Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening"

Transkript

1 Til medlemmer i Seilforening Oslo, 14. mars 2011 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Seilforening Dato: Onsdag 30. mars 2011 Sted: Klubbhuset i Seilforening, Malmøya Tid: 19:00 Bakgrunn for innkallingen: Seilforening besluttet i ekstraordinært årsmøte den 8. januar 2008 å søke utvidelse av bryggeanlegget til Tur & Hav, i henhold til gjeldende reguleringsplan. Søknad ble innsendt Plan og Bygg, og via en lengre prosess via Fylkesmannen i Oslo og Akershus er vi nå gitt rett til å anlegge anlegget forutsatt at det samtidig etableres 12 nye parkeringsplasser langs sjøen. Styret har tidligere oppnevnt en prosjektgruppe som skulle vurdere alternative finansieringsløsninger for et nytt bryggeanlegg. I styremøte 8. mars 2011 ble resultatet av gruppens arbeid presentert for styret. Flere alternative forslag, og en anbefalt løsning ble presentert. Styret behandlet prosjektgruppens anbefaling, og etter en grundig diskusjon, ble prosjektgruppens anbefalte løsning enstemmig besluttet av styret. Styret besluttet å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å søke få årsmøtets aksept på forhold rundt prosjektet som vil involvere opptak av lån for klubben samt forhold som involverer alle nåværende leietagere på Tur & Hav bryggen.

2 Ekstraordinært årsmøte 30. mars Dagsorden 1 Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling og agenda 3 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 4. Styrets redegjørelse finansieringplan nytt bryggeanlegg Se vedlegg 1 - NOTAT TIL ÅRSMØTET FINANSIERING AV BRYGGEANLEGG 5 Beslutning leieavtaler Tur & Hav brygge Styrets forslag til beslutning nåværende leietagere: Det er styrets ønske at hele bryggeanlegget, det nåværende og det nye, behandles som ett anlegg. Alle leietagere på nåværende anlegg vil derfor sies opp kollektivt med virkning for 2012 sesongen, med rett til fornyelse av leieavtale for alle som tilfredsstiller forningens krav til regatta aktivitet. For nåværende leietagere vil det bli en forhøyelse av innskuddet fra og med 2011 sesongen i henhold til finansieringsplan vedlagt innkallingen. Samlet opprinnelig og nytt innskudd amortiseres over 20 år fra og med Eksempel: En båt som krever bryggebredde på 4 meter (midtpunkt utrigger til midtpunkt utrigger) får et innskudd i tillegg til opprinnelig innskudd på kr på kr , totalt kr ,-. Innskudd varierer på halvmeters intervaller av hele meter. Innskudd varierer lineært med bredde plass. Leien for inneværende sesong holdes uendret, og økes til nivå med nye leietagere for sesongen 2012, i henhold til vedlagt finansieringsplan. Eksempel: Leie i dag for en båt med båtbredde 3,50 meter krever en 4 meters bredde (midtpunkt til midtpunkt utrigger). I dag er leien 3,50 x kr 15 = kr Fra 2012 vil leien utgjøre 4 meters bryggebredde x kr 14 per cm = kr Dette utgjør en endring i leien fra 2012 på 6,7%. Leie varierer lineært med bredde plass. Det vedtas å holde leien deretter uendret i 3 år, såfremt ikke fremtidige årsmøter vedtar noe annet.

3 Styrets forslag til beslutning nye leietagere Innskudd i henhold til finansieringsplan, som vil være likt som nåværende leietageres innskudd. Samlet innskudd amortiseres over 20 år fra og med Eksempel: En båt som krever bryggebredde på 4 meter (midtpunkt utrigger til midtpunkt utrigger) får et innskudd på kr Innskudd varierer på halvmeters intervaller av hele meter. Innskudd varierer lineært med bredde plass. Leien for 2011 i henhold til finansieringsplan vedlagt. Eksempel: Leie i dag for en båt med båtbredde 3,50 meter krever en 4 meters bredde (midtpunkt til midtpunkt utrigger). I dag er leien 3,50 x kr 15 = kr Fra 2012 vil leien utgjøre 4 meters bryggebredde x kr 14 per cm = kr Dette utgjør en endring i leien fra 2012 på ca. 7%. Leie varierer lineært med bredde plass. Det vedtas å holde leien deretter uendret i 3 år, såfremt ikke fremtidige årsmøter vedtar noe annet. 6. Beslutning om ramme på ekstern finansiering Under forutsetning av at årsmøtets punkt 5 er vedtatt i henhold til styrets innstilling vil det være behov for at Seilforening opptar et moderat lån. Styret har tidligere vært negative til låneopptak, for eksempel til klubbhuset. Låneopptak til et bryggeanlegg mener styret er annerledes, da anlegget generer løpende inntekter til klubbens aktiviteter. Det har vært en viktig premiss i styrets innstilling at lånet nedbetales over ca. 3 år, og at det ikke skal gå ut over den sportslige aktiviteten i foreningen. Forslag til beslutning: Årsmøtet vedtok et låneopptak i forbindelse med bryggeprosjektet på inntil kr Spørreskjema / kartlegging Til årsmøtets orientering er det mailet ut som et vedlegg til innkallingen til ekstraordinært årsmøte et spørreskjema til alle medlemmer i BSF om ønske om plass. Innkalling med dokumenter og spørreskjema er også lagt på foreningens hjemmeside. Tildelingskomiteen i BSF vil jobbe hardt i nærmeste fremtid for å få til en så god tildelingsløsning som mulig, i henhold til BSFs overordnede prinsipper, som følger: Styret har oppnevnt en bryggekomite som arbeider med en modell for tildeling av båtplasser. Til grunn for dette arbeidet ligger at man ønsker en helhetlig bryggeløsning, dvs at alle bryggene og båtplassene behandles etter samme regler. Dette innebærer den

4 fordel at bryggesjefen kan omplassere båter i anlegget slik at løsningen blir optimal for både seilere og foreningen. Bryggeanlegget må forankres i BSF s formålsparagraf, som lyder slik: 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagets formål utover dette er å fremme seilsportinteressen ved. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Dette innebærer at man vil ha fokus på at båtplasser tildeles Aktive regattaseilere Medlemmer som er aktive innen fremming av seilsportinteressen i

5 VEDLEGG 1 NOTAT TIL ÅRSMØTET FINANSIERING AV BRYGGEANLEGG Dato: 14. mars 2011 Fra styret Bryggekomite finansiering presenterte alternative løsninger for finansiering til styret i styremøte 8. mars Komiteen hadde følgende føringer fra styret: 1) at et nytt bryggeanlegg i henhold til vedtak i årsmøtet januar 2008 skal være selvfinansierende og 2) at i tilfelle det etableres gjeld som BSF må finansiere må nedbetaling av denne kunne gjøres kortsiktig. BSF har i en årrekke hatt ca. 25 båtplasser tilgjengelig for Tur og Hav gruppen. Ved en utvidelse av anlegget er det mulig at antall plasser kan øke med 24-26, altså en dobling. Dette er viktig for klubbens mangfold og sportslige utvikling, og ikke minst at man får et vesentlig større lokalt storbåtmiljø på brygga til glede for alle i tur og Hav. I tillegg legges det til rette for at BSF jollegruppe får en ekstra mulighet for uttak av joller. Dette er nødvendig i forbindelse med større jollearrangement (NC, KM etc.) Målet innenfor premissene over må være å kunne tilby plasser priset attraktivt, det vil si til en klar rabatt i forhold til hva vi KUNNE ha oppnådd hvis vi skulle leie ut til maksimal oppnåelig pris. Årsaken til dette er at vi ønsker at våre leietagere skal være regattaseilere, og for noen vil dette innbære en forpliktelse (mens for en regattaseiler er det en bonus!!) Våre leietagere får et tipp moderne anlegg med tilgang til alle fasiliteter samt et klubbhus og et miljø med seilere med felles interesser utover den normale båthavn. I tillegg tilbys trådløst fiberoptisk nett gratis, noe som de færreste har. Det legges opp til fra 2012 at alle båtplasser i BSF skal ha de samme fasiliteter hva gjelder strøm og vann. Hva er markedsvilkår i dagens marked? Bryggekomite finansiering har gjort en undersøkelse av 14 havner i Oslo området både når det gjelder innskudd, eventuell amortisering av innskudd, leienivå, og andre forhold rundt leieforholdene. Det er store forskjeller i prisene, noen med høye innskudd og lavere leier (Oppegård), noen motsatt (Nesodden), og noen som har krav om innbetaling dersom det blir behov for det (Asker). De fleste har amortisering av innskuddet, det vil si at innskuddet blir null verdt etter en periode. Periodene varierer fra 10 til 15 år. Noen har innskudd som tilbakebetales nominelt, mens nye innskudd indeksreguleres. I oppstillingen i vedlegg 1 (under) fremkommer det at SF med dagens innskudd og leie, der innskuddet ikke amortiseres, fremkommer som meget billig i

6 forhold til de fleste, ca. 35 % lavere enn gjennomsnittet. Det er da beregnet en kostnad på 5 % for renter på innskudd, samt en amortisering for dem som ikke får innskudd tilbake. Priser Oslo - Leie+amortinging innskudd 4 meters bryggebredde plass Bekkelaget SF i dag Asker Oslo Hurum Seilforening Nesodden Oppegård KNS Bærum Seilf Malmøya Ulvøybrua DMS Gj.snitt Bekkelaget SF i dag Asker Oslo Hurum Seilforening Nesodden Oppegård KNS Bærum Seilf Malmøya Ulvøybrua DMS Gj.snitt rød søyle til høyre er innstilt løsning til årsmøtet i BSF. Dette er en løsning som ligger ca % under gjennomsnittet av de foreninger som er undersøkt Prosjektomfang Prosjektet er med det vi vet i dag antatt å koste til sammen NOK 1,15 mill, fordelt på til selve bryggeanlegg med tilførselsbro, og ca. NOK for parkeringsplass / kaifront, som var et krav fra Plan og Bygg for å få etablere så mange nye bryggeplasser. Se vedlegg 1 for detaljer. Vi har basert oss på 24 båtplasser, da 6 løpemeter av bryggens 100 løpemeter allokeres til jolle rampe/uttak. (En langsgående leppe med flyteelement ytterst). Finansieringsløsning som styret innstiller på:

7 Finansiering av hele anlegget (minus P-plasser) av nye og nåværende leietagere ved en kombinasjon av økt leie og innskudd som amortiseres over 20 år Innskuddet fordeles mellom nye og nåværende leietagere. Dette medfører for en 4 meters bryggebredde (en 3,50 bred båt) et innskudd på kr Nåværende leietagere får 6000 kr mindre i nytt innskudd dvs ekstra for en med 4 meters plass. Vi ønsker å differensiere innskudd ut fra halvmeters kategorier bredde. Dette sikrer lavere innskudd for mindre båter, noe gruppen var enig om gagner yngre entusiastiske seilere som ikke nødvendigvis har de største budsjetter. Se Vedlegg 3 for detaljer Fordeler: Innskudd blir nær halvparten av snittet av andre havner. Leien vil være % under gjennomsnittet av havner i Oslo-Området. Det gjør at man kan forvalte begge brygger mer fleksibelt ingen leietagere har garanterte plasser men flyttes dit det er optimalt for BSF og for seilerne. Ordning med 20 års amortisering gjør det lettere for BSF å fornye bryggen på lang sikt, og betyr lite likviditetsmessig for leietaker og det er forutsatt at eventuelle nye leietakere betaler fullt innskudd Variasjon i innskudd i henhold til bryggebredde intervaller er bedre enn fast innskudd, særlig for yngre, mindre bemidlede seilere. Alle leietagere vil være likebehandlet Ulemper: Krever litt administrativ prosess mot nåværende leietagere (økning av innskudd og justering av leiekontrakter). Disse får ikke øket leie i 2011, men først i 2012 når de får oppgradert sitt anlegg (strøm, vann etc). Disse får også nyte godt av et bedre anlegg på land / parkering. BSF vil skilte dette, og sørge for bedre plass til BSF medlemmer. Amortisering for nåværende leietagere skjer først fra Nåværende leietagere må bidra med en økning i innskudd, men alle blir da likebehandlet. Styret innstiller at det gis uendret leie de neste 3 årene. Styrets innstilling er enstemmig. Styret i Seilforening (Sign)

8 VEDLEGG 2 BRYGGE ANLEGG BUNDEFJORDEN SEILFORENING Fakta input ny brygge: Lengde brygge 50 M Løpemeter 100 Uttak joller 6 Tilgjengelig for båtplasser: 94 løpemeter Gjennomsnitt maks bredde båter 3,5 (Indikativt for båt med lengde på 35 fot) Behov bredde (25 cm på hver side) 4,00 Gir antall båter 24 PS: EN PREMISS MÅ VÆRE AT VI UANSETT IKKE ETABLERER MER ENN 26 PLASSER REF TILLATELSE Utrigger behov ift lengde båter: Lengde båt ft ==> Lengde båt i meter 9,1 10,7 12,2 Utrigger 2/3 av lengde båt 6,1 7,1 8,2 Avrundet til % Kommentar: Trend mot lengre båter over tid - greit å overdimensjonere litt på mindre båter i beregning av utriggere Pris i tilbud: 8 meters utriggere Pris reduksjon fra 8 metere til 6 meters utriggere 6000kr inkl mva Pristilbud inkluderer utriggere til 26 båter; vi skal kun ha til 24 båter = 2 par utriggere reduskjon i pris. inkl mva Sum inkl landgang, Småbåthavner Fundament for landgang og gangbro: Grov est Gangbro fra kaifront til fundament: Grov est Sum: Sum per plass uten P-plasser Pris P plasser: Frontstein (betalt) Tilkjøring frontstein etablering P plass / kai Sum Sum prosjekt inkl allt Per båtplass:

9 VEDLEGG 3 Sum prosjektkostnad: Leienivå målt fra midt utrigger til midt utrigger: per cm: 14 dvs den plass av bryggen man opptar per meter 1400 ==> Leie for plass med bredde til midt utrigger: 2,5 m under 30 fot ØKNING 3 m typisk 30 foter % 3,5 m typisk 32 foter % 4 m typisk 35 foter % 4,5 m typisk 40 foter Ny brygge - innskudd - 4 meter bryggebredde Nåværende leietagere - innskudd (nytt innskudd minus 6000) Sum innskudd: Leie år 1: basis 4 meters bredde plasser Sum midler til finansiering år 1: ===>>> Lånebehov BSF: Vil variere med bredde båt i tråd med tall vist under, en Express vil f eks måtte inn med 6000 ekstra - mens en båt på bredde 4 m må ut med UTRIGGER NÅVÆRENDE LEIETAGERE: ==> Innskudd for plass med bryggebredde: 2,5 m til 2, M m til 3, M ,5 m til 3, M m til 4, M? Behov BSF lånefinansiering bank Rente lån 5 % Leie inntekt per år ny brygge: Netto likviditetsoverskudd per år: Vedlikehold første 10 år: * 5 % Netto til gjeldsnedbetaling / kapitaloppbygging / annen drift: Nebetaling mulig på 4,1 år * Avskrivningene må økes etter 10 år pga økt elde Økning i leie nåværende leietagere fra da disse først da får samme fasiliteter (strøm, vann) som ny brygge (legges i budsjett BSF 2012) Det legges opp til 20 års amortisering av innskuddene fra 2011 for nye leietagere, og fra 2012 for nåværende leietagere

10 Nesodden Oslo Malmøya DMS Bekkelaget Ulvøybrua KNS Asker Hurum Seilforening Bærum Seilf Oppegård Gj.Snitt VEDLEGG 4 - Innskudd Båtplasser i Oslo området 2011 (Rød Søyle til høyre er styrets innstilling til årsmøtet 30. mars 2011) Innskudd Foreninger Oslo 4 meters bryggebredde Nesodden Oslo Malmøya DMS Bekkelaget Ulvøybrua KNS Asker Hurum Seilforening Bærum Seilf Oppegård Gj.Snitt

11

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening

Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening «En god og utviklende møteplass for seilere» Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening vedtatt på årsmøte 10.02.2015 1 Innhold Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer