CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad"

Transkript

1 CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad Regionale muligheter - næringsutvikling UTKAST Skaper merverdi ved å rådgi, utvikle og restrukturere teknologibaserte selskaper i energi- og maritim sektor Fortrolig

2 CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad Regionale muligheter - næringsutvikling Utarbeidet av : Torgeir Nærø Sign : Dato : Kontrollert av : Asle Lygre Sign : Dato : Side 1

3 REVISJONSSTATUS Oversikten viser hvilke endringer som er gjort siden forrige revisjon, gjeldende revisjon med tilhørende utgivelsesdato. Kapittel/Side Endring Revisjon Dato Hele Rapport Utkast Side 2

4 INNHOLD 1 Ansvar Sammendrag og anbefalinger Oppgave og mandat Bakgrunn Karbonfangst, transport og lagring - en oversikt... 8 Verdikjeden... 8 Markedet Internasjonalt FoU-senter for CO 2 på Mongstad Test Center Mongstad Hvordan organiseres TCM? Ambisjoner og forbedringspotensiale Lokale muligheter leveranser til testsenteret Strategi for å utvikle en næringsklynge Prosjektplan - elementer i utviklingen av en CO2-basert næringsklynge Mongstad Hub Et internasjonalt knutepunkt for CO2-lagring på sokkelen Hva er en hub? Lokale muligheter - definere næringsliv i forhold til en hubsatsing Strategi for å posisjonere Mongstad for nasjonal hubfunksjon Prosjektplan - elementer i utviklingen av en CO2-basert næringsklynge Identifiserte muligheter i tilknytning til øvrige anlegg og aktiviteter Prosjektforslag Referanser og kontakter Side 3

5 1 ANSVAR Dokumentet inneholder data og informasjon hentet fra uliker refererte kilder. Idévekst Energi AS kan ikke innestå for riktigheten av slike data og slik informasjon. Synspunkter som fremkommer i dokumentet reflekterer vår beste vurdering i skrivende stund, men Idévekst Energi fraskriver seg alt ansvar for ethvert tap og enhver skade enten direkte eller indirekte, som helt eller delvis har sammenheng med bruk av data, informasjon, vurderinger, anbefalinger eller konklusjoner som er inneholdt eller avledet av dette dokumentet. Enhver som mottar dette dokumentet fra Idévekst Energi AS har automatisk akseptert ovenstående begrensning i Idévekst Energis ansvar. Side 4

6 2 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER Investeringer gir muligheter Investeringer i modifikasjoner, nye kraft- og prosessanlegg samt hjelpesystemer på og tilknyttet Mongstad-anleggene er meget store, også målt nasjonalt. Prosjektkontraktene er tildelt store, velrenommerte kontraktører som har fullt ansvar for planlegging, engineering, konstruksjon og idriftsetting innenfor spesifikasjoner, med alt det ansvar som følger med det. Mesteparten av ingeniørarbeidet og fabrikasjon skjer utenfor vår region, med Aker Stord som et hederlig unntak vedrørende bygging av Aker Clean Carbons fire prosessmoduler. Regionale selskaper har vært strategiske i form av å ha tatt sin solide andel av bygge- og anleggskontraktene. Mulighetene krever klare regionale strategier CO2-fangst er en relativt moden prosessdisiplin, hovedsakelig basert på fangst av CO2 etter forbrenning, såkalt scrubber -teknologi. Den voldsomme oppskaleringen man søker på Mongstad av denne tradisjonelle teknologien byr på store utfordringer. Når prosesserte gassmengder øker med gangen, blir det en tverrfaglig problemstilling. Det nyopprettede Test Center Mongstad DA tar også dette på alvor. For enkeltselskaper å komme i inngrep med faglig tunge miljøer, som TCM, krever kredibilitet på faglige problemstillinger, sterk samhandlingskompetanse og finansiell bæreevne over tid. Hordaland er preget av en rekke SMB-bedrifter med faglig løfteevne, men med klare restriksjoner ad finansiell evne og manglende evne og vilje til samhandling. En måte å kompensere for en slik konkurranseulempe er for flere bedrifter å samarbeide tett i markedet for å kunne ta ned egen gjennomføringsrisiko, og derved senke inngangsbarrierene til markedet. Det tilligger Fylkeskommunen, kommunene og regionale næringsutviklingsselskaper et klart ansvar i å utvikle konkrete handlinger for å bygge oppunder en slik utvikling. Regionale mål og prosjekter Denne rapporten har foreslått 4 konkrete prosjekter som skal underbygge hverandre tidsmessig og tematisk. Prosjektene er foreslått igangsatt innenfor en horisont på 12 måneder. 1. For å berede grunnen for en regional satsing skal i første omgang næringsaktører, forsknings- og undervisningsinstitusjoner mobiliseres og synliggjøres i forhold til CCS gjennom eget prosjekt. Når aktørene er organisert for samarbeid, skal to prosjekter løftes; 2. Regionale aktører skal planlegge, bygge og drifte et eller flere havbunnsobservatorier for å blant annet kunne overvåke sedimenter og vannsøyle over eventuelle offshore deponi samt ved i sjøen fangstanlegget på Mongstad. 3. På selve TCM skal, når TCM DA er moden, et regionalt testanlegg a la ZEG-konseptet fra Christian Michelsen Research realiseres som den tredje prosesslinjen. Disse to flaggprosjektene er store og brede nok tematisk og i omfang til at mange regionale aktører kan samhandle for å planlegge, realisere og drifte disse. 4. Det fjerde prosjektet som er foreslått, initiativ for et NDT Kompetansesenter på Mongstad, favner bredt applikasjonsmessig. Ikke-destruktive inspeksjonsteknologier er et fagområde i rivende utvikling. StatoilHydro og alle deres tekniske anlegg, inklusive Mongstad, er gjenstand for både periodiske og hendelsesrelaterte inspeksjoner og analyser. Mongstad står midt oppe i et større vedlikeholdsprogram av alle overflater. Regionen har blant verdens fremste bedrifter på området strukturinspeksjon. Prosjektet burde følgelig ha bred relevans. Side 5

7 3 OPPGAVE OG MANDAT I forbindelse med at Fylkesordføreren i Hordaland og Hordaland Olje & Gass ønsker å posisjonere Bergensregionen i forhold til planlagte aktiviteter på Mongstad, herunder har opprettet en egen arbeidsgruppe for Mongstad, målsettes utredning av muligheter tilknyttet henholdsvis: Utvikling av et internasjonalt forsknings- og testsenter for fangst av CO 2 Utvikling av en nasjonal hub (knutepunkt) for CO 2 -transport og deponering, herunder - definere næringsliv i forhold til CO2-satsing (1. og 2.) - utvikle utkast til prosjektplan for CO2-klyngen (1. og 2.) samt Mulighetsbildet tilknyttet regional samfunnsutvikling på basis av det samlede investerings- og driftsomfanget på Mongstad-anleggene. Foreliggende rapport omhandler og utreder kulepunktene 1 og 2 over som følger: Internasjonalt FoU senter for CO 2 : - Definere lokale muligheter, initiativ og satsingsområder vedrørende samarbeid / leveranser til testsenterets operative virksomhet - Skissere elementer i utviklingen av en CO2-basert næringsklynge med tilknytning til senteret - Utvikle utkast til prosjektplan for CO2-klyngen CO 2 hub Mongstad (CO 2 -transport og deponering): - Utarbeide en strategi for å posisjonere Mongstad best mulig inn mot valget av nasjonal hubfunksjon - Definere næringsliv i forhold til en hubsatsing - Skissere elementer i utviklingen av en CO2-basert næringsklynge med tilknytning til en hub. Side 6

8 4 BAKGRUNN Regjeringen har foreslått vel fem milliarder kroner til et testanlegg for CO2-rensing på Mongstad, heretter kalt TCM. Energi- og miljøkomitéen stiller seg enstemmig bak forslaget. Alle partiene på Stortinget var 2. mai 2009 enige om følgende formulering: «Komiteen mener at testarbeidet på Testsenter Mongstad (TCM) er svært relevant i forhold til bygging av fullskala CO2-rensing på Mongstad, og forutsetter at evalueringer fra teknologitester på TCM tas med i investeringsbeslutningen for et fullskala CO2-renseanlegg på Mongstad». For praktiske formål kan dette bety storskala rensing av CO2 fra eksosgass fra både Energiverk Mongstad (EVM) og raffineri en gang i tidsrommet Hordaland Fylkeskommune har igangsatt studier for å kunne identifisere potensial for regional næringsutvikling i forbindelse med investeringer i Mongstad-anleggene generelt, og CO2- anlegg spesielt. Storskala fangst, transport og offshore lagring av CO2 er en mulig stor, fremtidig industri hvor StatoilHydro Mongstad i første omgang spiller en sentral nasjonal rolle for teknologiutvikling (oppskalering og demonstrasjon av ulike teknologier), dernest sannsynlig åsted for bygging og drift av et fullskala renseanlegg nedstrøms kraftvarmeverk og raffineri. Potensialet tilknyttet disse investeringene er tredelte: 1. Investeringene direkte med leveranser fra regionale produkt- og tjenesteleverandører 2. Driftspersonell og tjenester tilknyttet ren forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene 3. Kvalifisering og utvikling av regionalt næringsliv, forsknings- og undervisningskompetanse på basis av deltagelse i prosjektene Foreliggende rapport søker å trekke frem dette potensialet, samt peke på konkrete prosjekter som vil underbygge en positiv utvikling spesielt med tanke på å utvikle en samarbeidende regional næringsklynge med synlig kapabilitet og kapasitet til å delta i så vel utbyggings- som driftsfase. Side 7

9 5 KARBONFANGST, TRANSPORT OG LAGRING - EN OVERSIKT Verdikjeden En kan se for seg ulike verdikjeder for håndtering av CO2. Primært avhenger dette av: Type renseanlegg a. Rensing før forbrenning b. Forbrenning i oksygenatmosfære (oxyfuel) c. Rensing etter forbrenning Komponenter i eksosgassen og konsentrasjon av disse Blanding av ulike kilder for CO2-gass Lokasjon for hhv CO2-kilde, renseanlegg, transportsystem og deponi Renhetskrav til prosessert/transportert og lagret CO2 En investering på Mongstad vil som prinsippskisse kunne se ut som følger: Figur: Chr. Michelsen Research, 2009 Strategien for selve fangstanlegget baserer seg i dag på bruk av post combustion teknologier. Det er en rekke ulike teknikker tilgjengelig, se figur under fra IPCC, med ulike fordeler og ulemper. Felles for dem alle er at de aldri har vært benyttet i denne type skala. Nettopp derfor er også potensialet tilknyttet den enkelte prosess og teknologi vanskelig å vurdere. Side 8

10 Avhengig av valgene utbygger tar, vil dette kunne bety at en nasjonal hub-løsning for CO2- transport og lagring kan bety alt fra: Skip ankommer egnet kai med CO2 denne pumpes med kompressor direkte i transportrør for deponering offshore, til Mottaksterminal med trykkbalanseringsutstyr, mellomlagre på Mongstad, med eventuelt gas condition anlegg, eksempelvis med gasstørking. Utfallsrommet er med andre ord stort, både i periodiske varestrømmer, antall mennesker ansatt og størrelse på og innhold av tekniske anlegg ( battery limits ). Bilde: Utkilens MT Sundstraum, gasstanker typisk shuttle tanker kandidat Side 9

11 Markedet For å kunne engasjere industri, forsknings- og undervisningsinstitusjoner må et marked for leveranser av produkter, tjenester og kandidater kunne dokumenteres. Så langt har dette vært vanskelig. Iherdig, langvarig argumentasjon fra miljøer som advokerer CCS i Europa og USA, Norge inkludert, har etter hvert fått gjennomslag for CCS som et av mange virkemidler som må tas i bruk for å dempe effektene av en eventuell global oppvarming. Markedsdrivere Norge Norge har vært tidlig ute med å uttrykke vilje til å ta i bruk CCS-teknologier for å bidra til å nå Kyoto-målene. Norge har gjennom Klimaforliket (St. meld. nr. 34, ) på Stortinget formulert nasjonale mål som følger: Norge skal være klimanøytralt i 2030, d.v.s. at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i /3 av utslippsreduksjonene skal tas nasjonalt, d.v.s mill. tonn CO2 når skog er inkludert. Norge skal overoppfylle Kyotomålet med 10%, d.v.s. ned til 45 mill.tonn CO2 i Norge skal kjøpe klimakvoter i utviklingsland tilsvarende 10 mill.tonn CO2. Av tilvekst i biomasse kan Norge inntektsføre kun inntil 1,47 mill tonn CO2 i regnskapet. Norges situasjon i fremstår da som følger: Figur: Hammerfest Energi AS, Notat 2008 Den langsiktige betydningen av CCS for å begrense de norske CO2-utslippene til to tredjedeler av dagens nivå, fremkommer tydelig i følgende figur fra Lavutslippsutvalgets utredning i 2006: Figur: NOU 2006:18 (Lavutslippsutvalget) Side 10

12 Hensyntas nasjonal tilvekst i biomasse, ser derimot det historiske bildet ut som følger: Figur: SSB 2008 Figuren viser at tilgroing av norske landareal effektivt absorberer mer enn halvparten av norske CO2-utslipp i form av økt biomasse. Ettersom Norge, i henhold til Kyoto-protokollens regler, dog ikke har adgang til å trekke fra hele netto binding i biomasse på regnskapet, men kun trekke fra inntil 1,47 mill tonn CO2, blir CCS et sentralt virkemiddel for å oppfylle nasjonale målsettinger. Markedsdrivere internasjonalt De tradisjonelle driverne for CO2-håndtering med aminer har vært tuftet på fjerning av CO2 fra naturgass (acid gas) slik at denne naturgassen korresponderer med de markedskrav en produsent til enhver tid må oppfylle. I dag gjøres dette ved produksjon fra reservoarene i Sleipner, Snøhvit, In Salah og mange andre lokasjoner. Dette markedet utvides etter hvert som volumet av naturgass som handles internasjonalt øker. IEA beskriver tilbudssiden de senere år som følger: Kilde: IEA, Key World Energy Statistics, 2008 Side 11

13 Dette markedet vil i overskuelig fremtid sannsynligvis fortsatt dominere etterspørselen etter kapasitet for aminbasert CO2-fjerning. Disse anleggene er relativt sett små, med kjent teknologi og anvendelse. Viktigste markedet for CCS-teknologier er likevel i forhold til rensing av eksosgasser fra kullkraftverk. Globalt slipper mer enn kraftverk ut ca 10 mrd tonn CO2 per år. USA alene har ca kraftverk og står for størrelsesorden 2,8 mrd tonn utslipp, eller i overkant av 25% av totale, globale utslipp fra kraftproduskjon. G8 har målsatt minst 20 CCS småskala demoer innen 2010, deretter 20 demonstrasjonsprosjekter globalt (Chauri, IPCC 2009). Dette er anlegg i alle størrelser, fra de minste a la Cansolves småskala-anlegg i 20 fots container til større anlegg som Castor (Esbjerg, Danmark) og Totals anlegg i Lacq, Frankrike. Antallet anlegg og planer for oppskalering og storskala viser at et internasjonalt marked for CCS begynner å ta form. EU målsetter ifølge A. Pielbags, EU Energy Commissioner, 12 demo-lokasjoner for CCS i 2015, og har allerede bevilget ca Euro 1 mrd. for formålet. I tillegg har Norge målsatt bevilgninger de neste 5 år gjennom EØS-samarbeidet på ca Euro 140 mill øremerket CCS. Det langsiktige markedsvolumet utgjøres primært av de enkeltkraftverk som hver slipper ut mer enn 1 million tonn CO2 per år, samlet ca 65% av globale utslipp fra kraftbransjen. Britiske myndigheter har igangsatt anskaffelsesprosjekter for utvikling av småog storskala fangstanlegg. Minimum 8 internasjonale leverandører, inklusive Aker Clean Carbon, posisjonerer seg for å ta den første storskala-kontrakten. Anlegg som typisk peker seg ut er Longannet, Skottland, og Miller, UK. Longannet kullkraftverk slipper alene ut 14,5 mill tonn CO2 per år, beregnet til ca en tredjedel av Skottlands stasjonære utslipp. Videre er prosjekter på gang i Danmark, Tyskland, Frankrike, Japan, USA, Australia og flere andre land. Leverandørene blir pga sterk konkurranse allerede nå presset til å gjøre Front-End Engineering & Design (FEED-studiene) gratis, dette ifølge Jan Roger Bjerkestrand, CEO i Aker Clean Carbon. Piloter og demonstrasjonsanlegg i det korte løp fordeler seg ifølge Sintef Energiforskning som følger i Europa: Side 12

14 Figur: Sintef 2008 Den gode leser vil se at prosjektporteføljen over i høyeste grad lever. For leverandørindustrien betyr dette at man sikter på bevegelige mål. Det øker langsiktig usikkerhet og reduserer derved tilsvarende appetitten på dette forretningssegmentet. Side 13

15 6 INTERNASJONALT FOU-SENTER FOR CO 2 PÅ MONGSTAD TEST CENTER MONGSTAD (TCM) Stortinget har vedtatt lokalisering av norske demonstrasjonsanlegg til Mongstad. Dette skal ivaretas av det nye selskapet Test Center Mongstad DA, TCM DA. Hvordan organiseres TCM? Status: Planleggingsfasen for TCM er nå ferdig, arbeider på tomten igangsatt. TCM DA selskapet som skal eie anlegget ble stiftet 15. juni 2009 med eierandeler som følger: Staten (ved Gassnova) 77,6%, StatoilHydro 20% og Shell 2,4%. Staten vil invitere flere partnere med underveis. Det er avsatt plass til 3 parallelle prosesslinjer; Aker Clean Carbon er tildelt kontrakt for aminanlegget, og Alstom er tildelt kontrakt for chilled ammonia -anlegget. Nødvendige avtaler er også inngått med Mongstad Raffineriet. Oppstart av test fasen i 4. kvartal Mandat TCMs mandat har så langt ikke vært helt klart. Noen sentrale spørsmål denne rapporten har pekt på er: Blir anlegget permanent? Kommer det på Statsbudsjettet faste bevilgninger? Hvem blir partnere andre enn Gassnova, StatoilHydro og Shell? Blir det åpnet opp for nye leverandører med en 3. teknologi? - Må man i så fall betale seg inn på anlegget? Dersom man skal teste og lære først når bygges fullskala? Dette er spørsmål vi ikke får svar på nå! TCM har i sitt mandat som oppgave å: Utvikle CO2 fangstteknologier med potensial for bred nasjonal og internasjonal anvendelse Redusere kostnader samt teknisk, miljørelatert og finansiell risiko tilknyttet storskala CO2-fangst. Teste, verifisere og demonstrere CO2-fangst teknologi eid og markedsført av leverandører Oppmuntre til utvikling av et marked for slik teknologi. Side 14

16 Organisering TCM DA vil ha en todelt struktur. StatoilHydro er utbyggingsoperatør og idriftsetter. TCM DA kjøper inn og eier anleggene. Følgende modell er vedtatt: Figur: Gassnova, juni 2009 Primær adresse for leverandørindustrien vil bli Teknologikomiteen. Denne er ikke konstituert enda, men vil bestå av kvalifiserte teknologer og ledere fra partnerselskapene. Teknologikomiteen skal utarbeide årlige utviklingsprogrammer, og på basis av disse kvalifisere og rangere prosjektforslag som blir presentert til komiteen. Ambisjoner og forbedringspotensiale TCM DA og partnerne har vedtatt fokusområder for demonstrasjonsanlegget for de første driftsår. Mest ressurser antas av ledelsen i TCM å bli benyttet for følgende formål: 1. Videreutvikling av aminer: a. Utstyr, komponenter, materialer b. Prosess- og driftsoptimering c. Kvalifisering av ulike typer av aminer (fortrinnsvis Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine (DEA) og Methyldiethanolamine (MDEA) 2. Ammoniakk: a. Validere prosessbakgrunn b. Sikre dimensjoneringskriterier c. Bestemme ytelser d. Undersøke termodynamiske egenskaper og kjemiske reaksjoner 3. Miljøkonsekvenser atmosfære, grunn og akvatisk miljø flora og fauna Side 15

17 Lokale muligheter leveranser til testsenteret Testsenteret vil gjennomgående fokusere på arbeidsoppgaver beskrevet over. Ettersom Aker Clean Carbon og Alstom begge er i tunge utviklingsløp med veldefinerte mål og innsatsfaktorer er det begrenset hvilke industrielle innspill og aktører som kan adopteres i disse prosjektene nå. Industrielle aktører - byggeprosjektet: Aker Clean Carbon planlegger bygging av fire prosessmoduler på Aker Stord, Leirvik, skiping til Mongstad, deretter sammenstilling on site, Mongstad. Ingeniørdelen gjøres for en stor del ved selskapets avdelinger i UK. Figur; Gassnova, 2009 Alstom har inngått kontrakt med TCM for prosjektering, innkjøp, installasjon og byggeledelse (EPC) av et anlegg for uttesting av karbonatteknologien med Alstom Norway AS. Kontrakten har en verdi på ca 580 MNOK (65M ). Alstom har tidligere testet ut sin teknologi i småskala samt større skala i USA. Det har under perioden med dette prosjektet ikke vært klart fra Alstom i Norge akkurat hvordan prosjektet skal kjøres, ettersom selskapet har forhandlet avtalen løpende med StatoilHydro.. Side 16

18 Figur; Gassnova, 2009 Aibel arbeider med planlegging og design av hjelpesystemer ( utilities ) til prosesslinjene. Hovedsakelig skjer dette arbeidet (ingeniørdelen) på Billingstad (i Asker). Det er grunn til å tro at Aibels eget verft i Haugesund, samt deres enhet i Thailand, vil kunne levere deler av anlegget de er ansvarlige for, bl.a. illustrert som følger: Gassnova, 2009 Figur; Side 17

19 Oversikt over elementer og aktiviteter: Figur: Gassnova 2009 Renseanleggene skal kunne prosessere ulike typer eksosgass. Gasskrafteksosen leveres anleggene fra EVM. Cracker-anlegget i raffineriet vil levere eksosgass-komposisjoner nær opp til det som er karakteristisk for kullkraftverk. Som figuren viser kan også disse to eksosgasskildene kombineres for å teste på en bredt spekter av gasskomposisjoner og konsentrasjoner. TCM på Mongstad legges tett på både gasskraftverket og cracker-anlegg. Dette er en av de umiddelbare fordelene ved lokalisering til Mongstad betydelig tilgjengelig areal som kan prioriteres for denne type tilleggsaktiviteter. Figuren under viser plassering av TCM, samt gir en kort oversikt over battery limits for anlegget. Figur: StatoilHydro 2009 Hva skal leveres? Gassnova og nå TCM DA har inngått EPCI-kontrakter med henholdsvis Aibel, Alstom og Aker Clean Carbon for selve prosessanleggene. Grunnarbeid for TCM og tilknyttede anlegg er Side 18

20 gitt AF Gruppen og Vassbakk og Stol AS. Kontrakt for bygging av Administrasjonsbygg ble tildelt Larsen Atterås og Brosvik AS (LAB). Hvem som skal levere ulike aminer og ammoniakk for test i anleggene er ikke klarlagt. Selskapene selv har betydelige interesser i denne type produkter, og arbeider med egne produktrettigheter. Elektrisitet leveres anleggene fra EVM eller tilsvarende. Påkrevd personell for bygging og idriftsetting av anleggene omfatter basalfag som elektro / automasjon, prosess og kjemi, piping/ventiler/pumper, kjeler og vedlikehold. Disse basisdisiplinene er i stor grad dekket av andre anlegg på Mongstad. Strategi for å utvikle en næringsklynge Visjon Hordaland en ledende region for utvikling, drift og vedlikehold av CCS-anlegg. Hovedmål Regionen skal gjennom aktiv påvirkning av TCM DA og eiere, få etablert en varig, tung, industrielt betinget forskningsinstitusjon med hovedfokus på utvikling av produkter og tjenester rettet inn mot fangst, transport og lagring av CO 2 (CCS). Regionalt forankrede prosjekter må benyttes som katalysator for dette. Delmål - Sikre TCM permanent etablering på Mongstad - Sikre et tilknyttet FoU-senter med lokale aktiviteter - Åpne TCM for nye teknologier med relevans for regionale aktører - Initiere teknologi- og produktutviklingsprosjekter mellom TCM og regionale aktører - Videreutvikle samarbeid vertikalt og horisontalt regionalt - Etablere ledende internasjonale arenaer for CCS i regionen konferanser, fagseminarer - Samarbeid med HOG, BRB, CIPR, Success, StatoilHydro - Utvikle en felles kommunikasjonsstrategi mot TCM og andre Virkemidler Motivere regionale aktører i forhold til TCM og CCS gjennom workshop/s Side 19

21 Søke Innovasjon Norge om midler til å kjøre en forstudie i forhold til å dra i gang en regional CCS klynge, deretter forprosjekt og hovedprosjekt Initiere samarbeid med forsknings- og undervisningsmiljøene samt virkemiddelapparatet for - realisering og gjennomføring av teknologiprosjekter, samt - kompetansebygging for rekruttering Sentrale virkemidler er CMRs forskningssenter SUCCESS, Sintefs forskningssenter BigCO2 og UiBs integrerte forskningssenter CIPR Etablere internasjonale partnerskap Felles profilering og kommunikasjon av klyngen mot TCM og andre aktører Relevante aktører: Aktør Statoil Hydro Mongstad Aker Solutions AS Kanfa Aragon AS Aibel AS & Aibel Gas Technology AS Propure AS Frank Mohn AS Framo Engineering AS Bergen Engineering AS Siemens Energy Roxar AS Mongstad Test & Inspeksjon AS Mongstad Elektro AS Aak Dedico AS KTN AS Reinertsen AS Kompetanse/produkt Multidisiplinær bygge- og driftskompetanse prosessanlegg Multidisiplinær engineering-, bygge- og driftskompetanse prosessanlegg. Egne produkter. Engineeringselskap gassprosess Multidisiplinær engineering-, bygge- og driftskompetanse prosessanlegg. Egne produkter. Engineeringselskap, gass- og væskeprosess Leverandør av pumper bl.a. pumping av CO2. Leverandør av kompressorer, flerfase instrumentering, etc. Engineeringselskap, gass- og væskeprosess Multidisiplinær engineering-, bygge- og driftskompetanse prosessanlegg. Egne produkter. Instrumentering av olje- og gassbrønner, prosessog røranlegg og liknende Selskap som driver tilstandskontroll, inspiserer og analyserer strukturer Elektroselskap; planlegging, bygging, vedlikehold Selskap som driver tilstandskontroll, inspiserer og analyserer strukturer Selskap som driver tilstandskontroll, inspiserer og analyserer strukturer Engineeringselskap, gass- og væskeprosess Side 20

22 Aker Inspection & Consulting AS Det norske Veritas AS Scandpower AS KCA Deutag AS Odfjell Drilling/Odfjell Well Services Beerenberg AS Nomaco AS Radøygruppen AS Kaefer AS STS AS Havforskningsinstituttet Storm Weather Centre Norsk Meteorologisk Institutt Universitetet i Bergen, MatNat fakultetet Unifob AS, avd for Miljøforskning Unifob AS, Centre for Integrated Petroleum Research, CIPR Chr. Michelsen Research AS GexCon AS Prototech AS (m/ IFE) Sintef Universitetet i Stavanger og IRIS Selskap som driver tilstandskontroll, inspiserer og analyserer strukturer Risikohåndtering fra inspeksjon til analyse, sertifisering og klassing Risikohåndtering fra inspeksjon til analyse, sertifisering og klassing On- og offshore engineering- og boreselskap On- og offshore engineering- og boreselskap, rederi Løsninger for vedlikehold av bl.a. prosessanlegg Overflatebehandling Produksjon av mindre moduler, vedlikehold og modifikasjoner. Løsninger for vedlikehold av bl.a. prosessanlegg Løsninger for vedlikehold av bl.a. prosessanlegg Brede analyser av kjemi og liv i havet. Meteorologisk fagmiljø Meteorologisk fagmiljø Bredt sammensatt fagmiljø innen instrumentering, kjemi, prosess og andre relaterte fag. Miljøanalyser i luft, jord og vann Blant verdens ledende miljøer innen reservoarmodellering, inklusive CO2-deponering Bredt sammensatt forskermiljø koordinerer Forskningssenter for Miljøvennlig Energi, CO2, SUCCESS Gasslekkasjer, simulering av strømning, risiko- og tiltaksanalyser Engineering og bygging av brenselcellebaserte energisystemer, blant annet Zero Emission Gas Plant (ZEG) Bredt sammensatt forskermiljø blant verdens ledende innen CO2-forskning. Koordinerer Forskningssenter for Miljøvennlig Energi, BigCO2 Bredt sammensatt forskermiljø arbeider aktivt med CCS, bl.a. på Risavika Gassenter Side 21

23 Prosjektplan - elementer i utviklingen av en CO2- basert næringsklynge med tilknytning til TCM. Aksjon Tidsfrist Ansvarlig Workshop CO2-interessenter definere felles plattform Okt 2009 HOG Energi Identifisere alle prosjekter mellom regionale aktører og Mongstad med relevans Møte med TCM DA gjennomgang prosjekter og fremtidige behov/gap starte bygging av kredibilitet Søke Innovasjon Norge om midler for Bedriftsnettverk, forstudie og forprosjekt Okt 2009 Okt 2009 Okt 2009, des 2009 HOG Energi og klyngekoordinator HOG Energi og klyngekoordinator HOG Energi Formalisere en klynge Des 2009 HOG Energi Levere konseptutredning av skalert ZEG tilpasset TCM Des 2009 HOG Energi og CMR Levere konseptutredning av fjordobservatorium tilpasset TCM Presentere klynge, ZEG og observatorium for TCM DAs Teknologikomite Søke Teknologikomiteen om forprosjektmidler til minimum 4 definerte prosjekter Des 2009 Des 2009 Feb 2010 HOG Energi og Unifob HOG Energi HOG Energi og prosjekteiere Side 22

24 7 MONGSTAD HUB ET INTERNASJONALT KNUTEPUNKT FOR CO2-LAGRING PÅ SOKKELEN Hva er en hub? Et knutepunkt for CO2-strømmer på vei til langsiktig deponi i havbunns-formasjoner kan anta ulike former. Den enkleste formen kan være en pir med kompressorstasjon på kaien som pumper gassen rett fra shuttle-tanker til rørledning. Har rørledningen god kapasitet kan denne utgjøre mellomlager på vei til deponi. Mer avansert form for knutepunkt, for betydelig større varestrømmer, kan bestå av et antall pirer for lasting/lossing, mellomlagre med gassbehandlings- og trykkbalanserings-utstyr, kontrollsystemer og liknende. Hub ens plass i verdikjeden er ringet inn under. Figur: Chr. Michelsen Research, 2009 Lokale muligheter - definere næringsliv i forhold til en hubsatsing Næringslivet i Hordaland har meget godt kvalifiserte aktører for å drive CO2-transport, mellomlagring og deponering. Blant selskapene finner vi aktører som allerede driver denne type operasjoner, enten i form av CO2-pilotprosjekter i Australia (AGR-gruppen) eller i form av transport av gass og kjemikalier (en rekke rederier). I tillegg har rederier som Odfjell også bred og lang erfaring i drift av tankterminaler (Odfjell SE m.fl.) Selskaper med gode forutsetninger for å bidra til realisering av en hub-løsning er blant andre: Side 23

25 Aktør StatoilHydro AGR Gassco Det norske Veritas Scandpower BKK Odfjell Drilling SPT Group AS Roxar ClampOn Mongstadbase Frank Mohn AS Norwegian Piping AS Rederiet Odfjell SE Rederiet Utkilen AS Aker Solutions ASA Reinertsen AS Aibel AS Mongstad Test & Inspeksjon Kanfa Aragon AS Propure AS JO Tankers AS Kompetanse/produkt Multidisiplinær bygge- og driftskompetanse prosessanlegg On- og offshore engineering-, service- og boreselskap, rederi Eier, utvikler og til dels drifter av infrastruktur i Norge for gassbehandling og gasstransport Leverer risikohåndtering fra inspeksjon til analyse, sertifisering og klassing Leverer risikohåndtering fra inspeksjon til analyse og sertifisering Regional produsent og distributør av energi. On- og offshore engineering-, service- og boreselskap Engineering av rørbaserte distribusjonssytemer. Leveranse av brønnmodelleringstjenester. Instrumentering av væskestrømmer, struktur og hjelpesystemer Korrosjonsovervåking Logistikk- og vedlikeholdsløsninger Leveranse av pumpesystemer onshore og offshore Rørsystemer for prosessanlegg Kjemikalietank-rederi Kjemikalietank-rederi Multidisiplinær engineering-, bygge- og driftskompetanse prosessanlegg. Egne produkter. Multidisiplinært engineeringselskap, gass- og væskeprosess Multidisiplinær engineering-, bygge- og driftskompetanse prosessanlegg. Egne produkter. Tilstandskontroll inspeksjon og analyse Engineeringselskap, gass- og væskeprosess Engineeringselskap, gass- og væskeprosess Kjemikalietank-rederi Side 24

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd Lange spor Et temahefte fra Norges forskningsråd Resultater fra over 20 år med forskning på håndtering Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh et

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse.

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

GASSNOVA. Her jakter Norge på CO 2 -løsningene

GASSNOVA. Her jakter Norge på CO 2 -løsningene , Statens foretak for -håndtering GASSNVA Her jakter Norge på -løsningene Teknologisenter Mongstad åpner 7. mai. Svarene som senteret vil gi, vil komme hele verden til gode. Bilaget distribueres med Aftenposten,

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene?

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Rapport TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Create Innovation AS www.create.no 2 FORORD Denne utredningen fra Create Innovation AS er et innspill i Innovasjonsdivisjonens

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget IFE/KR/E 2006/002 Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget Postadresse Telefon Telefax KJELLER NO-2027 Kjeller +47 63 80 60 00 +47 63 81 29 05 HALDEN NO-1751

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer