utredningsserie Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726"

Transkript

1 utredningsserie Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

2 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord: Faks: E-post: Internett:

3 Utredningsserien 9:2000 Forord St. meld. nr. 25 ( ) Åpenhet og helhet påpekte behovet for en generell kompetanseheving og kvalitetsutvikling i psykisk helsevern. Departementet ønsket i denne forbindelse at det skulle utgis veiledningsmateriell som gir anbefalinger om hva som anses som god behandling. I Sosialkomiteens innstilling Innst.S. nr. 258 ( ) står det at komiteen har merket seg at det bl.a. i Sverige er utgitt veiledende materiell som anbefaler standardiserte behandlingsprogrammer, og at dette også må kunne brukes i Norge. Sosial- og helsedepartementet ga Statens helsetilsyn i oppdrag å utgi veiledningsmateriell som gir anbefalinger om hva som ansees som god behandling innen psykisk helsevern. Etter anbefaling fra Helsetilsynets fagråd i psykiatri, ga Helsetilsynet i 1998 Norsk Psykiatrisk Forening ved Kvalitetsutvalget i oppdrag å forestå oversettelse og bearbeiding av behandlingsveiledere utgitt i Sverige på SPRI (Hälse- og sjukvårdens utviklingsinstitut) innenfor følgende lidelser: Angstlidelser, stemningslidelser og schizofreni. Fagrådet påpekte at retningslinjene måtte relateres til norske forhold, og de diagnostiske kriteriene måtte referere til og anvendes slik de fremkommer i ICD-10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser ( Blå bok ). Det ble understreket av fagrådet at det måtte foregå et samarbeid med andre faggrupper og at en tverrfaglig referansegruppe burde nedsettes. De retningslinjer for utredning og behandling som nå foreligger retter seg mot ulike helseprofesjoner innenfor spesialisthelsetjenesten og allmennlegetjenesten samt brukerne. Retningslinjene kan ikke brukes som pålegg overfor den enkelte behandler, men representerer en praksis som er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og allment aksepterte faglige normer. Statens helsetilsyn ønsker med dette å heve kompetansen innen utredning og behandling av psykiske lidelser og dermed bidra til å styrke de tjenester og den behandling som ytes pasienter med psykiske lidelser. Revisjon av retningslinjene vil bli gjort i samarbeid med fagmiljøet. Oslo november 2000 Lars Hanssen kst. helsedirektør 3

4 Utredningsserien 9:2000 Forord Norsk psykiatrisk forening har, i samarbeide med Statens Helsetilsyn, tatt initiativ til å få utarbeidet behandlingsveiledninger for de viktigste psykiatriske lidelser. Tilsvarende behandlingsveiledere har tidligere blitt utarbeidet i en rekke vestlige land. Det ble derfor besluttet at vi skulle ta de svenske behandlingsveilederne som utgangspunkt for vårt arbeide. Kvalitetsutvalget i foreningen ble av styret tildelt oppgaven med å administrere utarbeidelsen, og i samråd med styret ble det oppnevnt en redaktør for hver veileder. Redaktørene knyttet så til seg tverrfaglige høringsgrupper, slik at landets fremste ekspertise innen de aktuelle emner var deltagende i prosessen. Statens helsetilsyn har finansiert arbeidet. Etter hvert som arbeidet skred fram, så har det blitt mer omfattende og mer norskutviklet enn det som opprinnelig var forutsatt. Behandlingsveilederne framstår nå som et godt uttrykk for hva som er norsk flertallskonsensus innen fagfeltet, samtidig som de reflekterer det som er internasjonal fagstatus for god psykiatrisk behandlingspraksis. I den grad det er mulig, er behandlingsveilederne også evidence based og i samsvar med de mest anerkjente forskningsresultater. Fagfeltet psykiatri er i stadig utvikling, og det vil derfor være nødvendig å revidere behandlingsveilederne med jevne mellomrom. Vi håper derfor at disse veilederne markerer begynnelsen på en kontinuerlig prosess. Behandlingsveiledere er et viktig hjelpemiddel for å kvalitetssikre behandlingsaktivitetene innen helsevesenet. De bidrar til å sikre en mest mulig lik og ajourført behandlingspraksis uavhengig av pasienters bosted. De skal videre gjøre det lettere for fagpersonalet å holde seg oppdatert. Jeg vil her benytte anledningen til å takke redaktørene og høringsgruppene for en fremragende innsats. Disse behandlingsveilederne har sin tyngde og autoritet i kraft av den faglige konsensus som de representerer. Det er vårt håp at de vil bli flittig brukt. Kvalitetsutvalget, Norsk psykiatrisk forening, Januar, 2000 Hans Løvdahl leder 4

5 Utredningsserien 9:2000 Redaktørens forord Utarbeidelsen av disse retningslinjene har vært gjort i regi av Kvalitetsutvalget i Norsk Psykiatrisk Forening, hvor medlemmene er Hans Løvdahl, Sigrid Bjørnelv, Egil W. Martinsen og Vidje Hansen. Trond Aarre var assosiert medlem under utarbeidelsen av veiledningen. Utkastet til retningslinjer ble sendt til følgende fagpersoner til uttalelse: Postdoc. stipendiat, overlege dr. med. Håvard Bentsen, Oslo Sjefpsykolog, dr. philos. Rolf W. Gråwe, Sør-Trøndelag Psykiatriske sykehus Professor, dr. med. Svein Friis, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, dr. med. Hugo Jørgensen, Universitetet i Bergen Professor, dr. med. Einar Kringlen, Universitetet i Oslo Postdoc. stipendiat, dr. med. Tor K. Larsen, Rogaland Psykiatriske Sykehus, Stavanger Professor, dr. med. Odd Lingjærde, Universitetet i Oslo Professor, dr. psychol Bjørn Rishovd Rund, Universitetet i Oslo Overlege dr. med. Torleif Ruud, Nordfjordeid PhD, psykiatrisk sykepleier Nina Aarhus Smeby, Ullevål sykehus, Oslo Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP), Oslo Disse har gitt til dels omfattende skriftlige tilbakemeldinger, og i tillegg har overlege dr. med. Paul Møller, Oslo, overlege dr. med. Per Bergsholm, Førde, professor, overlege Stein Opjordsmoen, Oslo og overlege Randi Rosenqvist vært konsultert på enkeltområder. På bakgrunn av kommentarene har teksten blitt omskrevet og gjennomarbeidet, og forelagt Helsetilsynets fagråd i psykiatri. Etter en første høringsrunde anbefalte fagrådet at man gikk gjennom teksten pånytt. Prof. dr. med. Svein Friis, sjefpsykolog Rolf W. Gråwe, overlege Torleif Ruud og undertegnede gikk gjennom teksten på nytt høsten 99. For å begrense omfanget av retningslinjene har vi ikke utdypet de spesielle tilbudene som kan gis som dagog døgnbehandling til denne gruppen. Jeg takker alle varmt for innsatsen! Tromsø juni 2000 Vidje Hansen redaktør 5

6 6 Utredningsserien 9:2000

7 Utredningsserien 9:2000 Innhold Helsedirektørens forord... 3 Forord... 4 Redaktørens forord... 5 Innledning... 9 Tilnærming ved første sykdomsepisode Behandlingsallianse og kontinuitet i kontakten Diagnostikk Differensialdiagnostikk Videre utredning Prinsipper ved oppstart av behandling Vurdering av behandlingsnivå Behandlingsallianse og kontinuitet i kontakten Informasjon til pasienter og pårørende Tiltak overfor familien Individuell behandlings- og tiltaksplan Krisestøtte Medikamentell behandling Prinsipper for behandling med antipsykotika: Dokumentasjon og evaluering Fortsatt behandling og omsorg Medikamentell behandling (Vedlegg 5) Elektrokonvulsiv behandling (ECT) Individuelle psykoterapeutiske intervensjoner Gruppepsykoterapi Familiebehandling Psykososiale intervensjoner Individrettede tiltak Familierettede tiltak Sosialt nettverk og arbeid Bolig og omsorgstilbud Schizofreni og affektive lidelser Schizofreni og rus ( dobbeltdiagnoser ) Koordinering og organisering av behandlingsnettverket Kompetanseutvikling og ivaretagelse av helsepersonell Kvalitetsutvikling Litteratur Vedlegg Schizofrenidiagnostikk ifølge ICD-10F20-F Laboratorieutredning ved schizofreni Kriseplan og personlige varselsignaler for tilbakefall Neuropsykologisk testbatteri ved schizofreniutredning Medikamentell behandling ved den første episoden av schizofreni Omregningstabell fra klorpromazin-ekvivalenter Gentesting for identifisering av langsomme og ultraraske legemiddelomsettere Nyttige Adresser

8 8 Utredningsserien 9:2000

9 Innledning Utredningsserien 9:2000 Det som presenteres i denne veiledningen gjelder først og fremst for diagnosegruppen schizofreni i Verdens Helseorganisasjons diagnosesystem ICD-10 (kodene F20.0 til F20.9). Det er tradisjon for å splitte opp schizofreni i en rekke undergrupper, men det vitenskapelige grunnlaget for dette er usikkert, og inndelingen har begrenset praktisk verdi, kanskje med unntak av skillet mellom paranoid og ikke-paranoid schizofreni. Man kan imidlertid med fordel tillempe retningslinjene ved andre schizofrenilignende psykoser (kodegruppene F21 til F29 i ICD-10). Ofte vil det også ta tid før symptombildet fremtrer tydelig nok til å tillate en pålitelig klassifikasjon. For å stille diagnosen schizofreni kreves det forekomst av visse psykiske symptomer som kan være ulikt sammensatt hos ulike pasienter og skifte under ulike faser av sykdommen. De viktigste symptomene er vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, tilbaketrekking, følelsesmessige forstyrrelser, sanseforstyrrelser (hallusinasjoner) og svekket kognitiv funksjon. Foruten en forstyrret virkelighetsoppfatning påvirker lidelsen også individets relasjon til familie og venner samt arbeidsevne og mulighet til et normalt sosialt liv. De fleste blir syke i ung voksen alder (18-30 år), men nyere forskning har vist at senere debut forekommer hyppigere enn antatt. Det har vært vanlig å regne risikoperioden for å få schizofreni til år, men man har nå begynt å snakke om late onset schizophrenia, hvor debuten kan være helt opp mot 60 år. Tall for utbredelsen av schizofreni er beheftet med usikkerhet, særlig på grunn av ulik klassifikasjon i forskjellige studier. Sykdomsrisikoen, sannsynligheten for å bli syk dersom man gjennomløper hele risikoperioden, er ca. en prosent. Antall nye tilfeller per. år (insidensen) er i følge nyere norske undersøkelser 10 til 15 per innbyggere. Man regner med at vi til enhver tid vil ha personer i Norge som tilfredsstiller kriteriene for diagnosen schizofreni. Dødeligheten er klart forhøyet, først og fremst på grunn av selvmord, og er større for menn enn for kvinner. Selvmordsfrekvensen synes å være mellom 5 og 10 prosent. Størst risiko foreligger i løpet av de første fem årene etter at diagnosen er blitt stilt. Forekomst av schizofreni hos nære slektninger øker risikoen for å få sykdommen. Hvis man har en enegget tvilling med diagnosen schizofreni er risikoen prosent, hos to-eggede 5-15 prosent. Flertallet av pasientene har ingen i nær slekt med schizofreni. Dette betyr at miljømessige faktorer må spille en betydelig rolle i patogenesen. Det som arves er sannsynligvis et «potensiale» for schizofren utvikling. Den rådende modell for utvikling av schizofreni er den såkalte «stress-sårbarhets-modellen». I denne modellen tenker man seg at det kreves en spesiell medfødt sårbarhet hos individet som samvirker med miljømessig «stress» for at lidelsen skal utvikles. Det synes å være gode holdepunkter for at i en del tilfeller kan hjerneskade, oppstått før og under fødselen, spille en rolle. «Stress-sårbarhets-modellen» er brukbar både ved utredning og behandling av schizofreni og gir rom for ulik vekting av biologiske, psykologiske og sosiale hjelpetiltak. Prognosen i det enkelte tilfellet er vanskelig å forutsi. Kvinner har bedre prognose enn menn, i hvert fall før overgangsalderen. Det er kjent at god premorbid fungering, rask debut av psykotiske symptomer, sen sykdomsdebut, innslag av affektive symptomer, god respons på antipsykotiske medisiner, og at anfallet utløses av klare psykiske påkjenninger, gir bedre prognose. Omvendt vet man 9

10 Utredningsserien 9:2000 at hebefrenidiagnose, mange negative symptomer, samt bruk av rusmidler kan føre til en dårligere prognose. Forløpsundersøkelser som er gjort varierer betydelig både m.h.t. diagnostiske kriterier og metodikk forøvrig. Det synes å kunne forekomme full remisjon i ca. 15 % av tilfellene. Anslagsvis vil % av pasientene ha ett sykehusopphold og klare enklere arbeid hvis ambulant behandling tilbys. I % ser man tilbakefall med flere sykehusopphold, men pasienten vil i lange perioder kunne klare seg utenfor sykehus. I % av tilfellene er lidelsen vanskelig å behandle, og pasienten vil ha behov for ulik grad av heldøgnsomsorg gjennom store deler av livet. Disse anslagene vil også avhenge av kvaliteten på behandlingen og hvor tidlig i sykdomsforløpet god behandling blir igangsatt. 10

11 Utredningsserien 9:2000 Tilnærming ved første sykdomsepisode Ved mistanke om schizofreniutvikling er det nødvendig med en rask henvisning til spesialisthelsetjenesten og igangsetting av adekvat behandling. Under en akutt episode bør det overordnede målet være å få pasienten raskest mulig tilbake til sitt vanlige funksjonsnivå. Dette oppnås via tiltak som demper forstyrret atferd og symptomer, og som bygger opp tillit og behandlingsallianse med pasienten og med dennes pårørende. For å oppnå dette er det viktig at man gir informasjon og har åpenhet omkring de vurderinger og tiltak man gjør. Dersom tilstanden krever innleggelse, må det gjøres en vurdering om dette kan skje ved frivilling innleggelse, om behandlingen kan iverksettes ved et distriktspsykiatrisk senter, eller ved en sykehusavdeling. Dersom tvangsinnleggelse er nødvendig må dette skje i en institusjon som er godkjent for dette. Det anbefales at pasientens nærmeste pårørende kontaktes per telefon og informeres innen 24 timer etter sykehusinnleggelsen. Man bør ha direkte kontakt med pårørende innen 3 dager etter innleggelsen. Hovedregelen er at det skal ligge et informert samtykke fra pasienten til grunn for å kunne gi informasjon til de pårørende. Dersom pasienten nekter helsepersonell å kontakte de pårørende, må det gjøres en vurdering av om pasienten på grunn av sin mentale lidelse ikke har samtykkekompetanse. En psykotisk tilstand gjør ikke automatisk pasienten inkompetent mht. samtykke. Selv om man vurderer at pasienten ikke har slik kompetanse må det utvises stor varsomhet med å gå på tvers at pasientens ønsker når det gjelder kontakt med familien. En rettesnor bør være at man kan gi slik informasjon som det er rimelig å anta at pasienten ville ha ønsket skulle bli gitt dersom vedkommende hadde hatt samtykkekompetanse. Forskning, klinisk erfaring og brukerundersøkelser viser at pasienter og pårørende legger svært stor vekt på det første møtet med behandlere. Dette møtet bidrar sterkt til senere muligheter for samarbeid og for effekt av behandlingstiltak. Det er spesielt viktig å forstå at pasienten og de pårørende opplever situasjonen som en betydelig krise. Det første møtet med hjelperne må ikke bli en i hovedsak negativ livshendelse. Det kan ikke understrekes sterkt nok hvor viktig det er at pasienten og de pårørende blir møtt med den respekt og innlevelse som en selv ville ønske å bli møtt med. Det er ofte større muligheter for et godt samarbeid dersom helsevesenet arbeider oppsøkende og fleksibelt og på pasientens og familiens premisser i den tidligste fasen. Iblant vil man være nødt til å avstå fra spesifikke behandlingstiltak i denne perioden for ikke å ødelegge muligheten for å skape en samarbeidsallianse med pasienten. Man må være oppmerksom på symptomforsterkende konflikter eller stressmomenter hos pasienten eller i hans nærmiljø. Samtidig som man starter en utredning som skal lede til en diagnose og derav følgende behandling, er det viktig å arbeide med å redusere konflikter og stressfremkallende situasjoner rundt pasienten. Utredningen kan skje poliklinisk med hyppig kontakt, men ofte kreves det heldøgnsomsorg for å kunne gjennomføre en tilstrekkelig utredningen. Mye tyder på at tidlig igangsatt medikamentell behandling forbedrer den fremtidige prognosen. En myk start med en forståelsesfull måte å forholde seg til pasienten på, støtte til familien og mobilisering av dens ressurser, samt at man anvender lavest mulig effektive doser av antipsykotika, er viktig for det fremtidige samarbeidet med pasienten. 11

12 Utredningsserien 9:2000 Behandlingsallianse og kontinuitet i kontakten Utvikling av en god og trygg behandlingsallianse regnes som en grunnleggende forutsetning for alle behandlingsformer når det gjelder schizofreni. Det er ofte vanskeligere å opprette behandlingsallianse og skape motivasjon for behandlingen ved schizofreni og lignende lidelser enn ved de fleste andre lidelser. Behandlere må ofte investere tid og krefter i lang tid før en får lagt grunnlaget for mer spesifikke behandlingsopplegg, og overfor noen pasienter er det vanskelig å få til et slikt samarbeid. For en personer med schizofren psykose er en god relasjon med en primærbehandler over lang tid nødvendig. Denne relasjonen vil få ulik form avhengig av pasientens personlighet, behov og motivasjon, tilgjengelige ressurser og andre faktorer. Avhengig av situasjonen vil primærbehandler være en psykiater eller psykolog med psykoterapeutisk utdanning og erfaring, en primærlege, en sosionom, en sykepleier eller en annen fagperson. Det viktige er at det er en stabil relasjon til en behandler som føler personlig motivasjon og forpliktelse, og som bygger opp tillit ved regelmessige samtaler. Bare på denne måten kan pasienten overvinne den mistro til omgivelsene som ofte er et av kjennetegnene på den psykotiske tilstanden. En slik relasjon vil kunne bidra til å bygge opp pasientens selvrespekt og håp gjennom erfaringen av å bli sett og hørt som den man er, - og av å kunne meddele sine tanker og følelser i et klima preget av trygghet og respekt. Kontinuitet i kontakt mellom pasient og behandler er også viktig. En eventuell overgang til en annen behandler må forberedes godt og helst gjennomføres med en form for overlapping. Pasienten bør ha tilgang på et nettverk av behandlere som samarbeider, og ikke bare på en behandler som står alene. På grunn av sine symptomer og sin funksjonssvikt har personer med schizofreni og lignende lidelser større vansker med å ivareta sin rett til medinnflytelse enn andre pasienter. Pasientene opplever ofte at de ikke er syke og det kan være nødvendig med tvangsinnleggelser og andre tvangsinngrep. Behandlerne har et særlig ansvar for at personer med schizofreni og lignende lidelser får innflytelse på sin egen behandling og situasjon så langt det er mulig. Behandlingen må ha som et overordnet mål å redusere angst og tilbaketrekning, og gi pasientene mulighet til å formidle sine meninger om behandlingstiltakene. Denne gruppen pasienter har en høy suicidalrisiko og det er derfor viktig å skape håp og tro på at det nytter med behandlingtiltak som er bredt sammensatt. 12

13 Diagnostikk Utredningsserien 9:2000 Diagnostikken bygger primært på anamnestiske opplysninger fra pasienten, pårørende og eventuelt andre nøkkelpersoner, samt kliniske observasjoner. Diagnostikken gjøres ifølge ICD-10 (vedlegg 1). Sosial- og helsedepartementet har pålagt spesialisthelsetjenesten å bruke Minst Basis DataSett (MBDS) hvor det også inngår en kartlegging av symptom- og funksjons-nivå. (Splittet GAFskala). En viktig del av det diagnostiske arbeidet er å gjøre seg kjent med pasientens vurdering av sin tilstand og hva han/hun oppfatter som sine viktigste problemer. En rekke studier har vist at det ofte går det lang tid fra psykosen starter til en schizofrenidiagnose blir stilt. Dette kan bero på at det av og til tar tid å få adekvat informasjon. Et godt og tillitsfullt samarbeid med pasienten og de pårørende er det beste grunnlaget for at man skal få gode anamnestiske opplysninger raskt. I mange tilfeller vil det likevel ikke være mulig å stille en kriteriebasert schizofrenidiagnose initialt p.g.a. at symptombildet ikke har rukket å framtre så tydelig, eller at det har gått for kort tid siden symptomdebuten. Det er viktig å være oppmerksom på at schizofreni ofte debuterer snikende, med prodromalsymptomer. Slike symptomer kan være sosial tilbaketrekking, følelsesavflating eller inadekvate affekter, svingende funksjon i skole/arbeid, merkelig adferd, dårlig hygiene, påfallende kommunikasjon, merkelige idéer, magisk tenkning, persepsjonsforstyrrelser, nedsatt interesse og initiativ. Forskningsmessig er situasjonen uavklart m.h.t. forholdet mellom slike symptomer og utvikling av schizofreni. De nevnte symptomer har lav prediktiv verdi, dvs. de er lite egnet til å skille ut personer som kommer til å utvikle schizofreni. 13

14 Utredningsserien 9:2000 Differensialdiagnostikk Differensialdiagnostikken ved schizofreni er omfattende og ofte komplisert og det anbefales at diagnostisering av førstegangssyke gjøres av spesialister i psykiatri eller klinisk psykologi. Ved affektive lidelser kan pasienten oppvise psykotiske symptomer og mange pasienter med schizofrenidiagnose får depressive symptomer i sykdomsforløpet. Autistiske lidelser, Aspergers lidelse og tvangslidelser er andre psykiske lidelser som i blant gir differensialdiagnostiske vanskeligheter i forhold til schizofreni. Schizotyp lidelse har visse biologiske likheter med schizofreni og sannsynligvis en delvis felles genetikk. Ved diagnostisering kan en person med schizotyp lidelse virke meget lik en person med en residualform av schizofreni. Ulike psykoaktive stoffer, som alkohol, amfetamin, phencyclidin (englestøv), cannabis og hallucinogener, kan utløse psykotiske symptomer. Legemidler som L-dopa og antikolinergt virksomme midler kan ha en tilsvarende effekt. En psykose som er utløst av rusmidler og som etterfølges av en rask bedring (parallelt med at stoffet går ut av kroppen), gir færre indikasjoner for en schizofren lidelse enn en psykose som vedvarer i flere uker etter inntak av rusmiddelet. Gjentatte psykotiske episoder under rusmisbruk trenger nærmere utredning for å stille riktig diagnose. Organiske sykdommer kan også forårsake psykotiske symptomer. De tilstander som oftest er aktuelle er febersykdommer, temporallapps-epilepsi, hjernesvulster, annen hjerneskade, kromosomavvik, endokrine og metabolske forstyrrelser, infeksjoner, multippel sklerose samt autoimmune sykdommer. 14

15 Utredningsserien 9:2000 Videre utredning En nøye og systematisk utredning er påkrevet ved en så alvorlig tilstand som schizofreni. Den skal omfatte både medisinske, psykologiske og sosiale aspekter. Også i de tilfeller der en kriteriebasert schizofrenidiagnose ikke kan stilles, skal en videre utredning gjøres når det er mistanke om en schizofren lidelse. Dette er i blant nødvendig for differensialdiagnostikken, og er en forutsetning for at en individuell behandlingsplan av god kvalitet skal kunne lages. Utredningen er dermed avgjørende for den omsorg og de behandlingstiltak som tilbys pasienten. Når pasienten blir syk i høyere alder er det av særlig stor betydning å gjøre en grundig somatisk utredning. Somatisk og psykiatrisk komorbiditet, krever spesielle tiltak. Videre utredning av: Anamnese og sosiale forhold Skole,utdanning, arbeid Personlige forhold Sykdomsutvikling Symptomvurdering: Somatisk utredning: Psykisk sykdom i slekten familietre Sykdom, påkjenninger i svangerskapet Perinatale komplikasjoner (barselsjournal) Somatisk sykdom, infeksjoner, hodetraumer Familieforhold Oppvekst og utvikling Skolegang, utdanning, arbeid, verneplikt Personlighet, interesser, aktiviteter Forhold til andre, evne til etablere og holde på kontakt, seksualananmnese Livsfase-adekvate mål og utvikling i forhold til disse Høyeste funksjonsnivå (skole, arbeid personlige forhold) Debut av symptomer Sykdomsutvikling Behandling Selvmordsforsøk Aktuelle belastninger og problemer Pasientens eget forhold til sin lidelse og livssituasjon Bruk av narkotika, alkohol og tobakk Kontakt med politiet Tidligere vold, både som utøver og offer I følge vurderingsskalaer Varselsignaler for tilbakefall (vedlegg 3). Somatisk status inkl. neurologisk anamnese Laboratorieundersøkelser: rutineblodprøver (vedlegg 2) narkotika-screening kompletterende laboratorieutredning Computertomografi (CT) for utelukkelse av hjerneorganisk lidelse Psykologisk utredning: Neuropsykologiske tester (vedlegg 4): inkl. lærings-og hukommelses-funksjoner og oppmerksomhets-funksjoner 15

16 Utredningsserien 9:2000 Videre utredning angående allment funksjonsnivå, psykososiale forhold og omsorgsbehov: Ressurskartlegging (egen, familie, nærmiljø) Funksjonsnivå i dagliglivets aktiviteter (ADL) Nettverk og familieforhold (funksjonelle/ dysfunksjonelle forhold, støtte- og/eller behandlingsbehov) Økonomiske forhold Boligforhold Interesser og fritidsaktiviteter Vurdering av livskvalitet Vurdering av individuelt optimal omsorg Ulike vurderingsskalaer kan brukes her, for eksempel ADL-skalaer, Camberwell Assessment of Need, Laucashire Quality of life. 16

17 Utredningsserien 9:2000 Prinsipper ved oppstart av behandling All kontakt og behandling må preges av en grunnleggende respekt for pasienten som person. Biologiske, psykologiske og sosiale faktorer må tas i betraktning innenfor ett og samme behandlingsprogram. Behandlingen skal være individuelt tilpasset og basere seg på de utredninger som er foretatt. Den utformes sammen med pasienten og i samråd med familien. Så langt det er mulig skal utredning og behandling skje på pasientens premisser og i dennes nærmiljø. Ofte går det altfor lang tid fra psykosen starter til adekvat behandling blir gitt. Flere undersøkelser viser at pasienter i gjennomsnitt går ½ til 1 år uten behandling etter start av alvorlige symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner, tilbaketrekking og tankeforstyrrelser. Denne fasen hvor pasienten ikke får hjelp kan reduseres dersom man opplyser primærhelsetjenesten om at det er viktig å starte behandling tidlig, senker terskelen for mottak ved poliklinikk eller sengeenhet for pasienter som kan ha en begynnende psykose, effektiviserer utredningen ved hjelp av strukturerte intervjuer og systematiserer behandlingsopplegget. Forskning tyder på at tidlig behandling bedrer prognosen ved schizofreni. Behandlingen av pasienter som nylig har debutert med schizofreni er et anliggende for spesialister og har meget høy prioritet, og krever spesiell kunnskap og erfaring. Behandlingen krever også en organisasjon som muliggjør kontinuitet, er lett tilgjengelig og har et godt samarbeid med primærhelsetjeneste, arbeidsformidling og trygdekontor. Individualisering av behandlingen er viktig og krever at man er oppmerksom på at det både finnes godartede tilstander og tilstander som er vanskelige å behandle. Vurdering av behandlingsnivå Pasienter som oppsøker primærhelsetjenesten med psykotiske symptomer og hvor man mistenker schizofreni, bør så raskt som mulig henvises til spesialisthelsetjenesten. Avhengig av symptomene og den totale livssituasjon må det vurderes om et polikliniske tilbud vil være tilstrekkelig, eller om det skal gis tilbud om innleggelse. Behandlingen bør så langt som mulig skje i pasientens nærmiljø og etter pasientens ønsker. Mange har liten sykdomsinnsikt og dette gjør at tvangsbehandling ofte er riktig og nødvendig for i det hele tatt å få startet påkrevet behandling. Ulike former for tvangstiltak må skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Behandlingsallianse og kontinuitet i kontakten Pasientens behov for trygghet og reduksjon i stressnivå må ivaretas Det er nødvendig å vise respekt for pasientens integritet og det må arbeides med å legge et godt grunnlag for en fortsatt behandlingsallianse. Informasjon til pasienter og pårørende Det må gis konkret informasjon til pasienten om utredning, behandling, rutiner og rettigheter, og etter hvilke lovhjemler hjelpen blir gitt. Dette er spesielt påkrevet dersom det må iverksettes tvangstiltak. Pasienten og familien må tilføres kunnskaper, i gruppe eller individuelt, om lidelsen, medisinering, stressfaktorer og problemløsningsteknikk. Både pasienten og familien må informeres om Lov om etablering og gjennomføring av 17

18 Utredningsserien 9:2000 psykisk helsevern (Psykisk helsevernloven). Spesielt viktig er det at alle blir grundig informert om når pårørende eventuelt kan begjære tvangsinnleggelse, og om klageadgang til kontrollkommisjonen og til fylkeslegen. Tiltak overfor familien Det må legges vekt på å ha et godt samarbeidsklima med familien. Familiens (vanligvis foreldrenes) engasjement skal tas vare på og sees på som noe positivt. Tilbud om krisestøtte og planlegging av fortsatte kontakter må tydeliggjøres. Det er nødvendig å hjelpe pasienten og familien til å opprettholde sine sosiale kontakter og funksjoner. Det bør tilbys samtaler med familien, med eller uten pasientens deltagelse, eventuelt i gruppe med andre familier i samme situasjon, etter de såkalte psykoedukative prinsipper. Samtalene skal ha som mål å øke familiens mestringsevne, minske stressnivået i familien, og øke forståelsen og toleransen for pasientens problemer og lidelse. Individuell behandlings- og tiltaksplan I de nye helselovene er det innarbeidet en plikt til å utarbeide individuelle tiltaksplaner for psykiatriske pasienter med varige og sammensatte bistandsbehov. I den nye Psykisk helsevernloven slås det fast at den individuelle planen skal kartlegge behovet for psykisk helsevern, angi hva som er målet med vernet samt hva slags psykiatrisk tjenester som er aktuelle og omfanget av disse. Den individuelle planen skal beskrive gjennomføringen av vernet og det nødvendige samarbeid med andre helse-og sosialtjenester Ved frivillig psykisk helsevern skal ikke planen utarbeides uten vedkommendes samtykke. Dersom en person er under tvungent psykisk helsevern, skal det søkes å oppnå et samarbeide med vedkommende om planleggingen. I en slik plan bør det også utarbeides en kriseplan som inneholder pasientens personlige varselsignaler for tilbakefall og hva som skal gjøres hvis varselsignalene blir sterkere (vedlegg 3). Det er viktig at alle involverte har en slik kriseplan. Krisestøtte I den individuelle planen bør det opplyses om hvem som kan kontaktes ved kriser, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjensten. Slike tiltak vil i seg selv være med på å redusere stressfaktorer i pasientens omgivelser. Medikamentell behandling Det er ønskelig både fra diagnostisk og behandlingsmessig synspunkt at man er tilbakeholden med antipsykotika i løpet av de første en til to ukene, hvis tilstanden ikke er for vanskelig å kontrollere. Man kan i denne fasen ha nytte av sovemidler og angstdempende midler. Hvis symptomene ikke er blitt svekket tilfredsstillende etter denne tid må antipsykotisk medisinering påbegynnes. Slik medisinering er det viktigste enkeltelement i behandlingsopplegget ved schizofreni. 18

19 Utredningsserien 9:2000 Prinsipper for behandling med antipsykotika: Det må klargjøres hvilke symptomer medisineringen er satt inn mot og hva man ønsker å oppnå med legemiddelbehandlingen. Det anbefales å gjøre en symptomvurdering, f.eks med PANSS eller BPRS-E før behandlingen starter, og gjenta dette periodisk for å evaluere effekten. pasienten må informeres og motiveres for medikamentell behandling. medisineringen med antipsykotika må påbegynnes i lave doser. Det må etterstrebes monoterapi, det vil si behandling med kun ett antipsykotikum. Uro og søvnforstyrrelser kan i første omgang eventuelt behandles med benzodiazepiner i tillegg, men disse bør seponeres igjen så fort som mulig. Det må benyttes laveste effektive dose. Når pasienten faktisk tar medisinen, bør det brukes peroral medisinering. Ved bivirkninger må det overveies å redusere dosen. antikolinergika skal ikke gis rutinemessig. Det bør overveies å skifte antipsykotika dersom bivirkningene består over tid til tross for antikolinerg behandling. Man bør allerede fra begynnelsen av behandling med antipsykotika være oppmerksom på bivirkninger, både ekstrapyramidale, kognitive/emosjonelle og andre (for eksempel vektøkning). Plagsomme ekstrapyramidale bivirkninger tidlig i behandlingen med terapeutiske doser kan indikere økt risiko for tardiv dyskinesi. Forslag til vurderingsskalaer for bivirkninger finnes i litteraturlisten. Dokumentasjon og evaluering En nøye og tydelig dokumentasjon av de medisinske, psykologiske, sosiale og omsorgsmessige tiltakene og resultatene av disse er nødvendig for evaluering av de behandlingstiltak som gjøres. Evalueringen skal skje kontinuerlig med målbare delmål ved fastsatte tidsintervaller og bør skje strukturert ved hjelp av spørreskjema og vurderingsskalaer. Det er nødvendig at pasienten selv og de pårørende kontinuerlig deltar og har sentrale roller i evalueringsprosessen. 19

20 Utredningsserien 9:2000 Fortsatt behandling og omsorg Det er ikke dokumentert noen kurativ behandling for schizofreni, all behandling er følgelig symptomatisk. De fleste personer med schizofrene lidelser trenger et sammensatt og samordnet tilbud på områdene behandling, rehabilitering og sosial tilrettelegging over kortere eller lengre tid. Betydningen av de forskjellige elementene kan variere over tid og i henhold til forskjellige faser i lidelsen. Hos prosent av alle pasienter kan antipsykotika i kombinasjon med psykoedukativt orientert familiearbeid redusere symptomene og minske risikoen for tilbakefall. Familien skal ha støtte når et familiemedlem har fått en psykose, delvis fordi psykosen påvirker hele familien dypt og utgjør en katastrofe i dens liv, delvis fordi forskning viser at forløpet av sykdommen, fremfor alt tilbakefallsrisikoen, påvirkes av følelsesklimaet i familien. En forståelsesfull og støttende reaksjonsmåte hos familien overfor pasienten må derfor befordres. Det må til enhver tid foreligge en individuelt tilpasset behandlingsplan som pasienten er med på å utforme. Denne må legge hovedvekten på medikamentell behandling, styrking av mestringsevner, forebygging av kriser, og støtte til de nærmeste for å håndtere familiesituasjonen. Pasienten må oppleve behandlingen som oversiktlig og forutsigbar, der skiftninger i symptombildet ikke fører til store endringer i hjelpens karakter. Der behandling foregår uten eget samtykke, kreves det ekstra anstrengelser for å finne områder hvor man kan samarbeide. Behandlingsplanen bør evalueres regelmessig i møter mellom pasienten, behandlere og eventuelt pårørende, og i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og aktuelle kommunale tjenester. Det anbefales at en bruker strukturerte skåringsverktøy som ledd i evalueringen. Den psykiatriske spesialisthelsetjenesten må organiseres slik at det fremmer et konstruktivet og nært samarbeid mellom poliklinikk og døgnavdeling. Mange steder har det vist seg å være svært nyttig å organisere egne psykoseteam med alvorlige psykoser som spesifikt ansvarsområde. Disse vil kunne ha tett kontakt med det kommunale hjelpeapparatet, og kunne ivareta en funksjonsfordeling mellom kommunale tilbud og spesialisthelsetjenesten. Aktiv rehabilitering og integrering i samfunnet når det gjelder boforhold og arbeid er av avgjørende betydning for de med en kronisk sykdom. Strukturerte former for samarbeid mellom helse-og sosialtjenesten i kommunen og den psykiatriske spesialisthelsetjenesten er nødvendig for dette. Tidlige tiltak for å forhindre funksjonstap når det gjelder arbeid, sosiale relasjoner og autonomi hos nylig syke, må ha høy prioritet. Samtidig er det viktig å unngå å ha urealistiske forventninger til pasienten. Særlig det første året etter en akutt episode er det viktig å ha beskjedne forventninger, da stress i denne perioden har spesielt lett for å utløse tilbakefall. Selvmordsrisikoen er også størst i denne perioden. Det er utviklet ulike modeller for Case management. Felles for disse er at de på en strukturert måte tilrettelegger for samarbeid omkring den enkelte pasient. Medikamentell behandling (Vedlegg 5) Den medikamentelle behandlingen er grunnpillaren i behandling av schizofreni. Medisineringens mål er å redusere psykotiske symptomer og å forhindre tilbakefall, men også å muliggjøre andre behandlings- og rehabiliteringstiltak. Medisineringsstrategien må stå i samsvar med andre behandlingstiltak. All langtidsbe- 20

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 HÅNDBOK I DRIFT AV PSYKIATRISKE POLIKLINIKKER ØKT TILGJENGELIGHET FOR BRUKERNE, BEDRE STYRING AV RESSURSENE

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer