VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl Åpent Forum Kl Middelalderfest Lørdag 26. april Kl Kl Kl Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter Kl Pause Kl Kl Kl Slutt for dagen i salen Busstur til Oslofjord Convention Center og omvisning Tingmiddag Søndag 27. april Kl Kl Tingforhandlinger Lunsj Kl Tingforhandlingene forsetter hvis behov. SKJEMA FOR REISEUTGIFTSFORDELING og FULLMAKTSKJEMA må være forbundskontoret i hende senest 11. april. Reiseutgiftsfordeling gjelder kun for representanter, ikke observatører Utregningen av sum for reisefordeling vil bli foretatt og det vil på Tinget bli opplyst om hva fordelingsbeløpet er. Etter tinget sendes faktura til de som skal betale. Når det er kommet inn, sendes penger til de som skal ha refundert utgifter. Forbundsting 2014 Side 1 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

2 SAKSLISTE FORBUNDSTING 2014 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen b) Godkjenning av sakslisten c) Godkjenning av forretningsorden SAK 3 Konstituering: a) Valg av dirigenter b) Valg av sekretærer c) Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen d) Valg av minst 2 representanter til redaksjonskomité e) Valg av minst 2 personer til reiseutgiftsfordelingskomité f) Valg av minst 3 representanter til tellekorps SAK 4 SAK 5 Behandle årsberetninger for 2012 og 2013 (Årbok/Beretning) Behandle styrets økonomiske beretninger og reviderte regnskaper SAK 6 A Behandle innkomne lovforslag: side 6-17 Forbundsstyret: Revidering av NGTFs lov i henhold til ny lovnorm SAK 6 B Behandle innkomne forslag: side B-1 Stavanger Turnforening 6 B-2 Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 6 B-3.1 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 6 B-3.2 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 6 B-3.3 Nordland Gymnastikk og Turnkrets SAK 7 Fastsette kontingenter, avgifter og lisenser side 25 SAK 8 a) Behandle Langtidsplanen side SAK 8 b) Behandle budsjett 2015 og 2016 side SAK 9 Engasjere statsautorisert revisor side 40 SAK 10 Valg ifølge lovene 13, punkt 10. side Forbundsting 2014 Side 2 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

3 SAK 2 C) GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Forslag til forretningsorden: 1. Møtene ledes av de valgte dirigentene som fordeler arbeidet seg imellom. 2. Protokollen føres av de valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Ingen representanter kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innlederen, settes taletiden til: 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 minutter tredje gang. Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn og organisasjon. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker behandles i henhold til lovens 14, punkt Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 8. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. Forbundsting 2014 Side 3 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

4 SAK 4 BEHANDLE ÅRSBERETNINGER FOR 2012 og 2013 Se Årbok , side 6-58 SAK 5 BEHANDLE STYRETS ØKONOMISKE BERETNINGER OG REVIDERTE REGNSKAPER Se Årbok ; Side SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER SAK 6 A INNKOMNE LOVFORSLAG Sak 6A-1 Endringer i 2 punkt 2 og 20 punkt 2, underpunkt 3. Forbundsstyret foreslår: NGTFs lov 2 punkt 2 endres til: (2) NGTF er medlem av NIF, Union Europeenne de Gymnastique (UEG), Federation Internationale de Gymnastique (FIG) og Internationaler Rhönradturnverband (IRV), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NGTF uavhengig av hva som måtte stå i NGTF egen lov. NGTFs lov 20 punkt 2, underpunkt 3 endres til: 3. Oppnevne representanter til kongresser og/eller møter i NIF, UEG, FIG og IRV. Begrunnelse: Det er behov for å bringe dette punktet i tråd med dagens faktiske organisering av forbundet og de internasjonale organisasjoner som NGTF er medlem av. I etterkant av forbundstinget i 2012 har Sportsdrill som idrettsgren blitt overført til Norges Danseforbund. Dette ble gjort med virkning fra Det er derfor behov for å gjøre følgende korrigeringer i NGTFs lov: Endringene er vist ved gjennomstreking nedenfor 2 punkt 2 (2) NGTF er medlem av NIF, Union Europeenne de Gymnastique (UEG), Federation Internationale de Gymnastique (FIG), World Baton Twirling Federation (WBTF), Confederation Europèenne de Twirling Baton (CETB) og Internationaler Rhönradturnverband (IRV), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NGTF uavhengig av hva som måtte stå i NGTF egen lov. 20 punkt 2, underpunkt 3 3. Oppnevne representanter til kongresser og/eller møter i NIF, UEG, FIG, WBTF, CETB og IRV. Forbundsting 2014 Side 4 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

5 Sak 6A-2 Endring av 17 j, punkt 1: Forbundsstyret foreslår: NGTFs lov 17 j 1. endres til: 1: Forbundsstyre med president, visepresident, 5 styremedlemmer og 1 varamedlem. Endringen foreslås å bli gjeldende fra og med valg til nytt styre i Begrunnelse: Styrets ser et behov for å øke det totale antallet medlemmer og varamedlemmer i styret. Dette er basert på den økte aktiviteten som er i forbundet. Antall representasjonsoppgaver har økt, samtidig som det er stadig flere saksområder som man skal holde seg oppdatert på. Konklusjonen på forbundsstyrets drøftinger er at man ønsker å foreslå en utvidelse av styret med totalt en person. Sammensetningen man ønsker å foreslå er en president, en visepresident, fem styremedlemmer og en varamedlem. Virketidspunktet for lovendringen forutsettes å kunne bli umiddelbart basert på uttalelsene fra NGTFs lovkomite og NIFs lovavdeling. Valgkomiteen orienteres om den ønskede endringen, men forutsettes å stille med forslag til valg basert både på gammel og ny lov. I forarbeidet til forslag om lovendring har NGTFs lovkomite uttalt følgende: Vi har ingen merknader til den foreslått lovendringen. I følge Lovnorm for særforbund, 17, pkt. (1) skal særforbundstinget velge «styremedlemmer og.. varamedlemmer», så dette er uproblematisk. Vi har også diskutert mulige fremgangsmåter, og vi mener man bør undersøke mulighetene for å slippe å ha et eget ting på forhånd for å vedta lovendringen. I følge vår lovs 26 så er ikke lovendring gyldig før den er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningsmyndigheten er delegert til NIFs generalsekretær, men vi tolker NIFs delegeringsreglement dithen at Idrettsstyret også kan delegere dette til annen person, for eksempel den person som skal møte som NIFs representant på vårt ting. Man bør derfor undersøke med NIF / NIFs lovutvalg om man kan finne en løsning der vedtak av lovendringen og godkjenningen av denne skjer på vårt ordinære forbundsting (enten ved representant fra NIF som er til stede eller ved rask henvendelse til generalsekretæren.) Dette er en lite kontroversiell lovendring, så det bør i utgangspunktet være uproblematisk, med mindre NIF har noen prinsipielle innvendinger mot en slik fremgangsmåte. Den foreslåtte lovteksten kan også fremlegges for NIFs lovutvalg / idrettsstyret på forhånd, slik at de vet hva som skal behandles. På det ordinære tinget vil jo eventuelle lovendringer være til behandling før valget og en lovendring, dersom denne er godkjent, kan jo få virkning umiddelbart. Dette vil være svært ressursbesparende. I forarbeidet til saken mottok NGTF følgende uttalelse fra NIFs lovavdeling: Jeg forstår saken slik at den gjelder lovendring om styrets sammensetning, og at dere ønsker å velge et nytt styre i tråd med lovendringen på førstkommende forbundsting. Forbundsting 2014 Side 5 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

6 Etter NIFs lov 2-2 (4) skal NIF skal godkjenne alle lovendringer i særforbundets lov. Det må formelt gjøres etter særforbundstinget og NIF kan ikke forhåndsgodkjenne lovendringer. Denne saken omhandler imidlertid en kjent problemstilling som vi anbefaler særforbundene å løse på følgende praktiske måte: Valgkomiteen forbereder to innstillinger til forbudstinget, en etter eksisterende lov og en i tråd med lovforslaget. Dersom tinget vedtar en lovendring om styrets sammensetning velges det et nytt styre i tråd med lovendringen på samme ting, selv om lovendringen formelt sett ikke er endelig godkjent av NIF. NIF vil som regel ikke ha merknader til en slik lovendring. Det forutsettes at lovendringen ikke er i strid med NIFs lov og lovnorm for særforbund. NIF vil med dette bekrefte at vi vil kunne godkjenne lovendringen slik den er skissert i vedlegget til e-post av 14. januar Vi håper dette var avklarende! Med vennlig hilsen Morten Johnsen Juridisk rådgiver/advokatfullmektig Norges idrettsforbund Forbundsting 2014 Side 6 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

7 Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det særforbundet må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for særforbund skal legges til grunn i alt lovarbeid i særforbundet. Lovendringer Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes for godkjenning til Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Lovendringer i særforbundets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Ved endring av loven kan særforbundet legge til det særforbundet selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov, for eksempel regler om den interne organisering av særforbundet, sammensetning av styret mv. Motstrid mellom særforbundets lov og NIFs regelverk/lovnorm Tilleggene/endringene i særforbundets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i særforbundets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i særforbundets lov være tilsvarende ugyldig. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. NIF lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjenglig på. Lovnorm for særforbund (Vedtatt av Idrettsstyret 24.januar 2012) Lov for Norges Gymnastikk- og Turnforbund, stiftet 25. mai 1890, med senere endringer, senest av 2014 godkjent av Idrettsstyret I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges Gymnastikk- og Turnforbunds (NGTF) formål er å fremme gymnastikk- og turnidrettene i Norge, i et sosialt og kulturelt stimulerende miljø, herunder bidra til samarbeid mellom alle ledd i organisasjonen og representere idretten internasjonalt. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon Forbundsting 2014 Side 7 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

8 (1) NGTF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer gymnastikk- og turnidrettene og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner. (2) NGTF er medlem av NIF, Union Europeenne de Gymnastique (UEG), Federation Internationale de Gymnastique (FIG) og Internationaler Rhönradturnverband (IRV), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NGTF uavhengig av hva som måtte stå i NGTF egen lov. (3) Opptak av nye idretter i NGTF samt endring av NGTFs navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NGTF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget. (4)Alle idrettslag som er tilsluttet NGTF plikter å overholde NIFs og NGTFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak. 3 Oppgaver og kompetanse (1) NGTF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi, tillitsvalgte og ansatte, slik at det imøtekommer de krav og utfordringer gymnastikk- og turnidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. (2) NGTF er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidretter med følgende unntak: a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner. d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav j. (3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av særforbundet. 4 Medlemskap (1) Alle idrettslag som organiserer gymnastikk- og turnidretter aktiviteter som naturlig hører inn under NGTFs virkeområde og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i forbundet. (2) Søknad om medlemskap sendes NGTF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. 5 Kontingent/avgifter (1)Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. (2)Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. Forbundsting 2014 Side 8 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

9 II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 6 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NGTF skal det velges personer fra begge kjønn. (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 1 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NGTF: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg. 2. (3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i NGTF. (6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under forbundstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag og særkrets kan fremme forslag til behandling på forbundstinget. 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker (1) Arbeidstaker i NGTF er ikke valgbar til verv i særforbundet eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i NGTF plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) Arbeidstaker i NGTF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 1 Se forskrift til NIFs lov De særforbund som oppretteholder eget doms- og appellutvalg må legge til domsutvalg, appellutvalg i denne bestemmelsen. Forbundsting 2014 Side 9 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

10 (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med NGTF. (4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at NGTF gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til forbundstyret. (5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 3 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til særforbundet (1) En person som har en avtale med NGTF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av NGTF er ikke valgbar til verv innen NGTF eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av NGTF. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NGTF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NGTF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NGTF. 3 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og Se forskrift til NIFs lov 2-6 og 2-7. Forbundsting 2014 Side 10 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

11 (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NGTF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling 5 eller ved fjernmøte 6. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. III. ØKONOMI 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) NGTF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. (2) NGTF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov For eksempel møte per e-post. 6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. Forbundsting 2014 Side 11 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

12 (3) Bankkonti skal være knyttet til NGTF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4)For særforbund som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet. (5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (6) NGTF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NGTF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NGTF og beslutning fra Idrettsstyret. (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til NGTF størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. TING, STYRE, UTVALG MV. 14 Forbundstinget (1) NGTF øverste myndighet er forbundstinget som avholdes hvert annet år i tidsrommet april/mai 7. (2) Tinget innkalles av styret med minst 4 - fire måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 3 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 måned før tinget. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles (4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 15 Representasjon på særforbundstinget (1) På særforbundstinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyret. b) En representant fra hver krets c) Representanter fra lagene etter følgende skala 8 : 7 Det enkelte særforbund avgjør med tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde Forbundsting 2014 Side 12 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

13 For medlemstall til og med representant For medlemstall fra 301 t.o.m representanter For medlemstall over representanter 3 er det høyeste antall representanter noe lag kan møte med. Grunnlaget for lagsrepresentasjonen er det samlede antall medlemmer fra foregående år slik det framgår av tallene fra idrettsregistreringen. Som representant fra særkretsen møter lederen. (2)Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. (3)Forbundstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NGTF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. (4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte b) Kontrollkomiteens medlemmer c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor e) Lovutvalgets medlemmer. 16 Ledelse av tinget Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er). 17 Forbundstingets oppgaver (1) Forbundsstinget skal: a) Godkjenne de fremmøtte representantene. b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. c) Velge dirigent(er), referent(er) 9 2 representanter til å underskrive protokollen redaksjonskomité på minst 2 personer reiseutgiftsfordelingskomité på minst 2 personer tellekorps på minst 3 medlemmer d) Behandle forbundets årsberetning. e) Behandle forbundets regnskap i revidert stand. f) Behandle innkomne forslag og saker. g) Fastsette kontingent, avgifter og lisenser. h) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. i) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap. j) Foreta følgende valg 10 : 11 8 Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være representert. For særforbund som omfatter så mange lag at det kan være aktuelt å regulere lagsrepresentasjonen gjennom sine særkretser, utarbeider særforbundet egne rutiner for dette. 9 Referent(ene) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representanter(er). 10 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. Forbundsting 2014 Side 13 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

14 1. Forbundsstyre med president, visepresident 12, 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 3. Valgkomité med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer 4. Fondsstyre, med leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Ett medlem skal være representant fra kontrollkomiteen. 5. Lovkomité, med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 6. Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. (2)President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 18 Stemmegivning på særforbundstinget (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 6 til Ekstraordinært forbundsting (1) Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst en måneds varsel etter: a) Vedtak av forbundsstyret b) Vedtak av forbundstinget. c) Vedtak av Idrettsstyret. 11 Særforbund kan ikke ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se dog NIFs lov (2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for behandling av saker etter egne kamp- og konkurranseregler. 12 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes 13 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. Forbundsting 2014 Side 14 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

15 d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter. (2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. (3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (4) Ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 20 Forbundsstyret (1)Forbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. (2)Forbundsstyret skal 14 : IV. Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. V. Forestå NGTF daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet. VI. Oppnevne representanter til kongresser og/eller møter i NIF, UEG, FIG og IRV. VII. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. VIII. Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at forbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. IX. Ansette generalsekretær og andre funksjonærer X. Ansette trenere etter behov, etter eventuell innstilling fra faglig komité XI. Bestemme sted og tid for forbundsting XII. Bestemme arrangementssted for Landsturnstevnet (LT) og eventuelle andre nasjonale stevner. XIII. Tilrå eller fastsette dato for nasjonale stevner / mesterskap XIV. Inngå avtaler om arrangement av landskamper og internasjonale mesterskap i Norge XV. Inngå avtaler med eventuelle lokale arrangører av landskamper, internasjonale mesterskap og nasjonale stevner XVI. Tildele NGTFs hederstegn i sølv eller gull, samt æresmedlemskap (jfr. retningslinjer) XVII. Fastsette i hvilke NM for senior de tildelte kongepokaler skal utdeles (jfr. retningslinjer) XVIII. Sørge for at det hvert år mellom tingene holdes møte med kretsledere. XIX. Arbeide med saker som er nevnt i 3. (3)Styret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. (4)Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 14 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Forbundsting 2014 Side 15 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

16 (5)Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. (6)I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere NGTFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker. (7)Til styrets møter innkalles et medlem, fortrinnsvis leder, av de tekniske komiteene, når saker som omhandler vedkommende komités arbeid skal behandles. Disse har tale og forslagsrett i saker som omhandler komitéens arbeid. (8)Generalsekretæren er leder for administrasjonen. Generalsekretæren er ansvarlig for alle administrative funksjoner innenfor NGTF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av forbundsstyret. (9)Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget, ledermøter, i forbundsstyret og arbeidsutvalg, og i alle komiteer og utvalg. 21 Komiteer og utvalg (1) NGTF skal ha følgende faste komiteer: 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på tinget, med unntak av valgkomité. 3. Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. Lovkomiteen kan også selv fremkomme med forslag. 4. Fondsstyret arbeider etter vedtatte statutter for NGTFs fond. (2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til 20 (2) pkt. 4. (3)Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. V. ØVRIGE BESTEMMELSER 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Avtaler og samarbeid mellom NGTF og næringslivet Avtaler og samarbeid mellom NGTF og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel Bestemmelser om konkurranseforbud Forbundsting 2014 Side 16 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

17 Idrettsstyret og styret i NGTF kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 26 Lovendring (1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av NGTF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 15 Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt 16 pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 26 og 27 kan ikke vedtas av NGTF selv. 27 Oppløsning Sammenslutning (1)Forslag om oppløsning av NGTF må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. (2)Ved oppløsning eller annet opphør av NGTF, tilfaller NGTFs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. (3)Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 16 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. Forbundsting 2014 Side 17 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

18 SAK 6 B INNKOMNE FORSLAG Sak 6 B-1 Stavanger turnforening foreslår: Tidligere vedtak med pålegg om at alle medlemmer av NGTF skal benytte medlemsprogrammet MySoft oppheves. Foreninger/lag som nå benytter annet program for medlemsadministrasjon kan fortsatt benytte dette forutsatt at det er godkjent av NIF som fullt ut integrert med NIFs sentrale medlemsdatabase. Begrunnelse: 1. Vi opplever det som om at dette vedtaket ble fattet uten at de fleste tingdeltakerne hadde noen mulighet for å sammenligne med alternative program. 2. Erfaringene med MySoft hittil er ikke udelt positive, og i noen grad er systemet tungvidt. For klubber som har et velfungerende system, godkjent av NIF som fullt ut integrert, medfører skiftet unødvendig ekstraarbeid og ekstra utgifter. 3. Stavanger Turnforening har lojalt benyttet MySoft i forbindelse med trener/ og konkurranselisenser, men må bare medgi at det har tatt svært mye tid. 4. Iflg. Skriv fra NIF er enkelte medlemsadministrasjonsprogram (3.parts løsning) godkjent av NIF som fullt ut integrert. Dette gjelder bl.a. Medlemsnett (utviklet av SR-Bank i samarbeid med InBusiness) 5. Vi innser at bruk av MySoft vil tilføre NGTF inntekter pga. fakturagebyrer. Men dette vil i neste instans medføre dyrere kontingenter for medlemmene. 6. I mellomtiden har også NIF lansert sitt eget program KlubbAdmin. Men det er iflg. NIF ikke noe pålegg om å benytte dette dersom klubber har annet godkjent program (eks. Medlemsnett) (MySoft er pr. i dag ikke godkjent av NIF.) Forbundsstyret støtter ikke forslaget. Begrunnelse: Forbundsstyret har gjennom forbundsadministrasjonen arbeidet i henhold til vedtaket som ble fattet for forbundstinget i I diskusjonen forut for dette vedtaket var det også debattert hvorvidt dette skulle være et system som alle lag i NGTF skulle benytte, eller om det skulle være frivillig. Beslutningen på forbundstinget 2012 ble som følger: Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett innføres for alle lag innen NGTF med oppstart fra og med Innen skal alle lag ha tatt i bruk systemet. Lag som har kontrakter, kommer inn etter hvert som kontraktene utløper. Systemets investeringskostnader bæres av NGTF, og investeringen avskrives over en 5-års periode. Drift og videreutviklingskostnader dekkes av NGTF og finansieres gjennom de betalingsgebyrer som ligger på fakturaer som går mellom lagene og medlemmene. Fakturagebyret er kr. 20,- pr faktura i lag hvor det normalt er to fakturaer pr. år. Vedtak: Hovedforslaget med korrigering ble vedtatt mot 11 stemmer. Det har tatt lenger tid enn forutsatt i vedtaket å innføre systemet. Systemet har vært operativt siden , men en del korrigeringer ble gjort første halvåret. Dette vises også gjennom at man ikke aktiverte kostnaden regnskapsmessig før andre halvår i Forbundsting 2014 Side 18 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

19 Forbundsadministrasjonen som har fulgt opp innføringen, har arbeidet ut ifra en tankegang om først å hjelpe de lag som vil i gang med systemet. Dette fører til at mange lag tar systemet i bruk ved oppstart av ny sesong. 1. mars 2013 utvidet forbundet kapasiteten til å hjelpe lagene både i forhold til igangsetting og support underveis. Konkret til de ulike punktene som er tatt fram i saksgrunnlaget fra Stavanger TF, så er det grunn til å ta fram følgende punkter: Ad punkt 1: Det ble gjennomført eget informasjonsmøte i forkant av tingbehandlingen i 2012, og det var også personell til stede fra Mysoft for å kunne svare på spørsmål. I forhold til saksforberedelse og mulighet til å danne seg en oppfatning av hvordan dette var, så kan ikke forbundsstyret si seg enig i Stavanger sin kommentar. Det som ble gjennomgått på forbundstinget i 2012 er også det produktet som er levert og er i drift. De lag som i etterkant har ønsket å få en sammenligning av sine nåværende programmer før overgang til Mysoft har også fått mulighet til det i egne møter. Programmet har også vært utviklet sammen med representanter fra noen lag, og videreutviklingen som stadig pågår er på bakgrunn av innspill fra brukerne, dvs lagene og administrasjonen. Ad punkt 2: Det har vært noen utfordringer knyttet til brukervennlighet og faktureringsrutinene, noe vi selvsagt svært gjerne skulle unngått. Det pågår en stadig utvikling hos Mysoft på oppdrag fra oss for å forbedre og videreutvikle. Disse mulighetene til å forbedre og utvikle systemet til å passe så godt som mulig til lagenes behov, er noe som vil være styrken til dette systemet forutsatt at vi alle tar et eierskap til det. Ad punkt 3: Administreringen av lisenser tar mye mer tid for de lag som ikke tar i bruk systemet, enn for de som bruker det som system for sine medlemmer. For de lagene som bruker systemet, så er vedlikehold av trenerlisenser det samme som å opprette partier med trenere, og konkurranselisensene kan vedlikeholdes ved at utøverne selv kan løse den i sin profil. Laget kan også legge til konkurranselisens til medlemmer som er i systemet. Dette tar naturlig nok lenger tid når ikke medlemsinformasjonen er korrekt, eller at man ikke har tatt i bruk administreringen av partier. Ad punkt 4: Dette er under programmering nå. De første møtene mellom NIF og Mysoft er gjennomført og datakoblingene er testet og klargjort. Nå arbeides det med å legge til rette for den første initiale synkroniseringen, og deretter vil data være synkronisert mellom den sentrale persondatabasen til NIF og medlems- og aktivitetssystemet i Mysoft. Dette er forventet å være på plass våren Kommentaren i Stavanger TF punkt 6 om at Mysoft ikke er godkjent er ikke korrekt. I det øyeblikk vi starter synkronisering, så vil også duplikatsjekken bli synkronisert med NIF sin sjekk. NIF legger om sin påloggingsrutine i starten av april, og da vil man ved pålogging måtte oppgi personnummer for å få lagret sine data. Dette vil motvirke dublettproblematikken, og vår innlogging må da ta høyde for dette også. NB! Verken vi eller NIF skal lagre personnummer, men de blir sjekket mot register hos BuyPass som har konsesjon på slik lagring og er leverandør av denne løsningen til NIF. Ad punkt 5: Det er korrekt at gebyrene som ligger på systemet tilfører inntekter, men da har man også tatt kostnadene ved drift og videreutvikling. Dette lå også i bakgrunnen for vedtaket i 2012, og det har ikke vært noen endring på dette. Vi har sørget for å fjerne Forbundsting 2014 Side 19 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

20 gebyret på medlemskontingentfakturaer som sendes ut enkeltvis, da de ikke var en del av det økonomiske bildet i vedtaket. Det er heller ikke noen gebyr på fakturaer knyttet til noen av lisensene. Ad punkt 6: Klubb Admin administrerer i store trekk medlemskap og kontingent, og det kan nevnes at man nå på særforbundsnivå ser at det i Klubb Admin ikke er mulig å blokkere for at man først må være medlem før man kan løse lisenser. Det betyr at for de særforbund som har lisenser som ligner på våre, så er det pr i dag ikke mulig å ha slike utvidede forsikringsløsninger gjennom Klubb Admin. For fleridrettslag kan Klubb Admin være en god løsning for ivaretagelse av selve medlemskapene for alle medlemmene i klubben, mens da Mysoft Idrett vil ivareta aktiviteten i turngruppen slik som forutsatt i vedtaket i Sak 6 B-2 Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets foreslår: Strategi, markeds- og kommunikasjons strategi for organisasjonen. OAGTK foreslår at det i løpet av 3. kvartal 2014 skal foreligge fullstendig strategi, markeds- og kommunikasjons konsept for organisasjonen NGTF. Basert på tilgjengelig ressurser og økonomi bestemmer NGTF sitt styre og administrasjon om arbeidet skal løses internt, eksternt i byrå eller om det skal benyttes andre aktuelle ressurser i organisasjonen. Planene skal sendes ut til kretsapparatene på høringsrunde før endelig godkjenning og låsing. Begrunnelse: Mange kretser og lag benytter seg av kommunikasjon ut i massene ved hjelp av forskjellige medier som aviser, facebook, hjemmesider, nett mv. For å sikre at organisasjonen snakker samme sak og formidler samme holdninger er det behov for noen overordnede bestemmelser vedr. kommunikasjonslinjer og ønsket form. Det er også med jevne mellomrom behov for kommunikative oppslag til bruk under arrangement og konkurranser og det er en fordel om materiellet er helhetlig og gjenkjennelig slik at organisasjonen (forbund, kretser og lag) oppleves som én organisasjon. For å bygge merkevare og gjøre organisasjonen kjent for så vel presse som for eventuelle sponsorer er det viktig at organisasjonen har en gjennomtenkt strategi og en lett tilgjengelig kontaktflate. For å etablere gjenkjennelighet og styrket merkevare er det også nødvendig med jevnlig påminnelse på utsiden av egen organisasjon. For å få til dette må det settes av midler til markedsføring som er basert på en gjennomtenkt plan. OAGTK ønsker at dette arbeidet skal startes opp og foreslår for tinget at vi vedtar dette som sak med forpliktelser. Forbundsstyret støtter ikke forslaget. Begrunnelse: Forbundsstyret ser ikke behovet for å bruke penger og ressurser på en slik gjennomgang nå. NGTF har pr i dag en portefølje av aktivitetskonsepter som alle lag kan benytte seg av, både innholdsmessig og i markedsføringsøyemed. Dette gjøres i varierende grad. Forbundsting 2014 Side 20 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

21 Forbundet har også en informasjonskanal gjennom nettsidene som kan brukes enda bedre i det øyemed å kommunisere helhetlig, og her er det igjen opp til brukerne å kunne bidra med interessant, korrekt og relevant informasjon. Den kommende perioden vil det også bli en økt enhetlig informasjon ut til lag og omverden gjennom at vi i 2015 skal markere at forbundet er 125 år. Her er det allerede startet et arbeid som har mange av disse elementene i seg, og hvor vi ved en felles innsats og enhetlig jobbing kan oppnå mange av de ønskede effektene. Forbundsstyret mener derfor at det ikke er riktig å binde ressurser til en planprosess nå, men heller bruke tilgjengelig ressurser i både kretser og forbund på å benytte de allerede eksisterende mulighetene og det kommende jubileet på en best mulig måte ut ifra de konsepter og rammer som allerede foreligger. Sak 6 B-3 Nordland Gymnastikk- og Turnkrets foreslår: Vi har tre forslag som vi ønsker tatt opp på NGTFs ting i Sak 6 B-3.1 Ressursfordeling i forhold til prioriteringer Det gjennomføres en grundig gjennomgang og vurdering på om fordelingen av ressurser mellom målene er hensiktsmessig slik det er i dag. Åpne for at det ved behov kan ansettes flere på områder med høyest prioritet. Bakgrunn: I langtidsplanen for NGTF sist vedtatt på forbundstinget i 2012, er det satt klare prioriteringer av hvilke mål organisasjonen oppfatter som viktigst å få gjennomført. Det har etter hvert kommet til syne manglende samsvar mellom målsetninger og prioriteringer i langtidsplanen. I utgangspunktet forventes at de prioriteringer som flertallet av forbundets medlemslag stiller seg bak løses med alle tilgjengelige ressurser, og at en eventuell ressursmangel synliggjøres. Det har i liten grad her vært snakk om manglende ressurser i arbeidet så langt, selv om det for utdanning har vært nevnt at en strategi som forbundsstyret støtter er fristilling av ressurser til å arbeide med utdanning (Referat FS ). Det siktes derimot mot å nedjustere det kanskje viktigste enkeltstående tiltaket for å definere og videreutvikle turnsportens særegenhet. Prioriterte mål i langtidsplanen bør tildeles økte ressurser i form av ansatte som anses som et viktig verktøy for å nå de målene som er satt. Pr i dag er det kun definert 1 stilling til å ivareta utdanning. Det målet som er prioritert som 4. viktigst har blitt tildelt stadig økende ressurser i form av stadig flere ansatte, mens 4 av de 5 prioriterte områdene ikke kan sies vært fulgt opp med samme tyngde. For å presisere så er det i gruppen som arbeider for å nå målet om mangekampfinale en betydelig og tydelig satsing for å nå de oppsatte mål. Dette være seg, flere dedikerte ansatte, et bredt og kostbart støtteapparat, betydelige midler til stipend, reise og deltakelse på nødvendige treninger, representasjoner og konkurranser. Det er svært ønskelig at de øvrige tiltakene av de prioriterte tiltakene vies samme oppmerksomhet. Det høyest prioriterte målet er knyttet til utdanning. Målet er omfattende og representerer en organisatorisk endring for store deler av trener staben i forbundet. I Norges gymnastikk og turnforbund er det mange barn som er medlem, et forsiktig estimat vil være å si at det er godt over 3000 trenere i vårt forbund. I 2013 ble søknader behandlet med hensyn til godkjenning av trener 1 grad. Hvis samtlige av disse søkerne hadde vært kvalifiserte hadde det fortsatt vært mindre enn 1 av 5 trenere som har den kompetansen som våre medlemslag har godtatt skal være minimumskravet. Det kan hende at det vil være nødvendig å justere målene, med kunnskapen vi har ervervet det Forbundsting 2014 Side 21 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

22 siste året om hvor mange trenere som mangler godkjenning. Likevel virker det som en bedre og mer kvalitetsbevisst løsning å møte utfordringen, med å få utdannet flest mulig trenere, nå som trener 1 utdanningen er klar. Hvis grunnlaget skal legges i Gym og Turn er det avgjørende at våre trenere vet hva gym og turn er! I langtidsplanens del 1, som foreslås uendret leser vi at; Vi skal tilrettelegge for aktivitet som lagene ønsker å drive, samtidig som vi er åpne og inkludere alle. Vi skal levere det beste av barneidrett, og toppidrettsprestasjoner i flere grener. Gymnastikk og turn skal danne grunnlag for livslang idrettsglede. I de prioriterte målene tas det hensyn til de enorme krav vårt omfattende tilbud stiller fra trenerne. Å ferdigstille de videre delene av trenerløypa, samt å få flere høyt kvalifiserte trenere vil være avgjørende for å lykkes med å beholde og styrke gymnastikk og turn sin solide posisjon i Norsk idrett. Det mål som har 2. prioritet er at halvparten av NGTFs medlemslag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for. Status de siste årene har vært at denne oppgaven i hovedsak kun har vært forvaltet av et lite og frivillig utvalg. Forventninger om at 4 tillitsvalgte i utstyrs og anleggskomiteen skal kunne ivareta behovet til våre rundt 450 medlemslag, fremstår som svært lite troverdig. Gymnastikk og turn har stilt seg bak et mål om et kraftig løft på utstyrs og anleggsfronten. Det er av komiteen for utstyr og anlegg arbeidet hardt og riktig gjennom mange år. Et synlig bevis på dette er at basishallen blir et stadig bedre kjent begrep også utenfor turnfamilien. Anlegg er viden ansett som et av de viktigste redskapene for å drive aktivitet. Norges eldste og 5.største særforbund skal ikke ta til takke med noe annet enn tilpassede anlegg, det gjør ingen av de andre store særforbundene. Det gjøres en grundig gjennomgang av satsingsområdene i langtidsplanen. De høyest prioriterte områdene prioriteres av administrasjonen og styret i tydeligere omfang enn tidligere. Det bør utarbeides tydelige og synlige handlingsplaner med strategier og kontrollpunkter underveis for og forsikre seg om at de målene som ansees som reelle, blir nådd. Formål Skape en troverdig organisasjon, som følger opp sine egne prioriteringer. Øke tilgang til ressurser for egne lag og eksterne naturlige samarbeidspartnere i spørsmål omkring utstyr og anlegg. Sak 6 B-3.2 Analyse av kretskonsulentbruken Det iverksettes en analyse av kretskonsulentenes arbeid. Målet bør være å komme ut med en tydelig stillingsinstruks, og vurdere om de enkelte kretser har tilgang til tilstrekkelig ressurser ut fra den aktiviteten som drives innenfor de prioriterte områdene i langtidsplanen. Bakgrunn: Etter omstillingsprosessen som forbundet vedtok på forrige forbundsting, har det kommet en del reaksjoner fra flere kretser. Det er også sprik i tilgangen til og bruken av konsulenter rundt om i kretsene. Det er i dag liten grad av enighet og felles retningslinjer for hvilke oppgaver konsulentene skal handtere. Det er i dag slik at konsulentene er ansatt av forbundet sentralt. Arbeidsoppgavene styres i stor grad lokalt, og basert på det sittende kretsstyrets handlingsmønster. Det er nødvendig for at organisasjonen skal fungere at det gjøres tydelig hvilke oppgaver konsulentene skal prioritere. Det fremstår som naturlig at prioriteringene følger langtidsplanen og gjeldende handlingsplaner. Den aller største delen av arbeidet som Forbundsting 2014 Side 22 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

23 gjøres i gymnastikk og turnforbundet legges ned ute i kretsene, og hos det enkelte medlemslag. Hver dag tilbys turnaktivitet til våre over store og små medlemmer. Det er for disse forbundet eksisterer og for disse aktivitetene skal tilrettelegges. Vi skal levere åpen og inkluderende idrett for alle, samt legge grunnlaget for livslang idrettsglede. Mestringsglede, utvikling, samhold og toppidrett er alle begreper som kan benytte for å definere deler av vår idrett. For å kunne utvikle og levere et konkurransedyktig tilbud også i fremtiden er det nødvendig at forbundet ser på seg selv, og vurderer om vi leverer det vi ønsker sett i forhold til eget planverk. Vi skal være en troverdig organisasjon. Det administrative leddet må levere det de som står i sal behøver, for fortsatt å kunne levere gymnastikk og turn. Det har fra flere kretser vært påpekt at det ikke er tilgang til tilstrekkelig konsulenttjenester, til å administrere det voksende behovet. Fra administrasjonen har dette blitt dysset ned, mens prosessen med å omstille organisasjonen pågår. Tiden er overmoden for å definere hva de sentralt ansatte konsulentene skal prioritere, samt enes om hvor lite tjenestetilgang de enkelte kretser må klare seg med. Det kan gjerne benyttes medlems og aktivitetstall i dette arbeidet. I dag har NGTF 18 kretser, med over medlemmer. Til å følge opp mye av arbeidet lokalt, jobber 8 konsulenter. De jobber i varierende stillingsbrøker, det virker ikke som om stillingsbrøken er samstemt mot medlemsmasse og prioritert aktivitet. Formål: Bygge en troverdig organisasjon og nå målene i langtidsplanen. Sak 6 B-3.3 Øke forbundskontingenten Forbundskontingenten økes med 20 kroner pr medlem. Bakgrunn: For å skape større økonomisk handlingsrom mot de utfordringene som kommer i fremtiden. Spesielt prioriterte mål om utdanning og anlegg har mye ugjort. Det er også press fra stadig flere kretser, om økning av ressurstilgang på konsulenttjenester, samt bistand til organisasjonsbygging lokalt. Det gir et økt behov for et solid økonomisk grunnlag. En økning på 20 kroner pr medlem, gir et økonomisk løft. Forbundet får dermed muligheten til å treffe de nødvendige beslutninger fremover, spesielt med hensyn til nødvendig ressurstilgang på et tidlig tidspunkt. Formål: Skape økonomisk handlingsrom, og trygghet for NGTF fremover. Forbundsstyret støtter ikke forslagene i sak 6B-3.1, 6 B-3.2 og 6 B-3.3 Begrunnelse: Forbundsstyret ser at disse tre sakene henger nøye sammen. I sak 7 har forbundsstyret gjort en vurdering på at det ikke er riktig å øke forbundskontingenten nå i og med at økningen i 2012 var ganske stor. Forbundsstyret vurderer det derfor slik at man ikke bør øke den ytterligere allerede nå. Forbundsstyret har derfor i den perioden vi har lagt bak oss valgt å fokusere på hvordan man best kan utnytte de ressurser man rår over, til beste for alle sider av aktivitetene i forbundet. Forbundsting 2014 Side 23 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

24 I Nordland sitt forslag nummer 1 refereres det til målene i Langtidsplanen som om de er satt opp i en prioritert rekkefølge. De fem prioriterte områdene er satt i en tilfeldig rekkefølge, noe som senest ble klargjort under debatt omkring samme tema i kretsledermøtet i januar Forbundsstyret kan derfor ikke anerkjenne begrunnelsene som har rangering som utgangspunkt. I forhold til målene om å få utviklet det nødvendige materiell og grunnlag for trenerløypa på trinn 2, 3 og 4, så handler ikke dette bare om å ansette flere personer. Det handler like mye om at vi som forbund er helt avhengige av flere av våre frivillige dyktige ressurspersoner med høy kompetanse, og disse har også mange andre aktiviteter de bidrar på lokalt. Forbundsstyret, og administrasjonen, har også vært opptatt av at det som leveres innen utdanningsområdet skal ha høy kvalitet, noe som også tilsier at dette tar tid. Toppidrettssatsningen ble vedtatt i 2004, og har i løpet av de årene som har gått siden vedtaket blitt bygget gradvis opp mot det nivået den nå er på. Mange vil hevde at en troverdig toppidrettssatsning skulle hatt enda mer ressurser mye tidligere. I samme periode har antall stillingsprosenter knyttet til de øvrige grenene og aktivitetene også blitt økt. Det samme har også vært tilfellet i forhold til ansatte i kretsene. I økonomisk beretning fra 2004 ser vi at det var totalt 14,35 stillinger i NGTF, hvorav 7,8 var knyttet til forbundsadministrasjonen og 6,55 til kretsene. Medlemstallet i NGTF var i samme år fordelt på 412 lag. I økonomisk beretning for 2013 finner vi at tilsvarende tall er 20 stillinger totalt i NGTF, inkludert landslagstrener som inngår i tallet for sentralt ansatte. 12,5 stillinger er sentralt, mens 7,5 er i kretsene. Medlemstallet i NGTF i 2013 var fordelt på 404 lag. I forbundsadministrasjonen har det vært en utvikling i retning av at man har brukt mer ressurser både på konkurransegrenene og på breddeaktiviteter. I den perioden som vi nå har lagt bak oss, har det også vært et fokus på å bygge opp igjen egenkapitalen etter underskuddet i Dette har vært gjort uten å belaste kretser eller lag med ekstra kostnader, og vi har forsøkt å holde aktiviteten på et like høyt nivå som tidligere. Dette anerkjennes også i Nordland sitt forslag som at man ikke har lagt vekt på manglende ressurser. I 2014 er det nå ansatt en person som har 50 % av sin stilling til å arbeide med Utstyr og anlegg, og 50% til å bistå lagene med oppstart og drift av medlemssystemet Mysoft. Vi skulle gjerne hatt denne ressursen på plass tidligere, men av grunner som er nevnt foran har dette ikke vært mulig. I 2014 er det også gjort en utvidelse innen bredde slik at vi nå har til sammen 3 stillinger som arbeider med breddeaktiviteter, og 1,5 som er knyttet til mål om kompetanse og klubbutvikling. Det er i heltidsansatte landslagstrenere, og det er fysioterapeuter som bidrar på timebasis. I forhold til en satsning mot deltagelse i olympiske leker har vi et svært smalt og nøkternt støtteapparat. I forslag nummer 2 tar Nordland til orde for en analyse av kretskonsulentenes arbeid. Det ligger til grunn for vedtaket om regionalisering på forrige forbundsting en liste over oppgaver som kretskonsulentene skal gjøre. Dette har vært rettesnor for det arbeidet man har søkt å gjennomføre i det ene året som har gått siden vedtaket trådte i kraft. Kretslederne har blitt invitert til å drøfte disse problemstillingene i sine møter både i september 2012, januar 2013, september 2013 og januar Forbundsstyret har ønsket å ha en god og tett oppfølging på hvordan det har utviklet seg i kretsene dette året, og det var betryggende å høre at de aller fleste kretser rapporterer om et godt økonomisk resultat for 2013, og at aktiviteten er god. På bakgrunn av at temaet har vært satt på dagorden i alle naturlige møter, samt i møter med enkeltkretser, kan ikke Forbundsting 2014 Side 24 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

25 forbundsstyret kjenne seg igjen i Nordland sin beskrivelse av forholdene slik de beskrives i nest siste avsnitt i forslag 2. De 9 kretskonsulentene har riktignok ulike stillingsbrøker, og dermed noe ulike oppgaver, men det er en åpen dialog om hvilke oppgaver man står oppi og hvordan man kan løse dem. Vi ser også en klar utvikling i retning av at både kretskonsulentene og de som jobber i forbundsadministrasjonen samarbeider stadig mer omkring oppgaver som skal løses overfor våre lag og medlemmer. Forbundsstyret mener at vi gjennom de kontinuerlige vurderingene som gjøres, søker å gjøre så mye som mulig ut av de ressurser man rår over slik at man søker å utnytte alle ressursene best mulig, både vår felles stab av ansatte og de midler man rår over. Det er forbundsstyrets mening at en ytterligere gjennomgang og vurdering av ressursene ikke er nødvendig ut over det fokus som man har på dette gjennom de årlige planprosessene, kretsledermøtene, medarbeidersamtalene og budsjettbehandlingene. I forslag 3 tar Nordland til orde for å øke forbundsavgiften. De fleste organisasjoner ønsker et bedre økonomisk fundament, men forbundsstyret mener at dette ikke er riktig nå i SAK 7 FASTSETTE KONTINGENTER, AVGIFTER OG LISENSER Forbundsstyret foreslår: Forbundsstyret foreslår ingen økning i verken forbundskontingent, konkurranselisens eller trenerlisens. De nåværende satsene beholdes uendret. Begrunnelse: Forbundskontingenten ble endret på forbundstinget i 2012, og konkurranselisensen ble endret på tinget i Trenerlisensen har ikke vært endret på flere år. Forbundsstyret drøftet saken både på bakgrunn av forbundets økonomi, og hensynet til belastningen på lagene. Forbundsstyret finner at det av hensyn til lagene ikke er riktig å foreslå økninger i kontingenten eller noen av lisenssatsene på det kommende forbundstinget. SAK 8 A BEHANDLE LANGTIDSPLAN Forbundsstyret foreslår: Vedlagte langtidsplan for perioden vedtas med de foreslåtte endringer. De foreslåtte endringene er vist med understreket kursiv tekst i den vedlagte langtidsplanen. M endres til: Innhold, materiell og kurslærer til trinn 1 og 2 i trenerløypa skal være ferdig innen Innhold, materiell og kurslærer til trinn 3 i trenerløypa skal være ferdig innen M endres til: NGTF skal gjennomføre tildelte internasjonale arrangementer på en kvalitativt meget god måte, og med sikte på oppnåelse av et godt organisasjonsmessig og økonomisk resultat. NGTF skal søke å ha internasjonale representanter i styrende organer eller komiteer i FIG og UEG. Forbundsting 2014 Side 25 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

26 Strategier: - Prioritere nødvendige ressurser, både økonomiske og personellmessig. - Bidra til kvalifisering av kandidater gjennom aktivt arbeid knyttet til kompetanse innen fagfeltene og en langsiktig promotering av kandidatene. - Koordinering av NGFTs totale innsats innen alle aktuelle områder, både dommere, delegasjoner, delegater, deltagelser mm. Del V, punkt 18 Sportsdrill strykes. Begrunnelse Forbundstinget 2012 behandlet vår nåværende langtidsplan. Den var da utarbeidet som helt ny plan, og har nå vært virksom bare litt over ett år. Forbundsstyret har i løpet av høsten 2013 gjort en gjennomgang av planens del I, II, III og IV, og ønsker på den bakgrunn å komme med noen endringsforslag. Forbundsstyret har vurdert planen og behov for endringer både i forhold til overordnede rammer og ressursbehov for mulig måloppnåelse. Langtidsplanen har en god del omfattende mål, og planen er laget med sikte på både 4 års og 12 års perspektiv. Dette er krevende i og med at man må evne å se lange prosesser, samtidig som man søker å holde nødvendig fokus på gjennomføringen av de nødvendige tiltakene for å komme riktig i gang med prosessene. Forbundsstyret ønsker ikke å endre på strukturen og inndelingen av planen. Den er lett å lese i betydningen av at strukturen viser godt hvordan målene henger sammen på lang og kort sikt. Planen stemmer også godt overens med den nye innretningen som tildelingen av spillemidler nå har fått i forhold til post 3. Målene slik de står på 12-års nivå bør beholdes. Det samme gjelder de overordnede punktene i Del I. Styret vil derfor ikke foreslå endringer verken i del I eller del II. Under del III, 4 års perspektivet fram mot 2016, så har vi en erkjennelse av at vi fortsatt bare har kommet litt over et år ut i planperioden, men like fullt synes forbundsstyret å se at det er behov for noen presiseringer og noen korrigeringer. M2016-1A Innhold, materiell og kurslærer til trinn 1, 2 og 3 i trenerløypa skal være ferdig innen Forbundsstyret mener at dette ikke vil være realistisk å oppnå. Trener 1 er nå igangsatt, men det gjenstår fortsatt noe finpuss på materiellet. Det forventes å være noe mindre krevende å fullføre noen av de ulike trener 2 kursene i og med at mye grunnleggende arbeid er gjort i forbindelse med trener 1. Styret mener at man selv ved å gjøre en fristilling av ressurser som skissert i strategiene, må justere målet til bare å gjelde trener 1 og trener 2. Dette vil fortsatt være svært krevende, men man vil kunne oppnå å komme i mål med noen av grenene, mens noen vil trenge lenger tid på å bli ferdigstilt. I dette arbeidet er man helt avhengig av frivillige ressurspersoner som også har mange andre ansvarsområder i sine klubber og komiteer. Ferdigstilling av materiell til trener 3 forslås skjøvet til Punktet om Sportsdrill strykes i og med at aktiviteten ikke organiseres av NGTF lenger. Forbundsting 2014 Side 26 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

27 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 12 års perspektiv mot års perspektiv mot 2016 Revidert i forbundstinget Forbundsting 2014 Side 27 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

28 INNHOLD 1. Innledning Del I, Overordnede punkter Visjon og virksomhetsidé Verdier Del II, 12 års perspektiv mot Langsiktige mål og strategier fram mot Del III, 4 års perspektiv mot Prioriterte mål og strategier fram mot Del IV, Markedsførings- og organisasjonsmål mot Markedsføringsmål Organisasjonsmål Del V, Aktivitetsmål mot Felles føringer for alle aktiviteter Funksjonshemmede Barn Gymnastikk ungdom Gymnastikk voksne Turn kvinner Turn menn Rytmisk gymnastikk Troppsgymnastikk Gymnastikkhjul Sportsdrill Del VI, Oppfølging og evaluering 38 Forkortelser NGTF NIF FIG UEG Forklaringer Norges Gymnastikk- og Turnforbund Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité Fédération Internationale de Gymnastique Det internasjonale gymnastikkforbundet Union Européenne de Gymnastique Det europeiske gymnastikkforbundet Forbundsting 2014 Side 28 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

29 1. Innledning I denne langtidsplanen har vi valgt å sette mål med lengre tidsperspektiv enn tidligere siden vi har erkjent at vi må se lengre fram enn 4 år med tanke på flere av våre ambisjoner som ligger frem i tid. Som en konsekvens av dette har vi valgt å introdusere et nytt kapittel hvor vi har løftet frem fem langsiktige mål med begrunnelser og tilhørende strategier. Disse er valgt basert på innspill fra lag, kretser, administrasjon og styre. Vi valgte å sette 12 år som et tidsperspektiv de langsiktige målene. De fem langsiktige målene har gitt grunnlaget for de samme målområdene for 4-årsperspektivet. Videre har vi forsøkt å forenkle og forkorte plandokumentet for å gjøre det mer brukervennlig. Som konsekvens av dette har vi utelatt kapitlet om «Idrettslig innhold aktivitetspolitikk» siden dette er godt dekket andre steder. Vi har også valgt å fokusere på mål, men utelate strategier under aktivitetene våre. Vi ønsker at hvert enkelt organisasjonsledd tar ansvar for å tenke igjennom relevante virkemidler og tiltak for å bidra til å oppfylle målene. Gjennom dette ønsker vi å forsterke fokus på planarbeidet og gi rom for å tilpasse virkemidlene innenfor tilgjengelige rammer uten å binde opp disse utover målene. Alle mål har fått en egen identifisering for å lette gjenfinning og referering. Identifiseringen er bygd opp slik at M betyr Mål 2024 nr 1 og BA betyr Barn 2016 nr 1. Del I, Overordnede punkter 2. Visjon og virksomhetsidé Visjon Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle. Virksomhetsidé Grunnlaget legges i gym og turn! Med dette mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett, og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet. 3. Verdier Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) bygger sine aktiviteter på Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komités (NIF) verdier: Glede, helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. NGTF sentralt, kretsene og lagene skal tydeliggjøre innholdet ved å utarbeide sine egne spilleregler med utgangspunkt i de ovenstående verdiene. I tillegg skal vi ha følgende verdier som skal kjennetegne vår idrett og gi gymnastikk og turn sin identitet: Spennende Inkluderende Visjonær Troverdig Forbundsting 2014 Side 29 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

30 Del II, 12 års perspektiv mot Langsiktige mål og strategier fram mot 2024 M2024-1: Alle trenere skal ha en utdannelse innen gym og turn som gjenspeiler det nivået de utøver trenergjerningen på. Med utdannelse innen gym og turn mener vi utdannelse som gjennomføres i regi av eller kan godkjennes av NGTF. Hvorfor: NGTFs virksomhetsidé er Grunnlaget legges i gym og turn. Med det mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett, og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet. En av våre verdier sier at vi ønsker å være troverdige. Hvis vi skal være troverdige med tanke på at grunnlaget legges i gym og turn, forutsetter det at aktiviteten vi driver er sunn for kroppen og drives på en pedagogisk og forsvarlig måte. Dette forutsetter trenere med god kompetanse. Aktiviteten er kjernen i vår virksomhet og kvalitet på aktiviteten må derfor være det aller viktigste vi arbeider med. Mulige strategier: Søke ny kunnskap for å videreutvikle våre utdanningstilbud. Definere kompetansekrav for ulike trenerroller. M2024-2: Alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for. Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller spesialanlegg. Hvorfor: Tilstrekkelig tilgang til godt tilrettelagte anlegg og hensiktsmessig utstyr er en svært viktig rammefaktor for vår aktivitet. Siden alle våre aktiviteter har ulike krav til hall og utstyr, må et hvert lags aktivitetstilbud styre hvilket hallbehov som er nødvendig. Mulige strategier: Bistå kretser og lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser og valg av utstyr. Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd for å sikre prioritet når det gjelder tid og plass i hall og bygging av nye anlegg. Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler til bygging av basishall eller spesialanlegg. Lagene må utvikle strategier som passer til den enkelte kommunes bygge- og vedlikeholdsplaner. M2024-3: Alle lag skal hvert år ha besøk av en av NGTFs klubbutviklere for å hjelpe lagene i sine klubbutviklingsprosesser. Klubbutvikling omfatter alle sider av det å styre og drifte et lag. Det omfatter alt fra enkle maler og rutiner, til strategisk og politisk planarbeid. Forbundsting 2014 Side 30 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

31 Hvorfor: NGTF er til for medlemslagene. For å kunne gjøre en god jobb må forbundet og kretsene ha tett og god dialog med lagene. For at NGTF som samlet organisasjon skal være visjonær og utvikle seg, må også medlemslagene utvikle seg. Mulige strategier: Alle virksomhetsplaner skal understøtte NGTFs plandokumenter. Alle kretser skal ha en virksomhetsplan og aktivt benytte denne. Definere og utvikle rollen som klubbutvikler. Utvide antall klubbutviklere i prosjektstillinger. Skolere tillitsvalgte i lagene innen temaet klubbutvikling slik at utarbeidelse av virksomhetsplaner og aktiv benyttelse av disse blir en selvfølge. M2024-4: NGTF skal ha en toppidrettskultur og tilby spesielle talenter, innen olympiske grener, muligheter til å utøve toppidrett ved å tilrettelegge for den enkelte utøver. Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. Forbundet kan bidra med medisinsk støtteapparat dersom behov, muligheter for treningsopphold i andre miljøer, spisskompetanse på spesielle områder og muligheter til internasjonal konkurranseerfaring. Hvorfor: Toppidretten skaper forbilder og utvikler kompetanse. Mulige strategier: Bygge en sunn, åpen og utadvendt kultur hos toppidrettsutøverne og deres støtteapparat. Arbeide for god praktisk og økonomisk tilrettelegging for toppidrettsutøvere. Systematisk arbeid over tid vil føre til utvikling av kompetanse på et bredt spekter av områder. Vurdere hvor og hvordan toppidrettsutøvere kan tilbys optimale forhold. M2024-5: NGTF skal ha blitt tildelt minst ett internasjonalt breddearrangement og minst en internasjonal konkurranse innen organisasjonene UEG og FIG. Hvorfor: NGTF skal søke å få internasjonale arrangementer til Norge for å øke kjennskapen og anerkjennelsen til våre grener og aktiviteter i Norge. NGTF ønsker å være mer synlig internasjonalt. Et internasjonalt arrangement bør også gi økonomisk gevinst. Mulige strategier: Søke på de mest aktuelle arrangementene med hensyn til sannsynlighet for å lykkes med å bli tildelt det søkte arrangementet. Søknader må forankres og sikres aktiv idrettspolitisk støtte. Arbeide for representasjon i FIG Council, de tekniske komiteene i FIG og komiteene i UEG. Forbundsting 2014 Side 31 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

32 Del III, 4 års perspektiv mot Prioriterte mål og strategier fram mot 2016 De valgte målene mot 2024 skal understøttes med mål og strategier mot 2016 for å sikre fokus på de langsiktige målene. M2016-1A: Innhold, materiell og kurslærere til trinn 1 og 2 i trenerløypa skal være ferdig innen Materiell til trinn 3 i trenerløypa skal være ferdig innen M2016-1B: Alle trenere med hovedtreneransvar i sal skal ha trener 1 kompetanse eller tilsvarende innen M2016-1C: Alle trenere med hovedtreneransvar for toppidrettsutøvere skal ha trener 3 kompetanse eller tilsvarende innen M2016-1D: Alle trenere/instruktører skal ha tilbud om videreutvikling og kompetanseheving. Hvorfor: Trenerløypa skal gjøre det enklere å fullføre Trener 1 slik at flere trenere får en kvalitetssikret utdanning som sikrer at utøvere møter trenere med fokus på kvalitet i alle breddeaktivitetene i våre lag. Trenerløypa skal også sikre at utøvere i våre konkurranseaktiviteter møtes av trenere med kompetanse og kvalitet i treningsarbeidet på det nivå som utøverne befinner seg og bidra til videreutvikling av den enkelte utøver på best mulig vis. For å sikre dette må trenerløypa være klar for bruk så snart som mulig og flest mulig av trenerne må bli sertifisert i henhold til den. Mulige strategier: Fristille ressurser for sluttføring av trenerløypa. Drive holdningsarbeid overfor klubbledelse og trenere gjennom besøk i kretser og lag. Sentral markedsføring av alle kurs. Tilrettelegge for topptrenerutdanning (trener 3) innenfor konkurransegrenene. Tilrettelegge for at trenere på toppidrettsplan kan få kunnskap og inspirasjon fra andre idretter og fra topptrenere i andre land i tett samarbeid med Olympiatoppen. Tilrettelegge for at trenere på nivå 1 og 2 får tilbud om idékurs og etterutdanning. M2016-2: Halvparten av NGTFs medlemslag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for. Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller spesialanlegg. Mulige strategier: Bistå kretser og lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser og valg av utstyr. Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd for å sikre prioritet når det gjelder tid og plass i hall og bygging av nye anlegg. Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler til bygging av basishall eller spesialanlegg. Lagene må utvikle strategier som passer til den enkelte kommunes bygge- og vedlikeholdsplaner. Forbundsting 2014 Side 32 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

33 M2016-3: Halvparten av NGTFs medlemslag skal hvert år ha besøk av en av NGTFs klubbutviklere for å hjelpe lagene i sine klubbutviklingsprosesser. Mulige strategier: Alle virksomhetsplaner skal understøtte NGTFs plandokumenter. Konseptet med klubbutviklere defineres, utvikles og testes slik at tilbudet over tid skal være for alle lag. Ansette klubbutviklere i prosjektstillinger. Skolere tillitsvalgte i utvalgte lag og alle kretser innen temaet klubbutvikling slik at utarbeidelse av virksomhetsplaner og aktiv benyttelse av disse blir en selvfølge. M2016-4: En utøver i finalen i mangekamp turn menn i OL 2016 Hvorfor: Målet som ble vedtatt i 2004 står fast. Mulige strategier: Videreføre stipend for toppidrettsutøvere. Innhente spisskompetanse innen kosthold, mental trening, akrobatikk, etc. Internasjonal konkurranseerfaring. Tett samarbeid med Olympiatoppen. M2016-5: NGTF skal søke på et internasjonalt breddearrangement eller en internasjonal konkurranse innen organisasjonene UEG og FIG. NGTF skal gjennomføre tildelte internasjonale arrangementer på en kvalitativt meget god måte, og med sikte på oppnåelse av et godt organisasjonsmessig og økonomisk resultat. NGTF skal søke å ha internasjonale representanter i styrende organer eller komiteer i FIG og UEG. Strategier: Mulige strategier: Søke på aktuelle arrangementer med hensyn til tilgjengelige ressurser, sannsynlighet for tildeling av det søkte arrangementet og forventning om økonomisk gevinst. Søknader må følges opp, forankres og sikres aktiv idrettspolitisk støtte. Arbeide for representasjon i FIG Council, de tekniske komiteene i FIG og komiteene i UEG. Arbeide langsiktig med profilering og kvalifisering av aktuelle kandidater gjennom kompetansehevende kurs og deltagelse i aktuelle fora og arrangementer. Prioritere nødvendige ressurser, både økonomiske og personellmessig. Bidra til kvalifisering av kandidater gjennom aktivt arbeid knyttet til kompetanse innen fagfeltene og en langsiktig promotering av kandidatene. Koordinering av NGFTs totale innsats innen alle aktuelle områder, både dommere, delegasjoner, delegater, deltagelser mm. Forbundsting 2014 Side 33 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

34 Del IV, Markedsførings- og organisasjonsmål mot Markedsføringsmål MF2016-1: Vi skal øke forståelsen for at grunnlaget legges i gym og turn i den norske befolkningen, andre idretter, politiske myndigheter og media. MF2016-2: Vi skal markedsføre våre konsepter, basishall og basisidrett som våre viktigste varemerker. MF2016-3: Vi skal skape publikumsvennlige NM arrangementer. 7. Organisasjonsmål OR2016-1: Vi skal bygge en inkluderende organisasjonskultur. OR2016-2: Vi skal bygge gode møteplasser mellom kretser, forbundsstyre og administrasjon med hovedfokus på økt aktivitet. Del V, Aktivitetsmål mot Felles føringer for alle aktiviteter NGTF ønsker å ivareta hovedtyngden av våre medlemmer gjennom aktiviteter som bygger på våre konsepter. Her inngår konseptene Gymlek, Idrettens Grunnstige 1 og 2, SALTO, GymX og Seniortrening, samt stevne- og oppvisningsaktivitetene på alle alderstrinn. Overgangen mellom de nevnte aktivitetene og våre seks konkurransegrener skal ivaretas gjennom ulike rekruttopplegg i hver konkurransegren. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal være godt kjent og etterleves i alle våre lag. Lag i NGTF som har et konkurransetilbud, skal gi et treningstilbud som kombinerer kravet om variasjon med ønske om riktig teknisk trening innen de ulike grenene. Konkurranseaktiviteten for barn under 12 år skal være åpen for alle som ønsker å delta. Det skal være lett å gå fra konkurransefri aktivitet til konkurranseaktivitet og tilbake igjen. Treningsgrupper og årskull skal fortrinnsvis trene sammen, men innholdet må differensieres etter utviklingsnivå og interesser. Konkurranser for barn skal være korte og ha fokus på aktivitet. Forbundsting 2014 Side 34 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

35 9. Funksjonshemmede FU2016-1: Ivareta alle funksjonshemmede som ønsker å drive med gymnastikk og turn FU2016-2: bistå lag/grupper som deltar i aktuelle internasjonale konkurranser og stevner FU2016-3: Bidra til gjennomføring av konkurranser Kompetanse: FU2016-4: Gjennomføre årlig kurs/seminar med aktuelt innhold i forhold til trening og konkurranse 10. Barn Aktivitet, rekruttering og utbredelse BA2016-1: 5% økning i antall barn til og med 12 år som er aktive i gym og turn BA2016-2: Idrettens grunnstige 1 og 2 skal danne grunnlaget i aktiviteten. BA2016-3: Vi skal gi den beste grunntreningen for barn i norsk idrett. BA2016-4: Aktiviteten skal preges av mestring, trygghet og trivsel. Kompetanse BA2016-5: 15 trenere har trener 2 bredde med fokus på barn. 11. Gymnastikk ungdom Aktivitet, rekruttering og utbredelse GU2016-1: 7,5% økning i antall ungdom i alderen fra 13 til 19 år som er aktive i gym og turn GU2016-2: Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud for ungdom både gutter og jenter. GU2016-3: Økning i antall ungdom som deltar på stevner og arrangementer. GU2016-4: Gi ungdom økt medbestemmelse. Kompetanse GU2016-5: 15 trenere har trener 2 bredde med fokus på ungdom 12. Gymnastikk voksne Aktivitet, rekruttering og utbredelse GV2016-1: 2% økning i antall voksne over 20 år som er aktive i gym og turn. GV2016-2: Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud for begge kjønn i alle aldre GV2016-3: Større deltakelse på nasjonale og internasjonale stevner og arrangementer. Kompetanse GV2016-4: Alle instruktører/trenere skal ha minimum grunnkurs/basiskurs eller tilsvarende Forbundsting 2014 Side 35 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

36 13. Turn kvinner Aktivitet, rekruttering og utberedelse TK2016-1: Antall utøvere i nasjonale konkurranser skal ha økt med 5 % i løpet av perioden TK2016-2: 45 aktive lag skal tilby jente- / kvinneturn TK2016-3: Godt etablerte regioner med faste regionsansvarlige Kompetanse på trenere/dommere TK2016-4: 20 aktive trenere med trener 2 kompetanse eller høyere TK2016-5: 20 aktive kretsdommere TK2016-6: 15 aktive forbundsdommere TK2016-7: 6 aktive internasjonale dommere TK2016-8: Alle lag skal ha dommer(e) på det nivået klubbens gymnaster konkurrerer på. Sportslige resultater TK2016-9: Norske gymnaster skal ta medaljer i Nordisk Mesterskap og Nord Europeisk Mesterskap. TK : Nivået i skranke skal være på høyde med de andre apparatene. 14. Turn menn Aktivitet, rekruttering og utberedelse TM2016-1: Økt antall utøvere med 5 %. TM2016-2: 25 aktive lag skal tilby turn for gutter og menn. TM2016-3: Godt etablerte regioner med faste regionsansvarlige. TM2016-4: Utviklingstrappen er i aktiv bruk også av andre konkurransegrener TM2016-5: Revidert konkurransekonsept Turn Menn. Kompetanse på trenere/dommere TM2016-6: 30 aktive norske trenere med trener 1 kompetanse. TM2016-7: 15 aktive norske trenere med trener 2 kompetanse eller høyere. TM2016-8: 20 aktive forbundsdommere. TM2016-9: 12 aktive internasjonale dommere. Sportslige resultater TM : Minst en av våre utøvere skal være best i Norden i hvert nivå fra U14 til senior. Annet TM : Etablert enighet om nye felles nordiske konkurransesystemer. TM : Etablert enighet om nye felles nordiske aldersrelaterte opplærings- og konkurransesystemer for gutteturn. Forbundsting 2014 Side 36 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

37 15. Rytmisk gymnastikk Aktivitet, rekruttering og utberedelse RG2016-1: Økt antall aktive klubber som har Rytmisk Gymnastikk på programmet med 10 %. RG2016-2: Økt geografisk utbredelse av klubber som har Rytmisk Gymnastikk på programmet. Kompetanse på trenere/dommere RG2016-3: 30 aktive trenere med trener 1 kompetanse. RG2016-4: 20 aktive trenere med trener 2 eller 3 kompetanse. RG2016-5: 30 aktive dommere. Sportslige resultater RG2016-5: Medaljer i Nordisk Mesterskap. RG2016-6: Plasseringer høyere enn den laveste tredjedelen av deltagerne i store konkurranser i Europa. Annet RG2016-6: Økt trivsel i miljøet 16. Troppsgymnastikk Aktivitet, rekruttering og utbredelse TG2016-1: 15 % medlemsvekst i perioden. TG2016-2: Opprettholde ordningen med lokale/regionale treningssamlinger Kompetanse på trenere/dommere TG2016-3: Minimum 4 internasjonale dommere i hele perioden. TG2016-4: Minimum 30 forbundsdommere i hele perioden. TG2016-5: Tilby trenerutdanning til trenere på alle nivå. Sportslige resultater TG2016-6: En gullmedalje i Nordisk mesterskap TG2016-7: Medaljer i Europamesterskap Forbundsting 2014 Side 37 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

38 17. Gymnastikkhjul Aktivitet, rekruttering og utbredelse GH2016-1: 150 gymnaster er registrert innen aktiviteten gymnastikkhjul GH2016-2: Rekrutteringsopplegg skal være utviklet GH2016-3: 20 lag tilbyr gymnastikkhjul som aktivitet Kompetanse på trenere/dommere GH2016-4: 20 trenere har trener 1 kompetanse GH2016-5: 15 dommere som kan dømme alle øvelser Sportslige resultater GH2016-6: Tre medaljer i VM, hvorav en gullmedalje 18. Sportsdrill Aktivitet, rekruttering og utbredelse SD2016-1: Øke antall lag som deltar i konkurranser med 3. SD2016-2: Øke antall lag som har sportsdrill på programmet med 5. Kompetanse på trenere/dommere SD2016-3: Nytt kursinnhold og kursmateriell er utviklet til trener 2 i ny trenerløype. SD2016-4: Minst en ny dommer får internasjonal godkjenning og erfaring Sportslige resultater SD2016-5: Utøvere i finalen i internasjonale mesterskap i kategoriene par og tropp. SD2016-6: Øke antall utøvere som deltar i seniorklassen med 10. Del VI, Oppfølging og evaluering Langtidsplanen er et sentralt styringsverktøy for NGTF. Alle tallmessige mål skal vises i statistikk fra år til år. Eksempler på slike måltall er medlemstall, antall deltakere i ulike aktiviteter og arrangementer, og tall for kompetanse. Tallene i statistikkskjemaet gir sammenlignbare tall over tid og gjør at man kan se en utvikling i forhold til målene. Oppfølging og evaluering underveis i perioden gjøres gjennom årlige handlingsplaner med tilhørende rapporter. Naturlige korrigeringer av virkemidler og tiltak for å nå målene besluttes i de årlige prosessene. Ved endt langtidsplanperiode rapporterer og evaluerer alle områdene status som grunnlag for neste oppdatering av langtidsplanen. Forbundsting 2014 Side 38 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

39 SAK 8 BEHANDLE BUDSJETT 2015 OG 2016 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Resultat 2012 Resultat 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Kommentar Inntekter Sponsor og salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Kostnader Varekostnad Lønns og personalkostnader Avskrivninger Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finans- og ekstraordinære poster Renteinntekter, valutagevinst Andre finanskostnader, gebyrer Sum finanskostnader, gebyrer Ekstraordinære inntekter Sum ekstraordinære inntekter Årsresultat Tabellen viser oversikt over årsregnskap 2012 og Tallene for er budsjettall, og hvor 2015 og 2016 er forslag til langtidsbudsjett i henhold til foreslåtte langtidsplan og øvrige forslag til tinget. Generelt til budsjett 2014 og langtidsbudsjettet for 2015 og Kommentarer til enkelte punkter i budsjettet 1: Salgsinntekter Salgsinntektene i 2014 er høyere enn de andre årene siden slag av antrekk knyttet til deltagelse på WG-2015 og Eurogym 2014 ligger inne i budsjettet for : Tilskudd Tilskuddene fra NIF vil kunne variere noe dersom medlemstallet endrer seg. Tilskuddet består både av grunntilskuddene og aktivitetstilskuddene og spillemidler til utstyr. Spillemidler til utstyr videreformidles uavkortet til lagene. Det er mange faktorer som kan variere her, både vårt eget medlemstall, vår egen omsetning, øvrige særforbund sine medlemstall, tildelingen fra statens over spillemiddelordningen samt mulige endringer i fordelingsnøkkelen mellom særforbundene. I langtidsbudsjettet er alle disse variablene samlet i at vi forventer en fortsatt økning i medlemstallet, samt en økning i de totale overføringene til norsk idrett som følge av endringene i tippenøkkelen. Vi ser også at med våre økende omsetning i perioden så bør vi kunne legge til grunn en snittøkning på 3% i tilskuddene. Forbundsting 2014 Side 39 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

40 Det er også tatt høyde for fylkeskommunale tilskudd knyttet til WGfL 2017 tilsvarende ca 1,5 årsverk fordelt på 2015 og Disse tilskuddene finnes som tilsvarende kostnad under lønns- og personalkostnader. 3: Andre inntekter Innbakt i denne inntektsposten ligger forbundsavgiften, egenandeler på kurs, samlinger og konkurranser, lisensene våre samt mva-kompensasjonen. Bakgrunn for den store variasjonen i 2015 er deltagelsen på WG-2015 i Helsinki. Dette fører til tilsvarende store svingning på kostnadssiden i samme år. Det er også her lagt til grunn en økning i medlemstallet på 3%. 4: Varekjøp Jfr. kommentar under punkt 1. Disse vil variere i samsvar med hverandre. 5: Lønns- og personalkostnader Det er ikke lagt opp til en generell økning i staben før i 2016, og da kun med 0,5 årsverk. Det er lagt inn ressurser til å jobbe med WG-2015 i 2015, samt at det er lagt inn til sammen ca 1,5 årsverk knyttet til WGfL Challenge i 2017, dette da basert på ekstern finansiering slik som nevnt i punkt 2. 6: Avskrivninger Dette er i henhold til vedtaket om investering i Mysoft Idrett som verktøy for lagene våre. I henhold til vedtaket på tinget i 2012 skulle investeringen avskrives over 5 år, hvilket innebærer at den slik det ligger an nå vil være ferdig avskrevet i : Tilskudd Her ligger spillemidler til utstyr samt den andelen av gebyrene fra Mysoft som tilbakeføres lagene. 8: Andre driftskostnader Denne inndelingen følger av note 9 i regnskapet, og grunnen til den store variasjonen er deltagelsen knyttet til WG : Årsresultat Det framlagte langtidsbudsjettet vil føre til at fri egenkapital ved utgangen av 2016 vil være på ca 3 millioner. Det er forbundsstyrets intensjon om at man da kan begynne å budsjettere i balanse igjen. SAK 9 ENGASJERE STATSAUTORISERT REVISOR Forbundsstyret foreslår: Firmaet NORAUDIT DA engasjeres som revisor for Norges Gymnastikk- og Turnforbund i tingperioden Begrunnelse: Forbundsstyret er svært fornøyd med samarbeidet slik det fungerer pr. i dag og ser ingen grunn til å foreslå endringer så lenge alt fungerer tilfredsstillende for begge parter. Forbundsting 2014 Side 40 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

41 SAK 10 VALG VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL FORBUNDSTINGET Valgkomiteens sammensetning Valgkomiteen har bestått av: Veslemøy Viervoll, Klemetsrud Idrettslags Turngruppe - Leder Svein Hagberg, Hammer Turn Medlem Terje Heen, Fredrikstad Turnforening Medlem Ragnhild Mauseth, Hammerfest Turnforening Medlem Torhild Jordal, Loddefjord I.L. Medlem Ole Ivar Folstad, Trondhjems Turnforening Varamedlem Hege Caspersen, Skotfoss Turn. Varamedlem Både medlemmer og varamedlemmer har deltatt i valgkomiteens møter, men unntak av Hege Caspersen som har vært forhindret i fra å møte. 2. Valgkomiteens arbeidsform, arbeid og vurderinger August 2013 ble det sendt ut brev til alle medlemmer og varamedlemmer i forbundsstyret og tingvalgte komiteer og utvalg med forespørsel om de ønsket å være kandidat til nåværende eller nytt verv. Alle ble gjort oppmerksom på at valgkomiteen står fritt til å foreslå kandidater til det enkelte verv. I august ble også alle NGTFs medlemmer invitert til å foreslå kandidater til forbundsstyret og komiteer/utvalg. Brevet som ble lagt ut på NGTFs web-side ble sendt til alle kretser med anmodning om å videresende til foreninger/lag. Valgkomiteen har hatt to møter (november 2013 og januar 2014) og ett telefonmøte i februar, i tillegg til at det er kommunisert via e-post Ingen av valgkomiteens medlemmer har ønsket å være kandidater til forbundsstyret, og medlemmer som er blitt foreslått til verv i de tingvalgte komiteer fratrådte ved behandling av forslag til bemanning av disse komiteene. Dette vedrører kun ett medlem av valgkomiteen som er foreslått som vara til Lovkomiteen. Både til forbundsstyret og de tingvalgte komiteer/utvalg har det vært medlemmer som har ønsket gjenvalg, men også medlemmer som har ønsket å tre tilbake. Valgkomiteen mottok svært få forslag fra kretser og lag på styrekandidater, noe som ga komiteen en stor utfordring. Valgkomiteen har lagt ned et betydelig arbeid i å finne frem til gode kandidater med den kompetanse og erfaring som er nødvendig for å lede styret i et av de største særforbund i norsk idrett, og har hatt flere gode kandidater å velge mellom til styreverv. Valgkomiteen har intervjuet alle foreslåtte kandidater til styret, og de kandidater som ønsker å fortsette i styret. Intervjuene er foretatt i henhold til innhold som vi mener er relevant for å kunne påta seg et verv i vårt forbundsstyre. Komiteen har hatt flere samtaler med presidenten. På vårt første møte, før kandidater ble vurdert, gikk vi igjennom forbundets nå-situasjon eller rikets tilstand. Vi ser det som svært viktig at vi får personer med forskjellig kompetanse i forhold til det arbeid som skal videreføres og videreutvikles. Valgkomiteens oppgave er å vurdere alle kandidater til verv på fritt grunnlag enten dette er kandidater som ønsker gjenvalg eller nye kandidater både til forbundsstyret og de tingvalgte komiteene. Forbundsting 2014 Side 41 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

42 3. Lover og bestemmelser som er førende for Valgkomiteens arbeid og innstilling Utgangspunktet for valgkomiteens vurdering er først og fremst NGTFs lov 20 vedrørende NGTFs styre. Valgkomiteens forslag er i henhold til NGTFs lov 17 pkt. (1), j). NIF s lov 2-4 vedrørende kjønnsfordeling og NIF`s lov 2-5 vedrørende stemmerett og valgbarhet er førende for valgkomiteens innstilling og de valg som skal gjøres. I henhold til NIF,s lov 2-18, er forslag til valgkomite fremmet av forbundsstyret. Det faglige ansvaret for forvaltning og utvikling av konkurransegrenene og breddeidretten kan styret ihh til NGTFs lov 20 pkt (2) 4, delegere til idrettsfaglige komiteer gjennom instrukser. Det er derfor ikke nødvendig at styret besitter høy idrettsfaglig ekspertise. 4. Forbundsstyret I forbundsstyret bør det være bred erfaring og kompetanse fra arbeid innenfor NGTFs organisasjonsledd og fra annet arbeid (andre organisasjonsledd innenfor norsk idrett, utdanning/yrke). Dette vil være nødvendig for å ivareta og løse de oppgaver og utfordringer som NGTFs organisasjon som helhet står overfor på kort og lang sikt; både for å oppnå internasjonal innflytelse og ikke minst for å være synlig innenfor norsk idrett og påvirke norsk idrettspolitikk. Valgkomiteen vil understreke at forbundsstyrets oppgave er å ivareta de totale interessene til NGTF som organisasjon og at styremedlemmene ikke skal representere særinteresser hverken hva angår idrettsgren, krets eller lag. Styret kan imidlertid ikke delegere det idrettspolitiske og økonomiske ansvaret. Det vil derfor være viktig at det i forbundsstyret finnes erfaring fra en eller flere av konkurransegrenene på ulike nivåer og fra de ulike sidene av breddeidretten. Styrets arbeid omfatter bl.a. møtevirksomhet, representasjon og engasjement i ulike prosjekter og utviklingsoppgaver. Dette setter store krav til styrets medlemmer, både av arbeidsinnsats og tidsbruk. Alle kandidater som er innstilt til forbundsstyret er blitt informert om dette. Valgkomiteen understreker at innstillingen til nytt forbundsstyre er gitt ut fra den forutsetning at varamedlemmene til styret betraktes som ordinære styremedlemmer som angår styre og styrets oppgaver og forpliktelser (med unntak av den begrensning som ligger i stemmerett ved et ellers fulltalllig styremøte). Det er lagt vekt på at forbundsstyrets viktigste oppgaver er å ivareta de idrettspolitiske spørsmål og å utvikle organisasjonen slik at de underliggende organisasjonsledd og den aktive idretten får best mulige rammebetingelser. Videre vektlegges at NGTF skal ha et styre som: fungerer som et team med gjensidig respekt for hverandre og lojalitet til de vedtak som fattes, har et godt samarbeid med NGTFs administrasjon med en klart definert oppgave- og ansvarsfordeling, har god organisasjonskompetanse og -erfaring, er fanebærere i egen organisasjon, skal være idrettspolitisk pådriver for norsk gymnastikk og turn innenfor det norske samfunnet generelt som for så vel innenfor nasjonal og internasjonal idrett, har allment god kunnskap om NGTFs grener og aktiviteter, evner til langsiktig planlegging og budsjettering, involverer kretser og lag, også i utviklingsprosesser, har fokus på lagenes behov mht lokaliteter/halltid, utstyr/anlegg, utdanning av trenere/ledere etc., skal være en god og trygg arbeidsgiver for mange ansatte, både sentralt og regionalt. 5. Komiteer og utvalg I henhold til NGTFs lover skal Forbundstinget velge Kontrollkomite, Lovkomite, Fondsstyre og Valgkomite. I de tingvalgte komiteene bør det være organisasjonskompetanse og -erfaring samt relevant faglig kompetanse. Forbundsting 2014 Side 42 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

43 Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov 2-12 og skal bl.a. føre tilsyn med forbundets økonomi og påse at forbundets midler anvendes i henhold til lover og vedtak, samt påse at regnskapsførselen gir et korrekt uttrykk for forbundets drift og finansielle stilling. Blant de foreslåtte medlemmene til kontrollkomiteen finnes betydelig organisasjonserfaring samt økonomi- og revisorkompetanse. Den foreslåtte leder er registrert revisor. Lovkomiteen skal avgi uttalelser om lovforslag og fortolkningsspørsmål som forelegges fra forbundsstyret. Lovkomiteen kan også selv fremme forslag. Siden tolkning av idrettens lover og regler ofte kan være et spørsmål om organisasjonspraksis kombinert med juridiske vurderinger og kompetanse, bør lovkomiteen besitte både organisasjonserfaring og juridisk kompetanse. De foreslåtte medlemmer av lovkomiteen vil gi komiteen stor organisasjonserfaring fra ulike ledd i norsk idrett og juridisk kompetanse. Den foreslåtte leder er advokat. Fondsstyret skal arbeide etter statutter for NGTFs fond. Etter vedtak på NGTFs ting i 2008 er fondet et utøver- og trenerfond som kan/skal gi stipend/tilskudd til gymnaster og trenere innenfor NGTFs konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i forbindelse med trening, deltakelse og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt. Fondsstyrets viktigste oppgave er å være oppdatert mht norske utøveres og treneres prestasjoner i (spesielt) internasjonal sammenheng og vurdere ulike prestasjoner opp mot hverandre. Et av medlemmene i fondsstyret skal være en representant fra kontrollkomiteen. Valgkomiteen foreslås av forbundsstyret. Valgkomiteen har som oppdrag, på fritt grunnlag å vurdere og innstille kandidater til forbundsstyret og tingsvalgte komiteer/utvalg som skal velges av Forbundsting Etter fullført innstilling i fra Valgkomiteen er samtlige personer som har vært foreslått, eller ønsket gjenvalg, kontaktet av oss pr. telefon, for å meddele vår innstilling. 6 Valgkomiteens innstilling Det er to alternativer ut i fra eksisterende lov for NGTF og en for eventuell ny lov. Styre alternativ 1. Som dagens lov Verv Kandidat President Kristin Gilbert, Hammer Turn Gjenvalg Visepresident Lise Lorentzen Mandal, Tønsberg Turnforening Gjenvalg, nytt verv Styremedlem Stein Nilsen, Oslo Turnforening Ny Styremedlem Stig Rønne, Trondhjems Turnforening Gjenvalg, nytt verv Styremedlem Bjørnar Skogheim, Rana Idrettslag Gjenvalg Varamedlem Siv Langerød-Erichsen, Tvedestrand Turn og Ny Idrettsforening Varamedlem Lars Hugo Berg, Skjeberg Turnforening Ny Styre alternativ 2. Etter mulig lovendring Verv Kandidat President Kristin Gilbert, Hammer Turn Gjenvalg Visepresident Lise Lorentzen Mandal, Tønsberg Turnforening Gjenvalg, nytt verv Styremedlem Stein Nilsen, Oslo Turnforening Ny Styremedlem Stig Rønne, Trondhjems Turnforening Gjenvalg, nytt verv Styremedlem Bjørnar Skogheim, Rana Idrettslag Gjenvalg Styremedlem Siv Langerød-Erichsen, Tvedestrand Turn og Ny Idrettsforening Styremedlem Lars Hugo Berg, Skjeberg Turnforening Ny Varamedlem Veronika Reinhaug, Orkanger IL, Turngruppa Ny Forbundsting 2014 Side 43 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

44 Kontrollkomite Verv Kandidat Leder Ingunn Thorsen, Moss Turnforening Gjenvalg Medlem Oddrun Vabø, Lindås Turnforening Ny Medlem Rune Reinertsen, Kristiansands Turnforening Gjenvalg Varamedlem Britt Mellegaard, Trondhjems Turnforening Ny Varamedlem Jørn Nordeng, Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Gjenvalg Lovkomite Verv Kandidat Leder Anniken Mellegaard Douglass, Trondhjems Gjenvalg Turnforening Medlem Torgeir Røinås Pedersen, Nedre Glomma Ny Turnforening Medlem Trude Riple, Laksevåg Turn og Idrettslag Gjenvalg Varamedlem Lone Bruvold Hansen, Hammerfest Turnforening Ny Varamedlem Terje Heen, Fredrikstad Turnforening Ny Fondsstyret Verv Kandidat Leder Ann-Mari Steinsland, Oslo Turnforening Gjenvalg Medlem Ingunn Thorsen, Moss Turnforening, Gjenvalg Representant fra Kontrollkomiteen Medlem Leif Smaaland, Slemmestad og Omegn Gjenvalg Turnforening Varamedlem Per Østreng, Trøgstad Turnforening Gjenvalg Varamedlem Helga Iren Nesset, Laksevåg Turnforening Ny Varamedlem Åge Madsen, Lillehammer Turnforening Ny Valgkomite (foreslått av forbundsstyret) Verv Kandidat Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem NGTF`s REPRESENTANTER TIL TING I NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Valgkomiteen foreslår at forbundsstyret får fullmakt til å oppnevne NGTF s representanter til Ting i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Oslo, 5. mars På vegne av valgkomiteen Veslemøy Viervoll Leder valgkomiteen Forbundsting 2014 Side 44 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

45 Kristin Paulshus Gilbert Født: 1953 Forening/lag: Hammer Turn Utdanning: Yrkeserfaring og nåværende arbeid: Idrettserfaring aktiv: Idrettserfaring tillitsverv: Annet: Studentfagkurs Div. kurs Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) Regnskap og Skatterett Organisasjonspsykologi og ledelse Økonomileder med ansvar for regnskap/lønn/personal, Vardens Revisjonskontor Konkurranseutøver turn - landslagsgruppen Konkurranseutøver RG (tidligere Gymnastique Moderne/RS) individuelt og tropp, nr.2 NM tropp 1974, nr. 3 NM individuelt 1976 Deltager på oppvisningstroppen Nostalgia fra Bjart (oppvisninger Gymnaestrada 2003 og 2007 og Golden Age Festival 2008,2010, 2012) Trener konkurranseutøvere turn, RG og mosjonsparti Kurslærer turnstigen og RG Kretsdommer turn Forbundsdommer RG NGTF: Styremedlem forbundsstyret april april 2012, President april d.d. Hammer Turn: styremedlem, nestleder og leder Gymnastikk- og turnforeningen Bjart : styremedlem Oslo og Akershus gymnastikk- og turnkrets: medlem teknisk utvalg turn kvinner Oslo og Akershus gymnastikk- og turnkrets: styremedlem og nestleder NGTF: NGTF: kurslærer i Idrett og ledelse Har også vært medlem i Gymnastikk- og turnforeningen Bjart Forbundsting 2014 Side 45 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

46 Lise Lorentzen Mandal Forening/lag: Tønsberg Turnforening Født: 1970 Utdanning: Yrkeserfaring: Nåværende arbeid: Idrettserfaring aktiv: Idrettserfaring tillitsverv: Høyskolen i Vestfold, avd. lærerutdanning og avd. samfunnsfag Grunnutdanning ledelse, Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) Diverse innenfor sekretær- og salgsvirksomhet, bl.a. avdelings-leder Canonskolen og daglig leder Sekretærkonsulenten Kontaktlærer Granly Skole Prosjektkonsulent NGTF Opplærings- og KS leder i Maritimt Kompetansesenter Aktiv i gym og turn siden 7 års alder Trener for ulike barnepartier og voksenpartier, ungdomstropper gutter og jenter, akrobatikkrekrutter Deltatt på 3 gymnaestradaer som utøver. Litt aktiv i friidrett Har tidligere vært trener i Strømmen IF, Eid IL og Ullevål TF Tønsberg Turnforening: sekretær, leder, nestleder og styremedlem Vestfold gymnastikk- og turnkrets: medlem og leder gymnastikkutvalget, leder konkurranseutvalget Vestfold gymnastikk- og turnkrets: vara- og styremedlem, leder Tønsberg idrettsråd: medlem, nestleder NGTF: medlem av regionaliseringsutvalget, medlem av prosjektkomiteen for World Gymnaestrada 2015 NGTF: Medlem forbundsstyret 2012 Leder LOC Gym for life 2017 FIG; Medlem Council 2012 Annet: Har også vært medlem i Strømmen I.F. (utøver), Eid I.F. (utøver og trener), Ullevål turnforening (trener) Deltaker i NIF skoleringsprogram for internasjonal idrettspolitikk Forbundsting 2014 Side 46 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

47 Stein Nilsen Født: 1965 Forening/lag: Oslo Turnforening Utdanning: Yrkeserfaring og nåværende arbeid: Jurist, Universitetet i Oslo Rettsvitenskap (Master in Law) Siviløkonom, Universitetet i Nordland (tidl. HIBO) Administrerende Direktør Lønne Holding Administrerende Direktør Lønne Service Administrerende Direktør Nobina Norge AS Konserndirektør, Leder av NSB persontog Senior Vice President Scandinavian Airlines, Stockholm Senior Vice President, Scandinavian Ground Services, Stockholm Div stillinger I SAS Idrettserfaring aktiv: Aktivitetsleder i turn barn 5-7 år / 7-9 år, Gjelleråsen IF Turn 2000 Kurs: Aktivitetsleder (trener 1) NFF 2005 Lagleder og trener i Gjelleråsen IF Fotball Aktiv utøver i håndball (2. divisjon) og alpint Idrettserfaring tillitsverv: Annet: Andre styreverv: Styremedlem i Oslo Turnforening 2009 Styremedlem i Gjelleråsen IF turn (ansvar utstyr og anlegg) 2010 Har 4 barn i Gjelleråsen IF/Oslo Turns konkurransegruppe Styremedlem Sunnhordland Lufthavn AS Styremedlem Moss Lufthavn Rygge AS Styremedlem NSB Gjøvikbanen AS Styremedlem Svenske Tågkompaniet AB Styremedlem Blue 1 (Tidligere Air Botnia) Finland Styremedlem SAS Commuter Konsortsium - Danmark Forbundsting 2014 Side 47 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer

Lov for NGTF. Vedtatt på forbundstinget i Tønsberg 26.04.2014

Lov for NGTF. Vedtatt på forbundstinget i Tønsberg 26.04.2014 Lov for NGTF Vedtatt på forbundstinget i Tønsberg 26.04.2014 Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund

Generelt om lovnorm for særforbund Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets, som er utgått fra Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets,

Detaljer

Lov for Norges Rytterforbund

Lov for Norges Rytterforbund Lov for Norges Rytterforbund (Vedtatt av Ryttertinget 22. mars 2015) Lov for Norges Rytterforbund, stiftet 10. desember 1915, med senere endringer, senest av 22. mars 2015, godkjent av Idrettsstyret 1

Detaljer

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014.

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. 1 Formål 1. Oslo & Akershus skiskytterkrets formål er

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011 Lov for Sola Idrettsråd Godkjent av årsmøtet 20.02.2013 Lov for Sola idrettsråd, stiftet 11. februar 1997, med senere endringer, senest av 20. februar

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS Lov for Oslo Friidrettskrets, stiftet 24. april 1908, med senere endringer, senest av 23. april 2013, godkjent av Norges Friidrettsforbund 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Vedtekter NCF, revidert NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert og godkjent av idrettsstyret 23.03.2014 1. Formål

Detaljer

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Revidert februar 2016 Godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund Side 1 av 11 LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, som

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets(STIHK), stiftet 29. Oktober 1934 med senere endringer senest av 28. Mai 2013, godkjent av Norges Ishockeyforbund. I.

Detaljer

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Stiftet 26 juni1999 Vedtatt den 26.06.99, med senere endringer senest av 17.06.00. og er godkjent av idrettsstyret. Endring vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012.

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for Oppegård idrettsråd

Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd (OIR), stiftet 12. mars1992. Vedtatt 12. mars 1992 med senere endringer/justeringer siste gang vedtatt av årsmøtet i OIR xxxxx, godkjent av Akershus

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund NABSF lover

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund NABSF lover Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund NABSF lover Lov for Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund, stiftet 13. desember 1935, på Victoria Hotel på Lillehammer, med senere endringer, senest av 22. april 2017.

Detaljer

Lov for Rogaland Bandykrets 1

Lov for Rogaland Bandykrets 1 Lov for Rogaland Bandykrets 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Rogaland Bandykrets, stiftet 21. februar 1991, med senere endringer senest av 21. februar 191, godkjent av Norges Bandyforbund

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS Stiftet 20.november 1946 Vedtatt av særkretstinget 27.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent

Detaljer

(1) Norges Fekteforbunds formål er å fremme fekteidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

(1) Norges Fekteforbunds formål er å fremme fekteidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Lov for Norges Fekteforbund, stiftet 15. september 1911, med senere endringer, senest av 15. mars 2014, godkjent av Idrettsstyret 1 den 12. desember 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges

Detaljer

Norges Skiskytterforbunds lov Revidert 2. juni 2012

Norges Skiskytterforbunds lov Revidert 2. juni 2012 Lov for Norges Skiskytterforbund I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Norges Skiskytterforbund (NSSF), stiftet 10.desember 1983. Vedtatt den 10. desember 1983 med senere endringer senest av 2. juni 2012.

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Norges Padleforbund, stiftet 1934

Lov for Norges Padleforbund, stiftet 1934 Lov for Norges Padleforbund, stiftet 1934 Behandlet og vedtatt endringer Padletinget 18. april 2015. Godkjent av Idrettsstyret 1 19. februar 2016 V. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges Padleforbunds

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet Loven revidert i år 2012 Godkjent av Idrettsstyret i april Formål

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet Loven revidert i år 2012 Godkjent av Idrettsstyret i april Formål 1 LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2012 Godkjent av Idrettsstyret i april 2012 1 Formål Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten i Norge og

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Vestfold idrettskrets

Lov for Vestfold idrettskrets Lov for Vestfold idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestfold idrettskrets, stiftet 27. april 1919, med senere endringer, senest av 12. november 2011, godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lovnorm for idrettskretser

Lovnorm for idrettskretser Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV Stiftet 10. juni 2006 Lov for Norges Volleyballforbund region øst Stiftet 10. juni 2006 Seneste endringer, 11. mai

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Lovnorm for HEDMARK IDRETTSKRETS. Stiftet

Lovnorm for HEDMARK IDRETTSKRETS. Stiftet Lovnorm for HEDMARK IDRETTSKRETS Stiftet 03.05.1919 Lov for Hedmark idrettskrets, stiftet 03.05.1919, med senere endringer, senest av 22.04.2012, godkjent av Idrettsstyret 1 den 28.11.2011 I. INNLEDENDE

Detaljer

(2) Gjennom Norges Volleyballforbund er regionen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Gjennom Norges Volleyballforbund er regionen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund 26. september 2012 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Revidert etter endringer i NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.2012 Sist godkjent av NIF:22.10.2013 2 1 FORMÅL...

Detaljer

Lov for Norges Seilforbund, stiftet 01.02.1970

Lov for Norges Seilforbund, stiftet 01.02.1970 Lov for Norges Seilforbund, stiftet 01.02.1970 med senere endringer, senest av Seiltinget 15.-17. mars 2013. Vedtaket er fattet i henhold til NIFs lov 2-2 og Idrettsstyrets delegasjonsreglement pkt. 2.1.

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets 1

Lov for Agder Bandykrets 1 Lov for Agder Bandykrets 1 (Vedtatt av Særkretstinget 26.04 2012) Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998 (tidligere Aust- Agder Bandykrets, endret 22. september 2002) Sist endret 23. april

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Region Møre og Romsdal

Lov for Region Møre og Romsdal stiftet 3. oktober 1969 med senere endringer senest av 19.april 2015, godkjent av Norges Volleyballforbund xx.xx.xxxx. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Regionens formål er å arbeide for volleyball-

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Av praktiske grunner er Norges Basketballforbund forkortet i denne lov til NBBF. NBBF Region Øst er forkortet til Region Øst. I.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov basert på Idrettsstyrets lovnorm for særkrets/region av 24.januar 2012. Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets, stiftet 15.12.1963, godkjent av Norges Orienteringsforbund

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets (Basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets (Basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets (Basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, som er utgått fra Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets,

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lovnorm for Bodø idrettsråd

Lovnorm for Bodø idrettsråd Lovnorm for Bodø idrettsråd Revidert Lov for Bodø idrettsråd, stiftet 1972 (som IKU). Vedtatt på årsmøte den 13.03 Godkjent av Idrettsstyret den 12.10.2012 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodø

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lovnorm for idrettskretser

Lovnorm for idrettskretser Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Larvik idrettsråd Vedtatt mars 2006, med senere endringer senest av 24. mars Godkjent av Vestfold idrettskrets, den 11. april 2014.

Lov for Larvik idrettsråd Vedtatt mars 2006, med senere endringer senest av 24. mars Godkjent av Vestfold idrettskrets, den 11. april 2014. Lov for Larvik idrettsråd Vedtatt mars 2006, med senere endringer senest av 24. mars 2014. Godkjent av Vestfold idrettskrets, den 11. april 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettsrådet skal

Detaljer

LOV FOR AUST-AGDER ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR AUST-AGDER ORIENTERINGSKRETS LOV FOR AUST-AGDER ORIENTERINGSKRETS Lov for Aust Agder orienteringskrets krets, stiftet 07.12.1946. Vedtatt 24.11.1991 og godkjent av Idrettsstyret 20.03.1992. Revidert på kretstingene 05.12.1993, 04.12.1995,

Detaljer

Lovnorm for idrettskretser

Lovnorm for idrettskretser Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD

LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD Stiftet 12.01.1940. Vedtatt av årsmøtet 15.03.2016, med senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets] [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettsrådet

Detaljer

LOV FOR NORGES KLATREFORBUND

LOV FOR NORGES KLATREFORBUND LOV FOR NORGES KLATREFORBUND Stiftet 19.12.1992 Vedtatt av særforbundstinget 19.12.1992, med senere endringer av 05.11.2015, godkjent av NIF [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klatreforbundets

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den

Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den Ålesund idrettsråd Lov vedtatt på årsmøtet 14.4.2016 side 1 av 8 Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet 01.01.1972 Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 01.04.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Norges Volleyballforbund

Lov for Norges Volleyballforbund Lov for Norges Volleyballforbund Lov for Norges Volleyballforbund, stiftet 11. august 1946, med senere endringer, senest av 2.-3. juni 2012, godkjent av Idrettsstyret 1. august 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for. NCF Region Midt

Lov for. NCF Region Midt Lov for NCF Region Midt Stiftet 09.02.2013 Vedtatt den 03.02.2007 med seneste endring av 26.01.2013 Godkjent av Norges Cykleforbund den xx.xx.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 1. NCF Region Midts

Detaljer

LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012.

LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012. LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012. Basert på Lovnorm for særkretser/regioner 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Østfold

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR NORGES BASKETBALLFORBUND REGION MIDT

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR NORGES BASKETBALLFORBUND REGION MIDT LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser

Detaljer