Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012"

Transkript

1 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess

2 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport byområd 4 Blandngspall en tdstyv 7 M effektv sporng offshore-utstyr contane 8 Nå må «gorllaene» slppes løs! 10 Vktøy for store gevnst 11 EPCIS tl onlne tempaturlgng 11 H blr d store gevnst 12 Fnsk ssu jnbantmnal 13 The Amcan Dream 14 forrnngsradar 16 Suksessnøkkelen økt effektvt vdkjeden 18 Dgtale strømmåle unk dentfsng fra GS Automats rør- plag GS1-system 22 Endr levngstdene bydelge besparels 24 Klar førstehjelp 28 Dagboken 2012 kurs arrangement treff oss på telefon qspedi - komplt EDItolk ntegrt sma - XML EDIFACT - Ordremottak - Ordrebekreftelse - Pakkseddel nvå 3 - Faktura - Bestllng - Inngående pakkseddel For mange d nødvendg å ta bruk EDI. Gjøres d rktg vl d så g m effektv regstrng, m td tl bedre ovskt. Ved å ntegre EDI de admnstratve rutnene reduses arbedsmengden yttlge, kvalten øk forbedr svcen mot dne kund. Isonor IT AS forhandl qsp, en prramvare fullntegrt sma Global sma Rubcon. Uten manuell behandlng tar system mot ordre, lag ordrebekreftelse, pakkseddel nvå 3 send faktura elektronsk de formatene de store aktørene daglgvarebransjen krev. Isonor IT AS qsp Isonor IT AS TLF: Mal: Besøk: Ensjøveen 23 B, 0661 Oslo Web: Fortsatt d kke slk at d vrtuelle dgtale tatt helt ov for d fysske møt. Dfor gode konfans en vktg arena for ntvksbyggng nsprasjon. Hva kjennegn en god konfanse? Jo, en god konfanse kjennegnes ved at du stt gjen m når du forlat konfansen enn du balte deltakgft. Denne mvden kan være møte en vktg kunde, en god dé, nsprasjon motvasjon ell faglg påfyll gjør at du kan gjøre jobben dn ennå bedre. Hvs konfansen tllegg ovrask ltt, komm d llle ekstra, så du en god konfanse. Når v GS1 Norway arrang, ell gs1fokus Gode konfans fortsatt en vktg arena på å arrange, d å skape denne mvden vktg for oss. I denne utgen GS1 Fokus kan du lese om noen slke arrangement. Handelskonfansen års vktgste største konfanse nnen ral, Transport Lstkk Konfansen års vktgste konfanse nnen transport lstkk. To forskjellge arrangement, men klare lkhstrekk. Begge oppfattes d naturlge samlngssted ell knutepunkt for stt nedslagsfelt. Begge aktvtsskapende, nsprende pulsende møteplass. Begge tuft på høyt faglg nnhold begge evn å g d llle ekstra tl deltagne. Slke arena kombnt mange relevante mennesk gjør konfansegften tl en lønn nvestng. Ønsk lese GS1 Fokus, GS1 Norways kund samarbedspartne en rktg god jul godt nytt år. Sgmund Ble Jensen 3

3 straghtsol straghtsol M effektv mljøvennlg transport byområd Raske, m effektvt m mljøvennlg. Dte konklusjonene så langt for «The GS1 Norway Oslo Demo Day», nngår omfattende EU-prosjekt for m effektv mljøvennlg godstransport. Sentralt prosjekt står bruk GS1s standard system for standardsng, datafangst delng sporngsnformasjon. Nlle-kjeden sne ca. 340 butkk Straghtsol-prosjekt. Hovedmål å få m ovskt lstkkjeden. Prosjekt fått nn STRAIGHTSOL STRAteges and measures for smart urban freight SOLutons start opp septemb fjor, strekk seg ov tre år. D støtt EUs sjuende rammeprram. D EU-fnanste forsknngsprosjekt tre fokuråd: > > Utvkle konsept for evalung tltak for mljøvennlg effektv godstransport byområd, ovgang mellom dstrbusjonskjørng langdstansransport. > > Støtte lovende tltak satt gang bransjen selv tl henskt å forbedre effektvten reduse mljøulempene. > > Anvende d nye konsept for evalung gjennomførte demonstrasjonsprosjekt for å kunne utarbede råd anbefalng for fremtdge tltak. Prosjekt samarbed ledende aktør DHL, Kuehne+Nagel TNT. Demonstrasjonene foregår Brussel, Barcelona, Thessalonk, Utrecht, Lsboa, Oslo del England. Prosjekt var tre år. GS1 Norway Oslo Demo Oslo byene brukes studeområde for å bedre effektvten reduse mljøulempene ved godstransport byområd. Transportøkonomsk Insttutt koordn forsknngsprosjekt hvor fokus særlg stes på den sste delen levansekjeden. Deltage Oslo-prosjekt Steen & Strøm Norge, Stovn Sent, Mest Grønn, Nlle, G-Sport, Ark, Sentraldstrbusjon, Varn-, Brng, Tollpost Globe, Schenk, Fløtten Transport GS1 Norway. Prosjekt stud forbedrngsmulgh på levans fra større lagre tl shoppngsent Oslo. Nylg var prosjektdeltagne andre nvolvte saml tl en workshop, så nkludte besøk på Stovn Sent, en vktg aktør studen. H kunne man konstate at prosjekt de begynt å vse tl postve resultat. Straghtsol-prosjekts workshop fra venstre Ands Askevold (GS1 Norway), Jardar Andsen (Transportøkonomsk Insttutt), Jan Arld Torekoven (Schenk), Svre Østvold (Steen & Strøm), Roar Lorvk (GS1 Norway) André Swensen (Nlle). Espen Braathe Ger Vevle fra Enlght demonstrte en «dashboard»-modell EPCIS «Informaton desk.» Synlg transportkjede Dte handl om hvordan automatske dentfkasjons delng regstrte hendels sporng sste del levansekjeden kan g kostnadsbesparels mljømessge fordel. Fellesnevnen økt synlgh transportkjeden, rktg tmng forutsgbarh, sa Roar Lorvk led - GS1 Norway. svar på hva, hvor, når hvorfor tl en hv td. Med GS1 globale standard system kan aktør effektvt dentfse, fange dele sporngsdata ved bruk strekkod, /EPC dele nformasjonr ved hjelp en «dashboard»-løsnng. For handelsaktør dte vktg for bl.a. å kunne ha full ovskt ov var und transport hvor de akkurat nå befnn seg. Dte bydnng for å dekke tspørsel, følge opp kampanj, unngå tomt-hyllen stuasjon m.m., sa han vde. Mange utfordrng Godstransport byområd en rekke utfordrng. D vanskelg å gjennomføre effektve levans på grunn mye trafkk vanskelge levngsforhold, samtdg mljøbelastnngen stor ford d opphold seg mange mennesk dsse områdene. Økt tlflyttng tl by gjør at d både Norge ells Europa behov for økt fokus på tltak kan bedre effektvten reduse mljøulempene. En utfordrng mdltd at d mange tlfell mangl skkkelge evalung når man test ut nye tltak for godstransport by. Oppnår resultat D gjør v noe nå, sa Jardar Andsen, senorforsk ved Transportøkonomsk Insttutt led d norske Straghtsolprosjekt. Han pekte på at problemene ofte lgg ulke system transportkjedene. Så langt vs prosjekt at transportopatørene spar åtte tl femten mnutt pr. pall d varene kan leves be- E gs1fokus gs1fokus

4 straghtsol stabbur tjent felles varemottak bufflag, sted for tl butkk. Indrekte effekt tdsbesparelsen m effektve opasjon, nye altnatve ruteopplegg m effektv flåteoptmalsng, redust ventd for sjåførene, m.m. Fremov d vktg å evalue resultatene, se på forhold mellom kostnad gevnst for deltagne, lage ulke forrnngsmodell m.m., sa Andsen. Reduste ventd, korte transttd, høye lastat pr. bl, bedre koordnng rurlast m.m. gjør at v kan reduse mljøutslpp nær shoppngsentra styre unna de vste trafkkøene, sa Lorvk. Effektvten opp Nlle-kjeden sne ca. 340 butkk reelt behov for å forbedre stt lstkksystem kjøpesentrene. D sa man ja tl å være prosjekt. ønsk at pne skulle bort fra butkkgulv, at levngseffektvten fra våre transportpartne skulle bl bedre. de oppnå økt synlgh datanformasjon sanntd gjennom hele lstkkjeden, samt statstsk grunnlag for å kunne forbedre levngene. I tllegg v klart mljøfokus, sa lstkksjef André Swensen. gått fra nærmest nt tl noe fantastsk, fortsatte han. Deltagelse prosjekt så langt gtt økt utnyttelse levngseffektvt tdsbesparelsen pr. pall redust fre mnutt på Stovsent. Korte stopp hos mottakne gjort at man unngår trafkkø. Nå skal v vurde om v skal fortste vde - kost/nytteblde, sa Swensen. Vekt Jan Ol Nlesen på Stovnsent sørg for skannng ved mottak bufflagrng levansene tl Nlle. Vanskelggjør effektvt Den høye konsentrasjonen butkk kjøpsentre gr svært gode mulgh for kostnadseffektve levng d transportørene tas aktvt når man planlegg mottaks. Man støt stadg på hndrng regulng vanskelggjør effektve levng. Faktsk opplev v at sjåfør må trlle pall ov 1000 m på noen kjøpesentre, sa trafkkplanlegg Jan Arld Torekoven Schenk. Han mente at tlgjengelghen for transportør må bedres, at svcenvå må opp at m synlgh transportkjeden når d gjeld ankomstmeldng, sporng m.m. vl kunne g part samarbed klare fordel. Naturlg vdeutvklng Steen & Strøm Norge fle år hatt stke fokus på levngseffektvt mljøtltak knytt tl bygnngsmessge forhold. Straghtsol-prosjekt nngår en naturlg del vår vdeutvklng på mljøområd. Ved vårt nye sent Åsane Bgen levngstlgjengelgh godt varatt. D en 500 m lang undjordsk gate tlhørende bufflagre, spesalhes m.m. H kan v ta mot 150 lastebl pr. dag. Dte skal g bedre transport tl fra sent, m effektve levans. I dag brukes gjennomsntt halvannen tme på lossng pr. bl. Den tden skal ned, sa eendomsdrektør Svre Østvold. Blandngspall en tdstyv! Behandlngen blandngspall tar lang td kostbart. D s fagspesalst Tje Menkud GS1 Norway t en tdsstude ved lag tl Stabbur på Råbekken Fredrkstad. Mens behandlngen en standardpall tar to-tre mnutt, tar den opptl en halvtme å ekspede en blandngspall. GS1 Norway tdlge år undsøkt kvalten på mkng elektronsk pakkseddel ved Coops lag Oslo ASKOs lag Vestby. Resultatene vste ovraskende stor andel fel for dårlg mkng. Den 20. septemb var turen komm tl Stabbur. H hadde man tllegg tl kvalts, fokus på ekspedng blandngspall. Sluttrapport 2013 Undsøkelsene utført GS1 Norway, nngår prosjekt hvor kjedene representt ved DMF deltar. D gjenstår en undsøkelse blandngspall varemottak. Dt skal en sluttrapport forelgge løp første halvår Blandngspall øk Blandngspall hos Stabbur kan for eksempel bestå lag levposte, surkål, makrell tomat, Nugatt bsknke! En slk pall tar mye lengre td å behandle ved ekspedng fra levandør mottak hos Fra begnngene ved Stabbur Fredrkstad fra venstre Tje Menkud (GS1 Norway) sammen Afqualla Fazal Roald Pt Aas (begge Stabbur). grossst. Problem at d faktsk blr stadg fle blandngspall. Blandngspall en stor tdstyv! Dte en frustrende utvklng. Dessuten kost d mye peng, s Menkud. På Stabbur på Råbekken for eksempel tre pson sysselsatt på heltd blandngspall. Med en stke drenng mot standardpall, oppnår man en helt annen dynamkk vareflyten. Henskten undsøkelsen ntopp å dokumente mkostnadene, legg han tl. lpall Hva altnatv? Lpall. I den revdte STAND005 d tatt nn bruk lpall for lfrekvente produkt ell produkt kort holdbarh. Lpne en høyde på 60 cm, blr behandl standardpall. Dte vl således reduse bruken blandngspall, bdra tl økt effektvsng vareflyt fra levandør gjennom grossst tl butkk. D nnebær klare besparels, s Menkud. Revsorgodkjent varellng På GS1s Standard Event bln oktob, sto ann revsjon varellng utført på prramm. D behov for standardste prosedyr kan godkjennes revsjonsarbed, s Ands Askevold, vseadmnstrende drektør GS1 Norway, deltok på møt bln. Fle de større ntnasjonale revsjonsene var tl stede på møt, stll seg postve. D vktg å gå vde dte arbed slk at revsjonsbransjen utform rnngslnj felles regelvk, s Askevold. Han pek på de bydelge kostnadsbesparelsene lgg varellng -teknolen. Ett eksemplene ble vst tl bln, gjaldt den amkanske sportskjeden C & A, gjennomfør to varellng år manuelt. D kost 10 mllon dollar årlg! Med -bast varellng reduses tdsforbruk opp mot 90 %. Dte gjør at tellng kan gjennomføres ofte, samtdg man kan spare enorme summ, s Askevold. 6 H forklar Ands Askevold fra GS1 Norway for workshop-deltagne hvordan GS1-system fung ved varemottak på Stovnsent. gs1fokus gs1fokus

5 lstc hub M effektv sporng Norsk offshore-utstyr contane Syng Norsk Syng Olje- gassbransjen enge om en felles standard for å oppnå bedre ovskt, sporng contane bast på /EPC. Første fase å mplemente en løsnng for selve contanen. I annen fase nkludes så nnhold contanne. LstcHub bast på åpne standard. GS1 dentfkasjonssystem valgt både for dentfsng selve contanne, for dentfsng de landbaste aktørene. I olje- gassbransjen handl d om bydelge beløp, selv promll gjør store utslag på bunnlnjen. LstcHub vl kunne nnebære besparels for hele bransjen på opp mot 70 mllon kron år, s Magnar Gregsen. Han lstkkrådgv Statol, led styrngsgruppen for LstcHub-prosjekt. Andre gruppen BP, Conoco, Phlps Talsman. GS1 Norway så deltatt faglg rådgv. 40 offshore-opatør på den norske sokkelen budsjt på 200 mllard kron pr. år. 80 prosent budsjt dre seg om levans svcjenest fra anlegg på land. Måtte ha én standard For ca. t år var man den stuasjon at fle opatør var gang egne system for sporng contannnhold. Da ble d gjennom dærende Oljendustrens Landsforbund tatt ntatv tl at man hell satte seg sammen en felles standard. Samme sgnal kom fra SINTEF D Norske Vtas. Partene nnså t hvt at den beste løsnngen var én ISO-bast standard, nkludte hele vdkjeden fra levandør tl opatør skr automatsk datafangst, lagrng utvekslng nformasjon sanntd for aktørene. D aktørene optmal ovskt, sporng gjennom bruk /EPC. I tllegg mulggjør den nye standarden en aktv samhandlng m effektve Mcrosoft Dynamcs Ax Ax ntnasjonalt ankjent -system levt levt Mcrosoft Dynamcs Ax ntnasjonalt ankjent -system levt Mcrosoft gjennom partne vden vden ov. ov. I tllegg I tllegg leves leves tlleggsfunksjonalt Mcrosoft gjennom partne vden ov. I tllegg leves tlleggsfunksjonalt partne. partne. forutsgbare levans, s Gregsen. Standardsngsarbed start på begynnelsen dte år. I mellomtden bransjeforbund endr nn tl Norsk olje gass. D ble ablt unkt samarbed, nok neppe hadde latt seg gjøre for eksempel USA, legg Gregsen tl. Bassfunksjon for bl.a. Åpen standard LstcHub bast på en fr åpen software, ISO-standard, anbefalng fra Gudelne 112 fra Norsk olje gass for bruk olje- gassbransjen. valgt Skal reduse kostnad å benytte GS1 Global Indvdual Ass Identdf (GIAI) for dentfsng contane, D mest vanlge utstyr transportes contane tl olje- gassnstallasjonene offshore ventl, rør, elektromotor land. GLN for å dentfse levandørene på pump. D så contane GS1 Norway høyt faglg nvå, nnhold treng kjøl frys, vært en svært nyttg bdragsyt for tempaturmåle. utvklngen standarden, s han. En stor del utstyr kostbart. Leeutstyr tl for eksempel borng brønn kan koste ca kron døgn. En m effektv dentfsng styrng vl kunne e den nye standarden offshore- Omfattende test bdra tl at leepoden kan reduses. D opatør, transportør, contan, utstyrslevandør supply-anlegg samme tlfell omløpshastghen på contanne, dag en led på på land. gjennomsntt 90 dag, s han vde. skal teste ut standarden på to contanlevandør nden, 0319 neste Oslo år. I skal Tlf: tes Norsk I forbedrng Syng omløpshastghen AS, Postboks på 95 contane anslår v gevnstpotensal på tene utvdes tl utstyrslevandør mllon, for den nye standarden dt følg full mplementng, s gjeld dentfsng contannn- Magnar Gregsen. hold dre d seg om mllon kron. Tne gjeld hele bransjen, s Gregsen. Standarden ablt gjennom unkt samarbed, s led for styrngsgruppen LstcHub Magnar Gregsen. Tlleggsfunksjonalt : Emal: - Bassfunksjon for for bl.a. bl.a. Tlleggsfunksjonalt : : Norsk Norsk Syng AS, AS, Postboks nden, Oslo Oslo - Tlf: - Tlf: Emal: gs1fokus gs1fokus

6 rfd journal lve! rfd journal lve! Nå må «gorllaene» Intessen for stor, men kke stor nok. D frustrende at så mange står på kanten juv nøl å hoppe ov. For d komm en kraftg akselende tornado. D rktg nok en rsko knytt tl hvt teknolprosjekt, men når d gjeld må gorllaene slppes løs. D sa Mark Robt, redaktør e Journal på Journal Lve! Europe!/Scandna, ble arrangt samarbed GS1 Norway. Konfansen strakk seg ov to dag slutten oktob, saml ov hundre deltage. Konfansen dekk -utvklngen en rekke globalt, særlg fokus på vdkjeden nnen handel, transport lstkk hovedvekt på jnbanransport sporbarh, ulke typ ndustr, romfart m.m. Spennende lønnt en global unk teknol svært spennende lønnme, fortsatte Robt. Han tok for seg utvklngen fra Auto-ID ble skapt Walmart start -mkng januar Lke t fulgte Tesco andre. Mange aktør kast så sne øyne på mulghene bød seg nnen passv UHF HF, aktv, system lokasjon sanntd. I dag tatt bruk en lang rekke sektor oppsktsvekkende resultat. I handelen brukes tl økt synlgh ovskt. slppes løs! D byr færre stuasjon tomme hyll, reduksjon svnn, bedre td tl kundesvce m.m. I sum økt fortjeneste m fornøyde kund, sa Robt pekte på at da Walmart 2010 start prosjekt -mkng jeans økte nøyaktghen på ovskten varebeholdnngen fra 65 tl 98 prosent, vst seg å være deell for ovskt ov farg størrels på plaggene. Spr seg spr seg ov hele vden. I Europa legg v bl.a. mke tl konfeksjonsprodusent Gry Web særlg legg vekt på å reduse tyv, samt å økesynlghen vdkjeden. Den fnske butkkjeden nnen damekonfeksjon Nasten Pukutehdas (NP) redust tomt-hyllen 30 prosent, kutt levngstd 70 prosent. raske enn strekkod, m anvendelge m automatske vsse sammenheng, sa han. Stk utvklng elektrobutkk, daglgvarebutkk, apotek, blforrnng vl følge Robt ta bruk de nærmeste årene. Dte vl resulte at prsene på dware vl f, ytelsene vl øke, software vl spre seg vl bl enkle å dstrbue. Når prsene reduses teknolen blr enkle å bruke, vl fle applkasjon bl levedyktge. vl bl skjøv bakov vdkjeden, lstkkaktør vl dele vl tl slutt nngå en ordnær nstallasjon enhv vrkh, slutt Mark Robt. > Vktøy for store gevnst vktg vktøy for økt effektvt store gevnst vdkjeden. Men d først kombnasjon andre teknol, for eksempel datafangst ved delng datanformasjon at de vrkelg store gevnstene komm. D sa Sgmund Ble Jensen, adm. dr. GS1 Norway ved åpnngen Journal Lve Europe!/Scandna. Dte en enestående arena for spennende busness-cases eksempl på best practce fra Norge, Skandna vden for øvrg. Mange gjort oppsktsvekkende forbedrng teknolen, del lærdom farng oss. Enkelte skap så vd for andre, ann Norsk Lastbærpool (NLP) skal ha honnør for stt arbed. Jeg takk Journal for samarbed om denne konfansen, samt sponsorene bdratt tl å mulggjøre så mponende arrangement, slutt han. Redaktør e Journal, Mark Robt adm. dr. Sgmund Ble Jensen GS1 Norway på Journal Lve! Europe, for første gang ble arrangt Oslo Skandna. EPCIS tl onlne tempaturlgng EPCIS (Electronc Product Code Informaton Svces) kan tl å motta nformasjon fra regstrng tempatur på objekt hvor dte vktg. Dte gjør at man kan benytte EPCIS tl onlne tempaturlgng, sa forsknngsled Eskl Forås ved SINTEF. Han presentte prosjekt gkk ut på å skre rktg tempatur på kjølt kjøtt und transport ved bruk brkk sensor EPCIS. EPCIS en hendelsesorentt tlnærmng gr svar på fre vktge spørsmål gjennom vdkjeden: Hva, hvor, når hvorfor? Dte så sentrale spørsmål når d gjeld sporng mat, sa Forås. Ovvåkng fsk mat Prosjekt fokuste på om d var mulg å knytte ovvåknng sporng fsk mat tl EPCIS-standarden. Mål var å teste onlnesystem for tempaturlgng sporng en vdkjede kjølt kjøtt. EPCIS for onlne tempaturlgng sporng ble test und transport lammekjøtt ov en dstanse på 800 klom. For hv enkelt brkke ble d skapt en EPCIShendelse hvt tende mnutt, sa Eskl Forås, SINTEF. GPS D ble brukt -brkk EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 ntegrt tempatursensor. Kommunkasjonssystem besto lese lessone på 6 x 1,5 m GPS-antenn. GSM/GPRS-bast kommunkasjon ble benytt for ovførng tempaturdataene. Tempaturen skulle kke være ov 0 grad, kke f tl m enn 1,7 mnusgrad undves. Dataene ble ovført tl EPCIS for tempaturlgng. Vellykk prosjekt Und transporten hadde v ovskt ov gafsk lokasjon tempatur sanntd fra lesnngen -brkkene, sa Forås. For hv enkelt -brkke, ble d skapt en EPCIS-hendelse hvt tende mnutt når tempaturdataene ble lest. Prosjekt var vellykk, vs at man kan benytte EPCIS for å samle hendelsesnformasjon om tempatur for ovvåknng, sa Forås. > > E 10 11

7 rfd journal lve! rfd journal lve! H blr d store gevnst! Fnsk ssu jnbanmnal Trafkvk Svge sats for på nformasjonsutvekslng gjennom Electronc Produkt Informaton Svces (EPCIS). D skal g godstransport t ov hele land økt skkh, kvalt effektvt. Nå arbed man for en europesk løsnng. Nøkkelen tl suksess bruk åpne standard. Mens d svenske Trafkvk sats på faste -lesnngspunkt, fnske VR Transport valgt en løsnng bast på lesnng håndholdt PDA på jnbanmnalene. Felles for begge bruken Electronc Product Code for datafangst. I Svge d omkrng klom jnbane hvor Trafkvk e klom. D regstrt omkrng tvn fordelt på ulke opatør Svges Järnvägar (SJ) den største. Omkrng 35 t opes både nasjonalt ntnasjonalt, d så ntnasjonale aktør benytt d svenske jnbanent. I dag d nstallt omkrng 150 regstrngs- lesnngspunkt for, skal økes tl 600 løp de neste to årene. Da skal så vktge hne- landtmnal være nkludt satsngen. H blr d store gevnst, sa han. Gr økt effektvt sats på ford teknolen gjør d mulg for een nfrastruktur å gjøre vedlkehold m effektvt, topatørene tl enhv td full ovskt kan bedre admnstre flåten vnmatell. Lstkkaktørene kan dessuten hele tden følge hvor vn befnn seg, samt spore vn gods. Mottakne kan dessuten få estmt ankomsttd, sa Gunnar Ivansson. Han vært strategsk rådgv Trafkvk, drv eg konsulent. Ivansson hadde trle dag Oslo først holdt han foredrag på Transport & Lstkk- 12 GS1 skal ha takk for god støtte bdrag på standardsngs, sa Gunnar Ivansson. konfansen, dagen t gkk turen tl den skandnske -konfansen. 100 prosents lesnng -lesnng gjør d for eksempel mulg å dekke varmgang, vbrasjon andre gryende vnskad, man kan vkste tltak på tdlg tdspunkt. D bdrar tl å forhndre ulykk, sa Ivansson vste tl at -dektorene var plasst tre m fra sknnegangen. D foratt målng på t en fart på klom, resultat var 100 prosent lesnng. System bas seg på passv UHF-teknol (ISO gC). Lokomotvene tllegg GPS. Europesk behov Men v opplev at prosent jnbanevnene Svge komm fra andre europeske land. Dfor d stkt behov for en europeske -standard en standard for utvekslng nformasjon. D gjørende å bruke åpne standard for å lykkes ablngen effektvt felles system. Dfor henvendte v oss tl GS1. EPC-koden GIAI, EPCIS gr oss svar på hva, når, hvor hvorfor, fortsatte Ivansson. Automatsk datafangst ntmodal transport på jnbane, hn på ve gr således spennende mulgh skte på bedre sporng, styrng, regulart effektvt, samt reduste mljø- klmabelastnng, sa han. Hn nnlandstmnal System gr bydelge gevnst for hn nnlandstmnal. Tstene m rktg sammensatt enn tdlge, nformasjonen om tst de enkelte vn bedre, man spar mellom mnutt pr. tst hnen man effektv admnstrasjon sporng contane vn. To plotprosjekt for Volvo vs bydelge gevnst for part. Trafkvks gevnst lgg tdlg sporng skad på vnmatell, le vedlkeholdskostnad, rktg sammensnng tst korrekt regnng kostnad. For godskund d vktg at d ablt system kan anvendes en ntegrt ntmodal transportkjede. de at man kan admnstre spore vn frakt på tvs Europa. Dte gr le fraktkostnad, redust mljøutslpp korrekte regnng. Suksessfaktor åpne standard Nå d opp tl marked å benytte seg de mulghene tlbys, samtdg utvkle nye svce- forrnngsmodell. Suksessfaktor åpne standard samarbed GS1, samt at d ablt europesk ntvk. På sste møte London var d representasjon fra hele 20 land, så ntessen stor voksende. GS1 skal ha takk for god støtte bdrag på standardsngs, sa Ivansson. gs1fokus Jeg stolt d v fått tl. Nå skal v begynne å tjene peng på system, sa Mkko Särkkä lstkkdrektør VR Group, den fnske statens jnbane 2500 ansatte en omsnng fjor på ca. 600 mllon euro. Jnbanevrkhen undlagt VR Transpont ansatte en omsnng fjor på 1,4 mllard euro. Hv dag 450 godst, 310 passasjt, 890 lokalt på sknnene, tllegg tl t passasjt tl Russland. Rangngen på tmnalene foregår nå håndholdte PDA-. Akselende utfordrng hadde akselende utfordrng rangng på stasjons- tmnalområd sammensnng tst. Skftng flyttng jnbanevn ble hovedsak gjort manuelt, en stor del de ansatte brukte tden på å admnstre rangngen. D manuelle arbed tok lang td, mulghen for menneskelge fel var hele tden tl stede. ønsk å rasjonalse manuelle prosess, mål var å øke automatsngsnvå effektvten hele rangngsprosessen, sa Särkkä godsvn ble valg for admnstrasjon godsvn, gjennom teknolen å kunne able m effektve opasjonelle prosess tmnalområdene. D skulle legge grunnlag for bedre styrng sammensnng t, vde bedre admnstrasjon lokasjon, lastestatus, skad på matell vedlkeholdsbestllng. de ønsk man å kunne øke kundesvcen gjennom å tlby daljt nformasjon tl kundene om ankomst for gods når. Und planleggngen beslutt v at alt rangngsarbed skulle sentralses tl fåtall sted. Penn blokk ble statt PDA blr brukt tl å regstre sanntdsnformasjon tl bruk ntnt for ekstne aktør transportkjeden. Kvalten v opp- gs1fokus Mål å øke automatsngsnvå effektvse hele rangngsprosessen, sa Mkko Särkkä fra VR Group. nådde på nformasjonen vste på kort td at rskoen for menneskelge fel forsvant helt, sa han. Nye kundeapplkasjon bltt aktvt, bast enten på -brkk ell ntntnformasjon. kan g kundene nformasjon ved ankomst på endestasjon levngsnformasjon sanntd. Kund kan samarbed VR Transpont utarbede rangngsordre. samt lokomotv utstyrt -brkk. Håndholdte -lese blr brukt på tmnalområd, d utarbed applkasjon for aktør kan være å styre rangngen, samt for regstrng vedlkehold hjulskad vnvask. Ved bruk -brkk -håndtmnal ute på tmnalområd knytt tl vårt eksstende admnstrasjons- ledelsessystem, oppnår v høye effektvt. D bltt mndre manuelt arbed, v sanntds nformasjon for nvolvte aktør. Valgte EPC GIAI Forbedr sanntdsnformasjonen I begynnelsen var utfordrngen å fnne en korrekt global standard for -system. Gudelnes på europesk nvå var gått ut på dato. Ett en dal andre nasjonale jnbane, bestemte v oss or å mplemente GS1s EPC-standard. valgte EPC Gen2/ISO C, en passv GS1 Global Indvdual Ass Identf Numb (GIAI), fortsatte Särkkä. I dag hundre prosent godsvnene Håndtmnalene en rekke funksjon de les rapport rangngsordre, les oppdat sammensnng t skad på vnene, rapport restrksjon tl system, rapport vnbevegels lokasjon sjekk om tst klare for gang. Fremov skal v nst fle -lese langs sknnegangen for å forbedre sanntdsnformasjonen, slutt Mkko Särkkä. Samspll kundene 13 E

8 rfd journal lve! rfd The Amcan Dream! Stuasjon tomt--hyllen redust tl gjennomsntt und én prosent. Varepåfyllng skj gjennomsntt nnen d gått t mnutt! Varellng skj på mnutt. Lønnhen økt d bydelg redust turn-ov arbedsstokken. admnstrasjon varebeholdnngen butkkene. D start en håndfull butkk, prosjekt vste raskt så postve effekt at antall nvolvte butkk ble økt tl Nå bruk 150 butkk -teknolen, fle skal d bl. D ngen tvl om at konfeksjons Amcan Apparel Los Angeles lykkes ut stt -prosjekt. Konsn ble ablt 1998, produs ca. en mllon plagg uken. I 2003 åpn man sne egne butkk. I dag d 254 butkk 20 land, d planlegges rask ekspansjon de neste tre årene. eksport tl tl Kna, sa Krs ane. Han vært sentral konsns -satsng, drv nå egen konsulentvrkh fortsatt tlknytnng tl Amcan Apparel. hadde mange utfordrng ovskten ov varebeholdnngen var kke nøyaktg nok, v sl tomt--hyllen-stuasjon, tyven burde vært bedre ntnt svnn var for høyt. Kort sagt v ønsk totalt å få tl en bedre ovskt, sa ane. Plotprosjekt Selskap start opp plotprosjekt nnen for bare tre år. Bakgrunnen var ønsk om bedre ovskt, Amcan Apparel benytt GS1 Standard en effektv problemløs Man oppdag at tng syntes tungvnt ressurskrevende, d ble satt på en kostbar ventelste kunne løses effektvt. System mplementt fra mottak fra fabrkk, følg vdkjeden frem tl salgspunkt butkk. Informasjonen fra ulke del -system knytt tl ledelses-dashboard hele tden aktuell nformasjon. Når ordre komm fra våre butkk, v dstrbusjonssent om d fra en «butkk» ell kke. Hvs ja, blr ordren sendt tl en mkestasjon. H man speselle mkeprnte, tllegg tl å prnte nformasjon, så forar kodng brkken, så blr plasst på plaggene. Informasjonen blr lest ved ankomst tl butkk, t opp mot bestllng. Er d var hast å komme på plass hyllene, dsse flagg speselt. Hvtt, oransje rødt På skjmen følges hvt enkelt salg butkken nøye for å påse at d tfylles raskt. Ovskten delt nn fargeområd hvtt felt for tomt--hyllen fra t tl seks mnutt uten tfyllng, oransje felt fra seks tl 20 mnutt rødt fra 20 mnutt oppov. Rødt felt kke akseptabelt, alarmen tl å gå, fortsatte ane. System gr hele tden god ovskt ov varebeholdnng butkk. Dte skj ved skannng var butkk lag hv uke, nformasjonen h sammenholdes daglg salgsnformasjonen fra kassene. Engasjement ansatte stort postvt. Er d aktuelt ovflyttng tl andre butkk, forskr mange seg om at d så en -butkk. Hvs kke, tru de å s opp d faktsk så skjedd! d seg om hele 75 prosent. Ved bruk begge teknol samtdg var reduksjonen ov 25 prosent m effektv enn EAS alene. Den kraftge nedgangen svnn var en uvent gevnst for oss, sa ane. Svnn sank drastsk Nyttg lærdom anslår at ca. 60 prosent svnn skyldes ntne tyv, skad oppstår vdkjeden, fel prosess lgnende. Å kombne EAS (Electronc Artcle Survellance) resultte at våre mest belastede butkk opplevde at ntnt svnn sank m enn 50 prosent noen sted drede -prosjekt gtt mye lærdom, ane gjne lær bort tl andre. >> Man skal vte hva man vl oppnå -prosjekt, d vktg å starte d små. >> Ikke undvurd vden datanformasjon. >> Ikke heng deg opp kostnadene pr. brkke ann utstyr. Tenk hell på hva tapt salg, svnn tyv egentlg kost. Inspr tl å gå vde D dre seg kke om drekte tltak for å løfte salg, men snare om å ta ut gevnst fra en m effektv skre vdkjede legg tl rte for økt omsnng økt fortjeneste. gjort mye spennende oppnådd raske resultat. D nspr tl å gå vde, først køen står utvdelse tl så å omfatte skjeden, sa Krs ane tl slutt. Ikke heng deg opp kostnadene pr. -brkke. Tenk hell på hva tapt salg, svnn tyv egentlg kost, sa Krs ane. gs1fokus flagg: colourbox 14 gs1fokus E

9 rfd journal lve! rfd journal lve! forrnngsradar Arbus-konsn ponér på bruken, bruk teknolen en forrnngsradar en rekke sammenheng: Vdkjede, laghold, transport, fly vedlkeholdsarbed. Aktv passv sørg for at sanntdsnformasjon styres gjennom en felles softwareplattform, gr grunnlag for effektv lstkk ledelse. -prosjekt fordelt på 15 undprosjekt, start opp for fem år. De skulle bare ha vsst hva v funn forbedrngspotensal denne poden. I flyndustren handl d om store peng, selv én prosents resultatforbedrng handl om mllard, sa Carlo K. Nzam. Han led prosjekt fokus på synlgh vdkjeden bruk Arbus. En vktg nøkkel mkng komponent nøkkelen tl resultatforbedrng. en bransje hvor d konstant press på kontnulg forbedrng nnovasjon. D bakgrunnen for de prosjektene gangsatt vekt på synlgh vdkjeden, målbarh, forrnngsprosess kostnadsbesparels, fortsatte Nzam. Arbus benytt GS1s standar for dentfkasjon de ulke objekt. Han pek på at økt synlgh vdkjeden handl om raske sere gjennom dataautomatsng, på lengre skt å vnne gjennom kontnulg forbedrng. Økt synlgh vdkjeden en forutsnng for å kunne forbedre måt man jobb på, kan bdra tl kostnadsreduksjon. Nvå synlgh målbarh gjør størrelsen på mulge kostnadsreduksjon, v konstat at -mkng lovende vktøy denne sammenheng, sa han. Synlgh gjennom Nzam vste tl følgende gevnst gjennom økt synlgh vdkjeden bruk : Strategske gevnst > > Sanntds synlgh automatsk oppdatng hendels gjennom hele vdkjeden. > > Enestående høyt nvå for nformasjonsnøyaktgh. > > Flytt tl en dgtal «fly by wre» vdkjede. Prosessgevnst > > M effektve automatste prosess korte syklske td, mndre nventar. > > Økt effektvt på forrnngsprosess mndre vk. > > Økt synlgh delkjed mndre paprarbed, le kostnad. > > M automatsng behov for mndre manuelle ntvensjon, økt produktvt. Forrnngsgevnst > > Reduksjon nventar eendel. > > Økt arbedsproduktvt enkle å unngå kostnad. Gevnst på mange områd Nazm pekte på at -satsngen gr gevnst på mange områd: > > I vdkjeden dre d seg om sanntds levngsbekreftels. de global automatst transportsporng, økt tspørselsstablt økt synlgh nventar. > > Innen lstkk dstrbusjon d automatsk datanngang sporng, raske prosess, m effektvt økt styrng nventar. > > Områd montng nå automatsk datanngang, m nøyaktg effektv konfgurasjon attestasjon, raske gjennomløp. Resultat slanke m konkurransedyktge forrnngsprosess. Både våre skostnad flyenes opasjonskostnad går ned, sa han. «Busness radar» Arbus s på nøkkelvktøy for å oppnå kontnulge forbedrng. en ntegrt total vdkjedlnærmng bruken gjennom forrnngsprosess gjennom t prosjekt. Arbus arbed aktvt fly, vdkjed partne for å utvkle tlnærmng maksm gevnst tl part. samarbed store partne, standardsngsorgansasjon myndgh for å skre ntopasjonelle -. Arbus bruk en «busness-radar» for å hjelpe tl å bygge en dgtal «fly by wre»-ovblkk ov vdkjeden tlhørende forrnngsprosess, sa Carlo K. Nzam. Resultat ved bruk Nytt-GS Blad:Layout :34 GS1s Sde standard, 19 slanke m konkurransedyktge forrnngsprosess, sa Carlo K. Nzam Arbus. foto: arbus s.a.s.2012 / e X m company / h. gousse gs1fokus gs1fokus