Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012"

Transkript

1 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess

2 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport byområd 4 Blandngspall en tdstyv 7 M effektv sporng offshore-utstyr contane 8 Nå må «gorllaene» slppes løs! 10 Vktøy for store gevnst 11 EPCIS tl onlne tempaturlgng 11 H blr d store gevnst 12 Fnsk ssu jnbantmnal 13 The Amcan Dream 14 forrnngsradar 16 Suksessnøkkelen økt effektvt vdkjeden 18 Dgtale strømmåle unk dentfsng fra GS Automats rør- plag GS1-system 22 Endr levngstdene bydelge besparels 24 Klar førstehjelp 28 Dagboken 2012 kurs arrangement treff oss på telefon qspedi - komplt EDItolk ntegrt sma - XML EDIFACT - Ordremottak - Ordrebekreftelse - Pakkseddel nvå 3 - Faktura - Bestllng - Inngående pakkseddel For mange d nødvendg å ta bruk EDI. Gjøres d rktg vl d så g m effektv regstrng, m td tl bedre ovskt. Ved å ntegre EDI de admnstratve rutnene reduses arbedsmengden yttlge, kvalten øk forbedr svcen mot dne kund. Isonor IT AS forhandl qsp, en prramvare fullntegrt sma Global sma Rubcon. Uten manuell behandlng tar system mot ordre, lag ordrebekreftelse, pakkseddel nvå 3 send faktura elektronsk de formatene de store aktørene daglgvarebransjen krev. Isonor IT AS qsp Isonor IT AS TLF: Mal: Besøk: Ensjøveen 23 B, 0661 Oslo Web: Fortsatt d kke slk at d vrtuelle dgtale tatt helt ov for d fysske møt. Dfor gode konfans en vktg arena for ntvksbyggng nsprasjon. Hva kjennegn en god konfanse? Jo, en god konfanse kjennegnes ved at du stt gjen m når du forlat konfansen enn du balte deltakgft. Denne mvden kan være møte en vktg kunde, en god dé, nsprasjon motvasjon ell faglg påfyll gjør at du kan gjøre jobben dn ennå bedre. Hvs konfansen tllegg ovrask ltt, komm d llle ekstra, så du en god konfanse. Når v GS1 Norway arrang, ell gs1fokus Gode konfans fortsatt en vktg arena på å arrange, d å skape denne mvden vktg for oss. I denne utgen GS1 Fokus kan du lese om noen slke arrangement. Handelskonfansen års vktgste største konfanse nnen ral, Transport Lstkk Konfansen års vktgste konfanse nnen transport lstkk. To forskjellge arrangement, men klare lkhstrekk. Begge oppfattes d naturlge samlngssted ell knutepunkt for stt nedslagsfelt. Begge aktvtsskapende, nsprende pulsende møteplass. Begge tuft på høyt faglg nnhold begge evn å g d llle ekstra tl deltagne. Slke arena kombnt mange relevante mennesk gjør konfansegften tl en lønn nvestng. Ønsk lese GS1 Fokus, GS1 Norways kund samarbedspartne en rktg god jul godt nytt år. Sgmund Ble Jensen 3

3 straghtsol straghtsol M effektv mljøvennlg transport byområd Raske, m effektvt m mljøvennlg. Dte konklusjonene så langt for «The GS1 Norway Oslo Demo Day», nngår omfattende EU-prosjekt for m effektv mljøvennlg godstransport. Sentralt prosjekt står bruk GS1s standard system for standardsng, datafangst delng sporngsnformasjon. Nlle-kjeden sne ca. 340 butkk Straghtsol-prosjekt. Hovedmål å få m ovskt lstkkjeden. Prosjekt fått nn STRAIGHTSOL STRAteges and measures for smart urban freight SOLutons start opp septemb fjor, strekk seg ov tre år. D støtt EUs sjuende rammeprram. D EU-fnanste forsknngsprosjekt tre fokuråd: > > Utvkle konsept for evalung tltak for mljøvennlg effektv godstransport byområd, ovgang mellom dstrbusjonskjørng langdstansransport. > > Støtte lovende tltak satt gang bransjen selv tl henskt å forbedre effektvten reduse mljøulempene. > > Anvende d nye konsept for evalung gjennomførte demonstrasjonsprosjekt for å kunne utarbede råd anbefalng for fremtdge tltak. Prosjekt samarbed ledende aktør DHL, Kuehne+Nagel TNT. Demonstrasjonene foregår Brussel, Barcelona, Thessalonk, Utrecht, Lsboa, Oslo del England. Prosjekt var tre år. GS1 Norway Oslo Demo Oslo byene brukes studeområde for å bedre effektvten reduse mljøulempene ved godstransport byområd. Transportøkonomsk Insttutt koordn forsknngsprosjekt hvor fokus særlg stes på den sste delen levansekjeden. Deltage Oslo-prosjekt Steen & Strøm Norge, Stovn Sent, Mest Grønn, Nlle, G-Sport, Ark, Sentraldstrbusjon, Varn-, Brng, Tollpost Globe, Schenk, Fløtten Transport GS1 Norway. Prosjekt stud forbedrngsmulgh på levans fra større lagre tl shoppngsent Oslo. Nylg var prosjektdeltagne andre nvolvte saml tl en workshop, så nkludte besøk på Stovn Sent, en vktg aktør studen. H kunne man konstate at prosjekt de begynt å vse tl postve resultat. Straghtsol-prosjekts workshop fra venstre Ands Askevold (GS1 Norway), Jardar Andsen (Transportøkonomsk Insttutt), Jan Arld Torekoven (Schenk), Svre Østvold (Steen & Strøm), Roar Lorvk (GS1 Norway) André Swensen (Nlle). Espen Braathe Ger Vevle fra Enlght demonstrte en «dashboard»-modell EPCIS «Informaton desk.» Synlg transportkjede Dte handl om hvordan automatske dentfkasjons delng regstrte hendels sporng sste del levansekjeden kan g kostnadsbesparels mljømessge fordel. Fellesnevnen økt synlgh transportkjeden, rktg tmng forutsgbarh, sa Roar Lorvk led - GS1 Norway. svar på hva, hvor, når hvorfor tl en hv td. Med GS1 globale standard system kan aktør effektvt dentfse, fange dele sporngsdata ved bruk strekkod, /EPC dele nformasjonr ved hjelp en «dashboard»-løsnng. For handelsaktør dte vktg for bl.a. å kunne ha full ovskt ov var und transport hvor de akkurat nå befnn seg. Dte bydnng for å dekke tspørsel, følge opp kampanj, unngå tomt-hyllen stuasjon m.m., sa han vde. Mange utfordrng Godstransport byområd en rekke utfordrng. D vanskelg å gjennomføre effektve levans på grunn mye trafkk vanskelge levngsforhold, samtdg mljøbelastnngen stor ford d opphold seg mange mennesk dsse områdene. Økt tlflyttng tl by gjør at d både Norge ells Europa behov for økt fokus på tltak kan bedre effektvten reduse mljøulempene. En utfordrng mdltd at d mange tlfell mangl skkkelge evalung når man test ut nye tltak for godstransport by. Oppnår resultat D gjør v noe nå, sa Jardar Andsen, senorforsk ved Transportøkonomsk Insttutt led d norske Straghtsolprosjekt. Han pekte på at problemene ofte lgg ulke system transportkjedene. Så langt vs prosjekt at transportopatørene spar åtte tl femten mnutt pr. pall d varene kan leves be- E gs1fokus gs1fokus

4 straghtsol stabbur tjent felles varemottak bufflag, sted for tl butkk. Indrekte effekt tdsbesparelsen m effektve opasjon, nye altnatve ruteopplegg m effektv flåteoptmalsng, redust ventd for sjåførene, m.m. Fremov d vktg å evalue resultatene, se på forhold mellom kostnad gevnst for deltagne, lage ulke forrnngsmodell m.m., sa Andsen. Reduste ventd, korte transttd, høye lastat pr. bl, bedre koordnng rurlast m.m. gjør at v kan reduse mljøutslpp nær shoppngsentra styre unna de vste trafkkøene, sa Lorvk. Effektvten opp Nlle-kjeden sne ca. 340 butkk reelt behov for å forbedre stt lstkksystem kjøpesentrene. D sa man ja tl å være prosjekt. ønsk at pne skulle bort fra butkkgulv, at levngseffektvten fra våre transportpartne skulle bl bedre. de oppnå økt synlgh datanformasjon sanntd gjennom hele lstkkjeden, samt statstsk grunnlag for å kunne forbedre levngene. I tllegg v klart mljøfokus, sa lstkksjef André Swensen. gått fra nærmest nt tl noe fantastsk, fortsatte han. Deltagelse prosjekt så langt gtt økt utnyttelse levngseffektvt tdsbesparelsen pr. pall redust fre mnutt på Stovsent. Korte stopp hos mottakne gjort at man unngår trafkkø. Nå skal v vurde om v skal fortste vde - kost/nytteblde, sa Swensen. Vekt Jan Ol Nlesen på Stovnsent sørg for skannng ved mottak bufflagrng levansene tl Nlle. Vanskelggjør effektvt Den høye konsentrasjonen butkk kjøpsentre gr svært gode mulgh for kostnadseffektve levng d transportørene tas aktvt når man planlegg mottaks. Man støt stadg på hndrng regulng vanskelggjør effektve levng. Faktsk opplev v at sjåfør må trlle pall ov 1000 m på noen kjøpesentre, sa trafkkplanlegg Jan Arld Torekoven Schenk. Han mente at tlgjengelghen for transportør må bedres, at svcenvå må opp at m synlgh transportkjeden når d gjeld ankomstmeldng, sporng m.m. vl kunne g part samarbed klare fordel. Naturlg vdeutvklng Steen & Strøm Norge fle år hatt stke fokus på levngseffektvt mljøtltak knytt tl bygnngsmessge forhold. Straghtsol-prosjekt nngår en naturlg del vår vdeutvklng på mljøområd. Ved vårt nye sent Åsane Bgen levngstlgjengelgh godt varatt. D en 500 m lang undjordsk gate tlhørende bufflagre, spesalhes m.m. H kan v ta mot 150 lastebl pr. dag. Dte skal g bedre transport tl fra sent, m effektve levans. I dag brukes gjennomsntt halvannen tme på lossng pr. bl. Den tden skal ned, sa eendomsdrektør Svre Østvold. Blandngspall en tdstyv! Behandlngen blandngspall tar lang td kostbart. D s fagspesalst Tje Menkud GS1 Norway t en tdsstude ved lag tl Stabbur på Råbekken Fredrkstad. Mens behandlngen en standardpall tar to-tre mnutt, tar den opptl en halvtme å ekspede en blandngspall. GS1 Norway tdlge år undsøkt kvalten på mkng elektronsk pakkseddel ved Coops lag Oslo ASKOs lag Vestby. Resultatene vste ovraskende stor andel fel for dårlg mkng. Den 20. septemb var turen komm tl Stabbur. H hadde man tllegg tl kvalts, fokus på ekspedng blandngspall. Sluttrapport 2013 Undsøkelsene utført GS1 Norway, nngår prosjekt hvor kjedene representt ved DMF deltar. D gjenstår en undsøkelse blandngspall varemottak. Dt skal en sluttrapport forelgge løp første halvår Blandngspall øk Blandngspall hos Stabbur kan for eksempel bestå lag levposte, surkål, makrell tomat, Nugatt bsknke! En slk pall tar mye lengre td å behandle ved ekspedng fra levandør mottak hos Fra begnngene ved Stabbur Fredrkstad fra venstre Tje Menkud (GS1 Norway) sammen Afqualla Fazal Roald Pt Aas (begge Stabbur). grossst. Problem at d faktsk blr stadg fle blandngspall. Blandngspall en stor tdstyv! Dte en frustrende utvklng. Dessuten kost d mye peng, s Menkud. På Stabbur på Råbekken for eksempel tre pson sysselsatt på heltd blandngspall. Med en stke drenng mot standardpall, oppnår man en helt annen dynamkk vareflyten. Henskten undsøkelsen ntopp å dokumente mkostnadene, legg han tl. lpall Hva altnatv? Lpall. I den revdte STAND005 d tatt nn bruk lpall for lfrekvente produkt ell produkt kort holdbarh. Lpne en høyde på 60 cm, blr behandl standardpall. Dte vl således reduse bruken blandngspall, bdra tl økt effektvsng vareflyt fra levandør gjennom grossst tl butkk. D nnebær klare besparels, s Menkud. Revsorgodkjent varellng På GS1s Standard Event bln oktob, sto ann revsjon varellng utført på prramm. D behov for standardste prosedyr kan godkjennes revsjonsarbed, s Ands Askevold, vseadmnstrende drektør GS1 Norway, deltok på møt bln. Fle de større ntnasjonale revsjonsene var tl stede på møt, stll seg postve. D vktg å gå vde dte arbed slk at revsjonsbransjen utform rnngslnj felles regelvk, s Askevold. Han pek på de bydelge kostnadsbesparelsene lgg varellng -teknolen. Ett eksemplene ble vst tl bln, gjaldt den amkanske sportskjeden C & A, gjennomfør to varellng år manuelt. D kost 10 mllon dollar årlg! Med -bast varellng reduses tdsforbruk opp mot 90 %. Dte gjør at tellng kan gjennomføres ofte, samtdg man kan spare enorme summ, s Askevold. 6 H forklar Ands Askevold fra GS1 Norway for workshop-deltagne hvordan GS1-system fung ved varemottak på Stovnsent. gs1fokus gs1fokus

5 lstc hub M effektv sporng Norsk offshore-utstyr contane Syng Norsk Syng Olje- gassbransjen enge om en felles standard for å oppnå bedre ovskt, sporng contane bast på /EPC. Første fase å mplemente en løsnng for selve contanen. I annen fase nkludes så nnhold contanne. LstcHub bast på åpne standard. GS1 dentfkasjonssystem valgt både for dentfsng selve contanne, for dentfsng de landbaste aktørene. I olje- gassbransjen handl d om bydelge beløp, selv promll gjør store utslag på bunnlnjen. LstcHub vl kunne nnebære besparels for hele bransjen på opp mot 70 mllon kron år, s Magnar Gregsen. Han lstkkrådgv Statol, led styrngsgruppen for LstcHub-prosjekt. Andre gruppen BP, Conoco, Phlps Talsman. GS1 Norway så deltatt faglg rådgv. 40 offshore-opatør på den norske sokkelen budsjt på 200 mllard kron pr. år. 80 prosent budsjt dre seg om levans svcjenest fra anlegg på land. Måtte ha én standard For ca. t år var man den stuasjon at fle opatør var gang egne system for sporng contannnhold. Da ble d gjennom dærende Oljendustrens Landsforbund tatt ntatv tl at man hell satte seg sammen en felles standard. Samme sgnal kom fra SINTEF D Norske Vtas. Partene nnså t hvt at den beste løsnngen var én ISO-bast standard, nkludte hele vdkjeden fra levandør tl opatør skr automatsk datafangst, lagrng utvekslng nformasjon sanntd for aktørene. D aktørene optmal ovskt, sporng gjennom bruk /EPC. I tllegg mulggjør den nye standarden en aktv samhandlng m effektve Mcrosoft Dynamcs Ax Ax ntnasjonalt ankjent -system levt levt Mcrosoft Dynamcs Ax ntnasjonalt ankjent -system levt Mcrosoft gjennom partne vden vden ov. ov. I tllegg I tllegg leves leves tlleggsfunksjonalt Mcrosoft gjennom partne vden ov. I tllegg leves tlleggsfunksjonalt partne. partne. forutsgbare levans, s Gregsen. Standardsngsarbed start på begynnelsen dte år. I mellomtden bransjeforbund endr nn tl Norsk olje gass. D ble ablt unkt samarbed, nok neppe hadde latt seg gjøre for eksempel USA, legg Gregsen tl. Bassfunksjon for bl.a. Åpen standard LstcHub bast på en fr åpen software, ISO-standard, anbefalng fra Gudelne 112 fra Norsk olje gass for bruk olje- gassbransjen. valgt Skal reduse kostnad å benytte GS1 Global Indvdual Ass Identdf (GIAI) for dentfsng contane, D mest vanlge utstyr transportes contane tl olje- gassnstallasjonene offshore ventl, rør, elektromotor land. GLN for å dentfse levandørene på pump. D så contane GS1 Norway høyt faglg nvå, nnhold treng kjøl frys, vært en svært nyttg bdragsyt for tempaturmåle. utvklngen standarden, s han. En stor del utstyr kostbart. Leeutstyr tl for eksempel borng brønn kan koste ca kron døgn. En m effektv dentfsng styrng vl kunne e den nye standarden offshore- Omfattende test bdra tl at leepoden kan reduses. D opatør, transportør, contan, utstyrslevandør supply-anlegg samme tlfell omløpshastghen på contanne, dag en led på på land. gjennomsntt 90 dag, s han vde. skal teste ut standarden på to contanlevandør nden, 0319 neste Oslo år. I skal Tlf: tes Norsk I forbedrng Syng omløpshastghen AS, Postboks på 95 contane anslår v gevnstpotensal på tene utvdes tl utstyrslevandør mllon, for den nye standarden dt følg full mplementng, s gjeld dentfsng contannn- Magnar Gregsen. hold dre d seg om mllon kron. Tne gjeld hele bransjen, s Gregsen. Standarden ablt gjennom unkt samarbed, s led for styrngsgruppen LstcHub Magnar Gregsen. Tlleggsfunksjonalt : Emal: - Bassfunksjon for for bl.a. bl.a. Tlleggsfunksjonalt : : Norsk Norsk Syng AS, AS, Postboks nden, Oslo Oslo - Tlf: - Tlf: Emal: gs1fokus gs1fokus

6 rfd journal lve! rfd journal lve! Nå må «gorllaene» Intessen for stor, men kke stor nok. D frustrende at så mange står på kanten juv nøl å hoppe ov. For d komm en kraftg akselende tornado. D rktg nok en rsko knytt tl hvt teknolprosjekt, men når d gjeld må gorllaene slppes løs. D sa Mark Robt, redaktør e Journal på Journal Lve! Europe!/Scandna, ble arrangt samarbed GS1 Norway. Konfansen strakk seg ov to dag slutten oktob, saml ov hundre deltage. Konfansen dekk -utvklngen en rekke globalt, særlg fokus på vdkjeden nnen handel, transport lstkk hovedvekt på jnbanransport sporbarh, ulke typ ndustr, romfart m.m. Spennende lønnt en global unk teknol svært spennende lønnme, fortsatte Robt. Han tok for seg utvklngen fra Auto-ID ble skapt Walmart start -mkng januar Lke t fulgte Tesco andre. Mange aktør kast så sne øyne på mulghene bød seg nnen passv UHF HF, aktv, system lokasjon sanntd. I dag tatt bruk en lang rekke sektor oppsktsvekkende resultat. I handelen brukes tl økt synlgh ovskt. slppes løs! D byr færre stuasjon tomme hyll, reduksjon svnn, bedre td tl kundesvce m.m. I sum økt fortjeneste m fornøyde kund, sa Robt pekte på at da Walmart 2010 start prosjekt -mkng jeans økte nøyaktghen på ovskten varebeholdnngen fra 65 tl 98 prosent, vst seg å være deell for ovskt ov farg størrels på plaggene. Spr seg spr seg ov hele vden. I Europa legg v bl.a. mke tl konfeksjonsprodusent Gry Web særlg legg vekt på å reduse tyv, samt å økesynlghen vdkjeden. Den fnske butkkjeden nnen damekonfeksjon Nasten Pukutehdas (NP) redust tomt-hyllen 30 prosent, kutt levngstd 70 prosent. raske enn strekkod, m anvendelge m automatske vsse sammenheng, sa han. Stk utvklng elektrobutkk, daglgvarebutkk, apotek, blforrnng vl følge Robt ta bruk de nærmeste årene. Dte vl resulte at prsene på dware vl f, ytelsene vl øke, software vl spre seg vl bl enkle å dstrbue. Når prsene reduses teknolen blr enkle å bruke, vl fle applkasjon bl levedyktge. vl bl skjøv bakov vdkjeden, lstkkaktør vl dele vl tl slutt nngå en ordnær nstallasjon enhv vrkh, slutt Mark Robt. > Vktøy for store gevnst vktg vktøy for økt effektvt store gevnst vdkjeden. Men d først kombnasjon andre teknol, for eksempel datafangst ved delng datanformasjon at de vrkelg store gevnstene komm. D sa Sgmund Ble Jensen, adm. dr. GS1 Norway ved åpnngen Journal Lve Europe!/Scandna. Dte en enestående arena for spennende busness-cases eksempl på best practce fra Norge, Skandna vden for øvrg. Mange gjort oppsktsvekkende forbedrng teknolen, del lærdom farng oss. Enkelte skap så vd for andre, ann Norsk Lastbærpool (NLP) skal ha honnør for stt arbed. Jeg takk Journal for samarbed om denne konfansen, samt sponsorene bdratt tl å mulggjøre så mponende arrangement, slutt han. Redaktør e Journal, Mark Robt adm. dr. Sgmund Ble Jensen GS1 Norway på Journal Lve! Europe, for første gang ble arrangt Oslo Skandna. EPCIS tl onlne tempaturlgng EPCIS (Electronc Product Code Informaton Svces) kan tl å motta nformasjon fra regstrng tempatur på objekt hvor dte vktg. Dte gjør at man kan benytte EPCIS tl onlne tempaturlgng, sa forsknngsled Eskl Forås ved SINTEF. Han presentte prosjekt gkk ut på å skre rktg tempatur på kjølt kjøtt und transport ved bruk brkk sensor EPCIS. EPCIS en hendelsesorentt tlnærmng gr svar på fre vktge spørsmål gjennom vdkjeden: Hva, hvor, når hvorfor? Dte så sentrale spørsmål når d gjeld sporng mat, sa Forås. Ovvåkng fsk mat Prosjekt fokuste på om d var mulg å knytte ovvåknng sporng fsk mat tl EPCIS-standarden. Mål var å teste onlnesystem for tempaturlgng sporng en vdkjede kjølt kjøtt. EPCIS for onlne tempaturlgng sporng ble test und transport lammekjøtt ov en dstanse på 800 klom. For hv enkelt brkke ble d skapt en EPCIShendelse hvt tende mnutt, sa Eskl Forås, SINTEF. GPS D ble brukt -brkk EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 ntegrt tempatursensor. Kommunkasjonssystem besto lese lessone på 6 x 1,5 m GPS-antenn. GSM/GPRS-bast kommunkasjon ble benytt for ovførng tempaturdataene. Tempaturen skulle kke være ov 0 grad, kke f tl m enn 1,7 mnusgrad undves. Dataene ble ovført tl EPCIS for tempaturlgng. Vellykk prosjekt Und transporten hadde v ovskt ov gafsk lokasjon tempatur sanntd fra lesnngen -brkkene, sa Forås. For hv enkelt -brkke, ble d skapt en EPCIS-hendelse hvt tende mnutt når tempaturdataene ble lest. Prosjekt var vellykk, vs at man kan benytte EPCIS for å samle hendelsesnformasjon om tempatur for ovvåknng, sa Forås. > > E 10 11

7 rfd journal lve! rfd journal lve! H blr d store gevnst! Fnsk ssu jnbanmnal Trafkvk Svge sats for på nformasjonsutvekslng gjennom Electronc Produkt Informaton Svces (EPCIS). D skal g godstransport t ov hele land økt skkh, kvalt effektvt. Nå arbed man for en europesk løsnng. Nøkkelen tl suksess bruk åpne standard. Mens d svenske Trafkvk sats på faste -lesnngspunkt, fnske VR Transport valgt en løsnng bast på lesnng håndholdt PDA på jnbanmnalene. Felles for begge bruken Electronc Product Code for datafangst. I Svge d omkrng klom jnbane hvor Trafkvk e klom. D regstrt omkrng tvn fordelt på ulke opatør Svges Järnvägar (SJ) den største. Omkrng 35 t opes både nasjonalt ntnasjonalt, d så ntnasjonale aktør benytt d svenske jnbanent. I dag d nstallt omkrng 150 regstrngs- lesnngspunkt for, skal økes tl 600 løp de neste to årene. Da skal så vktge hne- landtmnal være nkludt satsngen. H blr d store gevnst, sa han. Gr økt effektvt sats på ford teknolen gjør d mulg for een nfrastruktur å gjøre vedlkehold m effektvt, topatørene tl enhv td full ovskt kan bedre admnstre flåten vnmatell. Lstkkaktørene kan dessuten hele tden følge hvor vn befnn seg, samt spore vn gods. Mottakne kan dessuten få estmt ankomsttd, sa Gunnar Ivansson. Han vært strategsk rådgv Trafkvk, drv eg konsulent. Ivansson hadde trle dag Oslo først holdt han foredrag på Transport & Lstkk- 12 GS1 skal ha takk for god støtte bdrag på standardsngs, sa Gunnar Ivansson. konfansen, dagen t gkk turen tl den skandnske -konfansen. 100 prosents lesnng -lesnng gjør d for eksempel mulg å dekke varmgang, vbrasjon andre gryende vnskad, man kan vkste tltak på tdlg tdspunkt. D bdrar tl å forhndre ulykk, sa Ivansson vste tl at -dektorene var plasst tre m fra sknnegangen. D foratt målng på t en fart på klom, resultat var 100 prosent lesnng. System bas seg på passv UHF-teknol (ISO gC). Lokomotvene tllegg GPS. Europesk behov Men v opplev at prosent jnbanevnene Svge komm fra andre europeske land. Dfor d stkt behov for en europeske -standard en standard for utvekslng nformasjon. D gjørende å bruke åpne standard for å lykkes ablngen effektvt felles system. Dfor henvendte v oss tl GS1. EPC-koden GIAI, EPCIS gr oss svar på hva, når, hvor hvorfor, fortsatte Ivansson. Automatsk datafangst ntmodal transport på jnbane, hn på ve gr således spennende mulgh skte på bedre sporng, styrng, regulart effektvt, samt reduste mljø- klmabelastnng, sa han. Hn nnlandstmnal System gr bydelge gevnst for hn nnlandstmnal. Tstene m rktg sammensatt enn tdlge, nformasjonen om tst de enkelte vn bedre, man spar mellom mnutt pr. tst hnen man effektv admnstrasjon sporng contane vn. To plotprosjekt for Volvo vs bydelge gevnst for part. Trafkvks gevnst lgg tdlg sporng skad på vnmatell, le vedlkeholdskostnad, rktg sammensnng tst korrekt regnng kostnad. For godskund d vktg at d ablt system kan anvendes en ntegrt ntmodal transportkjede. de at man kan admnstre spore vn frakt på tvs Europa. Dte gr le fraktkostnad, redust mljøutslpp korrekte regnng. Suksessfaktor åpne standard Nå d opp tl marked å benytte seg de mulghene tlbys, samtdg utvkle nye svce- forrnngsmodell. Suksessfaktor åpne standard samarbed GS1, samt at d ablt europesk ntvk. På sste møte London var d representasjon fra hele 20 land, så ntessen stor voksende. GS1 skal ha takk for god støtte bdrag på standardsngs, sa Ivansson. gs1fokus Jeg stolt d v fått tl. Nå skal v begynne å tjene peng på system, sa Mkko Särkkä lstkkdrektør VR Group, den fnske statens jnbane 2500 ansatte en omsnng fjor på ca. 600 mllon euro. Jnbanevrkhen undlagt VR Transpont ansatte en omsnng fjor på 1,4 mllard euro. Hv dag 450 godst, 310 passasjt, 890 lokalt på sknnene, tllegg tl t passasjt tl Russland. Rangngen på tmnalene foregår nå håndholdte PDA-. Akselende utfordrng hadde akselende utfordrng rangng på stasjons- tmnalområd sammensnng tst. Skftng flyttng jnbanevn ble hovedsak gjort manuelt, en stor del de ansatte brukte tden på å admnstre rangngen. D manuelle arbed tok lang td, mulghen for menneskelge fel var hele tden tl stede. ønsk å rasjonalse manuelle prosess, mål var å øke automatsngsnvå effektvten hele rangngsprosessen, sa Särkkä godsvn ble valg for admnstrasjon godsvn, gjennom teknolen å kunne able m effektve opasjonelle prosess tmnalområdene. D skulle legge grunnlag for bedre styrng sammensnng t, vde bedre admnstrasjon lokasjon, lastestatus, skad på matell vedlkeholdsbestllng. de ønsk man å kunne øke kundesvcen gjennom å tlby daljt nformasjon tl kundene om ankomst for gods når. Und planleggngen beslutt v at alt rangngsarbed skulle sentralses tl fåtall sted. Penn blokk ble statt PDA blr brukt tl å regstre sanntdsnformasjon tl bruk ntnt for ekstne aktør transportkjeden. Kvalten v opp- gs1fokus Mål å øke automatsngsnvå effektvse hele rangngsprosessen, sa Mkko Särkkä fra VR Group. nådde på nformasjonen vste på kort td at rskoen for menneskelge fel forsvant helt, sa han. Nye kundeapplkasjon bltt aktvt, bast enten på -brkk ell ntntnformasjon. kan g kundene nformasjon ved ankomst på endestasjon levngsnformasjon sanntd. Kund kan samarbed VR Transpont utarbede rangngsordre. samt lokomotv utstyrt -brkk. Håndholdte -lese blr brukt på tmnalområd, d utarbed applkasjon for aktør kan være å styre rangngen, samt for regstrng vedlkehold hjulskad vnvask. Ved bruk -brkk -håndtmnal ute på tmnalområd knytt tl vårt eksstende admnstrasjons- ledelsessystem, oppnår v høye effektvt. D bltt mndre manuelt arbed, v sanntds nformasjon for nvolvte aktør. Valgte EPC GIAI Forbedr sanntdsnformasjonen I begynnelsen var utfordrngen å fnne en korrekt global standard for -system. Gudelnes på europesk nvå var gått ut på dato. Ett en dal andre nasjonale jnbane, bestemte v oss or å mplemente GS1s EPC-standard. valgte EPC Gen2/ISO C, en passv GS1 Global Indvdual Ass Identf Numb (GIAI), fortsatte Särkkä. I dag hundre prosent godsvnene Håndtmnalene en rekke funksjon de les rapport rangngsordre, les oppdat sammensnng t skad på vnene, rapport restrksjon tl system, rapport vnbevegels lokasjon sjekk om tst klare for gang. Fremov skal v nst fle -lese langs sknnegangen for å forbedre sanntdsnformasjonen, slutt Mkko Särkkä. Samspll kundene 13 E

8 rfd journal lve! rfd The Amcan Dream! Stuasjon tomt--hyllen redust tl gjennomsntt und én prosent. Varepåfyllng skj gjennomsntt nnen d gått t mnutt! Varellng skj på mnutt. Lønnhen økt d bydelg redust turn-ov arbedsstokken. admnstrasjon varebeholdnngen butkkene. D start en håndfull butkk, prosjekt vste raskt så postve effekt at antall nvolvte butkk ble økt tl Nå bruk 150 butkk -teknolen, fle skal d bl. D ngen tvl om at konfeksjons Amcan Apparel Los Angeles lykkes ut stt -prosjekt. Konsn ble ablt 1998, produs ca. en mllon plagg uken. I 2003 åpn man sne egne butkk. I dag d 254 butkk 20 land, d planlegges rask ekspansjon de neste tre årene. eksport tl tl Kna, sa Krs ane. Han vært sentral konsns -satsng, drv nå egen konsulentvrkh fortsatt tlknytnng tl Amcan Apparel. hadde mange utfordrng ovskten ov varebeholdnngen var kke nøyaktg nok, v sl tomt--hyllen-stuasjon, tyven burde vært bedre ntnt svnn var for høyt. Kort sagt v ønsk totalt å få tl en bedre ovskt, sa ane. Plotprosjekt Selskap start opp plotprosjekt nnen for bare tre år. Bakgrunnen var ønsk om bedre ovskt, Amcan Apparel benytt GS1 Standard en effektv problemløs Man oppdag at tng syntes tungvnt ressurskrevende, d ble satt på en kostbar ventelste kunne løses effektvt. System mplementt fra mottak fra fabrkk, følg vdkjeden frem tl salgspunkt butkk. Informasjonen fra ulke del -system knytt tl ledelses-dashboard hele tden aktuell nformasjon. Når ordre komm fra våre butkk, v dstrbusjonssent om d fra en «butkk» ell kke. Hvs ja, blr ordren sendt tl en mkestasjon. H man speselle mkeprnte, tllegg tl å prnte nformasjon, så forar kodng brkken, så blr plasst på plaggene. Informasjonen blr lest ved ankomst tl butkk, t opp mot bestllng. Er d var hast å komme på plass hyllene, dsse flagg speselt. Hvtt, oransje rødt På skjmen følges hvt enkelt salg butkken nøye for å påse at d tfylles raskt. Ovskten delt nn fargeområd hvtt felt for tomt--hyllen fra t tl seks mnutt uten tfyllng, oransje felt fra seks tl 20 mnutt rødt fra 20 mnutt oppov. Rødt felt kke akseptabelt, alarmen tl å gå, fortsatte ane. System gr hele tden god ovskt ov varebeholdnng butkk. Dte skj ved skannng var butkk lag hv uke, nformasjonen h sammenholdes daglg salgsnformasjonen fra kassene. Engasjement ansatte stort postvt. Er d aktuelt ovflyttng tl andre butkk, forskr mange seg om at d så en -butkk. Hvs kke, tru de å s opp d faktsk så skjedd! d seg om hele 75 prosent. Ved bruk begge teknol samtdg var reduksjonen ov 25 prosent m effektv enn EAS alene. Den kraftge nedgangen svnn var en uvent gevnst for oss, sa ane. Svnn sank drastsk Nyttg lærdom anslår at ca. 60 prosent svnn skyldes ntne tyv, skad oppstår vdkjeden, fel prosess lgnende. Å kombne EAS (Electronc Artcle Survellance) resultte at våre mest belastede butkk opplevde at ntnt svnn sank m enn 50 prosent noen sted drede -prosjekt gtt mye lærdom, ane gjne lær bort tl andre. >> Man skal vte hva man vl oppnå -prosjekt, d vktg å starte d små. >> Ikke undvurd vden datanformasjon. >> Ikke heng deg opp kostnadene pr. brkke ann utstyr. Tenk hell på hva tapt salg, svnn tyv egentlg kost. Inspr tl å gå vde D dre seg kke om drekte tltak for å løfte salg, men snare om å ta ut gevnst fra en m effektv skre vdkjede legg tl rte for økt omsnng økt fortjeneste. gjort mye spennende oppnådd raske resultat. D nspr tl å gå vde, først køen står utvdelse tl så å omfatte skjeden, sa Krs ane tl slutt. Ikke heng deg opp kostnadene pr. -brkke. Tenk hell på hva tapt salg, svnn tyv egentlg kost, sa Krs ane. gs1fokus flagg: colourbox 14 gs1fokus E

9 rfd journal lve! rfd journal lve! forrnngsradar Arbus-konsn ponér på bruken, bruk teknolen en forrnngsradar en rekke sammenheng: Vdkjede, laghold, transport, fly vedlkeholdsarbed. Aktv passv sørg for at sanntdsnformasjon styres gjennom en felles softwareplattform, gr grunnlag for effektv lstkk ledelse. -prosjekt fordelt på 15 undprosjekt, start opp for fem år. De skulle bare ha vsst hva v funn forbedrngspotensal denne poden. I flyndustren handl d om store peng, selv én prosents resultatforbedrng handl om mllard, sa Carlo K. Nzam. Han led prosjekt fokus på synlgh vdkjeden bruk Arbus. En vktg nøkkel mkng komponent nøkkelen tl resultatforbedrng. en bransje hvor d konstant press på kontnulg forbedrng nnovasjon. D bakgrunnen for de prosjektene gangsatt vekt på synlgh vdkjeden, målbarh, forrnngsprosess kostnadsbesparels, fortsatte Nzam. Arbus benytt GS1s standar for dentfkasjon de ulke objekt. Han pek på at økt synlgh vdkjeden handl om raske sere gjennom dataautomatsng, på lengre skt å vnne gjennom kontnulg forbedrng. Økt synlgh vdkjeden en forutsnng for å kunne forbedre måt man jobb på, kan bdra tl kostnadsreduksjon. Nvå synlgh målbarh gjør størrelsen på mulge kostnadsreduksjon, v konstat at -mkng lovende vktøy denne sammenheng, sa han. Synlgh gjennom Nzam vste tl følgende gevnst gjennom økt synlgh vdkjeden bruk : Strategske gevnst > > Sanntds synlgh automatsk oppdatng hendels gjennom hele vdkjeden. > > Enestående høyt nvå for nformasjonsnøyaktgh. > > Flytt tl en dgtal «fly by wre» vdkjede. Prosessgevnst > > M effektve automatste prosess korte syklske td, mndre nventar. > > Økt effektvt på forrnngsprosess mndre vk. > > Økt synlgh delkjed mndre paprarbed, le kostnad. > > M automatsng behov for mndre manuelle ntvensjon, økt produktvt. Forrnngsgevnst > > Reduksjon nventar eendel. > > Økt arbedsproduktvt enkle å unngå kostnad. Gevnst på mange områd Nazm pekte på at -satsngen gr gevnst på mange områd: > > I vdkjeden dre d seg om sanntds levngsbekreftels. de global automatst transportsporng, økt tspørselsstablt økt synlgh nventar. > > Innen lstkk dstrbusjon d automatsk datanngang sporng, raske prosess, m effektvt økt styrng nventar. > > Områd montng nå automatsk datanngang, m nøyaktg effektv konfgurasjon attestasjon, raske gjennomløp. Resultat slanke m konkurransedyktge forrnngsprosess. Både våre skostnad flyenes opasjonskostnad går ned, sa han. «Busness radar» Arbus s på nøkkelvktøy for å oppnå kontnulge forbedrng. en ntegrt total vdkjedlnærmng bruken gjennom forrnngsprosess gjennom t prosjekt. Arbus arbed aktvt fly, vdkjed partne for å utvkle tlnærmng maksm gevnst tl part. samarbed store partne, standardsngsorgansasjon myndgh for å skre ntopasjonelle -. Arbus bruk en «busness-radar» for å hjelpe tl å bygge en dgtal «fly by wre»-ovblkk ov vdkjeden tlhørende forrnngsprosess, sa Carlo K. Nzam. Resultat ved bruk Nytt-GS Blad:Layout :34 GS1s Sde standard, 19 slanke m konkurransedyktge forrnngsprosess, sa Carlo K. Nzam Arbus. foto: arbus s.a.s.2012 / e X m company / h. gousse gs1fokus gs1fokus

10 handelskonfansen handelskonfansen Suksessnøkkelen økt effektvt vdkjeden Norske forbruke spart mllard kron på at partene daglgvarebransjen fellesskap sats på GS1 standard system for effektv vareflyt gjennom vdkjeden. Nå d byggevarebransjens tur. H potensal mnst én mllard kron. Og andre komm t. D sa adm. dr. Sgmund Ble Jensen fra GS1 Norway på Handelskonfansen 2012 da fokus ble satt på effektv forrnngsdrft effektv vdkjede. nn ell forsvnn Dte vs hva kan oppnås gjennom aktvt samarbed bruk åpne, globale standard fortsatt Jensen. Han pekte på at Norge stt d europeske førs når d gjeld å ta ut gevnst på datafangst datautvekslng standardst datanformasjon hele vdkjeden. må ha effektve vdkjed. må ha lønnh bunnen. D handl om vnn ell forsvnn, fortsatte han. Må utfordre potensalene må ha hundre prosent fokus på lstkken utfordre potensalene. Nøkkelen hele tden å være sulten på m utvklng effektvt, sa Gre Ovang fra Asko Nord. mye å lære daglgvarebransjen. Nå skal v byggevarebransjen begynne å ta ut potensalene. D blr spennende, sa Knut Strand Jacobsen fra Byggmakk. L prs = god kvalt Mange tror at le prs god kvalt kke kan høre sammen. De tar fel. Ved å hente ut store gevnst fra stadg m effektv lstkk, d ut mulg, sa Ole Robt Retan fra Retangruppen da panel dskute fremtdens forbruk butkk. Suksess for Handelskonfansen Ingen tvl om at Handelskonfansen populær. Med aktuelt, ntessant engasjende prram var de 400 deltagne fornøyd. Man tok for seg norsk handel anno 2012 fokus på utvklng, hvordan vnne forbruken, vde hvor gullkundene befnn seg, lokale marked, hvem lykkes hvorfor, m effektv vdkjede mkevarebyggng. Annen sesjon handl om fremtdens handel dgtal handel markedsførng, dgtalsng, dgtale kanal fremtdens butkk fremtdens forbruke. Arrangør konfansen var rke GS1 Norway. 348 mllard omsnng Butkkhandelen omsatte fjor for 348 mllard kron, en øknng på 2,9 prosent fra år før. Men kke lke fornøyd. Mens daglgvarehandelen gjør d bra øk omsnngen ca. seks prosent, opplev faghandel koskmarked stllstand nedgang gjennom fle år. Mye årsaken lgg bransjegldnng. D mllard på vandrng følge rke d mllard lgg bransjegldnngspotten hvt år. Mange prøv å ta omsnng fra andre, ntovnne daglgvare, supmarked, sport elektronkk. s ells at de store bransjene fortst å ta større andel daljhandelens omsnng. Gullkundene fnn v Raland, Oslo Akshus de mest kjøpestke fylkene. Tøff konkurranse jag kund hele tden. Hv dag en kamp. Kundens valg skj butkkene. kjøpmenn må være sultne. D gr oss en stk kraft marked, sammen en utrolg effektv lstkk, sa Tommy Kornelussen Norges. nok sovn ltt på post. må være m kreatve ha evne tl å fornye oss raske, sa Ola Strand Coop lov spennende forbedrng fremtden. Sportsbransjen voks seg stadg større. Men d sko klær øk mest. Folk lk å kle seg sporty, v mot trend, fre årstd, sa Espen Bråthen må ha lønnme vdkjed. D snakk om vnn ell forsvnn, sa Sgmund Ble Jensen fra GS1, h sammen Knut Strand Jacobsen fra Byggmakk (t.v.) konfans Yngvar Numme. Gresvg undstrek bydnngen omdømme kundlfredsh. H står svce, kunnskap kvalt helt sentralt. ktg kompanse Kompanse ute butkkene helt gjørende for nmonopols fremtd. Satsngen på kompanseoppbyggng var nødvendg gtt klart postve resultat, sa Elsabh Hunt. Mange bør gjøre nmonopol, sa Pål Rasmus Slsh fra Norsk Kundebaro- E Rema 1000 vant handelsprsen Rema 1000 kår tl års handelsbedrft. Admnstrende drektør Ole Robt Retan ble tldelt prsen und Handelskonfansen 2012 Oslo. Rema 1000 en vdg vnn Handelsprsen De ov td vst at de best bransjen når d komm tl nntjenng, noe så komm des svært fornøyde franchsake tl gode. I tllegg Ole Robt Retan en svært god ambassadør for bransjen, s vseadmnstrende drektør Ands Askevold GS1 Norway, på vegne juryen. Juryen skrv vde sn begrunnelse at REMA 1000 forblde stjne daglgvare-norge, at de fornøyde kjøpmenn tjen godt, at de vunn prs for både markedsførngen arbedsmljø, tllegg tl at kjeden tar skkkelg samfunnsansvar. Samtdg fyll kjeden de økonomske krtene legges tl grunn kårngen. Denne prsen heng selvsagt høyt for oss byr mye for REMA D å kåres tl den all beste fnalst IKEA, Plantasjen vår dyktge konkurrent KIWI, gjør oss stolte, motvte enda m på hugg for fremtden, s admnstrende drektør for REMA 1000, Ole Robt Retan. De andre nomnte tl års prs var: Kremmhus, XXL, IKEA, Jula, KIWI, Plantasjen, ta, Krh Optkk, Carlngs Apotek 1. H fra tema effektv forrnngsdrft effektv vdkjede. Fra venstre Knut Strand Jacobsen fra Byggmakk, Sgmund Ble Jensen fra GS1 Norway, konfans Yngvar Numme, Thorbjørn Thee fra ICA Gre Ovang fra ASKO Nord. gs1fokus gs1fokus

11 handelskonfansen smart strøm m, undstrek bydnngen godt omdømme høy kundlfredsh. Selg du kaffe, må du så tlby en stemnng ved, sa Svre Flåkjær fra Hkules Captal drv kaffekjeden Espressohouse. Selskap 140 kaffebar Svge sats nå på Norge men potensal t vdens mest kaffedrkkende land bydelg. Spennende fremtd Mulghene nnen dgtale handels spennende. Noe ovraskende d at nthandelen år forventes å gå ned to prosent lgge på ca. 44 mllard. D først gang man målt en slk nedgang. Nthandelsaktvten fortsatt stor, noe ndk at v handl for mndre beløp pr. gang enn tdlge. Dgtale nthandel komm for å bl vl øke. blr m m dgtalst. multkanalkund må legge multkanalstrateg. må dfor tenke ntegrasjon fyssk butkk på sømløse, sa Ped Inge Furush fra Handelshøyskolen BI. Sannhens øyeblkk Hvordan skape gode lønnme kund? Jo, kundeorentng, gode møteplass, nnfr forventnng Men slag om kundene står på butkkgulv d noen vktge sannhens øyeblkk gjne gjør om kunden komm tlbake ell kke. Ta for eksempel hun leste om bllg produkt en kundes, dro 30 klom for å kjøpe så var d utsolgt! Hvlke tank gjorde hun seg? Ell han kjøpte hjemmeelektronkkanlegg en montør ble hjem sørg for rktg nstallasjon? D den emosjonelle opplevelsen gjør, sa Pål Ødegård Accenture. Engasjement dal må være på de stedene kundene, dfor må v ha en mks kanal styrk egenskap, la Furush tl. Opplevelse skapes gjennom ansattes engasjement dal, sa Harald Nlsen fra Skap en magsk møteplass D sa hotelle Pt Stordalen Choce Scandna på Høstkonfansen. Stordalen kjøpmannsblod årene, var de 24-årng sentled ved Cty Syd Trondhem. Men d ble t hvt hotellbransjen. D vært en suksess, men Stordalen legg kke skjul på at d gått ltt opp ned takt ulk krs. Men dårlge td gode td tl å tenke seg om, fortsatte han pekte på bydnngen å samle de rte menneskene rundt seg så de kan m enn han selv. D vktg å ha troen bygge en kultur. Da kan man trekke sammen rktg rnng vse at d mulg å være annledes skape noe nytt spennende. Så må d være en real porsjon mot begestrng ells blr d magre sak, sa Stordalen. Hans råd tl daglgvarebransjen : Skap en magsk møteplass, få tak de rte menneskene konsepttenknng. De kan skape d magske, vl alltd være front. Norsk handel anno 2012 mange utfordrng. H nnlednngsdebatten fra venstre Tommy Kornelussen fra Norges, Elsabh Hunt fra nmonopol, konfans Yngvar Numme, Margrhe Sunde fra Boots Ola Strand fra Coop. Steen & Strøm så for seg at dgtalsngen så økende grad vl fnne veen nn den fysske butkken. Retans tunnel Jeg drømm om en tunnel hvor kundene kan rulle gjennom sne handlevn bl belast sne kont, sa Ole Robt Retan humorstsk la tl at dgtalsng komm for d fyssk handel mange kke leng oppleves spennende nok. Teknol fantastsk vrk. Da forvent kundene at så butkkene vrk. Fysske butkk dgtale butkk vl smelte sammen, men den tradsjonelle butkken vl nok kunne leve godt lang td ennå, sa Retan. God kultur skap resultat, kke bare peng! må lære deg å takle tap d gr god lærdom. D går opp ned h vden går samme rnng, d mn farng at d ofte dukk opp spennende mulgh andre vevalg. E Får man tl dte, d masse mulgh både daglgvare- hotellbransjen fremov, sa han slørte at tross hotellsuksess han aldr slutt å drømme om kjøpesent Og den drømmen gkk oppfyllelse noen dag tpå da Stordalen sammen andre nvestor kjøpte Sektor-gruppen. Skap noe magsk, var oppfordrngen fra hotelle Pt Stordalen. Dgtale strømmåle unk dentfsng fra GS1 Kraftbransjen Norge skal gå ov tl nye dgtale strømmåle, gjør d mulg automatsk lesnng drekte nformasjon om forbruk tl kundene. D dfor vktg at hv enkelt strømmål en unk dentfsng, at strømmålne tlhørende komponent skal ha strekkode forenkl automatsk datafangst ved nstallasjon vedlkehold. Eng Norge, bransjeforenngen for lands eng ga GS1 Consultng oppdrag å vurde hvlk nummsystem hvlken type strekkode egn seg best for å bdra tl ovskt ov måle komponent bruk. Identfses GS1-numm Kraftbransjen god farng bruk GS1s nummstandard for dentfsng målepunkt. System ble nnført for t år, fungt svært bra. Når ntene nå skal nnføre anste måle styrngssystem (AMS) frem mot 2017, ønsk v at de enkelte strømmålne tlhørende komponent skal dentfses GS1-numm, s Bnd Haukland. Han rådgv BKK Nt Bgen, stt arbedsgruppen for AMS. Haukland vært sentral utarbedelsen krspesfkasjonen for å skape fremtdsrt system bast på åpne, ntnasjonale standard. Smart Strøm Innen utgangen 2015 skal 80 prosent lands strømkund få nye, dgtale strømmåle. Innen 1. januar 2017 skal strømkund Norge ha skft strømmålen sn tl anste måle styrngsystem (AMS). Eng Norge valgt å k d nye målesystem for Smart Strøm. Smart Strøm gr kundene bedre styrng forbruk stt, d gr samfunn bedre forsynngsskkh på skt så klmagevnst ford v komm tl å bruke eng m effektvt. Kunden slpp å lese strømmålen sn, nformasjonen går automatsk tl eng, kan leses kunden f.eks på ntnt ell eg dsplay. Økt automatsng redus mulghene for menneskelge fel ved fakturng. Kunden kan kjøpe strøm bast på eksakte målng tme for tme d man ønsk d. Smarte strømmåle vl bdra tl å bedre forsynngsskkhen, ford kundene større grad mulgh tl automatsk å reage på prssvngnngene marked. Smart Strøm vl d føre tl m fleksbelt strømforbruk, vl kunne g bedre utnyttelse kraftsystem. D klare fordel både for kundene engene, s Haukland. Dgtalsng strømmåle gr klare fordel både for kund eng, s Bnd Haukland BKK Nt. Stor jobb D 2,2 mllon prvathusholdnng Norge. I tllegg komm bedrft, nsttusjon hytt. Kostnadene på par tusen kron pr. kunde. Dte bales ov ntleen, fordeles ov fle år. D antydes en ekstra kostnad på t øre pr. klowatttme, ell mellom hundre to hundre kron pr. år. Totalt snakk v om nvestng på fem seks mllard kron for hele land. D blr ltt en jobb, komment Haukland legg tl at for hans, lands nest største skal ca strømabonnent ov d nye, dgtale system. GIAI Datamatrx D vktg at hv enkelt strømmål en unk dentfsng. valgt å gå for GS1 Global Indvdual Ass Identf (GIAI), en struktur for senummng objektene skal dentfses. Hva strekkode på strømmåle tlhørende komponent? De skal ha en strekkode forenkl datafangst ved nstallasjon vedlkehold. valgt GS1 Datamatrx. D stlt strenge kr tl lesbarh strekkodene utstyr en levd på 20 år, kan være nstallt utendørs, s Bnd Haukland. gs1fokus gs1fokus

12 brødrene dahl brødrene dahl Automats rør- plag GS1-system Antall fel varemottak skal reduses tl en tredjedel. Skannng helpall skal kutte behandlngstden opptl 75 prosent. Tden fra varemottak tl varen tlgjengelge for selg skal kuttes opp tl 50 prosent. Avdelngssjef lstkk Ingar Bystrøm lstkksjef sentrallag Øyvnd Bg satt seg store mål for ombyggngen automatsngen rør- pfunksjon bruk GS1-system. Dte noen målene tl rørgrosssten Brødrene Dahl AS, forbndelse store bygnngsmessge utvdels skal effektvse vare- nformasjonsflyten vdkjeden for VVS-, VA- ndustrmatell. Sentralt planene står automatsng rør- pfunksjonen skal nn nytt høytlag. de skal elektronsk varemottak, bast på GS1 Norways standard system, mplementes. Defnte standard Sentralt står elektronsk pakkseddel skannng gods ved varemottak. fått defnt standard for enhlg dentfsng mkng F-pak (forbrukpaknng), D-pak (daljstpaknng) T-pak (transportpaknng/pall) VVS-bransjen Norge, s lstkksjef Øyvnd Bg ved sentrallag på Langhus. Dte forenkl både produktdentfsng nformasjonsflyten, mkngen hos produsent/levandør, forsendelse ved transportør/spedtør varemottak hos grossst, butkk/lag, håndvk anleggsplass, s delngssjef lstkk Ingar Bystrøm. Brødrene Dahl FAKTA PPBrødrene Dahl AS ble ablt Danmark 1866, kom tl Norge I 2004 ble kjøpt franske Sant Goban, t vdens ledende ndustrkonsn ansatte 64 land en omsnng på ca. 41 mllard euro. PPSelskap ledende nnen rørprodukt for VVS, VA, ndustr andre nærlggende, teknske fagområd. PPNorgeskart nndelt 11 regon 54 svcesentre, sentrallag på Langhus Sk kommune. H d vrkh 24 tm døgn fem dag uken bl utgående hv dag. Brødrene Dahl AS konsn hadde fjor en omsnng på 4,9 mllard kron. Profesjonell spll Da rør- pautomatsng kom på dagsorden, var d naturlg for oss å kontakte GS1 Norway klart dokument hvordan vdkjed effektve veldrevne GS1s standard system. opplevde ut profesjonelt mljø, sn kompanse farng var en dyktg spll prosjekt. svært fornøyd standarden nå på plass for vår bransje, s Bystrøm. E Brødrene Dahl AS ledende nnen rørprodukt for VVS, VA, ndustr andre nærlggende, teknske fagområd. I fjor var omsnngen på 4,9 mllard kron. Grunndata gjørende kke funn opp hjul på nytt. brukt standard dag brukes stor suksess både daglgvare- bygg- møbelbransje fortst han. For at mkngskonsept skal kunne gjennomføres VVS-bransjen, forutstes d at rutn for utvekslng nødvendge grunndata mellom aktørene vdkjeden på plass. D Norske Rørgrosssts Forenngs (NRF) egen produktdatabase skal anvendes for tlgjengelggjørng grunndata bransjen. Er grunndataene gode nok? Gode grunndata en suksessfaktor, d behov for forbedrng. Dte v tatt opp NRF, fulgt prosjekt ntesse sgnalst at de vl splle på lag fremov. De gangsatt prosjekt for å vdeutvkle bransjens produktdatabase s Bystrøm. startfasen, fremov d vktg å vdeutvkle standarden kvaltsskre grunndata. Med nnkjøp produkt tl sentrallag fra produsent ov hele vden d mye jobb står foran oss. Men levandørene postve de s så lønnhspotensal sn lstkk, legg Bg tl. s dfor frem tl tt samarbed våre produsent tden komm. NRF- GTIN-numm Standarden utarbed, forutst at forpaknngsnvåene F-pak, D-pak T-pak defnes for produktene. F-pak kjennegnes ved at d denne enhen forbruken kjøp VVS-butkken, hos håndvk ell entreprenør. D-pak T-pak går und begnelsen yttemballasje. Dte lstkkenh ved forsendelse vdkjeden. D skal tlstrebes at F-pak dentfses både NRF-numm GTIN (Global Trade Item Numb), gjne så produsent/levandørs eg varenumm. NRFnumm mkes klartekst GTIN mkes klartekst strekkode. Mnste paknngsnvå F-pak dentfses bransjens NRFnumm. Dte numm anbefalt dentfkasjon produkt daglg handel mellom aktørene vdkjeden. Dte gjeld særlg d kommunkasjon foregår muntlg ell ved manuell kommunkasjon (telefon, faks, butkk, nthandel c.) D dentfsng kommunkasjon foregår helt elektronsk (EDI, XML, strekkodeskannng c, men kke nthandel) skal GTIN-numm. D samme gjeld ved kommunkasjon på paknngsnvå større enn F-pak. De enkelte produktnvå dentfses GTIN. D forutstes at produktenes paknng tldeles egne GTIN strekkodemkes t nærme regl. Større konkurransekraft Sentrallag står nå foran en stor utvdelse. Ved utløp 2013 skal ann nytt høytlag på 7800 kvadratm 25 ms høyde plukk fem høyd stå klart. D byr saml nneareal på kvadratm uteareal på kvadratm. H komm så bydelge lstkknvestng d nye automatske rør- panlegg. Totalt d en nvestng på 450 mllon kron gjøres forbndelse utvdelsen. Dte vl by økt effektvt, gr lstkkfunksjonene økt kvalt større konkurransekraft, s Øyvnd Bg. skal utvkle konsept vl styrke vdkjeden oss selv. Standarden for dentfsng mkng produkt VVSbransjen en god spennende begynnelse, s Ingar Bystrøm. Med dte v lagt tl rte for å doble kapasten hva angår laglagte produkt på sentrallag, slutt begge. gs1fokus gs1fokus

13 transport & lstkk Endr levngstd bydelge besparels Dstrbusjon utgjør majorten kostnadene utgående varestrøm. Når transportkostnadene økte kraftg sjåførene stod tusen tm kø, beslutt ASKO seg for å ta affære. Resultat ble vellykk prosjekt varelevng på tdspunkt hvor trafkken på veene lten. D gtt bydelge besparels. ASKO Norgess grossst, så lands største grossst. Sentral- regonlag på Vestby enormt sne kvadratm en varestrøm år på ca. 20 mllard kron. Hfra bjenes 5500 kund, øk tl ca neste år Store utfordrng står foran store utfordrng når d gjeld dstrbusjon. en formdabel øknng befolknngen områd hvor d de stort press på nfrastrukturen speselt Oslofjordområd, men så Bgen Trondhem. D blr snart kø nn mot Oslo halve døgn! s så at gft forbud vl bl benytt for å styre trafkkvklngen presrådene, mljøargumentene stadg endrng, sa adm. dr. André Tangud ASKO Øst. Dstrbusjon tl sluttkunde utgjør ov halvparten kostnadene knytt tl utgående varestrøm, eventuelle tltak bør prmært rtes nn mot å reduse dsse kostnadene. Kostnadsredusende tltak transport vl kunne bdra tl økt fyllngsgrad redust antall klom kjørt pr. kubkkm. D vl tltakene så ha store, postve mljømessge konsekvens, sa Tangud. Fant potensal Trendene behov for effektvsng tlsa at v var nødt tl å se på om d fantes potensal å utnytte døgn bedre dstrbusjonen. D spørsmål vlle v ha svar på gjennom prosjekt «Optmalt Drftsblde», ble gangsatt sammen Prce Wathouse Coops, fortsatte han. Formål var å vurde potensal for effektvsngsforbedrng utgående varestrøm beskrve optmal fremtdg stuasjon, hund vurde kundenes mulgh ønsk tl å ta mot var på andre tdspunkt enn dag. Formål var å nnføre kvelds- nattelevans på utvalg kund for å se på effekt oppnå farng. Dte skulle skje gjennom to mplementngsbølg. Ett dte så v for oss en ny bølge nye kund nnførng nye dstrbusjonstdspunkt, sa Pt Vold, partn PwC. Morgenrush Analys vste at ASKO Øst utnytt matell lte effektvt ov døgn, at dte kunne være en drv for dstrbusjonskostnad. Antall levans pr. dag løp uken var jevnt fordelt, men antall levans ov døgn var meg sammentrykk en desdt topp mellom klokken syv om ASKOs sentral- regonlag på Vestby lev var tl 5500 kund. Ved å legge en del varelevngene tl kvelds nattd, transportkostnadene redust 15 prosent. morgenen klokken på formddagen. Undsøkels vste at nesten kundegrupp hadde en svært ujevn volumfordelng ov døgn, men at nesten ngen tok mot var på kvelden ell natten. Daglgvare bensnstasjon høyest andel levngene om morgenen tross at de åpnngstd både på kveld natt. Fremtdens vareforsynng For å komme frem tl altnatv for fremtdens vareforsynng, tok prosjekt utgangspunkt de største kostnadskomponentene utgående varestrøm, transport plukk. de var d kr om jevn forutsgbar vareflyt kr tl levngstd ledd for ulke kundegrupp. ablte så rammevk for å komme frem tl potenselle drftsbld: > > Bestemme optmal stuasjon for hv funksjon solt gjennomføre kvanttatve kvaltatve vurdng. > > Idenfse sammenheng henggh mellom funksjonene, beskrve teorsk optmalt totalt drftsblde tlhørende kostnadsbegnng. > > Forstå beskrve begrensnng knytt tl mulge fremtdge altnatv. > > Utarbede utkast tl mulge fremtdge altnatv. > > Gjennomføre kost/nytte kvaltatve vurdng sksste altnatv. Presentte GS1 Norway GS1 Norway hadde stand både på Transport & Lstkk på Gardmoen, Lve! Europe/Scandna Oslo Handelskonfansen Oslo. H Tje Menkud Sondre Hugaas ved standen på Gardmoen. H var d nformasjon om GS1s standard system, mnt for å llustre transport. Lykkelg vnn lærkt kompanslbud fra GS1 Consultng var stortngsrepresentant lem samfdselskomteen Ingjd Schou (H) fra Østfold. Und festmddagen valgte hun å g bort premen tl en representantene for stt fylkes transportnærng. En de vktgste aktvtene prosjekt var å forstå utfordre begrensnngene knytt tl kundenes kr tl levngstdspunkt ledd, sa Vold. Fremtdsscenaro Tre altnatve fremtdsscenaro/drftsbld ble evalut: 1. Transport døgnkontnulg (00-24), dvs. en jevn volumfordelng ov døgn begrensnng når kundene kan motta sne var. Andre Tangud ASKO Pt Vold PrceWathouseCoops presentte prosjekt fokus på bedre planleggng, samdstrbusjon utnyttelse døgn. Tje Menkud (t.v.) Sondre Hugaas ved GS1 Norwaystanden på Gardmoen. 2. Transport begrens andel volumfordelngen om natten. 3. Transport jevn volumfordelng på dag kveld (07 24) Bydelge besparels Besparelsespotensal ved bedre utnyttelse døgn bydelg, størst mulg volumutjevnng ov døgn gr størst mulg besparelse. Ved døgnkontnulg transport kan drftskostnadene reduses ca. 15 prosent. Hele 45 prosent besparelsene komm fra reduste transportkostnad, sa Tangud. Prosjekt gkk nå ov en ny fase daljutrednng kundebegrensnng konkrsng potensal. Man gjennomgkk kunde for kunde for å ang transport mulge levngstdspunkt gjennom døgn, d var aktv bruk smulngsvktøy/ruteplanleggngsvktøy d ble gjennomført en salgsprosess ntnt mot kunde. dentfste 550 aktuelle kund v lagde en mplementngsplan for, fortsatte han. Så start flyttngen kund tl kveld natt strukturt «bølg». Første bølge omfatt de kundene vlle g størst effekt henhold tl volumfordelng, samt at d var vktg å skape «ambassadør». Nye bølg kund ble dt dentfst regelmessg. I dag v 35 kund nattlevans. Dte store kund nnen daglgvare. I tllegg komm 224 kund kveldslevans, sa Tangud. Tenk utenfor boksen Nytenknng nnenfor dstrbusjon levngstdspunkt represent stort endrngsprram. må utfordre eg tankst egne sannh ha evne tl å tenke utenfor boksen. Dstrbusjonsvrkh lt for å bl opatv drft, d å heve seg opp tenke strategsk vktg. D gjeld å skre at potensal noe man faktsk kan tro på. ruteoptmalsngsvktøy på å skre dte. En vktg farng at d å endre kundeadfd kundeholdnng vanskelge enn v trodde. Et stort endrngsprram noe krev kontnulg fokus, noe kan være tungt krevende. D en stor utfordrng å få en hel organsasjon tl å engasje seg d utgangspunkt transportprosjekt, slutt Tangud. E gs1fokus gs1fokus

14 transport & lstkk transport & lstkk En vnn-vnn-stuasjon en svcegrad på 98 prosent. D v stolte. Men mål 98,5 prosent så v strekk oss enda ltt tl. D sa lstkksjef Tor Arne Haugen ved Maarud da fokus ble satt på bærekraft lønnh gjennom samhandlng effektvsng. Sentralt står bruk NLPs plastpall -mkng. Maarud produs ca tonn potsnacks år, 350 ansatte en årlg omsnng på omkrng én mllard kron. For å dyrke nok pot tl å dekke en, trengs dekar ell 1400 fotballban! Sl pgnskap 870 pall ekspedes hv dag fra Maarud, noe gr pall pr. år. Lagkapasten på pall. D ca pall på lag, lggd på lag ca. 10 dag på de største artklene. sl pgnskap tl transportør d var uengh om pkvalt, type osv. Prsen pr. pall varte fra kunde tl kunde, mange pne var uegn tl nærngsmdl. Tl td var d dessuten store problem å få tak nok pall tl å holde trtt en, sa Haugen. = NLP fant man NLP. Nå var d enkelt å melde nn levans bestllng, d var kun en partn å forholde seg tl for pall, kvalten på trepne var bedre da NLP mulgh tl å sorte Maarud ble TINEs dstrbusjon utfordres plotprosjekt gkk ut på bruk plastpall. D ga bedre hygene både for produkt lagområde. I tllegg d fastsatt prs faktura fra kun en levandør, noe gjorde regnskap atskllg enkle, sa Haugen. Dagens løsnng I dag ca. 93 prosent lagbeholdnngen på plastpall. Fre åtte port utstyrt automatsk -skannng pall nn ut. D datafangst kombn SSCC-numm fra egenproduste var va ktsystem. D brukes håndskann for for manuelle opasjon. Et testprosjekt mellom Maarud Coop vs så svært gode resultat. Når d gjeld fremtden, s lk konkurranse, d skjp oss. må vse at v best bllgst, sa drektør Chrstan Andsen TINE Dstrbusjon da han stt foredrag tok for seg hvordan skape rasjonelle varekjed. TINE nne en kraftg omstrukturng, så omfatt dstrbusjonen. I marked tru de store daglgvareaktørene helst vl ha hånd om hele dstrbusjonen. TINE Dstrbusjon ble ablt 1. ma år, 1000 ansatte nnen lag transport. 600 mllon lt/klo dstrbues årlg tl kund. D byr at d 14 levans hvt mnutt mellom kl. seks om morgenen kl.14 på tmddagen! Hvordan få rasjonelle varekjed fra venstre Kjell Ove Hansen fra Norsk Lastbærpool (NLP), Chrstan Andsen fra TINE Dstrbusjon Tor Arne Haugen fra Maarud. Vår rolle utfordres Rollen tl Tne Dstrbusjon utfordr. Daglgvareaktørene en strateg går ut på at man ønsk å dstrbue nær hundre prosent. I dag andelen på ca. 85 prosent. Øl, mnalvann flytende meprodukt lgg utenfor. Innen storhusholdnng d stk konsentrasjon få aktør. D langt færre grossst enn daglgvare, økte kundekr om helhlge levandør små levans gr høye syng felles transport. lk konkurranse. D skjp oss. må vse at v bllgst den beste dstrbusjonsløsnngen for TINEs produkt. Dte krev kontnulg utvklng når d gjeld kostnadsreduksjon kvaltsøknng. Eneste måte å stå mot slkt press på å være best, sa Andsen. Store strukturendrng I 2011 ble fem tmnal redust tl en antall mee gkk ned fra fre tl en på v på prosess for forenkl varellng mulgh for å benytte tl dte. Mål å unngå manuell tellng pall ved mottak. de automatst regstrng utlevans tl valgt kunde. Da plastpall kke noen «global standard», må v så fremtden benytte strekkodeskannng på truck, sa Tor Arne Haugen vde. l drve utvklngen Maarud skal være en ledende samarbedspartn tl å ta bruk ny teknol. Sentralt står ann full EDI-støtte mot de kr daglgvarebransjen krev, DESADV 4 utvklng. ønsk å være å drve utvklngen bransjen. D byr at v mulgh tl å øke effektvten ledd vdkjeden, skape en vnn-vnn stuasjon for part, sa han tl slutt. Østland. I Mdt-Norge ble tre tmnal redust tl en antall me gkk fra to tl en. I 2014 står nye store sanlegg klare på Kalbakken Oslo Tunga Trondhem. bygg Norges største helautomatske kjøleskap på Kalbakken Oslo. D nvestes 1,6 mllard kron, gjør at v kan hente ut bydelge effekt så lstkken, sa Andsen. «Uhengg dstrbutør» noen tydelge styrk: Høy frekvens, lev tl kundegruppngene lev store volum, kan ses på en «uhengg» dstrbutør. Dte skap grobunn for samarbed andre aktør, sa Andsen pekte på at man en lang tradsjon for dstrbusjon andre. Bl.a. vært en stor Nortura-partn de sste årene, ca. 90 ulke kund nnen småskala. Nå d nngått en dstrbusjonstale Hansa Borg Brygg. på pne! D store problem svnn pall borte.. D byr lønn lstkk, sa lstkkansvarlg Kjell Ove Hansen Norsk Lastbærpool (NLP). Sentralt NLPs satsng står nnførng plastpall -mkng. NLP ble ablt 2006, ed levandør daglgvarehandelen fellesskap 50 prosent eskap tl hv de to bransjeorgansasjonene DFM DLF. Formål på en best mulg rasjonell måte tl en lest mulg mljøkostnad å utvkle admnstre rursystem for gjenbrukslastbære for norsk daglgvarebransje. Syv mllon pall I dag NLP 505 kund stt rursystem 55 grossst 450 levandør. 800 lokasjon regstrt, blr bjent pall kass tl ell fra. D 1400 web-bruke eg passord tlgang tl rursystem. NLP transportte syv mllon pall 2011, ell pr. dag. D nnebær bl tl fra kundene daglg. Plastpall dag en andel på ca. 25 prosent, neste år ventes andelen å øke prosent. Stkkordene standardsng effektvsng, sa Hansen. -brkke Lastbære -brkke gr mulgh for smarte lstkk. D foregår fle ntessante prosjekt, ann mellom Tne Coop hvor plastpall SSCC-kode leses nn ut bl. beslutt tdlg at lastbære plast skal ha -brkk. så lagt nn strekkode våre kass halvpall utenpå -brkken, fortsatte Hansen. Han trakk frem mulgh for sporng daglgvarebransjen. ntnt Hansen vste vde tl NLPs bruk ntnt tl dentfkasjon lastbære vaskeprosessen, tl reparasjon, å oppdage defekte -brkk lastbære tl utfasng for eksempel på grunn skad ell ald. Et ann eksempel tellng nn ut fra drftsstasjon, hvor d gjne tre tl fem prosents vk ved manuell tellng problem nå borte. Prs tl smarte Også år var konfansen Transport & Lstkk arena for prsutdelng. Bransjen hyll de «de beste klassen» und festmddagen på konfansens første dag. Gjevest Modne Transportprsen, år gkk tl Knut Sollund CollCare Lstcs AS. Modne Transport-prsen en prs heng høyt status nærngens «Oscar», vært delt ut Admnstrende drektør Knut Sollund CollCare fkk prsen for sn evne tl å tenke nytt tlby annledes. skal være m fleksble enn de store ene v konkurr, sa han. Prs for nytenknng Nytenknngen komm tl syne des konsept InStore. Dte en tjeneste omfatt opasjon fra varene går fra lag, tl de står butkkhyllene. Analyse rutn prosess står sentralt for å dekke mulghen for effektvsng vareflyt reduse kostnad. de håndtes alt d praktske butkkene, for eksempel varemottak, utpakkng var, byggng montre dsplays, vareplassng, alarmng, prsng, fjnng emballasje rur. Menngen at de butkkansatte kun skal konsentre seg om butkken drve salg, mens vareflyten skal gå seg selv. Flnke bedrft Også års Mljøprs ble delt ut denne gangen måtte to bedrft «fnne seg» Fra ASKO mottok styreformann Torbjørn Johansson prsen, mens drektør for landtransport marked, Bjørn Tore Elstad tok mot prsen på vegne Schenk. å dele hed ære. NHO Lstkk Transport står bak utedlngen prsen admnstrende drektør Tom Rune Nlsen hadde gleden å ovrekke Mljøprsen 2012 tl ASKO AS Schenk AS. Mljøprsen kan tldeles en vrkh, en organsasjon ell en pson på forblledlg vs arbed mljøspørsmål ell oppnådd vesentlge resultat nnenfor mljø. Den vnn prsen må være tlknytt ell ha vært tl nytte for bransjen. ASKO fkk prsen for stt mljøarbed ov td at de en pådrv nnen mljøforsknng å teste ut ny motorteknol. ASKO satt seg kraftge mål for sn mljøstrateg. ASKO nok den grossst nnenfor daglgvare mest konkre mål den mest handlekraftge fremdrften for tden. Bl.a. de en styrebeslutnng på at mljønvestng kke skal ha samme lønnhskr andre nvestng. Schenk på sn sde mottok prsen for stt prosjekt «Dynamsk lysstyrng på Alnabru godstmnal» gr 50 prosent strømbesparelse. Schenk en mljøstrateg bdratt tl reduste utslpp fra trafkkopasjonene. Nå turen komm tl tmnalene hvor d stort potensal for å reduse strømforbruk. 26 gs1fokus gs1fokus

15 ny bruk ny bruk Klar førstehjelp! Røde Kors Førstehjelp AS tar skte på å bl d ledende nnen førstehjelp løp få år. Man absolutt på god ve. På tre år omsnngen steg kraftg, ny bruk GS1 Norway tar stort skrtt vde salg førstehjelpsutstyr XXL-kjedens butkk. Selv om v vsst butkksalg fra før, var d talen XXL-kjeden satte mkng produktene på dagsorden, s daglg led Fredrk André Aasebø. I første omgang dre d seg om hjtestarte, førstehjelpskofft førstehjelpsput s største varegrupp. På skt s jeg ntessante mulgh ved bruk GS1-system tl ovskt, legg han tl. I gjennomsntt d seks gjenopplvnngsforsøk hv dag h land, s daglg led Fredrk André Aasebø Røde Kors Førstehjelp h fotraft hjtestarte, førstehjelpskofft ann utstyr. Dobl omsnngen Selskap ble ablt Bgen 2009, mål å øke befolknngens førstehjelpskompanse gjennom kurs salg ulke produkt. I tllegg skulle man bdra økonomsk tl modorgansasjonen Røde Kors opplevde bydelg nntektskutt følge at splleautomatene forsvant. Nå v de hurtgst voksende aktørene nnen vårt område Norge, s Aasebø. Omsnngen tl var på tre mllon 2009, n mllon år t en doblng tl 18 mllon fjor. I år komm v opp ca. 25 mllon kron. sjonen vår å komme opp hundre mllon. En bydelg del omsnngen går tl hjelpekorps lokalforenng Røde Kors hengg økonomsk støtte for å kunne drve sne vrkh, s han. I tllegg tl hovedkontor, d lokalkontor Oslo, Lllestrøm Trondhem. Totalt d 12 ansatte. De fleste jobb salg, ells god hjelp hundralls førstehjelpsnstruktør land ov. Skal øke førstehjelpskompansen To tredjedel befolknngen v kke hva de skal gjøre d de blr vtne tl hjneslag ell hjtenfarkt. Folk redde for å fele gjøre vondt vre, barren for å tørre å hjelpe svært høy. En undsøkelse vs at bare 16 prosent de spurte men at de kan yte lvreddende førstehjelp. Jo fle kan tør å utøve førstehjelp, desto fle lv kunne vært redd. Vår hovedoppge å formdle skre sold nngående førstehjelpskompanse tl bedrft, drtsforenng m.fl., slk at v ned barren gjør at folk kke tør å hjelpe. s så at ntessen prvatpson øk, s han. Må reage raskt Aasebø trekk frem noen tall. I Norge blr d gjennomført ca tl 3000 gjenopplvnngsforsøk utenfor sykehus. D tlsvar m enn seks gjenopplvngsforsøk pr. dag. Om lag 3000 hjtestans hvt år, dsse d kun t prosent ovlev. D lvsnødvendg at hjelpen komm umddelbart. D d nnen fem mnutt blr satt gang hjte-lunge-rednng, psonen hele 40 prosent sjanse tl å ovleve, s Aasebø. Myten om hjtestans Myten om plutselg hjtestans at d godt voksne menn ovvektge hjteproblem hjtestans. Dte fel! Hjtestans kan forekomme hos menn kvnn, barn voksne. D forekomm faktsk ofte hos pson kke noen kjente rskofaktor for hjtestans, sykdomshstore ell symptom, fortst han. Hjtestans kjent ramm fle drtsprofl de sste årene. Dte ført tl omfattende eoppmkh rundt hjtefel. Den økte oppmkhen kombnt at prsene på hjtestarte rast nedov de sste årene hatt mye å s for utvklngen. Samtdg teknolen bltt bedre m brukvennlg. Modne hjtestarte nstru for eksempel bruken undves prosessen gr tlbakemeldng på hjtekompresjonene, s Aasebø. Hjtestartne mportes fra Storbrtanna USA, pakkes Norge norsk tekst strekkode. Kvaltskrene for produkt strenge, d stes ske mljømessge kr tl levandør. Bedrftene stke fokus Aasebø pek på at kunnskapsmangelen stor mange bedrft når d gjeld skkh. I en bedrftsundsøkelse reg Røde Kors synes en tre lede at bedrften kke høyt nok helse- skkhsfokus! Hele 75 prosent kke kjent hvlke lovpålagte kr myndghene st tl bedrft når d gjeld førstehjelpskurs førstehjelpsutstyr. Mange lede v hell kke om d noen bedrften kan yte lvreddende førstehjelp. Ov 40 prosent v kke om bedrften tlstrekkelg førstehjelpsutstyr. Mange tankevekke på en gang, s Aasebø legg tl at d bltt bedre. Han fornøyd at bedrftene selv gr uttrykk for at de tar dte på alvor, mk økt ntesse for førstehjelpstltak. H står områd helse, mljø skkh (HMS) sentralt Arbedstlsyn en opplagt pådrv sne anbefalng. I fjor holdt m enn 1400 førstehjelpskurs m enn ansatte Norske bedrft førstehjelpsopplærngen sn fra Røde Kors Førstehjelp. Samtdg vs undsøkels at fem prosent prvatpsonene h land oppgr at d aktuelt for dem å gå tl nnkjøp en hjtestart tl egen husholdnng. på rt ve, slutt Aasebø. Hva gjør man ved en hjtestans? FAKTA PPD første man må gjøre ved en slk tlstand umddelbart å varsle 113 så starte hjte- lungednng for å opprtholde en vss blodsrkulasjon, d hjnen andre vktge organ tlført noe oksygen. Ved hjte- lungednng kjøp man pasenten td. PPDen eneste behandlngsformen for hjtestans kan g postvt resultat denne tlstanden nevnt ov, å bruke en hjtestart (defbrllator). En hjtestart påfør hjt strømstøt slår ut all elektrsk aktvt hjt. Ett støt slått ut den elektrske aktvten, hjt en mulgh tl å sende normale elektrske mpuls, gjen før tl normal pulsgvende rytme. PPJo tdlge man gtt d første sjokk fra hjtestarten, desto større sjanse pasenten tl å ovleve. gs1fokus gs1fokus

16 Skandna Skandna Skandna Skandna Skandna Skandna Skandna Skandna sste Fokus Dagboken 2012/13 kurs arrangement fra gs1norway / gs1 smart centre dato tttel kategor 18. desemb Veen tl gode grunndata gjennom EPD Grunnkurs 7. februar GS1 Standardene Grunnkurs 11. aprl Veen tl gode grunndata gjennom EPD Grunnkurs 25. aprl GS1 Standardene Grunnkurs hold deg faglg oppdatt. Besøk oss på Informasjon om GS1 Norway Søknadsskjema Kurs, konfans semnar Svcorg T trnn tl en strekkode Kontrollsffbegnng GEPIR Kontaktnformasjon Ovskt ov nformasjonsmatell -brosjyr Nyh Nyttge lnk GTIN regl GS1 FOKUS utg UNSPSC EPC/ ecom GLN GS1 Valdng GS1 Consultng GS1 Smart Centre GS1 Norway Strekkodevksted ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT Prramvareløsnngen Prramvareløsnngen Prramvareløsnngen Prramvareløsnngen Prramvareløsnngen St lag system Prramvareløsnngen Prramvareløsnngen Prramvareløsnngen St St lag lag system system St lag St lag system Lstkk esporng EDI Solgt system ov 150Skandna lsens! Utgtt GS1 Norway GS1 FOKUS utkomm kvartalsvs. Skandna St St lag lag ov system ACT Lstkk Lstkk esporng esporng EDI EDI Solgt Solgt system ov lsens! lsens! ACT St lag system Skandna ACT Lstkk esporng EDI Solgt ov 150 lsens! Lstkk esporng EDI Solgt ov 150 lsens! Skandna ACT Lstkk Lstkk esporng esporng EDI EDI Solgt Solgt ov ov lsens! lsens! ACT lsens! ACT Lstkk esporng EDI Solgt ov 150 Prramvareløsnngen GS1 GS1 Norway GS1Norway en brukstyrt, not-forproftorgansasjon lem en global organsasjon GS1 utvkl, vedlkehold tlbyr standard for effektv vare- nformasjonsflyt mellom handelspartne vden ov. Hjt vrkhen GS1-system effektvs aktørenes handelsprosess, forenkl handel lstkk globalt lokalt. Prramvareløsnngen Prramvareløsnngen Prramvareløsnngen St St lag lag system system Lstkk Lstkk Lstkk Lstkk GS1 representt 111 land ov 1 mllon bedrft bruk GS1s standard. For at aktørene vdkjeden skal kunne kommunse hvandre på en effektv måte, kreves d at de bruk samme språk. GS1-system slkt felles språk, kan forstås på tvs landegrens. Grunnstenene GS1-system sff kombnes på en standardst måte GS1 nummstandard skr unk dentfkasjon var, gods aktør. St lag esporng EDI Solgt ov St lag system system esporng EDI Solgt ov esporng EDI Solgt ov 150 esporng EDI Solgt ov 150 lsens! lsens! lsens! lsens! For at GS1-numm skal kunne leses masknelt ovfør man opplysnngene numm tl en såkalt nformasjonsbær, for eksempel en strekkode ell en -brkke. Masknell lesng dataene ks datafangst. Å sende data elektronsk sted for på papr øk effektvten, samtdg rsko for fel reduses. For å få en effektv datadelng, kreves at partene bruk standard for elektronske meldng. Fokus GS1s vrkh konsentrt om dsse tre faktorene: Identfkasjon, datafangst datadelng. GS1 Norway tlbyr så mplementasjonsvktøy kompanse form rådgvnngstjenest opplærng. ønsk god jul godt nyttår! Mål GS1 Norways arbed å g våre bruke mvd ved å utvkle standard, system mulggjør økt effektvt, sporbarh samhandel vdkjeden. GS1 Norway så den vktge rollen å utdanne nforme om dsse standardene, systemene løsnngene, sst men kke mnst, bstå brukne mplementng GS1 Norway dag m enn 5000 bruke stadg fle. adresse: Postboks 454 Økn 0513 Oslo Telefon: telefax: web: E-post: Adm. dr.: Sgmund Ble Jensen Redaktør: Ing Trne Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon: Annons ADDa AS mobl: grafsk desgn/layout: Morten Hnæs, 07 Aursk Trykk: 07 Aursk llustrasjon: colourbox 30 /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom /økonom lem strekkode lem lem lem strekkode strekkode lem lem strekkode lem lem lem lem levt strekkodebaste systemlønng tl ndustren levt levt levt strekkodebaste strekkodebaste strekkodebaste systemlønng systemlønng systemlønng tl tl ndustren tl ndustren ndustren ntegrt /økonom. system ann, levt strekkodebaste systemlønng tl ndustren 1992 levt strekkodebaste systemlønng tl ndustren ntegrt ntegrt ntegrt /økonom. /økonom. /økonom. ann ann ann,,, levt levt levt strekkodebaste strekkodebaste strekkodebaste systemlønng systemlønng systemlønng tl tl ndustren tl ndustren ndustren system , løsnngen meg funk ntegrt /økonom. system ann, ntegrt /økonom. ann, levt strekkodebaste systemlønng tl ndustren lem system 1992,,, løsnngen løsnngen løsnngen meg meg meg funkfunkfunkstrekkode ntegrt ntegrt ntegrt /økonom. /økonom. /økonom. ann ann ann,,, Se m på våre nye websd: sjons rk drftskk. lag. lem, løsnngen meg funkstrekkode lem meg funk, løsnngen strekkode ntegrt /økonom. ann, Se Sem m på på våre våre nye nye websd: websd: sjons sjons sjons rkrk rk drftskk. drftskk. drftskk. løsnngen løsnngen lag. lag. lag. lem,,, løsnngen meg meg meg funkfunkfunksjons rk drftskk. lag. lem Se m på våre nye websd: sjons rk drftskk. løsnngen lag. lem, meg System dwareløsnnge r Telefon act-system.no Alt nnen mke system Tlf: funk20 sjons sjons sjons rk rk rk drftskk. drftskk. drftskk. lag. lag. lag. SystemSystem dwareløsnnge dwareløsnnge r r r Telefon Telefon act-system.no act-system.no act-system.no Alt Alt Alt nnen nnen nnen mkemkemke system system system Tlf: Tlf: Tlf: sjons rk drftskk. lag. act-system.no Alt nnen mke system Tlf: System dwareløsnnge r Telefon act-system.no Alt nnen mke system +47 Tlf:

17 Ruradresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økn, 0513 Oslo Ruradresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økn, 0513 Oslo

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore Ekofsk 2/4 C-16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1989 prekvalfst prekvalfst 1989 1989 Rammetale Rammetale ved ved ordre ordre ST-9-250288 ST-9-250288 nngått nngått 1989 1989 Første gang hode utstyr valgt nstallasjon

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Anodisk oksidasjon ALL IN ONE. Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger!

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Anodisk oksidasjon ALL IN ONE. Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger! Rent vann - rene rør - ren eng - en ren kundes Anodsk oksdasjon Klordoksd UV-anlegg Kobb/Sølv Kjemsk rens ALL IN ONE Dn totallevandør ENØK Legonella-løsnng! Velkommen tl Snart tyve år har gått sden v startet

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON13 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 11.8.16 Sensur kunngjøres senest: 6.8.16 Td for eksamen: kl. 9: 1: Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

Styrets. Styret. Styrets beretning

Styrets. Styret. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styret s vrkhet ledes styret samsvar aksjelov, vedtekte galsamlngs vedtak. Styret består 5 lemm 1 obsvør. 1 styrelem obsvør velges blant anste. Obsvør varalem styrelem valgt de anste.

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 8

Løsningsforslag ST2301 Øving 8 Løsnngsforslag ST301 Øvng 8 Kapttel 4 Exercse 1 For tre alleler, fnn et sett med genfrekvenser for to populasjoner, som gr flere heterozygoter enn forventa utfra Hardy-Wenberg-andeler for mnst én av de

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON Flyttht INFORMASJON Fjellregonen Hstor om tlflyttng tlflyttngsarbed sju kommun 13 456 78 91 11 Vtskapsordnngen. S 6 INNHOLD s 4 Flyttht 1 11 «I dsse Flyttht-td», s v. Men hva betyr nå t? Sn noen? S 18

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Elektronisk saks- /arkivsystem inkl. skanning VEDLEGG 1

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Elektronisk saks- /arkivsystem inkl. skanning VEDLEGG 1 VEDLEGG 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE OPPDRAGET Oppdraget for anskaffelse og mplementerng av nytt elektronsk saks- /arkvsystem er delt opp ulke kategorer som skal prses slk det er anvst prsskjemaet (vedlegg 2).

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer