Kultur mulighet for regional utvikling eller konfliktskaper? Prosjektbeskrivelse for PhD studie i offentlig politikk og administrasjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur mulighet for regional utvikling eller konfliktskaper? Prosjektbeskrivelse for PhD studie i offentlig politikk og administrasjon."

Transkript

1 Kultur mulighet for regional utvikling eller Prosjektbeskrivelse for PhD studie i offentlig politikk og administrasjon. Høst 2007 Innlevert til Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder Aase Marthe Johansen Horrigmo

2 Innledning Tema for denne studien er kultur som en regionalpolitisk utviklingsstrategi. Kultur og underholdning, kunnskapssystem og produksjonsliv har gjerne blitt sett på som adskilte fra hverandre (Nilsson 2003:318), men i det nye kunnskapssamfunnet eller the post-fordist economy (Clark & Lloyd 2000) er disse skillene i ferd med å bli opphevet. Nødvendigheten av humankapital i form av tilgangen til en kompetent og utdannet arbeidskraft kjennetegner dette samfunnet, og dette er i ferd med å bli den viktigste forutsetningen for å bli en konkurransedyktig region (Clark 2004; Clarke & Gaile 1998; Clark & Lloyd 2000; Reich 1991). Dette medfører at politikere som er opptatt av regional utvikling må satse på å gjøre sin by, kommune eller region så attraktiv som mulig for potensielle arbeidstakere. I dette henseendet er et sammensatt kulturtilbud og gode rekreasjonsmuligheter en sentral strategi (Florida 2002; Clark 2004; Landry 2006). Denne studien tar utgangspunkt i en masteroppgave levert ved institutt for statsvitenskap, UiO, der holdinger knyttet til bruk av kulturelle strategier (CS) i norske kommuner og fylker ble studert. Funnene i masteroppgaven viste at flertallet av norske lokal- og regionalpolitikere var positive til CS, men at bruken av slike strategier likevel ikke var uproblematisk og at CS skapte nye politiske konstellasjoner. Dette prosjektet ønsker å videreutvikle analysene fra masteroppgaven ved både å samle inn nye data og utvide analysen til å gjelde Danmark, Sverige og Finland. Problemstillingen er tredelt og lyder som følger: 1) Hvilke regimer eller koalisjoner arbeider for å sette kulturelle strategier på dagsorden? 2) I hvilken grad skaper vedtak og iverksetting av kulturelle strategier nye politiske konflikter og konfliktstrukturer? 3) Hvilke aktører, institusjoner og strategier brukes for å implementere kulturelle strategier, eventuelt opprettes nye institusjoner/ strukturer? Hva gjør dette til en statsvitenskapelig interessant problemstilling? Overgangen til kunnskapssamfunnet eller the post-fordist economy har medført at lokale og regionale politikere har måttet revurdere sine tilnærminger til regional utvikling. I stedet for å sikre finansiell kapital og ny industri, er det nå viktig å utvikle og tilrekke seg en kompetent arbeidsstokk for å sikre utvikling i regionen. De individene som til sammen utgjør den kunnskapsbaserte arbeidsstyrken, har imidlertid andre krav til hvor de ønsker å bo enn kun jobbmuligheter (Clark 2004, Florida 2002). Fordi denne - 1 -

3 gruppen er på jakt etter steder som kan tilfredsstille hangen etter kultur, estetikk og naturopplevelser, er det viktig å kunne tilby et rikt kulturliv (Clark 2004; Clark & Inglehart 1998). Kultur blir dermed en økonomisk drivkraft. Landry (2006) uttrykker det slik: Cultural resources are the raw materials of the city and its value base; its assets replacing coal, steel or gold The task of urban planners is to recognize, manage and exploit these resources responsibly. (Landry 2006:7) Konsekvensen av dette, er at nye politiske strategier må implementeres med tanke på å utnytte den ressursen kultur representerer som på sikt kan bidra til å sikre en sterk humankapital. Fokuset på kultur for den kreative arbeidsstokken må inkluderes i lokale og regionale politikeres verktøykasse for regional utvikling. Med andre ord, policies myntet på å styrke kultursektoren er nødvendig. Bruken av slike CS er ikke uproblematisk. Holdningene til bruk av kultur i norske kommuner og fylker viser tydelige skiller mellom de ulike politiske partiene (Horrigmo 2007), der politikere fra FrP, SV og SP utmerker seg som mest negative til disse strategiene sammenlignet med AP, H, V og KrF. Dette tyder på at holdning til bruk av CS er et tema som overskrider de tradisjonelle konfliktlinjene i norske politikk. Clark (2004) forklarer holdningen til CS med begrepet New Political Culture (NPC), et begrep som innebefatter en mer saksorientert politikk der kvinners rettigheter, vektlegging av quality of life issues og skepsis mot en ukontrollert velferdsstatsvekst går hånd i hånd (Clark 2004; Clark & Inglehart 1998). Dersom NPC også kan forklare variasjonen i holdningene til CS i Norge kan dette signalisere fremveksten av en ny konfliktskillelinje i Norge og Norden. Teoretisk utgangspunkt Det sterke fokuset på humankapital har vokst frem gjennom økonomiske endringer. Skiftet fra den tradisjonelle vektleggingen av high-volume production til mer spesialiserte produksjon (Reich 1991), overgangen til det globale nettverkssamfunnet (Castells 2000) eller kunnskapssamfunnet (Nilsson 2003), medførte at humankapital ble stadig viktigere. Der før tilgang til billig strøm eller råvarer var det avgjørende for - 2 -

4 økonomisk suksess, er det i dag tilgangen på kompetent arbeidskraft med evne til å generere, prosessere og bruke kunnskapsbasert informasjon (Castells 2000:77) som utgjør en regions komparative fortrinn. Samtidig med at nødvendigheten av humankapital har økt, har globalisering bidratt til nye økonomiske mønstre. Ifølge blant andre Reich (1991), Castells (2000) og Clarke & Gaile (1998) har de nasjonale økonomiske sfærene måttet vike til fordel for en global og regional økonomi. Med andre ord, regionaliseringsperspektivet er blitt brakt på banen. Dette innebærer at ulike regioner må utvikle og videreutvikle sine komparative fortrinn for å seire i den globale økonomien. Dette manifesteres i ytterste konsekvens av en kamp om den kreative elite humankapitalen (Baldersheim 2001:117). Denne tankegangen er sentral hos Robert Florida, hans bok The Rise of the Creative Class (2002) tar for seg hvordan endrede økonomiske strukturer har ført til fremveksten av en ny økonomisk klasse, den kreative klassen. Den kreative klassen består av alt fra kunstnere og utøvere av mer tradisjonelle kreative yrker, til forskere og systemutviklere, felles for gruppen som helhet er at de skaper monetære verdier gjennom kreativitet. De er også svært mobile og på søken etter andre klassekamerater og slik lenker de økonomisk geografi til klasseidentitet (2002:11). Florida skisserer kreative soner rike på hva han kaller de tre T ene, talent, teknologi og toleranse. Disse sonene virker som magneter på kreative talenter og slik vokser de kreative sonene til regional økonomisk motorer som Silicon Valley, Hollywood eller Wall Street og de kan tilby organisk gatekultur som f. eks. barer, teaterscener, små kinoer og gallerier (Florida 2002). Floridas tenkning rundt betydningen av kulturtilbud støttes av mange (f. eks. Landry 2006; Clark 2004, Clark & Lloyd 2000; Clark & Hoffmann-Martinot 1998). Det er bred enighet om betydningen av kultur for den kreative klasse eller den kunnskapsbaserte arbeidsstyrken. Problemet med Floridas bidrag i denne sammenhengen, er at han i liten grad spesifiserer hva som kom først av kultur eller den kreative klassen. En som tar steget lenger i retning regional utvikling er T. N. Clark. Han (2004B:106) kritiserer tidligere teorier om human kapital fordi de nettopp ikke forklarer hvor og hvordan humankapital slår seg ned. Clark har samme utgangpunkt som Florida, nemlig at den høyt utdannede delen av arbeidsstokken eller Floridas kreative - 3 -

5 klasse søker mer enn jobb- og karrieremuligheter når de vurderer hvor de skal slå seg ned. Kulturtilbud i bred forstand, her forstått som lav- og høykultur, samt tilgjengelig natur og alternative måter å tilfredsstille ulike aesthetic concerns på, er også for Clark essensielt (Clark 2004; Clark & Lloyd 2000). Og fordi de fleste bedrifter er avhengig av humankapital, vil også disse i neste instans være avhengig av å lokalisere seg der de har tilgang til kompetent arbeidskraft. Clark skriver derfor at kultur driver frem vekst i urbane områder (Clark, Lloyd et. al. 2004: 291). For å forklare ulik vektlegging av kultur og amenities 1 trekker Clark inn NPC. NPC bygger videre på Ingleharts tanker om materialisme og postmaterialisme der hovedideen er at individer født under gode økonomiske vilkår tenderer til å vektlegge ikkematerialistiske verdier i sin stemmegivning (Inglehart 1977). Clarks tanke er at den kunnskapsbaserte arbeidsstokken er opptatt av needs for belonging, esteem, and intellectual and aesthetic satisfaction (Clark & Hoffmann-Martinot 1998:17) og at kultur derfor virker tiltrekkende på denne gruppen. Clark skiller imidlertid mellom ulike typer amenities eller estetiske goder som virker tiltrekkende på ulike deler av befolkningen. Analysene hans avslører at den mest kreative og innovative delen av den amerikanske befolkningen, operasjonalisert som de som har søkt om patentrettigheter, bor i områder rike på naturlige amenities, f. eks. turterreng eller behagelige temperaturer, og kunstige amenities som kaffebarer, teater og kulturtilbud. Konklusjonen Clark trekker er at byer er essensielle i den økonomiske utviklingen, selv om ikke alle byer nødvendigvis har de samme forutsetningene med hensyn på temperatur og naturlige amenities. Det er likevel klart at ansvaret og mulighetene for å gjøre sin by eller region attraktiv ligger på et subnasjonalt nivå. Clark & Gaile (1998) argumenterer for viktigheten av aktive lokal- og regionalpolitikere som fyller en entreprenørrolle, der det handler om å utnytte en regions muligheter for å sikre seg humankapital og utvikle komparative fortrinn for slik å gjøre sin region attraktiv. Sett i sammenheng med Clarks teori, understreker dette 1 Naturlige fysiske amenities innebefatter klima, tilgang til vann/sjø, grønne områder/ lunger og en mer generelt attraktiv natur. Konstruerte amenities brukes om større institusjoner som forskningsbiblioteker, museer og operaer, men også om mindre firmaer og bedrifter som bruktbokhandlere/ antikvariater, juicebarer, små teatere og Kaffebrenneri (Clark 2004:111)

6 det lokale ansvaret for å utnytte, videreutvikle og markedsføre de fordelene som allerede finnes i en region, slik som vakker natur, nærhet til havet, et godt teater eller kjente restauranter. Regimer og iverksettere: Hvordan kultur kommer på dagsorden og iverksettes Horrigmo (2007) finner at kultur skaper konflikt når det tas i bruk som utviklingsstrategi. Likevel brukes det. Spørsmålet blir da: Hvem sørger for at kultur kommer på dagsorden? Stone (1989) og hans arbeid rundt regimeteori gir en interessant innfallsvinkel for å undersøke dette. Han argumenterer for at informal arrangements by which public bodies and private interests functions together for å gjøre det mulig å vedta og iverksette politiske ideer (Stone 1989:6). Dersom det styrende regimet skal gjøre mer enn å levere rutinetjenester, må både private og offentlige aktører ut over dem selv, mobiliseres (Stone 1989:219). Dette impliserer en situasjon preget av gjensidig avhengighet mellom politiske og private interesser, der de samarbeider for å oppnå felles mål sosial produksjon. For at CS skal komme på dagsorden, må det finnes en form for koalisjon som ser sine interesser tjent med å fremme et slikt forslag og som i tilegg klarer å mobilisere nok ressurser til å få vedtak igjennom det politiske beslutningssystemet. Det er derfor ventet at det i byer og regioner som satser på kulturstrategier finnes sterke koalisjoner bestående av sentrale politikere og spesielt næringslivet fordi kulturstrategier forventes å kunne gi dem inntekter og økonomisk vekst. For å besvare første ledd i problemstillingen, er det med andre ord nødvendig å avdekke hvilke regimetyper som står bak fremming av CS. Dette leder frem til besvaring av det tredje leddet i problemstillingen. Det er forventet at siden KS skaper politisk konflikt at det også skaper konflikt på implementeringssiden. Tradisjonell implementeringsstrategi har vært preget av en top-down tilnærming der vedtaksfasen var klart atskilt fra implementeringsfasen, og der klart definerte mål skulle gjennomføres og suksess ble målt som grad av måloppnåelse (ibid. 2005). Dette perspektivet er imidlertid ikke forventet å dekke implementering av CS, idet det er utfordrende å definere klare mål innenfor dette feltet, det samme gjelder å måle effekter av tiltakene. Dette øker det mulige handlingsrommet både for politikere, forvaltningen og andre interessenter og aktører. Med andre ord, CS er et område med stor uklarhet rundt politikkens mål, - 5 -

7 samt høyt konfliktnivå, noe som ifølge Matland (1995) borger for symbolsk iverksetting, der koalisjonsstyrke er alfa og omega. Dette peker igjen tilbake på regimebygging. En mer fruktbar tilnærming kan være en bottom-up-tilnærming. Denne åpner opp for å kartlegge iverksettingsstrukturene (Offerdal 2005) slik at aktørene og eventuelle nettverk i iverksettingsprosessen lettere kan identifiseres. Utfordringer og diskusjoner knyttet til problemstillingene En begrepsmessig avklaring og operasjonalisering av den avhengige variabelen er nødvendig. CS består av to begreper, og hva som menes med både strategi og kultur må diskuteres. Clark tilbyr en operasjonalisering gjennom bruk av hans begrep amenities, som han deretter deler inn i naturlige, kunstige, sosioøkonomisk sammensetning av befolkningen og verdier og holdninger blant innbygger. Både naturlige og konstruerte amenities kan sammenfalle med en utvidet forståelse av kultur som både rommer idrett, forskning og tilgjengelighet til natur. Slik kan både en satsing på jakt og fiske eller på ballett ansees som en CS. Hva som legges i begrepet i denne studien blir dog begrenset av den operasjonaliseringen av CS som allerede foreligger gjennom utformingen av spørreskjemaet. Der er CS definert gjennom fire påstander knyttet til satsing på 1) å tilrekke seg kunnskapsbasert arbeidskraft, 2) satse på by-/kommuneutvikling m.h.t. rekreasjons- og underholdningsmuligheter, 3) etablere stiftelser eller lignende for å stimulere til nyetablering innenfor kultur- og kunnskapssektoren og 4) foreta utbygginger innenfor kultursektoren. Det andre problemet som må diskuteres er knyttet til T. N. Clarks oppfatning om at kultur driver utviklingen fremover. Clark (2004) og Florida (2002) viser at det er en sammenheng mellom et rikt kulturtilbud og et innovativt eller kunnskapsbasert arbeidsliv, dette betyr imidlertid ikke at det må foreligge en årsakssammenheng mellom de to fenomenene. Den tredje utfordringen problemstillingen fanger opp er hvorvidt hovedsakelig amerikanskinspirerte teorier fungerer på nordisk jord. Florida (2002) og Clark (2004) studerer hovedsakelige amerikanske byer og regioner, det kan derfor være en utfordring å overføre disse teoriene til Norden. Et sentralt problem her er de ulike oppfatningene av hvilke funksjoner kommunen og regionen skal inneha. Goldsmith (1990) kategoriserer amerikanske kommuner innenfor en økonomisk kommunemodell, der kommunens fremste oppgave er å sikre gode forhold for det - 6 -

8 lokale næringslivet. De amerikanske kommunene er lokale entreprenører (Clarke & Gaile 1998) som ikke er ukjente med å skape allianser og partnerskap mellom ulike private, frivillige og offentlige aktører. Den nordiske kommunemodellen er i motsetning til den amerikanske knyttet til produksjon av velferdstjenester. Den nordiske lokalpolitikeren er en service delivery agent (Goldsmith 1990:25) som ofte ekskluderes fra direkte deltakelse i den politiske debatten. Videre har de nordiske politikerne en strengere, mer regulerende tilnærming til by- og kommuneutvikling der den amerikanske lokalpolitikeren aktivt går ut og danner partnerskap og jobber for å få nye næringslivsetableringer. Clark (2004) bruker NPC som forklaring på hvorfor kultur kan brukes for å oppnå økonomisk utvikling. Horrigmo (2007) anvender NPC på et annet plan, nemlig for å forklare hvilke politikere som er villige til å støtte opp om CS. Denne analysen avviker fra det amerikanske mønsteret fordi partitilhørighet viser seg å være en sentral forklaringsfaktor i Norge, i motsetning til i USA. Horrigmo (2007) viser utradisjonelle mønstre i oppslutningen rundt CS når partitilhørighet trekkes inn. SV, FrP, som befinner seg i hver sin ende av den tradisjonelle høyre/venstre skalaen, samt SP viser seg her å være de mest negative partiene med tanke på støtte til CS i Norge. På den andre siden av kontinuumet befinner V, H, Ap og KrF seg. Støtte til bruk av CS som en utviklingsstrategi er med andre ord et tema som splitter den tradisjonelle norske tilnærmingen til politikk, i det at partiene lengst til høyre og venstre danner en allianse mot CS. Dette peker tilbake på den innledende bemerkningen om at CS synliggjør en ny konfliktskillelinje. Hvorvidt dette skyldes fremvekst av en ny politisk kultur er vanskelig å si, men dersom dette mønsteret kan gjenfinnes i de øvrige nordiske landene, er dette en indikator på at nye politiske skillelinjer kan være under oppseiling. Metode, data og design For å kunne besvare problemstillingen ønsker jeg å benytte meg av metodetriangulering. Siktemålet med dette er å kunne belyse problemstillingene mine fra ulike synsvinkler og dermed både ha mulighet til å gå i dybden for å forstå hvordan CS fungerer, diskuteres og implementeres og samtidig kunne få en representativ oversikt over holdninger og bruk av CS. For prosjektdesignet betyr - 7 -

9 dette en blanding av kvalitative, spesielt bruk av komparative casestudier, og kvantitative data og metode. Kvantitative data Det kvantitative datamaterialet består av to nordiske survey-undersøkelser. Den første surveyen studerer nordiske regional- og lokalpolitikeres holdninger til utviklingsstrategier, regionalisering og internasjonalisering. Denne undersøkelsen ble første gang gjennomført i Den ble deretter gjentatt i Norge og Danmark høsten 2006, som en del av et NORDREGIO prosjekt administrert fra Universitetet i Agder. Data fra Sverige og Finland vil bli innhentet i løpet av sommer/høst 2007, dette administreres av Siv Sandberg ved Åbo Akademi i Finland. Spørreskjemaet som ligger til grunn for undersøkelsen ble i 2006 utvidet til også å omfatte spørsmål relatert til bruken av CS. Respondentene er nordiske lokal- og regionalpolitikere som sitter i formannskap eller tilsvarende organer. Mer presist er alle regionene i de fire landene trukket ut samt den største byen/hovedstaden i hver region. Survey nummer to er et ledd i oppbyggingen av en organisasjonsdatabase ved Universitetet i Agder. Undersøkelsen er en organisasjonskartlegging av nordiske kommuner og fylker/regioner. Også denne undersøkelsen ble første gang gjennomført i 1998, og den skal gjennomføres på nytt høsten Spørreskjemaet omhandlet opprinnelig satsing på IT, regional utvikling og internasjonalisering, men er blitt utvidet til også å omfatte CS. Surveyen omfatter alle regioner i de fire landene, samt de største byene i hver region/fylke. Tanken bak det å bruke data fra to surveyer, er, i tillegg til at datamengden øker, et ønske om ulike tilnærminger til bruken av CS i Norden. Organisasjonskartleggingen gir data om utstrekningen av den faktiske bruken av CS, mens politikerundersøkelsen gir et innblikk i hvordan nordiske politikere forholder seg til utviklingsstrategier som blant annet kultur. Politikerundersøkelsen gir også en mulighet til å identifisere på individnivå hvilke politikere som er positive til CS og hvilke kjennetegn som skiller denne gruppen fra de resterende politikerne. Disse dataene besvarer dermed først og fremst den andre delen av problemstillingen. Data på holdninger til bruk av CS viser at det er stor tro på slike strategier blant lokal- og regionalpolitikere i Norge, men det viser seg at både når kultur kommer på dagsorden, samt når denne politikken skal implementeres (Horrigmo 2007:19). Disse delene av problemstillingen vil også - 8 -

10 utdypes ved å se på de kvantitative dataene fra organisasjonssurveyen og politikersurveyen, slik at eventuelle mønstre avdekket i casestudien kan gjenfinnes i det kvantitative materialet ved å sammenligne støtten og motstanden mot CS og dermed konflikt blant politikere i de ulike kommunene og regionene med den faktiske bruken av CS. Dermed kan det avdekkes hvorvidt konfliktnivået påvirker mulighetene for å implementere CS, noe som igjen trekker veksler på ledd tre i problemstillingen. Kvalitative data Datainnsamlingen innebefatter også gjennomføringen av en komparativ casestudie mellom byene Kristiansand og Trollhättan, samt en by fra Danmark som ennå ikke er valgt ut. Casestudiene vil bestå av intervjuer og dokumentanalyse innenfor kultursektoren. Utvelgelsen av case har vektlagt at kommunene faktisk har benyttet seg av CS. For ytterligere å få mulighet til å sammenligne på tvers av land, ønsker jeg å foreta en casestudie av Chicago, USA. Chicago er allerede undersøkt av flere fordi CS har vært hyppig implementert her (Clark 2004), data fra Chicago er derfor enklere tilgjengelig enn data på dette feltet i Norden. Chicago kan dermed fungere som en referansecase for de nordiske casestudiene. Dette vil kunne avdekke forskjeller i forståelse rundt teorien knyttet til kulturelle strategier i USA og Norden som allerede diskutert i prosjektbeskrivelsen. Ved å velge byer som allerede har satset på CS, holdes denne variabelen konstant. En casestudie åpner for process-tracing (Van Evera 1997) slik at bruk av CS kan beskrives fra denne tankegangen først kommer på dagsorden via beslutningsfasen til implementeringsfasen og eventuelt evaluering av politikken. Dette gjør det for det første mulig å sammenligne bruk av CS i Norden og Chicago. På bakgrunn av forskjeller i kommunemodellene i USA og Norden, er det interessant å undersøke hvorvidt satsing på CS virker annerledes i de to verdensdelene. Spesielt med tanke på forholdet mellom offentlige og private aktører og koalisjons- og regimetyper som har arbeidet for å fremme CS. Casestudiene vil således bidra til å besvare alle de tre leddene i problemstillingen. Hovedvekten vil dog ligge på del en og to

11 Aktiviteter og gjennomføring Dette betyr at følgende aktiviteter vil være del av et PhD-løp: Nordisk politikersurvey. Til samtlige fylker /regioner i Norden samt regionhovedsteder/ den største kommunen i hvert fylke/region. Bygge opp en organisasjonsdatabase organisasjonssurvey bestående av en kartlegging av samtlige fylker /regioner i Norden, samt utvalgte kommuner. Komparative casestudier av Nordiske kommuner. Intervjuer m.m. av utvalgte kommuner i de fire nordiske landene som er med i undersøkelsen. Dokumentanalyse. Studieopphold i USA/ Chicago. Casestudie. Tidsplan For å kunne gjennomføre løpet på 3 år legger jeg følgende tidsplan til grunn: Semester Aktivitet Vår 2008 Søke opptak på PhD-programmet ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Ferdigstille organisasjonssurveyen Sluttføre politikersurveyen Registrering av data. Forberede casetudiene, klargjøre intervjuguider. Høst 2008 Sommer 2008: Kurs i metode og dataanalyse ved Essex Summer School. Obligatoriske doktorgradskurs ved UiO. Intervjuer, nordiske kommuner. Vår 2009 Doktorgradskurs. Studieopphold ved University of Illinois. Gjennomføre casestudie av Chicago. Høst 2009 Gjennomføre datainnsamling i forbindelse med de komparative casestudiene. Dataanalyse. Vår 2010 Dataanalyse. Klargjøring av artikler. Høst 2010 Ferdigstillelse av artikler. Fullføre doktorgraden. I tillegg til nevnte aktiviteter ønsker jeg å delta på de årlige nordiske kommunekonferansene, fagkonferansen, og å legge frem paper på instituttseminaret, samt deltakelse på internasjonale konferanser. Gjennom mitt arbeid med masteroppgaven min og arbeid på NORDREGIO-prosjektet Norden i regionenes Europa tilhører jeg allerede et nordisk forskernettverk som jeg kan trekke

12 veksler på i et eventuelt doktorgradsarbeid og Professor Harald Baldersheim, Institutt for statsvitenskap, UiO, har sagt ja til å veilede meg på et doktorgradsstudium

13 Litteratur Baldersheim, H, Sandberg, S, Ståhlberg, K & M. Øgård (2001): Norden i regionernas Europa, København: Nordisk Ministerråd. Castells, M (2000): The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1, Malden: Blackwell Publishers. Clark, T.N (red.) (2004a): The City as an Entertainment Machine, Oxford: Elsevier Ltd. Clark, T.N (2004b): Urban Amenities: Lakes, opera, and juice bars: Do They Drive Development? i Clark, T.N (red.): The City as an Entertainment Machine, Oxford: Elsevier Ltd. Clark, T.N & Hoffmann-Martinot, V (red) (1998.): The New Political Culture, Boulder: Westview Press. Clark, T.N & Inglehart, R (1998): The New Political Culture: Changing Dynamics of Support for the Welfare State and other Policies in Postindustrial Societies i Clark, T.N & Hoffmann-Martinot, V (red.): The New Political Culture, Boulder: Westview Press. Clark, T.N. and Lloyd, R (2000): The City as an Entertainment Machine. Prepared for presentation at the annual meeting of the American Sociological Association, 2000 Research Report #454. Clark, T.N, with Lloyd, R, Wong, K., and Jain, P (2004): Amenities Drive Urban Growth: A New Paradigm and Policy Linkages i Clark, T.N (red.): The City as an Entertainment Machine, Oxford: Elsevier Ltd. Clarke, S. E. and Gaile, G. L (1998): The Work of Cities, University of Minnesota Press. Florida, R (2002): The Rise of the Creative Class and how it s transforming work, leisure, community, & everyday life, New York: Basic Books. Florida, R. & Mellander, C (2007): The Creative Class or Human Capital?, CESIS Electronic Working Paper, Paper No. 79. Goldsmith, M (1990): Local Autonomy: Theory and Practice i King, D.S & Pierre, J (red.): Challenges to Local Government, London: Sage. Horrigmo, Aa. M. J (2007): Let Us Entertain You! Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap. Masteroppgave. Inglehart, R (1977): The Silent Revolution Changing Values and Political Styles among Western Publics, Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Landry, C (2000): The Creative City A Toolkit for Urban Innovations, London, Sterling VA: Earthscan. Matland, R. E (1995): Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity- Conflict Model of Policy Implementation i Journal of Public Administration Research and Theory Vol 5, number 2. Nilson, S (2003): Kulturens nya vägar, Malmø: Polyvalent AB. Offerdal, A. (2005): Iverksettingsteori resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel? i Baldersheim, H & Rose, L (red.) Det kommunale laboratorium, Bergen: Fagbokforlaget

14 Reich, R (1991): The Work of Nations - Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism, New York: Alfred A. Knopf. Stone, C (1989): Regime Politics: Governing Atlanta, Lawrence: University Press of Kansas. Van Evera, S (1997): Guide to Methods for Students of Political Science, Itacha and London: Cornell University Press

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

Kommunensektoren i en foranderlig verden

Kommunensektoren i en foranderlig verden Kommunensektoren i en foranderlig verden absorbasjonsevne Hva er dette? 10500 28000 120 000 De største utfordringene? Innvandring Og alt som følger med Arbeid Boliger Næringslivsvekst kompetanse Kommuneøkonomi

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

TJORA: TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003

TJORA: TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003 : TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003 TIØ10 + TIØ11 læringsmål Velkommen til TIØ10 + TIØ11 Metode Høsten 2003 1-1 Ha innsikt i empiriske undersøkelser Kunne gjennomføre et empirisk forskningsprosjekt

Detaljer

Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid. Refleksjoner over urbanitet som vekstdriver. For TBU 11. desember.

Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid. Refleksjoner over urbanitet som vekstdriver. For TBU 11. desember. Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid Refleksjoner over urbanitet som vekstdriver. For TBU 11. desember. Hva skal dette foredraget handle om? Hvordan sikre høy produktivitet i framtiden? Hvilken

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Bergen våg å bygg by!

Bergen våg å bygg by! Bergen våg å bygg by! De siste 20-30 årene, hovedtrekk Vekst Urbanisering Sentralisering Gentrifisering Velkommen til CITY Befolkningsutviklingen i Oslo 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING How to cope with the mask? Experiences of mask treatment in patients with acute chronic obstructive pulmonary diseaseexacerbations (Torheim og

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE (Tverrsnittstudie, spørreundersøkelse, survey) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til

Detaljer

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING How do patients with exacerbated chronic obstructive pulmonary disease experience care in the intensive care unit (Torheim og Kvangarsnes, 2014)

Detaljer

Kulturforskningen og dens utfordringer. Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016

Kulturforskningen og dens utfordringer. Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016 Kulturforskningen og dens utfordringer Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016 Hva er kultur? Edward B. Tylor (1871): That complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom,

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. november 2010 Magnus Gulbrandsen, professor, Senter for

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA 1 Disposisjon Situasjonen i dag Sysselsetting Yrkesdeltagelse Kunnskap og kompetanse Næringsstruktur

Detaljer

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag Kritisk refleksjon tekst til nettsider Oppdatert 14.01.16 av Inger Oterholm og Turid Misje Kritisk refleksjon Kritisk refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Samskapt kraft i lokalt folkehelsearbeid 14. April 2016 Dina von Heimburg, nestleder i Sunne kommuner

Samskapt kraft i lokalt folkehelsearbeid 14. April 2016 Dina von Heimburg, nestleder i Sunne kommuner Samskapt kraft i lokalt folkehelsearbeid 14. April 2016 Dina von Heimburg, nestleder i Sunne kommuner Arbeidet med folkehelse i kommunene er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert faksimile, www.t-a.no, Publisert:

Detaljer

EUROPAS POLITISKE ORDEN I ENDRING

EUROPAS POLITISKE ORDEN I ENDRING EUROPAS POLITISKE ORDEN I ENDRING Morten Egeberg, professor og faglig leder ved ARENA, Universitetet i Oslo CES - Working paper no. 5, 2003 1 5 pages ISSN: 1503-3724 Agder University College, 2003 Servicebox

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Tal kommunar over tid År Antall 1837/38 392 1879 522 1909 630 1919

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Formålet med samarbeidsalliansen Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 2 Osloregionen

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Forelesning 3. Hvordan kommer vi fram til det gode forskningsspørsmålet? Forskningsspørsmålet kan formuleres med ulik presisjon.

Forelesning 3. Hvordan kommer vi fram til det gode forskningsspørsmålet? Forskningsspørsmålet kan formuleres med ulik presisjon. Forelesning 3 1. Idé 2. Problemstilling Dagens tema 3. Strategi, design 4. Datainnsamling 5. Dataanalyse 6. Rapportering Hvordan kommer vi fram til det gode forskningsspørsmålet? Uklare ideer Litteratursøking

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI

Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI Høye vekstrater Høy BNP per capita Høy sysselsetting Høy arbeidsdeltakelse Lav fattigdomsrate Sunn makroøkonomi Høy innovasjonsevne Små velferdsstater

Detaljer

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Innlegg på Statsviterkonferansen, 24.mai 2014 1. Spørsmål som skal diskuteres Hva

Detaljer

SPACELAB, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY LEVENDE LABORATORIER. Longyearbyen, Svalbard

SPACELAB, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY LEVENDE LABORATORIER. Longyearbyen, Svalbard SPACELAB, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY LEVENDE LABORATORIER Longyearbyen, Svalbard OPPSUMMERING Om SpaceLab Hva er living labs Longyearbyen som laboratorium Longyearbyen living lab ideer målkonflikter Overgang

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall 1/25 Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall Venke Furre Haaland Universitetet i Stavanger 27 juni, 2014 Innhold Arbeidsledighet for unge - kortsiktige konsekvenser

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Styringsutfordringer og utviklingstrekk - jakten på den nye kommunen: fra Public Administration - New Public Management - New Governance Del II

Styringsutfordringer og utviklingstrekk - jakten på den nye kommunen: fra Public Administration - New Public Management - New Governance Del II Styringsutfordringer og utviklingstrekk - jakten på den nye kommunen: fra Public Administration - New Public Management - New Governance Del II Innledning Samplan Lillehammer 13. september 2016 Professor

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet VINN Agder Rica Dyreparken Hotel 25. september 2014 Henrik Dons Finsrud Fagleder KS Innovasjon Denne presentasjonen Innovasjon

Detaljer

Klynger og Norsk Næringsliv

Klynger og Norsk Næringsliv Klynger og Norsk Næringsliv En gjennomgang av ulike teoretiske tilnærminger, med praktiske eksempler fra landsdelen Jan Terje Henriksen Krister Salamonsen Jan Oddvar Sørnes UiN-rapport nr. 12-2012 VRI

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Finansiering av grønn konkurransekraft

Finansiering av grønn konkurransekraft Finansiering av grønn konkurransekraft Synne Mari Pedersen Sunniva Bratt Slette MSc Industriell økonomi og teknologiledelse FLTs Utdanningspris 15. november 2016 Agenda 1 Introduksjon 2 Idé og bakgrunn

Detaljer

e-demokrati muligheter og realiteter Paneldebatt mellom nordiske IT ministere Reykjavik 26. august 2004

e-demokrati muligheter og realiteter Paneldebatt mellom nordiske IT ministere Reykjavik 26. august 2004 e-demokrati muligheter og realiteter Paneldebatt mellom nordiske IT ministere Reykjavik 26. august 2004 Morten Øgård Institutt for statsvitenskap Høgskolen i Agder Disposisjon Det e-demokratiske mulighetsrommet.

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute?

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Arild Andersen Founder & CSO Evatic AS Copyright 2014 Evatic. All Rights Reserved. Kan ledelsen overleve i Trondheim mens

Detaljer

Å sette pris på biblioteket er biblioteket verdt prisen? Svanhild Aabø Høgskolen i Oslo

Å sette pris på biblioteket er biblioteket verdt prisen? Svanhild Aabø Høgskolen i Oslo Å sette pris på biblioteket er biblioteket verdt prisen? Svanhild Aabø Høgskolen i Oslo Virkninger av ulike aspekter ved folkebibliotekvirksomhet: Lesing (Toyne and Usherwood, 2001) IT tilgang og tjenester

Detaljer

The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work

The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work 01.09.2013-31.12.2016 Finansiert av Norges Forskningsråd over VAM-programmet Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author Motivasjon

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Utveksling til Newcastle

Utveksling til Newcastle Utveksling til Newcastle Utveksling til Newcastle - 2. Semester 2013/2014 Ved Høgskolen i Østfold gikk jeg en Bachelor i Samfunn, Språk og Kultur - det første året bestående av Engelsk, det andre bestående

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal 1 Noen kommentarer til Europa i endring Kristen Ringdal 2 Internasjonale spørreundersøkelser European Social Survey (ESS), ca 30 land, 2002- European/World Values Survey (EVS/WVS), 80+ land, 1981- International

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

Velferdsteknologi til glede (eller besvær)? Innledning ehelseuka 2015. Universitetet i Agder Campus Grimstad. 3 juni 2015

Velferdsteknologi til glede (eller besvær)? Innledning ehelseuka 2015. Universitetet i Agder Campus Grimstad. 3 juni 2015 Velferdsteknologi til glede (eller besvær)? Innledning ehelseuka 2015 Universitetet i Agder Campus Grimstad 3 juni 2015 Professor Morten Øgård Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Universitetet

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05 Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Hvis du er opptatt av Å trekke til deg ungdom, grûndere Å satse på

Detaljer

Kulturell kompetanse en tredelt modell. RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø

Kulturell kompetanse en tredelt modell. RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø Kulturell kompetanse en tredelt modell RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø Et teoretisk grunnlag Bygd på Dr.avhandlinga Kontekstuelt barnevern (Saus 1998) Artiklene Cultural competence in child welfare

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen. Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU

Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen. Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU Et personlig blikk Basert på 4 år som instituttleder Store omleggingsprosesser

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa. Lærerprofesjonalitet i endring - nye forventninger, ulike svar Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.no Innlandets utdanningskonferanse 11.mars 2014 Kamp om lærerprofesjonaliteten

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 33-38 Gjøre greie for hvordan ulike politiske parti fremmer ulike verdier

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Newton Energirom, en læringsarena utenfor skolen

Newton Energirom, en læringsarena utenfor skolen Newton Energirom, en læringsarena utenfor skolen Begrepenes betydning i elevenes læringsutbytte 27.10.15 Kunnskap for en bedre verden Innhold Hvorfor valgte jeg å skrive om Newton Energirom. Metoder i

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Livskraftige kystsamfunn

Livskraftige kystsamfunn NIBR-UMB-prosjektet (2010-2013): Livskraftige kystsamfunn Forskerne: Knut Onsager (NIBR) pl. Lene Schmidt (NIBR) Guri Mette Vestby (NIBR) Knut Bjørn Stokke (UMB) Internasjonal ekspertgruppe : Ruben C Lois

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Statistiske metoder Bokmål Dato: Torsdag 19. desember Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 8 Antall oppgaver: 3 Oppsettet

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Innovasjon i ph.d.-utdanningen. Forum for forskerutdanning 8. september 2016 Else Marie Lingaas

Innovasjon i ph.d.-utdanningen. Forum for forskerutdanning 8. september 2016 Else Marie Lingaas Innovasjon i ph.d.-utdanningen Forum for forskerutdanning 8. september 2016 Else Marie Lingaas Hvorfor innovasjon? Kvalifikasjonsrammeverket - nivå 8: Ph.d. (3. syklus): Kunnskap: Kandidaten kan bidra

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Bidrar IKT til å styrke lokalpolitikeren gjennom bedret informasjonstilgang og økt innbyggerkontakt?

Bidrar IKT til å styrke lokalpolitikeren gjennom bedret informasjonstilgang og økt innbyggerkontakt? Bidrar IKT til å styrke lokalpolitikeren gjennom bedret informasjonstilgang og økt innbyggerkontakt? Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by- og regionforskning IKTs demokratiserende potensial Informasjonskilde

Detaljer

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Nettverkets formål Formålet med Sunne kommuner er: Å styrke lokalt helsefremmende arbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid Dette skal gjøres gjennom gjensidig

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Fotball og Talent Kva slag faktorar er gjeldande for å bli ein toppspelar, og kva utfordringar møter oss?

Fotball og Talent Kva slag faktorar er gjeldande for å bli ein toppspelar, og kva utfordringar møter oss? Fotball og Talent Kva slag faktorar er gjeldande for å bli ein toppspelar, og kva utfordringar møter oss? Stig Arve Sæther, NTNU Kunnskap for en bedre verden Prosjektene Fotball og talent (2005 -) Fulgt

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) PhD-prosjekt basert på dybdestudier i fire norske byer Trondheim, Drammen, Bodø og Porsgrunn Kilder 51

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer