (JA) - Vurdere å skipe til eventuell konferanse om utviklingsarbeid (JA) - Analysere utviklinga av publikasjonspoeng og vurdere særleg tiltak for å betre publiseringa (JA) - Utgjeving av nye teljande publikasjon skal meldast på avdelingane sine heimesider (JA) - Følgje opp den reviderte strategiplanen med konkrete tiltak for å auke oppdragsforskinga (NEI) - Bidra til skiping av ny signalkonferanse i 2009 (JA) - Initiere fleire regionale fousamarbeidsprosjekt (NEI) Skipe til seminar i fou-forum + andre inviterte om internasjonalt finansiert forsking/eu-forsking (NEI) - Utarbeide oversyn over fou-baserte undervisningsformer (NEI) - Delta aktivt i Forskingsdagane 2008/2009 (JA/TJA) - Skipe til kurs i artikkelskriving (PÅB) - Yte støtte til/utvikle HSF sitt opne publiseringssystem Brage. (JA)

5 * PÅB = påbegynt 5

6 6 Handlingsplan for fou-utvalet , vedteken i møte STRATEGISK PLAN HANDLINGSPLAN TILTAK Utvikle dei fou-områda som er vedtekne i HSF sin strategiplan. Dette skal skje gjennom faglege fellestiltak, tilrettelegging av infrastruktur for fou, og ved å vere pådrivar for å utvikle dyktige fagmiljø og gode finansieringsordningar. Vere premissleverandør for utvikling av HSF sine foustrategiar. Leggje til rette for kompetanseheving gjennom doktorgrader og postdok-løp. Strategiske satsingar har prioritet, men det må vere rom også for frie tildelingar. Stimulere fleire til å ta førstelektorløp og utvikle betre og meir strukturerte ordningar for kvalifisering gjennom slike løp. Utvikle vitskapleg forsking av høg standard. Stimulere til meir vitskapleg publisering. - Støtte opp under forskingsgrupper og fou-leiarar på dei vedtekne satsingsområda - Syte for at fou-leiarane lagar årlege planar og statusrapportar for sine område - Syte for at fou-prosjektleiarar får regelmessige økonomioversyn over aktive prosjekt - Drøfte HSF sine foustrategiar, og gjennomføre midtvegsrevisjon av strategiane - Gjennomføre eit fagleg fellestiltak med eige tema og/eller felles samling for stipendiatar/dei som er opptekne på førstelektorprogram - Fou-utvalet må drøfte tiltak for å halde oppe høg gjennomføringsgrad for doktorgradsløp - Utvikle ei rettleiing for dokumentasjon av pedagogisk og anna utviklingsarbeid - Bidra til å halde høg fokus på kvalitet i høgskuleforskinga - Auke talet på publikasjonspoeng dei neste åra - Skipe til den årlege samlinga i fou-forum med tema internasjonalisering av fou - Oppmode forskingsmiljøa om å skipe til faglege fellestiltak - Krevje fortgang i arbeidet med brukbare økonomistyringsverktøy for prosjekt - Be om betre tilrettelegging av it-verktøy for fou (kartstøtte, elektroniske surveys, metodeprogram) - Lage oppsummering av dekanane og fou-utvala ved avdelingane sine røynsler med tildeling av fou-ressursar - Ta initiativ til og utarbeide innspel til strategiprosess for fou - Følgje opp sakshandsaminga i organisasjonen - Kome med innspel om tildeling av stipendiatstillingar - Invitere doktorgradsstudentane til samling hausten Be om at avdelingane opprettar mentorordning for dr.gradsstudentar - Skipe til samling for dei som arbeider med 1.lektoropprykk - Skipe til konferanse/kurs om gjennomføring og dokumentasjon utviklingsarbeid i 2010 (V/H) - Følgje opp tiltaka i handlingsplan for publisering (vedteken i utvalet juni -09) - Eiga årleg rapportering av oppfølginga av tiltaka handlingsplan for publisering Medverke til å auke omfanget av eksternt finansiert fou ved høgskulen. - Auke ambisjonsnivået når det gjeld å få til oppdragsbasert forsking - Følgje opp den reviderte strategiplanen med konkrete tiltak for å auke oppdragsforskinga - Vurdere å lage eigen handlingsplan for eksternfinansiert forsking

7 7 Ivareta HSF si rolle som regional utviklingsaktør ved å styrkje forsking og utviklingsretta arbeid retta mot regionen. - Bidra til skiping av seminar og møteplassar der regionalt retta forsking er tema. - Vere aktive regionale formidlarar - Ha merksemd mot utforminga av regional fou-plan - Stimulere til søknader om regionale forskingsfondmidlar - Bidra til skiping av ny signalkonferanse i 2010 Styrkje den internasjonale profilen på fou ved HSF. Medverke til at det blir drive fou-basert undervisning og at studentane blir dregne med som ein ressurs i fou-arbeid Formidling og synleggjering av fou gjennom publisering, utvikling av open accessordningar og populærvitskaplege formidlingstiltak - Utvikle samarbeidet med VF på utvalde område - Utvikle samarbeid med eigne studentar om fou-basert undervisning - Utvikle Open Access-ordningar for HSF-publikasjonar, også studentarbeid, i samarbeid med biblioteket - Halde fram kronikksamarbeid med lokalavisene - Markere Forskingsdagane Skipe til seminar i fou-forum + andre inviterte om internasjonalt finansiert forsking/eu-forsking - Hente inn data og utarbeide oversyn over fou-baserte undervisningsformer ved HSF - Skipe til to kurs i artikkelskriving - Yte støtte til utvikling av HSF sitt opne publiseringssystem Brage. - Halde fram med å stimulere til kronikkskriving - Markere Forskingsdagane 2009 og 2010

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer