NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK Høgskolen i Nord-Trøndelag Engelseksjonen 7600 Levanger Epost:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK Høgskolen i Nord-Trøndelag Engelseksjonen 7600 Levanger Epost: tale.guldal@hint.no"

Transkript

1 NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK Høgskolen i Nord-Trøndelag Engelseksjonen 7600 Levanger Epost: REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK 2006 Til stede: Tale M. Guldal (Høgskolen i Nord-Trøndelag, leder) Thomas Egan (Høgskolen i Hedmark, nestleder) Annjo Klungervik Greenall (Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet) Lise Opdahl (Universitetet i Bergen) Hilde Hasselgård (Universitetet i Oslo) Juan Christian Pellicer (Universitetet i Oslo) Sandra Lee Kleppe (Universitetet i Tromsø) Michael Prince (Høgskolen i Agder) Angela Hasselgren (Høgskolen i Bergen) Peter Fjågesund (Høgskolen i Telemark) Anne Dahl (Høgskolen i Tromsø) Marie Nedregotten Sørbø (Høgskolen i Volda) Magne Dypedahl (Høgskolen i Østfold) I tillegg deltok Lalita Murty fra Den norske studiesenteret i Storbritannia. Forfall: Nancy Wood (Universitetet i Stavanger), Renee Wara (Høgskolen i Nesna), Tor Melø, studentrepresentant (Universitetet i Oslo) Åtte høgskoler har så langt ikke oppnevnt representanter til fagrådet, og var heller ikke representert. Møtet ble avholdt fredag 1. desember 2006 ved Universitetet i Tromsø. Dekan Rolf Gaasland ønsket velkommen og orienterte om aktuelle saker. Møtet fikk en også en presentasjon av Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics ved Universitetet i Tromsø, ved direktør for senteret Curt Rice. Sak NFE 1/06 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra årsmøtet 2005 Ingen merknader Sak NFE 2/06 Orienteringssaker 1. Revidert reglement for nasjonale fagråd En revisjon av reglementet for nasjonale fagråd ble foretatt i november Endringen innebar at alle institusjoner nå har rett til representasjon i fagrådet, mot tidligere alle

2 2 universiteter og et utvalg av høgskolene. Dette revisjonen ble diskutert i fagrådets møte i 2005, og har fått betydning for sammensetning av det nåværende fagrådet. I juni 2006 ble det foretatt en ny justering av reglementet. Tidligere krav til at 2/3 av representantene må være tilstede for at rådet skal være vedtaksført (tidligere i 8) er nå strøket. Det innebærer at fagrådet vil kunne behandle saker uten krav til at et fast antall representanter deltar i møtet. (Det justerte reglementet er pr. 7. desember ikke oppdatert på UHRs nettsider, men er tilgjengelig på fagrådets egne.) 2. Spørsmålet om eget reglement for Nasjonalt fagråd for engelsk I 2005 ba fagrådet i sak 6/05 den nye ledelsen vurdere behovet for å utarbeide et eget reglement for Nasjonalt fagråd for engelsk, slik det generelle reglementet åpner for. Leder og nestleder orienterte om at en så langt ikke har sett behov for et eget reglement. 3. Det norske studiesenteret i Storbritannia styresammensetning Fagrådet fikk seg forelagt en oversikt over nåværende styresammensetning i styret for Det norske studiesenteret i Storbritannia. Oversikten ligger som vedlegg til referatet. Det ble ikke foretatt noen nye valg av representanter til styret. 4. ESSE-medlemsskap Lise Opdahl orienterte om The European Society for the Study of English (ESSE). ESSE består av en rekke nasjonale organisasjoner, der Norge deltar gjennom Nordic Association for English Studies (NAES). NAES dekker Norge og Danmark med Tim Caudery ved Universitetet i Aarhus som leder, mens Sverige og Finland har egne nasjonale organisasjoner. Institusjonene under Nasjonalt fagråd for engelsk, og dermed alle ansatte, er kollektivt organisert som medlemmer i NAES og videre i ESSE. ESSE avholder konferanser annethvert år, sist i London i 2006 (ESSE-8), neste gang i Aarhus i 2008 (ESSE-9). Medlemskap i ESSE kan gi muligheter for stipender, og ESSE gir også ut nyhetsbladet The European English Messenger, som kommer ut med to nummer i året. Om abonnement på The European English Messenger Fram til nå har bare en del institusjoner fått tilsendt dette bladet, og av høgskolene som var representert i fagrådsmøtet ba disse om å få det tilsendt framover: Engelskseksjonen, AFL, Høgskolen i Tromsø Engelsk institutt, Høgskulen i Volda Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk, Høgskolen i Østfold Engelsk seksjon, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen Institutt for humanistiske fag, LUNA, Høgskolen i Hedmark Engelskseksjonen, Høgskolen i Nord-Trøndelag Av de ti institusjonene som ikke var representert på fagrådsmøtet er det sannsynligvis andre som heller ikke får bladet. Interesserte bes kontakte Lise Opdahl direkte. Som norsk kontaktperson for NAES vil hun sørge for å oppdatere abonnementslistene. 5. Tenth Nordic Conference for English Studies, Universitetet i Bergen Lise Opdahl orienterte om arbeidet med konferansen, som holdes i Bergen mai og ligger under NAES/ESSE. Konferansene holdes hvert tredje år. Engelskmiljøene ble oppfordret til å slutte opp om konferansen.

3 3 Sak NFE 3/06 Publiseringskanaler Fagrådet ble orientert om arbeidet med revisjon av listen over publiseringskanaler. Fagrådene har ansvaret for å koordinere og fremme forslag til endringer i oversikten over publiseringskanaler på nivå 1 og 2. Hovedarbeidet med disse oversiktene ble utført i 2005, og under forrige fagrådsledelse. UHRs publiseringutvalg sendte i år ut veiledning om hvordan arbeidet skulle foregå i 2006: Det ble presisert at det var snakk om justeringer av de eksisterende oversiktene, og fagrådene fikk ansvar for både å fremme forslag om oppjustering av titler på nivå 1 til 2, og samtidig ansvar for at nivå 2 skulle dekke publiseringskanaler som: 1. oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere 2. til sammen utgir omlag en femtedel av fagets vitenskapelige publikasjoner (Brev fra UHR, ) Innenfor Fagråd for engelsk ble arbeidet organisert med tidsfrister for innmelding av forslag både til Nivå 1 og Nivå 2. Det kom inn bare et begrenset antall forslag. Leder og nestleder gjorde et arbeid med å vurdere og videresende de forslagene som kom inn, og fagrådet fikk i møtet framlagt oversikt over dette. Erfaringen, som også er uttrykt tidligere, er at dette arbeidet er komplisert, av mange årsaker. Diskusjonen i møtet dreide seg dels om det prinsippielle i saken, men i hovedsak om hvordan fagrådet praktisk forholder seg til systemet med nivåinndeling av publiseringskanaler og hvordan arbeidet skal drives videre. Det konkrete resultatet av diskusjonen ble at fagrådet etablerer et utvalg med ansvar for arbeidet med publiseringskanaler. Utvalget består av nestleder i fagrådet Thomas Egan (HiHM) og Sandra Lee Kleppe (UiTø), og disse får fullmakt til å supplere med flere medlemmer slik at de aktuelle fagområdene kan være dekket på en hensiktsmessig måte. Sak NFE 4/06 Orientering om Det norske studiesenteret i Storbritannia Lalita Murty fra Studiesenteret i York orienterte om virksomheten ved studiesenteret. Studiesenteret opplever utfordringer med rekruttering til studiene på fordypningsnivå. Diskusjonen viste at noe av rekrutteringssvikten anses å ha årsak i omleggingen til nytt gradssystem og ulike krav til faglig fordypning innenfor bachelorgraden (80 eller 90 stp), sammen med ny studieprogramorganisering, som kan gjøre at studenter ikke like enkelt som før kan bruke et helt semester ved Studiesenteret. Fagrådet var samstemt i at Studiesenteret er verdifullt for studenter både på de korte kursene og på fordypningsstudiet og masternivå. Elementer som kom fram i diskusjonen var muligheten for tilpasninger av studietilbudet ved Studiesenteret, både mht omfang (7,5 eller 10 stp moduler), og innhold (nye emner for å tiltrekke flere typer studenter). En var også inne på muligheten av å tilby emner på 100-nivå for engelsk-studenter i andre semester. Videre presenterte Lalita Murty tanken om å legge Studiesenterets tilbud inn under Erasmus-programmet, og dette ble diskutert og positivt kommentert. Som et rekrutteringstiltak ble også muligheten av å bruke studenter som har tatt fordypningsstudiet som ambassadører for Studiesenteret ved norske universiteter og høgskoler luftet. Flere høgskoler med egne fordypningstilbud uttrykte at konflikten mellom behovet for å beholde studenter ved egen institusjon for å sikre eget studietilbud og det å oppmuntre de samme studentene til å søke seg utenlands i ett semester i løpet av et språkstudium, er et reelt dilemma. Lalita Murty informerte også om at Studiesenteret trenger ansatte i Norge til å sitte i Screening committees for å godkjenne søkere til masternivå ved University of York gjennom Studiesenteret og ba interesserte om å ta kontakt.

4 4 Sak NFE 5/06 Nasjonalt referansepanel for engelsk arbeid og rapportering Fagrådet har fra og med 2006 fått ansvar for å overvåke og gjennomføre rapportering om bruk av karakterskalaen innenfor vårt fagfelt. Arbeidet med rapportering for kalenderåret 2005 ble utført av et karakterpanel som besto av Tale M. Guldal (HiNT), Mila Vulchanova (NTNU) og Magne Dypedahl (HiØf). Tale M. Guldal presenterte rapporten (tilgjengelig på fagrådets nettsider) som utgangpunkt for diskusjon i møtet, og den ble godt mottatt. Siden rapporten for 2005 utelukkende er basert på tallmateriale fra DBH og ikke gir grunnlag for noen inngående analyse, ble diskusjonen begrenset, men fagrådet sluttet seg til konklusjonen i rapporten om at arbeidsmåten i årets rapport kan være et godt grunnlag å bygge på videre. Fagrådet kom også inn på behovet for en felles beskrivelse av de ulike karakternivåene innenfor engelsk, bygget på den generelle beskrivelsen som er felles for alle fag. Det ble arbeidet med en slik felles beskrivelse for engelsk i 2002, og det foreligger forslag til fagspesifikke beskrivelser for engelsk utarbeidet ved NTNU. Et felles forslag med utgangspunkt i beskrivelsene fra NTNU ble oversendt UHR fra Nasjonalt fagråd for engelsk ved daværende leder Peter Fjågesund. Dette brevet viser også til innspill i saken fra Angela Hasselgren (da UiB) på bakgrunn av hennes arbeid innen språkvurdering og språktesting. Mht. arbeidet videre ble følgende forslag til sammensetning av neste års karakterpanel vedtatt: Tale M. Guldal (HiNT), Mila Vulchanova (NTNU), Magne Dypedahl (HiØf), Anne Karin Ro (HiA) og Einar Bjorvand (UiO). De to siste deltok i dette arbeidet i forrige runde. I tillegg ba fagrådet om at Angela Hasselgren (HiB) får spesielt ansvar for å utarbeide forslag til felles fagspesifikke beskrivelser av karakternivåer innenfor engelsk. (En del detaljer i denne saken var ikke del av diskusjonen under fagrådets møte, men er allikevel føyd til referatet fordi de har informasjonsverdi for det videre arbeidet.) Sak NFE 6/06 Medlemsmasse Fagrådets ledelse har fått flere henvendelse med spørsmål om medlemskap i Fagråd for engelsk, fra fagdidaktikere innen engelsk, som ikke er ansatt ved Engelsk institutt/seksjon, og fra ansatte ved fagrådets medlemsinstitusjoner som underviser i engelsk uten å være ansatte ved Engelsk institutt/seksjon. Felles reglement for nasjonale fagråd og diskusjonen i møtet avklarer følgende: De institusjoner som, etter nærmere regler, er representert i fagrådet, omtales som medlemsinstitusjoner. Videre referer reglementet til fagrådets medlemmer i betydningen de representantene som er oppnevnt av medlemsinstitusjonene til å sitte i fagrådet. Samtidig er det innenfor Nasjonalt fagråd for engelsk etablert adresselister og postlister for å lette/fremme kontakt mellom institusjoner og kolleger. I disse listene er ordene medlem og medlemsliste brukt, selv om medlemmer i fagrådet formelt sett bare omfatter representantene som er oppnevnt av sine institusjoner. Ønske om medlemskap er så langt først og fremst uttrykt som et ønske om å ha tilgang på kontaktkanaler og motta informasjon fra fagrådet slik som resten av engelskmiljøet ved medlemsinstitusjonene. Noen momenter, som kom opp i løpet av diskusjonen, viser at det kan være problematiske grenseoppganger i denne saken: Ved noen institusjoner er fagdidaktikere innen engelsk del av faginstitutt/seksjon, ved andre er de organisert ved andre enheter.

5 5 Ved noen institusjoner er alle ansatte med ansvar for engelskstudier organisert innenfor samme Engelsk institutt, ved andre hører ansatte som underviser i engelsk for økonomer, ingeniører osv. til ved andre enheter. Etter instituttsammenslåing ved flere institusjoner er det ikke lenger tilfellet at faget engelsk finnes på egne institutter/enheter. Fagrådet har ingen ønsker om å holde kolleger innenfor engelskfaget borte fra kontaktkanaler og muligheter til informasjon som er etablert innenfor fagrådets rammer, og ser også klart at kolleger som i dag ikke er knyttet til Fagråd for engelsk på denne måten bør kunne bli det på bakgrunn av fagidentitet og undervisningsaktivitet. Det kan imidlertid være formelle sider ved medlemskap, representasjon, og valgbarhet som en må ta hensyn til i denne saken, og dette må avklares nærmere. Fagrådet stiller seg derfor åpent for at kolleger som så langt ikke står på adresseoversikter eller postlister kan føres opp her, men uten at det betyr at disse i første omgang automatisk kan velges inn i som representanter i fagrådet. Det vil primært måtte bli et ansvar for de delene av miljøet ved medlemsinstitusjonene som hører inn under Fagrådet nå å ta intitiativ til at aktuelle navn kan komme med på adresseoversikter og postlister. Fagrådet vil komme tilbake til denne saken når den er nærmere avklart. Tre saker ble behandlet under Eventuelt: Sak NFE 7/06 Valgkomite Leder og nestleder for fagrådet velges for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Sittende ledelse er valgt for perioden 2006 og Lise Opdahl (UiB) og Peter Fjågesund (HiT) oppnevnes som valgkomite og kommer med forslag til kandidater som leder og nestleder for 2008 og Sak NFE 8/06 Kontaktperson for NAES Leder for Nasjonalt fagråd for engelsk ble oppnevnt som norsk kontaktperson for NAES fom 26. mai NAES, som er den felles nasjonale organisasjonen for Danmark og Norge i ESSE, ledes fra Danmark (se orienteringssak). Sak NFE 9/06 Fagrådsmøte 2007 Fagrådet forslo å legge neste års møte til York. Muligheten for dette, og eventuelt tidspunkt, avklares i samråd med styreleder for Studiesenteret. Levanger/Hamar, 7. desember 2006 Tale M. Guldal Leder Thomas Egan Nestleder

6 6 Vedlegg NFE 2/06 Orienteringssak 3 Styresammensetning for Det norske studiesenteret i Storbritannia en oversikt Fagråd for engelsk oppnevner representanter til styret for Det norske studiesenteret. Fordi vararepresentasjon og ulike valgperioder kan gjøre oversikten over valgperioder og styressammensetning noe komplisert, ble leder for Fagråd for engelsk og styreleder for Det norske studiesenteret enig om sammen å sette opp denne oversikten over det nåværende styret. Oversikten viser samtidig når det skal velges representanter til styret neste gang. Ordinære styremedlemmer kan gjenvelges to ganger, dvs. at de kan sitte i til sammen 9 år. Styresammensetning for NSS pr november 2006: Styreleder - Kåre Nitter Rugesæter (funksjonsperiode nr ). Én representant for universitetene - Charles Armstrong, UiB (funksjonsperiode nr ). Personlig vara: Anka Ryall, UiTø To representanter for høgskolene Anne Karin Ro, HiA nestleder i styret (funksjonsperiode nr ). Personlig vara: Marie Nedregotten Sørbø, HiVolda. Guri Figenschou Raaen, HiNT Personlig vara for Jon Orten, HiØstfold (funksjonsperiode nr ) Jon Orten gikk pga. tiltredelse som daglig leder ut som ordinært medlem av styret Orten er daglig leder fram til Det ble ikke oppnevnt ny vara for Guri Figenschou Raaen under Fagrådets møte i Styret ved NSS ønsker å være i dialog med Fagrådet neste år for å finne en ordning slik at det blir best mulig kontinuitet i styrearbeidet fremover. Representant fra fagstaben - Lalita Murty Funksjonsperiode Vara: Tim Vicary Staben velger sin representant for ett år av gangen, og Fagrådet er ikke inne i bildet i den forbindelse. Om styrelederposisjonen 2007 Inneværende år er Kåre Nitter Rugesæter styreleder og Anne Karin Ro nestleder. Grunnet spesielle forhold vil styreledervervet ble delt mellom leder og nestleder i Levanger/Bergen, november 2006 Tale M. Guldal, Nasjonalt fagråd for engelsk Kåre Nitter Rugesæter, NSS

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Nasjonalt fagråd for gresk og latin

Nasjonalt fagråd for gresk og latin 1 Nasjonalt fagråd for gresk og latin 4. mai 2009, Universitetet i Agder Til stede: Vibeke Roggen, UiO (leder) Gjert Vestrheim, UiB Staffan Wahlgren, NTNU Synnøve des Bouvrie, UiT Henny Fiskå Hägg, UiA

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap Gjennomføring og resultater Juni 2015 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer