ST/TrELSEt'Y",rJV S.r t) ;t/ '" l...,q 11 LI NG) Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO ----_.. _. -.-.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST/TrELSEt'Y",rJV S.r t) ;t/ '" l...,q 11 LI NG) Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO ----_.. _. -.-."

Transkript

1 ST/TrELSEt'Y",rJV S.r t) ;t/ '" l...,q 11 L NG) _.. _ ~

2 ~

3 " Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,,<Quisling' 8 var 1VS f Deril~ og upraktisk» E /~,l' de 11,VJcslc jlcs\ll,'lle ) 'reel politiske vilvarel (kil l lllhjedige VltlCn 1933, Vill (~~poncjcj1 i el rilljl:l ~()1Jl hel SJlOrVcl~-i\J1llnJlSCne AlS. Han var en boy, ~llllk lllnn,snill ;ten ~ans OPPsoKle de illesl rorskjellige poliliske skikkelser i hovedstaden- og hen~iklcn var helt klar. l dag er Walter Fyrst cn gammel, mild mann som ser på illeg bak tykke brilleglass og sicr, uten stolthet eller skam i røsten: - Det hores kanskje rart, //('n ulen mc/: ville del ncjjpe blill noc Nasjonal Samlillg, Jeg var jjarliels jordmor, Men jeg visste ikke da at del var el misfoster jeg var i ferd med å dra fram. En rckke historikere er fakl isk langt på vei enige med fyrst. HV/f."iln villc Norgcs historie ha sctl it"""l1vis ikkc dcn utretteligc disponenten hadde agert SOll et levende bindeledd mcllom dc ll1is- ~fornøyde menns kontorer? - Jeg hadde bare en vag forest il Hng om hva NS skulle bli, sier han. - Jeg var skuffet over de politiskc partiene og deres ledere. Ville at hele landet skulle stå sammen om {j losc de store problemene, forst og fremst " beidsfosheten. Nansens ånd -.Jeg var aktivt llcd i redl'clandslaget og trodde Jet skulk arbeide i de to stifterne Chrislian Michelsens og FriGkjof Nansens ånd. Men elter hvert fikk storkapitalen maktcn der. Alercde i 1932 motte Walter Fyrst Vidkun Quisling for fl)rstc gang. - Jeg ville at han skulle slille som formannskandidat for Jeg hadde bare en vag forestilling om hva NS skulle bli, sier Walter Fyrst, her fotografert i sin ungdom. En høy slank mann som uten stans oppsøkte de mest forskjellige politiske skikkelser i hovedstaden. Hans arbeid skulle føre fram til Nasjonal Samling. avdelingen av Fedrcands!aget. Jeg hadde.leit meg om elter cn fremtidig leder for Fedrelandslaget. Og Quisling 11[lltc - elter n1~lnjjc:-; ncning - v~ne mllllncn. Han hadde en egen nimbus i den tidcn - forsvarsll1ini.".cr og Nansens lhly~1 undcr hjelpearbeidet mot hun~ersnødcn i Sovjet-Russland. SO11 det sencre viste seg, var Quisling alltid vag.. Han l;addc andre plllncr, sa han. Fyrst ga ikke opp av den grunn. lan l1adje llj.;s[l iali initiativcl til en slags dcbatt-gruppc, Dell nasjonale klubb, av arbeiderbevegelsen ble seil p,i som et fascistreir. Der vanket all fra industriledere lil trocnde nazister SO11 Adolf Egebag jr., rcdaktor av el bllld som het Fronten og mcdlem av den vesle gymllasiastgruppell som kalte seg Norges Nasjonalsosialisliske Arbciderparti. Egeberg holdt et foredra;:; i klubben olllnazislllcn. - Selv visste jeg nestcn ingenting om naz;sillen, sicr Fyrst. - ~ os~ nasiolljlle sosialister. Etterpå har jeg lest at ioen i pdlitiskc kretscr Vllr opp.satt Pl'! ;", r.iore kupp. lon slik tanke var frelllllled ror meg. Det var et nytt, annericdes Fedrcland:;lag jeg ville ha. En naiv sjel Waltcr Fyrst kjente ikke til alle de hel11melige planene og konspirasjo l~nc SO;ll var i!jang dclllic v{ln.::n. Han var, som han selv :;ier: en naiv sjel. - De sier:,c menncne bak Quislilig pcl Jcnl1e tiden var.. B. lljorl og k::!lcjn F'Cckrik Prvt/., sier han. - Quisling hune på de/ll, men /esl på Pryl::,. l sluilen al' april hadde Fyrst den fjerde samtalcn mcd Quisling, som nil var g~"ltt av ~Oln {ur,)varsmllli,,!cr. Da 'orlalte Qui.,ling at han ville startc et nytt parti -- Nasjonal S:im!ing - og delta i he stortingsvalg. - Jeg ante fremdeles ikke; sat~et pel feil hest. Del var forst hosten at det ble klart for mcg livsfjern og upraktisk Quisling \ Fyrst ordnet med de forste lokalene, i Prinscns gatc 7, n sentrum. Og det var også han,hadde ansvaret for å innbl stirtc!scsl11otene til Nasjonal. ling. Ulant de innkalte var noe Fyrsts dyktigste medarbeidere idealistiske aksjonen /ll.qciq.: kinp.en. Den hadje llan f{ltt i g, V.M. nr

4 , Selv visste jeg nesten ingenting om nazismen. Vi kalte oss nasjonale sosialister. Det var et nytt, annerledes Fedrelandslag jeg ville ha.~ alvt år tidligere. Denne aksjonens ormål var å skaffe lønnet arbeid til :dige ved hjelp av innsamlede ilidler. l alt kom 1400 unge ut på eibygging. Etter fire års virksomhet,le den overtatt og drevet videre av kt o ffentlige under navnet Statens J ngdomsarbeider. Det ble holdt tre stiftelsesmøter til :-.lasjonal Samling i tiden mellom 8. og 15. mai. De fleste som møtte var innkalt av Fyrst, men det dukket også opp noen han ikke kjente. fyrst sorget for at en kvinnelig,tenograf tok referat av møtene. Quisling kom ikke - Det fantastiske hendte at Quisling ikke engang innfant seg til det første møtet. Men han dukket opp på det andre. Det er vanskelig å si i dag hvilket inntrykk Quisling gjorde på meg da. Han var jo en stor mann i mine øyne, en Nansen i m1l1ore format. Thor Bjørn Schyberg, president i Nordisk Reklameforbund, som deltok på møtene, så klarere enn meg. Han trakk seg ut av det hele etter de tre møtene. Den 16. mai sto Quislings store artikkel på trykk i «husorganeo> Tidens Tegn og qlutselig var partiet virkelighet. Fyrst hadde ordnet med tillatelse slik at Quisling skulle holde tale på Eidsvoll den 17. mai. Men Arbeiderpartiet protesterte og planen ble droppet. Fyrst ble den første ulønte propagandasjefen for Nasjonal Samling, med Adolf Egeberg som sekretær. Men Fyrst beholdt vervet i bare ett år. Han ble fort offer for en av de 'utallige intrigene som alltid preget partiet.. Fyrsts store interesse er film. Under krigen laget han spillefilmen over og landets forsvar i en tid. Fyrst synes tiden i dag uhyggelig om årene før siste denskrig. For to år siden sin erindringsbok, «Miri stb), han utdyper disse tankene. Forts. V.M. nr

5 ~' Verden rundt på 96 sider nnhold FORRÆDERET PARTSTFTERNE SUMP-ARABERNES RKE TOREHEMr: REDNNGSAKSJON SNØSCOOTER-RALLY RUTH ELLS UNDERHOLDNNG MAGASNET Utgiver: Ernst G. Mortensens Forlag A.S. Sørkedalsvn. 10 A - Oslo 3 Tlf. 02, Ernst G. Mortensens Forlag A.S. er også utgiver av Norsk Ukeblad og Det Nye. Adm. dir.: Carl L. Mortensen. Annonsedirektør: R. M. Marthinsen Markedsdirektør: Ole E. Grønaker Nord-norsk farsott: Snøscooter-rally. (Side 40). 3 «Uten meg ville det neppe ha blitt noe NS.» midten det kaotiske spillet da NS ble stiftet våren for 50 år siden. Presentasjon av mennene bak Nasjonal Samling. Et paradis der tiden har stått stille. Møt bryterkjempen i ny roue. Han berget livet på grunn aven satellitt og en konkurrents fantastiske mot. en av verdens største havner for Den siste kvinne som ble hengt i Storbritannia. Vinden temmes og gir billig strøm. Farsott i 170 kilometer/l Villbarnet Marcos. Abonnement kan kun bestilles ved forskuddsbetaling over postgiro nr Det tar ca. 3 uker fra innbetaling til mottagelse av bladet. Abonnementpris: Helår kr. 390,-; halvår kr. 195,-, kvartal kr. 97,50 inkl. moms for Norge. De øvrige skandinaviske land uten moms, hel år kr. 325,-, halvår kr. 162,50, kvartal kr. 81,25. Øvrige land og skip i utenriksfart uten moms, helår kr. 507,-, halvår kr. 253,50, kvartal kr. 126,75. Alle henvendelser vedr. abonnement rettes til AlS NORDATA, post- ET~BLAD Roman, novelle, humor, lesersider m.m. boks 2233, 7001 Trondheim, telefon Redaksjonen overtar iruet ansvar for manuskripter og bilder som ikke er bestilt. Dette blad må ikke utleies i ervervsmessig øyemed. Trykk: Forenede Trykkerier AS, Oslo 4. 7

6 , '.Jet kaotiske spillet da Nasjonal Samling ble stiftet den merkelige våren 19: 01\ l ~.~ Det var en dyster og skjebnesvanger vinter, 1933, og i Norge gikk den over i en kaotisk og usikker vår. Oet lå spenning og forventning i luften. Det var som om verden ventet at noe nytt og annerledes skulle skje D e hardc tidene så ikke ut til, å ta slutt. Norge gikk mennesker ltef].arbeid denne vint;en., 0feidelJlWil!ts ledere snakket._, fremdeles om rev~sjonylkl,~ kamp. ~.. \ lvfcri den 31. januar 1933 var Adolf Hitler blitt rikskansler i J Tyskland. talia var et fascistisk diktatur helt fra Og dønningene der ute fra nådde Norge. februar falt den første og siste Dondepartiregjeringen landet noengang har hatt, og det var få ~ som sørget. Der sto en forsvarsminister som plutselig bare var ulønnet major. Han het Vidkun Quisling. Den nye statsministerens navn var Johan Ludvig Mowinckel. Mcn det var den sky, innelukkete grubleren fra Fyresdal som fremkalte dc sterkeste følelsenc, både av begeistring og avsky, vinteren og V{lren Tckst: Egil Ulatcig

7 _._ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie FORRÆDERETS FODSELSDA(, ETOR E FOLK ØYNENE?', 1 cttertid er det lett å sc at akkurat dcnnc perioden var Quislings glanstid i norsk politikk. Dct så man først ettcr hans store gjcnnom brudd i norsk opinion, ta1cr0j.;!ns i Stortingct dcn 7. april m2. Der gikk han til nammende' a;:;g;;p på Arbcidcrpartiets undergr:wcjlcfe virksomhct, og etterpå rykkct en rekke av landets fremste borgerc ut i et opprop og støttet ham. Der sto navnenc på folk som gencral Jens Bratlie, brukseier John tollett, skulestyrar LarS Eskeland, ~n Ronald Fangen, skipsreder A~-j(/al'eness, høyestcretlsil!~t.iji.a.:. rilisii;;;;ilo~ Scilcd,}atil -og med 'den jødiske legen V Ko;ftzinsky-:- -QliiSling!ladde, nocufort-jcnt, f{llt,,,cren» av å ha satt inn soldater mot streikende arbeidere i det som cr blitt kalt Menstad-slaget i Porsgrunn i Det famøsc «pepperovcrfallet» i regjcringskontorene hvor det ble kastet pepper i øynene på Quisling, skaffet ham også blest. Hans fiender hevdet at overfallet var arrangcrt, eller var et resultat aven privat feide. Nocn som sto Quisling nær hcllcr til dcnnc antakclscn. -MT. Samtidig som han var forsvarsminister i Bondepartircgjcringcn, sto Quisling som medlem av cn underlig organisasjon, -. Nordisk Folkercis ~ som ville fjerne det parlamentariske systemet i Norgc. Organisasjoncn eksisterte imidlertid hovedsakelig på papiret. Formannen var kaptcin Frederik Prytz, en venn av QUS!l1g fra tidcn i Russland i 20 årene. Carl Joachim Ha,mbro forlangte at-organisasjonen skulle TOr~0r ~,. NS settes ut i livet Mcn i mars 1933 ble dcn gjcnopplivct. Akkurat samme kveld som det ble klart at Quislings hovedmotsta dcr i Bondepartiet, tidligerc statsministcr le/ls Hundseid, var blitt gjenvatgt til partiformann, holdt «det politiske rådet» i NF møte. _ Da hadde major Quisling allcrede kommet med en av sine viktigstc artiklcr i Tidcns Tegn, «Retningslinjer». En annen viktig ari-,~k'l:nl-;:t -,;-~-S; c linjen,. legge 1<\ ulme,,el scg ved at de manglet nettopp klarhet og rctning. -To-a1dre- giu-ppcr-sonl' var' t)'piskcfor tidcn fikk betydning for skapelsen av NS. Den cnc var ct dcbal1forum kalt Dcn Nasjonale Klubb, drevct av &n- encrgiske film- og reklamcmanncn Walter Fyrst. Der vankct cnkelte ledende folk fra næringslivet, menmcst unge gymnasiaster og sludcnter. Man yllel til foredrag og diskutcrtc norske og utenlandske forhold. Den andre gruppen, Fedrelandslaget, var en landsomfattcme organi 'SaSTon startet av 1905-mannen Christian J\1ichclscn og Fridtjof Nanscn i nå undcr nærmest dik~edclsc av Joachim Lehmkllhl. Sterke grupper 11lnenlor ~dslagct så Quisling som den nye politiskc cder i Norge. Men Quisling var, som vanlig, ute av stand til å ta raske og klare avgjørelser. Dct var imidlertid en annen ung mann SOll var fanget inn av de samlle ideer, J. B. Hjort, en av de ledende skikkelser i Fedrelandslaget. Fyrst var bindeleddet Mellom disse gruppcne og personnenc var Walter Fyrst det levcnde bindeleddet. Han hadde først gått til Quisling og spurt om han hadde tenkt å starte den nye bevegelsen.,deg vet ikke riktig», svarte ha'~ «Kan De ikke snakke med Hjort?» - Fyrst gikk dereler lil- Hjol «Quisling ba meg sporre hva ( mener om å storle hans bevegel nå?» «Del får han avgjore selv», sval Hjort. «Men han ba meg snakke med d. om del». (, Vil hall være leder, får han Vi at hall er det», svarte Hjorl. Utovcr våren vaklet Quislin Han hadde ingen presise planer o hvordan partiet skulle se ut, hell ikke hadde han.noe partiprogram_ grunnen var han mest interessert i fortsette innenfor Bondepartil Både han og Hjort så for seg et sla Bondeparti for byene, det skui hetc Det Norske Folkepartiet. M, Hundse{d sto i veien. Og slik ble begivenhetene, hø, tilfeldig ledet fram til tre underli: sammenkomster i et møterom Grand Hotell i Oslo i første halvd av mai. Quislings fravær Det første møtet fant sted den g mai og det mest sensasjonelle Vl det var at føreren selv glimret Vl sitt fravær. Walter Fyrst, som sorget for innkalle de fleste av møtedeltakern. nr

8 ,~ '., / )sling var ingen stor taler. Allikevel,an store tilhorerskarer i Han var det Yn-efl norsk polffiky'menpartiet hans fikk,7000 ved hostens valg. sier: - Quisling kan bare ha hatt uklare og varierende forestillinger om hva han til slutt ville stå i spissen for. Han manglet, som det senere gikk opp for meg - evnen til selv å skape eller bygge opp en levende organisasjon. Quislings fravær gjorde det imidlertid mulig å diskutere et emne som en del av de ca. S tilstedeværende fant uhyre pinlig, og viktig. Det var presidenten i Nordisk Reklamcforbund, Thor Bjørn Schyberg, som sa: - Hvordan kan vi ha en leder som ikke klarer å se folk i øynene. Da brøt Quislings mangeårige venn, kaptein Frederik Prytz inn og sa: - Dere må unnskylde Quisling. Han er jo halvt albino. ~er kanskje derfor han er så ~}11~ikende. Få ble ledere Det var en liten, men svært broket forsamling som var med på noe kanskje bare et par, tre hadde tanker om konsekvensene av. En del av dem, slik som Freia-direktør Throne-Holst, ble aldrgn';dlemav 'p;ir-;iet.-dt;t-ble imidlertid forfatteren Eiliv Odde HaHU.. selv ~hail' senere h;-ppet av og dro til England. Slike som Adolf Egeberg jr. var allerede nazister. Men bare noen få ble senere av de ledende i partiet. Prytz ble under krigen finansminister, en sti1jin~an hadde til sin død vinteren r. )5. ngeniør Torbjørn EggE'.Jra T~øndclagble-rylkes"fører i Nord-Trøndelag. Prytz sa at Quisling ville innfinne seg neste dag og man møttes igjen på samme sted. gjen ble de skuffet. Det var umulig å få lederen til å komme med klare utsagn om hva slags parti det skulle bli. Walter Fyrst, som ifølge historikeren Sverre Hartmann var «primus motor» for møtene, måtte hele tiden presse Quisling til å si noe. Det var spørsmål om hvem som sto bak, om hvem som finansierte det nye partiet, om planene for høstens stortingsvalg. Quisling kom bare med slik tåketale som «Hvordan man skal sette opp et slikt (parti) program er jo en skjønnssab,. Han hadde ikke engang et program! Til slull sa Fyrst: - Er det ikke bedre vi er enige om al de gamle V.M. nr _._ ~

9 w-/ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie F-=--O_RR_Æ_D_E_R_E_lS_F_D_D_SE_L_SD_A_6., har gjort så meget galt at gs et n)'tt parti? ting tar ordet ing sa da at han hverken tagg 1eer eller medlemmer. «En n- denne fores ikke fram av tandpunkter eller lunkenhet. være med de s'om er enige o~ 'c får la være.» 'e det stenografiske referatet nne uttalelsen støttet av dr. Jr Otto Falchenberg, \~ 'g Torbjørn Eggen. ~ eneste som uttrykte klar tvil Jyberg. slutt ble det bestemt at en ~ komite skulle gå gjennom l1fs vage utkast til program. Ol tt møte ble beramme, til 11. /-~n ville bli ferdig til den 17.,tidig foregikk i all hemmeligmote i Nordisk Folkereisnings iske komite,>. Den 13. mai He medlemmene der, som var flg, Prytz, Hvoslef, ~ ort, at Quisling &n 16. mai offentliggjøre en appell til det :: folk «om nasjonal samling». dig besluttet man allikevel at ke skulle sendes noen offisiell dese av det nye partiet til departementet, slik man egentrde. Det hang sammen med en avgjørelse, nemlig at man skulle brenne alle broene til ~partiet. Quisling hadde ikke pp håpet om en plass på en av,. g;rtiets lister til valget. lo;. >~ '1',;'.:n<',(~. &iq4:'j<.. ~,.{e.:,, - /. om Quisling '>+«'ii.;~h,.-~-- storikeren Oddvar Hoidal skri "En sliktankeer bevis på at!ing ikke var i stand til å atle realiteten i den politiske ionen. }),ort, mannen med den storste iske erfaring av gruppen, hadde e tvil om Quisling. Men det var diskusjon om noen annen r. Det var farerens vår. lerede den 12. mai hadde han t artikkelen «Nasjonal Sam ) til landets aviser, med sperretil den 16. Tidens Tegn slo den lig opp over det meste av ;esiden. 'alter Fyrst hadde ordnet partilorer, i andre etasje i Prinsens- 7 B. Han var også i kontakt ordføreren i Eidsvoll komnr Mester og disippel: Fridtjof Nansen var for Quisling Nordmannen fremfor noen og hans ideal. Ville Nansen fulgt Quisling inn i NS? mune, for å få tillatelse til al Quisling kunne holde tale fra trap, pen foran den mest nasjonale av all~ landets bygninger på nasjonaldagen. Opprinnelig var saken i orden, mer så truet Arbeiderpartiet med å lagt eget tog - og da ville det ikke bl noen samling. Planen ble skrinlagt.! stedet ble det holdt medlems~ møte i partilokalene i Oslo orr kvelden. Tre studenter, blant andn senere minister R~JLJør[{e.!',_flgle sang, hadde delt ut oppropet p: -gatei1 og vervet 58 medlemmer løpet av dagen.. Walter Fyrst skildrer møtet i sil halvdokumentariske propaganda' film «Unge viljer» fra E portrett av føreren er allered, kommet opp på veggen. Rommet e' fullt av hovedsakelig unge mennes ker. «Den gamle norske hilsen» mel oppstrakt høyre arm er tatt i bruk. Ved det første stortingsvalget samme høst, fikk Nasjonal Samlin, stemmer, en brutal skuffelse, Og mange av den harde kjerne: hadde mistet troen på det tidspunk tet. De begynte å lure enda mer d Quisling offentliggjorde sin først avisartikkel etter valgnederlaget. Den sto i Tidens Tegn ve, årsskiftet og het: «Er delliv på stjernene?» Det første partimøtet i Prinsensgt. 7 B, slik det er rekonstruert i Walter Fyrsts film.. Unge Viljer-, en propagandafilm om hvorfor unge mennesker gikk inn i NS i 1933.

10 Menn!'--- "... "... ~ WHV /',/1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie med unik bildesamjing Her er menn ne a H anskrag Jt 1904, sønn av Vilhelm Krags r, Thomas. Meget opptatt av J.likk. Medlem av Fedrelandsla. Tok selv kontakt med Fyrst for bli med i stiftelsen av NS. fattet kriminalromaner. Gikk :re ut av partiet. Ble motstands- 1n og rømte til Sverige. Der skrev sammen med en annen krimiomanen: «Døden bytter rolle» emne fra krigen i Norge. Johan Throne Holst Thor Bjørn Schyberg. ~. " \o. President i Nordisk Reklamefor bund. Fyrst hadde tiltenkt ham rollen som den forste propaganda sjefen. Deltok i Grand-møtene, men uttrykte med en gang sterk skepsis til Quisling og trakk seg øyeblikkelig ut. Født i 1868 i Trondheim. Direktør far Freia sjokoladefabrikk fra Stortingsmann for Frisinnede Venstre president i Norges ndustriforbund. vrig medlem av Fedrelandslaget og Den nasjonale klubb. Ble aldri medlem av NS, men deltok på Grand. Han kom uanmeldt til møtet. Fyrst mener Prytz hadde bedt ham komme. Kunne skaffe penger gjennom organisasjonen «Vort Land». Listen over hvem sorr deltok i grunnleggelse av Nasjonal Samling' ren 1933, vil aldri bli fullstendig. Det var så mange forskjellige gn peringer og enkeltpers ner med flokete forbir deser som tok del. Men to grupper peker seg klart ut som hoved ansvarlige: De som del tok i møtene på Grand Hotell i mai og medlerr mene av Nordiske Fo~ kereisnings politiske kc. mite. Vi Menn kan her avsløre, i bilder, dette underlige persongalleric Kanskje det mest forbausende er at så få av dem ble fremtredende nazister og landssvikere Noen tok så å si øyeblikkelig avstand fra partidannelsen. WålterFyrst},... o.,;'..., ".-;;' 1 -". :i.. of. \. ~;..r 1": ~.'... "~ Født, 1901: Oslo. Reklame. og'fllttm'iaij',(som}, 1933, va dlsponfirit:1.f;,;>: '.::, /{ Sponie/; An';onse~::'!iS./?)(;'i: pa"/e~1 førsføyp,i;iplifglltidas/øf; Glkl ut f934/niilnmeidtøseglii; lilje"t.. Deltok~. fo, V.M. nr. 19-8:

11 ~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie Forrctning,mann med erfaring fra Russland, hvor han mot!c Quisling. En sterk per,onlighet som Fyrst mener dirigerte Quisling. En av de som var opptatt av å få storkapitalistene med i den nye orden. Bk til slutt finansminister og dode av kreft vintcren Født i Oslo, redaktor av Fronten, stifteren av Norscs NasjonalsosialiL tiske parti. En av de som hadde satt seg inn i Hitlers ideologi og partiapparat. Han oppga sine egne parti-ambisjoner til fordd for Quislings. Deltok i Grand-motene. Spilte senere en rolle i partiets presse. ngenior. En av de første entusiastenc. Deltok i Grand-motene. Jobbet i Storebrand og dun, men var stilt til dispusi,jon for Walter Fyrst som hadde tatt initiativ lil «Arbeids-Fylkingen» for å skaffe ar-beid til arbeidsløse. Bygde opp partiorganisasjonen sammen med Hvos ef. Hadde flere høye posisjoner innen NS i 30-årene. Var under krigen fylkesfører i Nord-Trondc- Otto Falkenberg 3edriftseier i Oslo. En av spissene i Rot Ble spurt av Walter Fyrst om han ville komme på Grand og sa ja. Var enig med Quisling 0111 at det måtte startes et nytt parti. Gled senere ut

12 , JV Odde Hauge JohanB. Hjort Adolph Fredrik Munthe Christopher Frederich Hawkin Borchgrevink ra Bergen, forfatter. Var med i 'retsen rundt~n og Norges ''!sjonalsosialistiske parti. Deltok,a Grand og en stund ettcr partiets rmelse. Tok senere avstand fra artiet. Flyktet fra Norge under :rigen og dro til Skottland. Skrev ;rigsboken «Flukten fra Dakar».. sjef for Valdres Museum. ~agnvald Hvoslef for ~rgcs Samfundsvern i }24. Medlem av Nordisk Folkereis,ng og en tro di;ipp~1 av Quisling~ epartiets førstc generalsekretær. - i '~ Født 1892 i Oslo. Kaptein i Feltartilleriet. Sekretær i Generalstabens Født i Oslo i B1c høyesterettsadvokat i Fremtredende med Født 1895 i Oslo. Ble høyestere hærordningskommisjon av advokat i Utga i 1932 po ~edaktør av «Vor Hær». Medlem lem av FedrcJandslagct. Den som lærjuridiske bøker. En av J. av Nordisk Folkereisning og en av hadde størst politisk erfaring av Hjorts venner som stort sett ful QuiSlngs nære medarbeidcre. samtlige stiftere. Dcn sterkeste personligheten, etter Quisling og Prytz. ham. Brøt med partiet da Hjort g ut i ~jente Quisling godt. Ble sjef for Hirden. Meldte seg ut i ' ~:::::- :;_-:::;_-_:_ Levde. i Tyskland under Wilhelm Fnm' ann Stein Barthkrigen. Gjenopptok senerc karrieren sin i Norge. Kjent riksmålsmann. Koren Christie Heyerdahl Fast forsvarer i Høyesterett. GUlmarLyng Nissen '<.." -' ""- '" Kontorsjef.' H,\cid~ 'opp'holdt seg i Amerika. ~ Ble' bedt ~v' Fyrst om å være tilst~cte'.' Deltok "også -i Arbeids-Fylkingen.,Trakk seg senere ut. Født 1885 i Bergen. Jurist, fra 1928 med eget kontor i Hamar. Stifter av Norg~s Landssangerforbund. Var med på møter i Nordisk Folkereisnings politiske komite. Ble scn;r~ ~n ~dcndcna~i~t 'og innehadde flere hoye stillinger under krigen. icj.;, Ai"i4jh"h... ;!'fr;{::;: jt-j/ ~ "U,~;.;JC æ:.t.:.';'~h-#.:.. \.( Født 1909 i Sandnessjøen, rna: Studerte jus. Var i unh sitelslektor i Greifswald. Har, c: eget utsagn, aldri siden hatt stilling. Var medlem av landsstyr, Norsk Riksdugnad. Tilhørte kret' rundt bladet Fronten, som repres terte '. Norges Nasjonalsosialisti, parti. Spilte aldri noen fremtredej rolle i partiet. Deltok på Gral møtene. V.M. nr. l!

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

PRIKK TIL PRIKK. Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene!

PRIKK TIL PRIKK. Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene! PRIKK TIL PRIKK Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene! 45 46 47 22 23 42 43 44 25 26 24 27 50 49 48 21 1 54 51 8 17 20 18 19 40 39 36 4 3 2 53 52 7 5 32

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 Innhold Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 DEL 1 1940 - samarbeid framfor alt 21 Norge i krig 23 En uforberedt regjering 24 Ro og orden i besatte områder 27 Høyesteretts

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår Teddynaut er en konkurranse som går ut på å gjennomføre et vitenskapelig prosjekt i konkurranse mot 37 andre skoler fra hele Norge. I korte trekk sendte vi opp en værballong som nådde litt over 9000 meter.

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik S. J. BOLTON Nå ser du meg Oversatt av Pål F. Breivik Til Andrew, som leser bøkene mine først; og til Hal, som ikke kan vente på å få komme i gang. Prolog For elleve år siden Blader, gjørme og gress virker

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene - nyheter - Dagbladet.no 22.12.11 10:50 SATT I FANGELEIR: Ingrid Bjerkås ble erklært psykisk syk og plassert i en fangeleir på Grini etter å ha skrevet

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken Kommentarer Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken to syn på samme virkelighet Brev til Michael fra Per Nyborg og Kaare R. Norum Michael 2014; 11: 541 5. To av de nyeste Michael-utgivelsene er bøker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman Carl-Johan Vallgren Havmannen Roman Oversatt av Bjørn Alex Herrman DET FINS INGEN begynnelse, og det fins ingen slutt. Jeg vet det nå. For andre fins det kanskje fortellinger som fører noe sted, men ikke

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Overblikk Rollene blir kontaktet av borgermesteren i Skoghavn for å hjelpe dem løse en tvist med handelslauget Stålvingen.

Detaljer

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp!

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp! Treningskamp i Ryfylkehallen - MIL jr Sunde jr Ca 10 1 Tirsdag 9.mars 2010 Ingen trengte å ha med bil på denne turen...det vil si at trener og lagleder måtte det! Vi hadde med oss masse utstyr, Joachim

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Ebba Haslund Ingen frøkensport. Erfaringer

Ebba Haslund Ingen frøkensport. Erfaringer Ebba Haslund Ingen frøkensport Erfaringer OM FORFATTEREN: EBBA HASLUND (1917 2009) debuterte som forfatter i 1945 og har siden stått frem som en av våre fremste forfattere, med en lang rekke bøker i ulike

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804.

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804. Opplysninger som er kommet etter at boken ble trykket Side 6 og 7: «Håkon Hansen (sjef 1932, 1936 og dels 1945)» «Håkon Hansen (sjef 1932 og 1936)» Side 32: «Bortsett fra et par års buekorpsvirksomhet

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

THE WITCHES OF EASTWICK av Michael Cristofer

THE WITCHES OF EASTWICK av Michael Cristofer THE WITCHES OF EASTWICK av Michael Cristofer Scene for tre kvinner Manuset finner du her http://screenplayexplorer.com/wpcontent/scripts/the-witches-of-eastwick.pdf Three single women in a picturesque

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman Trude Teige Mormor danset i regnet Roman Om forfatteren: Trude Teige har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Som forfatter har hun bl.a. skrevet fire kriminalromaner om TV-journalisten

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Dette er et utdrag fra boka

Dette er et utdrag fra boka WHAT'S MY NAME Dette er et utdrag fra boka KENNETH PETTERSEN Dette utdraget er laget mtp markedsføring. WHAT'S MY NAME er Kenneth Pettersens debutbok. Boka er på 60 sider og har 88 dikt. Opplag: 100. Forfatterens

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

K R I G E N H I N T E T K V I N N E L A N S I K T OVERSATT FRA RUSSISK AV ALF B. GLAD

K R I G E N H I N T E T K V I N N E L A N S I K T OVERSATT FRA RUSSISK AV ALF B. GLAD K R I G E N H I N T E T K V I N N E L A N S I K T SVETLANA ALEKSIJEVITSJ OVERSATT FRA RUSSISK AV ALF B. GLAD 2006 by Svetlana Alexievich Norsk utgave: Kagge Forlag 2014 Originalens tittel: У войны не женское

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Forord En annerledes vekkelsesbevegelse Frank Buchman og Oxfordbevegelsens kontekst

Forord En annerledes vekkelsesbevegelse Frank Buchman og Oxfordbevegelsens kontekst Innhold Forord... 5 Kapittel 1 En annerledes vekkelsesbevegelse... 13 Konfliktpreget bakteppe... 15 Norge i Buchmans strategi... 18 Navn og utvikling... 19 Bergprekenen og samfunnstoppene... 20 Oxfordbevegelsen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

En dag hadde Brandes satt seg fore å anmelde to teaterstykker på samme kveld: Et Holberg-stykke på Det Kongelige Teater og

En dag hadde Brandes satt seg fore å anmelde to teaterstykker på samme kveld: Et Holberg-stykke på Det Kongelige Teater og 1 Ungdommens kritikerpris 3. mars 2011 Dere har gjort et formidabelt stykke arbeid! 230 17-åringer fra 9 videregående skoler over hele landet. Det er ekstra spennende at kritikerne her i dag representerer

Detaljer

Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen

Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen Håkan Nesser Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Til minne om Gunnar I 1 Dette som jeg nå gir meg i kast med, skal handle om Det Forferdelige, selvsagt skal

Detaljer

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai?

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Norskkonferansen den 20. mai 2004 I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Ved Trond Nordby - Nasjonaldager er dagen da innbyggerne samles om felles verdier som oftest knyttet til

Detaljer

1942 Litt om familien Hoås under krigen

1942 Litt om familien Hoås under krigen Hans Olav Løkken Stjørdal www.historiefortelleren.no 1942 Litt om familien Hoås under krigen Petra Gulli Hoås, gift med Kjeld-Enok Vollestad - og bosatt på Løten, forteller om sin far, Johan Hoås, som

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Kan kjøpes på vår webshop: www.caprino.no

Kan kjøpes på vår webshop: www.caprino.no Utdrag fra Per Haddals bok: Ivo Caprino, Et portrett av Askeladden i norsk film. Hjemmets bokforlag, Oslo 1993. Kan kjøpes på vår webshop: www.caprino.no «DET VAR EN GANG» januar 1958 troppet Ivo Caprino

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed Susin Nielsen Vi er molekyler Oversatt av Tonje Røed Om forfatteren: Susin Nielsen startet sin karriere i TV-bransjen hvor hun skrev manus for kanadiske ungdomsserier. Etter hvert begynte hun å skrive

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ FEBRUAR 2011 Hei alle sammen! Det skjer stadige endringer etter at vi har blitt gjestet av Astrid Manger, som er vår veileder, både når det gjelder innredning av rom og det

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre ALEX Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. ALEX

Detaljer