Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. ( ) Melding til Stortinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget"

Transkript

1 Meld. St. 9 ( ) Melding til Stortinget Velkommen til bords

2 2 Meld. St. 9

3 Innhold 1 Matproduksjon for framtiden Landbruk og matsektor i utvikling Overordnede mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Økt bærekraftig matproduksjon i jordbruket Trygg mat og fullverdig kosthold Forbrukerinteresser i landbruks- og matpolitikken Norge som konstruktiv internasjonal aktør Videreutvikle Norge som matnasjon Landbruk over hele landet Sikre bruk av landbruksarealer Sikre og bidra til sysselsetting og bosetting Politikk tilpasset regionale muligheter og utfordringer Økt verdiskaping Konkurransedyktige verdikjeder og robuste enheter Gode kompetansemiljø Konkurransedyktige inntekter Bærekraftig landbruk Beskytte arealressursene Produksjon av miljøgoder Sikre naturmangfoldet Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Redusere forurensningen fra jordbruket Mål- og resultatstyring på landbruks- og matområdet Prosess Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske konsekvenser Administrative konsekvenser Utviklingstrekk og ramme- betingelser Utfordringer for global mat- produksjon og matsikkerhet Matsikkerhet Internasjonalt samarbeid om matsikkerhet og landbruks- utvikling Utviklingstrekk og ramme- betingelser Internasjonal handel og handels- avtaler Samfunnsøkonomiske rammer for landbrukssektoren Befolkningsutvikling, utdanning og velstandsvekst Landbrukets mangesidige rolle i lokal og regional utvikling Fordeling av landbrukets ressurser i en sentrum periferi dimensjon Landbrukets ressurser som innsatsfaktor i lokal og regional utvikling En mer regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk Trygg mat og god dyrevelferd Status og utviklingstrekk Mattrygghetssituasjonen i Norge En verden en helse, sammenheng mellom dyre- og folkehelse Endring i organiseringen av regelverk og forvaltning Matreformen Helseutfordringer knyttet til kosthold Internasjonale rammer for regelverket på matområdet Verdens handelsorganisasjon (WTO) EØS-avtalen Europarådets arbeid med beskyttelse av dyr Trygg mat Trygg produksjon fra jord til bord God dyrehelse Plantehelse og fremmede organismer Trygge innsatsvarer Vann viktig for mattrygghet og ressurs for landbruket Kvalitetssystem i landbruket KSL Kosthold, helse og sunne produkter... 65

4 3.4.1 Oppskrift for et sunnere kosthold Nøkkelhullsmerking av mat Kunnskapsutvikling om mat, ernæring og helse Merking og sporbarhet Obligatorisk merking Sporbarhet gjennom hele mat- produksjonskjeden God dyrevelferd God dyrevelferd et mål i seg selv Spesielt om dyrevelferd for pelsdyr Bio- og nanoteknologi Bioteknologi Nanomaterialer Helse, miljø og sikkerhet Konkurransekraft, regelverkskrav og forenkling Konkurransedyktige og bærekraftige verdikjeder for mat Nasjonale og internasjonale utfordringer Handel med landbruksvarer Import og eksport av jordbruks- varer Verdens Handelsorganisasjon, WTO EØS-avtalen og handel med landbruksvarer EFTAs handelsavtaler Handel med u-land Rammer og utviklingstrekk Dagligvarehandelen Næringsmiddelindustrien Jordbruket En politikk for bærekraftige verdikjeder for mat Øke produksjonen av mat Et aktivt jordbruk over hele landet Virkemidler for bærekraftige verdikjeder Virkemidlene i jordbruks- politikken Virkemidler overfor nærings- middelindustrien Forhandlingssystemet og markedsordningene Inntekt for selvstendig næringsdrivende bønder Investeringsvirkemidler Virkemidler for landbruk over hele landet Matmangfold og nærings- utvikling Utviklingstrekk Norsk matkultur og -mangfold i et historisk perspektiv Prisnivået på mat i Norge Forbrukeren i landbruks- og matpolitikken Matkjedeutvalget Mat, makt og avmakt Merkeordninger for matvarer Matkultur, matglede og omdømmebygging Ny Nordisk Mat Kunnskapsoppbygging om mat Bruk av mat i offentlig sektor Kvalitet Matkultur og omdømme- bygging Mat med lokal identitet næringsutvikling og innovasjon Verdiskaping, matmangfold og reiseliv Innovasjon på matområdet Økologisk landbruk og økologiske produkter Status for økologisk produksjon i Norge Strategier for å nå 15 pst. målet Regelverk og merking Konkurransedyktige og bærekraftige verdikjeder for skog og tre Skog- og trenæringens samfunnsmessige betydning Skogbruk en viktig distrikts- næring Markeds- og lønnsomhets- utviklingen i skog- og tresektoren Skogen som råstoffkilde til bioenergi Infrastruktur viktig for skog- sektorens konkurransekraft Internasjonale prosesser og rammebetingelser Skogressursene i Norge Skogareal Avvirkning og forholdet til volum- og tilvekstutvikling

5 6.3.3 Treslags- og bonitetsfordeling i den eldre skogen Skogeiendommer og avvirkning Klimatilpasning i skogbruket Skogens rolle i klimapolitikken Mål, tiltak og virkemidler i skogpolitikken Økt bruk av trevirke til varige trekonstruksjoner Økt uttak av råstoff fra skogen til bioenergi Etterspørsel etter skogsvirke og muligheter for økt hogst Oppbygging av ny skog Priskontroll ved konsesjonspliktig omsetning av skog Samarbeidstiltak mellom skogeiere Skogbrukets infrastruktur og tilgjengeligheten til skogarealene Styrket miljøinnsats i skogbruket Tilrettelegging for friluftsliv og helse Regionalt skog- og klima- program Skogskadeberedskap og natur- skadeordning Kompetanse- og kunnskaps- behov Forskning og forvaltning Reindriftsnæringen Matproduserende næring og kulturbærer Utvikling siden siste reindrifts- melding Rammene for dagens reindrifts- politikk Mål for reindriftspolitikken Økologisk bærekraft Økonomisk og kulturell bærekraft Reindriften i samfunnet Produsent av samfunnsgoder Samfunnsutfordringer Grunnlaget for en bærekraftig reindrift Naturgitte forhold for produksjon og dyrevelferd Tap av rein Reindriftsbefolkningen Arealforvaltning Konsultasjoner om arealsaker Beitefordeling Økonomiske virkemidler og markedet for reinkjøtt Reindriftsavtalen Kvinnerettede tiltak Næringsutvikling basert på reindriftens ressurser Markedet og slaktesituasjonen Produktutvikling og salg En ny offentlig forvaltning Dagens organisering Evalueringer siden etableringen av styringsorganene Behov for forenkling, samordning og kompetanseheving Et løft for bygdenæringer Konkurransedyktige bygde- næringer i hele landet Status og utviklingstrekk Fra tilleggsnæringer til bygde- næringer Kunnskap om bygdenæringene Fra ressurs til næring prioriterte innsatsområder Tilrettelegging for entreprenørskap Samarbeid i nettverk og utvikling av velfungerende innovasjons- system Kunnskapsformidling Samarbeid og synergier mellom landbruket og andre sektorer Kommunen som førstelinje- tjeneste Likestilling Videreutvikling av virkemiddel- systemet Bedre bruk av generelle ordninger Styrking av regionalt ansvar for bygdenæringene Innretning av programmer og satsinger sentralt Forenklinger Juridiske rammevilkår Natur og kulturarven som grunnlag for økt lokal verdi- skaping Potensialet for vekst Mat med lokal identitet Småskala alkoholproduksjon Ferskvannsoppdrett Grønt reiseliv Kunst og kultur

6 8.8.6 Inn på tunet Energiproduksjon Hestehold Bygdeservice Bruk av ledige landbruksbygg til ny næringsvirksomhet Miljø og arealressurser i landbruket Utviklingstrekk Miljøgoder og økosystem- tjenester Landbrukets sektoransvar for miljø og forholdet til natur- mangfoldloven Internasjonale avtaler og forpliktelser s miljømål Økonomiske miljøvirkemidler Miljørettede tilskudd over jordbruksavtalen Måloppnåelse hvor bra treffer miljøvirkemidlene? Miljøeffekten av den generelle økonomiske støtten i jordbruket Tilpasning til klimaendringer Landbruk og klimagassutslipp Økt produksjon og bruk av fornybar energi Optimalisert gjødsling og jord- arbeiding Økt karbonlagring i jord Økt karbonlagring i skog og tre Transport Matavfall Redusert næringsstoffavrenning og vannforurensning EUs rammedirektiv for vann Målrettede regionale virkemidler Bedre utnyttelse av nærings- stoffene i gjødsla Kjemiske plantevernmidler Forvaltning av jordressursene Dyrkbar jord Omdisponering Jordvernmålet Styrke jordvernet i arealplan- leggingen Naturmangfold og kulturminner Jordbrukets kulturlandskap Ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer i jordbruket Husdyr på utmarksbeite Fôropptak på utmarksbeite Økonomiske virkemidler Utvikling av kunnskap og teknologi Landbrukets genetiske ressurser Eiendoms- og bosettings- politikk Mål og handlingsrom for en framtidig eiendoms- og bosettingspolitikk Sentrale bestemmelser i gjeldende lovgivning Odelsrett og åsetesrett Konsesjon Drift, deling og vern om land- bruksareal Endringer i lovgivningen Bedre kunnskap om utviklingen av eier- og bruksforhold Kjerneopplysninger og utvikling Verktøy som kan gi bedre kunnskap om utviklingen Ubebodde landbrukseiendommer som ressurs for bosetting Slippe friske krefter til Omsetning og prisutvikling for landbrukseiendom Aktiv bruk av delingsmulighetene for å oppnå bosetting og sikre tilleggsjord Akseptabel pris for den som skal inn i næringen Innskrenke odelskretsen styrke eiendomsretten Bedre utnyttelse av areal- og bygningsressurser Bedre eier- og bruksstruktur Innledning Jordleie Tilleggsjord og odelsfrigjøring Rekruttering, kunnskap og innovasjon Rekruttering og likestilling Rekruttering til landbruks- yrkene Likestilling Kunnskap for en bærekraftig bioøkonomi Utdanning Landbruks- og matsektorens sammensatte kompetansebehov.. 277

7 Utdanning innen landbruks- og matfag Kompetanseutvikling og livslang læring Forskning Prioriterte innsatsområder for forskningen Videreutvikling av kunnskaps- miljøene Internasjonalt forsknings- samarbeid Fonds- og avtalemidler Infrastruktur og forsker- rekruttering Innovasjon Behov for innovasjon i landbruks- og matsektoren Viktige innovasjonspolitiske innsatsområder Forskningsbasert innovasjon og kommersialisering Kunnskapsformidling Forenkling og forvaltning Dagens organisering og ansvars- forhold Statens landbruksforvaltning Mattilsynet Reindriftsforvaltningen Forvaltning av stats- allmenningene Regional forvaltning Lokal forvaltning Vurdering av landbruks- og mat- forvaltningens struktur, rolle- fordeling og organisering Landbruks- og matdepartementets styring av forvaltningen En digital landbruks- og mat- forvaltning Forenkling Bakgrunn Nærmere om forenkling Mål og prinsipper for forenklingsarbeidet Aktuelle forenklingstiltak

8 2 Meld. St. 9

9 Forkortelser BSE Bovin spongiform encephalopati / Kugalskap BU-midler Bygdeutviklingsmidler CBD Konvensjonen om biologisk mangfold Codex Codex Alimentarius DN Direktoratet for naturforvaltning EAAP European Association for Animal Production EFSA European Food Safety Autority EFTA Det europeiske frihandelsforbund EU Den Europeiske Union EUR Euro EØS Det europeisk økonomiske samarbeidsområdet FAO Food and Agriculture organization of the United Nations FoU Forskning og utvikling GenØk Senter for biosikkerhet Global G.A.P Global Good Agricultural Practice GMO Genmodifiserte organismer GROT Greiner og topper HMS Helse, miljø og sikkerhet IN Innovasjon Norge INON Inngrepsfrie naturområder i Norge IPCC International panel on climate change / FNs klimapanel IPPC International Plant Protection Convention / Verdens plantehelseorganisasjon ISO International Standards Organization ITPGRFA Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser IUCN Den internasjonale naturvernorganisasjonen Klif Klima- og forurensingsdirektoratet KSL Kvalitetssystem i landbruket LCA Life cycle assessment LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry MCPFE Ministerkonferansene for beskyttelse av Europas skoger MiS Miljøregistreringer i skog NCE Norwegian Centre of Expertise NHO Næringslivets hovedorganisasjon NINA Institutt for naturforskning NORUT Northern Research Institute NTP Nasjonal transportplan OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OIE Verdens dyrehelseorganisasjon REDD + Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation RÅK-ordningen Råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer RÅK-varer Industrielt bearbeidede jordbruksvarer SIFO Statens institutt for forbruksforskning SLF Statens landbruksforvaltning SPS-avtalen The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures/ Avtalen om veterinære og plantesanitære forhold i WTO SSB Statistisk sentralbyrå

10 10 Meld. St TBT-avtalen UMB UNFCCC UNFF UNICEF VKM VSP mat WHO WTO The WTO Agreement on Technical Barriers to Trade / Avtalen om tekniske handelshindre i WTO Universitetet for miljø- og biovitenskap FNs rammekonvensjon om klimaendringer (FNs klimakonvensjon) FNs skogforum FNs barnefond Vitenskapskomitéen for mattrygghet Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon World Health Organization / Verdens helseorganisasjon World Trade Organization / Verdens handelsorganisasjon

11 Meld. St. 9 ( ) Melding til Stortinget Velkommen til bords Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Matproduksjon for framtiden Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser de siste årene har gjort matsikkerhet til et høyaktuelt og stadig viktigere tema nasjonalt og internasjonalt. I 2050 vil det være 9 mrd. mennesker på jorda. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, anslår at matproduksjonen innen den tid må øke med 70 pst. for å sikre nok mat til alle. Det er en stor utfordring for verdenssamfunnet å møte en slik utvikling. Global matsikkerhet skapes ved at land utnytter sine naturgitte forutsetninger for matproduksjon og velfungerende handelssystemer. Alle stater har gjennom FN forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Det er nødvendig at det globale matforsyningssystemet blir mer robust og at verdens ressurser brukes på en bærekratig måte for å produsere mat. Regjeringen ser på den globale matsituasjonen som et viktig bakteppe når framtidig matproduksjon i Norge skal vurderes. Matproduksjon fra land og sjø basert på bærekraftig bruk av våre nasjonale ressurser er et fundament for matsikkerheten. Statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 pst. flere innbyggere i Norge de neste 20 årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. De tre viktigste forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende handelssystem. Utgangspunktet for alt landbruk er forvaltning av naturressurser. Den eneste måten å sikre at både dagens befolkning og framtidige generasjoner har tilgang på nok og trygg mat og energi og virke fra skogen, er at ressursene blir brukt på en bærekraftig måte. Klimaendringer, med temperaturøkninger, ustabilt vær og endrede nedbørsmengder påvirker matproduksjonen og forsterker mange av miljøutfordringene vi opplever allerede i dag. Natur i balanse er et mål i seg selv og en nødvendig forutsetning for all landbruksnæring og for samfunnet forøvrig. Utgangspunktet for jordbruksproduksjon i Norge er vanskeligere enn i mange andre land. Her er vekstsesongen kort, klimaet kaldt og land-

12 12 Meld. St bruksarealene spredt. Vi har lite matjord i forhold til innbyggertallet, men store gras- og beiteressurser. Kostnadsnivået er høyt og det er stor konkurranse om kompetent arbeidskraft. Disse forholdene, sammen med bl.a. økonomisk utvikling og globale handelsavtaler, påvirker mulighetene for utviklingen av landbruket. Til tross for et krevende utgangspunkt har det likevel vært en stor produksjonsvekst de siste tiårene. Det er resultatet av en rekke enkeltbønders prioriteringer og innsats, teknologisk utvikling og ny kunnskap. En aktiv landbrukspolitikk har gjort det mulig for dyktige bønder å investere sine personlige ressurser og involvere familie og nærmiljø for å bygge opp norsk matproduksjon. Gjennom å levere stadig mer mat og stadig bedre produkter har de vist at det er mulig å møte framtidens utfordringer med en bærekraftig vekst i den norske jordbruksproduksjonen. Landbruket bidrar med langt mer til samfunnet enn mat og trevirke. Viktige fellesgoder produsert av landbruket er matsikkerhet, bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogen og jorda sin funksjon som karbonlager. Landbruket er også viktig for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur. Flere av disse godene er unike for landbruket, og produksjonen skjer samtidig med, og på grunn av, landbruksdriften. skal utformes slik at næringen fortsatt skal levere fellesgoder til nytte for hele samfunnet. Ny næringsutvikling i en moderne tradisjon Norsk matproduksjon har vært, og er, i stadig endring. Norsk landbruk om ti år vil ikke være det samme som det landbruket vi ser i dag. Økt verdiskaping og kontinuerlig utvikling er en forutsetning for en livskraftig landbruks- og matsektor. Landbruket står overfor utfordringer, og store muligheter. Basis for næringsutvikling i landbruket er en solid og bærekraftig volumproduksjon av mat i hele landet. Inntektsmulighetene i næringen er avgjørende for konkurransedyktighet, rekruttering og nye investeringer, og må derfor videreutvikles. For å styrke verdiskapingen må alle ressurser tas i bruk. I deler av landet vil ny næringsutvikling være avgjørende for at den tradisjonelle produksjonen skal bestå. Gjennom innovasjon og omstilling ligger det muligheter for økt verdiskaping basert på landbrukets ressurser og ny kunnskap. Verdikjedene i jordbruket, reindrifta, skogbruket og bygdenæringene kan utvikle, og videreutvikle, en rekke varer og tjenester. Markedene for mat med særpreg, bygdeturisme, naturopplevelser og helse- og omsorgstjenester finnes allerede og vil vokse. Befolkningen i Norge har fått økt sin kjøpekraft og stadig flere ønsker hverdags- og fritidsopplevelser basert på det naturen kan gi. Dette potensialet må utnyttes. For å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene over hele landet skal distriktsprofilen i virkemidlene bli tydeligere. Det skal bli større regionalt handlingsrom i virkemiddelbruken, slik at ressurser kan settes inn i områder hvor utfordringene er særlig store og dyrke fram mulighetene for verdiskaping der de finnes. En forutsetning for å finne nye, bedre og mer lønnsomme løsninger er forskning, utvikling og innovasjon i hele verdikjeden. Rekrutteringen til næringen og kunnskapsutvikling vil avgjøre i hvilken grad det store potensialet vil bli utnyttet. Det er folkene i næringen og deres kompetanse, vilje og evne, som avgjør hvordan næringen vil utvikle seg. Matnasjonen Norge Naturressursene, råvarene, det nordiske klimaet og store sesongvariasjoner er utgangspunktet for den norske matkulturen og det nordiske kjøkkenet. Slik var det da vi var et fattig land med mangel på mat. Og slik er det i dag når vi har nok mat og fokus er rettet mot matkvalitet, mangfold for forbrukerne og sammenhengen mellom kosthold og helse. Endringene i det norske samfunnet speiles i matkulturen vår. Vi har blitt mer kvalitetsbevisste. Innvandring og utenlandsreiser har gitt nye impulser, og norske råvarer kombineres med nye oppskrifter og eksotiske ingredienser. Økt oppmerksomhet om matens historie og tradisjon har aktualisert eldre retter og tilberedningsmetoder. Maten er et kontaktpunkt i samfunnet. Den er en del av vår felles kulturarv og nordiske identitet. Samtidig er vi alle med på å utvikle matkulturen, som et svar på nye muligheter, nye levesett og tilpasning til nye tider. Markedet etterspør jordnær mat og mat med identitet. I dag er norsk matkultur et utgangspunkt for innovasjon i næringen. Det har skjedd gjennomgripende endringer de siste årene med økt matmangfold som ett synlig resultat. Matnasjonen Norge skal sikre nok mat, trygg mat og matmangfold.

13 Meld. St Landbruk og matsektor i utvikling Landbrukets viktigste oppgave har gjennom alle tider vært å produsere mat. Menneske og samfunn er avhengig av et landbruk som kan bidra til en stabil tilførsel av nok og trygg mat, tømmer og energi. Norsk landbruks- og matsektor skal bidra til samfunnsnytte på kort og lang sikt. Både som forbruker og samfunnsborger berøres enkeltpersoner daglig av landbruks- og matsektoren. Andre næringer og sektorinteresser påvirkes også av sektorens aktivitet. Den store betydningen for resten av samfunnet henger sammen med at sektoren gjennom jordbruk, skogbruk, reindrift og andre utmarksnæringer anvender store arealer, at den produserer grunnleggende private goder, tjenester og viktige fellesgoder, og at den bidrar med verdiskaping til samfunnet gjennom store og små verdikjeder. Sektoren bidrar videre til bosetting og sysselsetting over hele landet og har en sentral rolle i utvikling og bevaring av mange lokalsamfunn. Sektorens historiske og kulturelle betydning er stor. Norsk landbruksog matpolitikk er en politikk både for forbruker, næring og samfunnet som helhet. Landbruket omfatter et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, skogbruk, reindrift og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser (bygdenæringer). Som samfunnet ellers har landbruket og tilhørende industri gjennomgått omfattende endringer som har pågått over mange tiår. Utviklingen i Norge skiller seg i grunnleggende trekk lite fra hva som kan observeres i de aller fleste utviklede industriland. Et felles og avgjørende utviklingstrekk, er at ny teknologi og nye teknikker stadig har endret forutsetningene for hva som framstår som fornuftig og optimal ressursbruk for den enkelte beslutningstaker. Ny kunnskap og teknologi har lagt til rette for en omfattende reduksjon i arbeidsforbruk, større avlinger, høyere ytelser, nye produkter og reduserte enhetskostnader. Den tilsvarende utviklingen i samfunnet ellers har ledet til gjennomgående rask økonomisk vekst og et inntekts- og velferdsnivå i Norge som langt på vei savner sidestykke historisk og i verden. Som annet næringsliv må landbruk og tilhørende industri håndtere et kostnadsnivå som i betydelig grad gjenspeiler et høyt inntektsnivå. Det er også sterk konkurranse om arbeidskraft, og landbrukseiendommens økonomiske betydning for eieren endres. Det har blitt større og færre bruk, produksjonsmiljøer tynnes ut og teknologien bidrar til at en del marginale arealer tas ut av drift. Samtidig øker presset på de begrensede produktive arealene. Norsk landbruk står foran store investeringer og det er behov for økt innovasjon. Den økonomiske utviklingen i industriland har i stor grad også sin bakgrunn i internasjonal arbeidsdeling. Dette gjelder i økende grad også for matsektoren, og er en utvikling som er understøttet av internasjonale handelsavtaler og harmonisert regelverk. Importkonkurransen har derfor økt betydelig, både gjennom ordinære kanaler og ved privat grensehandel. I verdikjeden for mat har handelen langt større innflytelse enn tidligere, i Norge som i andre land. Tømmer og treprodukter omsettes i et fritt marked og prisen på trevirke viser en fallende trend. Konkurransesituasjonen for trevirke har forandret seg sterkt fra slutten av 1900-tallet. Stadig mer bevisste forbrukere krever at både myndigheter og aktørene i verdikjedene ytterligere må vektlegge faktorer som forbrukertillit og god informasjon om spørsmål knyttet til produksjon, kvalitet, opprinnelse og sunnhet. I en tid med økende helseutfordringer knyttet til kosthold er det viktig at forbrukerne har tilgang til god og tilstrekkelig informasjon om matvarer og kosthold. Med økt inntektsnivå endres også etterspørselen fra forbrukere. For noen varegrupper betyr det tilbakegang, for andre varegrupper betyr det vekst og nye muligheter. Et gjennomgående utviklingstrekk er at forbrukere er opptatt av større mangfold og deler av forbrukersegmentet kan være villig til å betale mer for varer som oppfattes å ha tilleggsverdier. Økt velferd fører til at spekteret av varer og tjenester som landbruket tilbyr forbruker og samfunn kan økes. Opplevelser og omsorg er eksempler på områder der det ligger et stort potensial for landbruket til å tilby gode og innholdsrike tjenester. Utfordringer knyttet til miljø, klima, helse og dyrevelferd står i dag høyt på den politiske dagsorden i alle industriland. Oppfølging av nye forutsetninger og krav er en nødvendig forutsetning for videre utvikling i landbruket og matindustrien, som i alt næringsliv, men kan også være kostnadsdrivende. Samtidig har landbruket ofte nokså unike fortrinn ved at næringen gjennom egen produksjon også kan levere fellesgoder. En større andel av befolkningen bor i byer og færre er sysselsatt i primærnæringene. Samfunnets syn på hva som er landbrukets oppgaver utvides, fra å være en ren produsent av råvarer og tjenester til også å produsere en rekke fellesgoder. Verdien av fellesgodene kan øke, noe som er knyttet til at samfunnet ikke ønsker at disse godene skal reduseres eller forsvinne.

14 14 Meld. St Formålet med landbruks- og matpolitikken er å oppfylle vedtatte samfunnsmessige mål. På noen områder kan politikken ha forholdsvis stor gjennomslagskraft. Norge skiller seg for eksempel klart fra sammenlignbare naboland ved å ha landbruk over hele landet, og også langt mot nord. Vi har også utviklet og ivaretatt en særegent god helsestatus for dyr og planter, som få andre land kan måle seg med. På andre områder vil landbruks- og matpolitikken være én blant flere faktorer som samlet danner mulighetene for samfunnsmessig måloppnåelse. Tilgang til teknologi, økonomisk utvikling og nivå, helseutfordringer og forbrukernes etterspørsel er blant forhold som i stor grad vil være premissdannende for landbruks- og matpolitikkens mulighetsområde. Videre må ulike hensyn og mål balanseres. Importkonkurranse, utviklingstrekk i verdikjedene, miljø, klima og dyrevelferd er eksempler på slike hensyn. For å være best mulig rustet til å møte morgendagens utfordringer, vil landbruket og matproduksjonen fortsatt endre seg som følge av endringer i marked, teknologi og kunnskap. Store endringer nasjonalt og internasjonalt, blant annet siste års matkriser og framtidige klimaendringer, kan i årene framover gi norsk landbruk og matproduksjon nye rammebetingelser. Endringer i priser og produksjonsforhold samt endringer i holdninger til mat som et grunnleggende gode, kan også gi nye muligheter for norsk matproduksjon. Potensialet for næringsutvikling som ligger i å tilby et bredt spekter av varer og tjenester basert på landbrukets ressurser, må utnyttes. Å rekruttere kompetent ungdom som kan utnytte dette mangfoldet av ressurser, i et samfunn med høyt lønns- og sysselsettingsnivå, er en av de viktigste utfordringene framover. Regjeringen legger til grunn at utviklingen av en vellykket, offensiv og positiv landbruks- og matpolitikk må ta utgangspunkt i og hensyn til de nasjonal og globale utviklingstrekk, muligheter og begrensninger som er beskrevet ovenfor. På bakgrunn av dette legger Regjeringen fram melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. 1.2 Overordnede mål for norsk landbruks- og matpolitikk De fire overordnede målene for norsk landbruksog matpolitikk er Matsikkerhet, Landbruk over hele landet, Økt verdiskaping og Bærekraftig landbruk, jf. figur 1.1. Matsikkerhet, i tråd med FN sin definisjon, videreføres som et overordnet mål i norsk landbruks- og matpolitikk. All mat som omsettes i Norge skal være trygg. Nok og trygg mat skal danne grunnlag for at befolkningen kan sette sammen et fullgodt kosthold. De tre øvrige overordnede målene bygger alle opp under matsikkerhet. Å ta i bruk landbrukets ressurser over hele landet, ivareta produksjonsgrunnlaget og legge til rette for konkurransedyktige verdikjeder er nødvendig for å kunne produsere mat til egen befolkning. Regjeringen legger til grunn at produksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte og at næringen fortsatt skal ha en god produktivitetsvekst. Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av landet, og bidrar til verdiskaping gjennom produksjon av varer, tjenester og fellesgoder. Landbruk over hele landet er et overordnet mål for norsk landbruksog matpolitikk og skal bidra til at landbrukets rolle i distriktene videreføres og videreutvikles. For å øke produksjonen av mat fra norsk landbruk må ressursene tas i bruk der de finnes, gjennom et landbruk over hele landet. Regjeringen legger vekt på bruk av nasjonale ressurser som grovfôr og beite. Innen jordbruk, skogbruk, reindrift og bygdenæringer finnes det i dag et stort antall verdikjeder, som må være konkurransedyktige for å bidra til bosetting, sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Gjennom innovasjon og omstilling ligger det store muligheter for økt verdiskaping og utvikling av attraktive og konkurransedyktige virksomheter basert på landbrukets ressurser og ny kunnskap. Økt verdiskaping er en forutsetning for en livskraftig landbruks- og matsektor og et overordnet mål i norsk landbruks- og matpolitikk. I en verden med økende press på naturressursene, befolkningsvekst og klimaendringer er det avgjørende at ressursene blir brukt på en miljømessig bærekraftig måte, for å sikre at både dagens befolkning og framtidige generasjoner har tilgang på nok og trygg mat for et fullverdig kosthold, samt andre varer og tjenester. Norsk landbruk produserer miljøgoder som kulturlandskap og biologisk mangfold, og bidrar til opptak og lagring av karbon. Samtidig påvirker norsk landbruk det biologiske mangfoldet i negativ retning og er selv en kilde til forurensning til luft, jord og vann. Produksjonen må tilpasses de rammene som naturen selv setter, og landbruket må ta sin del av ansvaret for å redusere forurensning og klimagassutslipp, og for å ivareta det biologiske

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Veien videre for økt matproduksjon. Næringspolitisk program. Bokmål

Veien videre for økt matproduksjon. Næringspolitisk program. Bokmål Veien videre for økt matproduksjon Næringspolitisk program Bokmål for Norges Bondelag 2013-2016 Forsidefoto: Fylkesleder Sogn og Fjordane, Per Hilleren. Foto: Endre Hilleren Bilde side 2: Fra Hadeland:

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk

Utsyn over norsk landbruk heidi knutsen (red.) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2013 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner:

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018

Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018 Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018 Kommunedelplan Vedtatt 27.05.2015 En grensesprengende kommune Engasjerte, Grensesprengende, Modige og Helhetstenkende Innhold Innledning... 3 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer