Kultur mulighet for regional utvikling eller konfliktskaper? Prosjektbeskrivelse for PhD studie i offentlig politikk og administrasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur mulighet for regional utvikling eller konfliktskaper? Prosjektbeskrivelse for PhD studie i offentlig politikk og administrasjon."

Transkript

1 Kultur mulighet for regional utvikling eller Prosjektbeskrivelse for PhD studie i offentlig politikk og administrasjon. Høst 2007 Innlevert til Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder Aase Marthe Johansen Horrigmo

2 Innledning Tema for denne studien er kultur som en regionalpolitisk utviklingsstrategi. Kultur og underholdning, kunnskapssystem og produksjonsliv har gjerne blitt sett på som adskilte fra hverandre (Nilsson 2003:318), men i det nye kunnskapssamfunnet eller the post-fordist economy (Clark & Lloyd 2000) er disse skillene i ferd med å bli opphevet. Nødvendigheten av humankapital i form av tilgangen til en kompetent og utdannet arbeidskraft kjennetegner dette samfunnet, og dette er i ferd med å bli den viktigste forutsetningen for å bli en konkurransedyktig region (Clark 2004; Clarke & Gaile 1998; Clark & Lloyd 2000; Reich 1991). Dette medfører at politikere som er opptatt av regional utvikling må satse på å gjøre sin by, kommune eller region så attraktiv som mulig for potensielle arbeidstakere. I dette henseendet er et sammensatt kulturtilbud og gode rekreasjonsmuligheter en sentral strategi (Florida 2002; Clark 2004; Landry 2006). Denne studien tar utgangspunkt i en masteroppgave levert ved institutt for statsvitenskap, UiO, der holdinger knyttet til bruk av kulturelle strategier (CS) i norske kommuner og fylker ble studert. Funnene i masteroppgaven viste at flertallet av norske lokal- og regionalpolitikere var positive til CS, men at bruken av slike strategier likevel ikke var uproblematisk og at CS skapte nye politiske konstellasjoner. Dette prosjektet ønsker å videreutvikle analysene fra masteroppgaven ved både å samle inn nye data og utvide analysen til å gjelde Danmark, Sverige og Finland. Problemstillingen er tredelt og lyder som følger: 1) Hvilke regimer eller koalisjoner arbeider for å sette kulturelle strategier på dagsorden? 2) I hvilken grad skaper vedtak og iverksetting av kulturelle strategier nye politiske konflikter og konfliktstrukturer? 3) Hvilke aktører, institusjoner og strategier brukes for å implementere kulturelle strategier, eventuelt opprettes nye institusjoner/ strukturer? Hva gjør dette til en statsvitenskapelig interessant problemstilling? Overgangen til kunnskapssamfunnet eller the post-fordist economy har medført at lokale og regionale politikere har måttet revurdere sine tilnærminger til regional utvikling. I stedet for å sikre finansiell kapital og ny industri, er det nå viktig å utvikle og tilrekke seg en kompetent arbeidsstokk for å sikre utvikling i regionen. De individene som til sammen utgjør den kunnskapsbaserte arbeidsstyrken, har imidlertid andre krav til hvor de ønsker å bo enn kun jobbmuligheter (Clark 2004, Florida 2002). Fordi denne - 1 -

3 gruppen er på jakt etter steder som kan tilfredsstille hangen etter kultur, estetikk og naturopplevelser, er det viktig å kunne tilby et rikt kulturliv (Clark 2004; Clark & Inglehart 1998). Kultur blir dermed en økonomisk drivkraft. Landry (2006) uttrykker det slik: Cultural resources are the raw materials of the city and its value base; its assets replacing coal, steel or gold The task of urban planners is to recognize, manage and exploit these resources responsibly. (Landry 2006:7) Konsekvensen av dette, er at nye politiske strategier må implementeres med tanke på å utnytte den ressursen kultur representerer som på sikt kan bidra til å sikre en sterk humankapital. Fokuset på kultur for den kreative arbeidsstokken må inkluderes i lokale og regionale politikeres verktøykasse for regional utvikling. Med andre ord, policies myntet på å styrke kultursektoren er nødvendig. Bruken av slike CS er ikke uproblematisk. Holdningene til bruk av kultur i norske kommuner og fylker viser tydelige skiller mellom de ulike politiske partiene (Horrigmo 2007), der politikere fra FrP, SV og SP utmerker seg som mest negative til disse strategiene sammenlignet med AP, H, V og KrF. Dette tyder på at holdning til bruk av CS er et tema som overskrider de tradisjonelle konfliktlinjene i norske politikk. Clark (2004) forklarer holdningen til CS med begrepet New Political Culture (NPC), et begrep som innebefatter en mer saksorientert politikk der kvinners rettigheter, vektlegging av quality of life issues og skepsis mot en ukontrollert velferdsstatsvekst går hånd i hånd (Clark 2004; Clark & Inglehart 1998). Dersom NPC også kan forklare variasjonen i holdningene til CS i Norge kan dette signalisere fremveksten av en ny konfliktskillelinje i Norge og Norden. Teoretisk utgangspunkt Det sterke fokuset på humankapital har vokst frem gjennom økonomiske endringer. Skiftet fra den tradisjonelle vektleggingen av high-volume production til mer spesialiserte produksjon (Reich 1991), overgangen til det globale nettverkssamfunnet (Castells 2000) eller kunnskapssamfunnet (Nilsson 2003), medførte at humankapital ble stadig viktigere. Der før tilgang til billig strøm eller råvarer var det avgjørende for - 2 -

4 økonomisk suksess, er det i dag tilgangen på kompetent arbeidskraft med evne til å generere, prosessere og bruke kunnskapsbasert informasjon (Castells 2000:77) som utgjør en regions komparative fortrinn. Samtidig med at nødvendigheten av humankapital har økt, har globalisering bidratt til nye økonomiske mønstre. Ifølge blant andre Reich (1991), Castells (2000) og Clarke & Gaile (1998) har de nasjonale økonomiske sfærene måttet vike til fordel for en global og regional økonomi. Med andre ord, regionaliseringsperspektivet er blitt brakt på banen. Dette innebærer at ulike regioner må utvikle og videreutvikle sine komparative fortrinn for å seire i den globale økonomien. Dette manifesteres i ytterste konsekvens av en kamp om den kreative elite humankapitalen (Baldersheim 2001:117). Denne tankegangen er sentral hos Robert Florida, hans bok The Rise of the Creative Class (2002) tar for seg hvordan endrede økonomiske strukturer har ført til fremveksten av en ny økonomisk klasse, den kreative klassen. Den kreative klassen består av alt fra kunstnere og utøvere av mer tradisjonelle kreative yrker, til forskere og systemutviklere, felles for gruppen som helhet er at de skaper monetære verdier gjennom kreativitet. De er også svært mobile og på søken etter andre klassekamerater og slik lenker de økonomisk geografi til klasseidentitet (2002:11). Florida skisserer kreative soner rike på hva han kaller de tre T ene, talent, teknologi og toleranse. Disse sonene virker som magneter på kreative talenter og slik vokser de kreative sonene til regional økonomisk motorer som Silicon Valley, Hollywood eller Wall Street og de kan tilby organisk gatekultur som f. eks. barer, teaterscener, små kinoer og gallerier (Florida 2002). Floridas tenkning rundt betydningen av kulturtilbud støttes av mange (f. eks. Landry 2006; Clark 2004, Clark & Lloyd 2000; Clark & Hoffmann-Martinot 1998). Det er bred enighet om betydningen av kultur for den kreative klasse eller den kunnskapsbaserte arbeidsstyrken. Problemet med Floridas bidrag i denne sammenhengen, er at han i liten grad spesifiserer hva som kom først av kultur eller den kreative klassen. En som tar steget lenger i retning regional utvikling er T. N. Clark. Han (2004B:106) kritiserer tidligere teorier om human kapital fordi de nettopp ikke forklarer hvor og hvordan humankapital slår seg ned. Clark har samme utgangpunkt som Florida, nemlig at den høyt utdannede delen av arbeidsstokken eller Floridas kreative - 3 -

5 klasse søker mer enn jobb- og karrieremuligheter når de vurderer hvor de skal slå seg ned. Kulturtilbud i bred forstand, her forstått som lav- og høykultur, samt tilgjengelig natur og alternative måter å tilfredsstille ulike aesthetic concerns på, er også for Clark essensielt (Clark 2004; Clark & Lloyd 2000). Og fordi de fleste bedrifter er avhengig av humankapital, vil også disse i neste instans være avhengig av å lokalisere seg der de har tilgang til kompetent arbeidskraft. Clark skriver derfor at kultur driver frem vekst i urbane områder (Clark, Lloyd et. al. 2004: 291). For å forklare ulik vektlegging av kultur og amenities 1 trekker Clark inn NPC. NPC bygger videre på Ingleharts tanker om materialisme og postmaterialisme der hovedideen er at individer født under gode økonomiske vilkår tenderer til å vektlegge ikkematerialistiske verdier i sin stemmegivning (Inglehart 1977). Clarks tanke er at den kunnskapsbaserte arbeidsstokken er opptatt av needs for belonging, esteem, and intellectual and aesthetic satisfaction (Clark & Hoffmann-Martinot 1998:17) og at kultur derfor virker tiltrekkende på denne gruppen. Clark skiller imidlertid mellom ulike typer amenities eller estetiske goder som virker tiltrekkende på ulike deler av befolkningen. Analysene hans avslører at den mest kreative og innovative delen av den amerikanske befolkningen, operasjonalisert som de som har søkt om patentrettigheter, bor i områder rike på naturlige amenities, f. eks. turterreng eller behagelige temperaturer, og kunstige amenities som kaffebarer, teater og kulturtilbud. Konklusjonen Clark trekker er at byer er essensielle i den økonomiske utviklingen, selv om ikke alle byer nødvendigvis har de samme forutsetningene med hensyn på temperatur og naturlige amenities. Det er likevel klart at ansvaret og mulighetene for å gjøre sin by eller region attraktiv ligger på et subnasjonalt nivå. Clark & Gaile (1998) argumenterer for viktigheten av aktive lokal- og regionalpolitikere som fyller en entreprenørrolle, der det handler om å utnytte en regions muligheter for å sikre seg humankapital og utvikle komparative fortrinn for slik å gjøre sin region attraktiv. Sett i sammenheng med Clarks teori, understreker dette 1 Naturlige fysiske amenities innebefatter klima, tilgang til vann/sjø, grønne områder/ lunger og en mer generelt attraktiv natur. Konstruerte amenities brukes om større institusjoner som forskningsbiblioteker, museer og operaer, men også om mindre firmaer og bedrifter som bruktbokhandlere/ antikvariater, juicebarer, små teatere og Kaffebrenneri (Clark 2004:111)

6 det lokale ansvaret for å utnytte, videreutvikle og markedsføre de fordelene som allerede finnes i en region, slik som vakker natur, nærhet til havet, et godt teater eller kjente restauranter. Regimer og iverksettere: Hvordan kultur kommer på dagsorden og iverksettes Horrigmo (2007) finner at kultur skaper konflikt når det tas i bruk som utviklingsstrategi. Likevel brukes det. Spørsmålet blir da: Hvem sørger for at kultur kommer på dagsorden? Stone (1989) og hans arbeid rundt regimeteori gir en interessant innfallsvinkel for å undersøke dette. Han argumenterer for at informal arrangements by which public bodies and private interests functions together for å gjøre det mulig å vedta og iverksette politiske ideer (Stone 1989:6). Dersom det styrende regimet skal gjøre mer enn å levere rutinetjenester, må både private og offentlige aktører ut over dem selv, mobiliseres (Stone 1989:219). Dette impliserer en situasjon preget av gjensidig avhengighet mellom politiske og private interesser, der de samarbeider for å oppnå felles mål sosial produksjon. For at CS skal komme på dagsorden, må det finnes en form for koalisjon som ser sine interesser tjent med å fremme et slikt forslag og som i tilegg klarer å mobilisere nok ressurser til å få vedtak igjennom det politiske beslutningssystemet. Det er derfor ventet at det i byer og regioner som satser på kulturstrategier finnes sterke koalisjoner bestående av sentrale politikere og spesielt næringslivet fordi kulturstrategier forventes å kunne gi dem inntekter og økonomisk vekst. For å besvare første ledd i problemstillingen, er det med andre ord nødvendig å avdekke hvilke regimetyper som står bak fremming av CS. Dette leder frem til besvaring av det tredje leddet i problemstillingen. Det er forventet at siden KS skaper politisk konflikt at det også skaper konflikt på implementeringssiden. Tradisjonell implementeringsstrategi har vært preget av en top-down tilnærming der vedtaksfasen var klart atskilt fra implementeringsfasen, og der klart definerte mål skulle gjennomføres og suksess ble målt som grad av måloppnåelse (ibid. 2005). Dette perspektivet er imidlertid ikke forventet å dekke implementering av CS, idet det er utfordrende å definere klare mål innenfor dette feltet, det samme gjelder å måle effekter av tiltakene. Dette øker det mulige handlingsrommet både for politikere, forvaltningen og andre interessenter og aktører. Med andre ord, CS er et område med stor uklarhet rundt politikkens mål, - 5 -

7 samt høyt konfliktnivå, noe som ifølge Matland (1995) borger for symbolsk iverksetting, der koalisjonsstyrke er alfa og omega. Dette peker igjen tilbake på regimebygging. En mer fruktbar tilnærming kan være en bottom-up-tilnærming. Denne åpner opp for å kartlegge iverksettingsstrukturene (Offerdal 2005) slik at aktørene og eventuelle nettverk i iverksettingsprosessen lettere kan identifiseres. Utfordringer og diskusjoner knyttet til problemstillingene En begrepsmessig avklaring og operasjonalisering av den avhengige variabelen er nødvendig. CS består av to begreper, og hva som menes med både strategi og kultur må diskuteres. Clark tilbyr en operasjonalisering gjennom bruk av hans begrep amenities, som han deretter deler inn i naturlige, kunstige, sosioøkonomisk sammensetning av befolkningen og verdier og holdninger blant innbygger. Både naturlige og konstruerte amenities kan sammenfalle med en utvidet forståelse av kultur som både rommer idrett, forskning og tilgjengelighet til natur. Slik kan både en satsing på jakt og fiske eller på ballett ansees som en CS. Hva som legges i begrepet i denne studien blir dog begrenset av den operasjonaliseringen av CS som allerede foreligger gjennom utformingen av spørreskjemaet. Der er CS definert gjennom fire påstander knyttet til satsing på 1) å tilrekke seg kunnskapsbasert arbeidskraft, 2) satse på by-/kommuneutvikling m.h.t. rekreasjons- og underholdningsmuligheter, 3) etablere stiftelser eller lignende for å stimulere til nyetablering innenfor kultur- og kunnskapssektoren og 4) foreta utbygginger innenfor kultursektoren. Det andre problemet som må diskuteres er knyttet til T. N. Clarks oppfatning om at kultur driver utviklingen fremover. Clark (2004) og Florida (2002) viser at det er en sammenheng mellom et rikt kulturtilbud og et innovativt eller kunnskapsbasert arbeidsliv, dette betyr imidlertid ikke at det må foreligge en årsakssammenheng mellom de to fenomenene. Den tredje utfordringen problemstillingen fanger opp er hvorvidt hovedsakelig amerikanskinspirerte teorier fungerer på nordisk jord. Florida (2002) og Clark (2004) studerer hovedsakelige amerikanske byer og regioner, det kan derfor være en utfordring å overføre disse teoriene til Norden. Et sentralt problem her er de ulike oppfatningene av hvilke funksjoner kommunen og regionen skal inneha. Goldsmith (1990) kategoriserer amerikanske kommuner innenfor en økonomisk kommunemodell, der kommunens fremste oppgave er å sikre gode forhold for det - 6 -

8 lokale næringslivet. De amerikanske kommunene er lokale entreprenører (Clarke & Gaile 1998) som ikke er ukjente med å skape allianser og partnerskap mellom ulike private, frivillige og offentlige aktører. Den nordiske kommunemodellen er i motsetning til den amerikanske knyttet til produksjon av velferdstjenester. Den nordiske lokalpolitikeren er en service delivery agent (Goldsmith 1990:25) som ofte ekskluderes fra direkte deltakelse i den politiske debatten. Videre har de nordiske politikerne en strengere, mer regulerende tilnærming til by- og kommuneutvikling der den amerikanske lokalpolitikeren aktivt går ut og danner partnerskap og jobber for å få nye næringslivsetableringer. Clark (2004) bruker NPC som forklaring på hvorfor kultur kan brukes for å oppnå økonomisk utvikling. Horrigmo (2007) anvender NPC på et annet plan, nemlig for å forklare hvilke politikere som er villige til å støtte opp om CS. Denne analysen avviker fra det amerikanske mønsteret fordi partitilhørighet viser seg å være en sentral forklaringsfaktor i Norge, i motsetning til i USA. Horrigmo (2007) viser utradisjonelle mønstre i oppslutningen rundt CS når partitilhørighet trekkes inn. SV, FrP, som befinner seg i hver sin ende av den tradisjonelle høyre/venstre skalaen, samt SP viser seg her å være de mest negative partiene med tanke på støtte til CS i Norge. På den andre siden av kontinuumet befinner V, H, Ap og KrF seg. Støtte til bruk av CS som en utviklingsstrategi er med andre ord et tema som splitter den tradisjonelle norske tilnærmingen til politikk, i det at partiene lengst til høyre og venstre danner en allianse mot CS. Dette peker tilbake på den innledende bemerkningen om at CS synliggjør en ny konfliktskillelinje. Hvorvidt dette skyldes fremvekst av en ny politisk kultur er vanskelig å si, men dersom dette mønsteret kan gjenfinnes i de øvrige nordiske landene, er dette en indikator på at nye politiske skillelinjer kan være under oppseiling. Metode, data og design For å kunne besvare problemstillingen ønsker jeg å benytte meg av metodetriangulering. Siktemålet med dette er å kunne belyse problemstillingene mine fra ulike synsvinkler og dermed både ha mulighet til å gå i dybden for å forstå hvordan CS fungerer, diskuteres og implementeres og samtidig kunne få en representativ oversikt over holdninger og bruk av CS. For prosjektdesignet betyr - 7 -

9 dette en blanding av kvalitative, spesielt bruk av komparative casestudier, og kvantitative data og metode. Kvantitative data Det kvantitative datamaterialet består av to nordiske survey-undersøkelser. Den første surveyen studerer nordiske regional- og lokalpolitikeres holdninger til utviklingsstrategier, regionalisering og internasjonalisering. Denne undersøkelsen ble første gang gjennomført i Den ble deretter gjentatt i Norge og Danmark høsten 2006, som en del av et NORDREGIO prosjekt administrert fra Universitetet i Agder. Data fra Sverige og Finland vil bli innhentet i løpet av sommer/høst 2007, dette administreres av Siv Sandberg ved Åbo Akademi i Finland. Spørreskjemaet som ligger til grunn for undersøkelsen ble i 2006 utvidet til også å omfatte spørsmål relatert til bruken av CS. Respondentene er nordiske lokal- og regionalpolitikere som sitter i formannskap eller tilsvarende organer. Mer presist er alle regionene i de fire landene trukket ut samt den største byen/hovedstaden i hver region. Survey nummer to er et ledd i oppbyggingen av en organisasjonsdatabase ved Universitetet i Agder. Undersøkelsen er en organisasjonskartlegging av nordiske kommuner og fylker/regioner. Også denne undersøkelsen ble første gang gjennomført i 1998, og den skal gjennomføres på nytt høsten Spørreskjemaet omhandlet opprinnelig satsing på IT, regional utvikling og internasjonalisering, men er blitt utvidet til også å omfatte CS. Surveyen omfatter alle regioner i de fire landene, samt de største byene i hver region/fylke. Tanken bak det å bruke data fra to surveyer, er, i tillegg til at datamengden øker, et ønske om ulike tilnærminger til bruken av CS i Norden. Organisasjonskartleggingen gir data om utstrekningen av den faktiske bruken av CS, mens politikerundersøkelsen gir et innblikk i hvordan nordiske politikere forholder seg til utviklingsstrategier som blant annet kultur. Politikerundersøkelsen gir også en mulighet til å identifisere på individnivå hvilke politikere som er positive til CS og hvilke kjennetegn som skiller denne gruppen fra de resterende politikerne. Disse dataene besvarer dermed først og fremst den andre delen av problemstillingen. Data på holdninger til bruk av CS viser at det er stor tro på slike strategier blant lokal- og regionalpolitikere i Norge, men det viser seg at både når kultur kommer på dagsorden, samt når denne politikken skal implementeres (Horrigmo 2007:19). Disse delene av problemstillingen vil også - 8 -

10 utdypes ved å se på de kvantitative dataene fra organisasjonssurveyen og politikersurveyen, slik at eventuelle mønstre avdekket i casestudien kan gjenfinnes i det kvantitative materialet ved å sammenligne støtten og motstanden mot CS og dermed konflikt blant politikere i de ulike kommunene og regionene med den faktiske bruken av CS. Dermed kan det avdekkes hvorvidt konfliktnivået påvirker mulighetene for å implementere CS, noe som igjen trekker veksler på ledd tre i problemstillingen. Kvalitative data Datainnsamlingen innebefatter også gjennomføringen av en komparativ casestudie mellom byene Kristiansand og Trollhättan, samt en by fra Danmark som ennå ikke er valgt ut. Casestudiene vil bestå av intervjuer og dokumentanalyse innenfor kultursektoren. Utvelgelsen av case har vektlagt at kommunene faktisk har benyttet seg av CS. For ytterligere å få mulighet til å sammenligne på tvers av land, ønsker jeg å foreta en casestudie av Chicago, USA. Chicago er allerede undersøkt av flere fordi CS har vært hyppig implementert her (Clark 2004), data fra Chicago er derfor enklere tilgjengelig enn data på dette feltet i Norden. Chicago kan dermed fungere som en referansecase for de nordiske casestudiene. Dette vil kunne avdekke forskjeller i forståelse rundt teorien knyttet til kulturelle strategier i USA og Norden som allerede diskutert i prosjektbeskrivelsen. Ved å velge byer som allerede har satset på CS, holdes denne variabelen konstant. En casestudie åpner for process-tracing (Van Evera 1997) slik at bruk av CS kan beskrives fra denne tankegangen først kommer på dagsorden via beslutningsfasen til implementeringsfasen og eventuelt evaluering av politikken. Dette gjør det for det første mulig å sammenligne bruk av CS i Norden og Chicago. På bakgrunn av forskjeller i kommunemodellene i USA og Norden, er det interessant å undersøke hvorvidt satsing på CS virker annerledes i de to verdensdelene. Spesielt med tanke på forholdet mellom offentlige og private aktører og koalisjons- og regimetyper som har arbeidet for å fremme CS. Casestudiene vil således bidra til å besvare alle de tre leddene i problemstillingen. Hovedvekten vil dog ligge på del en og to

11 Aktiviteter og gjennomføring Dette betyr at følgende aktiviteter vil være del av et PhD-løp: Nordisk politikersurvey. Til samtlige fylker /regioner i Norden samt regionhovedsteder/ den største kommunen i hvert fylke/region. Bygge opp en organisasjonsdatabase organisasjonssurvey bestående av en kartlegging av samtlige fylker /regioner i Norden, samt utvalgte kommuner. Komparative casestudier av Nordiske kommuner. Intervjuer m.m. av utvalgte kommuner i de fire nordiske landene som er med i undersøkelsen. Dokumentanalyse. Studieopphold i USA/ Chicago. Casestudie. Tidsplan For å kunne gjennomføre løpet på 3 år legger jeg følgende tidsplan til grunn: Semester Aktivitet Vår 2008 Søke opptak på PhD-programmet ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Ferdigstille organisasjonssurveyen Sluttføre politikersurveyen Registrering av data. Forberede casetudiene, klargjøre intervjuguider. Høst 2008 Sommer 2008: Kurs i metode og dataanalyse ved Essex Summer School. Obligatoriske doktorgradskurs ved UiO. Intervjuer, nordiske kommuner. Vår 2009 Doktorgradskurs. Studieopphold ved University of Illinois. Gjennomføre casestudie av Chicago. Høst 2009 Gjennomføre datainnsamling i forbindelse med de komparative casestudiene. Dataanalyse. Vår 2010 Dataanalyse. Klargjøring av artikler. Høst 2010 Ferdigstillelse av artikler. Fullføre doktorgraden. I tillegg til nevnte aktiviteter ønsker jeg å delta på de årlige nordiske kommunekonferansene, fagkonferansen, og å legge frem paper på instituttseminaret, samt deltakelse på internasjonale konferanser. Gjennom mitt arbeid med masteroppgaven min og arbeid på NORDREGIO-prosjektet Norden i regionenes Europa tilhører jeg allerede et nordisk forskernettverk som jeg kan trekke

12 veksler på i et eventuelt doktorgradsarbeid og Professor Harald Baldersheim, Institutt for statsvitenskap, UiO, har sagt ja til å veilede meg på et doktorgradsstudium

13 Litteratur Baldersheim, H, Sandberg, S, Ståhlberg, K & M. Øgård (2001): Norden i regionernas Europa, København: Nordisk Ministerråd. Castells, M (2000): The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1, Malden: Blackwell Publishers. Clark, T.N (red.) (2004a): The City as an Entertainment Machine, Oxford: Elsevier Ltd. Clark, T.N (2004b): Urban Amenities: Lakes, opera, and juice bars: Do They Drive Development? i Clark, T.N (red.): The City as an Entertainment Machine, Oxford: Elsevier Ltd. Clark, T.N & Hoffmann-Martinot, V (red) (1998.): The New Political Culture, Boulder: Westview Press. Clark, T.N & Inglehart, R (1998): The New Political Culture: Changing Dynamics of Support for the Welfare State and other Policies in Postindustrial Societies i Clark, T.N & Hoffmann-Martinot, V (red.): The New Political Culture, Boulder: Westview Press. Clark, T.N. and Lloyd, R (2000): The City as an Entertainment Machine. Prepared for presentation at the annual meeting of the American Sociological Association, 2000 Research Report #454. Clark, T.N, with Lloyd, R, Wong, K., and Jain, P (2004): Amenities Drive Urban Growth: A New Paradigm and Policy Linkages i Clark, T.N (red.): The City as an Entertainment Machine, Oxford: Elsevier Ltd. Clarke, S. E. and Gaile, G. L (1998): The Work of Cities, University of Minnesota Press. Florida, R (2002): The Rise of the Creative Class and how it s transforming work, leisure, community, & everyday life, New York: Basic Books. Florida, R. & Mellander, C (2007): The Creative Class or Human Capital?, CESIS Electronic Working Paper, Paper No. 79. Goldsmith, M (1990): Local Autonomy: Theory and Practice i King, D.S & Pierre, J (red.): Challenges to Local Government, London: Sage. Horrigmo, Aa. M. J (2007): Let Us Entertain You! Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap. Masteroppgave. Inglehart, R (1977): The Silent Revolution Changing Values and Political Styles among Western Publics, Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Landry, C (2000): The Creative City A Toolkit for Urban Innovations, London, Sterling VA: Earthscan. Matland, R. E (1995): Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity- Conflict Model of Policy Implementation i Journal of Public Administration Research and Theory Vol 5, number 2. Nilson, S (2003): Kulturens nya vägar, Malmø: Polyvalent AB. Offerdal, A. (2005): Iverksettingsteori resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel? i Baldersheim, H & Rose, L (red.) Det kommunale laboratorium, Bergen: Fagbokforlaget

14 Reich, R (1991): The Work of Nations - Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism, New York: Alfred A. Knopf. Stone, C (1989): Regime Politics: Governing Atlanta, Lawrence: University Press of Kansas. Van Evera, S (1997): Guide to Methods for Students of Political Science, Itacha and London: Cornell University Press

Floridas teorier som grunnlag for attraksjon

Floridas teorier som grunnlag for attraksjon ØF-notat nr. 02/2009 Floridas teorier som grunnlag for attraksjon og bolyst Gammel vin på nye flasker eller nøkkelen til regional utvikling? av Atle Hauge Asgeir Skålholt ØF-notat nr. 02/2009 Floridas

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 Forord Studietiden

Detaljer

Kreative næringer i Arendal

Kreative næringer i Arendal ( Gregertsen Rannekleiv Vørld Tur 05, foto: Canal Street ) Prosjektrapport nr. 04/2006 Kreative næringer i Arendal Kartlegging og potensial Rapport april 2006 Mats Aronsen Agderforskning Tittel: Forfattere

Detaljer

Masteroppgave. «Agderpostens og Fædrelandsvennens dekning av lokalvalgkampen 2007» Anne Siri Skomedal

Masteroppgave. «Agderpostens og Fædrelandsvennens dekning av lokalvalgkampen 2007» Anne Siri Skomedal Masteroppgave. «Agderpostens og Fædrelandsvennens dekning av lokalvalgkampen 2007» av Anne Siri Skomedal Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

På skolen med Jesus?

På skolen med Jesus? På skolen med Jesus? I hvilken grad implementeres trosrelaterte elementer og kristen kultur i kristne private grunnskoler og hva kan forklare forskjellene? Hilde Ramstad Grimm Veileder Are Vegard Haug

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 1/2012 TF-notat Tittel: Skaper kultur attraktive steder? TF-notat nr: 1/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og Lars Ueland Kobro

Detaljer

Motivere, eller ikke?

Motivere, eller ikke? 09/12 Rapport Report Motivere, eller ikke? Hvordan motiveres og demotiveres våre viktigste ansatte? Tormod Gjerde Opdal Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N

Detaljer

Masteroppgave. Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Eivind Ilje Tveit

Masteroppgave. Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Eivind Ilje Tveit Masteroppgave Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Av Eivind Ilje Tveit Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

Omorganisering av konkurransetilsynet

Omorganisering av konkurransetilsynet Omorganisering av konkurransetilsynet M ERETHE M ÆLAND B ERTELSEN S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN N OVEMBER 2006 Notat 9-2006 1 Innhold FORORD... 3

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

Regional verdiskaping

Regional verdiskaping HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regional verdiskaping -mangfold eller spesialisering? Malin Anitadatter Karlstad Mastergradsoppgave i samfunnsøkonomi (30 stp) November 2011 Forord Jeg var ikke gammel da jeg

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Har frittstående grunnskoler økt segregeringen?

Har frittstående grunnskoler økt segregeringen? RAPPORT 2/2005 Håvard Helland og Jon Lauglo Har frittstående grunnskoler økt segregeringen? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler baselinerapport II: Elevsammensetningen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole En kvalitativ undersøkelse av i hvilken grad barnehagelærere, styrere og lærere oppfatter at Oslostandarden fungerer etter intensjonene,

Detaljer

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Desember, 2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING

Detaljer