Årsrapport for Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2012. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap"

Transkript

1 Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: Årsrapport for 2012 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisj onsberetning

2 ÅRSBERETNING FOR NORWEGIAN ONLINE NEWS ASSOCIATION (NONA) 2012 Organisasjon nr Norwegian Online News Association (NONA) skal være et faglig forum og nettverk for de som jobber med nettmedier, uavhengig av profesjonstilknytning. Organisasjonen skal vise vei i utvikling av medieinnhold på tvers av teknologiske plattformer, være en katalysator for innovasjon i historiefortelling og en forkjemper for beste praksis gjennom opplæring, kom petanseutveksling og deltakelse i samfunnsdebatten. NONA søker å nå sitt mål gjennom å drive informasjonsarbeid, og selv eller sammen med andre arrangere møter, kurs, konferanser og lignende, og på annen måte yte faglig bistand til sine medlemmer. NONA skal også søke samarbeid med tilsvarende organisasjoner internasjonalt. I 2012 ble følgende arrangementer gjennomført: 31. januar: Avansert research i sosiale medier, kurs v/espen Andersen, arrangert i NRK. Han gjennomgikk metoder som var brukt for å kartlegge nettverkene terroristen Breivik henvendte seg til med sitt manifest, og som la grunnlag for et NRK Brennpunkt program. 1. mars: Slik trekker vi leserne med i journalistikken, v/vg-journalist Lucas Weldeghebriel som viste hvordan VG skaper engasjement hos brukerne. Sted: The Dubliners. 27. mars: Seminaret Dette må du vite om digitalt kildevern v/anders Brenna i forbindelse med lanseringen av hans nye bok Digitalt kildevern. Sted: Litteraturhuset. 11. april: På seminaret Live fra Tinghuset uten TV stilte det representanter fra tre mediehus og viste hvordan de skulle dekke rettssaken mot terroristen direkte i sine medier. Det var Dennis Ravndal fra VG, Stein Bjøntegård fra NRK og Ole Kristian Bjellaanes fra NTB. Arrangementet var hos Aftenposten. 12. juni: NONA12. Årskonferanse og årsmøte, på Håndverkeren i Oslo, med mobil som hovedtema. I programmet deltok key note-speaker Sverre Munck (Schibsted), Eyvind Larre (Finn.no), Tor Jacobsen (VG Mobil), Liv Braathen (NRK Analyse), Bente Kalsnes (blogger), Heidi Nordby Lunde (blogger), Erling Brøndmo (A-pressen), Jan Thoresen (klikk.no), Gunnar Fornes (dagbladet.no), Gaute Tjemsland (TV2), Arne H. Krumsvik (medieforsker), Ida Jackson (Store Norske Leksikon) og Ida Aalen (NetLife Research). Årsmøtemiddag etter arrangementet.

3 6. september: Prosjektkavalkade. Premierte prosjekter som fikk tildelt priser på NONA12 fikk presentere seg på en mer forberedt måte, for å spre kunnskap og inspirasjon. Disse presenterte seg: NRKs Terrortwitter, Dagbladets digitale minnebok viglemmerikke.no, VGs Ødelagt i helsevesenet og NRKs valgomat for kommunevalget. Sted: Hos NRK. 4. oktober: Forelesningen The State ofthe U.S. Media, og mini-workshopen Social media best practices for reporting and audience engagement v/lanita Pace-Hinton. Hun er en av USAs ledende eksperter i digital journalistikk, og er Director of Multimedia and Technology Programs ved Knight Digital Media Center, UC Berkeley Grad uate School ofiournalism. NONAs medlemmer ble invitert til å delta på dette arrangementet i regi av journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og det fant sted i høgskolens lokaler. 1. november: Seminaret Slik skaper vi digitale inntekter, i VGs auditorium. Der fikk fire case presentere seg, som viser forskjellige måter å utvikle inntekter på i digitale medier. Det var 1) Tore Andre Godager i Egmont Hjemmet Mortensen om innhold og annonser for mobile plattformer, 2) Nina Schimdt i VG om det nye klubbkonseptet Dyrebar, 3) Pål Nisja i Nettavisen om nye kommersielle digitale nyttetjenester som markedsføres på nettavisen, og 4) Stig Waagbø i Schibsted Norge om erfaringene med Fædrelandsvennens nye abonnement med avis og digitale kanaler, og om hva de tenker som neste skritt etter betalingsmurene. 29. november: Jule-tweetup på Oslo Mekaniske Verksted. NONA delte i forbindelse med årskoriferansen NONA12 ut følgende priser: Årets netthode 2012: Geir Larsen, VG Årets nettsak 2012: NRK: Terrortwitter Hederlig omtale ble gitt til: - Dagbladets digitale minnebok viglemmerikke.no - ABCnyheters overvåkningsbilde av gjerningsmannen for terroren 22. juli - VGs Ødelagt i helsevesenet - NRKs valgomat for kommunevalget Det var nominert 40 kandidater til prisutdelingene. Pr hadde foreningen 20 bedriftsmedlemmer, 22 profesjonelle medlemmer og én studentmedlem som betalte sin kontingent i I forhold til 2011 er antall bedriftsmedlemmer det samme, mens antall profesjonelle medlemmer er en vekst på syv, samt én studentmedlem mer. Vi har i årsrapporten for 2011 rapportert 514 assosierte medlemmer, kollektivt tilknyttet NONA via bedriftens medlemskap. Dette er et usikkert tall som vi ikke fører systematisk oversikt over, og vi rapporterer ikke noe antall for NONA hadde kr i inntekter for 2012, og et overskudd på kr

4 Fra 1.1. til foreningens arsmøte 12.6 besto styret av: Jens Barland, leder Ine T. Gransæter, nestleder Kristine LØwe Espen Andersen Hanne Løvik Kirknes Arne H. Krumsvik, vara Lucas Weldeghebriel, vara Fra årsmøtet til besto foreningens andre ordinære styre av: Jens Barland, leder Ine T. Gransæter, nestleder Kristine LØwe Lucas Weldeghebriel Kirsti Eira Østvang Anders Hofseth, vara Hans Martin Cramer, vara Foreningen har ikke hatt ansatte, og arbeid er utført på frivillig basis. Foreningens leder har etter avtale med styret fakturert kroner pluss moms for ekstraordinært administrativt arbeid utført i 2011 og Kvinneandelen i styret var 43 prosent. Organisasjonens virksomhet har ikke påvirket det ytre miljø. Styrets vurdering er at det foreligger forutsetninger for fortsatt drift. Oslo, den 24. april 2013 (/Jens Bar and, leder Ine T. Gransæter, nestleder Kristi e Løwe Lucas Weldeghe nei Kirsti Eira Østvang Anders vara Cramer, vara

5 Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: Resultatregnskap Note Driftsi nntekter: Salgsinntekt Driftskostnader: Annen driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader: Annen finansinntekt Ekstraordinære inntekter og kostnader: Tap på kundefordringer Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat: Overføringer og disponeringer: Overføringerannen egenkapital

6 Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: Balanse pr. 31. desember Note OmlØpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: Balanse pr. 31. desember Egenkapital: Note Opptjent egenkapital: 5 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld: Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 24. april 2013 ~Jens Barland, leder Ine. Gransæter, nestleder Lucas Weldeg ebriel Kirsti Eira Østvang Anders Hofseth, vara H ns Martin Cramer, vara

8 Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: Noter til regnskapet for 2012 Note i - Regnskapsprinsipper Norwegian Online News Association (NONA) ble stiftet 2. desember Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsfores deretter i takt med levering av ytelsene. Forskudd fra medlemmer balansefores som annen kortsiktig gjeld. Fra og med 2010 har kontingenten vært beregnet i forhold til kalenderåret. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett ar etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefores til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å vare forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppfort i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Foreningen driver ikke skattepliktig virksomhet.

9 Note 2 - Salgsinntekter Pr. virksomhetsområde: Bedriftsmedlemmer Proffmedlem mer Assosierte medlemmer Student- / pensjonsmedlemmer Konferanseinntekter Sum Note 3 - Lønnskostnader, honorar, antall ansatte og godtgjørelse til revisor Foreningen har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk. Foreningen har ingen ansatte, og det er ikke utbetalt honorar eller godtgjørelse til foreningens styre i 2012, mens styreleder har fått utbetalt kr ekskl. mva. Det er i regnskapet for 2012 kostnadsført honorar til foreningens revisor med kr ekskl. mva., samt kr eksl. mva. til den forrige revisoren som ble byttet ut i løpet av Note 4- Fordringer og gjeld Utestående krav på medlemmer o Utestående krav er ført til 0 kr, både som inntekt og fordringer. Note 5 - Egenkapital Annen egenkapital Sum Resultat Egenkapital Årsresultat Egenkapital Foreningen ble etablert uten egen stiftelseskapital. Driften baserer seg på medlemsinntekter.

10 I BDO AS Hamangskogen 60, Sandvika B IL :~ Revisjonsselskap Postboks 455. NO-l302 Sandvika TIL styret i Norwegian Online News Association (NONA) Telefax: Internett: E-post: Bankgiro: Org.-/Revisornr. NO REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet for foreningen Norwegian OnLine News Association (NONA) som viser et overskudd pa kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsaret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen I samsvar med Lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder InternationaL Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for a oppna betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for a innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et arsregnskap som gir et rettvisende bilde. FormåLet er a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av LedeLsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med Lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen Norwegian OnLine News Association (NONA) per 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma

11 IBDO Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 ~Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontrolt av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. San~vika, 24. April Q AS ~JF&Q&~ sl(at9utorisert revisor

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer