Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/ /2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: SAKSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/ /2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan for Coast Center Base (CCB), gnr 27/150 m.fl. - Ågotnes. 1. gongs handsaming. Tiltakshavar: Coast Center Base AS Dokument vedlagt saka: Plankart datert Føresegner datert Planomtale datert Saksopplysningar: Bakgrunn for planarbeidet: Norconsult Bergen AS har på vegne av Coast Center Base (CCB) utarbeidd framlegg til reguleringsplan for Coast Center Base (CCB), gnr 27/150 m.fl. Ågotnes (planid ). Oppstartsmøte vart halde , og det vart varsla oppstart I samband med varslinga kom det inn 11 merknader frå privatpersonar og offentlege instansar. I planskildringa er merknadene oppsummert, og det er gjort greie for korleis dei er handtert i planframlegget. Merknadene er ikkje direkte vurdert i denne saka. Dersom merknadsstiller meiner det er grunnlag for å oppretthalde merknad etter offentleg ettersyn av planen, vil dei bli vurdert av kommunen ved 2 gongs handsaming av planen. Tilhøve til overordna planer: I kommunedelplan (KDP) for Ågotnes vedteken ( ) ligg området hovudsakleg innafor område satt av til industri-/hamneformål. Planen går noko inn i friluftsområde sør mot Kvernavatnet. I vest kjem planområdet delvis innafor KDP for Sotrasambandet (delprosjekt 3, Kolltveit-Ågotnes). KDP Ågotnes (2000) er under revisjon. I planprogrammet for revisjonen (handsama i kommunestyret ) er arealbruk og transport sentrale tema, som dette planarbeidet skal ta opp i seg. Planprogrammet peika på at det bør bli etablert ei klar deling mellom industriareala og resten av Ågotnes, og at ei styrking av næring rundt CCB er avgjerande for vidare vekst på tettstaden.

2 I gjeldande kommuneplan er Ågotnes er definert som tettstad nummer to i Fjell kommune, og det er ønskeleg med vekst og ei positiv utvikling av Ågotnes. Planen kjem også delvis innafor fleire reguleringsplanar. Dette gjeld reguleringsplanar for industriområde (planid og ), bustadområde (planid ) og Ågotnes bu- og aktivitetssenter (planid ). Planframlegget vil erstatte delar av desse planane. Planområdet: Hovuddelen av planområdet er i dag etablert industriområde (CCB-basen), og grensar mot næringsområde for Ågotnes i vest, og industriområde Ågotnes Næringspark i nord. Sør for planområdet ligg Ågotnes bu- og aktivitetssenter, regulert bustadområde i Vassvikvegen og Kvernavatnet. Nordaustleg del av vatnet vert nytta til bading. Søraust i planområdet er det ein etablert privat småbåthamn. Kulturminne Området er vurdert av Hordaland fylkeskommune og Bergen Sjøfartsmuseum. Det er ingen kjente automatisk freda kulturminne i planområdet, men Giertsennausta og ein steingard er registrert som nyare tids kulturminne. Giertsennausta ligg i tilknyting til småbåthamna søraust i planområdet. Nausta er registrert i SEFRAK, og er nøst/bøteri frå I søraustlige delen av planområdet, mot bustadområde, ligger det ein steingard. Steingarden går frå Kvernavatnet til sjøen, sør for base- gjerdet og har varierande kvalitet/grad av vedlikehald. Infrastruktur Det er i dag en ÅDT på vegen til baseområdet på om lag 1400 lette kjøretøy og 400 tunge kjøretøy. Giertsennaustea og Mathopen båthamn har gangtilkomst på sti frå sør, men CCB opnar opp for at innkjøring frå baseområdet kan skje unntaksvis, ved spesielle behov. Båthamna er i dag disponert av eit båtlaget, der medlemskap avgrensa til fastbuande og hytteeigarar med tilknyting til gnr 27, Ågotnes, samt tilsette i CCB. KDP for Sotrasambandet (delprosjekt 3, Kolltveit-Ågotnes) legg til rette for at ein ved utbygging av nytt samband vil få ein vegløysing som skilje mellom tungtrafikk til/frå næringsområda og lokaltrafikk. Barriere- og miljømessige verknader av hovudvegen og tilhøyrande kryss vil då bli betydeleg reduserast. Det er i dag opparbeida fortau langs Bleivassvegen mellom Barneshaugen og Ågotnes. Ordinær buss til Ågotnes stoppar ca 500m frå planområdet. Det er i tillegg 3 daglege bussavgangar frå Ågotnes og inn på CCB-området, og 2 daglege bussavgangar frå CCB og til Ågotnes I samsvar med naturmangfaldlova (av 19 juni 2009) skal offentleg avgjersler som gjeld naturmangfald så langt som rimeleg bygge på vitskapeleg kunnskap. Området rundt Kvernavatnet, sør for CCB, kan karakteriserast som kystlynghei dominert av røsslyng og brake og med fjell i dagen og enkelstående busker/tre, mest bjørk og rogn. Dette er en vanlig naturtype i Fjell. Kvernavatnet har tilførsel frå sør og utløp i nordaust mot sjøen. Breddene på vatnet virke lite påverka bortsett frå fylling frå CCB i nord. Registrert flora knytt til vatnet er trivielle våtmarksartar som botngras, flaskestarr, mannasøtgras, mjuksivaks, rusttjønnaks, stivt brasmegras. Dette vart registrert i 1996 i samband med Fjell kommune si

3 kartlegging av våtmarksverdiar (upublisert). I artsdatabanken.no er det vist til at buntsivaks som er en nær trua raudlisteart er registrert i Kvernavatnet, men dette vart vurdert av Norconsult som feilført då registreringa elles vise til Kvernavatnet på Vindenes. Det er registrert aure i vatnet. Det er også nyare registreringar av fugl ved to nærliggande lokalitetar; CCB og Ågotnes kai. Registreringane er gjort i perioden Registreringa viser i all hovudsak trivielle arter, men også raudlisteartane fiskemåke, hettemåke, makrellterne, alke og stær er registrert. Planframlegget: Arealbruk Planområdet er på om lag 887 daa, og omfattar 490,4 daa nærings/industriareal, 44,5 daa hamneområde på land, og 290 daa hamneområde i sjø. Dette omfattar i all hovudsak det eksisterande og utbygde industriområdet CCB. Planen inneheld òg køyreveg og anna veggrunn, Småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsone, grøntstruktur med turveg, turdrag og vegetasjonsskjerm. Planen har omsynssone for frisikt, kulturmiljø og sikringssone for borerigg m.m. Tilknytt område som kjem innafor KDP for nytt sotrasamband er det sett av ei sone der det ikkje er høve til å gjennomføre tiltak som kan kome i konflikt med gjennomføring av dette. Byggeområde Industri/næring Byggeområdet for næring og industri (N/I) er delt i 19 delområde, med varierande utnytting (50-90% BYA) og mønehøgde (20-41,5 moh). Dei fleste områda er opparbeida i dag. Det vert lagt til rette for opparbeiding av to nye byggeområde (N/I 8 og 13), samt noko utviding av områda som ligg opp mot nytt hamneareal (dette gjeld spesielt N/I 17). N/I 8 ligg mot bustadområde i sør, og er i dag delvis avsett som friluftsområde i KDP Ågotnes. Område N/I 13 ligg mot Ågotnes bu- og aktivitetssenter/kvernatunet, og går også delvis inn friluftsområde. Dette vert kompensert ved makebytte mellom CCB og Kvernatunet, der eit mindre område avsett til industri vert gjeve til Kvernatunet. Det skal i arealet mellom industriområde og områda i sør etablerast ein vegetasjonsskjerm, der vegetasjon skal bevarast for å gi visuell skjerming av anlegget for naboar og dei som ferdast i området. Eksisterande vegetasjon skal i tillegg revegeterast med stadeige arter for å gje føremålstenleg skjermverknad. Minimumshøgd på vegetasjonen skal være 2 m. N/I 8 vil gå delvis inn i haugen som ligg mellom bustadområde og dagens industriområde. Deler av haugen mot sør vert imidlertid ståande og dagens skjermverknad vert i stor grad oppretthalde (jf. prinsippsnitt 2, s 31 i planomtalen). Hamn For å sikre samanhengen mellom bygg på land og hamna, og unngå at det blir etablert verksemder som stenger for hamnnefunksjonen, er alt areal fram mot kaifront regulert til hamneformål (ca 25m). Her er det tillate med hamnerelaterte konstruksjonar. Dette er den same strukturen som kommunen har valt i reguleringsplan for Ågotnes Næringspark, gnr 26/244. Støy Etter reguleringsføresegnene pkt. 2.5 skal det saman med byggjesøknader gjerast greie for støy og andre miljørelaterte tilhøve knytt til delfeltet, og korleis dette skal følgjast opp. Dette skal gjennomførast i samsvar med dei ei til kvar tid gjeldande offentlege retningsliner for støy i arealplanlegging. Infrastruktur

4 Ut frå den trafikkapasitet som vedtatt vegalternativ for nytt sotrasamband gjev, med direkte tilkomst til planområdet, legg ein til grunn at det er teke tilstrekkeleg omsyn til framtidig trafikkvekst som følgje av utbygging i samsvar med planforslaget. Det er lagt til grunn at det internt ikkje vent ein auke i ÅDT som gjer behov for ein anna dimensjonering av veger, enn det som ligg i planframlegget. Turveg skal opparbeidast som ein trygg og attraktiv gangveg gjennom området. Stigning kan være inntil 1:12. I vanskelig terreng kan 1:10 aksepterast. Turvegen skal ha fast grusdekke eller anna hardt dekke. Breidda skal vere min. 1,8 meter. Traséen for turvegen kan justerast i samsvar med trasévalet for kommunal turveg etter Kommunedelplan for Ågotnes. Det skal etablerast tilkomst for gåande frå turvegen og fram til eksisterande sti i arealet avsett til småbåtanlegget. Turstien skal etablerast ved mindre terrengtiltak, for å sikre gode framkomsttilhøve. Kulturminne Opphavlige bygningskonstruksjonar og detaljar i eksisterande naust skal søkast bevart. Ved utskifting skal opphavlig karakter være førande for utforming. Eksisterande steingard skal bevarast og sikrast som del av turdragsystemet. Reguleringsplanen legg til rette for ei utfylling (mellom ca 20-60m) nord i Kvernavatnet. Utfyllinga skal nyttast til veg, samt grøntområde med ein større breidde enn i dag. Planforslaget skal ivareta naturkvalitet ved at om lag halvdelen av breidda utformast med slik at ein gjenskape naturlig vegetasjon og strandsone så langt som mulig (jf. planomtale s 28-29). Vurdering: Planframlegget CCB har vore i drift sida 1973 og har vært under stadig utvikling. Dagens kommunedelplan for Ågotnes ligg nokre rammar for området, men det har aldri vore vedteke noko reguleringsplan for hovuddelen av CCB-basen. Det er i ein reguleringsplan betre høve til å få ei utvikling som er lett å føresjå og som samtidig gjer CCB rom for utvikling av basen. Rådmannen er difor særs positiv til at det no er utarbeida ein reguleringsplan som legg grunnlag for ein robust plan for rask og effektiv (byggje)sakshandsaming, som sett klare rammer for arealbruk og ein god og definert buffer mot bu- og aktivitetssenter, bustadområde og friluftsområde i sør. Opparbeiding av turveg og grøntareal vil etter rådmannen si vurdering opne for auka bruk av dette sentrumsnære friluftsområde. Rådmannen meiner planframlegget også på ein god måte tar høge for ny KDP Ågotnes, som er under arbeid, og KDP for Sotrasambandet (delprosjekt 3 Kolltveit- Ågotnes). Det vert lagt til rette for utfylling av Kvernavatnet og mindre utviding av industriområde mot det som i dag ligg som utmark. I samsvar med naturmangfaldslova 5 så er det eit mål å ivareta levedyktige bestandar i sine naturlige utbreiingsområde. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet skal ein også ivareta artane sine økologiske funksjonsområde og andre økologiske tilhøve som dei er avhengige av. Det er registrert fuglar som etter raudlista er nær trua eller sårbar, men ettersom utvidinga er ein marginal i høve til det totale funksjonsområde, kan rådmann ikkje sjå at utviding vil råke artane nemneverdig grad. Med dei kompenserande tiltak som ligg i planen er prinsippa i naturmangfaldlova (av 19 juni 2009) er, så langt rådmannen kan sjå, oppfylt i saka.

5 På bakgrunn av det som er sagt ovanfor vil rådmannen rå til at planen vert lagt ut til offentleg ettersyn når følgjande plantekniske endringar er gjort: - Ber om at det vert sett høgde og bredde for veg KV og offentleg veg - Det synast å være hull i plankartet i N/I2 - Det må førast på dato for basiskart (utleveringsdato) - Det må førast på frisiktsoner for alle aktuelle vegar - Namn på alle formål skal vise kva område som er offentleg/privat (t.d. o_kv1). Dette må også oppdaterast i føresegna og planomtale Rådmannen sin innstilling: Ordførar godkjenner at framlegg til reguleringsplan for Coast Center Base (CCB), gnr 27/150 m.fl. Ågotnes med tilhøyrande føresegner, vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova, med dei endringane som kjem fram av saksutgreiinga. Delegert vedtak: Ordførar godkjenner at framlegg til reguleringsplan for Coast Center Base (CCB), gnr 27/150 m.fl. Ågotnes med tilhøyrande føresegner, vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova, med dei endringane som kjem fram av saksutgreiinga. Straume Eli Årdal Berland Ordførar

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3

Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3 Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3 Foto: Mette Bleken, Hardanger Folkeblad Endeleg vedtak: PRU-027/12 24.4.2012 Ullensvang herad Heradshuset

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Deres referanse: 2014/1105-1/L12

Deres referanse: 2014/1105-1/L12 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/38428_fix.html Side 1 av 1 30.09.2014 Deres referanse: 2014/1105-1/L12 Legger ved et kart som viser vår infrastruktur. Rød firkant er nettstasjon (trafo),

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Rapport 04. desember 2013 Fitjar komm mune Kartleggingg av funksjonell strandsone i Øyane, inkl. Koløy Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Tittel: Fitjar kommune. Kartlegging av funksjonell strandsone i Fitjarøyane

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN

NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN Oppdrag: Kommuneplan Side 1 av 24 NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN 10.6.2014 kg kg 20.5.2014 kg kg Revisjon nr. Dato Tall sider rapport Utarbeidd av

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer