Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal"

Transkript

1 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS)

2 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn: B03 B Endelig versjn THaa JSA/KHMe HPD A Første utkast til FK THaa JSA/KHMe A Dispsisjn, intern gjennmgang THaa Rev. Dat: Beskrivelse Utarbeidet Fagkntrll Gdkjent Dette dkumentet er utarbeidet av Nrcnsult AS sm del av det ppdraget sm dkumentet mhandler. Opphavsretten tilhører Nrcnsult. Dkumentet må bare benyttes til det frmål sm ppdragsavtalen beskriver, g må ikke kpieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn frmålet tilsier. Nrcnsult AS Pb. 110, NO-3191 Hrten Aptekergaten 14, NO-3187 Hrten Side 2 av 36

3 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn: B03 Frrd Denne delutredningen er utarbeidet fr å møte Helse Møre- g Rmsdals behv fr å belyse helikpterberedskapens innvirkning på tmtevalget fr et nytt fellessykehus mellm Hjelset i Mlde g søre Frei i Kristiansund. Det freligger seks alternative tmter - èn i Kristiansund (Strbakken), t i Gjemnes (Høgset g Astad) g tre i Mlde (Raldset, Opdøl g Mrk). Delutredningen beskriver regelverket, dagens rdning g i hvilken grad tiltaksalternativene kan ivareta medisinsk helikptertransprt på samme nivå sm i dag eller bedre. Den utgjør en del av knsekvensutredningen fr tmtealternativene g er et vedlegg til den verrdnede, reginale sårbarhetsvurderingen. Delutredningen er utarbeidet av Nrcnsult. Spesialrådgiver Gudmund Men har vært kntaktpersn hs ppdragsgiver. Utredningsarbeidet er utført av Jørn Harald Andersen g Tm Haakenstad. Fagansvarlig Kevin Medby har kvalitetssikret vurderingen. Hans Petter Duun er ppdragsleder hs Nrcnsult. Hrten/Bergen, 11. juli Side 3 av 36

4 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn: B03 Innhld 1 Innledning Bakgrunn Mål, frutsetninger g rammer Definisjner Referanser Tiltaksalternativene Metdikk Innspillknferanse Reginal KU helikptertransprt Frhldet til medisinskfaglig ROS-analyse, Frmelle krav til helikpterberedskap Lver g frskrifter Frskrift m utfrming av små helikpterplasser (BSL E 3-6) Nrsk Olje g Gass retningslinje Effektivitetskrav krav til akutt-medisinsk assistanse ved persnskade/ sykdm Handlingsalternativer 15 3 Dagens regime Infrastruktur Operative erfaringer Antall akuttmedisinske transprter med helikpter 19 4 Innfrielse av frmelle krav til helikpterplass g innflygingsfrhld Tiltaksalternativene Vurdering av luftrm Krav til helikpterplass g inn-/utflygningsmråder Tiltaksalternativenes innfrielse av frmelle krav 23 5 Kvalitativ vurdering av alternativene Vurderingskriteriene Tmtealternativ 1- Strbakken Tmtealternativ 2 Høgset Tmtealternativ 3 - Astad TmtealternativENE 4, 5 g 6 Raldset, Opdøl g Mrk Samlet vurdering av tiltaksalternativene Side 4 av 36

5 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 Sammendrag Den 11. juni 2014 ble et innspillseminar av akuttmedisinsk- g flyteknisk karakter avhldt i Kristiansund. Seminaret skulle bidra til å sikre at krav, muligheter g begrensninger knyttet til helikptertransprt ble helhetlig belyst. Fra helsefretakets side freligger det en føring m at nytt sykehus bør ha en helikpterplass sm utnytter de teknlgiske muligheter sm sikrer høyest mulig perasjnell tilgjengelighet, dvs.få avbrutte landinger eller kanselleringer. Fra slid flyperativt hld har det gjennm arbeidsprsessen fremkmmet muntlige innspill sm Nrcnsult må tillegge vekt. Enkelte flyperative miljø mener at tilrettelegging fr lavsikt helikpterperasjner kan bli utfrdrende. Internasjnale kilder indikerer at slike utfrdringer kan løses teknisk g perativt de nærmeste årene. Det flyperative miljøet mener på generelt grunnlag at lkalisering av helikpterplasser i mest mulig flat tpgrafi g nær åpen sjø gir størst handlingsrm fr etablering løsninger med høy perasjnell tilgjengelighet. Fr de tre sydligste sykehustmtene kan helikptre utnytte instrumentinnflygingen til Mlde lufthavn Årø frem til et punkt der man visuelt kan følge kystlinjen frem til landing. Dette kan kanskje gså være mulig fr Strbakken ved å utnytte innflygingen til Kvernberget, men kystlinjen langs Frei er lengre g mindre rettlinjet. Nrcnsult har spesielt fkusert på flyperative innspill fra henhldsvis lje- g gassektren g flyperative miljø, herunder sakkyndige hs myndigheter g tilsyn. Det har med få unntak vist seg svært krevende. Offentlig fremsatte synspunkter m at helikptertransprten til de ulike tmtealternativene innebærer vesentlige utfrdringer knyttet til respnstid g egnethet, er verfr Nrcnsult ikke blitt gjentatt g underbygget med sakkyndige, flyperative fakta. Utredningen viser at fr flyging etter visuelle regler i gd sikt vil alle 6 alternativene kunne bli akseptable, spesielt ved etablering av helikpterplass på tak (elevert). I ne redusert sikt, men frtsatt etter visuelle flygeregler, vil sykehustmtene nærmest strandlinje (fjrd) kunne ppleve en høyere perasjnell tilgjengelighet. Dette skyldes at krav til hrisntal sikt ver sjø er mindre strenge enn ver land. Selv m begge helikpterplassene sm benyttes i dag har fått graderingen 3 (gd) i den landsmfattende undersøkelsen /referanse 23/, viser innspill fra flyperativt hld at det nye redningshelikpteret Agusta Westland 101 kan bli utfrdrende å håndtere. I vår gradering har vi tatt hensyn til dette. Samlet sett viser vår utredning at Raldset, Opdøl, Mrk g Strbakken fremstår sm ne mer egnet fr medisinsk helikptertransprt enn Høgset g Astad Side 5 av 36

6 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Helse Møre g Rmsdal HF består i dag av fire sykehus; Ålesund, Vlda, Mlde g Kristiansund. HMR la i 2012 fram en utviklingsplan fr helsefretakets virksmhet frem mt De har vedtatt at det skal planlegges et nytt felles sykehus i Nrdmøre g Rmsdal på aksen fra Hjelset til søndre Frei. Kmmunene Mlde, Gjemnes g Kristiansund stiller med seks ptensielle tmter til frmålet, hvrav tre i Mlde, t i Gjemnes g èn i Kristiansund. Etablering av akuttsykehus fr Nrdmøre g Rmsdal er av en størrelse sm utløser krav m utredninger av knsekvenser fr miljø g samfunn etter KU-frskriftens 2 e, f g g. Dette skjer gjennm kmmunale g reginale knsekvensutredninger. Sm del av den reginale knsekvensutredningen (KU) er medisinsk helikptertransprt (HEMS) utredet i denne rapprten. Et bredt sammensatt innspillseminar 11. juni 2014 bidr til å belyse tematikken. Hensikten var å mtta faglige innspill på hvrdan medisinsk helikptertransprt mellm tmtealterntiver på fastlandet g fra ffshre installasjner kan bli påvirket. Utredningen beskriver regelverket, dagens rdning g i hvilken grad tiltaksalternativene kan tilrettelegges fr medisinsk helikptertransprt på samme nivå eller bedre sammenlignet med dagens situasjn fremskrevet til det tidspspunktet et nytt sykehus kan stå ferdig. Spørsmålet m helikpterplasser ved sykehus har gså vært tema i Strtinget. I innstillingen fra Helse- g msrgskmiteen m Nasjnal helse- g msrgsplan ( ), std en samlet kmité bak sine merknader m prehspitale tjenester: Kmiteen viser til at gde landingsplasser på sykehus bidrar til at pasienten kmmer raskt g sikkert inn til akuttmttaket. Kmiteen vil understreke at det er viktig at landingsplassene må være tilrettelagt fr sikker g skånsm transprt av pasient på båre. I dag utføres medisinsk helikptertransprt til sykehusene i Nrdmøre g Rmsdal av følgende aktører: Sivile ambulansehelikptre fra bl.a. basene Ålesund, Trndheim g Dmbås. Operatør er Lufttransprt AS. Vanlig helikptertype er Agusta Westland 139 Luftfrsvarets 330 skvadrn, der WS-61 Mk43B Sea King flyr redningsppdrag g ambulanseppdrag. Nye redningshelikptre Agusta Westland 101 vil bli innfaset m nen år g før nytt sykehus står ferdig. Helikptre sm betjener peratørselskapene i Nrskehavet, med Kristiansund sm base, samt SAR/AWSAR helikptre (bl.a. Heidrun). Helikptertyper er bl.a. Sikrsky S-92 g Eurcpter Side 6 av 36

7 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B MÅL, FORUTSETNINGER OG RAMMER Mål Sm del av den reginale knsekvensutredningen (KU) skal medisinsk helikptertransprt (HEMS) utredes. Delutredningen har til hensikt å beskrive regelverket, dagens rdning g i hvilken grad tiltaksalternativene kan ivareta medisinsk helikptertransprt på samme nivå sm i dag eller bedre. Frutsetninger g rammer Denne utredningen mhandler ikke annen medisinsk transprt, med unntak av kjøretid på vei fra lufthavn til nytt sykehus sm del av helikptertransprtkjeden. Bestemmelsesstedet fr en pasient sm transprteres styres av medisinske kriterier (fysilgiske, anatmiske g skademekanisme). Slike medisinske valg, herunder hvilken medisinsk kmpetanse det nye sykehuset skal ha, ligger utenfr rammen av denne utredningen. Nrcnsult har spesielt fkusert på flyperative innspill fra henhldsvis lje- g gassektren g flyperative miljø, herunder sakkyndige hs myndigheter g tilsyn. Det har med få unntak vist seg svært krevende. Offentlig fremsatte synspunkter m at helikptertransprten til de ulike tmtealternativene innebærer vesentlige utfrdringer knyttet til respnstid g egnethet, er verfr Nrcnsult ikke blitt gjentatt g underbygget med sakkyndige, flyperative fakta. Alle interessenter har fått anledning til å fremme skriftlige, sakkyndige innspill til denne utredningen helt frem til ferdigstillelsen. I fravær av innspill har Nrcnsult bl.a. benyttet beskrivelser av HEMS perasjner i utlandet der nye prsedyrer g ny teknlgi testes ut /25/. En helikpterplass sm kan håndtere det nye redningshelikpteret AW101, kan etableres enten på bakkenivå eller sm en elevert plattfrm på sykehusets tak. Å designe g prsjektere slike stre helikpterplasser med tilhørende perative prsedyrer er en svært spesialisert ppgave sm må utføres når lkaliseringen er valgt. Vårt fkus har derfr vært på m tiltaksalternativene har egenskaper sm gjør at helikpterplassen lar seg etablere, g m det freligger et ptensial fr at et regime fr lavsiktperasjner er mulig. Det er ikke gjrt vurderinger knyttet til behv fr etablering av drivstffanlegg, brannslukkesystemer.l. på de enkelte helikpterplassene. Både valg av type helikpterplass (bakkenivå eller tak) g utarbeidelse av regime fr lavsikt perasjner vil ha betydelig innvirkning på kstnader. Kstnadnytte betraktninger ligger utenfr rammen av denne utredningen. Operatørselskapene på nrsk skkel må frhlde seg til den infrastruktur innenfr helsesegmentet sm myndighetene har bestemt, herunder analysere egne DFUer (Definerte fare- g ulykkeshendelser). Denne utredningen fkuserer derfr på i hvilken grad valg av sykehustmt kan påvirke petrleumsvirksmhetens evne til å tilpasse seg denne. Evakuering av persnell sm ikke har et akuttmedisinsk behv kan skje til enhver flyplass g ligger derfr utenfr rammen av denne utredningen. Strulykker kjennetegnes av at alle relevante ressurser i samfunnet settes inn /4/. Det er ikke vanlig å dimensjnere den til enhver tid tilgjengelige kapasitet ut fra en strulykke, men sykehus skal ha planer fr hvrdan slike hendelser kan håndteres. Evnen til å utvide kapasiteten ut ver dimensjneringsgrunnlaget slik at strulykker kan håndteres, vurderes på et verrdnet nivå ved hjelp av vurderingskriteriet rbusthet Side 7 av 36

8 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B DEFINISJONER Tabell Definisjner Begrep Dimensjnerende helikpter Betydning Det største helikpter sm en helikpterplass skal gdkjennes fr eller er gdkjent fr (Nytt redningshelikpter AW101) HEMS Helikpterplass Landings- g startmråde - FATO (Final Apprach and Take-ff Area) D - verdi Risik Minima (DH Decisin Hight) Brann- g redningstjeneste (rescue and fire fighting service) Flyplass (aerdrme) Str helikpterplass Plasstjeneste Risikanalyse Risikreduserende tiltak Medisinsk helikptertransprt En helikpterflyging sm skjer i henhld til en HEMS-tillatelse, med det frmål å tilby medisinsk akutthjelp i tilfeller der det er avgjørende med umiddelbar g rask transprt, ved å være utstyrt med følgende: - Medisins persnell - Medisinske frsyninger - Syke eller skadde sm er invlvert Et hvert mråde på land, vann, bygning, skip eller annen fast eller flyttbar innretning der helikpter fretar start, landing, taksing eller er ppstilt. Et definert mråde ver hvilken avsluttende innflyging til hver eller landing finner sted, eller hvr fra start kan fretas. Området innbefatter mråde fr avbrutt start fr helikpter i ytelsesklasse 1. Den største lengde eller bredde av et helikpter inklusive rtrer. Uttrykk fr kmbinasjnen av sannsynlighet fr g knsekvensen av en uønsket hendelse. Punkt i luften der flyger må se helikpterplassen visuelt fr å kunne frtsette inn mt helikpterlandingsplass Tjeneste sm skal redde menneskeliv g begrense de materielle skadene ved et luftfartsuhell på eller i nærheten av en flyplass. Ethvert mråde på land, vann, bygning, skip eller annen fast eller flyttbar innretning der luftfartøy fretar start, landing, taksing eller er ppstilt. Helikpterplass sm skal gdkjennes fr helikpter sm er gdkjent fr 10 eller flere passasjerseter. Tjeneste sm skal drifte g vedlikehlde flyplassens ferdselsmråde, sikkerhetsmråder, hinderfrihet, skilt g merking. Systematisk fremgangsmåte fr å beskrive g/eller beregne risik. Risikanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres årsaker, sannsynlighet g knsekvenser. Tiltak sm påvirker sannsynligheten freller knsekvensen av en uønsket hendelse. Risikreduserende tiltak består av frebyggende tiltak g Side 8 av 36

9 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 knsekvensreduserende tiltak. DFU Elevert plattfrm RVR VFR IFR LIMSAR AWSAR Settings- g løftemråde - TLOF Et utvalg av mulige hendelser sm virksmhetens beredskap skal kunne håndtere, basert på virksmhetens dimensjnerende ulykkeshendelser, samt fare- g ulykkessituasjner frbundet med en midlertidig økning av risik g ulykkeshendelser av mindre mfang. Ikke på bakkenivå - pphøyet Runway visual range utstyr fr siktmåling Visual flight rules regler fr visuell flyging Instrument Flight Rules regler fr instrumentflyging Limited Search and Rescue med værbegrensninger All Weather Search and Rescue med få værbegrensninger Et mråde sm et helikpter kan sette seg på eller løfte seg fra. 1.4 REFERANSER Tabell Referanser Ref. Tittel Dat Utgiver 01 NS 5814:2008 Krav til risikvurderinger 2008 Standard Nrge 02 KU-rapprt Kristiansund kmmune Freløpig Nrcnsult 03 Utviklingsplan fr Helse Møre g Rmsdal HF. Medisinskfaglig ROS-vurdering Nrcnsult 04 Strulykkefrskriften 2005 Justis- g beredskapsdepartementet 05 Lv m luftfart (luftfartslven) Samferdselsdepartementet 06 Frskrift m krav til akuttmedisinske tjenester utenfr sykehus Nrsk lje g gass anbefalte retningslinjer fr etablering av mråde beredskap 2005 Helse- g msrgsdepartementet 2000 (2012) Nrsk lje g gass 08 Brann- g eksplsjnsvernlven 2002 Justis- g beredskapsdepartementet 09 Frskrift m utfrming av små helikpterplasser (BSL E 3-6) 10 Samfunnssikkerhet i plan- g bygningslven 2004 Samferdselsdepartementet 2011 Direktratet fr samfunnssikkerhet g Side 9 av 36

10 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 Ref. Tittel Dat Utgiver 11 Vurdering av vindfrhld ved mulige helikpterlandingsplasser 12 Operativ vurdering av freslåtte lkasjner fr nybygg i nærheten av Mlde g Kristiansund lufthavner beredskap 2014 Nrcnsult 2014 Avinr 13 Helicpter emergencies and hazards Helicpter flying handbk, FFA 14 Helicpter and turbulence 1988 Flight Safety Fundatin helicpter safety. 15 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging 16 Operativ vurdering av freslåtte lkasjner fr nybygg i nærheten av Mlde g Kristiansund lufthavner 2011 Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap 2014 Avinr 17 Separatin f Air Flw ver Hills 2000 Department f Meterlgy 18 Frskrift m bakketjeneste ved flyplasser 19 Frskrift m brann- g redningstjeneste 20 Geteknisk rapprt Tmtevalg vurdering av gjennmførbarhet 2003 Samferdselsdepartementet 2006 Samferdselsdepartementet 2014 Nrcnsult 21 Helicpter instrument prcedures instrument flight rule (IFR) 22 Nasjnale data fra akuttmedisinske kmmunikasjnssentraler (AMKsentraler). 23 Landingsfrhld ved sykehus rapprt fra interreginalt prsjekt 24 Avinr IPPC - Internet Pilt Planning Center Kvernberget lufthavn. 25 Avinr IPPC - Internet Pilt Planning Center Årø lufthavn. 25 EGNOS frm perspective f a helicpter peratr (PBN, RNAV, LPV, PinS) Helicpter flying handbk, FFA 2012 Helsedirektratet i samarbeid med de reginale helsefretakene Luftambulansetjenesten ANS Avinr Avinr 2013 Inaer, Spain at Helitech Side 10 av 36

11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B TILTAKSALTERNATIVENE Det freligger seks alternative tmter fr et felles sykehus i nrdfylket. En i Kristiansund (Strbakken), t i Gjemnes (Høgset g Astad) g tre i Mlde (Raldset, Opdøl g Mrk). Etablering av helikpterplasser, inn- g utflygningstraseer fr luftambulanse- g redningshelikptre ved nytt akuttsykehus må ivaretas i prsjekteringsfasen. I denne utredningen redegjør vi fr i hvilken grad helikptertransprten kan tilrettelegges på de seks sykehuslkalitetene. Vi har lagt til grunn følgende frutsetninger g vurderingskriterier: Frutsetninger Ny helikpterplass skal ppfylle myndighetskrav (ref. 09). Den skal kunne betjene luftambulanse, rednings- g ffshre-helikptre med høyest mulig perasjnell tilgjengelighet. Akuttmedisinsk persnell er tilgjengelig straks pasient ankmmer sykehuset (frutsetning sm benyttes ved vurdering av respnstider). Vurderingskriteriene Vind Sikt Ising Egnethet fr etablering av lavsikt perasjner Kjøretid på veg mellm sykhustmt g flyplass Respnstid fr ffshre virksmheten Rbusthet 1.6 METODIKK I KU har vi benyttet kvalitative vurderinger av underlagsdkumenter, erfaringer fra sakkyndige g dialg med perative miljø innen helikptertransprt. Infrmasjn sm er direkte relatert til det gegrafiske mrådet er tillagt størst vekt. O-alternativet er dagens t sykehus g deres helikpterplasser, men fremskrevet i tid slik at de anvendes av nye redningshelikptre g er underlagt nrmalt vedlikehld g ppgraderinger. Det er lagt til grunn at bygging av nye helikpterplasser gir bedre mulighet fr ptimalisering enn mdifikasjn av eksisterende helikpterplasser. Fr tiltaksalternativens samlede vurdering jf. tabell 5.6 er dette utført relativt i frhld til 0- alternativet, mens vi fr de enkelte vurderingsparametrene (vind, sikt sv) har lagt hvedvekt på fremstille relative frskjeller mellm tmtealternativene. Den kvalitative graderingen er: - - Vesentlig mindre egnet - Ne mindre egnet 0 Likeverdig + Ne bedre egnet ++ Vesentlig bedre egnet De samlede vurderingene sm Nrcnsult har utført basert på underlagsdkumenter, infrmasjn fra sakkyndige g erfaringer relatert til helikptertransprt, er gjengitt i kapitlene 4 g Side 11 av 36

12 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B INNSPILLKONFERANSE REGIONAL KU HELIKOPTERTRANSPORT Den 11. juni 2014 ble det i Kristiansund avviklet en innspillknferanse av faglig- g flyteknisk karakter. Knferansen hadde sm mål å bidra til å sikre at krav, muligheter g begrensninger rundt helikptertransprt g sykehuslkalisering ble helhetlig belyst. Invitasjnen ble sendt til et betydelig antall deltagere, men deltagelsen var liten fra flyperative miljø g ljesektren. Under knferansen ble det g delt ut skjemaer sm tilrettela fr skriftlige innspill g tilbakemeldinger helt frem til tidspunktet fr ferdigstillelse av denne utredningen. Oppmøtet på innspillknferansen har resultert i at innhenting g kvalitetssikring av nødvendig fakta fra enkelte miljø har måttet inndrives i etterkant. Dette har med få unntak vist seg svært krevende. Offentlig fremsatte synspunkter m at helikptertransprten til de ulike tmtealternativene innebærer vesentlige utfrdringer knyttet til respnstid g egnethet, er verfr Nrcnsult ikke blitt gjentatt g underbygget med sakkyndige, flyperative fakta På innspillseminaret bidr Luftfartstilsynet med infrmasjn m tekniske frhld ved helikpterplasser. Tilsynet rienterte gså m sine ansvarsmråder rundt innføring g tilpasning av nasjnalt g internasjnalt regelverk, i tillegg til frskrifter fr nrsk luftfart g tilsyn med aktørene i luftfarten (inkl. helikpterplasser). Luftfartstilsynet har en viktig rlle i videre arbeid i infrmere, krrigere g veilede pp mt gjeldene regler g krav. 1.8 FORHOLDET TIL MEDISINSKFAGLIG ROS-ANALYSE, 2012 Det er tidligere utarbeidet Utviklingsplan fr Helse Møre g Rmsdal HF - Medisinskfaglig ROSvurdering /03/. Denne ROS-vurderingen inngikk sm et grunnlag fr Delutredning helikptertransprt (HEMS). Vurderinger gjrt i rapprten fra 2012 fraviker ne fra denne rapprten. Årsaken er at de t rapprtene bygger på frskjellig grunnlag. Rapprten fra 2012 gjør vurderinger knyttet til frskjellige løsningsalternater fr nytt fremtidig sykehus (ingen tmter identifisert). Denne delutredningen fr helikptertransprt (HEMS) tar utgangspunkt i et nytt fellessykehus på en av de 6 mulige tmtene. I tillegg fkuserer denne rapprten utelukkende på vurderinger knyttet til helikptertransprt. Den medisinskfaglige ROS-analysen fra 2012 vurderte gså en rekke andre frhld knyttet til fremtidig sykehusstruktur. Dette medfører at det i Delutredning helikptertransprt (HEMS) er gjrt vurderinger av flere frhld ved helikptertransprt enn i analysen fra Side 12 av 36

13 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 2 Frmelle krav til helikpterberedskap 2.1 LOVER OG FORSKRIFTER Luftfartslven g frskrifter gitt ut sm Bestemmelser fr Sivil Luftfart (BSL) regulerer krav til knsesjn, gdkjenning g utfrming av helikpterplasser i Nrge. Det må frventes fremtidige kravendringer, bl.a. fr å harmnisere med internasjnale regler (ICAO Annex 14). Uavhengig av m helikptrene er militære eller sivile må helikpterplassen ha fast dekke tilsvarende 1 x D-verdi av det største helikpteret sm skal trafikkere plassen. I tillegg må det være et sikkerhetsmråde utenfr dette, sm utgjør ytterligere 1 x D-verdi. Dette mråde kan bestå av gress, luft (d.v.s. hinderfritt) etc. Alle fremtidige sykehus med helikpterplass bør dimensjnere fr det største aktuelle redningshelikpteret (Aggusta Westland 101). Det vil si en helikpterplass med fast dekke på 23 meter i diameter fr landing på bakkenivå, g 29 meter på elevert plattfrm (på tak, 1,25 x D). Utenfr dette mrådet må det være et sikkerhetsmråde (hinderfritt), sm gjør at ttalt mråde på helikpterplassen har en diameter på minimum 45,6 meter. Det faste dekket må tåle vekten av 16 tnn. Knsesjn fr helikpterplass Enhver tilrettelagt helikpterplass er knsesjnspliktig, uavhengig av antall landinger på plassen. Teknisk- perativ gdkjenning I tillegg til knsesjn kreves det en teknisk- g perativ gdkjenning av helikpterplassen i visse tilfeller. Slike særlige grunner kan fr eksempel være str trafikk, vanskelige inn- g utflygingsfrhld eller andre flysikkerhetsmessige prblemer knyttet til bruk av plassen. Utfrming av helikpterplasser Fr å få en teknisk- g perativ gdkjenning kreves det at helikpterplassen er utfrmet etter krav i egen frskrift m utfrming av små helikpterplasser (BSL E 3-6). Fremtidig utvikling av regelverket BSL E 3-6 er et nasjnalt regelverk g har status sm frskrift. FN-rganet ICAO, sm utgir standarder g anbefalinger innen luftfartsvirksmhet, har imidlertid utgitt en ny standard fr slike plasser (ICAO Annex 14, vl. II). Nrge er, når det gjelder luftambulanseperasjner, frpliktet til å følge det felleseurpeiske luftfartsregelverket JAR OPS 3 (erstattet av EASA OPS i 2013). FOR nr 252: Frskrift m krav til akuttmedisinske tjenester utenfr sykehus. Frskriften skal bidra til å sikre at beflkningen får faglig frsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfr sykehus ved behv fr øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innhldet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede g krav til samarbeid med brann, pliti g hvedredningssentralene Side 13 av 36

14 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B FORSKRIFT OM UTFORMING AV SMÅ HELIKOPTERPLASSER (BSL E 3-6) Frmålet med frskriften er å frebygge g redusere mfanget av luftfartsulykker- g hendelser sm kan tilbakeføres til utfrmingen av- eller utstyret på- en helikpterplass. Frskriften gjelder fr utfrming av g utstyr på helikpterplass, sm skal gdkjennes fr trafikk primært under VFR-frhld, g sm har settings- g løftemråde sentrisk på landings- g startmrådet. Frskriften gjelder ikke fr helikpterdekk på skip eller på fast- eller flyttbar innretning på kntinentalskkelen. Frskriften gis anvendelse ved første gangs gdkjenning, ved søknad m frnyet gdkjenning, ved søknad m endret eller utvidet gdkjenning g ved gjennmføring av Luftfartstilsynets tilsyn i henhld til luftfartslvens 7-2. Planlegging g utbygging av nye helikpterplasser m.m. Frskriften gis anvendelse fr planlegging g utbygging av nye helikpterplasser g fr planlegging g gjennmføring av utvidelser mv. på eksisterende helikpterplasser. Helikpterplassens innehaver skal så tidlig sm mulig underrette Luftfartstilsynet m planer sm nevnt i første ledd. 5. Tilleggskrav Dersm helikpterplassen skal brukes av andre luftfartøy eller under andre frhld enn de sm mfattes av denne frskriften, kan Luftfartstilsynet dersm det anses nødvendig av hensyn til flysikkerheten, fastsette særskilte krav i tillegg til de sm er fastsatt i frskriften. Slike særskilte tilleggskrav sm nevnt i første ledd kan gså fastsettes dersm frhld av særlig art med helikpterplassen gjør det nødvendig av hensyn til flysikkerheten. 2.3 NORSK OLJE OG GASS RETNINGSLINJE 064 Frmålet med retningslinje 064 er å uttrykke en nrm fr beredskap, spesielt i frhld til maritime g luftbårne ressurser. Beredskapsnrmen tar utgangspunkt i maritime g luftbårne ressurser sm nrmalt vil inngå i et mrådesamarbeid m beredskap. Det er peratørselskapene på nrsk skkel sm er ansvarlig fr å analysere DFUer (Definerte Fare- g Ulykkes-hendelser) g sikre at nrmen etterleves. Operatørselskapene må frhlde seg til den enhver tid gjeldende akuttmedisinske infrastrukturen, sm er besluttet av landets helsemyndigheter. DFU-7 - Persnskade/sykdm med behv fr ekstern assistanse DFU-7 gjelder fr alle innretninger innenfr et etablert mråde, inklusiv fartøyer når de faller inn under petrleumsregelverket. Krav til beredskapskapasitet: Basert på tilgjengelige underlagsmateriale er det trukket følgende knklusjner mht. nødvendig kapasitet i relasjn til akutt-medisinsk respns g transprt: Sykdm: Kapasiteten dimensjneres ut fra 1 persn med alvrlig sykdm. Skade: Kapasiteten dimensjneres ut fra 2 persner, hvrav en med alvrlige skader g en med mindre alvrlige skader Side 14 av 36

15 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 Når det gjelder skade, må det gså tas hensyn til hvrdan en kan løse en situasjn med helikpterhavari på helidekk, der ppdatert skadebilde tilsier tre alvrlige- g fire lettere skadde. Transprttid Definert sm tiden fra beslutning m ilandsending er tatt til ankmst sykehus. Nrmen er 3 timer. Kravet til akuttmedisinsk transprt er relevant både fr alvrlig sykdm g skade. I de tilfeller hvr det gegrafisk nærmeste sykehuset ikke brukes, er det medisinske årsaker sm legges til grunn fr sykehusvalg. Ved vurdering av behandlingssted fr pasienter sm flys inn fra innretninger, er det flere frhld sm må tas i betraktning: Medisinske frhld. (det primære beslutningsgrunnlaget fr valg av hvr pasient transprteres). Gegrafisk nærhet til medisinske ressurser. Operasjnell tilgjengelighet (meterlgi, teknisk, kmpetanse/sertifisering). 2.4 EFFEKTIVITETSKRAV KRAV TIL AKUTT-MEDISINSK ASSISTANSE VED PERSONSKADE/ SYKDOM Respnstid Dette er definert sm tiden det tar fra behvet fr akuttmedisinsk assistanse er identifisert g til slik hjelp ankmmer pasienten. I frkant av dette vil det være en tidsperide med innledende diagnstikk g behvsavklaring, fr eksempel bruk av telemedisin. Akutt-medisinsk respns kan innbefatte ressurser sm alt befinner seg på innretningen. Eksempelvis medikamenter fr trmblyse g kmpetanse til slik behandling. Når dette ikke er tilfelle, vil kravet til akutt-medisinsk respns mfatte gså eksterne ressurser. Akuttmedisinsk respnstid ved bruk av eksterne ressurser skal nrmalt ikke verstige 1 time. Prehspital respnstid, AMK- sentraler Utgjør tidsintervallet fra det ringer hs AMK- eller legevaktsentralen, til første ambulanse er fremme hs pasient g kan gi helsehjelp. Praksis i ambulansetjenesten er at status fremme sendes når ambulansen er fremme på adressen, ikke hs pasienten. AMK sentralene i Nrd- g Sunnmøre hadde eksempelvis gjennmsnittlig prehspital respnstid per hastegrad på henhldsvis 15,9 g 14,3 minutter fr første tertial i 2012 (ref. 22). 2.5 HANDLINGSALTERNATIVER Et sykehus kan søke m knsesjn fr etablering helikpterplass fr helikpter med utfrming i henhld til regelverket. Følgende alternativer freligger fr helikpterplass ved akuttmttak: Helikpterplass i kjøreavstand fra sykehuset Helikpterplass på bakken Helikpterplass på tak eller egen pphøyet plattfrm Velge ikke å etablere helikpterplass Benytte nærliggende flyplass, idrettsplasser e.l Side 15 av 36

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp fr Litle Stra, Bildøyna g Klltveit Delrapprt 2 - ventilasjn, luktrensing g energi Frstudie 2012-06-11 J02 2012-06-11 Fr bruk ØM LGA WAG A01 2012-05-04 Fr versendelse ppdragsgiver

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer