- 1- ÅnsernETNrNG for Rongved LC Bergen/Vest styremedlem, Terje Pedersen LC Sotra styremedlem. Stiftelsen Lions TråastØlen. Virksomhetens art:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- 1- ÅnsernETNrNG for 2013. Rongved LC Bergen/Vest styremedlem, Terje Pedersen LC Sotra styremedlem. Stiftelsen Lions TråastØlen. Virksomhetens art:"

Transkript

1 - 1- Stiftelsen Lions TråastØlen org.nr. 98A ÅnsernETNrNG for 2013 Virksomhetens art: Stiftelsen Lions TråastØlen er eid av Lions Norge distrikt 104D leier og driver anlegg og fjellområde tilhørende Tråastølen på Hardangervidda. Anlegget utleies primært til lionsklubbene i distrikt 104D. Den enkelte klubb på sin side driver iosiale-/ rehabiliterende tiltak og leirer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Fortsatt drift: Ved avlegging av regnskap for driftsåret 2013 er fsrutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Stiftelsen kan vise til en sunn og Økonomisk og finansiell situasjon. Organisering: Stiftelsen har ingen ansatte i lønnet stilling og er organisert med et stiftelsesstyre og et hyttestyre. Stiftelsesstyret har følgende sammensetning: Arne Buanes LC Bergen Vest styreleder; Egil Hovda LC Kvinnherad daglig leder/styremedlem, Olav Tvilde LC Voss styremedlem, Per Gunnar Nyheim tc AskØy styremedlem, Ole Martin Rongved LC Bergen/Vest styremedlem, Terje Pedersen LC Sotra styremedlem. Hyttestyret har følgende sammensetning: Johan Georg VestbØ LC Vindafjord styreleder; Rolf Espevoll LC Osterøy styremedlem, Torbjørn Åsheim LC Skånevik styremedlem, Terje Pedersen LC Sotra styremedlem, Ole Johan lndreland LC V i ndatjord styremed lem.

2 - Side2- Drift av anlegget: Utleieaktiviteten har vært på nivå sorn ved et normalår. De siste årene har driftssesongen vært 18 uker, alt etter snøforhold i området. Det viser seg at det er mindre interesse for å leie først og sist i sesongen. Hyttestyret har i 2013 stått for vanlig vedlikehold og oppdatering av hus og eiendom. Alt er klart for sesongen Økonomi: f nntektene utgjorde i 2013 kr ,- mot kr ,- i Driftsresultatet i 2OL3 er på -kr ,- mot -kr ,- i 20t2. Planen for avskrivinger som ble vedtatt i 2010 og som gjør at all investering vil være avskrevet ved leieavtalens utløp i 20L6, er videreført. Avskrivningen i 2013 er gjort med kr ,-. Samlet bankinnsl<udd utgjør pr. 31. desember 2Ot3 kr ,59 En del av klubbene sine innbetalingsrutiner til driften av TråastØlen har også dette året vært problematisk. Fremtidsutsikter: Styret legger til grunn at driften av TråastØlen vil fortsette i nåværende forrn til kontrakten går ut våren 20L6. Styret arbeider med finansiering med sikte på kjøp av TråastØlen innenfor en kostnadsramme på 3 mill. Dette vil bli tatt opp som sak på Distriktsmøtet i 2OI4

3 - 3- Det legges opp til videreføring av dagens finansiering av driften med kr. 100,- pr. år pr. medlem i l(md. Dette vil sikre driftsutgiftene for resten av leieperioden. Bergen 18. februar 2Ot4 I styret for stiftelsen lions Tråastølen hx,-.lrmw Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem/Daglig leder

4 STI FTELSEN TRÅASTØU ITI Resultatregnskap 2013 Driftsinnteker Leieinntekter Salg jaktkort Forsikringsoppglør ioe ooo t22 6æ Driftskostnader Avskrivninger Husleie/ja ktrettigheter Offentlige avgifter Forsikring Olje/gass Vedlikehold Note so270 8 s t Driftsresultat Finarisinnt. og kostn Renteinntekter /,6 Årsresultat Note 2-33s

5 Stiftelsen Tråastølen Noter til regnskapet 2013 Note 1 lnvesteringer Anskaffelseskost 1.1. Akk.avskrivninger Bokført 1.1. Årets tilgang Avskrivninger Rehab.kostn s A Utstyr,gaver s9 513 Dugnad L3 525 L37 0 r3t471 Sum Bokført 3L.L L5 Stiftelsen har leieavtale med grunneier av TråastØlen fram til Ativerte verdier avskrives lineært fram til leieawalen utgår. Note 2 Egenkapital 1.1. Dugnad Egenkapital Mottatt gaver rehab m.m Dugnad Årsresultat -22AOLs -\3147L Egenkap L Drift Sum s Egenkapital knyttet til gaver, rehabilitering og dugnad er redusert med årets avskrivninger. Årsresultat under drift viser resultat f6r avskrivninger Note 3 Driftskonto HØyrentekonto Bankinnskudd 747Ll Sum

6 Stiftelsen Tråastølen BATANSE PR gt3 20L2 Eiendeler Anleggsmidler Reha biliteringskostnader Gaver, utstyr m.m. Dugnadstimer Note s2st L Omløpsmidler Utestående fordringer Bankinnskudd. Note r27aa L67 6L2 Sum eiendeler Egenkapital og gjeld lnvestert kapital Egenkapital Note 2 L

7 REVISORS BERETNTNG Statsautorisert revisor Rune Olsen Til styret i Stiftelsen Tråastølen Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Tråastølen, som består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap som viser et underskudd på k for regnskapsåret avsluttet per denne åatoen, og en beskrivelse av urr"ritlig. anvendre regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Sr)'*ret og daglig leders ansvarfor årsregnskøpet Sflret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for ar det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for sliliintem kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggiøre utarbeidelsen av et årsregnskjp som ikke inneholder vesentli; feilinfoåa'sjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgøver og plikter vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om- detteårsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god.revisjontskikk i Noige, heiunder Internationål StandardJon Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske- krav og planleggir og giennomfører revisjonen for å oppnå be- ' tryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig ieilinloinasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen au r;iitåene -fo. ut årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den inteme kontrollen som er relevant for stiftelseni utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde- Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendigheiene, men lttie tor å gi uttrykk for en mening om effektiviteten åu stiftelsenjinterne kontroll. En reviijon omfatter ogå *n vuidering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet au led"lsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapel. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og irensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til stiftelsen Tråastølen per 3 l. desember 2013 og ai resultater foi iegnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnjcapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold K onklusj on o m års ber et n ingen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnikapet og er i samsvar med lov og forskifter. Konklusjon om regislrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at ledelsen har oppfult sin plikt til å sørge for grdentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i rumru- med lov o! goo bokføringsskikk i Norge, o Konklusj on om utde linger og forvahning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øwig. Bergen fue" Statsautorisert revisor Adressel Statsautorisert revisor Rune Olsen O..1. Brochs gate l0a 5006 BERGEN Telefon nn Telefax nr.; S Bank konto: t8i Foretaksnr.: MVA -adresse: runer?rolsellno

8 Budsiett for 2014 og (budsiett og rekneskap for Budsiettz0l3 RekneskaP 2013 Budsiett 2Ot4 lnntekter: Tilskot frå klubbane , ,- Leigeinntekter andre 9.000, ,-** Jaktrettar , , ,- Bankrenter 50, , ,- Diverse ,- t22,683, ,- Utgiften Husleige/jaktrettar , O, ,- Off. avgifter 9.000, , ,- Forsikring 7.500, , ,- Qlje/ved/eas Vedlikehald 21363,- 23.0s , , ,- 2s 9p , ,- Resultat før avskr. 0!3.823, ,-

9 Avskrivninger , , ,- Resultat , ,- -330'485, r. Det gltres spestelt oppmertsom på at I budslettet lsr 2Ol.4 er det hensyn tatt at åpntngsttden er umda frå ca 20 tll 27 uker både på inntehs. og uqfftssiden. Rosendal 18. lsnuar 2014 Egil Hovda Dagllg letar

10 Til alle Lions-klubbar i distrikt 104D Informasjon om reservasjon av plass på Tråastølen i 2014! Den første fristen for reservasjon av plass på Tråstølen i 2014, er no passert. Med bakgrunn i ønskjer frå klubbane har eg no plassert desse på utleigeplanen for For dei klubbane dette gjeld, sjå om alt stemmer. Skulle det vera feilregistrering, gi meg ei rask tilbakemelding Eg vil be om at dei klubbane som ikkje var med i første omgang, men som har ønskje om å nytta anlegget i 2014, gjev meg tilbakemelding om kva tid de ønskjer og lengda på leigeperioden. (sjå kalender som ligg ved, reservasjon må sendast på E-post) Når det kjem inn fleire ønskjer på same perioden vil leigeaktiviteten frå tidlegare år telja. Dei gamle må vika for dei nye. Så langt det går vil ein freista å gjennomføra ei rettvis fordeling. Til orientering er det mange sengeplassar på stølen, slik at fleire klubbar kan vera der samstundes. Det er viktig at eg får på reservasjonen, slik at eg har nødvendig dokumentasjon for innlegging på utleigeplanen. ( Hyttestyret vil som vanleg gjera stølen i god stand for sesongen Bruk høve som de no har til eit fantastisk opphald på Noregs Tak Egil Hovda dagleg leiar

11 Tråastølen, Utleige for 2014, Kalender for reservering, pr Veke Dato Aktivitet Ansvarleg Kontaktpersonar 14/15 04/4-11/4 Speidarleir LC Åsane og LC Arna Tommy Thomsen 15/16 11/4-21/4 Påskeleir i regi av menighet Storetveit menighet T. Pedersen, LC Sotra 21 19/5-23/5 23/5-25/5 Opning av anlegget Hyttestyret Johan G. Vestbø 22 26/5-30/5 30/5-01/ /6-06/6 Spesialklasse Askøy vg. skole Per G. Nyheim 06/6-08/ /6-13/6 Veksthuset LC Vindafjorg Johan G. Vestbø 13/6-15/6 Ungdomsklubb LC Sotra Terje Pedersen 25 16/6-20/6 20/6-22/ /6-27/6 Ungdomsleir LC Bergen/Vest Bjørn Å. Skår 27/6-29/6 Klubbsamling LC Bergen/Vest Arne Buanes 27 30/6-04/7 Familieleir LC Sotra Terje Pedersen 04/7-06/ /7-11/7 11/7-13/ /7-18/7 Ungdomsleir LC Skudesneshavn Ted Walter Sjøen 18/7-20/ /7-25/7 25/7-27/ /7-01/8 01/8-03/8 Dugnad Hyttestyret Johan G. Vestbø 32 04/8-08/8 Dugnad 08/8-10/8 Klubbsamling LC Osterøy Jarle Hanstveit 33 11/8-15/8 Albatrossen leir LC Bergen/Vest Ole M. Rongved 15/8-17/8 Klubbsamling LC Skånevik Paul Tungesvik 34 18/8-22/8 HVPU-leir LC Ullensvang Frank O. Olsen 22/8-24/8 Klubbsamling LC Bergen/Ulriken Tore S.Jørgensen 35 25/8-29/8 Rehabilitering Åsane vg.skole, Bergen fengsel G. Hundvebakke 29/8-31/8 Klubbsamling LC Åsane/Nord Kjell Aase 36 01/9-05/9 05/9-07/9 Klubbsamling LC Sotra Terje Pedersen 37 08/9-12/9 12/9-14/ /9-19/9 19/9-21/ /9-26/9 26/9-28/ /09-03/10 03/10-05/ /10-10/10 Stenging av anlegget Hyttestyret Johan G. Vestbø 10/10-12/10 Når det gjeld tidspunktet for opning av anlegget, vil snø og føreforhold for ein stor del avgjera dette, men vi reknar med ultimo mai og stenging primo oktober. Kom i hug at ein også kan ha leigesamarbeid på tvers av klubb/sone. ( Egil Hovda Kontakttelefonar: Utleige: Egil Hovda Hyttestyret: Johan Georg Vestbø Terje Pedersen

12 Til lionsklubbene i distrikt 104D Fra: Stiftelsen Tråastølen Vedrørende: Orientering om finansiering av eventuelt kjøp av Tråastølen. Bakgrunn: Medlemmer i styret fra Stiftelsen Tråastølen har ved forskjellige anledninger orientert om at dagens eier av Tråastølen(gnr 20/bnr 9 i Eidfjord Kommune) ønsker å selge eiendommen, når den løpende leieavtalen som distrikt 104 D inngikk i 1996 utløper i april 2016 etter 20 års leiesperiode. Styret har etter forhandlinger med eier Oddmund Lægreid kommet til enighet om at Lions distrikt 104D kan få kjøpe eiendommen for en omforent sum av kr ved leieavtalens utløp i I tillegg kommer dokumentavgift på pt 2,5% slik at total kjøpesum for lions distrikt 104D vil utgjøre kr For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Oddmund er medlem av LC Eidfjord. Forutsetning for kjøp er at vi i styret i Stiftelsen Tråastølen klarer å få til en finansiering av kjøpet på de nevnte kr Vi har så langt jobbet etter en målsetning om at klubbene i distriktet måtte delta med kr 2,4 mill kr. Dersom vi klarte å få dette til ville vi gå ut å søke sponsormidler utenfor lionsklubbene i distrikt 104 D på totalt kr Pr februar 2014 er situasjonen den at 26 klubber har meddelt at deres klubb vil delta i et finansieringsopplegg. Samlede tilsagn utgjør kr Tilsagnene pr klubb varierer : 17 klubber har sagt ja til å bidra med kr pr klubb 6 klubber har sagt ja til å bidra med kr , 1 klubb har sagt ja til å bidra med kr Videre vil en klubb bidra med kr og en klubb med kr Totalt kr Dermed mangler ennå kr på målsetningen om totalt kr 2,4 mill. Noen av de 26 klubbene har antydet at de muligens kan tenke seg å bidra med et ytterligere beløp hvis dette skulle være nødvendig for å få full finansiert et kjøp. Vi vil oppfordre alle klubbene som har sagt ja til å bidra til et eventuelt kjøp om å ta saken opp i sine respektive klubber for å sjekke mulighetene om et eventuelt utvidet engasjement. Vi i styret i Tråastølen er veldig glad over den positive holdning som klubbene viser ved bidrag for å få Tråastølen innkjøpt til gode Lionsformål. Til de 12 klubbene som hittil har valgt å ikke å delta vil vi sende en bønn om å ta saken opp igjen til en revurdering. Ofte er det slik at det å delta i et prosjekt ikke alltid har førsteprioritet i en klubb, men kan likevel være fornuftig sett med fellesskapets øyne.

13 Ved orientering om Tråastølen som er gjort ble klubbene bedt om å sette av et årlig beløp på felles konto slik at pengene var på plass når et kjøp kunne bli aktuelt. Styret i Tråastølen er imidlertid senere kommet frem til at det ikke ville være riktig å opprette en felleskonto før alle formalia inklusiv nødvendige vedtak var gjort på distriktsmøte i 104D. Styret vil derfor anmode alle klubbene som er sagt ja til finansiering om å avsette midler årlige og kanskje opprette en egen bankkonto for dette formål. Det vil være avgjørende at vi kan gjøre opp for oss i 2016 dersom vi skulle få til en avtale og en finansieringspakke. Styret ser at vi nå må gå noe mer formelt til verks med hensyn til de klubber som har sagt ja til finansiering og vi vil sende ut i egen melding til den enkelte klubb det beløp som klubben har tegnet seg for og at vi får dette i signert form tilbake av de respektive styrer i klubbene. Sponsorer: Styret har jobbet opp mot noen sponsorer uten at noe endelig vedtak om sponsorstøtte foreligger. Styret vil i perioden som ligger foran oss intensivere arbeidet med å få på plass de nødvendige sponsorer. Vi vil denne anledning gjerne få lov å oppfordre alle klubber/lionsmedlemmer i vårt distrikt om hjelp til å få på plass de nødvendige sponsormidler. Dersom du har spørsmål, hører vi gjerne fra deg enten på mail eller telefon Med Lionshilsen Styret i Stiftelsen Tråastølen Arne Buanes (LC Bergen Vest) Egil Hovda (LC Kvinnherad) Ola Martin Rongved Bergen Vest) Olav Tvilde (LC Voss) Terje Pedersen (LC Sotra) Per Gunnar Nyheim (LC Askøy)

14 Bekreftelse på bidrag til Tråastølen Klubb Hvordan Dato Hvem Beløp LC Bergen mail Rune Jarl Løvenstedt kr LC Ulrikken mail Tore Smith Jørgensen kr LC Fana Vest mail Johan I. Waage kr LC Askøy mail Per G. Nyheim kr ikke angitt beløp* LC Bergen Vest medlemsmøte kr LC Laksevåg mail Anette Pemmer kr LC Lyshovden mail Alf-Gunnar Pettersen kr LC Løvstakke mail G.M./T. Winter Sørensen kr LC Sotra mail Terje Pedersen kr LC Arna mail Sigfred Rosvold kr LC Lindås mail Ragnvald Eknes kr LC Osterøy mail Magnus Gjervik kr LC Radøy mail Jarl G. Grindheim kr LC Åsane muntlig jan 2013 Tommy Thomsen kr Lc Kvinnherad mail Harald Særstein kr Lc Norheimsund mail Agnar Høysæter kr LC Os mail Torleif Eikeland kr LC Samnanger mail Agnar Høysæter kr LC Strandebarm mail Olav Tombre kr LC Eidfjord mail Kari Sandøy-Jermann kr LC Ullensvang mail Leif Lutro kr LC Ulvik mail Oddvar Myklestad kr LC Voss mail Øyvind Bekkenes kr LC Etne mail Sten Foss kr

15 LC Skånevik mail Torbjørn Åsheim kr LC Vindafjord mail Ågot Sogn kr Sum 26 klubber kr * Askøy er oppført med kr Sum Totalt kr x 1 = kr kr x 1 = kr kr x 17 = kr kr x 6 = kr kr x 1 = kr Sum pr 6. mars 2014 = kr

16

17

18 Sak 6.4 DISTRIKTSMØTE Sak : Møtedato: Saksbehandler: Distriktsaktivitet Julekaravane til Marijampole 4.mai 2014 Saksnr.: 6.4 DG Sakstype: B Vedlegg : Beskrivelse av prosjektet Christmas Caravan til Marijampole i Litauen som en årlig distriktsaktivitet i 104 D. Forslagsstillere : LC Fusa, LC Norheimsund og LC Laksevåg Distriktsstyrets forslag til vedtak: Distriktsmøtet i MD 104 D vedtar prosjektet " Julekaravanen til Marijampole " som et felles frivillig distriktsprosjekt. Prosjektet gjennomføres i henhold til Lov og arbeidsordning for MD 104 D, kap. XII, og i samsvar med saksutredningens formål og prosjektbeskrivelse. Prosjektet starter opp i andre halvår Sammendrag : Forslagets formål: 1.Er å gi mat og klær til vanskeligstilte familier og videre gi gaver og juleopplevelser til barna i institusjonene Children Center og Generation Home. 2. Det er også et delmål at en i samarbeid med LC Marijampole etablere et IR prosjekt i samsvar med første punkt i Lions mål:»å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.» 3. Å involvere ungdommer fra de to land i et prosjekt som gir økt innsikt i kulturelle og sosiale utfordringer. Saksopplysninger : l Lionsåret 2011/12 ble det med innsamlede midler i 104 D, gjennomført en rehabilitering av lokalene i barnevernsinstitusjonen Children Center i Marijampole i Litauen. I 2013 ble det gjenomført en julecaravan med gaver og mat til barnevernsinstitusjonene Children Center, Generation Home og til 59 vanskeligstilte familier. Prosjektene ble meget vellykket og ble gjennomført i nært samarbeid med LC Marijampole. I 2013 deltok også 7 ungdommer fra distriktet. De fikk en tankevekkende opplevelse i møte med en fremmed sosial virkelighet.

19 Vedlegg til sak 6.4 Forslag om å videreføre Christmas Caravan til Marijampole i Litauen som en årlig distriktsaktivitet i 104D 1.Kort historikk: l Lionsåret 2011/12 ble det med innsamlede midler i 104 D, gjennomført en rehabilitering av lokalene i barnevernsinstitusjonen Children Center i Marijampole i Litauen. I 2013 ble det gjenomført en julecaravan med gaver og mat til barnevernsinstitusjonene Children Center, Generation Home og til 59 vanskeligstilte familier. Prosjektene ble meget vellykket og ble gjennomført i nært samarbeid med LC Marijampole. I 2013 deltok også 7 ungdommer fra distriktet. De fikk en tankevekkende opplevelse i møte med en fremmed sosial virkelighet. 2 Forslagets formål: 1.Er å gi mat og klær til vanskeligstilte familier og videre gi gaver og juleopplevelser til barna i institusjonene Children Center og Generation Home. 2. Det er også et delmål at en i samarbeid med LC Marijampole etablere et IR prosjekt i samsvar med første punkt i Lions mål:»å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.» 3. Å involvere ungdommer fra de to land i et prosjekt som gir økt innsikt i kulturelle og sosiale utfordringer. 3. Prosjektbeskrivelse: Samararbeid med LC Marijampole: Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med LC Marijampole som tilrettelegger alt praktisk arbeid med barnearrangementer. Klubben vil videre ordne med å fremskaffe lister over familier, kjøpe inn varer, pakke julekurver og organisere utkjøring av disse. Klubben har meddelt at de ønsker å fortsette samarbeidet i tråd med det som ble gjort i Økonomi Klubbene i distrikt 104 D oppfordres til å gi et bidrag på kr pr klubb. Det er ønskelig at de klubber som har anledning, yter noe mer dersom vi skal komme opp i samme sum som vi hadde i Tilskuddene blir innbetalt til oppgitt konto innen 20.oktober. Innkommet beløp avgjør hvor mange familier som får hjelp. Revidert regnskap og rapport for det årlige prosjektet, legges frem for neste års distriktsmøte. Regnskap og rapportering skal håndteres i samsvar med distriktets vedtekter med referanse til distriktets arbeidsordning kap XII

20 Vedlegg til sak 6.4 Dersom en klubb eller sone vil sende en ungdom som deltaker, må klubb eller sonen dekke reise og opphold. Dersom innbetalt beløp er under kr ,- eller andre uforutsette hindringer gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres, blir innbetalt beløp tilbakeført til den enkelte klubb. For å øke innsikt og informasjon om prosjektet, er det ønskelig at så mange som mulig av distriktets klubber etter hvert blir representert på turen til Mariampole. Lions må selvsagt betale reise og opphold selv. Styringsgruppe: Distriktsstyret oppnevner en styringsgruppe på 7 personer innen 30. juni Denne består av IRC, prosjektleder, økonomiansvarlig, informasjon og presseansvarlig, kontaktansvarlig med Marijampole, ansvarlig for referat/rapport og ansvarlig for innsamling av gaver og annet som bringes med fra Norge. Prosjektgruppen kan i tillegg innkalle Lions som er påmeldt som deltakere på reisen. Gruppen konstituerer seg selv. Det skal føres referat fra alle møter i prosjektgruppen og dette sendes distriktsstyret. Eventuelle skriftlige avtaler og kontrakter skal godkjennes av distriktsstyret. Prosjektets varighet. Aktiviteten tenkes gjennomført hvert år i en 5 års periode. Dersom prosjektet skal forlenges, må distriktsmøtet gjøre vedtak om dette siste år av perioden. Distriktsmøtet kan avslutte aktiviteten ved simpelt flertall etter at det er innkommet forslag om avslutning til distriktsstyret innen 1. februar i gjeldende år. Forslag til vedtak: Distriktsmøtet i 104 D vedtar prosjektet Christmas Caravan til Marijampole som et felles frivillig distrikts-prosjekt. Prosjektet gjennomføres i henhold til Lov og arbeidsordning for 104D, Kap XII, og i samsvar med saksutredningens formål og prosjektbeskrivelse. Prosjektet starter opp i andre halvår 2014.

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Styrets beretning 2002 o Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning frå Åse Gruda Skard til støtte for forskningsprosjekt

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Dato: 13.05.2016 Arkiv: 212 Kontrollutvalet i Sande SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Vedlegg: - Revisjonsmelding 2015. Datert 22.04.2016. - Rekneskap 2015. Utsendt frå kommuneadministrasjonen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Unic Revisjon AS Medlem av Den norske Revisorforening Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6 Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo Telefon: +47 22 44 22 99 post@unicrevisjon.no www.unicrevisjon.no Foretaksregisteret:

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Styrets beretning Hans Siewers' legat

Styrets beretning Hans Siewers' legat Styrets beretning 2002 Hans Siewers' legat Legatet er opprettet av cand philol Hans Siewers Hvert 3 år skal den disponible del av avkastningen de siste tre årene tildeles som stipend til vitenskapelig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Styrets beretning Professor Morgenstiernes

Styrets beretning Professor Morgenstiernes , Styrets beretning 2002 Professor Morgenstiernes fond "Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha,

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tlf.: +475521 81 00 Faks: +475521 81 33 www.deloitte.no Ti I styret i SpareBank I-stiftinga Kvinnherad MELDING

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer