ST/TrELSEt'Y",rJV S.r t) ;t/ '" l...,q 11 LI NG) Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO ----_.. _. -.-.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST/TrELSEt'Y",rJV S.r t) ;t/ '" l...,q 11 LI NG) Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO ----_.. _. -.-."

Transkript

1 ST/TrELSEt'Y",rJV S.r t) ;t/ '" l...,q 11 L NG) _.. _ ~

2 ~

3 " Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,,<Quisling' 8 var 1VS f Deril~ og upraktisk» E /~,l' de 11,VJcslc jlcs\ll,'lle ) 'reel politiske vilvarel (kil l lllhjedige VltlCn 1933, Vill (~~poncjcj1 i el rilljl:l ~()1Jl hel SJlOrVcl~-i\J1llnJlSCne AlS. Han var en boy, ~llllk lllnn,snill ;ten ~ans OPPsoKle de illesl rorskjellige poliliske skikkelser i hovedstaden- og hen~iklcn var helt klar. l dag er Walter Fyrst cn gammel, mild mann som ser på illeg bak tykke brilleglass og sicr, uten stolthet eller skam i røsten: - Det hores kanskje rart, //('n ulen mc/: ville del ncjjpe blill noc Nasjonal Samlillg, Jeg var jjarliels jordmor, Men jeg visste ikke da at del var el misfoster jeg var i ferd med å dra fram. En rckke historikere er fakl isk langt på vei enige med fyrst. HV/f."iln villc Norgcs historie ha sctl it"""l1vis ikkc dcn utretteligc disponenten hadde agert SOll et levende bindeledd mcllom dc ll1is- ~fornøyde menns kontorer? - Jeg hadde bare en vag forest il Hng om hva NS skulle bli, sier han. - Jeg var skuffet over de politiskc partiene og deres ledere. Ville at hele landet skulle stå sammen om {j losc de store problemene, forst og fremst " beidsfosheten. Nansens ånd -.Jeg var aktivt llcd i redl'clandslaget og trodde Jet skulk arbeide i de to stifterne Chrislian Michelsens og FriGkjof Nansens ånd. Men elter hvert fikk storkapitalen maktcn der. Alercde i 1932 motte Walter Fyrst Vidkun Quisling for fl)rstc gang. - Jeg ville at han skulle slille som formannskandidat for Jeg hadde bare en vag forestilling om hva NS skulle bli, sier Walter Fyrst, her fotografert i sin ungdom. En høy slank mann som uten stans oppsøkte de mest forskjellige politiske skikkelser i hovedstaden. Hans arbeid skulle føre fram til Nasjonal Samling. avdelingen av Fedrcands!aget. Jeg hadde.leit meg om elter cn fremtidig leder for Fedrelandslaget. Og Quisling 11[lltc - elter n1~lnjjc:-; ncning - v~ne mllllncn. Han hadde en egen nimbus i den tidcn - forsvarsll1ini.".cr og Nansens lhly~1 undcr hjelpearbeidet mot hun~ersnødcn i Sovjet-Russland. SO11 det sencre viste seg, var Quisling alltid vag.. Han l;addc andre plllncr, sa han. Fyrst ga ikke opp av den grunn. lan l1adje llj.;s[l iali initiativcl til en slags dcbatt-gruppc, Dell nasjonale klubb, av arbeiderbevegelsen ble seil p,i som et fascistreir. Der vanket all fra industriledere lil trocnde nazister SO11 Adolf Egebag jr., rcdaktor av el bllld som het Fronten og mcdlem av den vesle gymllasiastgruppell som kalte seg Norges Nasjonalsosialisliske Arbciderparti. Egeberg holdt et foredra;:; i klubben olllnazislllcn. - Selv visste jeg nestcn ingenting om naz;sillen, sicr Fyrst. - ~ os~ nasiolljlle sosialister. Etterpå har jeg lest at ioen i pdlitiskc kretscr Vllr opp.satt Pl'! ;", r.iore kupp. lon slik tanke var frelllllled ror meg. Det var et nytt, annericdes Fedrcland:;lag jeg ville ha. En naiv sjel Waltcr Fyrst kjente ikke til alle de hel11melige planene og konspirasjo l~nc SO;ll var i!jang dclllic v{ln.::n. Han var, som han selv :;ier: en naiv sjel. - De sier:,c menncne bak Quislilig pcl Jcnl1e tiden var.. B. lljorl og k::!lcjn F'Cckrik Prvt/., sier han. - Quisling hune på de/ll, men /esl på Pryl::,. l sluilen al' april hadde Fyrst den fjerde samtalcn mcd Quisling, som nil var g~"ltt av ~Oln {ur,)varsmllli,,!cr. Da 'orlalte Qui.,ling at han ville startc et nytt parti -- Nasjonal S:im!ing - og delta i he stortingsvalg. - Jeg ante fremdeles ikke; sat~et pel feil hest. Del var forst hosten at det ble klart for mcg livsfjern og upraktisk Quisling \ Fyrst ordnet med de forste lokalene, i Prinscns gatc 7, n sentrum. Og det var også han,hadde ansvaret for å innbl stirtc!scsl11otene til Nasjonal. ling. Ulant de innkalte var noe Fyrsts dyktigste medarbeidere idealistiske aksjonen /ll.qciq.: kinp.en. Den hadje llan f{ltt i g, V.M. nr

4 , Selv visste jeg nesten ingenting om nazismen. Vi kalte oss nasjonale sosialister. Det var et nytt, annerledes Fedrelandslag jeg ville ha.~ alvt år tidligere. Denne aksjonens ormål var å skaffe lønnet arbeid til :dige ved hjelp av innsamlede ilidler. l alt kom 1400 unge ut på eibygging. Etter fire års virksomhet,le den overtatt og drevet videre av kt o ffentlige under navnet Statens J ngdomsarbeider. Det ble holdt tre stiftelsesmøter til :-.lasjonal Samling i tiden mellom 8. og 15. mai. De fleste som møtte var innkalt av Fyrst, men det dukket også opp noen han ikke kjente. fyrst sorget for at en kvinnelig,tenograf tok referat av møtene. Quisling kom ikke - Det fantastiske hendte at Quisling ikke engang innfant seg til det første møtet. Men han dukket opp på det andre. Det er vanskelig å si i dag hvilket inntrykk Quisling gjorde på meg da. Han var jo en stor mann i mine øyne, en Nansen i m1l1ore format. Thor Bjørn Schyberg, president i Nordisk Reklameforbund, som deltok på møtene, så klarere enn meg. Han trakk seg ut av det hele etter de tre møtene. Den 16. mai sto Quislings store artikkel på trykk i «husorganeo> Tidens Tegn og qlutselig var partiet virkelighet. Fyrst hadde ordnet med tillatelse slik at Quisling skulle holde tale på Eidsvoll den 17. mai. Men Arbeiderpartiet protesterte og planen ble droppet. Fyrst ble den første ulønte propagandasjefen for Nasjonal Samling, med Adolf Egeberg som sekretær. Men Fyrst beholdt vervet i bare ett år. Han ble fort offer for en av de 'utallige intrigene som alltid preget partiet.. Fyrsts store interesse er film. Under krigen laget han spillefilmen over og landets forsvar i en tid. Fyrst synes tiden i dag uhyggelig om årene før siste denskrig. For to år siden sin erindringsbok, «Miri stb), han utdyper disse tankene. Forts. V.M. nr

5 ~' Verden rundt på 96 sider nnhold FORRÆDERET PARTSTFTERNE SUMP-ARABERNES RKE TOREHEMr: REDNNGSAKSJON SNØSCOOTER-RALLY RUTH ELLS UNDERHOLDNNG MAGASNET Utgiver: Ernst G. Mortensens Forlag A.S. Sørkedalsvn. 10 A - Oslo 3 Tlf. 02, Ernst G. Mortensens Forlag A.S. er også utgiver av Norsk Ukeblad og Det Nye. Adm. dir.: Carl L. Mortensen. Annonsedirektør: R. M. Marthinsen Markedsdirektør: Ole E. Grønaker Nord-norsk farsott: Snøscooter-rally. (Side 40). 3 «Uten meg ville det neppe ha blitt noe NS.» midten det kaotiske spillet da NS ble stiftet våren for 50 år siden. Presentasjon av mennene bak Nasjonal Samling. Et paradis der tiden har stått stille. Møt bryterkjempen i ny roue. Han berget livet på grunn aven satellitt og en konkurrents fantastiske mot. en av verdens største havner for Den siste kvinne som ble hengt i Storbritannia. Vinden temmes og gir billig strøm. Farsott i 170 kilometer/l Villbarnet Marcos. Abonnement kan kun bestilles ved forskuddsbetaling over postgiro nr Det tar ca. 3 uker fra innbetaling til mottagelse av bladet. Abonnementpris: Helår kr. 390,-; halvår kr. 195,-, kvartal kr. 97,50 inkl. moms for Norge. De øvrige skandinaviske land uten moms, hel år kr. 325,-, halvår kr. 162,50, kvartal kr. 81,25. Øvrige land og skip i utenriksfart uten moms, helår kr. 507,-, halvår kr. 253,50, kvartal kr. 126,75. Alle henvendelser vedr. abonnement rettes til AlS NORDATA, post- ET~BLAD Roman, novelle, humor, lesersider m.m. boks 2233, 7001 Trondheim, telefon Redaksjonen overtar iruet ansvar for manuskripter og bilder som ikke er bestilt. Dette blad må ikke utleies i ervervsmessig øyemed. Trykk: Forenede Trykkerier AS, Oslo 4. 7

6 , '.Jet kaotiske spillet da Nasjonal Samling ble stiftet den merkelige våren 19: 01\ l ~.~ Det var en dyster og skjebnesvanger vinter, 1933, og i Norge gikk den over i en kaotisk og usikker vår. Oet lå spenning og forventning i luften. Det var som om verden ventet at noe nytt og annerledes skulle skje D e hardc tidene så ikke ut til, å ta slutt. Norge gikk mennesker ltef].arbeid denne vint;en., 0feidelJlWil!ts ledere snakket._, fremdeles om rev~sjonylkl,~ kamp. ~.. \ lvfcri den 31. januar 1933 var Adolf Hitler blitt rikskansler i J Tyskland. talia var et fascistisk diktatur helt fra Og dønningene der ute fra nådde Norge. februar falt den første og siste Dondepartiregjeringen landet noengang har hatt, og det var få ~ som sørget. Der sto en forsvarsminister som plutselig bare var ulønnet major. Han het Vidkun Quisling. Den nye statsministerens navn var Johan Ludvig Mowinckel. Mcn det var den sky, innelukkete grubleren fra Fyresdal som fremkalte dc sterkeste følelsenc, både av begeistring og avsky, vinteren og V{lren Tckst: Egil Ulatcig

7 _._ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie FORRÆDERETS FODSELSDA(, ETOR E FOLK ØYNENE?', 1 cttertid er det lett å sc at akkurat dcnnc perioden var Quislings glanstid i norsk politikk. Dct så man først ettcr hans store gjcnnom brudd i norsk opinion, ta1cr0j.;!ns i Stortingct dcn 7. april m2. Der gikk han til nammende' a;:;g;;p på Arbcidcrpartiets undergr:wcjlcfe virksomhct, og etterpå rykkct en rekke av landets fremste borgerc ut i et opprop og støttet ham. Der sto navnenc på folk som gencral Jens Bratlie, brukseier John tollett, skulestyrar LarS Eskeland, ~n Ronald Fangen, skipsreder A~-j(/al'eness, høyestcretlsil!~t.iji.a.:. rilisii;;;;ilo~ Scilcd,}atil -og med 'den jødiske legen V Ko;ftzinsky-:- -QliiSling!ladde, nocufort-jcnt, f{llt,,,cren» av å ha satt inn soldater mot streikende arbeidere i det som cr blitt kalt Menstad-slaget i Porsgrunn i Det famøsc «pepperovcrfallet» i regjcringskontorene hvor det ble kastet pepper i øynene på Quisling, skaffet ham også blest. Hans fiender hevdet at overfallet var arrangcrt, eller var et resultat aven privat feide. Nocn som sto Quisling nær hcllcr til dcnnc antakclscn. -MT. Samtidig som han var forsvarsminister i Bondepartircgjcringcn, sto Quisling som medlem av cn underlig organisasjon, -. Nordisk Folkercis ~ som ville fjerne det parlamentariske systemet i Norgc. Organisasjoncn eksisterte imidlertid hovedsakelig på papiret. Formannen var kaptcin Frederik Prytz, en venn av QUS!l1g fra tidcn i Russland i 20 årene. Carl Joachim Ha,mbro forlangte at-organisasjonen skulle TOr~0r ~,. NS settes ut i livet Mcn i mars 1933 ble dcn gjcnopplivct. Akkurat samme kveld som det ble klart at Quislings hovedmotsta dcr i Bondepartiet, tidligerc statsministcr le/ls Hundseid, var blitt gjenvatgt til partiformann, holdt «det politiske rådet» i NF møte. _ Da hadde major Quisling allcrede kommet med en av sine viktigstc artiklcr i Tidcns Tegn, «Retningslinjer». En annen viktig ari-,~k'l:nl-;:t -,;-~-S; c linjen,. legge 1<\ ulme,,el scg ved at de manglet nettopp klarhet og rctning. -To-a1dre- giu-ppcr-sonl' var' t)'piskcfor tidcn fikk betydning for skapelsen av NS. Den cnc var ct dcbal1forum kalt Dcn Nasjonale Klubb, drevct av &n- encrgiske film- og reklamcmanncn Walter Fyrst. Der vankct cnkelte ledende folk fra næringslivet, menmcst unge gymnasiaster og sludcnter. Man yllel til foredrag og diskutcrtc norske og utenlandske forhold. Den andre gruppen, Fedrelandslaget, var en landsomfattcme organi 'SaSTon startet av 1905-mannen Christian J\1ichclscn og Fridtjof Nanscn i nå undcr nærmest dik~edclsc av Joachim Lehmkllhl. Sterke grupper 11lnenlor ~dslagct så Quisling som den nye politiskc cder i Norge. Men Quisling var, som vanlig, ute av stand til å ta raske og klare avgjørelser. Dct var imidlertid en annen ung mann SOll var fanget inn av de samlle ideer, J. B. Hjort, en av de ledende skikkelser i Fedrelandslaget. Fyrst var bindeleddet Mellom disse gruppcne og personnenc var Walter Fyrst det levcnde bindeleddet. Han hadde først gått til Quisling og spurt om han hadde tenkt å starte den nye bevegelsen.,deg vet ikke riktig», svarte ha'~ «Kan De ikke snakke med Hjort?» - Fyrst gikk dereler lil- Hjol «Quisling ba meg sporre hva ( mener om å storle hans bevegel nå?» «Del får han avgjore selv», sval Hjort. «Men han ba meg snakke med d. om del». (, Vil hall være leder, får han Vi at hall er det», svarte Hjorl. Utovcr våren vaklet Quislin Han hadde ingen presise planer o hvordan partiet skulle se ut, hell ikke hadde han.noe partiprogram_ grunnen var han mest interessert i fortsette innenfor Bondepartil Både han og Hjort så for seg et sla Bondeparti for byene, det skui hetc Det Norske Folkepartiet. M, Hundse{d sto i veien. Og slik ble begivenhetene, hø, tilfeldig ledet fram til tre underli: sammenkomster i et møterom Grand Hotell i Oslo i første halvd av mai. Quislings fravær Det første møtet fant sted den g mai og det mest sensasjonelle Vl det var at føreren selv glimret Vl sitt fravær. Walter Fyrst, som sorget for innkalle de fleste av møtedeltakern. nr

8 ,~ '., / )sling var ingen stor taler. Allikevel,an store tilhorerskarer i Han var det Yn-efl norsk polffiky'menpartiet hans fikk,7000 ved hostens valg. sier: - Quisling kan bare ha hatt uklare og varierende forestillinger om hva han til slutt ville stå i spissen for. Han manglet, som det senere gikk opp for meg - evnen til selv å skape eller bygge opp en levende organisasjon. Quislings fravær gjorde det imidlertid mulig å diskutere et emne som en del av de ca. S tilstedeværende fant uhyre pinlig, og viktig. Det var presidenten i Nordisk Reklamcforbund, Thor Bjørn Schyberg, som sa: - Hvordan kan vi ha en leder som ikke klarer å se folk i øynene. Da brøt Quislings mangeårige venn, kaptein Frederik Prytz inn og sa: - Dere må unnskylde Quisling. Han er jo halvt albino. ~er kanskje derfor han er så ~}11~ikende. Få ble ledere Det var en liten, men svært broket forsamling som var med på noe kanskje bare et par, tre hadde tanker om konsekvensene av. En del av dem, slik som Freia-direktør Throne-Holst, ble aldrgn';dlemav 'p;ir-;iet.-dt;t-ble imidlertid forfatteren Eiliv Odde HaHU.. selv ~hail' senere h;-ppet av og dro til England. Slike som Adolf Egeberg jr. var allerede nazister. Men bare noen få ble senere av de ledende i partiet. Prytz ble under krigen finansminister, en sti1jin~an hadde til sin død vinteren r. )5. ngeniør Torbjørn EggE'.Jra T~øndclagble-rylkes"fører i Nord-Trøndelag. Prytz sa at Quisling ville innfinne seg neste dag og man møttes igjen på samme sted. gjen ble de skuffet. Det var umulig å få lederen til å komme med klare utsagn om hva slags parti det skulle bli. Walter Fyrst, som ifølge historikeren Sverre Hartmann var «primus motor» for møtene, måtte hele tiden presse Quisling til å si noe. Det var spørsmål om hvem som sto bak, om hvem som finansierte det nye partiet, om planene for høstens stortingsvalg. Quisling kom bare med slik tåketale som «Hvordan man skal sette opp et slikt (parti) program er jo en skjønnssab,. Han hadde ikke engang et program! Til slull sa Fyrst: - Er det ikke bedre vi er enige om al de gamle V.M. nr _._ ~

9 w-/ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie F-=--O_RR_Æ_D_E_R_E_lS_F_D_D_SE_L_SD_A_6., har gjort så meget galt at gs et n)'tt parti? ting tar ordet ing sa da at han hverken tagg 1eer eller medlemmer. «En n- denne fores ikke fram av tandpunkter eller lunkenhet. være med de s'om er enige o~ 'c får la være.» 'e det stenografiske referatet nne uttalelsen støttet av dr. Jr Otto Falchenberg, \~ 'g Torbjørn Eggen. ~ eneste som uttrykte klar tvil Jyberg. slutt ble det bestemt at en ~ komite skulle gå gjennom l1fs vage utkast til program. Ol tt møte ble beramme, til 11. /-~n ville bli ferdig til den 17.,tidig foregikk i all hemmeligmote i Nordisk Folkereisnings iske komite,>. Den 13. mai He medlemmene der, som var flg, Prytz, Hvoslef, ~ ort, at Quisling &n 16. mai offentliggjøre en appell til det :: folk «om nasjonal samling». dig besluttet man allikevel at ke skulle sendes noen offisiell dese av det nye partiet til departementet, slik man egentrde. Det hang sammen med en avgjørelse, nemlig at man skulle brenne alle broene til ~partiet. Quisling hadde ikke pp håpet om en plass på en av,. g;rtiets lister til valget. lo;. >~ '1',;'.:n<',(~. &iq4:'j<.. ~,.{e.:,, - /. om Quisling '>+«'ii.;~h,.-~-- storikeren Oddvar Hoidal skri "En sliktankeer bevis på at!ing ikke var i stand til å atle realiteten i den politiske ionen. }),ort, mannen med den storste iske erfaring av gruppen, hadde e tvil om Quisling. Men det var diskusjon om noen annen r. Det var farerens vår. lerede den 12. mai hadde han t artikkelen «Nasjonal Sam ) til landets aviser, med sperretil den 16. Tidens Tegn slo den lig opp over det meste av ;esiden. 'alter Fyrst hadde ordnet partilorer, i andre etasje i Prinsens- 7 B. Han var også i kontakt ordføreren i Eidsvoll komnr Mester og disippel: Fridtjof Nansen var for Quisling Nordmannen fremfor noen og hans ideal. Ville Nansen fulgt Quisling inn i NS? mune, for å få tillatelse til al Quisling kunne holde tale fra trap, pen foran den mest nasjonale av all~ landets bygninger på nasjonaldagen. Opprinnelig var saken i orden, mer så truet Arbeiderpartiet med å lagt eget tog - og da ville det ikke bl noen samling. Planen ble skrinlagt.! stedet ble det holdt medlems~ møte i partilokalene i Oslo orr kvelden. Tre studenter, blant andn senere minister R~JLJør[{e.!',_flgle sang, hadde delt ut oppropet p: -gatei1 og vervet 58 medlemmer løpet av dagen.. Walter Fyrst skildrer møtet i sil halvdokumentariske propaganda' film «Unge viljer» fra E portrett av føreren er allered, kommet opp på veggen. Rommet e' fullt av hovedsakelig unge mennes ker. «Den gamle norske hilsen» mel oppstrakt høyre arm er tatt i bruk. Ved det første stortingsvalget samme høst, fikk Nasjonal Samlin, stemmer, en brutal skuffelse, Og mange av den harde kjerne: hadde mistet troen på det tidspunk tet. De begynte å lure enda mer d Quisling offentliggjorde sin først avisartikkel etter valgnederlaget. Den sto i Tidens Tegn ve, årsskiftet og het: «Er delliv på stjernene?» Det første partimøtet i Prinsensgt. 7 B, slik det er rekonstruert i Walter Fyrsts film.. Unge Viljer-, en propagandafilm om hvorfor unge mennesker gikk inn i NS i 1933.

10 Menn!'--- "... "... ~ WHV /',/1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie med unik bildesamjing Her er menn ne a H anskrag Jt 1904, sønn av Vilhelm Krags r, Thomas. Meget opptatt av J.likk. Medlem av Fedrelandsla. Tok selv kontakt med Fyrst for bli med i stiftelsen av NS. fattet kriminalromaner. Gikk :re ut av partiet. Ble motstands- 1n og rømte til Sverige. Der skrev sammen med en annen krimiomanen: «Døden bytter rolle» emne fra krigen i Norge. Johan Throne Holst Thor Bjørn Schyberg. ~. " \o. President i Nordisk Reklamefor bund. Fyrst hadde tiltenkt ham rollen som den forste propaganda sjefen. Deltok i Grand-møtene, men uttrykte med en gang sterk skepsis til Quisling og trakk seg øyeblikkelig ut. Født i 1868 i Trondheim. Direktør far Freia sjokoladefabrikk fra Stortingsmann for Frisinnede Venstre president i Norges ndustriforbund. vrig medlem av Fedrelandslaget og Den nasjonale klubb. Ble aldri medlem av NS, men deltok på Grand. Han kom uanmeldt til møtet. Fyrst mener Prytz hadde bedt ham komme. Kunne skaffe penger gjennom organisasjonen «Vort Land». Listen over hvem sorr deltok i grunnleggelse av Nasjonal Samling' ren 1933, vil aldri bli fullstendig. Det var så mange forskjellige gn peringer og enkeltpers ner med flokete forbir deser som tok del. Men to grupper peker seg klart ut som hoved ansvarlige: De som del tok i møtene på Grand Hotell i mai og medlerr mene av Nordiske Fo~ kereisnings politiske kc. mite. Vi Menn kan her avsløre, i bilder, dette underlige persongalleric Kanskje det mest forbausende er at så få av dem ble fremtredende nazister og landssvikere Noen tok så å si øyeblikkelig avstand fra partidannelsen. WålterFyrst},... o.,;'..., ".-;;' 1 -". :i.. of. \. ~;..r 1": ~.'... "~ Født, 1901: Oslo. Reklame. og'fllttm'iaij',(som}, 1933, va dlsponfirit:1.f;,;>: '.::, /{ Sponie/; An';onse~::'!iS./?)(;'i: pa"/e~1 førsføyp,i;iplifglltidas/øf; Glkl ut f934/niilnmeidtøseglii; lilje"t.. Deltok~. fo, V.M. nr. 19-8:

11 ~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie Forrctning,mann med erfaring fra Russland, hvor han mot!c Quisling. En sterk per,onlighet som Fyrst mener dirigerte Quisling. En av de som var opptatt av å få storkapitalistene med i den nye orden. Bk til slutt finansminister og dode av kreft vintcren Født i Oslo, redaktor av Fronten, stifteren av Norscs NasjonalsosialiL tiske parti. En av de som hadde satt seg inn i Hitlers ideologi og partiapparat. Han oppga sine egne parti-ambisjoner til fordd for Quislings. Deltok i Grand-motene. Spilte senere en rolle i partiets presse. ngenior. En av de første entusiastenc. Deltok i Grand-motene. Jobbet i Storebrand og dun, men var stilt til dispusi,jon for Walter Fyrst som hadde tatt initiativ lil «Arbeids-Fylkingen» for å skaffe ar-beid til arbeidsløse. Bygde opp partiorganisasjonen sammen med Hvos ef. Hadde flere høye posisjoner innen NS i 30-årene. Var under krigen fylkesfører i Nord-Trondc- Otto Falkenberg 3edriftseier i Oslo. En av spissene i Rot Ble spurt av Walter Fyrst om han ville komme på Grand og sa ja. Var enig med Quisling 0111 at det måtte startes et nytt parti. Gled senere ut

12 , JV Odde Hauge JohanB. Hjort Adolph Fredrik Munthe Christopher Frederich Hawkin Borchgrevink ra Bergen, forfatter. Var med i 'retsen rundt~n og Norges ''!sjonalsosialistiske parti. Deltok,a Grand og en stund ettcr partiets rmelse. Tok senere avstand fra artiet. Flyktet fra Norge under :rigen og dro til Skottland. Skrev ;rigsboken «Flukten fra Dakar».. sjef for Valdres Museum. ~agnvald Hvoslef for ~rgcs Samfundsvern i }24. Medlem av Nordisk Folkereis,ng og en tro di;ipp~1 av Quisling~ epartiets førstc generalsekretær. - i '~ Født 1892 i Oslo. Kaptein i Feltartilleriet. Sekretær i Generalstabens Født i Oslo i B1c høyesterettsadvokat i Fremtredende med Født 1895 i Oslo. Ble høyestere hærordningskommisjon av advokat i Utga i 1932 po ~edaktør av «Vor Hær». Medlem lem av FedrcJandslagct. Den som lærjuridiske bøker. En av J. av Nordisk Folkereisning og en av hadde størst politisk erfaring av Hjorts venner som stort sett ful QuiSlngs nære medarbeidcre. samtlige stiftere. Dcn sterkeste personligheten, etter Quisling og Prytz. ham. Brøt med partiet da Hjort g ut i ~jente Quisling godt. Ble sjef for Hirden. Meldte seg ut i ' ~:::::- :;_-:::;_-_:_ Levde. i Tyskland under Wilhelm Fnm' ann Stein Barthkrigen. Gjenopptok senerc karrieren sin i Norge. Kjent riksmålsmann. Koren Christie Heyerdahl Fast forsvarer i Høyesterett. GUlmarLyng Nissen '<.." -' ""- '" Kontorsjef.' H,\cid~ 'opp'holdt seg i Amerika. ~ Ble' bedt ~v' Fyrst om å være tilst~cte'.' Deltok "også -i Arbeids-Fylkingen.,Trakk seg senere ut. Født 1885 i Bergen. Jurist, fra 1928 med eget kontor i Hamar. Stifter av Norg~s Landssangerforbund. Var med på møter i Nordisk Folkereisnings politiske komite. Ble scn;r~ ~n ~dcndcna~i~t 'og innehadde flere hoye stillinger under krigen. icj.;, Ai"i4jh"h... ;!'fr;{::;: jt-j/ ~ "U,~;.;JC æ:.t.:.';'~h-#.:.. \.( Født 1909 i Sandnessjøen, rna: Studerte jus. Var i unh sitelslektor i Greifswald. Har, c: eget utsagn, aldri siden hatt stilling. Var medlem av landsstyr, Norsk Riksdugnad. Tilhørte kret' rundt bladet Fronten, som repres terte '. Norges Nasjonalsosialisti, parti. Spilte aldri noen fremtredej rolle i partiet. Deltok på Gral møtene. V.M. nr. l!

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten THORVALD STOLTENBERG Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten I samarbeid med Per Anders Madsen 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Blæst Layout: Trygve Skogrand Passion&Prose E-bok:

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

THE WITCHES OF EASTWICK av Michael Cristofer

THE WITCHES OF EASTWICK av Michael Cristofer THE WITCHES OF EASTWICK av Michael Cristofer Scene for tre kvinner Manuset finner du her http://screenplayexplorer.com/wpcontent/scripts/the-witches-of-eastwick.pdf Three single women in a picturesque

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Dette er et utdrag fra boka

Dette er et utdrag fra boka WHAT'S MY NAME Dette er et utdrag fra boka KENNETH PETTERSEN Dette utdraget er laget mtp markedsføring. WHAT'S MY NAME er Kenneth Pettersens debutbok. Boka er på 60 sider og har 88 dikt. Opplag: 100. Forfatterens

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken Kommentarer Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken to syn på samme virkelighet Brev til Michael fra Per Nyborg og Kaare R. Norum Michael 2014; 11: 541 5. To av de nyeste Michael-utgivelsene er bøker

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Ebba Haslund Ingen frøkensport. Erfaringer

Ebba Haslund Ingen frøkensport. Erfaringer Ebba Haslund Ingen frøkensport Erfaringer OM FORFATTEREN: EBBA HASLUND (1917 2009) debuterte som forfatter i 1945 og har siden stått frem som en av våre fremste forfattere, med en lang rekke bøker i ulike

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO

JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL VISE CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO Originaltittel: Only Time Will Tell Copyright originalutgave by Jeffrey Archer 2012 Copyright norsk

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN Dag Solstad. Uskrevne memoarer Forlaget Oktober AS 2013 Forsidefoto TOM SANDBERG Bokdesign Egil Haraldsen og Ellen

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp!

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp! Treningskamp i Ryfylkehallen - MIL jr Sunde jr Ca 10 1 Tirsdag 9.mars 2010 Ingen trengte å ha med bil på denne turen...det vil si at trener og lagleder måtte det! Vi hadde med oss masse utstyr, Joachim

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene - nyheter - Dagbladet.no 22.12.11 10:50 SATT I FANGELEIR: Ingrid Bjerkås ble erklært psykisk syk og plassert i en fangeleir på Grini etter å ha skrevet

Detaljer

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed Susin Nielsen Vi er molekyler Oversatt av Tonje Røed Om forfatteren: Susin Nielsen startet sin karriere i TV-bransjen hvor hun skrev manus for kanadiske ungdomsserier. Etter hvert begynte hun å skrive

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

CAMILLA LÄCKBERG Tidligere utgitt på Gyldendal: Predikanten, 2005 Steinhuggeren, 2006 Ulykkesfuglen, 2007 Tyskerungen, 2008 Isprinsessen, 2008

CAMILLA LÄCKBERG Tidligere utgitt på Gyldendal: Predikanten, 2005 Steinhuggeren, 2006 Ulykkesfuglen, 2007 Tyskerungen, 2008 Isprinsessen, 2008 Havfruen CAMILLA LÄCKBERG Tidligere utgitt på Gyldendal: Predikanten, 2005 Steinhuggeren, 2006 Ulykkesfuglen, 2007 Tyskerungen, 2008 Isprinsessen, 2008 Camilla Läckberg Havfruen Oversatt fra svensk av

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer