Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 3. september 2014

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Juni 20. Ikrafts. av lov 20. juni 2014 nr. 54 om endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) (Nr. 842) Juni 26. Delvis ikrafttr. av lov 20. juni 2014 nr. 29 om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. (Nr. 866) Juni 26. Ikrafttr. av lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer (Nr. 867) Juni 27. Delvis ikrafttr. av lov 14. desember 2012 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven (Nr. 884) Juni 30. Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter folketrygdloven 23 2 (Nr. 887) Forskrifter 2014 Juni 18. Forskrift om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon (Nr. 837) Feb. 13. Forskrift om lengre sensurfrist for førstesemesteremne ved Universitetet i Bergen (Nr. 845) Juni 20. Forskrift om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften) (Nr. 850) Juni 20. Forskrift til statsforetakslovens regler om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling mv. (Nr. 851) Juni 20. Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv. (Nr. 852) Juni 20. Forskrift til selskapslovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer (Nr. 853) Juni 24. Forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (aopplysningsforskriften) (Nr. 857) Juni 24. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (Nr. 859) Juni 24. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/462/EU om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (Nr. 862) Juni 24. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/463/EU om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (Nr. 863) Juni 24. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/464/EU om endring av vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF, og 2008/284/EF samt beslutning 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (Nr. 864) Juni 25. Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år (Nr. 865) Mai 9. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Nr. 868) Juni 25. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 872) Juni 26. Forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond (Nr. 877) Juni 27. Forskrift til tjenestepensjonsloven (Nr. 885) Juni 6. Forskrift om krav til bachelor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (Nr. 888) Juni 6. Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen mv. som privatist ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (Nr. 889)

3 Endringsforskrifter 2014 Juni 17. Endr. i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (Nr. 835) Juni 17. Endr. i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør (Nr. 836) Juni 20. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor (Nr. 839) Juni 20. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp (Nr. 840) Juni 20. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift om førerkort m.m. (Nr. 841) Juni 23. Endr. i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet og instruks for fylkesmann og kommune ved utstedelse av autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler (Nr. 843) Juni 24. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 844) Juni 11. Endr. i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (Nr. 846) Juni 18. Endr. i forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp (Nr. 847) Juni 18. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 848) Juni 19. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 849) Juni 20. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 854) Juni 23. Endr. i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt (Nr. 855) Juni 23. Endr. i forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (Nr. 856) Juni 24. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter. (Nr. 858) Juni 24. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 860) Juni 24. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd (Nr. 861) Juni 20. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 869) Juni 24. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 870) Juni 24. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 871) Juni 25. Endr. i forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger (Nr. 873) Juni 25. Endr. i utlendingsforskriften (engangsløsning) (Nr. 874) Juni 26. Endr. i forskrift om eiendomsmegling (oppgjør av eiendomshandler) (Nr. 875) Juni 26. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 876) Juni 26. Endr. i forskrift til lov om straffegjennomføring (Nr. 878) Juni 26. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 879) Juni 26. Endr. i forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) (Nr. 880) Juni 26. Endr. i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater (Nr. 881) Juni 26. Endr. i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (Nr. 882) Juni 27. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 883) Juni 27. Endr. i forskrift til foretakspensjonsloven og forskrift om livsforsikring (Nr. 886) Juni 13. Endr. i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova (Nr. 890) Juni 27. Endr. i forskrift om kvoteordningen for melk (Nr. 891) Juni 27. Endr. i forskrift om tilskot til avløysing (Nr. 892) Juni 27. Endr. i forskrift om bruk av kjøretøy (Nr. 893) Juni 30. Endr. i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (Nr. 894) Juni 30. Endr. i forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte (Nr. 895) Juni 30. Endr. i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket (Nr. 896) Juni 30. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 897)

4 Juni 30. Endr. i forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (Nr. 898) Juni 30. Endr. i forskrift om tilvirkning og import av legemidler (Nr. 899) Juni 30. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Nr. 900) Juli 1. Endr. i forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften) (Nr. 901) Diverse 2014 Juni 18. Opph. av forskrift om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr (Nr. 838) Rettelser Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

5 17. juni Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 3. september 2014 Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2014 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 3 andre ledd og 52. EØS-henvisninger: Direktiv 2013/25/EU. Kunngjort 26. juni 2014 kl I I forskrift 8. oktober 2008 nr om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits gjøres følgende endringer: I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Hrvatska Diploma «doktor medicine/doktorica medicine» Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II punkt gjøres følgende tilføyelse: Schweiz/ Suisse/ Svizzera Diplom als Facharzt Diplôme de médecin Spécialiste Diploma di medico specialista Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Département fédéral de l'intérieur et Fedération des médecins suisses Dipartimento federale dell'interno 1. juli 2002 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Ministarstvo nadležno za zdravstvo 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale under de ulike spesialitetene: Stat Hrvatska Anestesiologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Generell kirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Opća kirurgija Stat Nevrokirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Obstetrikk og gynekologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija

6 17. juni Nr Norsk Lovtidend Stat Indremedisin Minimumsperiode for utdanning: 5 år Oftalmologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Tittel Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija Stat Otorhinolaryngologi (øre-nese-hals-spesialist) Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija Pediatri (barnesykdommer) Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Stat Lungesykdommer Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Pulmologija Urologija Urologi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Stat Ortopedi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija Patologisk anatomi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Stat Nevrologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Neurologija Psihijatrija Psykiatri Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Stat Diagnostisk radiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Radioterapi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija Hrvatska Stat Plastikkirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija Klinisk biologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Stat Medisinsk mikrobiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Klinička mikrobiologija Medisinsk biokjemi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel

7 17. juni Nr Norsk Lovtidend Hrvatska Stat Immunologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Alergologija i klinička imunologija Torakskirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Stat Pediatrisk kirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Karkirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Tittel Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija Stat Kardiologi CMinimumsperiode for utdanning: 4 år Gastroenterologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija Stat Revmatologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Reumatologija Hematologija Generell hematologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Stat Endokrinologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Fysioterapi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Tittel Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija Hrvatska Stat Nevropsykiatri Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Dermato-venerologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Dermatologija i venerologija Stat Radiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Barne- og ungdomspsykiatri Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna psihijatrija Hrvatska Stat Geriatri Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Nefropati Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Nefrologija Stat Smittsomme sykdommer Minimumsperiode for utdanning: 4 år Samfunnsmedisin Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina

8 17. juni Nr Norsk Lovtidend Stat Farmakologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Arbeidsmedisin Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom Medicina rada i športa Stat Allergologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Nukleærmedisin Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina Hrvatska Stat Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Maksilofacijalna kirurgija Hrvatska Stat Biologisk haematologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Stat Stomatologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Dermatologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Stat Venerologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tropemedisin Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Stat Gastroenterologisk kirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina Akuttmedisin Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Hrvatska Stat Klinisk nevrofysiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Kjevekirurgi og munnhulesykdommer (grunnutdanning lege og tannlege) 1 Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel

9 17. juni Nr Norsk Lovtidend Hrvatska Stat Medisinsk onkologi Minimumsperiode for utdanning: 5 år (Lagt til ved kommisjonsforordning (EU) nr. 213/2011 av 3. mars 2011) Tittel Medisinsk genetikk Minimumsperiode for utdanning: 4 år (Lagt til ved kommisjonsforordning (EU) nr. 213/2011 av 3. mars 2011) Tittel I forskriftens vedlegg II punkt gjøres følgende tilføyelse: Stat Gastroenterologisk kirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Norge Tittel Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel I forskriftens vedlegg II punkt 5.1.3, endres spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer, til maxillofacial kirurgi: Stat Klinisk nevrofysiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Maxillofacial kirurgi (grunnutdanning lege og tannlege) 1 Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Norge Klinisk nevrofysiologi Maxillofacial kirurgi 1 Utdanning som fører til tildeling av kvalifikasjonsbevis som spesialist i maxillofacial kirurgi (grunnutdanning for leger og tannleger) under forutsetning av fullført og godkjent medisinsk grunnutdanning (artikkel 24) og i tillegg fullført og godkjent grunnutdanning for tannleger (artikkel 34). I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Specijalist obiteljske medicine 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp på listen i riktig alfabetisk rekkefølge med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som tildeler Yrkestittel Referansedato kvalifikasjonsbevis Hrvatska 1. Svjedodžba «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege» 2. Svjedodžba «prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostup nica (baccalaurea) sestrinstva» 1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege» 2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta u Republici Hrvatskoj 1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostup nica (baccalaurea) sestrinstva 1. juli 2013

10 17. juni Nr Norsk Lovtidend I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbe vis Yrkestittel Referansedato Hrvatska Diploma «doktor dentalne medicine/doktori ca dentalne medicine» Organ som tildeler kvalifikasjonsbev is Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Attest som ledsager kvalifikasjonsbev is Doktor dentalne medicine/doktori ca dentalne medicine 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som tildeler Yrkestittel Referansedato kvalifikasjonsbevis Hrvatska Svjedodžba «prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučiliš na prvostupnica (baccalaurea) primaljstva Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj Prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostup nica (baccalaurea) primaljstva 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som tildeler Attest som ledsager Referansedato kvalifikasjonsbevis kvalifikasjonsbevis Hrvatska Diploma «magistar farmacije/magistra farmacije» Farmaceutskobiokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu Kemijskotehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg III punkt 4 gjøres følgende endring: 4. Kvalifikasjonsbevis som gir adgang til yrkesaktivitet som nevnt i nr. 1, som innehas av borgere i medlemsstatene og er utstedt av det tidligere Jugoslavia, eller hvis utdanning når det gjelder Slovenia, var påbegynt før 25. juni 1991, eller når det gjelder Kroatia, utdanningen var påbegynt før 1. juli Forskriften trer i kraft 20. juni II 17. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 17. juni 2014 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 6, 7, 8, 11 andre og tredje ledd, 13 og 14, jf. forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer 3 nr. 4 og forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk 4, 5, 7, 8, 13 og 14. Kunngjort 26. juni 2014 kl I I forskrift 29. juni 2007 nr. 904 om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør gjøres følgende endringer:

11 17. juni Nr Norsk Lovtidend 1 første og andre ledd skal lyde: Satser for avgifter og tilskudd pr. pris- og biproduktgruppe i prisutjevningsordningen for melk skal være som følger (positive tall innebærer avgift, negative tall innebærer tilskudd): Gruppe Prisgruppe 1 (sure smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) Prisgruppe 2 (ikke smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) Prisgruppe 3 (søte smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) Prisgruppe 4 (ferske oster unntatt mysoster dagligvaremarkedet) Prisgruppe 5 (modnede oster og mysoster dagligvaremarkedet) Prisgruppe 6 (geitemelksprodukter dagligvaremarkedet) Prisgruppe 7 (tørrmelk og kasein) Prisgruppe 8 (flytende melkeprodukter industrimarkedet) Prisgruppe 9 (ferske oster unntatt mysoster industrimarkedet) Prisgruppe 10 (modnede oster og mysoster industrimarkedet) Prisgruppe 11 (geitemelksprodukter industrimarkedet) Prisgruppe 12 (oster og geitemelksprodukter merkevareeksportmarkedet) Biproduktgruppe 1 (kremfløteprodukter dagligvaremarkedet) Biproduktgruppe 2 (smørprodukter dagligvaremarkedet) Biproduktgruppe 3 (smørprodukter industrimarkedet) Biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet) Biproduktgruppe 5 (mysostprodukter industrimarkedet) Biproduktgruppe 6 (produkter med kjernemelk) Sats 1,45 kr/l melk 1,78 kr/l melk 0,00 kr/l melk 1,14 kr/l melk 0,47 kr/l melk 0,36 kr/l melk 0,92 kr/l melk 1,03 kr/l melk 0,85 kr/l melk 1,18 kr/l melk 1,10 kr/l melk 1,43 kr/l melk 13,57 kr/l fløte 4,78 kr/l fløte 6,87 kr/l fløte 2,23 kr/l myse 1,55 kr/l myse 1,50 kr/l kjernemelk For melk som selges direkte fra primærprodusenter til meieriselskap som ikke er tilknyttet Tine SA og som anvendes i det uavhengige selskapets foredling, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med 0,32 kr/l melk. 2 skal lyde: 2. Satser for fraktutjevning Satser for innfrakttillegg framgår av vedlegg 1. Sats for distribusjonstillegg for Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) skal være 0,13 kr/l distribuert melk. Sats for distribusjonstillegg for skolemelk skal være 0,17 kr/l distribuert melk. 3 skal lyde: 3. Sats for produksjonsfløteverdi Sats for produksjonsfløteverdi skal være 20,00 kr/l fløte. 4 skal lyde: 4. Sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør Sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør skal være 48,74 kr/kg smør. Vedlegg 1 skal lyde: Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge 18

12 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 137 Våler Hobøl Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo Kongsvinger Hamar Ringsaker Løten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Åsnes Våler Elverum Trysil Åmot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Nord-Fron Sel Sør-Fron Ringebu Øyer Gausdal Østre Toten 29

13 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 529 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid 74

14 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 830 Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Bergen 21

15 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 1211 Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austvoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Molde Kristiansund Ålesund 19

16 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 1511 Vanylven Sande Herøy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Eide Averøy Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal Steinkjer Namsos Meråker 42

17 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 1714 Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Bodø Narvik Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal Dønna Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Røst Værøy Flakstad Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes 45

18 18. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 1870 Sortland Andøy Moskenes Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Vardø Vadsø Hammerfest Kautokeino Alta Loppa Hasvik Kvalsund Måsøy Nordkapp Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Tana Nesseby Båtsfjord Sør-Varanger 51 Endringene trer i kraft 1. juli II 18. juni Nr Forskrift om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 18. juni 2014 med hjemmel i lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) 24, jf. 30. Kunngjort 26. juni 2014 kl Formål Forskriften skal sikre at administrasjon og finansiering av ordninger for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er i samsvar med AFP-tilskottsloven og de godkjente vedtektene for ordningene.

19 18. juni Nr Norsk Lovtidend 2. Tilsynsmyndighet Arbeids- og sosialdepartementet fører tilsyn med ordningene. Departementet kan oppnevne en person til å føre tilsyn med ordninger for AFP etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 når ordningene ikke administreres av Fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor (heretter kalt Fellesordningen). Departementet fastsetter en godtgjørelse for tilsynet. Godtgjørelsen dekkes av pensjonsordningen. 3. Tilsyn Ved utøvelsen av tilsynet kan departementet ta opp ethvert forhold som kan stride mot rammene i AFPtilskottsloven, og de godkjente vedtektene for vedkommende ordning. Departementet kan forelegge aktuelle spørsmål for eksterne instanser til vurdering. Departementet kan, etter å ha forelagt spørsmålet for partene i vedkommende ordning for AFP, gi pålegg om endringer i drift eller finansiering. 4. Tilsynsmøter Departementet innkaller Fellesordningen til to årlige tilsynsmøter. Ett tilsynsmøte skal holdes innen utgangen av april og ett innen utgangen av oktober. Fellesordningens styre og administrasjon skal være representert under tilsynsmøtene. Både departementet og Fellesordningen kan ta initiativ til møter i tillegg til tilsynsmøtene. Arbeids- og sosialdepartementet utarbeider referat fra møter med Fellesordningen. Utkast til referat forelegges Fellesordningen for eventuelle merknader. Referatet skal sendes Fellesordningen og Riksrevisjonen. 5. Rapporter Som grunnlag for det enkelte tilsynsmøtet skal Fellesordningen utarbeide en rapport som skal inneholde: Utviklingen i antall mottakere av AFP og utgiftene til AFP, premieinngang, fondsopplegg og anbringelse av pensjonsordningens midler. En vurdering av risiko og utfordringer knyttet til administrasjon, dekningsgrad for fremtidige forpliktelser, finansiering, fondsoppbygging og kapitalforvaltning. En vurdering av samhandlingen med Arbeids- og velferdsetaten. Andre forhold av vesentlig betydning for tilsynet med Fellesordningen. Rapporten til tilsynsmøtet i september skal i tillegg inneholde: Årsregnskap. Styrets årsberetning. Årlig revisjonsberetning. Fellesordningen skal oversende den aktuelle rapporten og andre nødvendige saksdokumenter til departementet minst sju virkedager før tilsynsmøtet avholdes. 6. Opplysningsplikt Departementet kan kreve at Fellesordningen og Arbeids- og velferdsdirektoratet gir de opplysninger som anses nødvendige for å utøve tilsynet. Fellesordningen skal ubedt sende protokoll fra styremøtene i ordningen, og plikter å informere departementet straks dersom rammebetingelsene endres eller det oppstår risiko eller avvik som har betydning for tilsynet. De samme gjelder ved behov for endringer i lov og regelverk som Fellesordningen forvalter eller avklaring av rammer og retningslinjer som departementet har gitt. 7. Krav til dokumentasjon Den formelle dialogen med Fellesordningen skal være skriftlig og dokumenterbar. 8. Tilsynsperson oppnevnt etter 2 Tilsynsperson som er oppnevnt etter 2 andre ledd kan kreve opplysninger etter 6 første ledd og skal ubedt sendes styrevedtak i vedkommende AFP-ordning samt oppgaver over antall mottakere av AFP og utviklingen i ordningens finansiering. Tilsynspersonen kan ta opp ethvert forhold som kan stride mot rammene i AFP-tilskottsloven og de godkjente vedtektene for vedkommende ordning, og skal straks gjøre departementet kjent med slike forhold. Tilsynspersonen skal sende en årsrapport til departementet om tilsynet. Frist for dette er 1. mars. 9. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. juli Fra samme tid oppheves forskrift 30. november 2010 nr om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon. 18. juni Nr Forskrift om opphevelse av forskrift om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. juni 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd 23 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr Kunngjort 26. juni 2014 kl I Følgende forskrift oppheves: Forskrift 20. november 1976 nr. 2 om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr.

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

Håndbok Restverdiredning

Håndbok Restverdiredning Håndbok Restverdiredning VEILEDER FOR RVR-TJENESTEN Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning Telefon: 23 28 44 27/959 22 115, E-post: ove.brandt@fno.no restverdiredning håndbok 3 innhold RESTVERDIREDNING...5

Detaljer

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 2. september 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Juni 29. Endr. i

Detaljer

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy 1 Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. oktober 2010 Endringer fra forrige oppdatering er markert med rød tekst Kap. 01 Bostedskommune

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.02.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.02.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2015

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer