Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 3. september 2014

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Juni 20. Ikrafts. av lov 20. juni 2014 nr. 54 om endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) (Nr. 842) Juni 26. Delvis ikrafttr. av lov 20. juni 2014 nr. 29 om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. (Nr. 866) Juni 26. Ikrafttr. av lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer (Nr. 867) Juni 27. Delvis ikrafttr. av lov 14. desember 2012 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven (Nr. 884) Juni 30. Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter folketrygdloven 23 2 (Nr. 887) Forskrifter 2014 Juni 18. Forskrift om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon (Nr. 837) Feb. 13. Forskrift om lengre sensurfrist for førstesemesteremne ved Universitetet i Bergen (Nr. 845) Juni 20. Forskrift om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften) (Nr. 850) Juni 20. Forskrift til statsforetakslovens regler om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling mv. (Nr. 851) Juni 20. Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv. (Nr. 852) Juni 20. Forskrift til selskapslovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer (Nr. 853) Juni 24. Forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (aopplysningsforskriften) (Nr. 857) Juni 24. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (Nr. 859) Juni 24. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/462/EU om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (Nr. 862) Juni 24. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/463/EU om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (Nr. 863) Juni 24. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/464/EU om endring av vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF, og 2008/284/EF samt beslutning 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (Nr. 864) Juni 25. Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år (Nr. 865) Mai 9. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Nr. 868) Juni 25. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 872) Juni 26. Forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond (Nr. 877) Juni 27. Forskrift til tjenestepensjonsloven (Nr. 885) Juni 6. Forskrift om krav til bachelor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (Nr. 888) Juni 6. Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen mv. som privatist ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (Nr. 889)

3 Endringsforskrifter 2014 Juni 17. Endr. i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (Nr. 835) Juni 17. Endr. i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør (Nr. 836) Juni 20. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor (Nr. 839) Juni 20. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp (Nr. 840) Juni 20. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift om førerkort m.m. (Nr. 841) Juni 23. Endr. i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet og instruks for fylkesmann og kommune ved utstedelse av autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler (Nr. 843) Juni 24. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 844) Juni 11. Endr. i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (Nr. 846) Juni 18. Endr. i forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp (Nr. 847) Juni 18. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 848) Juni 19. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 849) Juni 20. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 854) Juni 23. Endr. i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt (Nr. 855) Juni 23. Endr. i forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (Nr. 856) Juni 24. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter. (Nr. 858) Juni 24. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 860) Juni 24. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd (Nr. 861) Juni 20. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 869) Juni 24. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 870) Juni 24. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 871) Juni 25. Endr. i forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger (Nr. 873) Juni 25. Endr. i utlendingsforskriften (engangsløsning) (Nr. 874) Juni 26. Endr. i forskrift om eiendomsmegling (oppgjør av eiendomshandler) (Nr. 875) Juni 26. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 876) Juni 26. Endr. i forskrift til lov om straffegjennomføring (Nr. 878) Juni 26. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 879) Juni 26. Endr. i forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) (Nr. 880) Juni 26. Endr. i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater (Nr. 881) Juni 26. Endr. i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (Nr. 882) Juni 27. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 883) Juni 27. Endr. i forskrift til foretakspensjonsloven og forskrift om livsforsikring (Nr. 886) Juni 13. Endr. i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova (Nr. 890) Juni 27. Endr. i forskrift om kvoteordningen for melk (Nr. 891) Juni 27. Endr. i forskrift om tilskot til avløysing (Nr. 892) Juni 27. Endr. i forskrift om bruk av kjøretøy (Nr. 893) Juni 30. Endr. i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (Nr. 894) Juni 30. Endr. i forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte (Nr. 895) Juni 30. Endr. i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket (Nr. 896) Juni 30. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 897)

4 Juni 30. Endr. i forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (Nr. 898) Juni 30. Endr. i forskrift om tilvirkning og import av legemidler (Nr. 899) Juni 30. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Nr. 900) Juli 1. Endr. i forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften) (Nr. 901) Diverse 2014 Juni 18. Opph. av forskrift om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr (Nr. 838) Rettelser Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

5 17. juni Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 3. september 2014 Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2014 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 3 andre ledd og 52. EØS-henvisninger: Direktiv 2013/25/EU. Kunngjort 26. juni 2014 kl I I forskrift 8. oktober 2008 nr om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits gjøres følgende endringer: I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Hrvatska Diploma «doktor medicine/doktorica medicine» Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II punkt gjøres følgende tilføyelse: Schweiz/ Suisse/ Svizzera Diplom als Facharzt Diplôme de médecin Spécialiste Diploma di medico specialista Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Département fédéral de l'intérieur et Fedération des médecins suisses Dipartimento federale dell'interno 1. juli 2002 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Ministarstvo nadležno za zdravstvo 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale under de ulike spesialitetene: Stat Hrvatska Anestesiologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Generell kirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Opća kirurgija Stat Nevrokirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Obstetrikk og gynekologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija

6 17. juni Nr Norsk Lovtidend Stat Indremedisin Minimumsperiode for utdanning: 5 år Oftalmologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Tittel Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija Stat Otorhinolaryngologi (øre-nese-hals-spesialist) Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija Pediatri (barnesykdommer) Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Stat Lungesykdommer Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Pulmologija Urologija Urologi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Stat Ortopedi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija Patologisk anatomi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Stat Nevrologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Neurologija Psihijatrija Psykiatri Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Stat Diagnostisk radiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Radioterapi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija Hrvatska Stat Plastikkirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija Klinisk biologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Stat Medisinsk mikrobiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Klinička mikrobiologija Medisinsk biokjemi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel

7 17. juni Nr Norsk Lovtidend Hrvatska Stat Immunologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Alergologija i klinička imunologija Torakskirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Stat Pediatrisk kirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Karkirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Tittel Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija Stat Kardiologi CMinimumsperiode for utdanning: 4 år Gastroenterologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija Stat Revmatologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Reumatologija Hematologija Generell hematologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Stat Endokrinologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Fysioterapi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Tittel Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija Hrvatska Stat Nevropsykiatri Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Dermato-venerologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Dermatologija i venerologija Stat Radiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Barne- og ungdomspsykiatri Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna psihijatrija Hrvatska Stat Geriatri Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Nefropati Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Nefrologija Stat Smittsomme sykdommer Minimumsperiode for utdanning: 4 år Samfunnsmedisin Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina

8 17. juni Nr Norsk Lovtidend Stat Farmakologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Arbeidsmedisin Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom Medicina rada i športa Stat Allergologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Nukleærmedisin Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina Hrvatska Stat Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Maksilofacijalna kirurgija Hrvatska Stat Biologisk haematologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Stat Stomatologi Minimumsperiode for utdanning: 3 år Tittel Dermatologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Hrvatska Stat Venerologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tropemedisin Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Stat Gastroenterologisk kirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina Akuttmedisin Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel Hrvatska Stat Klinisk nevrofysiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Kjevekirurgi og munnhulesykdommer (grunnutdanning lege og tannlege) 1 Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel

9 17. juni Nr Norsk Lovtidend Hrvatska Stat Medisinsk onkologi Minimumsperiode for utdanning: 5 år (Lagt til ved kommisjonsforordning (EU) nr. 213/2011 av 3. mars 2011) Tittel Medisinsk genetikk Minimumsperiode for utdanning: 4 år (Lagt til ved kommisjonsforordning (EU) nr. 213/2011 av 3. mars 2011) Tittel I forskriftens vedlegg II punkt gjøres følgende tilføyelse: Stat Gastroenterologisk kirurgi Minimumsperiode for utdanning: 5 år Norge Tittel Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin Minimumsperiode for utdanning: 5 år Tittel I forskriftens vedlegg II punkt 5.1.3, endres spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer, til maxillofacial kirurgi: Stat Klinisk nevrofysiologi Minimumsperiode for utdanning: 4 år Maxillofacial kirurgi (grunnutdanning lege og tannlege) 1 Minimumsperiode for utdanning: 4 år Tittel Tittel Norge Klinisk nevrofysiologi Maxillofacial kirurgi 1 Utdanning som fører til tildeling av kvalifikasjonsbevis som spesialist i maxillofacial kirurgi (grunnutdanning for leger og tannleger) under forutsetning av fullført og godkjent medisinsk grunnutdanning (artikkel 24) og i tillegg fullført og godkjent grunnutdanning for tannleger (artikkel 34). I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Specijalist obiteljske medicine 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp på listen i riktig alfabetisk rekkefølge med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som tildeler Yrkestittel Referansedato kvalifikasjonsbevis Hrvatska 1. Svjedodžba «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege» 2. Svjedodžba «prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostup nica (baccalaurea) sestrinstva» 1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege» 2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta u Republici Hrvatskoj 1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostup nica (baccalaurea) sestrinstva 1. juli 2013

10 17. juni Nr Norsk Lovtidend I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbe vis Yrkestittel Referansedato Hrvatska Diploma «doktor dentalne medicine/doktori ca dentalne medicine» Organ som tildeler kvalifikasjonsbev is Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Attest som ledsager kvalifikasjonsbev is Doktor dentalne medicine/doktori ca dentalne medicine 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som tildeler Yrkestittel Referansedato kvalifikasjonsbevis Hrvatska Svjedodžba «prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučiliš na prvostupnica (baccalaurea) primaljstva Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj Prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostup nica (baccalaurea) primaljstva 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg II, punkt skal Kroatia føres opp etter Frankrike på listen med følgende omtale: Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som tildeler Attest som ledsager Referansedato kvalifikasjonsbevis kvalifikasjonsbevis Hrvatska Diploma «magistar farmacije/magistra farmacije» Farmaceutskobiokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu Kemijskotehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu 1. juli 2013 I forskriftens vedlegg III punkt 4 gjøres følgende endring: 4. Kvalifikasjonsbevis som gir adgang til yrkesaktivitet som nevnt i nr. 1, som innehas av borgere i medlemsstatene og er utstedt av det tidligere Jugoslavia, eller hvis utdanning når det gjelder Slovenia, var påbegynt før 25. juni 1991, eller når det gjelder Kroatia, utdanningen var påbegynt før 1. juli Forskriften trer i kraft 20. juni II 17. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 17. juni 2014 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 6, 7, 8, 11 andre og tredje ledd, 13 og 14, jf. forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer 3 nr. 4 og forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk 4, 5, 7, 8, 13 og 14. Kunngjort 26. juni 2014 kl I I forskrift 29. juni 2007 nr. 904 om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør gjøres følgende endringer:

11 17. juni Nr Norsk Lovtidend 1 første og andre ledd skal lyde: Satser for avgifter og tilskudd pr. pris- og biproduktgruppe i prisutjevningsordningen for melk skal være som følger (positive tall innebærer avgift, negative tall innebærer tilskudd): Gruppe Prisgruppe 1 (sure smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) Prisgruppe 2 (ikke smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) Prisgruppe 3 (søte smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) Prisgruppe 4 (ferske oster unntatt mysoster dagligvaremarkedet) Prisgruppe 5 (modnede oster og mysoster dagligvaremarkedet) Prisgruppe 6 (geitemelksprodukter dagligvaremarkedet) Prisgruppe 7 (tørrmelk og kasein) Prisgruppe 8 (flytende melkeprodukter industrimarkedet) Prisgruppe 9 (ferske oster unntatt mysoster industrimarkedet) Prisgruppe 10 (modnede oster og mysoster industrimarkedet) Prisgruppe 11 (geitemelksprodukter industrimarkedet) Prisgruppe 12 (oster og geitemelksprodukter merkevareeksportmarkedet) Biproduktgruppe 1 (kremfløteprodukter dagligvaremarkedet) Biproduktgruppe 2 (smørprodukter dagligvaremarkedet) Biproduktgruppe 3 (smørprodukter industrimarkedet) Biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet) Biproduktgruppe 5 (mysostprodukter industrimarkedet) Biproduktgruppe 6 (produkter med kjernemelk) Sats 1,45 kr/l melk 1,78 kr/l melk 0,00 kr/l melk 1,14 kr/l melk 0,47 kr/l melk 0,36 kr/l melk 0,92 kr/l melk 1,03 kr/l melk 0,85 kr/l melk 1,18 kr/l melk 1,10 kr/l melk 1,43 kr/l melk 13,57 kr/l fløte 4,78 kr/l fløte 6,87 kr/l fløte 2,23 kr/l myse 1,55 kr/l myse 1,50 kr/l kjernemelk For melk som selges direkte fra primærprodusenter til meieriselskap som ikke er tilknyttet Tine SA og som anvendes i det uavhengige selskapets foredling, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med 0,32 kr/l melk. 2 skal lyde: 2. Satser for fraktutjevning Satser for innfrakttillegg framgår av vedlegg 1. Sats for distribusjonstillegg for Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) skal være 0,13 kr/l distribuert melk. Sats for distribusjonstillegg for skolemelk skal være 0,17 kr/l distribuert melk. 3 skal lyde: 3. Sats for produksjonsfløteverdi Sats for produksjonsfløteverdi skal være 20,00 kr/l fløte. 4 skal lyde: 4. Sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør Sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør skal være 48,74 kr/kg smør. Vedlegg 1 skal lyde: Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge 18

12 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 137 Våler Hobøl Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo Kongsvinger Hamar Ringsaker Løten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Åsnes Våler Elverum Trysil Åmot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Nord-Fron Sel Sør-Fron Ringebu Øyer Gausdal Østre Toten 29

13 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 529 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid 74

14 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 830 Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Bergen 21

15 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 1211 Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austvoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Molde Kristiansund Ålesund 19

16 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 1511 Vanylven Sande Herøy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Eide Averøy Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal Steinkjer Namsos Meråker 42

17 17. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 1714 Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Bodø Narvik Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal Dønna Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Røst Værøy Flakstad Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes 45

18 18. juni Nr Norsk Lovtidend Kommune Satser 1870 Sortland Andøy Moskenes Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Vardø Vadsø Hammerfest Kautokeino Alta Loppa Hasvik Kvalsund Måsøy Nordkapp Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Tana Nesseby Båtsfjord Sør-Varanger 51 Endringene trer i kraft 1. juli II 18. juni Nr Forskrift om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 18. juni 2014 med hjemmel i lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) 24, jf. 30. Kunngjort 26. juni 2014 kl Formål Forskriften skal sikre at administrasjon og finansiering av ordninger for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er i samsvar med AFP-tilskottsloven og de godkjente vedtektene for ordningene.

19 18. juni Nr Norsk Lovtidend 2. Tilsynsmyndighet Arbeids- og sosialdepartementet fører tilsyn med ordningene. Departementet kan oppnevne en person til å føre tilsyn med ordninger for AFP etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 når ordningene ikke administreres av Fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor (heretter kalt Fellesordningen). Departementet fastsetter en godtgjørelse for tilsynet. Godtgjørelsen dekkes av pensjonsordningen. 3. Tilsyn Ved utøvelsen av tilsynet kan departementet ta opp ethvert forhold som kan stride mot rammene i AFPtilskottsloven, og de godkjente vedtektene for vedkommende ordning. Departementet kan forelegge aktuelle spørsmål for eksterne instanser til vurdering. Departementet kan, etter å ha forelagt spørsmålet for partene i vedkommende ordning for AFP, gi pålegg om endringer i drift eller finansiering. 4. Tilsynsmøter Departementet innkaller Fellesordningen til to årlige tilsynsmøter. Ett tilsynsmøte skal holdes innen utgangen av april og ett innen utgangen av oktober. Fellesordningens styre og administrasjon skal være representert under tilsynsmøtene. Både departementet og Fellesordningen kan ta initiativ til møter i tillegg til tilsynsmøtene. Arbeids- og sosialdepartementet utarbeider referat fra møter med Fellesordningen. Utkast til referat forelegges Fellesordningen for eventuelle merknader. Referatet skal sendes Fellesordningen og Riksrevisjonen. 5. Rapporter Som grunnlag for det enkelte tilsynsmøtet skal Fellesordningen utarbeide en rapport som skal inneholde: Utviklingen i antall mottakere av AFP og utgiftene til AFP, premieinngang, fondsopplegg og anbringelse av pensjonsordningens midler. En vurdering av risiko og utfordringer knyttet til administrasjon, dekningsgrad for fremtidige forpliktelser, finansiering, fondsoppbygging og kapitalforvaltning. En vurdering av samhandlingen med Arbeids- og velferdsetaten. Andre forhold av vesentlig betydning for tilsynet med Fellesordningen. Rapporten til tilsynsmøtet i september skal i tillegg inneholde: Årsregnskap. Styrets årsberetning. Årlig revisjonsberetning. Fellesordningen skal oversende den aktuelle rapporten og andre nødvendige saksdokumenter til departementet minst sju virkedager før tilsynsmøtet avholdes. 6. Opplysningsplikt Departementet kan kreve at Fellesordningen og Arbeids- og velferdsdirektoratet gir de opplysninger som anses nødvendige for å utøve tilsynet. Fellesordningen skal ubedt sende protokoll fra styremøtene i ordningen, og plikter å informere departementet straks dersom rammebetingelsene endres eller det oppstår risiko eller avvik som har betydning for tilsynet. De samme gjelder ved behov for endringer i lov og regelverk som Fellesordningen forvalter eller avklaring av rammer og retningslinjer som departementet har gitt. 7. Krav til dokumentasjon Den formelle dialogen med Fellesordningen skal være skriftlig og dokumenterbar. 8. Tilsynsperson oppnevnt etter 2 Tilsynsperson som er oppnevnt etter 2 andre ledd kan kreve opplysninger etter 6 første ledd og skal ubedt sendes styrevedtak i vedkommende AFP-ordning samt oppgaver over antall mottakere av AFP og utviklingen i ordningens finansiering. Tilsynspersonen kan ta opp ethvert forhold som kan stride mot rammene i AFP-tilskottsloven og de godkjente vedtektene for vedkommende ordning, og skal straks gjøre departementet kjent med slike forhold. Tilsynspersonen skal sende en årsrapport til departementet om tilsynet. Frist for dette er 1. mars. 9. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. juli Fra samme tid oppheves forskrift 30. november 2010 nr om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon. 18. juni Nr Forskrift om opphevelse av forskrift om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. juni 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd 23 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr Kunngjort 26. juni 2014 kl I Følgende forskrift oppheves: Forskrift 20. november 1976 nr. 2 om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr.

20 20. juni Nr Norsk Lovtidend Forskriften trer i kraft straks. II 20. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 20. juni 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 9 fjerde ledd og 22 2 andre ledd. Kunngjort 26. juni 2014 kl I I forskrift 21. desember 2005 nr om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor gjøres følgende endring: 7 skal lyde: Takst Tekst Honorar K1 Undersøkelse ved igangsetting av et behandlingsopplegg 133 kroner K2 Behandling hos kiropraktor, per gang 64 kroner K3a Møtegodtgjørelse med reisetid når kiropraktoren deltar i samarbeid med annet helse- 312 kroner og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam. Per påbegynte halvtime K3b Senere per påbegynt halvtime 312 kroner K4 Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med lege, fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten, kiropraktor i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og sosialtjeneste og bedriftshelsetjeneste. 51 kroner Merknad til takstene K1 og K2: Takst K1 og K2 kan ikke kombineres i samme konsultasjon. Takst K1 kan kun benyttes en gang per behandlingsserie. Med behandlingsserie menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte. Takstene kan til sammen utløses maksimalt 14 ganger per pasient per kalenderår. Merknad til taksten K3a: Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglig medisinske sentra og lignende. Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte diagnostisering, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, vurdering av funksjonsnivå, tilrettelegging av miljø mv. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Taksten kan også brukes når møtet foregår over telefon. Møtet må være planlagt. Merknad til taksten K4: Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien. Forskriften trer i kraft 1. juli II 20. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 20. juni 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 12 tredje ledd og 22 2 andre ledd. Kunngjort 26. juni 2014 kl I I forskrift 26. juni 2012 nr. 656 om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp gjøres følgende endringer:

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Intervall for endringer Rapporten er kjørt

Intervall for endringer Rapporten er kjørt Intervall for endringer 01.10.2015-30.09.2016 Rapporten er kjørt 21.10.2016 Til bruk Kommunenr. Kommunenavn FDV 2017 101 HALDEN 389 104 MOSS 55 105 SARPSBORG 612 106 FREDRIKSTAD 663 111 HVALER 156 118

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Ekstravakter og sesongstillinger er ekskludert Akkumulerte tall fra 1.2.2017-31.12.2017 Utlyser: Fylke/Kommune Heltid Deltid Uspesifisert Total

Detaljer

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent Turnover per. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent i i 0100 ØSTFOLD 87,7 4,8 7,5 0101 HALDEN 88,4 1,5 10,1 0104 MOSS 86,1 2,2 11,6 0105 SARPSBORG 89,0 1,8 9,2 0106 FREDRIKSTAD 88,0 1,6 10,4 0111 HVALER

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Bygg og byggningsendringer

Bygg og byggningsendringer Intervall for endringer 01.10.2014-30.09.2015 Rapporten er kjørt 16.10.2015 Bygg og byggningsendringer for FDVavtaler 2016 Kommunenr. Kommunenavn FDV 2016 101 HALDEN 263 104 MOSS 70 105 SARPSBORG 547 106

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Side 1/10 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Kommune-nummer Kommune Stemme-berettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 3 221 13,9 % 0104 Moss

Detaljer

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Geografi Tildelt 2012 Norge 696 066 396 Akershus 62 370 000 ASKER 7 016 000 AURSKOG HØLAND 1 923 000 BÆRUM 16 552 000 EIDSVOLL 4 132 000 ENEBAKK 1 511 000

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 786 52 554 405,00 0104 MOSS 19 594 49 294 430,00 0105 SARPSBORG 38 287 95 265 925,00 0106 FREDRIKSTAD 50 424 127 012 865,00 0111 HVALER 3 462 8 276 205,00 0118 AREMARK 1 440 3

Detaljer

Vedlegg 3: Utvalgte nøkkeltall for barnehager, KOSTRA 2015

Vedlegg 3: Utvalgte nøkkeltall for barnehager, KOSTRA 2015 Vedlegg 3: Utvalgte nøkkeltall for r, KOSTRA 2015 Kommune KOSTRA-gruppe Enhetskostnader per barn i kravet om lærerutdanning 0101 Halden 13 189 306 10,6 6,1 0 0104 Moss 13 173 350 9,8 5,7 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 30. august 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 30. august 2017 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 30. august 2017 Kommune Kommunenummer Stemmeberettigede Totalt antall stemt Prosent stemt 0101 Halden 23 247 1 610 6,9 % 0104 Moss 23 560 2 074 8,8

Detaljer