Nordisk Nettverk Norsk rapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Nettverk Norsk rapport 2013"

Transkript

1 Nordisk Nettverk Norsk rapport

2 Innhold: siden sist kraftsituasjonen strømpris klima / miljø de politiske prosessene o nett o produksjon lønns- og arbeidstakerforhold kommende utfordringer EL & IT Forbundet v/ Forbundssekretær Bjørn Fornes april

3 Siden sist Siden forrige Nettverkskonferanse i Tromsø har den energipolitiske debatten i Norge vært preget av to ting: Det ene er byggingen og planleggingen av flere overføringskabler til kontinentet (Danmark, Tyskland, Nederland og England) og hva de eventuelt gjør med kraftprisene her hjemme. Det andre er debatten om olje- og energiministerens ønske om å slå sammen små nettselskap til konkurransedyktige enheter. Utover det dominerer det forestående stortingsvalget september 2013 debatten og der har elektrisk energi forholdsvis liten plass. Som vanlig er det olje- og oljeindustrien som får mest oppmerksomhet. I fjor rapporterte vi blant annet om det store målerskifteprosjektet hvor 2,6 millioner strømmålere skulle skiftes til målere med toveis kommunikasjon. Prosjektet gjelder fortsatt men etter press fra nettselskapene har regjeringen utsatt gjennomføringsfristen med to år til På arbeidstakersiden er det nå stor oppmerksomhet på vikarbyrådirektivet og arbeidsgiversiden angrer seg åpenbart nå for at de støttet innføringen. Med særnorske regler for hvordan direktivet håndheves har arbeidsgiverne nå oppdaget at dette ble dyrere enn de hadde tenkt. Stortingsvalget blir viktig for arbeidstakerne. En regjering bestående av Høyre og FrP (såkalt blåblå) har varslet endringer i arbeidsmiljøloven på arbeidstid, reduksjoner i sykelønn, reduksjoner i offentlig sektor m.m. Mye av norsk LO og forbundene sin energi vil brukes på dette i høst. Kraftsituasjonen Det har vært rolige 52 uker på energisiden. Norge produserte i 2012 mer energi enn forbrukt slik det skal være i et normalår. Med den økte eksportmuligheten representert ved utenlandskablene har ikke dette ført til ekstremt lave priser, men denne ulempen oppveies kanskje av at en motsatt situasjon heller ikke fører til ekstremt høye priser. Nett Nettutbygginga skyter fart. Statnett SF (som er vår TSO / systemoperatør) varsler sentralnettsutbygginger for nær 50 mrd. NOK de neste årene. I tillegg skal regionale og lokale nettselskap 3

4 bygge for nær 30 mrd. NOK i tillegg. Statnett jobber videre med de to sentralnettsforbindelsene som var noe omstridt (Hardangerutbyggingen Sima-Samnanger og Sogneforbindelsen Ørskog Fardal) I tillegg har de fått godkjent første byggetrinn av Nord-Norgelinjen fra Balsfjord og nordover. Den fullstendige planen er å bygge ny 420 Kv linje fra Balsfjord til Hammerfest (Melkøya) og videre østover mot Kirkenes. Linja er ekstremt viktig for næringsutvikling i nord og vil samtidig kunne bli en viktig innmatingslinje spesielt for vindkraft hvis dette tar av i Finnmark. Tabeller Kraftproduksjon og forbruk siste 52 uker (Kilde: Statnett) Produksjon: 140 TWh Forbruk: 126,6 TWh Tabellen viser at vi har hatt en overskuddssituasjon helt frem til februar/mars 2013 noe som er helt vanlig, og dekkes opp av import til våren. 4

5 Strømprisens utvikling for husholdninger (SSB) Kraftpris og nettleie for husholdninger, kvartalsvis. Øre/kWh 4. kvartal Endring i prosent. Siste 3 md. Siste 12 md. 3. kvartal kvartal 2011 Kraftpris ekskl. mva 30,4 52,5-13,0 20,0 35,0 Kraftpris inkl. mva 2 37,1 52,5-13,0 24,3 42,6 Nettleie ekskl. avgifter 26,4 1,1-5,0 26,1 27,8 Nettleie inkl. avgifter 2 46,0 1,3-2,5 45,4 47,2 Kraft og nett i alt ekskl. avgifter 56,8 23,4-9,4 46,1 62,8 Kraft og nett i alt inkl. avgifter 2 83,1 19,2-7,5 69,7 89,8 1 Fra og med 1. kvartal 2012 er måleperioden for prisstatistikken utvidet fra en uke midt i kvartalet til å omfatte hele kvartalet. 2 Fra 1. januar 2004 kreves forbruksavgift på elektrisk kraft inn av netteier og er fra det tidspunktet en del av nettleia inklusive avgifter, mens den tidligere var en del av kraftprisen. Forbruksavgiften kreves ikke inn for Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. I Nordland, Troms og Finnmark er det fritak for mva. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges vassdrags- og energidirektorat. Tabellen viser en lavere strømpris i hele 2012 sammenlignet med Den nederste raden viser gjennomsnittsprisen til forbruker inklusive nettleie og avgifter. Det er selvfølgelig forskjeller mellom de fire prisområdene med høyest pris i Midt-Norge og lavest i Sør-Norge, men forskjellene blir mindre med et bedre sentral- og regionalnett mellom landsdelene. 5

6 Kraftflyten og utenlandsforbindelsene Kilde: OED Bildet viser eksisterende forbindelser fra Norge til utlandet og kapasiteten i disse forbindelsene. På dette bildet mangler NORNED som er en 700MW forbindelse mellom Norge og Nederland igangsatt i Nye forbindelser: I disse dager bygges det en ny forbindelse mellom Norge og Danmark (Skagerak 4) som øker denne kapasiteten fra 1000MW til 1700MW. Forbindelsen er planlagt ferdig ved utløpet 2014 NordLink-NordGer er en kabel planlag ferdig 2018 mellom Norge og Tyskland. Kabelen vil ha en kapasitet på 1400MW 6

7 NORENG er en planlagt kabel mellom Norge og England. Hvorvidt den blir bygd er en annen sak. Kabelen vil i tilfelle bli den lengste undersjøiske forbindelsen i verden med sine 700 Km. Dagens lengste kraftkabel i sjø er NORNED med sine 580 km. Planen er bygging innen Hva om alt dette blir bygd? Hvis man forutsetter at alle prosjektene fullføres vil eksport/importkapasiteten i det norske kraftsystemet være om lag 40 TWh. Det pågår en heftig debatt om hva dette vil bety for kraftpriser og generelt situasjonen i Norge. Motstanderne mot kablene mener de vil legge til rette for en storstilt eksport av billig norsk vannkraft som vil føre til industridød og ditto høye strømpriser her hjemme. Tilhengerne av kablene hevder at de må på plass for å kunne utnytte overskuddet av grønn energi i Norge til å dekke opp fossilt brensel på kontinentet, samtidig som vi får tilbake tilnærmet gratis sol- og vindkraft på andre tider av døgnet. Sannheten ligger vel som vanlig midt i mellom. EL & IT Forbundet støtter kabelplanene under forutsetning av at: -Statnett står som eier og driver av kablene, -Statnett er 100% offentlig eid og har som samfunnsoppgave å sikre strøm til folket, -Forbindelsene innenlands rustes opp slik at vi ikke opplever forskjeller innenlands. Vi tror at strømprisen vil stige men samtidig tror vi at eksport/importmuligheten, sammen med gode innenlands forbindelser, vil utjevne prisforskjeller innenlands slik at vi slipper disse ekstreme toppene vi har sett bl.a.i Midt-Norge. Hva vil det ha å si for industrien? Strømprisen for kraftkrevende industri vil stige ingen tvil. EU har satt en stopper for å subsidiere egen industri med billig strøm men det ble skapt en nødløsning da flere kraftkrevende industrier kunne danne kraftkonsortier som sammen fikk tilbud på langsiktige kontrakter som ligger langt under spotpris. Vi tror at dette er redningen for dene industrien. Andre faktorer som varepris og arbeidskraftskostnader teller mer i det lange løp. 7

8 Klima og miljø Vi har ikke registrert noen stor aktivitet på dette området i løpet av året. Innstillingen fra Energiutvalget som nevnt i fjorårets rapport førte ikke til noen bred diskusjon og den ledet heller ikke til noen stortingsmelding slik vi trodde. Det kan oppfattes slik at vår olje- og energiminister først og fremst er oljeminister og ikke spesielt opptatt av miljøhensyn. Poenget underbygges av at ministeren er en sterk tilhenger av å åpne arktiske farvann og det betydningsfulle fiskeriområdet Lofoten for oljeleting og prøveboringer. Politiske prosesser Stortingsvalget 2013 skjer den 9. september. Dagens regjering består av partiene Senterpartiet (tradisjonelt landbruk og distriktsvennlig), Sosialistisk Venstreparti (raddisparti med lærerinnslag) og Arbeiderpartiet i en koalisjon kalt rødgrønn. På meningsmålingene frem til dags dato har en Høyre / Fremskrittspartikoalisjon kalt blåblå hatt ganske klar ledelse. Selve valgkampen har vel egentlig ikke startet, men velgerne kan allerede nå klart se de to alternativene. Regjeringen er nok rammet av en viss regjeringsslitasje etter 8 år, og spørsmålet er om de klarer å samle nok entusiasme for å gå på en tredje periode. De blåblå har allerede varslet at sykelønn, valgfrihet, privatisering og fleksibel arbeidstid blir kjernesaker. Dette bør i alle fall kunne mobilisere fagbevegelsen. Det har vært såpass med rivninger mellom dagens regjering og fagbevegelsen at flere har uttrykt tvil om støtten, men det hersker jo egentlig ingen tvil om at et blåblått alternativ varig vil svekke våre rettigheter. Og det selv om blåblå tar en Reinfeldt og sminker budskapet. LO og store deler av fagbevegelsen håper at rødgrønn snart kommer ut av tenkeboksen med en oppskrift på en valgkamp som vil vekke entusiasme nok til å få med seg fagbevegelsen. Uten den vinner de ikke. AMS Avansert målerstyring. Som nevnt i forrige rapport i 2012 er det vedtatt at alle strømmålere skal være utstyrt med toveiskommunikasjon innen På grunn av 8

9 protester fra energiverkene og bransjeorganisasjonene har regjeringen utsatt fristen til Tiden mellom skal brukes til å vurdere om det er flere typer kunder (fritidshus og lignende) som skal unntas fra kravet om toveis måler. I tillegg er ikke alt av typegodkjenning på plass, og man fryktet leverandørproblemer med såpass knapp frist. Det snakkes videre om å benytte seg av en IT-hub i Danmark som lagringsplass for måleverdiene. Hva som ligger i dette er ikke klart enda. Forskrift om kompetanse i nettselskap bemanningsforskriften Denne forskriften som først kom på høring allerede tidlig 2008 er omtalt tidligere i de norske rapportene. Nå nærmer siste frist seg for de selskapene som må endre hos seg. Fristen er 1. juli Fortsatt er det noen energiverk som vil prøve seg på en spansk en med å enten bevare en intern entreprenørorganisasjon eller ved å late som at ingeniører og teknikere med fagbrev kan sidestilles med energimontører. Forskriften slår uttrykkelig fast at det er praktiserende montører som skal regnes. Valget 2013 kan bli utslagsgivende også for denne forskriften. Våre politiske motstandere har gitt uttrykk for at det første som forsvinner med blåblått olje- og energidepartement er denne forskriften. 9

10 Lønns og arbeidstakerforhold Sosial dumping Det er ikke rapportert større brudd på lovverket det siste året og det er gledelig. Det vi derimot ser er utstrakt bruk av overtid og gjerne ut over lovens grenser. Dette skyldes i hovedsak at det er str aktivitet i bransjen, men at antall ansatte ikke har økt nevneverdig. Når det gjelder arbeidskraft er det nettopp kommet en ny undersøkelse fra Thema Consulting / EnergiNorge som slår fast at det trengs omtrent 1500 nyansatte i året i bransjen frem mot 2020 og dette er ingeniører, energimontører og energioperatører. Snittalderen er forholdsvis høy i bransjen og det er forventet at nær 30 % av arbeidsstokken kan gå av med pensjon i løpet av det neste åtte åra. Det er på høy tid at selskapene kommer på banen og arbeider aktivt mot rekruttering i stedet for som det kan se ut nå å kvitte seg med kompetansen. Vikarbyrådirektivet Fagbevegelsen er i ferd med å kurse sine tillitsvalgte i håndhevingen av vikarbyrådirektivet som likestiller vikarer / innleide fra bemanningsbyrå med fast ansatte i virksomheten. 10

11 Lønnsforhandlinger Begge de to tariffavtalene i energisektoren (EnergiNorge-avtalen og KS-Bedrift-avtalen) er bygd opp på den måten at vi har et sentralt oppgjør på forbundsnivå og deretter lokale oppgjør i hver enkelt bedrift. Hvert annet år er det hovedoppgjør hvor man i tillegg til å forhandle om penger også forhandler om andre vilkår i avtale. I 2012 var det hovedoppgjør. På den største overenskomsten (EnergiNorge som omfatter om lag 70 % av våre medlemmer innen energiverkene) endte man opp med rundt 4,0 % samlet sett i sentralt og lokalt oppgjør. En del bestemmelser i overenskomsten ble forbedret og minstelønnssatsene hevet. På den andre overenskomsten (KS Bedrift) kom vi til slutt i land med omtrent samme resultat, men måtte igjennom en ganske opprivende konflikt som satte samarbeidet mellom de sentrale partene langt tilbake. En av hovedårsakene til konflikten var at arbeidsgiverorganisasjonen ønsket seg nulloppgjør og endring av pensjonsbestemmelsene for å fremsto som litt bedre enn den andre arbeidsgiverorganisasjonen. Resultatet ble stikk motsatt og flere energiselskaper vurderer nå å bytte tariffavtale til EnergiNorge. 11

12 Kommende utfordringer Det er stortingsvalget til høsten som blir den virkelig store utfordringen for energisektoren i år. Vi skal riktignok gjennom et mellomoppgjør, men siden dette dreier seg kun om økonomi ser vi ikke de helt store konfliktflatene der. Ved en eventuell blåblå regjering vil vi kunne se mange av de elementene Sverige har opplevd under Reinfeldt. Det vil være alvorlige brudd med tradisjonen rundt den norske trepartsmodellen og vil sette fagbevegelsen på en alvorlig prøve. Det er fortsatt spenning rundt kompetanseforskriftens praktiske håndtering, og saken om AMS vil komme opp igjen i nær fremtid. Men EL & IT Forbundet tror at den aller største utfordringen ligger i å få utdannet nok fagarbeidere til å dekke nære fremtidige behov innen sektoren slik at vi ikke utsettes for press til å senke standarden på fagarbeiderutdanningen eller på annen måte svekke faget. Oslo, 10.april Bjørn Fornes, EL & IT Forbundet. 12

13 13

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen Krafthandel Ny plattform skapte meglertrøbbel s.4 Nettmeldingen OED vil øke konsesjonsfarten s.5 Energiutvalget Ser lyse utsikter for industrien s.6 Nr 10 2012 Nyhetsbrev Norge 7. mars 50 40 Nasdaq OMX

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Alle prater om klima, men ingen om folk

Alle prater om klima, men ingen om folk Bård Jordfald og Jørgen Svalund Alle prater om klima, men ingen om folk En analyse av kraftbransjens fremtidige kompetansebehov Bård Jordfald og Jørgen Svalund Alle prater om klima, men ingen om folk

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Midlertidige ansettelser og sysselsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/13 Midlertidige ansettelser og sysselsetting Hva er erfaringene? 1. Om sysselsetting, produktivitet og trygghet 2. Oppsummerte

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer