Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010"

Transkript

1 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2010 Utdanningsforbundet konsern s Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift 2010 resultatregnskap s Revisjon og årsregnskap for OU-midler 2010 s Driftsregnskap 2010 for organisasjonsdriften s Årsberetning og regnskap Bedre Skole 2010 s Revisjon, årsberetning, regnskap, konsern Utdanningsforbundets fond s Revisjon, årsberetning, regnskap Hausmannsgate Utvikling AS s Revisjon, årsberetning, regnskap Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS s Revisjon, årsberetning, regnskap Hurdalsjøen hotell AS s Årsregnskap Bjørnsonfondet 2010 s Revisjon, årsberetning, regnskap Oslo Lærerinnelags fond 2010 s Revisjon, årsberetning, regnskap Skolefrontens fond 2010 s. 95

2 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

3 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

4 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

5 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

6 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

7 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

8 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

9 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

10 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

11 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

12 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

13 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

14 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

15 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

16 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

17 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

18 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

19 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

20 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

21 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

22 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Driftsregnskap for organisasjonsvirksomheten 2010 Denne delen av regnskapsdokumentet er en intern orientering, og omfattes ikke av revisors beretning. Kommentarene relaterer seg i noen grad til finansregnskapets oppstillinger, men i hovedsak til driftsrapporten for organisasjonsdriften, som sammenfaller med det oppsettet som brukes i den løpende regnskapsrapporteringen mot budsjett. Budsjettet for organisasjonsdriften sentralt vedtas i begynnelsen av året, men oppdaterte prognoser legges fram for sentralstyret flere ganger gjennom året. Hovedtabellen, som er et driftsregnskapsoppsett for organisasjonsdriften inkl resultat fra tillitsvalgtopplæringsområdene, vises i dokumentet nedenfor. Til flere av postene i tabellen er det laget mer utfyllende presentasjon i egne tabeller og kommentarer med nummerisk henvisning til hovedoppsettet. Noen av hovedpostene i driftsrapporten er ikke kommentert spesielt i dette dokumentet. Disse anses i hovedsak som selvforklarende, eller er av økonomisk beskjedent omfang. Til slutt i denne delen er det laget en kommentar til balansen for organisasjonsvirksomheten (inkl. OU-områdene). Resultatbildet for 2010 preges i korte trekk av: Langt bedre kontingentinntekter enn tidligere antatt Andre inntekter høyere enn budsjettert, blant annet andel av 40 %-midlene fylkesplan til finansiering av Agresso-aktiviteten i Høyere pensjonskostnader ut fra aktuarberegningen enn budsjettert, men øvrige personalkostnader var innenfor rammene Gunstige avvik på felles administrasjonskostnader, blant annet avskrivninger Underforbruk/gunstige avvik på en rekke kostnadsposter sammenliknet med prognosetall Finansinntekter over forventet Årsresultat til fri egenkapital for organisasjonsdriften som forsvarer lønnsutviklingen og 0,5 % volumvekst (medlemsvekst). Et sterkt forbedret, overskytende årsresultat godskrives fondet med 12,5 millioner kroner. Fondet har i tillegg fått 4,1 mill. kroner av overskuddsmidler fra frikjøpsordningen for lokallagene. Det vises til detaljerte kommentarer nedenfor i dokumentet. Kommentarer til nøkkeltall for konsernet finnes i økonomidelen til sentralstyrets melding for Totalrapporten under viser regnskapstall i 1000 kroner, og sammenlikning med plantall og historikk. 1

23 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET Organisasjonsdriften sentralt Resultatrapport N o tehenv./ fo rd. R egnskapspro gno se P ro gno se B udsjett R egnskap Gjennomsn. ant. medl. i arbeid Kontingent over betalende medl , , , ,00 7,3 % 4,3 % 4,7 % 4,5 % Brutto kontingentinntekter Refundert fylkesplan 24,3 % ( ) Refundert lokalplan med klubbnivå 28,9 % ( ) Refundert fondet 3,3 % (19 389) Netto kontingentinntekter 43,5 % Andre inntekter Sum inntekter Lønn og sosiale kostnader øvrig sekretariat Administrasjonskostnader sekretariatet for øvrig Sum sekretariatskostnader Pressetiltak, informasjon, markedsføring Internasjonalt arbeid Kursvirksomheten og øvrig Utdanningsakademiet Medlemsfordeler (forsikring) - nettoresultat 7 (2 515) Redaksjonen Utdanning - nettokostnad Øvrige tidsskrifter - nettokostnad Medlemsblad PS - direktekostnader Tillitsvalgte - personal- og adm.kostnader Politisk system - møtevirksomhet Internasjonal møtevirksomhet Tillitsvalgtopplæring over drift - privat 14 (334) Tillitsvalgtopplæring over drift - KS/OU + Oslo Sentralstyrets disposisjon Juridisk bistand - eksterne kostnader Uravstemning - materiell og ekspedisjon Kontingenter Unio, EI/EIE/ETUCE/NLS m.m Medlemsstipend over drift (inkl. Etterutdanningsordn.) Økonomiske tilskudd Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Resultat før disposisjoner Disposisjoner: Økt avsetning øremerket egenkapital ord.drift Årsresultat tilført fondet Oppløst/tilbakeført øremerket egenkapital Årsresultat tilført fri egenkapital

24 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Den interne driftsrapporten er en aktivitetsbasert resultatoppstilling som avviker mye fra finansregnskapets resultatrapport, som viser detaljer per inntekts- og kostnadstype. Men resultatområdet er ellers det samme. 1.1 Kontingentinntekter Kontingentinntektene ble vesentlig bedre enn budsjettert. Dette har nok flere årsaker: Et totalt medlemstall som lå noe over prognosen, og medførte en høyere inntekt særlig på girorutinene. Blant annet ble medlemstallet for pensjonister høyere enn forventet, og bidro til en høyere kontingentinngang fra denne medlemsgruppen Direktekontingent totalt ble 12,5 mill. kroner bedre enn 2009, dette var ca. 5 mill. kroner bedre enn forventet, men skyldes også: Sekretariatet har tatt i bruk direktefakturering (KK19) på en mer offensiv måte for å fakturere perioder med uteblitt kontingenttrekk. Minstekontingentøkningen hadde større betydning enn forutsatt Resten av avviket ligger på trukket kontingent, og her er mulige forklaringer: Sekretariatet har nye og forbedrede oppfølgingsrutiner av medlemmer som har falt ut av trekk, med direktegiro på KK 19, medfører også at de raskere enn før ordner med å komme i trekk igjen. Mer offensiv iverksetting (tidsmessig introduksjon) av nye satser for maksimumskontingent sammenliknet med Maksimumsbeløpet økte ca. 5,2 % pga. høyere lønnsvekst enn snittet for lektor med opprykk på topp ansiennitet. Satsen fikk derfor større virkning enn forutsatt. Det er sannsynlig at gjennomsnittlig lønnsvekst generelt lå over budsjettforutsetningene Bevisst nøkternhet fra sekretariatssjefen i budsjetteringen i utgangspunktet 3

25 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Medlemstall og kontingentfordeling Medlemstall per Studentmedlemmer per Medlemstall ekskl. studenter per ,65 % ,79 % Gjennomsnittlig medlemstall Gj.snittstall studentmedlemmer Gjennomsnittlig medlemstal eks. studenter Gjennomsnittlig ant. medlemmer i arbeid ,60 % ,84 % Kontingent over antall medlemmer i arbeid (kr/økning) ,28 % ,48 % Kontingent - fordeling mellom organisasjonsleddene: (Tall i 1000 kr.) Brutto kontingentinntekt Fradrag før fordeling - (16 500) Kontingent til fordeling ,00 % ,00 % Fylkeslag, refusjon ( ) 24,30 % ( ) 25,40 % Lokalplan, driftsmidler (88 599) (82 520) Lokallaga - frikjøp (75 600) (71 600) Lokallaga - frikjøp klubb (5 600) (5 300) Sum lokallag med klubbnivå ( ) 28,90 % ( ) 30,20 % Sum fondet (19 389) 3,30 % (18 476) 3,50 % Sum overføringer ( ) 56,50 % ( ) 59,10 % Landsplan ,50 % ,90 % Medlemstallet i Utdanningsforbundet økte fra (per 1. januar 2010) til (per 1. januar 2011), en økning på 3145 medlemmer i løpet av regnskapsåret. Antallet yrkesaktive medlemmer har også økt noe, selv om økningen relativt sett er mye mindre for denne gruppen. Vi har fått en oppgang i medlemstallet for barnehage (+724), HU (+57)) og FAS (+359), og en reduksjon for grunnskole (-321) og videregående (-18). 1.2 Andre inntekter Den viktigste posten under andre inntekter er overskuddsmidler fra 40 %-ordningen i fylkeslagene som dels går til å finansiere 2010-aktivitet (Agresso-opplæring og organisasjonsstruktur), og dels avsettes som øremerket egenkapital for 2011-aktivitet på verving og utfordringer på organisasjonsstruktur. 4

26 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Lønn og sosiale kostnader Oversikt for 2010, og sammenlikning med plantall og historikk, i 1000 kroner: Personalkostnader Øvrig sekretariat Fagpol. Avd., sekr.stab og adm. funksjoner KONTO BESKRIVELSE Regnskap Prognose Budsjett Regnskap 5000 Brutto fastlønn Refunderte syke- og barselspenger (2 125) (1 847) (1 250) (2 004) 5199 Refundert lønn/adm - NORAD 5199 Fordelte personalkostnader (6 328) (6 506) (6 506) (6 431) Netto fastlønn Frikjøp tillitsvalgte sentralt 5000 Variabel lønn Naturalytelser Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre sosiale ytelser Fordelte sosiale kostnader (4 185) (4 152) (4 152) (1 679) Sosiale kostnader Sum personalkostnader Pensjonskostnadene i 2010, etter korreksjoner for aktuarberegningene, ble rundt 6 millioner kroner over prognosen. Årsaken til kostnadsøkningen er iflg. aktuaren endringer i beregningsparametre og økt tilslutning til Vital-ordningen. Denne økningen skyldes at flere ansatte enn tidligere har pensjonsordning i Vital og ikke i SPK. De øvrige lønnskostnader er stort sett som forventet. 5

27 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Administrasjonskostnader Oversikt i 1000 kroner: Administrasjonskostnader Regnskap 2010 Prognose 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Kto. Kostnadsgruppe 6000 Avskrivninger Transportkostnader Kostnader lokaler - konferansesenteret Kostnader lokaler Leie/service maskiner Inventar, IKT-utstyr med mer Vedlikehold/service, lisenser Honorarer,IKT-tjenester, leiet hjelp Aviser, trykksaker, kurs ansatte Telefon, linjekostnad, porto Møtevirksomhet Diverse adm.kostnader Sum brutto felles adm.kostnader Viderefordeling til andre koststeder (28 192) (27 709) (27 709) (23 426) Netto administrasjonskostnader Det er særlig avskrivningene under administrasjonskostnadene som viser gunstige tall for Det ønskede reduserte investeringsnivå i 2009, som ble ytterlig lavere i 2010, har redusert avskrivningskostnadene betydelig. Effekten vil også påvirke 2011 positivt. Ellers viser kostnad for lokaler gunstig tall sammenliknet med budsjett, og årsaken her ligger i en historisk feil i behandlingen av gårdeiers andel av felleskostnadene fakturert fra Seksjonssameiet. Feilen er korrigert i 2010, og fondet som gårdeier må bære denne andelen av kostnadene. 6

28 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Presse- og informasjonsvirksomheten Oversikt i 1000 kroner: Presse- og informasjonsvirksomhet Resultatoversikt Regnskap Prognose Budsjett Regnskap (000 NOK) Indirekte avdelingskostnader 5000 Personalkostnader Administrasjonskostnader Mottatte administrasjonskostnader Sum indirekte avdelingskostnader Direkte aktivitetskostnader: Medlems- og opinionsundersøkelse Info-abonnementer Annet pressearbeid Informasjonsmateriell, hefter Almanakkostnader - bruttokostnad Drift Intern WEB (Intranett) Drift ekstern WEB (Internett) Kampanjer/annonser Verving av medlemmer Profileringsmateriell *) Øvrig informasjonsvirksomhet Forbundsnytt Sum direkte aktivitetskostnader Sum totalt informasjonskostnader Avviket for presse- og informasjonsvirksomheten ligger vesentlig på aktivitetskostnadene, med underforbruk på flere av postene. Underforbruk på noen av disse postene har sammenheng med stor turn-over av personale i Avviket på vervekostnadene har sammenheng med at sekretariatet ikke har hatt tilstrekkelig personalressurser til dette arbeidet. Det ble derfor lagt inn øking i personalressurser for 2011 for å øke aktivitetsnivået. 7

29 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Internasjonalt arbeid Oversikt i 1000 kroner: Avdeling internasjonalt arbeid Regnskap Prognose Budsjett Regnskap Resultatoversikt Prosjektvirksomheten: Bruttokostnad NORAD prosjektvirksomhet Øvrig prosjektvirksomhet Brutto kostnader prosjektvirksomhet Tilskudd fra NORAD - 90 % av prosjektkostnad (5 520) (5 520) (4 518) Netto direktekostnader prosjektvirksomheten Avdelingskostnader/administrasjon: Personalkostnader Administrasjonsgodtgjøring fra NORAD -260 (480) (480) (397) Administrasjonskostnader Mottatte lønnskostnader Mottatte administrasjonskostnader Sum indirekte avdelingskostnader Netto kostnad internasjonalt arbeid Prosjektkostnadene i den øverste delen av tabellen inneholder ikke personalinnsats for prosjektgjennomføring og administrasjon; kostnaden er i all hovedsak disponert av de lokale samarbeidspartnerne. En mindre del dekker reisekostnader for å følge opp prosjektene. Prosjektkostnadene i internasjonal avdeling er i stor grad finansiert av Norad-midler. Utdanningsforbundet dekker 10 % av de prosjektene som Norad finansierer, og 100 % av de øvrige prosjekter. Totalt dekker forbundet ca. 2/3 av avdelingens totale kostnader. Avviket på prosjektvirksomheten utenom Norad skyldes en korreksjon av historisk feil i balansen for avsetning for prosjektkostnader. Det lave tallet i administrasjonsgodtgjøring Norad skyldes i noen grad redusert prosjektaktivitet, men også en korreksjon av 2009-avsetningen. 6. Utdanningsakademiet kursvirksomhet Utdanningsakademiets kursvirksomhet har tidligere fått tilskudd fra Tryg samfunnsmidler, men det har ikke skjedd i Omsetningen på kursvirksomheten vil særlig være avhengig av hvor mange konferanser som er lagt i regnskapsåret. Reise- møte og kurskostnader er for det meste arrangementskostnader og budsjettavviket her henger sammen med merinntektene på salg kurs. 8

30 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Utdanningsakademiet Kursvirksomheten Resultatoversikt Regnskap Prognose Budsjett Regnskap (000 NOK) Viderefakturerte kostnader - - Salg kurs Andre inntekter Sum inntekter Markedsføringskostnader Honorarer Personalkostnader Overførte personalkostnader Adm.kostnader Mottatt ford. Adm.kostn Tap på fordringer - 16 Sum reise-, kurs- og møtekostnader Sum kostnader Nettoresultat Oversikt i 1000 kroner: 7. Avdeling medlemsfordeler Regnskap Prognose Regnskap Provisjoner Purregebyrer Inntekter - provisjoner Personalkostnader Fordelte lønnskostnader Adm.kostnader Fordelte adm.kostnader Sum kostnader Nettoresultat Administrasjonskostnadene i avdelingen, som i stor grad gjelder distribusjons- og produksjonskostnader ved fornyelsen av medlemsordningene, ble lavere enn forventet og er årsaken til det forbedrede resultatet. Avviket har sammenheng med en bevisst satsing i sekretariatet for å få medlemmene over til elektroniske forsikringsdokumenter. Alle premieinnbetalinger fra medlemmer oppbevares på en egen klientbankkonto, som adskiller disse midlene fra organisasjonens ordinære likviditet. Avdeling/seksjon medlemsfordeler administrerer en premiereserve som skal brukes til å utjevne framtidige endringer i premienivå for ordningene. Premiereserven er per på betydelige 43 millioner kroner. 9

31 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Redaksjonen/medlemsbladet Resultatoversikt (000 NOK) Regnskap Prognose Budsjett Regnskap Annonser Abonnement, løssalg Sum inntekter Personalkostnader Honorar - eksterne Adm.kostnader Belastet administrasjonskostnad Porto og ekspedisjonskostnader Trykking/repro Andre produksjonskostnader Reisekostnader Tap på krav Markedsføring/div. kostnader Sum kostnader Forskjell innt/kostn.=abo.bidrag pr. medlem 149,48 148,03 151,59 150,32 Antall medlemmer: Resultatet for redaksjonen/medlemsbladet ble omtrent som forventet i Posten for tap på krav gjelder fordringer på annonsekunder. Det viser seg i ettertid at denne posten ble vesentlig overvurdert i 2010-regnskapet, og det vil derfor bli gjort en tilbakeføring/inntektsføring i regnskapet for Ambisjonene i budsjettet på redusert bruk av eksternt redaksjonelt stoff (honorarer) ble ikke helt oppnådd, men regnskapstallet betyr allikevel en vesentlig nedgang sammenliknet med tidligere år. 10

32 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Utdanningsakademiet - tidsskrifter Utdanningsakademiet Tidsskriftene Resultatoversikt Regnskap Prognose Budsjett Regnskap (000 NOK) Annonseinntekter Løssalg blader Andre inntekter Abonnementsinntekter Sum inntekter Trykking, repro tidsskrifter Andre prod.kostnader tidsskrifter Porto, eksped. tidsskrifter/bøker Markedsføringskostnader Honorarer Personalkostnader Adm.kostnader Mottatt ford. Adm.kostn Tap på fordringer 0 - Sum reise-, kurs- og møtekostnader Sum kostnader Nettoresultat Utdanningsakademiets økonomiske resultater for 2010 er vist i tabellen over. Resultatet for tidsskriftene er omtrent som forventet. 10 Medlemsblad PS - direktekostnader Posten dekker trykking og distribusjon av Pedagogstudentenes medlemsblad Under utdanning. Det har vært 3 utgivelser i regnskapsåret Tillitsvalgte sentralt Oversikt i 1000 kroner: Tillitsvalgte - personal- og adm.kostnader Regnskap 2010 Prognose 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Lønn og sosiale kostnader Frikjøp Administrasjonskostnader Andre møter, reiser og forhandlinger Fordelte adm.kostnader Sum lønn- og adm.kostnader tillitsvalgte

33 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Denne posten omfatter personalrelaterte kostnader for sentralstyret og PS sine tillitsvalgte. Totalkostnaden har økt vesentlig siden 2009; årsaken ligger dels på permisjoner for 2 sentralstyremedlemmer i 2009 og derav lavere lønnskostnader, og dels i et økt behov for pendlerordninger i dagens sentralstyre. For tillitsvalgte er det et overforbruk sammenliknet med budsjett og prognose. Det er for det første en vridning mellom frikjøp og lønn/sosiale kostnader fordi flere sentralstyremedlemmer etter hvert lønnes av organisasjonen. I personalkostnaden 2010 ligger ellers økte avsetninger for mulige ventelønnsforpliktelser og økte pendlerkostnader. Andre møter, reiser, forhandlinger har et overforbruk. Regnskapet her viser at ca kroner ble brukt i tariffsammenheng. Budsjettet ble nok satt for lavt i utgangspunktet, jf. regnskapstall for Oversikt i 1000 kroner: 12. Politisk system/vedtektsbasert møtevirksomhet Regnskap 2010 Prognose 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Sentralstyre- og au-møter Seksjonsstyrene Møter i kontaktorganene for medlemsgruppene Lederråd Spesialiseringsordningen PP-tjenesten Utvalgsmøter Representantskapsmøter/fylkesledersaml. (spes) Landsmøte Valgkomitémøter Kontrollkomitémøter Fagrådene Andre politisk opprettede fora Pensjoniststyret og pensjonisttiltak Pedagogstudentene - møtevirks Pedagogstudentene - lokallagsdrift Sum politisk system - møtevirksomheten Organisasjonsavdelingen er tillagt budsjett- og oppfølgingsansvar for den politiske møtevirksomheten. På møtevirksomheten er det gunstige budsjettavvik på hhv. representantskapsmøter, som bl.a. skyldes avlysning av junimøtet, samt på Pedagogstudentene sin aktivitet. 13. Internasjonal møtevirksomhet I denne kontogruppen ligger kostnader som først og fremst stammer fra møtevirksomhet i de internasjonale organisasjoner vi er medlem av, som EI og NLS. 12

34 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Oversikt i 1000 kroner: Internasjonal møtevirksomhet Regnskap 2010 Prognose 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 NLS-møter NLS-lederforum EI/ETUCE-møter EI-kongressen Global campaign for education 103 Andre reiser og møter internasjonalt Sum internasjonal møtevirksomhet Tillitsvalgtopplæring Tall i 1000 kroner: Tillitsvalgtopplæring sentralt Tilskudd: 2010 Regnskap Sum OU/KS OU Oslo OU/Stat OU/PBLA OU/HSH OU/Spekter Tilskudd Tilskudd fra fylkesrefusjon Fylkeslags andel (38 476) (36 687) (1 789) Tilskudd sentralt Sum kostnader Avvik tilskudd/kostnad (363) (968) (206) 51 Målgruppa for opplæringsaktiviteten sentralt er tillitsvalgte i fylkes- og lokallag, men også på arbeidsplassnivå. Målgruppa for fylkeslagenes opplæring er primært arbeidsplassnivå, men de har også kurstilbud for andre tillitsvalgtnivå. Tilskuddene fra OU/KS og OU/Oslo blir fordelt mellom sentralleddet og fylkeslaget etter forholdet 29/71. Fylkeslagene har i tillegg til sine tilskuddsrammer brukt 3 millioner kroner over drift i 2010 til tillitsvalgtopplæring. Både driftsrapporten og finansregnskapet for organisasjonsvirksomheten viser nettoaktiviteten for forbundet sentralt. Det blir ellers satt opp et eget OU-regnskap der også fylkeslagenes virksomhet er tatt med, se for øvrig posten disponering av egenkapital. Resultatene for disse to områdene må ses i sammenheng fordi en del Oslo-tillitsvalgte deltar på KS/OU-kursene uten at dette blir kostnadsmessig registrert i regnskapet sentralt. Tilskuddsordningen i Oslo er dårligere enn den for OU/KS, og fylkeslaget må derfor få tilført ressurser fra fylkeslagenes kontingentressurs for å kunne tilby likeverdig skolering. For OU/Stat derimot, er tilskuddsordningene mye gunstigere enn i OU/KS. Det har derfor tradisjonelt vært vanskelig å lage et tilstrekkelig omfattende kurstilbud for å bruke opp midlene. I 2010 har det vært et underforbruk på kroner. Disse pengene må tilbake til Unio for refordeling mellom forbundene. På PBLA-området er det lagt opp til mer omfattende skolering i I egenkapitalen sentralt er det ved utgangen av 2010 øremerket ca. 6,7 millioner kroner til tillitsvalgtopplæring. Egenkapitalposten anses som en intern reserve for framtidig overforbruk på dette aktivitetsområdet. 13

35 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Sentralstyrets disposisjon Oversikt i hele kroner: Vedtak Prosj Aktivitet Vedtak Prognose Regnskap Ansvarlig AU 81/ Barnehagedagen Gun Aamodt AU 3/ AU 3/09 Kvalitetskommuner, frikjøp Berit A. Halkjelsvik AU 13/ AU 13/09 Nobelinst.lærerkurs K.Basteson AU 105/ Norsk OMEP-Søknad om konferansestøtte Arne Bråten AU 113/ Samarbeid med IMTEC ang. Utdanningskonferanse i Bergen Torbjørn Ryssevik AU 107/09 Samarbeidspartner på NKUL Tove Hauge AU 120/ Felles prosj. Med LO om frafall fra VGO (FAFO) Astrid Sund AU 3/ Støtte til prosjekt Ungdommens kritikerpris Marianne L. Lewin AU 4/10 Global Action week samarb. Fotballforb Kathrine Blyverket AU 9/10 Arbeidsseminar arrangement barnehage/skole John Kaurel AU 10/ AU 10/10 Brenna-utvalgs arbeid Utd.pol.avd SST 36/ Støtte jordskjelofre Haiti Einar Lied AU 15/10 Støtte Elevorganisasjonen - dokumenter til Elevtinget Marianne L. Lewin AU 16/10 Støtte konferanse "Ny giv" mars Marianne L. Lewin AU 17/10 Støtte konferanse digitale læremidler Tove Hauge AU 18/ Støtte Nobelinstituttets lærerkurs mars Karianne S. Basteson AU 21/ Støtte konferanse TVIVL Ragnhild Midtbø AU 19/10 EIs møte for medlemsorg. i OECD-land Sonia Monfort Roedelé AU 20/10 Deltagelse på EIs kvinnekonf. i Bangkok Ingrid Convery AU 35/ Støtte forskningsarbeid førskolelæreryrket Einar Juell SSt 67/ Medlemsundersøkelse Trond Harsvik AU 53/ Deltakelse studietur Euroskills Astrid Sund AU 7/ Samling 6. mai 2010 råd og utvalg Astrid Sund AU 68/10 Realfagkurs november Einar Lid AU 73/ Center for verdens språk på Island Marianne L. Lewin AU 90/ Vervekampanje PS Jan M. Vevatne AU 91/10 EIs konferanse om høyere utdanning og forskning Tove Hauge AU 94/10 Årsmøte Nordisk komité for handelsundervisning Marianne L. Lewin AU 98/ Yrkes-NM 2010, deltakelse fra Utdanningsforbundet Astrid Sund AU 105/ SADTU 7. nasjonale kongress Lajla Blom SST157/ Støtte flomofre Pakistan Einar Lid AU 108/10 Deltakelse ETUCE kongress okt Sonia Monfort Roedelé AU 109/10 Støttearrangør NKUL Tove Hauge AU 115/10 Deltakelse EI skoleled.sem 19-20/ Berit A. Halkjelsvik AU 116/ Lærernes Dag annonse Karin Torp Diverse SST 175/ Forskningsprosjekt-den prof lærer Jorun Dahl Norgård AU 131/ Ad hocsamling lærere i fagskolen - høst Astrid Sund AU nov 2010 Støtte til EM i ungdomsbedrift Marianne L. Lewin AU 138/ TV-aksjonen, Flyktningehjelpen Einar Lid Arkivprosjekt utsatt i mange år - Liss/arkivet E Røstøl AU 149/10 Støtte Lærermiddelpris - Nasjonal Læremiddelkonferanse Marianne L. Lewin AU 150/10 Kritikerpris Marianne L. Lewin AU 15. des. Økonomisk støtte forskningsprosj. Selskapsskatt m.m. (EI) Sonia Monfort Roedelé Det er gunstig avvik mot budsjett på posten sentralstyrets disposisjon, mest fordi rammen ikke ble brukt opp fullt ut i form av bevilgninger. I noen grad er det forsinkede/avlyste aktiviteter som spiller inn. Det kan også være feilkonteringer, der kostnaden ligger andre steder i resultatregnskapet. 14

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 LM-SAK 7.2/12 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sentralstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet tar til etterretning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert.

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert. JP/15.02.13 Sak 24/13 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2012 Foreningens resultat for 2012 viser et overskudd på kr 2 426 025. Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Sak 7: Regnskap 1 Sak 7 Regnskap Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Forslag 7.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen tar oversikten over regnskapene for 2010,

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Resultatregnskapet for 3. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 211 056. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: 4.1.1 Kontingentordninger 4.1.1.1

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 11 109 054 10 975 000 134

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016 DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2016 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2015 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Kontingent 34 419 974 32

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16 1 Innhold Innledning... 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Medlemsutvikling... 3 2. Inntektsutviklingen... 5 2.1 Snittkontingent per medlem... 6 2.2 Fordeling av totalinntekter på enkelte områder... 7 2.3 Finansinntekter...

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 22 026 863 21 950 000 76 863

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer