Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010"

Transkript

1 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2010 Utdanningsforbundet konsern s Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift 2010 resultatregnskap s Revisjon og årsregnskap for OU-midler 2010 s Driftsregnskap 2010 for organisasjonsdriften s Årsberetning og regnskap Bedre Skole 2010 s Revisjon, årsberetning, regnskap, konsern Utdanningsforbundets fond s Revisjon, årsberetning, regnskap Hausmannsgate Utvikling AS s Revisjon, årsberetning, regnskap Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS s Revisjon, årsberetning, regnskap Hurdalsjøen hotell AS s Årsregnskap Bjørnsonfondet 2010 s Revisjon, årsberetning, regnskap Oslo Lærerinnelags fond 2010 s Revisjon, årsberetning, regnskap Skolefrontens fond 2010 s. 95

2 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

3 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

4 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

5 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

6 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

7 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

8 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

9 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

10 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

11 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

12 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

13 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

14 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

15 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

16 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

17 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

18 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

19 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

20 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

21 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

22 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Driftsregnskap for organisasjonsvirksomheten 2010 Denne delen av regnskapsdokumentet er en intern orientering, og omfattes ikke av revisors beretning. Kommentarene relaterer seg i noen grad til finansregnskapets oppstillinger, men i hovedsak til driftsrapporten for organisasjonsdriften, som sammenfaller med det oppsettet som brukes i den løpende regnskapsrapporteringen mot budsjett. Budsjettet for organisasjonsdriften sentralt vedtas i begynnelsen av året, men oppdaterte prognoser legges fram for sentralstyret flere ganger gjennom året. Hovedtabellen, som er et driftsregnskapsoppsett for organisasjonsdriften inkl resultat fra tillitsvalgtopplæringsområdene, vises i dokumentet nedenfor. Til flere av postene i tabellen er det laget mer utfyllende presentasjon i egne tabeller og kommentarer med nummerisk henvisning til hovedoppsettet. Noen av hovedpostene i driftsrapporten er ikke kommentert spesielt i dette dokumentet. Disse anses i hovedsak som selvforklarende, eller er av økonomisk beskjedent omfang. Til slutt i denne delen er det laget en kommentar til balansen for organisasjonsvirksomheten (inkl. OU-områdene). Resultatbildet for 2010 preges i korte trekk av: Langt bedre kontingentinntekter enn tidligere antatt Andre inntekter høyere enn budsjettert, blant annet andel av 40 %-midlene fylkesplan til finansiering av Agresso-aktiviteten i Høyere pensjonskostnader ut fra aktuarberegningen enn budsjettert, men øvrige personalkostnader var innenfor rammene Gunstige avvik på felles administrasjonskostnader, blant annet avskrivninger Underforbruk/gunstige avvik på en rekke kostnadsposter sammenliknet med prognosetall Finansinntekter over forventet Årsresultat til fri egenkapital for organisasjonsdriften som forsvarer lønnsutviklingen og 0,5 % volumvekst (medlemsvekst). Et sterkt forbedret, overskytende årsresultat godskrives fondet med 12,5 millioner kroner. Fondet har i tillegg fått 4,1 mill. kroner av overskuddsmidler fra frikjøpsordningen for lokallagene. Det vises til detaljerte kommentarer nedenfor i dokumentet. Kommentarer til nøkkeltall for konsernet finnes i økonomidelen til sentralstyrets melding for Totalrapporten under viser regnskapstall i 1000 kroner, og sammenlikning med plantall og historikk. 1

23 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET Organisasjonsdriften sentralt Resultatrapport N o tehenv./ fo rd. R egnskapspro gno se P ro gno se B udsjett R egnskap Gjennomsn. ant. medl. i arbeid Kontingent over betalende medl , , , ,00 7,3 % 4,3 % 4,7 % 4,5 % Brutto kontingentinntekter Refundert fylkesplan 24,3 % ( ) Refundert lokalplan med klubbnivå 28,9 % ( ) Refundert fondet 3,3 % (19 389) Netto kontingentinntekter 43,5 % Andre inntekter Sum inntekter Lønn og sosiale kostnader øvrig sekretariat Administrasjonskostnader sekretariatet for øvrig Sum sekretariatskostnader Pressetiltak, informasjon, markedsføring Internasjonalt arbeid Kursvirksomheten og øvrig Utdanningsakademiet Medlemsfordeler (forsikring) - nettoresultat 7 (2 515) Redaksjonen Utdanning - nettokostnad Øvrige tidsskrifter - nettokostnad Medlemsblad PS - direktekostnader Tillitsvalgte - personal- og adm.kostnader Politisk system - møtevirksomhet Internasjonal møtevirksomhet Tillitsvalgtopplæring over drift - privat 14 (334) Tillitsvalgtopplæring over drift - KS/OU + Oslo Sentralstyrets disposisjon Juridisk bistand - eksterne kostnader Uravstemning - materiell og ekspedisjon Kontingenter Unio, EI/EIE/ETUCE/NLS m.m Medlemsstipend over drift (inkl. Etterutdanningsordn.) Økonomiske tilskudd Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Resultat før disposisjoner Disposisjoner: Økt avsetning øremerket egenkapital ord.drift Årsresultat tilført fondet Oppløst/tilbakeført øremerket egenkapital Årsresultat tilført fri egenkapital

24 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Den interne driftsrapporten er en aktivitetsbasert resultatoppstilling som avviker mye fra finansregnskapets resultatrapport, som viser detaljer per inntekts- og kostnadstype. Men resultatområdet er ellers det samme. 1.1 Kontingentinntekter Kontingentinntektene ble vesentlig bedre enn budsjettert. Dette har nok flere årsaker: Et totalt medlemstall som lå noe over prognosen, og medførte en høyere inntekt særlig på girorutinene. Blant annet ble medlemstallet for pensjonister høyere enn forventet, og bidro til en høyere kontingentinngang fra denne medlemsgruppen Direktekontingent totalt ble 12,5 mill. kroner bedre enn 2009, dette var ca. 5 mill. kroner bedre enn forventet, men skyldes også: Sekretariatet har tatt i bruk direktefakturering (KK19) på en mer offensiv måte for å fakturere perioder med uteblitt kontingenttrekk. Minstekontingentøkningen hadde større betydning enn forutsatt Resten av avviket ligger på trukket kontingent, og her er mulige forklaringer: Sekretariatet har nye og forbedrede oppfølgingsrutiner av medlemmer som har falt ut av trekk, med direktegiro på KK 19, medfører også at de raskere enn før ordner med å komme i trekk igjen. Mer offensiv iverksetting (tidsmessig introduksjon) av nye satser for maksimumskontingent sammenliknet med Maksimumsbeløpet økte ca. 5,2 % pga. høyere lønnsvekst enn snittet for lektor med opprykk på topp ansiennitet. Satsen fikk derfor større virkning enn forutsatt. Det er sannsynlig at gjennomsnittlig lønnsvekst generelt lå over budsjettforutsetningene Bevisst nøkternhet fra sekretariatssjefen i budsjetteringen i utgangspunktet 3

25 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Medlemstall og kontingentfordeling Medlemstall per Studentmedlemmer per Medlemstall ekskl. studenter per ,65 % ,79 % Gjennomsnittlig medlemstall Gj.snittstall studentmedlemmer Gjennomsnittlig medlemstal eks. studenter Gjennomsnittlig ant. medlemmer i arbeid ,60 % ,84 % Kontingent over antall medlemmer i arbeid (kr/økning) ,28 % ,48 % Kontingent - fordeling mellom organisasjonsleddene: (Tall i 1000 kr.) Brutto kontingentinntekt Fradrag før fordeling - (16 500) Kontingent til fordeling ,00 % ,00 % Fylkeslag, refusjon ( ) 24,30 % ( ) 25,40 % Lokalplan, driftsmidler (88 599) (82 520) Lokallaga - frikjøp (75 600) (71 600) Lokallaga - frikjøp klubb (5 600) (5 300) Sum lokallag med klubbnivå ( ) 28,90 % ( ) 30,20 % Sum fondet (19 389) 3,30 % (18 476) 3,50 % Sum overføringer ( ) 56,50 % ( ) 59,10 % Landsplan ,50 % ,90 % Medlemstallet i Utdanningsforbundet økte fra (per 1. januar 2010) til (per 1. januar 2011), en økning på 3145 medlemmer i løpet av regnskapsåret. Antallet yrkesaktive medlemmer har også økt noe, selv om økningen relativt sett er mye mindre for denne gruppen. Vi har fått en oppgang i medlemstallet for barnehage (+724), HU (+57)) og FAS (+359), og en reduksjon for grunnskole (-321) og videregående (-18). 1.2 Andre inntekter Den viktigste posten under andre inntekter er overskuddsmidler fra 40 %-ordningen i fylkeslagene som dels går til å finansiere 2010-aktivitet (Agresso-opplæring og organisasjonsstruktur), og dels avsettes som øremerket egenkapital for 2011-aktivitet på verving og utfordringer på organisasjonsstruktur. 4

26 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Lønn og sosiale kostnader Oversikt for 2010, og sammenlikning med plantall og historikk, i 1000 kroner: Personalkostnader Øvrig sekretariat Fagpol. Avd., sekr.stab og adm. funksjoner KONTO BESKRIVELSE Regnskap Prognose Budsjett Regnskap 5000 Brutto fastlønn Refunderte syke- og barselspenger (2 125) (1 847) (1 250) (2 004) 5199 Refundert lønn/adm - NORAD 5199 Fordelte personalkostnader (6 328) (6 506) (6 506) (6 431) Netto fastlønn Frikjøp tillitsvalgte sentralt 5000 Variabel lønn Naturalytelser Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre sosiale ytelser Fordelte sosiale kostnader (4 185) (4 152) (4 152) (1 679) Sosiale kostnader Sum personalkostnader Pensjonskostnadene i 2010, etter korreksjoner for aktuarberegningene, ble rundt 6 millioner kroner over prognosen. Årsaken til kostnadsøkningen er iflg. aktuaren endringer i beregningsparametre og økt tilslutning til Vital-ordningen. Denne økningen skyldes at flere ansatte enn tidligere har pensjonsordning i Vital og ikke i SPK. De øvrige lønnskostnader er stort sett som forventet. 5

27 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Administrasjonskostnader Oversikt i 1000 kroner: Administrasjonskostnader Regnskap 2010 Prognose 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Kto. Kostnadsgruppe 6000 Avskrivninger Transportkostnader Kostnader lokaler - konferansesenteret Kostnader lokaler Leie/service maskiner Inventar, IKT-utstyr med mer Vedlikehold/service, lisenser Honorarer,IKT-tjenester, leiet hjelp Aviser, trykksaker, kurs ansatte Telefon, linjekostnad, porto Møtevirksomhet Diverse adm.kostnader Sum brutto felles adm.kostnader Viderefordeling til andre koststeder (28 192) (27 709) (27 709) (23 426) Netto administrasjonskostnader Det er særlig avskrivningene under administrasjonskostnadene som viser gunstige tall for Det ønskede reduserte investeringsnivå i 2009, som ble ytterlig lavere i 2010, har redusert avskrivningskostnadene betydelig. Effekten vil også påvirke 2011 positivt. Ellers viser kostnad for lokaler gunstig tall sammenliknet med budsjett, og årsaken her ligger i en historisk feil i behandlingen av gårdeiers andel av felleskostnadene fakturert fra Seksjonssameiet. Feilen er korrigert i 2010, og fondet som gårdeier må bære denne andelen av kostnadene. 6

28 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Presse- og informasjonsvirksomheten Oversikt i 1000 kroner: Presse- og informasjonsvirksomhet Resultatoversikt Regnskap Prognose Budsjett Regnskap (000 NOK) Indirekte avdelingskostnader 5000 Personalkostnader Administrasjonskostnader Mottatte administrasjonskostnader Sum indirekte avdelingskostnader Direkte aktivitetskostnader: Medlems- og opinionsundersøkelse Info-abonnementer Annet pressearbeid Informasjonsmateriell, hefter Almanakkostnader - bruttokostnad Drift Intern WEB (Intranett) Drift ekstern WEB (Internett) Kampanjer/annonser Verving av medlemmer Profileringsmateriell *) Øvrig informasjonsvirksomhet Forbundsnytt Sum direkte aktivitetskostnader Sum totalt informasjonskostnader Avviket for presse- og informasjonsvirksomheten ligger vesentlig på aktivitetskostnadene, med underforbruk på flere av postene. Underforbruk på noen av disse postene har sammenheng med stor turn-over av personale i Avviket på vervekostnadene har sammenheng med at sekretariatet ikke har hatt tilstrekkelig personalressurser til dette arbeidet. Det ble derfor lagt inn øking i personalressurser for 2011 for å øke aktivitetsnivået. 7

29 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Internasjonalt arbeid Oversikt i 1000 kroner: Avdeling internasjonalt arbeid Regnskap Prognose Budsjett Regnskap Resultatoversikt Prosjektvirksomheten: Bruttokostnad NORAD prosjektvirksomhet Øvrig prosjektvirksomhet Brutto kostnader prosjektvirksomhet Tilskudd fra NORAD - 90 % av prosjektkostnad (5 520) (5 520) (4 518) Netto direktekostnader prosjektvirksomheten Avdelingskostnader/administrasjon: Personalkostnader Administrasjonsgodtgjøring fra NORAD -260 (480) (480) (397) Administrasjonskostnader Mottatte lønnskostnader Mottatte administrasjonskostnader Sum indirekte avdelingskostnader Netto kostnad internasjonalt arbeid Prosjektkostnadene i den øverste delen av tabellen inneholder ikke personalinnsats for prosjektgjennomføring og administrasjon; kostnaden er i all hovedsak disponert av de lokale samarbeidspartnerne. En mindre del dekker reisekostnader for å følge opp prosjektene. Prosjektkostnadene i internasjonal avdeling er i stor grad finansiert av Norad-midler. Utdanningsforbundet dekker 10 % av de prosjektene som Norad finansierer, og 100 % av de øvrige prosjekter. Totalt dekker forbundet ca. 2/3 av avdelingens totale kostnader. Avviket på prosjektvirksomheten utenom Norad skyldes en korreksjon av historisk feil i balansen for avsetning for prosjektkostnader. Det lave tallet i administrasjonsgodtgjøring Norad skyldes i noen grad redusert prosjektaktivitet, men også en korreksjon av 2009-avsetningen. 6. Utdanningsakademiet kursvirksomhet Utdanningsakademiets kursvirksomhet har tidligere fått tilskudd fra Tryg samfunnsmidler, men det har ikke skjedd i Omsetningen på kursvirksomheten vil særlig være avhengig av hvor mange konferanser som er lagt i regnskapsåret. Reise- møte og kurskostnader er for det meste arrangementskostnader og budsjettavviket her henger sammen med merinntektene på salg kurs. 8

30 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Utdanningsakademiet Kursvirksomheten Resultatoversikt Regnskap Prognose Budsjett Regnskap (000 NOK) Viderefakturerte kostnader - - Salg kurs Andre inntekter Sum inntekter Markedsføringskostnader Honorarer Personalkostnader Overførte personalkostnader Adm.kostnader Mottatt ford. Adm.kostn Tap på fordringer - 16 Sum reise-, kurs- og møtekostnader Sum kostnader Nettoresultat Oversikt i 1000 kroner: 7. Avdeling medlemsfordeler Regnskap Prognose Regnskap Provisjoner Purregebyrer Inntekter - provisjoner Personalkostnader Fordelte lønnskostnader Adm.kostnader Fordelte adm.kostnader Sum kostnader Nettoresultat Administrasjonskostnadene i avdelingen, som i stor grad gjelder distribusjons- og produksjonskostnader ved fornyelsen av medlemsordningene, ble lavere enn forventet og er årsaken til det forbedrede resultatet. Avviket har sammenheng med en bevisst satsing i sekretariatet for å få medlemmene over til elektroniske forsikringsdokumenter. Alle premieinnbetalinger fra medlemmer oppbevares på en egen klientbankkonto, som adskiller disse midlene fra organisasjonens ordinære likviditet. Avdeling/seksjon medlemsfordeler administrerer en premiereserve som skal brukes til å utjevne framtidige endringer i premienivå for ordningene. Premiereserven er per på betydelige 43 millioner kroner. 9

31 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Redaksjonen/medlemsbladet Resultatoversikt (000 NOK) Regnskap Prognose Budsjett Regnskap Annonser Abonnement, løssalg Sum inntekter Personalkostnader Honorar - eksterne Adm.kostnader Belastet administrasjonskostnad Porto og ekspedisjonskostnader Trykking/repro Andre produksjonskostnader Reisekostnader Tap på krav Markedsføring/div. kostnader Sum kostnader Forskjell innt/kostn.=abo.bidrag pr. medlem 149,48 148,03 151,59 150,32 Antall medlemmer: Resultatet for redaksjonen/medlemsbladet ble omtrent som forventet i Posten for tap på krav gjelder fordringer på annonsekunder. Det viser seg i ettertid at denne posten ble vesentlig overvurdert i 2010-regnskapet, og det vil derfor bli gjort en tilbakeføring/inntektsføring i regnskapet for Ambisjonene i budsjettet på redusert bruk av eksternt redaksjonelt stoff (honorarer) ble ikke helt oppnådd, men regnskapstallet betyr allikevel en vesentlig nedgang sammenliknet med tidligere år. 10

32 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Utdanningsakademiet - tidsskrifter Utdanningsakademiet Tidsskriftene Resultatoversikt Regnskap Prognose Budsjett Regnskap (000 NOK) Annonseinntekter Løssalg blader Andre inntekter Abonnementsinntekter Sum inntekter Trykking, repro tidsskrifter Andre prod.kostnader tidsskrifter Porto, eksped. tidsskrifter/bøker Markedsføringskostnader Honorarer Personalkostnader Adm.kostnader Mottatt ford. Adm.kostn Tap på fordringer 0 - Sum reise-, kurs- og møtekostnader Sum kostnader Nettoresultat Utdanningsakademiets økonomiske resultater for 2010 er vist i tabellen over. Resultatet for tidsskriftene er omtrent som forventet. 10 Medlemsblad PS - direktekostnader Posten dekker trykking og distribusjon av Pedagogstudentenes medlemsblad Under utdanning. Det har vært 3 utgivelser i regnskapsåret Tillitsvalgte sentralt Oversikt i 1000 kroner: Tillitsvalgte - personal- og adm.kostnader Regnskap 2010 Prognose 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Lønn og sosiale kostnader Frikjøp Administrasjonskostnader Andre møter, reiser og forhandlinger Fordelte adm.kostnader Sum lønn- og adm.kostnader tillitsvalgte

33 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Denne posten omfatter personalrelaterte kostnader for sentralstyret og PS sine tillitsvalgte. Totalkostnaden har økt vesentlig siden 2009; årsaken ligger dels på permisjoner for 2 sentralstyremedlemmer i 2009 og derav lavere lønnskostnader, og dels i et økt behov for pendlerordninger i dagens sentralstyre. For tillitsvalgte er det et overforbruk sammenliknet med budsjett og prognose. Det er for det første en vridning mellom frikjøp og lønn/sosiale kostnader fordi flere sentralstyremedlemmer etter hvert lønnes av organisasjonen. I personalkostnaden 2010 ligger ellers økte avsetninger for mulige ventelønnsforpliktelser og økte pendlerkostnader. Andre møter, reiser, forhandlinger har et overforbruk. Regnskapet her viser at ca kroner ble brukt i tariffsammenheng. Budsjettet ble nok satt for lavt i utgangspunktet, jf. regnskapstall for Oversikt i 1000 kroner: 12. Politisk system/vedtektsbasert møtevirksomhet Regnskap 2010 Prognose 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Sentralstyre- og au-møter Seksjonsstyrene Møter i kontaktorganene for medlemsgruppene Lederråd Spesialiseringsordningen PP-tjenesten Utvalgsmøter Representantskapsmøter/fylkesledersaml. (spes) Landsmøte Valgkomitémøter Kontrollkomitémøter Fagrådene Andre politisk opprettede fora Pensjoniststyret og pensjonisttiltak Pedagogstudentene - møtevirks Pedagogstudentene - lokallagsdrift Sum politisk system - møtevirksomheten Organisasjonsavdelingen er tillagt budsjett- og oppfølgingsansvar for den politiske møtevirksomheten. På møtevirksomheten er det gunstige budsjettavvik på hhv. representantskapsmøter, som bl.a. skyldes avlysning av junimøtet, samt på Pedagogstudentene sin aktivitet. 13. Internasjonal møtevirksomhet I denne kontogruppen ligger kostnader som først og fremst stammer fra møtevirksomhet i de internasjonale organisasjoner vi er medlem av, som EI og NLS. 12

34 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Oversikt i 1000 kroner: Internasjonal møtevirksomhet Regnskap 2010 Prognose 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 NLS-møter NLS-lederforum EI/ETUCE-møter EI-kongressen Global campaign for education 103 Andre reiser og møter internasjonalt Sum internasjonal møtevirksomhet Tillitsvalgtopplæring Tall i 1000 kroner: Tillitsvalgtopplæring sentralt Tilskudd: 2010 Regnskap Sum OU/KS OU Oslo OU/Stat OU/PBLA OU/HSH OU/Spekter Tilskudd Tilskudd fra fylkesrefusjon Fylkeslags andel (38 476) (36 687) (1 789) Tilskudd sentralt Sum kostnader Avvik tilskudd/kostnad (363) (968) (206) 51 Målgruppa for opplæringsaktiviteten sentralt er tillitsvalgte i fylkes- og lokallag, men også på arbeidsplassnivå. Målgruppa for fylkeslagenes opplæring er primært arbeidsplassnivå, men de har også kurstilbud for andre tillitsvalgtnivå. Tilskuddene fra OU/KS og OU/Oslo blir fordelt mellom sentralleddet og fylkeslaget etter forholdet 29/71. Fylkeslagene har i tillegg til sine tilskuddsrammer brukt 3 millioner kroner over drift i 2010 til tillitsvalgtopplæring. Både driftsrapporten og finansregnskapet for organisasjonsvirksomheten viser nettoaktiviteten for forbundet sentralt. Det blir ellers satt opp et eget OU-regnskap der også fylkeslagenes virksomhet er tatt med, se for øvrig posten disponering av egenkapital. Resultatene for disse to områdene må ses i sammenheng fordi en del Oslo-tillitsvalgte deltar på KS/OU-kursene uten at dette blir kostnadsmessig registrert i regnskapet sentralt. Tilskuddsordningen i Oslo er dårligere enn den for OU/KS, og fylkeslaget må derfor få tilført ressurser fra fylkeslagenes kontingentressurs for å kunne tilby likeverdig skolering. For OU/Stat derimot, er tilskuddsordningene mye gunstigere enn i OU/KS. Det har derfor tradisjonelt vært vanskelig å lage et tilstrekkelig omfattende kurstilbud for å bruke opp midlene. I 2010 har det vært et underforbruk på kroner. Disse pengene må tilbake til Unio for refordeling mellom forbundene. På PBLA-området er det lagt opp til mer omfattende skolering i I egenkapitalen sentralt er det ved utgangen av 2010 øremerket ca. 6,7 millioner kroner til tillitsvalgtopplæring. Egenkapitalposten anses som en intern reserve for framtidig overforbruk på dette aktivitetsområdet. 13

35 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Sentralstyrets disposisjon Oversikt i hele kroner: Vedtak Prosj Aktivitet Vedtak Prognose Regnskap Ansvarlig AU 81/ Barnehagedagen Gun Aamodt AU 3/ AU 3/09 Kvalitetskommuner, frikjøp Berit A. Halkjelsvik AU 13/ AU 13/09 Nobelinst.lærerkurs K.Basteson AU 105/ Norsk OMEP-Søknad om konferansestøtte Arne Bråten AU 113/ Samarbeid med IMTEC ang. Utdanningskonferanse i Bergen Torbjørn Ryssevik AU 107/09 Samarbeidspartner på NKUL Tove Hauge AU 120/ Felles prosj. Med LO om frafall fra VGO (FAFO) Astrid Sund AU 3/ Støtte til prosjekt Ungdommens kritikerpris Marianne L. Lewin AU 4/10 Global Action week samarb. Fotballforb Kathrine Blyverket AU 9/10 Arbeidsseminar arrangement barnehage/skole John Kaurel AU 10/ AU 10/10 Brenna-utvalgs arbeid Utd.pol.avd SST 36/ Støtte jordskjelofre Haiti Einar Lied AU 15/10 Støtte Elevorganisasjonen - dokumenter til Elevtinget Marianne L. Lewin AU 16/10 Støtte konferanse "Ny giv" mars Marianne L. Lewin AU 17/10 Støtte konferanse digitale læremidler Tove Hauge AU 18/ Støtte Nobelinstituttets lærerkurs mars Karianne S. Basteson AU 21/ Støtte konferanse TVIVL Ragnhild Midtbø AU 19/10 EIs møte for medlemsorg. i OECD-land Sonia Monfort Roedelé AU 20/10 Deltagelse på EIs kvinnekonf. i Bangkok Ingrid Convery AU 35/ Støtte forskningsarbeid førskolelæreryrket Einar Juell SSt 67/ Medlemsundersøkelse Trond Harsvik AU 53/ Deltakelse studietur Euroskills Astrid Sund AU 7/ Samling 6. mai 2010 råd og utvalg Astrid Sund AU 68/10 Realfagkurs november Einar Lid AU 73/ Center for verdens språk på Island Marianne L. Lewin AU 90/ Vervekampanje PS Jan M. Vevatne AU 91/10 EIs konferanse om høyere utdanning og forskning Tove Hauge AU 94/10 Årsmøte Nordisk komité for handelsundervisning Marianne L. Lewin AU 98/ Yrkes-NM 2010, deltakelse fra Utdanningsforbundet Astrid Sund AU 105/ SADTU 7. nasjonale kongress Lajla Blom SST157/ Støtte flomofre Pakistan Einar Lid AU 108/10 Deltakelse ETUCE kongress okt Sonia Monfort Roedelé AU 109/10 Støttearrangør NKUL Tove Hauge AU 115/10 Deltakelse EI skoleled.sem 19-20/ Berit A. Halkjelsvik AU 116/ Lærernes Dag annonse Karin Torp Diverse SST 175/ Forskningsprosjekt-den prof lærer Jorun Dahl Norgård AU 131/ Ad hocsamling lærere i fagskolen - høst Astrid Sund AU nov 2010 Støtte til EM i ungdomsbedrift Marianne L. Lewin AU 138/ TV-aksjonen, Flyktningehjelpen Einar Lid Arkivprosjekt utsatt i mange år - Liss/arkivet E Røstøl AU 149/10 Støtte Lærermiddelpris - Nasjonal Læremiddelkonferanse Marianne L. Lewin AU 150/10 Kritikerpris Marianne L. Lewin AU 15. des. Økonomisk støtte forskningsprosj. Selskapsskatt m.m. (EI) Sonia Monfort Roedelé Det er gunstig avvik mot budsjett på posten sentralstyrets disposisjon, mest fordi rammen ikke ble brukt opp fullt ut i form av bevilgninger. I noen grad er det forsinkede/avlyste aktiviteter som spiller inn. Det kan også være feilkonteringer, der kostnaden ligger andre steder i resultatregnskapet. 14

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning.

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. 100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. I 2013 ble 8 av 19 544 nye pensjoner betalt for sent. Det betyr at 99,9 % ble betalt i tide. 50 Årsregnskap

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer