Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn på høyaktuell Kofa-konferanse 3. Nei til eget håndhevelsessystem for helsesektoren 4. KOFA og domstol på kollisjonskurs 5. Korrupsjon, leverandørdialog og prisgevinst 6. EU-høyring om innføring av e-faktura 7. Private i stadig vekst på kommune-markedene 8. Betre ressursbruk ved kvalifisering av tilbydarar Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Selv om Riksrevisjonen atter en gang svinger pisken over statlig innkjøpspraksis, fins det flere lyspunkter. Forbedringsarbeidet som bl.a. er gjort i Helsedirektoratet og Norsk Tipping er oppløftende: Ingen brudd i undersøkte anskaffelser i direktoratet, og positiv anerkjennelse til Norsk Tippings forbedringstiltak. Men en rekke statlige virksomheter har et stykke igjen. Revisjon og undersøkelse viser mangel på dokumentasjon, manglende eller ufullstendige anskaffelsesprotokoller, mangel på skatteattester eller HMS-erklæringer. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 (Dokument 1 ( ) er nylig overlevert Stortinget. Selv om det fremdeles vanker til dels sterk kritikk fra revisjonen, er det også oppløftende tendenser: Revisjonen har for 2011 foretatt analyser og dokumentgjennomgåelse av protokoller, kontrakter og utskrifter fra arkivet for 16 av Helsedirektoratets anskaffelser. Samlet utgjør anskaffelsene ca. 40,6 mill. kroner. Riksrevisjonens gjennomgåelse viser ikke brudd på anskaffelsesregelverket for Revisjonen har vist at Norsk Tipping AS i løpet av 2011 har avsluttet flere avtaler som ikke er konkurranseutsatt. Det er vedtatt ny innkjøpspolicy og innført nye rutiner som ifølge selskapet vil bli iverksatt fullt ut i Revisjonen ser positivt på de tiltakene selskapet har gjennomført på anskaffelsesområdet i Forsvaret Hvert år siden 2007 har Riksrevisjonen imidlertid omtalt at Forsvaret har hatt svakheter i anskaffelsesprosessen, og påvist at det har vært brudd på regelverket. I fjor ble det kontrollert 215 anskaffelser på områdene drift, konsulenter og innleie av helsepersonell. 1

2 Kontrollen viser at regelverkets grunnleggende krav til konkurranse, likebehandling og forutsigbarhet for leverandørene ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Det ble blant annet påvist mangelfull anskaffelsesdokumentasjon, manglende begrunnelse for unntak av kravet til konkurranse og mangler knyttet til bruk av rammeavtaler. Sporbarheten mellom regnskapssystemet og dokumentasjon for anskaffelser er mangelfull. I 34 prosent av de kontrollerte anskaffelsene i Forsvaret er det foretatt direkte kjøp uten konkurranse. Bruk av unntaksbestemmelser er ikke tilfredsstillende begrunnet og dokumentert. I 56 prosent av direkteanskaffelsene er det ikke dokumentert om konkurranseprinsippet er ivaretatt eller oppgitt hjemmel for direkte kjøp. Ved Forsyningsavdeling Nordland var 28 av 30 kontrollerte anskaffelser direkte kjøp over terskelverdi. Direktoratet for byggkvalitet Også ved Direktoratet for byggkvalitet har Riksrevisjonen konstatert regelbrudd. Revisjonen viser manglende etterlevelse av regelverket ved seks av ti kontrollerte anskaffelser over kr Total anskaffelsesverdi for disse seks anskaffelsene beløp seg til 7,25 mill. kroner. Følgende brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser ble avdekket: Gjennomførte direkte kjøp over nasjonal terskelverdi på kr , manglende utlysning som følge av undervurdering av anskaffelsens verdi og mangler ved anskaffelsesprotokoller. Dessuten viste kontrollen manglende arkivering av skatteattester og HMS-erklæringer, og manglende arkivering av tilbudsdokumentasjon. Jernbaneverket Riksrevisjonen har dessuten kontrollert Jernbaneverkets (JBVs) regnskaper, som viser 18 anskaffelser over EØS-terskelverdien der JBV til sammen er fakturert for over 3 mrd. kroner. Kontrollen viser at kunngjøringen ikke er foretatt etter regelverket for 11 av de 18 anskaffelsene, og i de tilfellene der JBV har argumentert for unntak etter regelverket, er det ikke dokumentert hjemmel for unntakene. Ved kontroll av skatteattest manglet skatteattest for syv anskaffelser, og to var ugyldige, og HMS-erklæring manglet i syv tilfeller, og én erklæring var etter kravene for gammel. Riksrevisjonen har også kontrollert et tilfeldig utvalg på elleve anskaffelser i Jernbaneverket med fakturabeløp på over kroner. Det er ved revisjonen påvist mangler ved åtte anskaffelser. Det er mangler ved den underliggende dokumentasjonen med krav i regelverket, og i halvparten av utvalget foreligger det ikke kopi av gyldig kontrakt, ikke utløsning av gyldig opsjon eller kontrakten mangler. Det kritikkverdig, heter det, at Jernbaneverket for 2011 ikke hadde oversikt over sine innkjøpsavtaler, at det var vanskelig å finne dokumentasjon for at anskaffelsesregelverket ble fulgt og hvilke kontrollrutiner som eksisterte. Toppnavn på høyaktuell Kofa-konferanse Fredag 30. november arrangerer Kofa sin første heldags konferanse med fokus på høyaktuelle temaer for alle som er engasjert i offentlige anskaffelser: Håndheving, Kofas rolle, miljø og samfunnsansvar og forslag til nytt regelverk for å nevne noen av temaene på konferansen. En rekke sentrale navn skal bidra fra talerstolen. Siktemålet med konferansen er å nå ut 2

3 til oppdragsgivere og leverandører fra hele landet. - Vi har arrangert årlige halv dags fagseminar siden 2006, men denne gangen har vi utvidet programmet til å vare en hel dag, sier direktør Anneline Vingsgård, leder for Kofas sekretariat. Dette gjør vi for å utvide målgruppen til å omfatte oppdragsgivere og leverandører i hele Norge, ikke bare i Bergensregionen. Vi har også flyttet konferansen til Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Dette gjør vi for å understreke det faglige aspektet ved konferansen. Vi ønsker å sette fokus på ulike sider ved regelverket og den praksis som Kofa skaper i løpet av året. Rieber-Mohn og Kai Krüger Vingsgård forteller om et bredt program denne gangen. Nemndas leder Georg Fredrik Rieber-Mohn skal snakke om Kofas rolle. Tilhørerne vil dessuten få informasjon om utviklingen av regelverket i Norge og EU, og det blir også fokus på noen sentrale Kofa avgjørelser det siste året. Blant annet skal professor og mangeårig nemndsmedlem Kai Kruger snakke om avvik, forbehold og alternative tilbud. Advokat Kristine Vigander i KS Advokatene tar for seg utfordringer knyttet til håndhevelse av anskaffelsesregelverket sett med oppdragsgiveres øyne. Spørsmålet om integrering av miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser er tema for Ingrid Bjerke Kolderup, som er leder for Difis miljø- og samfunnsansvarsteam. Også NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild D. Gjønnes, er på plass, og hun skal foredra om utviklingen av regelverket i EU. Det gjelder bakgrunnen for reformen som nå er under utvikling i EUs organer og hovedtrekk i de endringene som er foreslått. Gjønnes har en sentral rolle på området offentlige anskaffelser i BUSINESSEUROPE, som er NHOs europeiske organisasjon. Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter står på programmet, og advokat Kurt Weltzien, stipendiat ved Universitetet i Oslo, tar for seg den aktuelle forskriften og spør bl.a.: Er forskriften egentlig i strid med EØS-avtalen? Advokat PhD Jannicke Wiggen, Advokatfirmaet Hjort, berører et annet sentralt tema, nemlig samarbeid i offentlige sektor og anskaffelsesregelverket. Hvilke rammer setter dette regelverket for f.eks. kommunenes frihet til selv å organisere sin tjenesteproduksjon? Et annet spørsmål drøftes av seniorrådgiver og gruppeleder i KOFA, John Sannes Ramsvik, nemlig når kan unntaket for erverv av fast eiendom benyttes? - Dette er en fin mulighet for både oppdragsgivere og tilbydere å holde seg oppdatert seg på rettsutviklingen og møte Kofa-ansatte og andre med interesse for faget, poengterer Vingsgård. Fagseminarene har alltid vært svært populære. Nå har vi plass til 150 tilhørere, men det blir fort fullt så det lønner seg å melde seg på så fort som mulig. Påmelding gjøres på Kofa.no og det er deltakeravgift på 500 kroner som inkluderer lunsj. Du finner påmeldingsskjema og program her. Nei til eget håndhevelsessystem for helsesektoren Helsesektoren er gradvis blitt mer profesjonell når det gjelder å gjennomføre anskaffelser og avtaleinngåelser, bl.a. som følge av 3

4 styringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette fastslo helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i et svar på et spørsmål fra Stortinget. Statsråden trodde for øvrig ikke at det var noen god ide å ha et eget håndhevelsesregime spesielt for helsesektoren. Det var Kenneth Svendsen (FrP) som var bekymret som følge av oppslag i mediene om "tvilsomme" anskaffelser innenfor helsevesenet. Derfor ville han vite om helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ville innføre egen kontroll for å sikre at denne type anskaffelser etterforskes. Statsråden ville ikke det: - Når det gjelder håndhevelse av offentlige anskaffelser, er Helse- og omsorgsdepartementet av den oppfatning at en ikke bør etablere et særskilt håndhevelsesregime i helsesektoren. Han henviste i stedet til de nye håndhevelsesreglene fra 1. juli i år. Formålet med de nye bestemmelsene er å gjøre håndhevelsen mer effektiv, blant annet ved å sikre leverandører bedre muligheter for å gripe inn før kontrakter inngås. De nye reglene skal også bidra til å bekjempe ulovlige direkte anskaffelser og andre alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket. Dette gjelder særlig tilfeller der kontrakten kan være tildelt feil leverandør, samtidig som øvrige leverandører er avskåret fra å stanse kontraktsinngåelsen. Her risikerer oppdragsgiverne nå å få den ulovlig inngåtte kontrakten annullert, at kontraktens løpetid avkortes eller å bli møtt med et overtredelsesgebyr. Er blitt bedre Det er for øvrig Helse- og omsorgsdepartementets oppfatning at sektoren totalt sett har blitt bedre til å gjennomføre offentlige anskaffelser og avtaleinngåelser, og at det har skjedd en betydelig profesjonalisering i sektoren, bl.a. som følge av de styringskrav og tiltak som har blitt iverksatt. - Dette innebærer, fremholdt statsråd Gahr Støre, imidlertid ikke at det fortsatt kan og vil skje feil. Spesialisthelsetjenesten i Norge kjøper varer og tjenester for et sted mellom 15 og 20 mrd. kroner hvert år, og hovedbildet, slik helse- og omsorgsministeren så det, er at dette skjer på en god måte både faglig og rettslig sett. I en kartlegging de regionale helseforetakene har gjennomført av offentlige anskaffelser i egen sektor kunngjort på Doffin i årene 2006, 2007 og 2008, fant en at det var kunngjort i alt 1921 kunngjøringer, og at 51 av disse ble klaget inn til KOFA. KOFA kom til at det i 32 av disse sakene var brudd på regelverket. Styringskrav fra departementet - Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom flere år hatt stor oppmerksomhet knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser i spesialisthelsetjenesten, og har derfor gitt en rekke styringskrav for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosessene. Spesialisthelsetjenesten har fått krav om god internkontroll, etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser og tiltak for å styrke den generelle kompetansen på området, fremholdt statsråden i sitt svar. Gahr Støre poengterte dessuten at ett av formålene med anskaffelsesregelverket er å motvirke korrupsjon og korrupsjonslignende atferd gjennom åpenhet om offentlige anskaffelser. Regelverket må imidlertid ikke bli så komplisert at det blir unødvendig vanskelig for redelige innkjøpere å gjøre gode offentlige anskaffelser. 4

5 KOFA og domstol på kollisjonskurs KOFA og domstolene kom til motsatt konklusjon i sine vurderinger av en sak om dokumentasjonskrav. Det gjaldt spørsmålet om det i forbindelse med tilbudsevalueringen forelå nok dokumentasjon av om ekstern arbeidskraft var tilgjengelig. Nei, svarte KOFA ja, svarte domstolene. Klageren som fikk medhold i KOFA, gikk til domstolene med krav om erstatning, men fikk ingen. Utgangspunktet for saken i Borgarting lagmannsrett (LB ) var en anbudskonkurranse som Statsbygg kunngjorde i desember Det skulle gjøres en rammeavtale for kjøp av rådgivningstjenester på fagområdene brannteknikk og bygningsfysikk. Seks leverte tilbud, og en som ikke fikk kontrakt, klaget Statsbygg først inn for KOFA, deretter domstolene. Kravet for domstolene gjaldt positiv kontraktinteresse, dvs. erstatning for tap som følge av at klageren ikke fikk kontrakt når han hvis alt hadde gått riktig for seg, skulle hatt det. Det vesentligste klagepunktet gjaldt påstand om feil ved evalueringen, der det foreligger et visst innkjøpsfaglig skjønn. KOFAs og domstolenes rolle avgrenser seg til å vurdere om det foreligger feil i faktum. I den konkrete saken var spørsmålet om Statsbygg hadde holdt seg innenfor regelverkets rammer ved å legge vekt på kompetansen til en person som ennå ikke var ansatt hos den som fikk kontrakten, uten å kreve ytterligere dokumentasjon. Dokumentasjonskrav Denne personen ble jevnlig leiet ut av sin oppdragsgiver til kontraktvinneren, og det var opplyst at det pågikk forhandlinger med sikte på at denne personen skulle ansettes hos kontraktvinneren. Regelverket forutsetter at det dokumenteres at eksterne ressurser er tilgjengelig i slike tilfelle, men ifølge lagmannsretten gjelder dette bare ved kvalifikasjon av tilbyderne ikke under evalueringen, slik KOFA har lagt til grunn i sin konklusjon. Dessuten mener domstolen at regelverket ikke stiller nærmere krav til dokumentasjon for andre enn ens egne ressurser er tilgjengelige, men: - En forpliktelseserklæring vil innebære en skriftlig avtale mellom foretakene og vil klart være tilstrekkelig, men forskriften oppstiller ikke noe krav om dette, heter det. Kravet om ytterligere dokumentasjon for at den aktuelle personen var disponibel for oppdraget, kan heller ikke utledes av det alminnelige kravet til likebehandling og forutberegnelighet. Sannsynliggjort Den manglende dokumentasjonen av tilknytningsforholdet kunne vært avhjulpet ved at Statsbygg bad om ytterligere dokumentasjon fra kontraktvinneren om forholdet. Imidlertid finner retten det er sannsynliggjort at kontraktvinneren ville ha gitt en tilfredsstillende erklæring for at vinneren rådet over personens ressurser dersom selskapet ble tildelt kontrakten. Personen ble ansatt hos vinneren kort tid etter at kontraktsinngåelsen. Når årsaksforholdet kunne og ville blitt avhjulpet på denne måten, konstaterer retten at det uansett ikke foreligger en årsakssammenheng mellom den eventuelle feilen og valget av vinner av konkurransen. Således kan ikke retten se at Statsbygg ikke kunne tatt hensyn til den aktuelle personens kompetanse i forbindelse med evalueringen av tilbudet 5

6 fra vinneren. Heller ikke på andre punkter fikk klageren medhold, slik at ankesaken for Borgarting lagmannsrett ble avvist. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Korrupsjon, leverandørdialog og prisgevinst Sykehuset i Østfold iverksetter spesielle tiltak for å hindre korrupsjon, i Brussel gjennomføres det en svensk/norsk dialogkonferanse, og Høyesterett holder fast på at en entreprenør har vært med på ulovlig anbudssamarbeid. I Oslo arrangeres frokostmøte med søkelys på miljø og innovasjon i anskaffelser, og i Porsgrunn tilbys seminar for bedrifter som selger til det offentlige utenfor Norges grenser. Danske kommuner sikret seg en betydelig prisgevinst ved å delta i en minikonkurranse om pc-kjøp, mens sju landsting (fylkeskommuner) i Sverige står i fare for å gå glipp av en besparelse på om lag 100 millioner kroner etter en dom i en klagesak. Anti-korrupsjonstiltak i Østfold Investeringer for mer enn 5,5 milliarder kroner i forbindelse med etableringen av nytt østfoldsykehus krever årvåkne medarbeidere som kjenner lover og regler i forhold til anskaffelser. - Medarbeidere kan bli utsatt for uheldig påvirkning av leverandører, herunder forsøk på korrupsjon, sier administrerende direktør Just Ebbesen. - Et forsterket fokus på dette er nødvendig når vi nå starter anskaffelser av utstyr for ca. 800 millioner kroner. Derfor ønsker vi å sikre at alle sykehusets medarbeidere kjenner til våre handlingsregler, sier Just Ebbesen. For å være sikre på at alle medarbeidere er kjent med og har lest handlingsreglene, vil disse vises på pc-skjermen når medarbeiderne logger seg på. Hver medarbeider må signere på at de har lest handlingsreglene. - Handlingsreglene kommer i tillegg til de etiske retningslinjene for innkjøp og leverandørkontakt, sier Ebbesen. Norsk/svensk dialogkonferanse i Brussel Konferansene der leverandører og oppdragsgivere har dialog forut for en konkurranse er kjernen i de arbeidsmetoder som Nasjonalt program for leverandørutvikling anbefaler for å fremme innovasjon ved offentlige anskaffelser. Lyngdal kommune og Falun kommune i Sverige er nå gått sammen om å gjennomføre en slik prosess med sikte å få fram nye løsninger for bærekraftige byggeprosjekter spesialdesignet for eldre. Deres felles dialogkonferanse foregår i Brussel 26. november 2016, ikke minst fordi deres prosjekt er delfinansiert med EU-midler. Straffet for ulovlig anbudssamarbeid Høyesterett har gitt Konkurransetilsynet medhold i saken om ulovlig anbudssamarbeid knyttet til bro-rehabilitering i Nord-Trøndelag. En entreprenør må betale to millioner kroner i gebyr. Høyesterett fastslår at entreprenørselskapet Gran & Ekran AS overtrådte konkurranseloven forsettlig, og selskapet må dermed betale overtredelsesgebyret på to millioner kroner som tilsynet vedtok i Dommen er klar på at ulovlig anbudssamarbeid kan ha betydelige og vidtrekkende skadevirkninger. Dette bekrefter at det er viktig å slå ned på denne type alvorlig konkurransebegrensende samarbeid, sier fungerende juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i tilsynet. 6

7 Smarte miljø-innkjøp og innovasjon Fredag 27. november inviterer Framtidens Byer og Nasjonalt program for leverandørutvikling til frokostmøte i Oslo. Temaet er smarte, miljøvennlige innkjøp med fokus på innovasjon. Blant foredragsholderne er avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp i Oslo kommune. Han skal innvie møtedeltakerne i hva som er veien videre for kommunen når det gjelder innovasjon i offentlige anskaffelser. Seksjonsleder Bjørn Antonsen i Undervisningsbygg KS i Oslo forteller om erfaringene fra en miljøvennlig og innovativ innkjøpsprosess oljeutfasing i Osloskolen. everandørutviklingsprogrammet er representert med Tore André Sines. Seminar for leverandører til det offentlige Bedrifter som selger varer og tjenester til det offentlige, kan skaffe seg mer kunnskap om dette ved å delta på et seminar i regi av Vekst i Grenland under Open Days 2012, melder Innovasjon Norge i sitt nyhetsbrev. Seminaret foregår 15. november på Høyskolen i Telemark, Kjølnes, Porsgrunn. Blant foredragsholderne er Fredrik Sejersted, EU-blogger, professor og leder for Europautredningen «Innenfor og utenfor», Gatsoft, vant konkurransen om Sveriges nest største helseregion, og Eva Camerer, senior EUrådgiver i Innovasjon Norge, tidligere Europakommisjonens generaldirektorat for næringsliv. 16 pst. bedre pris ved minikonkurranse 17 danske kommuner deltok på den første minikonkurransen som foregikk på en pcavtale som Statens og Kommunernes IndkøbsService (SKI) har gjort. Avtalen er en såkalt forpliktende avtale, og den er inngått med sikte på jevnlige minikonkurranser. Kommunene sparte 16 prosent på pris i forhold til de maksimumsprisene som leverandørene opprinnelig gikk inn i avtalen med. Sammenliknet med en parallell avtale, der det ikke er minikonkurranser og der det er faste priser, ble besparelsen ca. 10 prosent for de kommunene som deltok i minikonkurransen på den andre avtalen. Kan tape besparelse på 100 mill. I Sverige har det versert en klagesak som gjør at sju landsting (fylkeskommuner) kan risikere å tape en forventet besparelse på 100 millioner kroner ved kjøp av multidosepakkede legemidler. Et nystartet firma vant konkurransen, men tildelingen ble påklaget og nå har kammarrätten funnet at det ikke er bevist at det nystartede selskapet har tilstrekkelig økonomisk ryggrad. Ifølge dommen må anskaffelsen omgjøres, og der får ikke det nystartede selskapet delta. Dette selskapet er et rent «pakkeselskap», som skal tjene penger på handelsmarginene ved legemiddelkjøp. EU-høyring om innføring av e-faktura EU har teke til med ei spørjeundersøking på nett for å få inn synspunkt og framlegg som gjeld innføring av e-faktura. Det er EU-kommisjonen som står bak, og dei tenkjer på ein eller annan måte å få medlemsstatane til å nytte e-faktura i alle dei 7

8 offentlege innkjøpa sine. Dei ser allereie no at det er medlemsstatar som er i gang med e-faktura, og då med kvar sine standardar i botnen. Det riv opp heile den indre marknaden, meiner Kommisjonen, som såleis har byrja ein prosess som skal ende opp med grensekrossande bruk av e-faktura i EU kanskje til og med tvungen bruk. EU-kommisjonen tenkjer på ulike måtar å komme over dei hindra som er i vegen for e- fakturering på tvers av landegrensene. Nasjonale e-fakturasystem er ikkje alltid slik at dei «snakkar» saman. Dessutan tek Kommisjonen mål av seg til å stimulere bruken av e- faktura i heile EU-området. Førebels er det berre mellom fem og 15 prosent av faktureringa i Europa innanfor offentlege innkjøp som går føre seg elektronisk. At dei ikkje veit heilt kor stor del dette gjeld, kjem av at kjeldene er usamde. Kommisjonen reknar med at tala for offentlege innkjøp er lågare. Høyring til 14. januar 2013 Det er offentlege styresmakter, personar, føretak og organisasjonar som er inviterte til å si meininga si. Dei offentlege oppdragsgjevarane og leverandørane som er røynde e- fakturabrukarar er særskild oppmoda til å melde seg på med synspunkt. Høyringa held fram heilt til 14. januar Fleire EU-statar har laga reglar når det gjeld e-faktura, og nokon har gjort bruken tvungen. Dette har, skriv EU-kommisjonen, gjort at det er etablert ulike nasjonale e- fakturasystem som opererer på grunnlag av ulike, ofte nasjonale, standardar. Då e- fakturering er ein integrert del av kvar einaste handelskontrakt, gjer mengda av ulike e- faktureringsstandardar i offentlege innkjøp at det vert dyrare og meir komplekst for dei leverandørane som er inne i kontraktar med ein offentleg oppdragsgjevar i andre EUland. Resultatet er ei oppflising av den indre marknaden, slik Kommisjonen ser det. Føremoner med e-faktura I offentlege innkjøp går det for det meste framleis i papir og manuelle prosedyrar. Det inneber høgare transaksjonskostnader, at leverandørane må vente lenger på pengane sine, og det fører med seg auka miljøbører ved at så mykje papir og anna vert kasta. Desse økonomiske og sosiale kostnader vedkjem alle partar og er særskilt ille i det økonomiske klimaet som for tida finst i Europa. EU-kommisjonen peikar på at bruk av e- faktura med ein gong kan tilby føremoner på alle desse områda. EU-kommisjonen er ikkje framand for å gå inn for tvungen bruk av e-faktura i offentlege innkjøp i medlemsstatane. Dei offentlege oppdragsgjevarane er dei største kjøparane i EU, heiter det, og dei kan spele rolla som ei drivande kraft for å fremje bruk av e-faktura òg innanfor andre handelstransaksjonar i det europeiske samfunnet. Private i stadig vekst på kommune-markedene Svenske kommuner og fylkeskommuner (landsting) kjøper stadig mer eksterne tjenester, og det er i første rekke private selskaper som nyter godt av denne utviklingen. Ideelle foreninger, stiftelser og liknende står for en svært liten andel både i økningen av kjøp og av Kommune-Sveriges totale nettokostnader. Markedene for kjøp av eksterne tjenester er store: 8

9 Svenske kommuner kjøpte i fjor for 77 milliarder kroner, landstingene for 44 milliarder. Dette fremgår av en rapport som nylig ble lagt fram. Det er i rapporten «Köp av verksamhet» at Sveriges Kommuner och landsting (SKL) rapporterer om økningen i kommuners og landstings kjøp fra private. Definisjonen av slike kjøp er en avtale eller lignende overenskomst om å drive en viss virksomhet i regi av en privat produsent. Denne aktiviteten skulle alternativt ha vært drevet i egenregi, og kommunen skal ha hovedansvaret for at tjenesten tilbys kommunens innbyggere. Kommunene Fra 2006 har andelen kjøp av virksomhet i kommunene øket fra 12 til 16 prosent. Det er en økning fra knapt 48 til 77 milliarder kroner i 2011, heter det. Mesteparten av økningen skjer på områdene førskole, grunnskole og videregående skoler, i tillegg til ulike virksomheter innenfor helse og omsorg. Private selskaper står for det aller meste 11 av de 16 prosentene. Foreninger og stiftelser utgjør fire av prosentene, mens enkeltpersoner står for mindre enn en av prosentene. Kommunene kjøpte i 2011 for 67,1 milliarder kroner fra private leverandører. Tilsvarende tall for 2006 var 40,8 milliarder. Noe av forklaringen på den store veksten i private kjøp, er at andelen barn og elever i frittstående virksomheter øker fra år til år og at andelen eldre som bor i egne boenheter som drives av enkeltstående virksomheter, også blir større. Landstingene Når det gjelder landstingene (fylkeskommunene), er økning fra 18 til 22 prosent av de totale nettokostnadene i årene fra 2006 til fremgår det av rapporten fra SKL. Det er en økning fra knapt 30 til 44 milliarder. I landstingene øker omfanget av kjøp fra eksterne både fra private og offentlige leverandører, men det er de private som står for den tydeligste økningen. Mesteparten av kjøpene gjøres innenfor kommunehelsetjenesten og sykehussektoren (unntatt psykiatrien). Forklaringen på veksten i kjøp som omfatter primærhelsesektoren, er at Sverige i den perioden rapporten dekker, fikk lov om fritt valg av omsorgstjenesteyter. Private selskap står for den største andelen av landstingenes totale nettokostnader for kjøp innenfor helse og omsorg. Andelen har økt fra 9,5 prosent til 12,1 prosent i perioden 2006 til Ideelle foreninger og stiftelser, inklusive private husholdninger og individer står for mindre enn en prosent hver. I 2011 var tallet på såkalte omsorgssentraler i Sverige nær 1200, hvorav 42 prosent eller nesten 500 ble drevet av annen tjenesteyter enn landstingene. I tiden fram til 2012 økte antallet omsorgssentraler med 173, og antallet slike sentraler som drives av annen tjenesteyter enn landstingene økte med 228. Dette innebærer, fremholdes det i rapporten, at landstingsdrevne omsorgssentraler virker å ha blitt overtatt av private enheter eller blitt lagt ned og at nye private enheter har dukket opp i løpet av disse årene. Betre ressursbruk ved kvalifisering av tilbydarar Store ressursar kan sparast i kvalifikasjonsprosessen både hos dei offentlege byggherrane og tilbydarane deira. Ei analyse i ein dansk rapport som nyleg vart lagt fram, syner at til dømes bruk av digitale verktøy kan vere til stor hjelp i ei slik effektivisering. I Danmark aukar bruken av førehandskvalifikasjon, det vert 9

10 fleire og fleire som melder seg på i tevlingar om oppdrag, og uroa for å få ein klage på nakken er stor. Då vert kvalifikasjonsprosessen lett stor og ressurskrevjande. Derfor vert no åtte effektiviseringsinitiativ lanserte. Prosjektet «Professionel udvælgelse i byggeriet» er første del i eit arbeid i to steg. No ligg det føre ein rapport med åtte såkalla initiativ, og dei skal liggje til grunn for utvikling av til dømes rettleiingar. Byggeriets Evaluerings Center (BEC), som står bak rapporten, har gjennomførd om lag 40 intervju og møte med byggherrar, arkitektar, rådgjevande ingeniørar, organisasjonar osb. som grunnlag for rapporten. I rapporten vert det peika på fleire grunnar til at kvalifiseringsprosessen etter kvart har kravd fleire og fleire ressursar. Lågkonjunkturen har gjort at fleire tilbydarar er med, og det kjem fleire krav frå oppdragsgjevarane mellom anna for å gjere risikoen ved konkursar mindre. Dessutan er oppdragsgjevarane uroa for mogelege klager. Store innsparingar Potensialet for effektivisering av kvalifikasjonsprosessen er stort, heiter det, og dersom digitale verktøy nyttast, vert ressursinnsparingane enda større. Det er snakk om mellom fem til ti timar utan bruk av digitale verktøy i ein heilt vanleg kvalifikasjonsprosess. Opptil fire-fem timar for kvar tilbydar kan ein spare i dei meir ressurskrevjande kvalifiseringane. Søkjeljoset vert retta mot oppbygginga av kunngjeringa. Det må vere mogeleg å nytte heilt vanleg språkbruk, skriv BEC i rapporten. Her vert det òg rådd til at oppdragsgjevaren gjer ei marknadsundersøking før sjølve tevlinga vert sett i gang. Ved å nytte skjematiske framstillingar får tilbydarane dessutan eit betre oversyn over dei krava som vert stilte. Dokumentasjonskrav I eit anna av initiativa vert det teke til orde for å nytte standardisserte dokumentasjonskrav. Talet på krav bør haldast på eit minimum, og dei krava som vert nytta, bør vere minstekrav. Å nytte innkjøpsportalar har openberre føremoner, og det er ei kommunikasjonsoppgåve å spreie kunnskap om desse til byggherrar og rådgjevarane deira, heiter det. Portalane må vere enkle å nytte, og det må vere funksjonar der som på ein rett måte til dømes handterer spørsmål og svar. Like eins er det mogeleg for slike portalar å gjere det lettare for oppdragsgjevarar å nytte dei opplysningane som tilbydarane kjem med. Tilbakemeldingar er viktige, og dei må gjerast på ein måte som gjer det mogeleg for tilbydaren å dra nytte av det som står. Samstundes må tidsbruken som går med til å lage tilbakemeldingane, reduserast til dømes gjennom å nytte evalueringsskjema. I eit av initiativa tek BEC til orde for ei automatisk innsamling av standardopplysningar frå eksterne databasar, og evalueringsskjema bør òg kunne fyllast ut automatisk. Men, vert det streka under, denne automatiske innsamlinga i samband med evalueringa skal ikkje vere i staden for den menneskelege vurderinga berre ei støtte for ho. 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 03/2014 Offentlige anskaffelser

Haavind Nyhetsbrev 03/2014 Offentlige anskaffelser Haavind Nyhetsbrev 03/2014 Offentlige anskaffelser Prejudisiell uttalelse fra EU-domstolen vedrørende intensjonskunngjøring og sanksjonen uten virkning EU-domstolen avga 11. september 2014 uttalelse i

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Postboks 7086 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristine Wang Deres ref.: Linda Astor/advokat Kristine Wang Vår ref.: 2015/0033-12

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2008/188-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0105-18 09.11.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2010 Fredag 1. oktober 1. Norge kritiserer EUs innkjøpsregler 2. Mest effektiv regelhåndheving

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

KS i Brussel og EFTA Forumet. Åse Erdal, leder KS Europakontor Brussel Kontrollkomiteene i Vest-Norge, 24. september 2012

KS i Brussel og EFTA Forumet. Åse Erdal, leder KS Europakontor Brussel Kontrollkomiteene i Vest-Norge, 24. september 2012 KS i Brussel og EFTA Forumet Åse Erdal, leder KS Europakontor Brussel Kontrollkomiteene i Vest-Norge, 24. september 2012 Disposisjon 1. Hvilket blikk har KS på EU? 2. EØS og norsk kommunesektor 3. Hvilket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto - ei evaluering frå januar til og med juni 2006 Førde, 16. oktober 2006 Innhald 1. Innleiing 3 2. Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

NIMA Telemark Konferanse 14.10.2015

NIMA Telemark Konferanse 14.10.2015 NIMA Telemark Konferanse 14.10.2015 Offentlige anskaffelser og et regelverk i endring v/rune Hagøy -Hvordan bli tilbyder til offentlige anskaffelser? Presentasjon av GKI GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Detaljer

Nytt fra EU, domstol og KOFA. Kristine Røed Brun (Bodø) og Kristine Vigander (Bergen), KS Advokatene

Nytt fra EU, domstol og KOFA. Kristine Røed Brun (Bodø) og Kristine Vigander (Bergen), KS Advokatene Nytt fra EU, domstol og KOFA Kristine Røed Brun (Bodø) og Kristine Vigander (Bergen), KS Advokatene KOFA-året i tall Redusert saksmengde i 2014: 131 innkomne saker i 2014, sammenlignet mot 143 saker i

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 39 26. oktober 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres, men unntak fins.taushetsplikt kan i visse tilfeller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale om kjøp av entreprenørtjenesterfor avvirkning av skog Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av 10 nye kommunale omsorgsboliger, og hvor tilbyderne også skulle skaffe tomt i nærheten av et eksisterende

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede har inngått en direkte anskaffelse om betjening av lokalbåtrute i Træna kommune. Klagenemnda fant innklagede

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker v/ Tore Angelsen. Advokat Bergljot Webster og advokatfullmektig Ane Grimelid

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker v/ Tore Angelsen. Advokat Bergljot Webster og advokatfullmektig Ane Grimelid Notat Til: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker v/ Tore Angelsen Kopi: Fra: Advokat Bergljot Webster og advokatfullmektig Ane Grimelid Dato: 20. februar 2008 KOMMUNENES ADGANG TIL Å TRE INN I OFG

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2010 Fredag 29. oktober 1. Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering 2. Helse Sør-Øst

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for anskaffelse av arkitekt- og rådgivningstjenester. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser ProfVik ApS Birkevej 28 2791 Danmark Deres referanse Vår referanse Dato 2009/145 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer