FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM"

Transkript

1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: Rjukan Technology Center AS Arkitektene Astrup og Hellern AS, i samarbeid med Roll Johnsen Arkitektur AS Planprogram for Rjukan Technology Center side 1 av 16

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅLET MED PLANARBEIDET KRAV OM REGULERING OG PLIKT TIL KONSEKVENSUTREDNING OM PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING 4 2. PLANAVGRENSNING 5 3. KORT OM EKSISTERENDE SITUASJON 5 4. OVERORDNEDE PLANER OG FØRING STATLIGE FØRINGER: REGIONALE FØRINGER KOMMUNEPLAN FOR TINN KOMMUNE STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2010: KOMMUNEDELPLAN FOR RJUKAN FORSLAG TIL REVIDERT KOMMUNEDELPLAN FOR RJUKAN: 8 5. HOVEDPUNKTER I PLANFORSLAGET 9 6. TEMA SOM FORESLÅS UTREDET KULTURMINNER OG KULTURMILJØ SKRED OG RAS GRUNNFORURENSNING TRAFIKK STØY RISIKO- OG SÅRBARHET PLANTEMA SOM BESKRIVES TEKNISK INFRASTRUKTUR ENERGIFORSYNING FJERNVIRKNING NÆRINGSUTVIKLING OG ARBEIDSMARKED ALTERNATIVER PLANPROSESSEN PLANPROSESSEN SÆRLIG OM MEDVIRKNING: PLANLAGT FREMDRIFT: KONTAKTINFO UTTALELSER HENVISNINGER 16 side 2 av 16

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Rjukan næringspark ble etablert i 1989 da Norsk Hydros gjødselsproduksjon på Rjukan ble besluttet nedlagt. Næringsparken er totalt på ca. 315 dekar og utgjør hoveddelen av området som inngår i planområdet. Flere av de gamle store produksjonsbygningene på området er revet og disse tomtene står uutnyttet. Det er også noen ledige lokaler på området. Rjukan Technology Center AS (RTC) er et nystiftet selskap som ønsker å etablere ny virksomhet i Rjukan næringspark. RTC er i en kjøpsprosess med Norsk Hydro om kjøp av næringsparken, og ser for seg etablering av datasenter, IKT- virksomhet, annen næringsvirksomhet og støttefunksjoner. I tillegg ønsker man å opprettholde dagens virksomhet. Planen vil gi nye arbeidsplasser i forbindelse med anleggsperioden og i de nye bedriftene. Målsettingene er at Rjukan næringspark skal bli et moderne og attraktivt vekstområde for industri og industrietablering og å etablere nye kompetansearbeidsplasser og høyteknologisk produksjonsteknologi basert på de primære innsatsfaktorene i Rjukan. 1.2 Formålet med planarbeidet Planarbeidet har som formål å legge til rette for etablering av Rjukan Technology Center med en samlet utbygging på anslagsvis ca m2 ny bebyggelse, fordelt på flere utbyggingstrinn og ulike næringsformål. Planen medtar eksisterende virksomhet og naturlig utvikling av denne. 1.3 Krav om regulering og plikt til konsekvensutredning Kommunedelplan for Rjukan (1997) krever ny reguleringsplan før utbygging. Næringsparken omfattes ikke av reguleringsplan per i dag. Forslagsstiller har i dialog med Tinn kommune, som er planmyndighet, kommet frem til at planforslaget skal konsekvensutredes. Planforslaget legger til rette for ny industri/næringsbygg på mer enn m2 bruksareal og med investeringer på mer enn 500 millioner kroner. Det følger av Forskrift om konsekvensutredninger 2, bokstav f, jf. forskriftens Vedlegg 1, punkt 1 og 37, at planen da må konsekvensutredes. side 3 av 16

4 1.4 Om planprogram og konsekvensutredning Planprogram Planprogram er beskrevet i plan- og bygningslovens kapittel 4. Hensikten med planprogram er også beskrevet nærmere i Forskrift om konsekvensutredninger av , 6. Her fremgår det blant annet at planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses viktig for miljø og samfunn. Man skal vise hvilket område planen gjelder. Det skal redegjøres for hvilke tema som skal utredes og utredningsmetoder bør fremgå. Realistiske og relevante alternativer skal beskrives og det skal fremgå hvordan disse er tenkt behandlet. Videre skal det gjøres rede for hvordan prosessen vil forløpe, med blant annet medvirkning. Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten. I dette tilfellet er planmyndigheten for reguleringsplanen Tinn kommune. Konsekvensutredning Planprogrammet og forskriften er grunnlag for det etterfølgende planforslaget med konsekvensutredning. Kravene til planforslag med konsekvensutredning er beskrevet i forskriftens 9 og i forskriftens vedlegg III. Det forutsettes blant annet at konsekvensutredningen skal være beslutningsrelevant. Man skal benytte foreliggende kunnskap, men det skal innhentets ny kunnskap ved behov. Man beskriver virkningene for miljø og samfunn hvis de ikke er utredet tilfredsstillende i overordnet plan. Tilpasninger til omgivelsene og eventuelle avbøtende tiltak skal redegjøres for, og det skal også redegjøres for hvordan de faktiske virkningene av planen kan avdekkes. side 4 av 16

5 2. PLANAVGRENSNING Sam Eydes gt. M na Planområdet omfatter hovedsakelig Rjukan næringspark. Også del av dalsiden i sør medtas for å muliggjøre eventuelle ras- og skredsikingstiltak, og regulering av fareområde der ny trafostasjon planlegges. Videre medtas eksisterende vei ved videregående skole, veisystem i øst og veitilknytning over Måna til Sam Eydes gate, i tilfelle utredningene tilsier noen form for oppgradering av brua eller veien. Planavgrensningen må anses som omtrentlig. Det er mulig at planområdet vil bli innskrenket senere i prosessen. Det viste området er på ca. 544 daa :07:16 Planområdet omfatter flere eiendommer der Norsk Hydro Produksjon AS/Hydro Transport AS og Tinn kommune (Såheimsveien 18, gnr. 129/bnr 32) er hjemmelshavere. Rjukan Støp fester gnr 129, bnr. 33, snr. 1 av Norsk Hydro Produksjon AS. 3. KORT OM EKSISTERENDE SITUASJON Rjukan by ligger i Vestfjordalen, vest for Tinnsjøen i Tinn kommune. Byen ble grunnlagt da Norsk Hydro etablerte Rjukan Salpeterfabrikker på begynnelsen av tallet. Industrien baserte seg på tilgang til store mengder elektrisk kraft ved utnyttelses av vannkraft. Industriutviklingen ga grunnlag for en byutvikling med datidens fremste arkitekter og planleggere. På det meste hadde Rjukan over innbyggere, men innbyggertallet falt da Norsk Hydro etter 1960 gradvis flyttet ut industriaktiviteten. Rjukan har i dag ca innbyggere (ikke medregnet Miland). Næringsparken ligger sørvest for og nært Rjukan sentrum. Parken inneholder flere bygninger med høy arkitektonisk kvalitet og særpreg. Eksisterende bebyggelse på planområdet er lokaler for produksjon, industri, lager, kontor og videregående skole. Næringsbebyggelsen utgjør i størrelsesordenen m2 bruttoareal, og det er i dag ca. 22 bedrifter på området. Anslagsvis 80-90% av næringsparkens eksisterende lokaler er utleid. Området har atkomst via fabrikkbrua og fra øst. Eksisterende bebyggelse er vist mer detaljert på kart som er vedlagt planprogrammet. side 5 av 16

6 Planområdets beliggenhet ved Rjukan by: Ortofoto av størstedelen av planområdet: Planprogram for Rjukan Technology Center side 6 av 16

7 4. OVERORDNEDE PLANER OG FØRING 4.1 Statlige føringer: Rikspolitiske retningslinjer (RPR), rikspolitiske bestemmelser (RPB), statlige planretningslinjer og planbestemmelser gir føringer/rammer for reguleringsplanleggingen. I denne saken vurderes følgende RPR som relevante for planområdet: RPR for samordnet areal og transportplanlegging (1993): Retningslinjene angir at det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og tettstedsområder. Det skal bygges opp om eksisterende infrastruktur. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold, kulturminner og de estetiske kvalitetene i bebygde områder RPR for barn og unges interesser i planleggingen (2008): Nasjonale målsetninger er blant annet å sikre barn et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har kvaliteter i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 4.2 Regionale føringer Regional planstrategi Bærekraftige Telemark : Planstrategien ble vedtatt av Fylkestinget Strategien bygger på en visjon der samfunnsendringene ses i et helhetsperspektiv og bærekraftig utvikling nås gjennom, bærekraftig miljø, bærekraftige sosiale forhold og bærekraftig økonomi. Strategien peker på at Telemark har utfordringer blant annet når det gjelder befolkningsutvikling og utdannelsesnivå. Plantema i strategien er kunnskap, nyskaping og næringsutvikling, klima og miljø, attraksjon og livskvalitet og infrastruktur og transport. Regional plan for nyskaping og næringsutvikling er under utarbeidelse. 4.3 Kommuneplan for Tinn kommune Kommuneplanen ble vedtatt i 2007, med prioritering/endring av samfunnsdelen. I kommuneplanens samfunnsdel er fokuset for næringsutviklingen Reiselivskommunen Tinn. Strategiområdene er næringsliv og kompetanse samt estetikk, kultur og identitet. I arealdelen er området vist som industri. Tinn kommune opplyser at det er Kommunedelplan for Rjukan fra 1997 (se under) som gjelder for området når det gjelder arealbruk. Kommuneplanen er under revisjon. I planprogrammet for Kommuneplan Følges den strategiske næringsplanen fra 2010 opp med bredere målsetninger for næringslivet. side 7 av 16

8 4.4 Strategisk næringsplan 2010: Det skal skapes attraksjonskraft for kommunen som bo- og etablerersted. Flere attraktive arbeidsplasser skal skapes i Tinn. Eksisterende arbeidsplasser skal videreutvikles og det skal stimuleres til nyetableringer, nyskaping og fornyelse. Det skal tilrettelegges for næringsutvikling og en god dialog med næringslivet, og arbeides med rammebetingelsene for næringslivet. 4.5 Kommunedelplan for Rjukan Kommunedelplanen ble vedtatt av Tinn kommunestyre og gir rammer for arealbruk og byforming. Det stilles krav om at det foreligger reguleringsplan eller bebyggelsesplan for nye tiltak. Tinn kommune opplyser at det ikke foreligger annen reguleringsplan for Rjukan Næringspark. For byggeområder er det krav om tilfredsstillende tekniske anlegg, elektrisk forsyning, trafikksikker atkomst mv. før utbygging finner sted. Det stilles også krav til god estetisk utforming iht. bebyggelsens funksjon og at det tas hensyn til eksisterende terreng og bebyggelse. På plankartet er området vist som næringsområde. For næringsområder er det angitt formål som forretning, industri, kontor, småindustri, engrovirksomhet og tyngre handelsvirksomhet. Det tillates ikke detaljhandel eller service som hører naturlig til i sentrumsområdet. Deler av området er vist til offentlig vei, og dalsiden er vist som LNF- område. Syretårnet i Næringsparken er i planen båndlagt til bevaring og er nå vedtaksfredet. Lokstallen med skinnegang nord for Snekkververkstedet var i planen oppgitt som varslet fredet. Tinn kommune opplyser at siden 1997 er kulturminnestatusen annerledes enn det planen angir, og det er kulturminneinteresser knyttet til flere bygninger på området. 4.6 Forslag til revidert kommunedelplan for Rjukan: Det er igangsatt planarbeid for revisjon av kommunedelplanen. Planprogrammet er fastsatt av Tinn kommunestyre Programmet angir at revisjonen vil ha verdensarv og næringsutvikling som hovedtema, og det angis at det også er store verneverdier knyttet til Rjukan næringspark. Det skal vurderes bedre kobling mellom næringsparken og sentrum, samt mer publikumsrettet aktivitet i deler av området. side 8 av 16

9 5. HOVEDPUNKTER I PLANFORSLAGET Planavgrensningen er vist tidligere i dette dokumentet. Etter ønske fra Tinn kommune medtas hele næringsparken og arealer helt frem til Måna, inkludert skolen. Ny plan- og bygningslov skiller mellom områderegulering og detaljregulering, og plantype er ikke avklart endelig. For dette planforslaget foreslås det fra tiltakshaver at planen utarbeides som en områderegulering, der hele eller deler av området blir regulert detaljert nok til at det kan søkes om byggetiltak basert på dette reguleringsforslaget. Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av lokaler for høyteknologisk produksjonsteknologi basert på de primære innsatsfaktorene til Rjukan. Anlegget skal bli et moderne og attraktivt vekstområde for industri- og næringsetablering. Det foreslås ny bebyggelse på anslagsvis m2. Dette er et foreløpig estimat. Utnyttelsesgrad belyses nærmere senere i planprosessen. Den nye bygningsmassen formes ut fra industri- /næringsformålet og virksomhetens funksjonskrav. Bygningene skal signalisere et moderne arkitektonisk uttrykk og det vil bli stilt krav til struktur, form og kvalitet. Rjukan søker om oppføring på UNESCOs verdensarvliste. Det er ønskelig at planene for ny næringsvirksomhet og bygningsmassen ved sin utforming og sitt funksjonelle uttrykk skal bidra til å styrke UNESCO- søknaden. Det vil bli stilt krav om at bygningene skal få en modulering og oppdeling i tråd med de historiske bygningene i plassering, retning, volumer, skala og materialbruk. Planen medtar også areal for planlagt lokalisering av trafostasjonen som skal betjene anlegget. Trafostasjonen, kraftledninger mv. skal ikke plan- eller byggesaksbehandles etter plan- og bygningsloven, men i konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og behandles etter energiloven. Dette følger av pbl Området medtas likevel slik at man kan regulere nødvendige arealer til fareområder mv. Reguleringsformålet er hovedsaklig næringsformål med vekt på industri, lager og kontor. Skolen opprettholdes (undervisningsformål). Det reguleres fareområde i forbindelse med trafostasjonen. Kulturminner reguleres med hensynssoner. side 9 av 16

10 6. TEMA SOM FORESLÅS UTREDET Plan- og bygningsloven angir flere hensyn som er viktige i planleggingen. I lovens formålsparagraf ( 1-1) er hensyn som bærekraft, medvirkning, universell utforming, barn og unges oppvekstkår og estetikk fremhevet. Om planleggingen er det også angitt viktige hensyn ( 3-3). Blant dem nevnes tilrettelegging for verdiskaping og næringsutvikling, tilrettelegging for god utforming av bygde omgivelser samt klimahensyn gjennom løsninger for energisforsyning og transport. Videre skal planleggingen fremme samfunnsikkerhet. Tiltakshaver har vært i innledende samtaler med Tinn kommune, Telemark fylkeskommune og Riksantikvaren. I disse samtalene er det særlig utredning av kulturminner, ras- og skredfare samt grunnforurensning som er identifisert som viktige problemstillinger for miljø og samfunn. Også andre tema har vært diskutert. Basert på dette og forslagsstillers egne vurderinger foreslås det at følgende plantema utredes i konsekvensutredningen: 6.1 Kulturminner og kulturmiljø Definisjon av utredningstemaet: Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er en samling av kulturminner eller områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer er en del av våre omgivelser og skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser og som grunnlag for opplevelse og videre samfunnsutvikling Begrunnelse for utredningen og utfordringer: Rjukan søker om oppføring på UNESCOs verdensarvliste med utgangspunkt i hvordan industrisamfunnet Rjukan viser et unikt tidsbilde i verdenssammenheng av den moderne industrielle revolusjonen, som åsted for utnyttelse av vannkraft og produksjon av kunstgjødsel. Nominasjonen bygger på 4 pilarer som til sammen utgjør industrisamfunnet som helhet: Kraftproduksjonen, fabrikkområdet, byen Rjukan og transportåren Rjukanbanen. Ny bruk og virksomhet på deler av området som utgjør Rjukan næringspark vil kunne bygge opp under Rjukans videre liv som industrisamfunn, men må forholde seg til disse grunnpilarene for å opprettholde status som nominert. Det er fra Tinn kommune, Telemark Fylkeskommune og Riksantikvar signalisert at de vil vurdere innvirkning på søknaden til UNESCO når de uttaler seg til planforslaget. Planområdet utgjør en sentral del av Norsk Hydros gamle fabrikkområde og er dermed en vesentlig del av både Rjukan by og fabrikkområdet som kulturmiljø. Innenfor planområdet finnes også bygninger, anlegg og strukturer som utgjør sentrale kulturminner. På området som er aktuelt for utbygging har det tidligere også stått meget store produksjonsbygninger som nå er revet. Problemstillingen i planarbeidet er hvordan eksisterende bygninger/kulturminner og ny bebyggelse kan virke sammen på en god måte og bidra til at industrisamfunnet Rjukan gis utviklingsmuligheter og samtidig ivaretar sin unike kulturhistorie. For å belyse denne problemstillingen er det nødvendig å samle og analysere kunnskap om kulturminnene innenfor planområdet og kulturmiljøet de er en del av. side 10 av 16

11 6.1.3 Utredningens omfang og metode: Utredningen vil ta utgangspunkt i Riksantikvarens DIVE- metode for kulturhistorisk stedsanalyse for å sortere og drøfte hvilke sosiale, økonomiske, kulturelle og fysiske historiske særtrekk som er grunnleggende for forståelsen av Rjukan. Gjennomføring av analysen skal gjøres i samarbeid med Riksantikvaren for å avklare nivå og omfang for analysen og hva som utgjør sentrale romlige kategorier og viktige tidsepoker som ramme for en DIVE- matrise. DIVE- matrisen vil fungere som en oversikt over kulturminneverdiene som ligger til grunn for å vurdere Rjukan som verdensarvkandidat og til å synliggjøre hvilke aktiverende faktorer som kan introduseres for å ivareta og styrke Rjukans posisjon både som verdensarv og levende kulturmiljø. 6.2 Skred og ras Definisjon av utredningstemaet: Utredningstemaet gjelder skredfare og rasfare, og hvordan man kan trygge seg mot skred og ras Begrunnelse for utredningen og utfordring: Bakgrunnen for at temaet utredes er at området har skredhistorikk med kjente hendelser. På tallet omkom 5 personer da et skred rammet området. NGIs foreløpig vurdering er at det er størst fare for steinsprang og jordskred og at det kan bli aktuelt med sikringstiltak i skråningen og/eller krav til dimensjonering/utforming av bygninger. Plan- og bygningslovens krav til sikkerhet medfører at sikkerheten må utredes for de planlagte tiltakene Utredningens omfang og metode: Utredningen skal omfatte den del av området som kan berøres av skred og ras, og områder på denne dalsiden som kan gi ras/skred på planområdet. Planlagt metode er terrenganalyse, vurdering av historiske hendelser og beregning av hvordan skred/ras kan forløpe. Det skal gis prinsipielle anbefalinger for hvordan tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås. 6.3 Grunnforurensning Definisjon av utredningstemaet: Utredningstemaet gjelder jordforurensning innenfor områder hvor det er aktuelt med nye tiltak Begrunnelse for utredningen og utfordring: Den tidligere industrivirksomheten på området kan ha medført forurensning av grunnen. Slike jordforurensninger kan medføre fare for mennesker på planområdet og risiko for spredning. Jordforurensning kan gi føringer for hvordan området bør bebygges og ha konsekvenser for behandling av masser Utredningens omfang og metode: Utredningen skal omfatte den del av planområdet som berøres av nye, planlagte tiltak. Det skal foretas en kartlegging basert på historiske opplysninger og jordprøver. Deretter side 11 av 16

12 skal det foretas en vurdering av forurensningssituasjonen i grunnen og identifisere lokaliteter der det er behov for tiltak. 6.4 Trafikk Definisjon av utredningstemaet: Utredningstemaet omfatter transport med bil, trailer mv. I tillegg omfatter temaet forhold for gående og syklende Begrunnelse for utredningen og utfordring: Den planlagte virksomheten forventes ikke å medføre vesentlig behov for transport av varer eller lignende, og har trolig begrensede trafikale konsekvenser. Anleggsfasen vil medføre stort behov for transport av bygningsdeler og muligens også for masser. Det forventes derfor at anleggsfasen blir mer utfordrende enn driftsfasen Utredningens omfang og metode: Utredningen skal vurdere konsekvenser av forslaget lokalt og for fylkesvei 37 gjennom Rjukan sentrum. Både bygge- og driftsfasen skal vurderes. Vurderingen skal omfatte trafikkavvikling og veisystemets kapasitet. Det gjøres rede for hvordan skoleveier berøres. 6.5 Støy Definisjon av utredningstemaet: Støy er definert som uønsket lyd. Utredningstemaet omfatter støy fra trafikk og fra ny bebyggelse Begrunnelse for utredningen og utfordring: Anleggsperioden for ny bebyggelse medfører ulemper som støy i forbindelse transport til og fra området og fra selve byggeaktivitetene. I driftsfasen forventes det ikke virksomhet som har vesentlige ulemper i form av støy, men mulige støykilder i driftsfasen er blant annet støy fra for eksempel tekniske installasjoner som ventilasjons- og kjøleanlegg, og muligens fra nødstrømsgeneratorer. Det vil være behov for å utforme disse slik at gjeldende støykrav overholdes Utredningens omfang og metode: Utredningen skal omfatte en overordnet analyse av støyforholdene og identifisere kritiske områder i forhold til gjeldende grenseverdier for støy. Utredningen skal belyse anleggs- og driftsfase, og blant annet belyse konsekvenser for skolen innenfor planområdet. 6.6 Risiko- og sårbarhet Definisjon av utredningstemaet: Utredning av risiko- og sårbarhet har som formål å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. side 12 av 16

13 6.6.2 Begrunnelse for utredningen og utfordring: Det følger av pbl. 4-3 at ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging Utredningens omfang og metode: Utredningen av risiko- og sårbarhet skal skje i henhold til anerkjent metode. Vurdering av hvilke tema som skal belyses er del av analysen. Følgende tema skal omtales: skred- og rasfare, grunnforhold, grunnforurensning, flom, terrormål og stråling. 7. PLANTEMA SOM BESKRIVES I tillegg til utredningstemaene vil det være behov for å beskrive flere plantema. Forslagsstiller er åpen for innspill om hva som skal beskrives og hva som skal behandles grundigere, med en utredning. Forslagsstiller planlegger å beskrive blant annet følgende forhold. 7.1 Teknisk infrastruktur Med teknisk infrastruktur menes her overvann, spillvann og vannforsyning (drikkevann og prosessvann). Det er behov for å avklare konsekvenser for eksisterende infrastruktur og hva som forutsettes av ny infrastruktur. Det er mulig at det vil bli benyttet prosessvann til kjøling. Med bakgrunn i brukernes behov vurderes det om overskuddsvarme/gjenvinning er et aktuelt tiltak. I beskrivelsen gjøres det rede for eksisterende infrastruktur på området og behovet for økt kapasitet. 7.2 Energiforsyning Næringsparken forsynes i dag av en 40MVA transformatorstasjon som står inne i selve parken. For å forsyne fremtidig virksomhet i parken må det bygges en ny transformator- stasjon med kapasitet på minimum 120MVA. For å gjøre utbyggingen mest mulig effektiv ønsker Skagerak Nett å bygge en 300 MVA stasjon slik at annen industri i Rjukan også kan forsynes med kraft. Transformatorstasjonen utredes i forbindelse med konsesjonssøknad til NVE iht. energiloven. I konsekvensutredningen for reguleringsforslaget beskrives sammenhengen med trafostasjonen og konsesjonssøknaden. 7.3 Fjernvirkning Utbyggingsarealene innenfor planområdet utgjøres hovedsakelig av arealer hvor det tidligere har stått store produksjonsbygninger. De planlagte bygningene vil også medføre store volum som vil være synlige i landskapet. Det er planlagt sikringstiltak for ras/skred og trafostasjon som ligger i dalsiden. Også disse kan ha betydning for fjernvirkningen. side 13 av 16

14 Som del av planbeskrivelsen utarbeides fotomontasjer eller 3D- visualiseringer som illustrerer fjernvirkningen av ny bebyggelse og nye anlegg. Standpunkt for illustrasjonene avklares med Tinn kommune. Illustrasjonene sammenlignes med dagens situasjon og tidligere bygningsvolum på området, og det knyttes kommentarer til illustrasjonene. 7.4 Næringsutvikling og arbeidsmarked Planforslaget forventes å gi nye arbeidsplasser i kommunen og synergieffekter for nye og eksisterende bedrifter. Beskrivelsen skal omfatte arbeidsmarkedsforhold og hvordan dette påvirker sysselsetting på Rjukan, boligbygging og kommunal service og infrastruktur. Det gis en beskrivelse av hvilke virkninger dette kan være. 8. ALTERNATIVER Forskrift om konsekvensutredninger forutsetter at alternativer som skal utredes skal være realistiske og beslutningsrelevante. Tiltakshavers visjon for Rjukan Technology Center er knyttet til denne lokaliseringen. Størrelsen er av betydning for å skape trygghet for tilstrekkelige utviklingsmuligheter og forslaget legger derfor til grunn ett alternativ der flere byggetrinn skal kunne realiseres. Planforslaget (Alternativ 1) sammenlignes med dagens situasjon (0- alternativet). 9. PLANPROSESSEN 9.1 Planprosessen Etter høring og offentlig ettersyn av planprogrammet blir merknader fra myndigheter og berørte gjennomgått og kommentert. Planprogrammet fastsettes deretter av Tinn kommune, med eventuelle endringer. Planforslag med utredninger utarbeides iht. planprogrammet og legges ut til høring og offentlig ettersyn, der myndigheter og andre berørte kan kommentere forslag til reguleringsplan. Merknadene blir gjennomgått og kommentert. Etter eventuelle justeringer behandles planforslaget til slutt av Tinn kommunestyre. side 14 av 16

15 9.2 Særlig om medvirkning: Plan- og bygningsloven angir to medvirkningsfaser i planprosessen: Del 1: Offentlig ettersyn av planprogrammet (6 uker). I denne perioden vil det bli avholdt møte mellom regionale myndigheter, og det vil bli avholdt informasjonsmøte med andre berørte. Merknader til planprogrammet sendes skriftlig til forslagsstiller, eventuelt med kopi til Tinn kommune. Del 2: Offentlig ettersyn av planforslaget (6 uker). I denne perioden vil det også bli avholdt informasjonsmøte med berørte. Merknader til planforslaget sendes da skriftlig til Tinn kommune. Flere av vedtakene kan påklages. 9.3 Planlagt fremdrift: Del 1: Planprogram/igangsatt regulering: Varsel planstart og offentlig ettersyn planprogram (6 uker): Jan.- Feb Fastsettelse av planprogram ( Tinn kommune): Mars 2011 Del 2: Planforslag med konsekvensutredning : Innsendelse av planforslag til Tinn kommune: Mars 2011 Varsling og utleggelse til offentlig ettersyn (6 uker): Mars- Apr Behandling av planforslaget i Tinn kommunestyre: Juni: 2011 Del 3: Byggesaksbehandling: Det er sannsynlig at byggesøknad vil bli utarbeidet og behandlet parallelt med planforslaget. Naboer og gjenboere vil da motta eget nabovarsel. 9.4 Kontaktinfo Rolle Planmyndighet: Tiltakshaver/ forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: Kontaktinformasjon: Tinn kommune, Sevicetorget, Torget 2. Postboks 14, 3661 Rjukan Telefon: , telefaks: e- post: Rjukan Technology Center AS c/o Advokatfirmaet Dalan v/ Advokat Pål Remman Postboks 1214 Vika, 0110 Oslo Arkitektene Astrup og Hellern AS v/lars Thoen Svovelstikka 1, 0661 Oslo Telefon: , telefaks: Mobil: , e- post: hellern.no side 15 av 16

16 10. UTTALELSER Det er foreløpig ikke kommet merknader til planprogrammet. 11. HENVISNINGER Plan- og bygningsloven: html Forskrift om konsekvensutredninger: wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html Tinn kommune: Rjukan Næringspark: naeringspark.com/ Riksantikvarens kulturminnesøk: Vedlegg: Kart som viser eksisterende bebyggelse. side 16 av 16

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM TIL BEHANDLING I TINN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011, revidert 11.03.2011

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2 Forslag til Planprogram Bilde fra planområdet Bilde fra kommunekart.com Mars 2017 Vedtatt: 1 Dato 2017.03.26 Utført av Helge Bakke Godkjent av Synnøve Kjønsberg,

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk Byplankontorets lille planskole Del 2: Plansystemet i grove trekk Plan- og bygningsloven Første moderne plan- og bygningslov for hele Norge kom i 1965 Siste lov kom i 2008 Planloven er statens styring

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt Planprogram Bilde fra planområdet November 2015 Vedtatt: 1 Revisjon Dato 2015.11.25 Utført av Anja Øren Ryen Kontrollert av Helge Bakke Godkjent av Erin Sandberg,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave)

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. november 2015, revidert 14. januar 2016. 1. Innledning Forskrift

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl Spesialrådgiver Tom Hoel Danske planlov Planlægning til butiksformål 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Detaljregulering for Filadelfiamenigheten på Vikeland i Vennesla kommune

Detaljregulering for Filadelfiamenigheten på Vikeland i Vennesla kommune Planprogram i Vennesla kommune Dato 08.12.16 1. Innledning 1.1 Formål med planarbeidet Formål med planarbeidet er å regulere dagens bruk av området som Filadelfiamenigheten på Vikeland disponerer til sin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram 7. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 5 2.1 Nasjonale føringer:...

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tønsberg, 15. januar 2015 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning [Hvis

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Plankonferanse Agder. Reguleringsplanlegging. Planbeskrivelse og dokumentasjonskrav v/ Jan Martin Ståvi. Kristiansand, 26.

Plankonferanse Agder. Reguleringsplanlegging. Planbeskrivelse og dokumentasjonskrav v/ Jan Martin Ståvi. Kristiansand, 26. Plankonferanse Agder Reguleringsplanlegging Planbeskrivelse og dokumentasjonskrav v/ Jan Martin Ståvi Kristiansand, 26. januar 2016 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Buskerud, 29. oktober 2014 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM D5 INVEST AS DETALJREGULERING FOR D5, SOLA KOMMUNE - PLAN 0519 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 31.07.2012 Reguleringsplan 0519: D5. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer