Nutec. X Fri Distribusjon tall Sider: 73. Rapport nr: Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec. X Fri Distribusjon tall Sider: 73. Rapport nr: 43-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 10.02.94 11350"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Pestboks 6, 534 Ytre Laksevåg. lelefon (5) (Xi. I elex nutec n. Icletax, (5) Rapport nr: Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: Rapporteris tittel : Kontrollert av : Einar Thorsen ÅRSAK TIL HØYTRYKKSNERVESYNDROMET ÅRSRAPPORT 1993 Godkjent av Brit Kristine Kambestad ( ï, Klient/oppdragsgiver : FUDT (NORSK HYDRO, SAGA, OLJEDIREKTORATET,STATOJL) Klients/kontaktpersons referanse: E. Svendsen, Statoil, M. Berg, Saga, C. Hordnes, Norsk Hydro, J.A.Ask, OD Arbeidet utført av : R ortskrivers signatur Ragnar J. Værnes Finn K. Jellestad Sammendrag : Formålet med prosjektet er å få utviklet en god kompresjonsprofil for dykking på store dyp kombinen med bedre undersøkelsesmetoder av dypdykkere. Det ble i 1992 igangsatt et prosjekt som skulle avkiare rollen til en del sentrale faktorer for utviklingen av HPNS ( Parameterstudier ). Dette har blitt fulgt opp i 1993 med mer spesifikke lokalisasjons studier. Dette for 1) Å analysere om grad av P2 gir endringer i hippocampus forut for kortikale endringer, og når eventuell synkronisering skjer, 2) Å analysere om der er varierende grad av sensitivitet i de forskjellige subkortikale strukturer (hippocampus, amygdala, retikluær substansen, frontal parietalt), og 3) Å implernentere voltametrisk metode for å detektere biokjemiske reaksjoner i hjemestrukturer under trykk.resultatene fra forsøksseriene ga en rekke funn som bekrefter funn fra fjorårets forsøksserie om oksygenets rolle med hensyn til utviklingen av BPNS. Videre har den gitt indikasjoner på hvilke hjernestrukturer som synes å være mest sensitive for slike kompresjonsrelaterte effekter.adferds-målingene viste at med po2=.2 ATA var rykninger (MJ) registrert på gjennomsnittlig 8 m. Korte krampetrekninger (SC) og konvulsjoner (CV) ble ikke registrert. po2=.6 ATA ga MJ på 666 m, SC på 778 m, og 4 av dyrene fikk konvulsjoner (CV) på gjeiinonsnittlig 852 m. EEG resultatene ga følgende: 1) Senter Frekvensen (SF) i den frontale og parietale avledning viste ingen 2-effekt til forskjell fra occipitalt kortikalt og i hippocampus, 2)Der ble mindre RPSF (relativ power i SF) som effekt av høyt i alle kortikale avledninger og i hippocampus. Forskjellene var størst i hippocampus og occipitalt kortikalt.3) SF ble redusert i alle subkortikale avledninger initielt. Mens frontal parietalt og retikulær substansen hadde stabilt redusert verdi:r, var effekten på amygdala og hippocampus mer variabel gjennom eksponeringen.en synergistisk effekt av høyt p, og trykk synes å virke mer selektivt inn på limbiske strukturer som hippocampus og amygdala, og kun occipitalt kortikalt. Eii minimalisering av oksygen i pustegassen ville da gi en bedring i symptomer som kan ha sin lokalisasjon i disse struktiuer. Emneord på engelsk : High Pressure Nervous Syndrome (HPNS) Animal studies Compression rate Oxygen partial pressure Emneord på norsk Høytrykks Nervesyndromet (HPNS) Dyrestudier Kompresjonsrate Oksygen partiakrykk ERKLÆRING VED FORDELING: Fortrolig Graderingen gjelder til : Frigivelse fra FUDT ISBN: X Fri Distribusjon tall Sider: 73 Un ab-ifihig dilamise fra NIJTEC må rapptm ikka gjczgis ant ai i,in kaitt.

2 2 INNHOLD SIDE INNLEDNING 3 2 METODE FORSØKSDYR INSTRUMENTBESKRIVELSE Trykkammer-systemet Elektroencefalografi Aderdsregistrering PROSEDYRER Implantering av kortikale og subkortikale EEG-elektroder Styrings og overvåkningssystem av trykksetting, gassblanding, fuktighet og temperatur Aktivitet 1: Effekt av varierende p2 i hippocampus og kortikalt Aktivitet 2: Analyse av hvilke subkortikale sirukturer som er mest sensitive Aktivitet 3: Bruk av voltametriske målinger for analyse av biokjemiske endringer i hjernen under trykk STATISTISK METODE 16 3 RESULTATER AKTIVITET 1: EFFEKT AV VARIERENDE P 2 I HIPPOCAMPUS OG KORTIKALT AKTIVITET 2: ANALYSE AV HVILKE SUBKORTIKALE STRUKTURER SOM ER MEST SENSITIVE AKTIVITET 3: BRUK AV VOLTAMETRISKE MÅliNGER FOR ANALYSE AV BIOKJEMISKE ENDRINGER I HJERNEN UNDER TRYKK 31 4 DISKUSJON 34 5 REFERANSER 6 APPENDIX Innsendt manus 6.2 Reiserapport HPNS/P1 135.RAP/

3 3 INNLEDNING En dykker kan få symptomer som nedsetter hans yteevne når han går dypere enn 18 meter. De mest vanlige symptomene er svimmelhet, kvalme, sterk skjelving på hendene og EEG- forandringer. EEG-forandringene består i en økning av sakte-bølge aktivitet (2-7 Hz) og hemming av alfa-aktiviteten (8-12 Hz). Denne samling av symptomer og tegn er blitt benevnt HØyrrykksnervesyndromet (HPNS)(1). Det er utviklet gode kompresjonsprofiler som gir fungerende dykkere ned til relativt store dyp (2-3 meter) selv om enkelte dykkere fremdeles kan få alvorlige HPNS på slike dyp. Men går man dypere enn 3 meter imidlertid, ser man fremdeles på HPNS som et stort problem siden en for høy andel av den vanlige dykkerpopulasjon ikke vil kunne fungere på slike dyp pga HPNS. En kompliserende faktor er at man ikke har full forståelse for årsaksmekanismene til dette, noe som vanskeliggjør forebygging og utvikling av hensiktsmessige seleksjonskriterier. Der er en ganske nøye beskrivelse av HPNS hos mennesker og andre pattedyr. De motoriske tegn på HPNS hos dyr består av rremor, hyperaktivitet, myokloriiske kramper, motoriske konvulsjoner og hyperrefieksi (2-6). Relativt nye studier (7-9) indikerer at disse motoriske HPNS-symptomene kan være indusert av endringer i nevral eksitabilitet på spinal- og hjernestamme-nivå. Videre har nevrofarmakologiske og nevrokjemiske studier vist at det monoaminerge system synes å være involvert i de motoriske symptomene i HPNS (3,1-12). HPNS varierer både som en funksjon av gass-sammensetning, kompresjonsrate, og ikke minst fra dyreart til dyreart. Som eksempel kan nevnes at mus utvikler tremor under heliox-kompresjon på rundt 75-8 ATA (13), mens rhesusaper får tilsvarende motoriske symptomer på bare 5 ATA (14). HPNSIP1 135.RAP/

4 4 Et forprosjekt i FUDT i 1991 (15) hadde som formål å evaluere status på forskningen innen HPNS og kartlegge eventuelle forskningsmiljøer som kan gjennomføre å.rsaksrelatert HPNS-forskning. Basert på en oversikt over den eksisterende HPNS forskning, utarbeidet forprosjektet et forslag til forskningsprogram. Dette forslaget ble lagt frem på et seminar hvor relevante forskningsmiljøer ble invitert til å komme med kommentarer og råd til programforslaget. Prosjektforslaget som ble akseptert som FUDT-prosjekt for 1992, bestod derfor i å igangsette det endelige program som ble utarbeidet i forprosjektet. For hypotesetesting med hensyn til årsakene til og eventuelt forebyggingen av HPNS, ble det i 1992 igangsatt et prosjekt som ved hjelp av systematiske studier på rotter skulle avkiare rollen til en del sentrale faktorer for utviklingen av HPNS (16). Disse sentrale faktorene var kompresjonsrate, oksygen partialtrykk, effekter av dehydrering og disposisjonsmessige forskjeller med hensyn til aktivering. I Aktivitet 1 ble tre forskjellige kompresjonsrater til 91 ATA analysert. I Aktivitet 2 ble effekten av oksygen mht HPNS analysert. I Aktivitet 3 ble effekt av dehydrering analysert. I Aktivitet 4 ble det undersøkt om disposisjonsmessige forskjeller på grad av aktivering kan være en bidragende faktor. Avhengige variabler var EEG-målinger og adferd. Konklusjonene fra studien i 1992 var: 1)Der var en klar positiv effekt med hensyn til HPNS ved å redusere kompresjonsraten fra.5 ATA/min til.25 ATA/min ved 51 ATA sammenlignet med de andre profilene, 2) Ved den raskeste kompresjonsprofilen ga et redusert P 2 (.2 ATA) en bedring som klart indikerer oksygenets rolle i utvildingen av HPNS. Dette ble ytterligere bekreftet ved at et Øket P z (.6 ATA) ga en forverring av HPNS, 3) Som i humanstudier viste den store individuelle variasjonen innen Sprague-Dawley rottene, samt sammenlignet med SHR rottene, at der er disposisjonsmessige forskjeller. Disse disposisjonsmessige forskjellene må videre utredes for å finne mulige parametra for HPNS-undersøkelser forut for og/eller under en kompresjon, 4)Mild grad av dehydrering ga ikke en merkbar tilleggseffekt når rottene ble eksponert for en relativt rask kompresjonsprofil. HPNS/P1 135.RAP/

5 5 Basert på disse resultatene ble følgende anbefalinger fremsatt i årsrapporten for 1992 (16): 1) Funnene bør taes med i vurdering ved videreutvikling av operasjonell dypdykk-profil både med hensyn til relativ rateendring i den dype delen av profilen, samt om mulig å redusere P 2 fra.4 ATA til.2 ATA, 2) De store individuelle forskjeller bør videre utforskes i mer omfattende lokaiisasjonsstudier for om mulig å få bedret undersøkelsesmetodene av dykkere både før og under en kompresjon til store dyp, 3) For en videre faglig feedback på resultatene for 1992, må et videre utarbeidet manuskript sendes til vurdering for publisering i et tidsskrift som har faglig tyngde innen hyperbar forskning. Det engelske manuskript som er basert på resultatene for 1992 er forøvrig vedlagt i Appendix i i herværende rapport. Parameterstudiene i 1992 har i 1993 blitt fulgt opp med delaktiviteter under fellesbenevnelsen tlokalisasjonsstudier. I den forbindelse var det sentralt å benytte en etablert modell som var sensitiv, samtidig som den ga stabile reaksjoner. For 1993 var det derfor 3 delaktiviteter: i) Analyse av om grad av P 2 gir endringer i hippocampus forut for kortikale endringer og når eventuell synkronisering skjer, 2) Analyse av om hippocarnpus er spesielt sensitiv for HPNS sammenlignet med andre subkortikale strukturer, og 3) Analyse av om bruk av voltametrisk metode er adekvat metode for analyse av biokjemiske reaksjoner (transmittorsubstanser) under trykk. HPNS/Pl 135.RAPF2O.12.93

6 6 2 METODE 2.1 FORSØKSDYR Sprague-Dawley hanrotter ble benyttet i alle forsøksbetingelser. Ved operasjon var rottene omtrent 8 dager gamle og gjennomsnittlig vekt var på 388 gram (1 SD=25.6). SØlnad om Samtykke til å utføre forsøk med levende dyr ble sendt inn på nytt for 1993-aktivitetene, og skriftlig godkjennelse forelå fra 1. Murison forut for oppstart. amanuensis Robert C.C. 2.2 INSTRUMENTBESKRIVELSE Trykkammer-systemet Det komplette testoppsettet for kammerkjøringen er vist i figuren nedenfor (se Figur 1). Dyrekammeret var tilkoblet et gasspanel for helium, oksygen og eksos. Der var videre linjer fra helium og oksygenbank. For eksos kunne dette dumpes enten på gassbag eller i friluft. Trykksetting kunne styres manuelt direkte på gasspanelet eller ved hjelp av magnetventiler som ble styrt av et dataprogram utvildet ved NUTEC i Systemet består av en kontroliboks og programvare. Programvaren er laget i Borland Turbo C. Kontrollboksen består av: - Hovedkort - 2 stk A/D konverter - i - i multiplekserkort med 8 analoge innganger, -5 V DC Open Collector-kort - i rele-kort med 8 rele-utganger HPNS/P1 135.RAPI2O

7 7 I denne versjonen er det fem ledige analoge innganger og seks ledige rele-utganger som kan brukes ved senere videreutvikling. Systemet har følgende muligheter: BRUK AV SYSTEMET: - Lag en dykkeprofil - Finn en lagret dykkeprofil - Hent - Se - Start en lagret dykkepofil på og endre en dykkeprofil dykket EKSPORTERING AV LOGGET DATA: Logget data fra et dykk kan importeres til Harvard Graphics. KALIBRERING OG KONTROLL: - Dybde - Oksygen - Fuktighet - Temperatur I grafikk skjermen er følgende y-akser gjeldende: - I dybdevinduet er hver strek 1 meter. meter er Øverst og 1 meter nederst i vinduet. - I ppo2-vinduet er hver strek.1 bar. i bar er Øverst og bar nederst - I i vinduet. fuktighetsvinduet er hver strek 1%. 1% Øverst og % nederst i vinduet. HPNS/P1 135.RAPj2O

8 8 - I temperaturvinduet er hver strek 1 C. 1 C Øverst og C nederst i vinduet. OVERVÅKING CO DAS EEG-FORSTERKERE i :SERVOMEX 2:KONTROLL SCRUBBER VIFTE PC FOR KAMMER DAT VIDE / KAMERA Figur 1. Prinsippskisse for det komplette testoppsett. Som back-up var det overvåkning og styring av trykk ved hjelp av manometer (Heavy Duty) ved manuell trykksetting. Trykktransducer (HAENNI Type EDR 411/314/211, 1 Bar, Utgang: 4-2 ma) koblet til kammeret ble benyttet i forbindelse med dataprogrammet. Back-up overvåking og styring av oksygen partialtrykk skjedde ved hjelp av Servomex (SYBRON/Taylor) og oksygen-celle (C3) inni kammeret var koblet til data programmet. Fuktigheten ble registrert ved hjelp av fuktighetssensor (HM2O). For adekvat blanding av gassen i kammeret var der montert en vifte. For å holde CO2- nivået på et minimum var der også montert en sylinder med sodasorb som igjen var tilkoblet en pumpe. Denne pumpen presset gassen gjennom sodasorben for rensing. En normotermisk betingelse (ca. 23 C ved overflaten lineært mot ca. 34 C på 91 HPNS/P1 135.RAPj2O

9 9 ATA) ble oppnådd ved hjelp av et varmebad. Vann med temperatur på ca. 5 C i varmebadet ble pumpet gjennom kobberrør som var viklet rundt kammeret på utsiden. Styring av kammertemperaturen skjedde ved å styre temperaturen og sirkulasjonen av varmtvannet. For overvåkning og registrering av adferd ble svart-hvitt kamera, video-opptaker og monitor benyttet. Loggbok og videotelleverket gjorde det mulig i ettertid å registrere tid og dybde for inntreden av krampetrekninger og andre adferdsparametre. EEG-signaler ble ført ut gjennom separat penetrator. Dette gikk via EEG-forsterkere (Grass EEG Amplifier for Data Processing, Mod.7P5 lik) til DAT-tape (DTR-181 Digital Filtering). For EEG ble også det ana.loge signal kontinuerlig vist på dataskjerm ved hjelp av CODAS overvåknings-system. Forut for hvert dyreforsøk ble kalibreringssignaler på henholdsvis 2, 5 og 1 HZ kjørt gjennom systemet fra kammeret inn på DAT-tapen fra en EEG-kalibrator (Coulbourn Bio-system Calibrator). Koblingsskjema for den nye kablingen fra hodepluggen er vist i Figur 2. Svivelkont. hunn Kobling: i - Prefronlalt (P9 2 - Hippocampus (H) 3 - Arnygdala (A) 4 - Corticalt EEG (EEG) 5 - Reticular Formation (RF) 6 - Jord (J) 7 - Referanse (R) 8- EMG bipolar (EMGI) 9. EMG Bipdar (EMG2) Kobling mellom svivelkontaktene RØD GRØNN SORT LI LLA HVIT Figur 2. Koblingsskjema for 6 kanaler gjennomføring. HPNS/P1 135.RAPf2O

10 1 En prinsipp-skisse for oppsettet inni kammeret er vist i Figur 3. Rotten var plassert i en vertikalt stående plexiglass- sylinder innerst i kammeret. Denne sylinderen var plassert oppå en perforert plexiglass-plate. Svivelen for EEG var festet slik at den hang i sentrum i sylinderens Øvre kant. For å spare på gass ble alt unødvendig rom fylt igjen. Dette ble gjort ved hjelp av klosser av tørt treverk. Ved å plassere scrubber og scrubber-pumpe i bunnen og viften over denne fyllmassen ga dette en god sirkulasjon i kammeret gjennom den perforerte platen og sylinderen. Som en ekstra kontroll ble linjen til servomex plassert på bunnen innerst i kammeret, mens oksygencellen ble plassert i overkant nær åpningen. Figur 3. Prinsippskisse for oppsettet inni kammeret Elektroencefalografi Prinsipp-skisse for EEG-opptaket er vist i Figur 4. Signalet ble overført fra hodepluggen via svivel gjennom penetrator til EEG-forsterkerne. I tillegg til å bli lagret på DAT-spiller ble signalene videreført til datastyrt (CODAS) HPNS/P1 i 35.RAP/

11 11 overvåkningssystem av de analoge signalene. For Fast Fourier Transform (FFT) analyse ble BrainWave Systems Common Processing og Experimenters Work-bench benyttet til denne konverteringen og videre analyse. De analoge data ble konvertert til digitalt format via et A/D-kort (DT 2821-F-16SE). EEG-data ble konvertert og samlet i 6x5 sekunders epoker for hvert målepunkt. Samplingshastigheten var punkter pr. sekund. FFT-analysen ble utført på hver 5 sekunders epoke. Analysen er basert på en konvensjonell Cooley Tkey radix. Ut fra power spectrum ble følgende 3 variabler beregnet: Total Power (TP) over alle frekvensene, Frequency at Maximal Power (FMP), og Maximal Power Value (MPV). FFT analysen ble utført på EEG med spektrum verdier på mellom i og 21 Hz. DATSPILLER EEG-FORSTERKERE SVIVE L OVERVÅKING AV ANALOGT SIGNAL TRATOR HODEPIUGG Figur 4. Prinsipp-skisse for EEG-oppt.aket Adferdsregistrering Som vist i Figur i ble hver rotte tatt opp på videotape for senere adferdsanalyse. Hovedvariablene i denne analysen var: Myoclonic Jerks (MJ) som er et uttrykk for HPNS/P1 135.RAP,

12 - AMYGDALA: - HIPPOCAMPUS: 2.3 PROSEDYRER begynner å bevege på seg. 12 HPNSIP1 135.RAP, Implantering av kortikale og subkortikale EEG-elektmder Etter en ukes stalling ble rottene operert. Dette ble utført på Elektrofysiologisk 5-15 sekunders varighet etterfulgt av en fase på opp til ett minutt før rotta igjen til slutt Convulsions (CV) som gir seg utslag i kraftige tonisk,kloniske kramper på korte, kraftige muskeirykninger, Single Cramps (SC) som er et uttrykk for en kort Laboratorium ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Under anestesi ble krampetrekning som involverer hele kroppen og ikke bare visse muskler som i MJ, og EEG overflateelektroder og dybdeelekiroder implantert i henhold til oppsett beskrevet i Figur 5 (Aktivitet 1-93) og Figur 6 (Aktivitet 2-93). dybdeelektroder ble tefionbelagt tvunnet ståltråd på.175 mm (Clark Electromedical For overflateregisteringen ble rustfrie ståiskruer benyttet. Disse ble festet til skalletaket slik at de berørte dura mater (den Øverste hjernehinnen). Stålskruene ble Instruments-ss-5T) benyttet. Koordinatene for dybdeelektrodene var som følger (17): så koblet til en multikonnektor og alt støpt fast med dental sement. For - RET1KULAR Anterior Posterior -2.8 mm Anterior Posterior -3.3 mm SUBSTANSEN: Anterior Posterior -7.8 mm Dorsal Ventral -3. mm Lateral +3. mm Lateral +4.6 mm Dorsal Ventral -7.5 mm Lateral +1.8 mm

13 Dorsal Ventral Lateral Dorsal Ventral - PREFRONTALIS: Anterior Posterior +1.7 mm +3. mm -5.7 mm -1. mm 13 HPNS/P1 135.RAP/ Figur 5. Elektrodeplassering for Aktivitet 1-93 (1:Frontalt, 2: Parietalt, 3: Occipitalt, 4: Hippocampus, 5: Referanse, 6:Jord). Rottene ble gitt en ukes restitusjon før eksponeringene startet.

14 7 :Referanse). 14 HPNS/P1 135.RAPf2O Styrings og overvåkningssystem av trykksetting, gassblanding, fuktighet og temperatur Figur 6. Elektrodeplassering for Aktivitet 2-93 (1:Prefrontalt, 2:Hippocampus, Første trinn i trykksettingen var å stabilisere det riktige oksygenpartialtrykket. Dette kammeret inntil Ønsket p Trykkprofilene var på forhånd lagt inn på datamaskinen. Kompresjonen ble styrt av ble gjort manuelt ved at kammeret ble flushet med rent oksygen inn på egen linje til dette programmet ved hjelp av magnetventiler. I tillegg kunne man kontinuerlig partiaitrykket raskt. overvåke trykk, temperatur, fuktighet og oksygen partialtrykk på dataskjermen. Som samt god sirkulasjon i kammeret kunne man stabilisere det tiktige oksygen 3: Amygdala, 4: Kortikalt, 5: Retlkulær Substansen, 6: Jord, 2 var oppnådd. Ved hjelp av Servomex og oksygencellen

15 15 ekstra sikkerhet ble trykk også overvåket ved hjelp av manometer (Heavy Duty). Det ble tilstrebet en lineær temperaturøkning under kompresjonen fra omtrent 23 C til 34 C på 91 ATA. Med en vanntemperatur på 5 C i varmebadet ble denne profilen oppnådd Aktivitet 1: Effekt av varierende p2 i hippocampus og kortikalt Formål: Analysere om varierende grad av p2 gir lokale endringer i hippocampus forut for kortikale endringer, og når der skjer en synkronisering som også gir seg utsiag i observerbar epileptisk aktivitet. Ved å innføre en parietal avledning får vi en sammenligning mellom en kortikal og intracerebral avledning. R:.5 ATAJmin til 51 ATA,.25 ATA/min til 91 ATA. Gruppe i (N=8): P 2 =.6 ATA Gruppe 2 (N=8): P 2.2 ATA EEG-avledninger: Frontal Occipital Parietal Hippocampus Referanse Aktivitet 2: Analyse av hvilke subkortikale strukturer som er mest sensitive Formål: Analysere om hippocampus er spesielt sensitiv for trykkpåvirkningen sammenlignet med andre subkortikale strukturer, og i hvor stor grad der utvikler seg en synkronisering HPNS/P1 135.RAP/

16 16 subkortikalt og deretter kortikalt. ForsØksbetingelse: Komprimert med.5 ATA til 51 ATA fulgt av.25 ATA til 91 ATA med P 2=.6 ATA (N=1). EEG-avledninger: Parietal Overflate Hippocampus Amygdala Reticulærsubstansen Frontal Parieltalt Aktivitet 3: Bruk av voltametriske målinger for analyse av biokjemiske endringer i hjernen under trykk Mobilisere voltametriutstyret opp mot trykkammer og BrainWave. Deretter foreta overfiatemålinger på kjente oppløsninger. Analog måling av ekstracellulært oksygen partialtrykk og transmittorer, som dopamin, samtidig med EEG foretaes i samarbeid med dr. Miller i England. På grunn av sykdom måtte dette utsettes til begynnelsen av januar. Rapport fra del 2 av Aktivitet 3 vil derfor ettersendes i februar som vedlegg B til Årsrapporten. 2.4 STATISTISK METODE Data ble analysert ved hjelp av statistikk-programmet SYSTAT (SYSTAT, mc., 199;17). For FFT EEG data ble hvert 5 sekunders sweep vurdert og eventuelt fjernet hvis det ikke tilfredsstilte apriori gitte kvalitetskrav (støy, bevegelse sartifakter). Disse var at senterfrekvensen måtte være på over 1 Hz, og at FMP ikke skulle overstige verdien til TP. HPNS/P1 135.RAPF2O.12.93

17 Kalibreringssignalene var 2, 5 og 1 Hz. ble 3 kalibreringssignal sendt inn via svivel i kammeret som start på hvert forsøksdyr. publilcasjonsverdig manuskript vil andre statistiske analyser også bli foretatt. Standard Deviation) bli benyttet. I den videre bearbeiding av data frem mot 17 HPNS/P1 135.RAP/ er utledet ut i fra følgende formier: I herværende analyse vil kun middelverdiene (M=Mean) og standardavviket (SD= Fd alle avledningene ble gjennomsnittresultatene 2.12 Hz, 5.29 Hz og 1.58 enclring i Senter Frekvens (RSF) og Relativ Power i Senter Frekvens (RPSF). Disse I resultat-delen blir følgende hovedvariabler benyttet i analysen av EEG: Relativ For å være sikker på at middelverdi er riktig i de 3 hovedvariablene i FFT-analysen, for 5 Hz og 1 Hz signalene var på henholdsvis 2.2E-9 og 4.3E-9. Dette skulle klart I analysen av RPSF defineres RPSF på overflaten som 1% ( Baseline RPSF ) og tilsi at de utledete verdiene er valide. Hz. Der var intet Standard Avvik (SA) for middelverdien på 2 Hz signalet, mens SA RPSF for de enkelte dybdene blir så i prosent fra Baseline RPSF. RPSF: RPjTP x 1% RSF: SFJSF x 1%

18 Figur 7. Endring i Senter Frekvens (%) i høyre frontale hemisfære. DEPTH (MSW) /2x. z c) 1 D 2.2 ATA.6ATA Elektroencefalografi: 3.1 AKTIVITET 1: EFFEKT AV VARIERENDE P KORTIKALT 2 I HIPPOCAMPUS OG 3 RESULTATER 18 HPNS/P1 135.RAP, temporær forskjell i dybdesonen mellom 55 og 75 meter. er heller ingen signifikant forskjell mellom de to betingelsene. Det eneste er en Den Relative Power i Senter Frekvensen (RPSF) for høyre frontaie hemisfære er vist betingelsene er der en liten, ikke signifikant økning i SF i løpet av kompresjonen. Der Hire Frontale Hemisfære: Prosent endring i Senter Frekvensen (SF) i den frontal avledning for henholdsvis.2 og.6 ATA betingelsen er vist i Figur 7. For begge i Figur 8. Her er det en klar forskjell mellom de to betingelsene: Mens.2 ATA ikke ga reduksjon, men heller temporære Økninger i RPSF, medførte.6 ATA betingelsen zlii >- z z LU Lii Lii w u - I I I IIII, I

19 Lii -- I 19 en stabil reduksjon av RPSF. Som Figur 8 viser, var der ingen overlappende resultater mellom de to betingelsene..6ata ATA z L. I 2 12 w 8 LU > I Lii Figur 8. Endring av Relativ Power i Senter Frekvensen for høyre frontale hemisfære. Høyre Parietale Hemisfære: Prosent endring i Senter Frekvensen (SF) i den parietale avledning for henholdsvis.2 og.6 ATA betingelsen er vist i Figur 9. Der er ingen signifikante endringer i SF gjennom kompresjonen, ei heller signifikante forskjeller mellom de to betingelsene. 2 >. C) z.2ata ATA LÅ. w I z 1 Lii z Lii z x /2x Figur 9. Endring i Senter Frekvens (%) i høyre parietale hemisfære. HPNS,P1 135.RAP/

20 2 Den Relative Power i Senter Frekvensen (RPSF) for høyre parietale hemisfære er vist i Figur 1. Som for den frontale avledning, er der ingen reduksjon, men heller temporære økninger i RPSF under.2 ATA betingelsen. For.6 ATA betingelsen, derimot, er der en stabil reduksjon, spesielt i området 25 meter til ankomst 9 meter..8ata ATA 2 18 uj 12 LIJ > w DEPTH (MSW) Figur 1. Endring av Relativ Power i Senter Frekvensen for høyre parietale hemisfære. Hpvre Occipitale Hemisfære: Prosent endring i Senter Frekvensen (SF) i den occipitale avledning for henholdsvis.2 og.6 ATA betingelsen er vist i Figur 11. Til forskjell fra den frontale og parietale avledning, er det her en forskjell mellom de to betingelsene: Mens.2 ATA betingelsen ikke har en reduksjon i SF sammenlignet med overflaten, heller temporale økninger, har,6 ATA betingelsen reduksjon i SF initielt og stabilt dypere enn 6 meter. HPNS/P1 I 35.RAP/

21 LU IzLU LU LÅ 4 w LÅ. > _,i ATA.8ATA HPNS/P1 135.RAPf2O z = z uj zw Den Relative Power i Senter Frekvensen (RPSF) for høyre occipitale hemisfære er vist i Figur ATA betingelsen gir ingen reduksjon i RPSF untatt temporært på 65 kompresj onen. eller høyere..6 ATA betingelsen, derimot, gir en umiddelbar reduksjon i RPSF allerede på 5 meter og holder seg stabilt under overfiatenivå under resten av meter. Under resten av kompresjonen og på stabil dybde ligger den på overfiatenivå w >I-.. Figur 12. Endiing av Relativ Power i Senter Frekvensen for høyre occipitale Figur 11. Endring i Senter Frekvens (%) i høyre occipitale hemisfære /2z /3. hemisfære. I I I I I I DEPTH (MSW)

22 HPNS/P1 135.RAP/ z z w r1 >- uj 2.2ATA meter ned til ankomst 9 meter. noe reduksjon i SF, men heller en stabil Økning under kompresjonen, har.6 ATA frontale og parietale, men tilsvarende den occipitale avledninger, er der en forskjell i betingelsen en inftiell reduksjon i SF etterfulgt av en svak, men stabil reduksjon fra 22 LIJ C.) z 1 w zlii Hippocampus: Prosent endring i Senter Frekvensen (SF) i hippocampus for henholdsvis.2 og.6 ATA betingelsen er vist i Figur 13. Til forskjell fra den Den Relative Power i Senter Frekvensen (RPSF) for hippocampus er vist i Figur 14. SF i hippocampus for de to betingelsene: Mens.2 ATA betingelsen ikke medfører For.2 ATA betingelsen er der initielt en sterk økning i RPSF, men SD indikerer en overfiateverdien, men som for.2 ATA betingelsen er der en tendens til reduksjon ved overfiatenivå. For.6 ATA betingelsen ligger gjennomsnittlig RPSF rundt markert individuell variasjon. Fra 5 meter og dypere går imidlertid RPSF tilbake til stabil dybde på 9 meter. De store standard avvikene i.6 ATA betingelsen indikere store individuelle reaksjoner /2x Figur 13. Endring i Senter Fftkvens (%) i hippocampus..6ata

23 Adferd: konvulsjon. DEPTH (MSW) 4 i:: 2.6 ATA.2ATA HPNS/P1 135.RAPi2O Figur 14. Endring av Relativ Power i Senter Frekvensen for hippocampus , side 27) kom det frem følgende resultater: kompresjonsprofil og oksygenpartialtrykk i Parameterstudiene (se Nutec Rapport 34- For sammenhigningens skyld trekkes noen tidligere resultater her inn. Ved å variere - Med 1 ATA/min i kompresjonsrate og po=o.4 ATA opptrådde - Med i ATA/min i kompresjonsrate og p2=o.2 ATA opptrå.dde MJ og /3. meter og konvulsjoner (CV) på 825 meter. Elleve av 12 dyr fikk myoklone trekninger (Mi) på 66 meter, Single Cramps (SC) på 748 gjennomsnittlig på 823 meter. SC på 82 meter. Kun 3 av 12 dyr fikk konvulsjoner, og dette skjedde

24 24 Med i ATA/min i kornpresjonsrate og po,=o.6 ATA opptrådde Mi og SC på henholdsvis 652 og 71 meter og CV opptrådde hos 11 av dyrene på gjennomsnitilig 781 meter. Adferds-målingene i herværende Aktivititet 1 ga følgende resultater: - Med.5 ATAJmin til 51 ATA etterfulgt av.25 ATA/min til 91 ATA i kompresjonsrate og po2=o.2 ATA var Mi registrert på g.jennomsnittlig 8 meter. Hverken SC eller konvulsjoner (CV) ble registrert. - Med.5 ATA/min til 51 ATA etterfulgt av.25 ATAJmin til 91 ATA i kompresjonsrate og po2=o.6 ATA opptrådde MJ på 666 meter, SC på 778 meter, og 4 av dyrene fikk konvulsjoner (CV) på gjennomsnittlig 852 meter. 3.2 AKTIVITET 2: ANALYSE AV HVILKE SUBKORTIKALE STRUKTURER SOM ER MEST SENSITIVE Elektroencefalografi Endringer i Senterfrekvens Frpntai Parietal: Prosent endring i Senterfrekvens (RSF) for frontal parietal dybdeelektrode under kompresjon til 91 ATA med po2=.6 ATA er vist i Figur 15. Allerede initielt er der en påtagelig senkning i RSF fra 7.7 Hz inni kammeret på overflaten til under 4 Hz. Ned mot 4 meter variere RCF noe, men under resten av kompresjonen ligger den stabilt på rundt 5% av overfiateverdi. HPNS/P1 135.RAP/

25 noe på rundt 9% av overfiateverdi som er 3 Hz (se Figur 15). VI \T_J_I \ \,/ i_j w LL z wd c) L1.I / I.. I 2 PREFRONTAL --- I I I I I I I I I I i /2x. DEPTH (MSW) HPNS/P1 135.R.API2O redusert Senterfrekvens som ligger på omtrent 6% av overfiateverdi. resten av kompresjonen ligger RSF på rundt 6% av overfiateverdi. Hippocampus under kompresjon til 91 ATA. - HIPPOCAMPUS RSF i hippocampus initielt. Fra rundt 2 meter og ned til 9 meter oscillerer den Hippocampus: Til forskjell fra Prefrontalt, er der små endringer fra overfiateverdi for Figur 15. Prosent endring i Senterfrekvens (RCF) Frontal Parietalt og i Hz etterfulgt av en gradvis normalisering under kompresjonen til 2 meter (se Figur 5 meter fra 6.6 Hz til 4.1 Hz, normaliserer det seg og ligger rundt overfiateverdi ned til 35 meter. Mellom 35 og 65 meter er der en temporær normalisering, men under Amvgdala: RSF for amygdala er vist i Figur 16. Etter en initiell reduksjon allerde på Retikulær Substansen: Retikulær Substansen (RF) har også en initiell redukjon fra ). Som for amygdala er der igjen en reduksjon fra 35 meter etterfulgt av en stabil t:; 7 z 1 T J

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Nutec. æw-i. NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6,5034 Ytre Laksevig. Telefon (55) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (55) 34 47 20

Nutec. æw-i. NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6,5034 Ytre Laksevig. Telefon (55) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (55) 34 47 20 . Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6,5034 Ytre Laksevig. Telefon (55) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (55) 34 47 20 Rapport nr: 25-95 Revisjon nr: 0 Rapportens tittel : ÅRSAK

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene Fysisk aktivitet Effekt av fysisk aktivitet på hjernen Masood Zangani Overlege, Akershus universitetssykehus Bergen 07.06.2012 Fysisk aktivitet Mekanismene Mekanismene Depresjon Nevrogenese Synaptisk plastisitet

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Nutec. Rapport nr: 38-9 I Dato: Prosjekt nr: 23.09.91 11150. Rapportens tittel: Godkjent av: 1/ ÅRSAK TL HØYTRYKKSNERVESYNDROMET FORPROSJEKT

Nutec. Rapport nr: 38-9 I Dato: Prosjekt nr: 23.09.91 11150. Rapportens tittel: Godkjent av: 1/ ÅRSAK TL HØYTRYKKSNERVESYNDROMET FORPROSJEKT Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6. 5034 Ytre LaksevAg. Telefon (05) 34 16 00. Telex : 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 38-9 I Dato: Prosjekt nr: 23.09.91 11150 Rapportens

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Drikkevannskvalitet i perioden

Drikkevannskvalitet i perioden Drikkevannskvalitet i perioden 2004-2007 Av Liliane Myrstad og Truls Krogh Liliane Myrstad er overingeniør og Truls Krogh avdelingsdirektør begge ansatt ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Sammendrag Gjennom

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE Marianne Bechmann and Lillian Øygarden NIBIO Trondheim, EVALUATION OF SYNERGIES AND CONFLICTS Environmental

Detaljer

Nutec. x J NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. ÅRSAJC TIL HØrrRYKKSNERVESYNDROMET. Finn K. Jellestad,/.,. 4 Z -i.

Nutec. x J NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. ÅRSAJC TIL HØrrRYKKSNERVESYNDROMET. Finn K. Jellestad,/.,. 4 Z -i. Finn K. Jellestad,/.,. Antall Sider : 56 Rapport nr: 34-92 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: ( j7 Einar Thorsen 74 ç»:;1-l Fortrolig Animal studies Dyrestudier Emneord

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

Fra våre forskningsresultater skal det nå gjøres flere vitenskapelige artikler. Derfor er det nå kun et lite sammendrag som blir offentliggjort.

Fra våre forskningsresultater skal det nå gjøres flere vitenskapelige artikler. Derfor er det nå kun et lite sammendrag som blir offentliggjort. Fra våre forskningsresultater skal det nå gjøres flere vitenskapelige artikler. Derfor er det nå kun et lite sammendrag som blir offentliggjort. Sammendrag: Endringer i hjernens oscillatoriske aktivitet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens?

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? University of Bergen Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? Frank Nilsen Sea Lice Research Centre Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Norwegian School

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING H0YTRYKKS NERVESYNDROMET

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING H0YTRYKKS NERVESYNDROMET MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING H0YTRYKKS NERVESYNDROMET Ansvarlig: Ragnar i. Værnes Arbeidet utført av: Ragnar i. Værnes NUTEC NUTEC, 16.03.88 RV/ANBR INNHOLD SIDE 5 HØYTRYKKS NERVESYNDROMET 5.1

Detaljer

Klimatesting av massivtreelementer

Klimatesting av massivtreelementer Norsk Treteknisk Institutt 3 Klimatesting av massivtreelementer Climate testing of solid wood elements Saksbehandler: Karl Harper og Knut Magnar Sandland Finansiering: Norges forskningsråd Dato: Juni 2009

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Hvor trenger vi dem? Erik Zakariassen, Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 1.amanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin St.melding 43, Om akuttmedisinsk

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Fisk og dyrevelferd. Siri Martinsen, veterinær NOAH - for dyrs rettigheter

Fisk og dyrevelferd. Siri Martinsen, veterinær NOAH - for dyrs rettigheter Fisk og dyrevelferd Siri Martinsen, veterinær NOAH - for dyrs rettigheter Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks, men har et dyrehold i den blå åkeren som aldri ville blitt akseptert i andre

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NFR

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NFR 8 Distribusjon: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NFR MILJØ - RESSURS - HA VBRUK I SFT Nordnesparken 2 Postboks 1870 5024 Bergen Tlf.: 55 23 85 00 Fax: 55 23 85 31 Forskningsstasjonen Austevoll Matre Flødevigen

Detaljer

Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance. COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS

Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance. COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS Rilem forslag til CEN Level of Precaution P2: A normal level of precaution against

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

IPCC, From emissions to climate change

IPCC, From emissions to climate change IPCC, 2007 From emissions to climate change Increased greenhouse effect Global temperature change Warming during the period 1880-2012 is 0.85 C The first decade this century is the warmest in the period

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde 6508/1-1 A EXPLORATION WILDCAT P&A lenke NORWEGIAN SEA Brønn navn 6508/1-1 Seismisk lokalisering ST9203- INNLIN

Detaljer

IN 211 Programmeringsspråk. Dokumentasjon. Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11

IN 211 Programmeringsspråk. Dokumentasjon. Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11 Dokumentasjon Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11 Forelesning 8.11.1999 Dokumentasjon Med hvert skikkelig program bør det komme følgende dokumentasjon: innføring

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt.

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt. Dato: 25/3 2010 Rapportveileder for 2300 Hormoner A 2301 Hormoner B 2050 Medisinsk biokjemi, 2 nivå 2700 Tumormarkører 2150 Ammonium ion Generelt Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir

Detaljer

Effect of physical activity on learning?

Effect of physical activity on learning? Effect of physical activity on learning? Professor Stephen William Hawking Indirect NOT DIRECT coupling between physical activity and cognitive learning! (Kavale & Mattson, 1983) Effect of physical activity

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

"The great Aim of Education is not Knowledge but Action"

The great Aim of Education is not Knowledge but Action "The great Aim of Education is not Knowledge but Action" - Herbert Spencer Synergy Worldwide - "Hvordan registrere seg som kunde". Innhold Velkommen - side 3 Hvordan registrere seg som kunde - side 4 Hvordan

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO. UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet. Eksamen i : Eksamens dag : Tid for eksamen : Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg : Tillatte hjelpemidler : FYS1210-Elektronikk med prosjektoppgaver

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Tekna Vegdrift 2013 - vinterdrift GPS-styrt strøing (salting) Dagfin Gryteselv, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Tekna Vegdrift 2013 - vinterdrift GPS-styrt strøing (salting) Dagfin Gryteselv, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tekna Vegdrift 2013 - vinterdrift GPS-styrt strøing (salting) Dagfin Gryteselv, Statens vegvesen, Vegdirektoratet GPS-styrt strøing Innhold Innledning Utstyrsbehov Forberedelse og programmering av rode

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY Forskningsdesign

Eksamensoppgave i PSY Forskningsdesign Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2022 - Forskningsdesign Faglig kontakt under eksamen: Odin Hjemdal Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 2. juni 2016 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer.

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer. Studentens navn: Kristin J Harila Type oppgave: Eksamens forberedelse, seminar oppgave Innleverings: Vår 2011 Antall tegn (uten mellomrom): 5656 Oppgave 14: Gi en enkel oversikt over hjernens struktur.

Detaljer

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Arne Kvitrud, Petroleumstilsynet Seminar om kollisjonsrisikoanalyser ESRA, Oslo, 20.11.2013 Innhold Rammeforskriften om maritimt

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Kapittel 4. 4.1 Utstyr.

Kapittel 4. 4.1 Utstyr. Kapittel 4 Eksperimentelt 4.1 Utstyr. Under er en oversikt over det utstyret som ble bruk i oppgaven. Oscilloskop. Pulsgenerator. Forsterker (AKAI 2 X 20 w). Polarograf (EG & G Parc, Modell 303A, SMDE,

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja)

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 1 Det sunne kostholdets to generelle bud: Spis variert Sørg for energibalanse

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Taskforce lakselus. Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator

Taskforce lakselus. Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator Taskforce lakselus Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator 1 2 Taskforce lakselus: mekanismer for spredning av lakselus Oppdrettsnæringen i Midt-Norge FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Brønnbane navn 25/7-6 EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Brønnbane navn 25/7-6 EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell informasjon Brønnbane navn 25/7-6 Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORTH SEA ALVHEIM Funn 25/7-5 Brønn navn 25/7-6 Seismisk lokalisering

Detaljer

#NNThe micromorphology of some Norwegian forest soils

#NNThe micromorphology of some Norwegian forest soils ##8,PEDOLOGIJA,J:EN,J:NORVEŠKI Meddelelser fra #PPNORSK INSTITUTT FOR SKOGFORSKNING Reports of the Norwegian Forest Research Institute 38.16 #NNThe micromorphology of some Norwegian forest soils #A!G.

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer