ST/TrELSEt'Y",rJV S.r t) ;t/ '" l...,q 11 LI NG) Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO ----_.. _. -.-.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST/TrELSEt'Y",rJV S.r t) ;t/ '" l...,q 11 LI NG) Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO ----_.. _. -.-."

Transkript

1 ST/TrELSEt'Y",rJV S.r t) ;t/ '" l...,q 11 L NG) _.. _ ~

2 ~

3 " Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,,<Quisling' 8 var 1VS f Deril~ og upraktisk» E /~,l' de 11,VJcslc jlcs\ll,'lle ) 'reel politiske vilvarel (kil l lllhjedige VltlCn 1933, Vill (~~poncjcj1 i el rilljl:l ~()1Jl hel SJlOrVcl~-i\J1llnJlSCne AlS. Han var en boy, ~llllk lllnn,snill ;ten ~ans OPPsoKle de illesl rorskjellige poliliske skikkelser i hovedstaden- og hen~iklcn var helt klar. l dag er Walter Fyrst cn gammel, mild mann som ser på illeg bak tykke brilleglass og sicr, uten stolthet eller skam i røsten: - Det hores kanskje rart, //('n ulen mc/: ville del ncjjpe blill noc Nasjonal Samlillg, Jeg var jjarliels jordmor, Men jeg visste ikke da at del var el misfoster jeg var i ferd med å dra fram. En rckke historikere er fakl isk langt på vei enige med fyrst. HV/f."iln villc Norgcs historie ha sctl it"""l1vis ikkc dcn utretteligc disponenten hadde agert SOll et levende bindeledd mcllom dc ll1is- ~fornøyde menns kontorer? - Jeg hadde bare en vag forest il Hng om hva NS skulle bli, sier han. - Jeg var skuffet over de politiskc partiene og deres ledere. Ville at hele landet skulle stå sammen om {j losc de store problemene, forst og fremst " beidsfosheten. Nansens ånd -.Jeg var aktivt llcd i redl'clandslaget og trodde Jet skulk arbeide i de to stifterne Chrislian Michelsens og FriGkjof Nansens ånd. Men elter hvert fikk storkapitalen maktcn der. Alercde i 1932 motte Walter Fyrst Vidkun Quisling for fl)rstc gang. - Jeg ville at han skulle slille som formannskandidat for Jeg hadde bare en vag forestilling om hva NS skulle bli, sier Walter Fyrst, her fotografert i sin ungdom. En høy slank mann som uten stans oppsøkte de mest forskjellige politiske skikkelser i hovedstaden. Hans arbeid skulle føre fram til Nasjonal Samling. avdelingen av Fedrcands!aget. Jeg hadde.leit meg om elter cn fremtidig leder for Fedrelandslaget. Og Quisling 11[lltc - elter n1~lnjjc:-; ncning - v~ne mllllncn. Han hadde en egen nimbus i den tidcn - forsvarsll1ini.".cr og Nansens lhly~1 undcr hjelpearbeidet mot hun~ersnødcn i Sovjet-Russland. SO11 det sencre viste seg, var Quisling alltid vag.. Han l;addc andre plllncr, sa han. Fyrst ga ikke opp av den grunn. lan l1adje llj.;s[l iali initiativcl til en slags dcbatt-gruppc, Dell nasjonale klubb, av arbeiderbevegelsen ble seil p,i som et fascistreir. Der vanket all fra industriledere lil trocnde nazister SO11 Adolf Egebag jr., rcdaktor av el bllld som het Fronten og mcdlem av den vesle gymllasiastgruppell som kalte seg Norges Nasjonalsosialisliske Arbciderparti. Egeberg holdt et foredra;:; i klubben olllnazislllcn. - Selv visste jeg nestcn ingenting om naz;sillen, sicr Fyrst. - ~ os~ nasiolljlle sosialister. Etterpå har jeg lest at ioen i pdlitiskc kretscr Vllr opp.satt Pl'! ;", r.iore kupp. lon slik tanke var frelllllled ror meg. Det var et nytt, annericdes Fedrcland:;lag jeg ville ha. En naiv sjel Waltcr Fyrst kjente ikke til alle de hel11melige planene og konspirasjo l~nc SO;ll var i!jang dclllic v{ln.::n. Han var, som han selv :;ier: en naiv sjel. - De sier:,c menncne bak Quislilig pcl Jcnl1e tiden var.. B. lljorl og k::!lcjn F'Cckrik Prvt/., sier han. - Quisling hune på de/ll, men /esl på Pryl::,. l sluilen al' april hadde Fyrst den fjerde samtalcn mcd Quisling, som nil var g~"ltt av ~Oln {ur,)varsmllli,,!cr. Da 'orlalte Qui.,ling at han ville startc et nytt parti -- Nasjonal S:im!ing - og delta i he stortingsvalg. - Jeg ante fremdeles ikke; sat~et pel feil hest. Del var forst hosten at det ble klart for mcg livsfjern og upraktisk Quisling \ Fyrst ordnet med de forste lokalene, i Prinscns gatc 7, n sentrum. Og det var også han,hadde ansvaret for å innbl stirtc!scsl11otene til Nasjonal. ling. Ulant de innkalte var noe Fyrsts dyktigste medarbeidere idealistiske aksjonen /ll.qciq.: kinp.en. Den hadje llan f{ltt i g, V.M. nr

4 , Selv visste jeg nesten ingenting om nazismen. Vi kalte oss nasjonale sosialister. Det var et nytt, annerledes Fedrelandslag jeg ville ha.~ alvt år tidligere. Denne aksjonens ormål var å skaffe lønnet arbeid til :dige ved hjelp av innsamlede ilidler. l alt kom 1400 unge ut på eibygging. Etter fire års virksomhet,le den overtatt og drevet videre av kt o ffentlige under navnet Statens J ngdomsarbeider. Det ble holdt tre stiftelsesmøter til :-.lasjonal Samling i tiden mellom 8. og 15. mai. De fleste som møtte var innkalt av Fyrst, men det dukket også opp noen han ikke kjente. fyrst sorget for at en kvinnelig,tenograf tok referat av møtene. Quisling kom ikke - Det fantastiske hendte at Quisling ikke engang innfant seg til det første møtet. Men han dukket opp på det andre. Det er vanskelig å si i dag hvilket inntrykk Quisling gjorde på meg da. Han var jo en stor mann i mine øyne, en Nansen i m1l1ore format. Thor Bjørn Schyberg, president i Nordisk Reklameforbund, som deltok på møtene, så klarere enn meg. Han trakk seg ut av det hele etter de tre møtene. Den 16. mai sto Quislings store artikkel på trykk i «husorganeo> Tidens Tegn og qlutselig var partiet virkelighet. Fyrst hadde ordnet med tillatelse slik at Quisling skulle holde tale på Eidsvoll den 17. mai. Men Arbeiderpartiet protesterte og planen ble droppet. Fyrst ble den første ulønte propagandasjefen for Nasjonal Samling, med Adolf Egeberg som sekretær. Men Fyrst beholdt vervet i bare ett år. Han ble fort offer for en av de 'utallige intrigene som alltid preget partiet.. Fyrsts store interesse er film. Under krigen laget han spillefilmen over og landets forsvar i en tid. Fyrst synes tiden i dag uhyggelig om årene før siste denskrig. For to år siden sin erindringsbok, «Miri stb), han utdyper disse tankene. Forts. V.M. nr

5 ~' Verden rundt på 96 sider nnhold FORRÆDERET PARTSTFTERNE SUMP-ARABERNES RKE TOREHEMr: REDNNGSAKSJON SNØSCOOTER-RALLY RUTH ELLS UNDERHOLDNNG MAGASNET Utgiver: Ernst G. Mortensens Forlag A.S. Sørkedalsvn. 10 A - Oslo 3 Tlf. 02, Ernst G. Mortensens Forlag A.S. er også utgiver av Norsk Ukeblad og Det Nye. Adm. dir.: Carl L. Mortensen. Annonsedirektør: R. M. Marthinsen Markedsdirektør: Ole E. Grønaker Nord-norsk farsott: Snøscooter-rally. (Side 40). 3 «Uten meg ville det neppe ha blitt noe NS.» midten det kaotiske spillet da NS ble stiftet våren for 50 år siden. Presentasjon av mennene bak Nasjonal Samling. Et paradis der tiden har stått stille. Møt bryterkjempen i ny roue. Han berget livet på grunn aven satellitt og en konkurrents fantastiske mot. en av verdens største havner for Den siste kvinne som ble hengt i Storbritannia. Vinden temmes og gir billig strøm. Farsott i 170 kilometer/l Villbarnet Marcos. Abonnement kan kun bestilles ved forskuddsbetaling over postgiro nr Det tar ca. 3 uker fra innbetaling til mottagelse av bladet. Abonnementpris: Helår kr. 390,-; halvår kr. 195,-, kvartal kr. 97,50 inkl. moms for Norge. De øvrige skandinaviske land uten moms, hel år kr. 325,-, halvår kr. 162,50, kvartal kr. 81,25. Øvrige land og skip i utenriksfart uten moms, helår kr. 507,-, halvår kr. 253,50, kvartal kr. 126,75. Alle henvendelser vedr. abonnement rettes til AlS NORDATA, post- ET~BLAD Roman, novelle, humor, lesersider m.m. boks 2233, 7001 Trondheim, telefon Redaksjonen overtar iruet ansvar for manuskripter og bilder som ikke er bestilt. Dette blad må ikke utleies i ervervsmessig øyemed. Trykk: Forenede Trykkerier AS, Oslo 4. 7

6 , '.Jet kaotiske spillet da Nasjonal Samling ble stiftet den merkelige våren 19: 01\ l ~.~ Det var en dyster og skjebnesvanger vinter, 1933, og i Norge gikk den over i en kaotisk og usikker vår. Oet lå spenning og forventning i luften. Det var som om verden ventet at noe nytt og annerledes skulle skje D e hardc tidene så ikke ut til, å ta slutt. Norge gikk mennesker ltef].arbeid denne vint;en., 0feidelJlWil!ts ledere snakket._, fremdeles om rev~sjonylkl,~ kamp. ~.. \ lvfcri den 31. januar 1933 var Adolf Hitler blitt rikskansler i J Tyskland. talia var et fascistisk diktatur helt fra Og dønningene der ute fra nådde Norge. februar falt den første og siste Dondepartiregjeringen landet noengang har hatt, og det var få ~ som sørget. Der sto en forsvarsminister som plutselig bare var ulønnet major. Han het Vidkun Quisling. Den nye statsministerens navn var Johan Ludvig Mowinckel. Mcn det var den sky, innelukkete grubleren fra Fyresdal som fremkalte dc sterkeste følelsenc, både av begeistring og avsky, vinteren og V{lren Tckst: Egil Ulatcig

7 _._ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie FORRÆDERETS FODSELSDA(, ETOR E FOLK ØYNENE?', 1 cttertid er det lett å sc at akkurat dcnnc perioden var Quislings glanstid i norsk politikk. Dct så man først ettcr hans store gjcnnom brudd i norsk opinion, ta1cr0j.;!ns i Stortingct dcn 7. april m2. Der gikk han til nammende' a;:;g;;p på Arbcidcrpartiets undergr:wcjlcfe virksomhct, og etterpå rykkct en rekke av landets fremste borgerc ut i et opprop og støttet ham. Der sto navnenc på folk som gencral Jens Bratlie, brukseier John tollett, skulestyrar LarS Eskeland, ~n Ronald Fangen, skipsreder A~-j(/al'eness, høyestcretlsil!~t.iji.a.:. rilisii;;;;ilo~ Scilcd,}atil -og med 'den jødiske legen V Ko;ftzinsky-:- -QliiSling!ladde, nocufort-jcnt, f{llt,,,cren» av å ha satt inn soldater mot streikende arbeidere i det som cr blitt kalt Menstad-slaget i Porsgrunn i Det famøsc «pepperovcrfallet» i regjcringskontorene hvor det ble kastet pepper i øynene på Quisling, skaffet ham også blest. Hans fiender hevdet at overfallet var arrangcrt, eller var et resultat aven privat feide. Nocn som sto Quisling nær hcllcr til dcnnc antakclscn. -MT. Samtidig som han var forsvarsminister i Bondepartircgjcringcn, sto Quisling som medlem av cn underlig organisasjon, -. Nordisk Folkercis ~ som ville fjerne det parlamentariske systemet i Norgc. Organisasjoncn eksisterte imidlertid hovedsakelig på papiret. Formannen var kaptcin Frederik Prytz, en venn av QUS!l1g fra tidcn i Russland i 20 årene. Carl Joachim Ha,mbro forlangte at-organisasjonen skulle TOr~0r ~,. NS settes ut i livet Mcn i mars 1933 ble dcn gjcnopplivct. Akkurat samme kveld som det ble klart at Quislings hovedmotsta dcr i Bondepartiet, tidligerc statsministcr le/ls Hundseid, var blitt gjenvatgt til partiformann, holdt «det politiske rådet» i NF møte. _ Da hadde major Quisling allcrede kommet med en av sine viktigstc artiklcr i Tidcns Tegn, «Retningslinjer». En annen viktig ari-,~k'l:nl-;:t -,;-~-S; c linjen,. legge 1<\ ulme,,el scg ved at de manglet nettopp klarhet og rctning. -To-a1dre- giu-ppcr-sonl' var' t)'piskcfor tidcn fikk betydning for skapelsen av NS. Den cnc var ct dcbal1forum kalt Dcn Nasjonale Klubb, drevct av &n- encrgiske film- og reklamcmanncn Walter Fyrst. Der vankct cnkelte ledende folk fra næringslivet, menmcst unge gymnasiaster og sludcnter. Man yllel til foredrag og diskutcrtc norske og utenlandske forhold. Den andre gruppen, Fedrelandslaget, var en landsomfattcme organi 'SaSTon startet av 1905-mannen Christian J\1ichclscn og Fridtjof Nanscn i nå undcr nærmest dik~edclsc av Joachim Lehmkllhl. Sterke grupper 11lnenlor ~dslagct så Quisling som den nye politiskc cder i Norge. Men Quisling var, som vanlig, ute av stand til å ta raske og klare avgjørelser. Dct var imidlertid en annen ung mann SOll var fanget inn av de samlle ideer, J. B. Hjort, en av de ledende skikkelser i Fedrelandslaget. Fyrst var bindeleddet Mellom disse gruppcne og personnenc var Walter Fyrst det levcnde bindeleddet. Han hadde først gått til Quisling og spurt om han hadde tenkt å starte den nye bevegelsen.,deg vet ikke riktig», svarte ha'~ «Kan De ikke snakke med Hjort?» - Fyrst gikk dereler lil- Hjol «Quisling ba meg sporre hva ( mener om å storle hans bevegel nå?» «Del får han avgjore selv», sval Hjort. «Men han ba meg snakke med d. om del». (, Vil hall være leder, får han Vi at hall er det», svarte Hjorl. Utovcr våren vaklet Quislin Han hadde ingen presise planer o hvordan partiet skulle se ut, hell ikke hadde han.noe partiprogram_ grunnen var han mest interessert i fortsette innenfor Bondepartil Både han og Hjort så for seg et sla Bondeparti for byene, det skui hetc Det Norske Folkepartiet. M, Hundse{d sto i veien. Og slik ble begivenhetene, hø, tilfeldig ledet fram til tre underli: sammenkomster i et møterom Grand Hotell i Oslo i første halvd av mai. Quislings fravær Det første møtet fant sted den g mai og det mest sensasjonelle Vl det var at føreren selv glimret Vl sitt fravær. Walter Fyrst, som sorget for innkalle de fleste av møtedeltakern. nr

8 ,~ '., / )sling var ingen stor taler. Allikevel,an store tilhorerskarer i Han var det Yn-efl norsk polffiky'menpartiet hans fikk,7000 ved hostens valg. sier: - Quisling kan bare ha hatt uklare og varierende forestillinger om hva han til slutt ville stå i spissen for. Han manglet, som det senere gikk opp for meg - evnen til selv å skape eller bygge opp en levende organisasjon. Quislings fravær gjorde det imidlertid mulig å diskutere et emne som en del av de ca. S tilstedeværende fant uhyre pinlig, og viktig. Det var presidenten i Nordisk Reklamcforbund, Thor Bjørn Schyberg, som sa: - Hvordan kan vi ha en leder som ikke klarer å se folk i øynene. Da brøt Quislings mangeårige venn, kaptein Frederik Prytz inn og sa: - Dere må unnskylde Quisling. Han er jo halvt albino. ~er kanskje derfor han er så ~}11~ikende. Få ble ledere Det var en liten, men svært broket forsamling som var med på noe kanskje bare et par, tre hadde tanker om konsekvensene av. En del av dem, slik som Freia-direktør Throne-Holst, ble aldrgn';dlemav 'p;ir-;iet.-dt;t-ble imidlertid forfatteren Eiliv Odde HaHU.. selv ~hail' senere h;-ppet av og dro til England. Slike som Adolf Egeberg jr. var allerede nazister. Men bare noen få ble senere av de ledende i partiet. Prytz ble under krigen finansminister, en sti1jin~an hadde til sin død vinteren r. )5. ngeniør Torbjørn EggE'.Jra T~øndclagble-rylkes"fører i Nord-Trøndelag. Prytz sa at Quisling ville innfinne seg neste dag og man møttes igjen på samme sted. gjen ble de skuffet. Det var umulig å få lederen til å komme med klare utsagn om hva slags parti det skulle bli. Walter Fyrst, som ifølge historikeren Sverre Hartmann var «primus motor» for møtene, måtte hele tiden presse Quisling til å si noe. Det var spørsmål om hvem som sto bak, om hvem som finansierte det nye partiet, om planene for høstens stortingsvalg. Quisling kom bare med slik tåketale som «Hvordan man skal sette opp et slikt (parti) program er jo en skjønnssab,. Han hadde ikke engang et program! Til slull sa Fyrst: - Er det ikke bedre vi er enige om al de gamle V.M. nr _._ ~

9 w-/ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie F-=--O_RR_Æ_D_E_R_E_lS_F_D_D_SE_L_SD_A_6., har gjort så meget galt at gs et n)'tt parti? ting tar ordet ing sa da at han hverken tagg 1eer eller medlemmer. «En n- denne fores ikke fram av tandpunkter eller lunkenhet. være med de s'om er enige o~ 'c får la være.» 'e det stenografiske referatet nne uttalelsen støttet av dr. Jr Otto Falchenberg, \~ 'g Torbjørn Eggen. ~ eneste som uttrykte klar tvil Jyberg. slutt ble det bestemt at en ~ komite skulle gå gjennom l1fs vage utkast til program. Ol tt møte ble beramme, til 11. /-~n ville bli ferdig til den 17.,tidig foregikk i all hemmeligmote i Nordisk Folkereisnings iske komite,>. Den 13. mai He medlemmene der, som var flg, Prytz, Hvoslef, ~ ort, at Quisling &n 16. mai offentliggjøre en appell til det :: folk «om nasjonal samling». dig besluttet man allikevel at ke skulle sendes noen offisiell dese av det nye partiet til departementet, slik man egentrde. Det hang sammen med en avgjørelse, nemlig at man skulle brenne alle broene til ~partiet. Quisling hadde ikke pp håpet om en plass på en av,. g;rtiets lister til valget. lo;. >~ '1',;'.:n<',(~. &iq4:'j<.. ~,.{e.:,, - /. om Quisling '>+«'ii.;~h,.-~-- storikeren Oddvar Hoidal skri "En sliktankeer bevis på at!ing ikke var i stand til å atle realiteten i den politiske ionen. }),ort, mannen med den storste iske erfaring av gruppen, hadde e tvil om Quisling. Men det var diskusjon om noen annen r. Det var farerens vår. lerede den 12. mai hadde han t artikkelen «Nasjonal Sam ) til landets aviser, med sperretil den 16. Tidens Tegn slo den lig opp over det meste av ;esiden. 'alter Fyrst hadde ordnet partilorer, i andre etasje i Prinsens- 7 B. Han var også i kontakt ordføreren i Eidsvoll komnr Mester og disippel: Fridtjof Nansen var for Quisling Nordmannen fremfor noen og hans ideal. Ville Nansen fulgt Quisling inn i NS? mune, for å få tillatelse til al Quisling kunne holde tale fra trap, pen foran den mest nasjonale av all~ landets bygninger på nasjonaldagen. Opprinnelig var saken i orden, mer så truet Arbeiderpartiet med å lagt eget tog - og da ville det ikke bl noen samling. Planen ble skrinlagt.! stedet ble det holdt medlems~ møte i partilokalene i Oslo orr kvelden. Tre studenter, blant andn senere minister R~JLJør[{e.!',_flgle sang, hadde delt ut oppropet p: -gatei1 og vervet 58 medlemmer løpet av dagen.. Walter Fyrst skildrer møtet i sil halvdokumentariske propaganda' film «Unge viljer» fra E portrett av føreren er allered, kommet opp på veggen. Rommet e' fullt av hovedsakelig unge mennes ker. «Den gamle norske hilsen» mel oppstrakt høyre arm er tatt i bruk. Ved det første stortingsvalget samme høst, fikk Nasjonal Samlin, stemmer, en brutal skuffelse, Og mange av den harde kjerne: hadde mistet troen på det tidspunk tet. De begynte å lure enda mer d Quisling offentliggjorde sin først avisartikkel etter valgnederlaget. Den sto i Tidens Tegn ve, årsskiftet og het: «Er delliv på stjernene?» Det første partimøtet i Prinsensgt. 7 B, slik det er rekonstruert i Walter Fyrsts film.. Unge Viljer-, en propagandafilm om hvorfor unge mennesker gikk inn i NS i 1933.

10 Menn!'--- "... "... ~ WHV /',/1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie med unik bildesamjing Her er menn ne a H anskrag Jt 1904, sønn av Vilhelm Krags r, Thomas. Meget opptatt av J.likk. Medlem av Fedrelandsla. Tok selv kontakt med Fyrst for bli med i stiftelsen av NS. fattet kriminalromaner. Gikk :re ut av partiet. Ble motstands- 1n og rømte til Sverige. Der skrev sammen med en annen krimiomanen: «Døden bytter rolle» emne fra krigen i Norge. Johan Throne Holst Thor Bjørn Schyberg. ~. " \o. President i Nordisk Reklamefor bund. Fyrst hadde tiltenkt ham rollen som den forste propaganda sjefen. Deltok i Grand-møtene, men uttrykte med en gang sterk skepsis til Quisling og trakk seg øyeblikkelig ut. Født i 1868 i Trondheim. Direktør far Freia sjokoladefabrikk fra Stortingsmann for Frisinnede Venstre president i Norges ndustriforbund. vrig medlem av Fedrelandslaget og Den nasjonale klubb. Ble aldri medlem av NS, men deltok på Grand. Han kom uanmeldt til møtet. Fyrst mener Prytz hadde bedt ham komme. Kunne skaffe penger gjennom organisasjonen «Vort Land». Listen over hvem sorr deltok i grunnleggelse av Nasjonal Samling' ren 1933, vil aldri bli fullstendig. Det var så mange forskjellige gn peringer og enkeltpers ner med flokete forbir deser som tok del. Men to grupper peker seg klart ut som hoved ansvarlige: De som del tok i møtene på Grand Hotell i mai og medlerr mene av Nordiske Fo~ kereisnings politiske kc. mite. Vi Menn kan her avsløre, i bilder, dette underlige persongalleric Kanskje det mest forbausende er at så få av dem ble fremtredende nazister og landssvikere Noen tok så å si øyeblikkelig avstand fra partidannelsen. WålterFyrst},... o.,;'..., ".-;;' 1 -". :i.. of. \. ~;..r 1": ~.'... "~ Født, 1901: Oslo. Reklame. og'fllttm'iaij',(som}, 1933, va dlsponfirit:1.f;,;>: '.::, /{ Sponie/; An';onse~::'!iS./?)(;'i: pa"/e~1 førsføyp,i;iplifglltidas/øf; Glkl ut f934/niilnmeidtøseglii; lilje"t.. Deltok~. fo, V.M. nr. 19-8:

11 ~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie Forrctning,mann med erfaring fra Russland, hvor han mot!c Quisling. En sterk per,onlighet som Fyrst mener dirigerte Quisling. En av de som var opptatt av å få storkapitalistene med i den nye orden. Bk til slutt finansminister og dode av kreft vintcren Født i Oslo, redaktor av Fronten, stifteren av Norscs NasjonalsosialiL tiske parti. En av de som hadde satt seg inn i Hitlers ideologi og partiapparat. Han oppga sine egne parti-ambisjoner til fordd for Quislings. Deltok i Grand-motene. Spilte senere en rolle i partiets presse. ngenior. En av de første entusiastenc. Deltok i Grand-motene. Jobbet i Storebrand og dun, men var stilt til dispusi,jon for Walter Fyrst som hadde tatt initiativ lil «Arbeids-Fylkingen» for å skaffe ar-beid til arbeidsløse. Bygde opp partiorganisasjonen sammen med Hvos ef. Hadde flere høye posisjoner innen NS i 30-årene. Var under krigen fylkesfører i Nord-Trondc- Otto Falkenberg 3edriftseier i Oslo. En av spissene i Rot Ble spurt av Walter Fyrst om han ville komme på Grand og sa ja. Var enig med Quisling 0111 at det måtte startes et nytt parti. Gled senere ut

12 , JV Odde Hauge JohanB. Hjort Adolph Fredrik Munthe Christopher Frederich Hawkin Borchgrevink ra Bergen, forfatter. Var med i 'retsen rundt~n og Norges ''!sjonalsosialistiske parti. Deltok,a Grand og en stund ettcr partiets rmelse. Tok senere avstand fra artiet. Flyktet fra Norge under :rigen og dro til Skottland. Skrev ;rigsboken «Flukten fra Dakar».. sjef for Valdres Museum. ~agnvald Hvoslef for ~rgcs Samfundsvern i }24. Medlem av Nordisk Folkereis,ng og en tro di;ipp~1 av Quisling~ epartiets førstc generalsekretær. - i '~ Født 1892 i Oslo. Kaptein i Feltartilleriet. Sekretær i Generalstabens Født i Oslo i B1c høyesterettsadvokat i Fremtredende med Født 1895 i Oslo. Ble høyestere hærordningskommisjon av advokat i Utga i 1932 po ~edaktør av «Vor Hær». Medlem lem av FedrcJandslagct. Den som lærjuridiske bøker. En av J. av Nordisk Folkereisning og en av hadde størst politisk erfaring av Hjorts venner som stort sett ful QuiSlngs nære medarbeidcre. samtlige stiftere. Dcn sterkeste personligheten, etter Quisling og Prytz. ham. Brøt med partiet da Hjort g ut i ~jente Quisling godt. Ble sjef for Hirden. Meldte seg ut i ' ~:::::- :;_-:::;_-_:_ Levde. i Tyskland under Wilhelm Fnm' ann Stein Barthkrigen. Gjenopptok senerc karrieren sin i Norge. Kjent riksmålsmann. Koren Christie Heyerdahl Fast forsvarer i Høyesterett. GUlmarLyng Nissen '<.." -' ""- '" Kontorsjef.' H,\cid~ 'opp'holdt seg i Amerika. ~ Ble' bedt ~v' Fyrst om å være tilst~cte'.' Deltok "også -i Arbeids-Fylkingen.,Trakk seg senere ut. Født 1885 i Bergen. Jurist, fra 1928 med eget kontor i Hamar. Stifter av Norg~s Landssangerforbund. Var med på møter i Nordisk Folkereisnings politiske komite. Ble scn;r~ ~n ~dcndcna~i~t 'og innehadde flere hoye stillinger under krigen. icj.;, Ai"i4jh"h... ;!'fr;{::;: jt-j/ ~ "U,~;.;JC æ:.t.:.';'~h-#.:.. \.( Født 1909 i Sandnessjøen, rna: Studerte jus. Var i unh sitelslektor i Greifswald. Har, c: eget utsagn, aldri siden hatt stilling. Var medlem av landsstyr, Norsk Riksdugnad. Tilhørte kret' rundt bladet Fronten, som repres terte '. Norges Nasjonalsosialisti, parti. Spilte aldri noen fremtredej rolle i partiet. Deltok på Gral møtene. V.M. nr. l!

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940.

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940. Nr. 3-1990 39. årgang Løssalg Kr. 10,- 1940 8. april 1990 På grunn aven fullstendig feilaktig historieundervisning tror de aller fleste av dagens ungdom at krigen kom til Norge 9. april 1940. Det stemmer

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Annelise slik vi kjenner hennne. Alltid elegant kledd.

Annelise slik vi kjenner hennne. Alltid elegant kledd. Annelise Kleven har ikke levd noen bortgjemt tilværelse. Hennes livshistorie er både rik og spennende. Utrettelig, engasjert, entusiastisk og skarp i kantene når det gjelder. Alltid med glimt i øyet. Aldri

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en "i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 48-5. Ar. Fredas 21.41eember 1961. Sensasjonell svensk bok om Kreuger beslaglagt l' t:.'oss for at Anders Byttners bok «Arvet efter var Kreugel:» nå. er forbndt

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 --~----- SNO. Tidsskrift for Toten Historielag Arbok for Toten Museum

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 --~----- SNO. Tidsskrift for Toten Historielag Arbok for Toten Museum --~----- t Arbok 1985 Tidsskrift for Toten Historielag Arbok for Toten Museum llh~t-cdf ftt('illl.:,;)i IZ,Ull. cj.-itt. 3524/1927 v. Ul DB HOfr Lenemann S 6 f l i e, Vsabenkon tro 11- / C'.-(". 1. juni

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO NR.5-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5,- FOR 40 ÅR SIDEN: MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER Under «Solkors-serien» for ca. 4 år siden ble en del av intervjuobjektene spurt om de ikke

Detaljer

Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år

Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år Nr. 2 2004 3. årgang DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år Hva er områdeberedskap? Innlegg sjøfartskomiteen Spiddet av spett på jobb SOF ønsker

Detaljer

Årets anmelder 2014/15. Eira Solstad. Dokka ungdomsskole. Innhold: - Tale ved overrekkelse - Eiras 26 anmeldelser

Årets anmelder 2014/15. Eira Solstad. Dokka ungdomsskole. Innhold: - Tale ved overrekkelse - Eiras 26 anmeldelser Årets anmelder 2014/15 Eira Solstad Dokka ungdomsskole Innhold: - Tale ved overrekkelse - Eiras 26 anmeldelser Tale av Bjarte Bakken (Foreningen!les) ved overrekkelsen av prisen på Dokka ungdomsskole 15.

Detaljer

Med pistol og Totschlager

Med pistol og Totschlager I Med pistol og Totschlager DEN HEMMELIGE ORGANISASJONEN «SAMFUNDSVERNET» I MELLOMKRIGSTIDA Særtrykk av TOTN 1985, J i It'tell. "I,) 3',r

Detaljer

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 TYPO- grafiske MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 God Jul Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - NOVemBeri 2010 Leder

Detaljer

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Kristiania Kronikken 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Redaktørens hjørne Tiden mellom 1918 og 1938 har vært preget av mange historiske begivendeheter. En lang og håpløs verdenskrig tok endelig slutt og

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Syv hemmeligheter. Et møte med visdommen i Bergprekenen

Syv hemmeligheter. Et møte med visdommen i Bergprekenen Syv hemmeligheter Et møte med visdommen i Bergprekenen Syv hemmeligheter Syv hemmeligheter Et møte med visdommen i Bergprekenen Carl Fredrik Aas LOGOS FORLAG Med tillatelse fra Norsk Bibel AS er alle bibelsitater

Detaljer

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank amitadnytt 02 D-Miro-volontørene #2/2014 21. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 09 Fra Manila til Guayaquil 10 Los Aandstads ett år etter giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer