Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig."

Transkript

1 Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig. * Per Jostein Matre & # Robert Jensen Inngress Konseptualisering i terapi dreier seg om kartlegging, identifikasjon og målarbeid. Kognitiv konseptualisering foregår innenfor rammene av en teoretisk modell og danner basislinje, - og mål i arbeidet med utfordringene personen bringer med seg inn terapien. Det innebærer mellom annet å bruke informasjon fra hver terapisesjon for å evaluere framdrift og drive et målrettet forløp fremover. På denne måten blir konseptualisering en metode for å etablere sammenhenger i klientens aktuelle situasjon og til å spesifisere og konkretisere hva som avslutningsvis skal oppnås og for å operasjonalisere del - målene underveis i terapien. Konseptualisering innebærer å etablere en delt viten for det pågående arbeidet. Samarbeidet mellom klient og terapeut, om den foreliggende informasjonen utgjør kjernen i arbeidet basert på fellesskapt (kollaborativ) empiri. Vi har lånt ord i overskriften av Giacomo d`elia (2003). Å gjøre terapien begripelig er en vesentlig del av kognitiv terapi. Dette gjennomføres psykoedukasjon det vil i praksis si å lære klienten opp i egen tilstand og i den kognitive modellen. På denne måten forsøker vi i samarbeid å få fram hvorledes klientens tanker, følelser, atferd, kroppsfornemmelser og samspill med omgivelsene henger sammen. Konteksten er klientens erfaringer fra egen nære og fjerne fortid. Resultatene av disse prosessene er våre egne oppfatninger av oss selv, andre og omgivelsene. Samlet utgjør disse basis for hvorledes vi tenker, føler og handler, hvorledes vi har det i egen kropp, - og hvorledes vi samhandler med menneskene og med omgivelsene rundt oss. Konseptualiseringen blir på denne måten en bro mellom klientens egne erfaringer, den teoretiske modellen, målene og metodene som brukes (Nordahl 1996). Klientens kunnskaper om disse sentrale forholdene kan bidra til endring, at han blir i stand til å bruke arbeidsmodellen ved egen kraft og dermed til framtidig forhindring av tilbakefall i hverdagen. Forstår klienten sine egne tanker, følelser og handlingsmønster har han et verktøy for å håndtere de naturlige utfordringene livet byr på. Spesifikke, konkrete og begripelige mål gjør det lettere å bli klar over effekter av terapien, ved at presise mål kan måles og dermed synliggjøre resultatene for den de gjelder. På denne måten kan klienten knytte sammen forståelse av modellen med mål i terapien og resultatene som oppnås. Konseptualisering er dermed, slik vi oppfatter det, en kjerne i den kognitive terapiens målarbeid. Sammen med klienten etableres spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsavgrensa (smart) mål. Disse bearbeides og revideres på bakgrunn av den felles fortløpende informasjonsinnhentingen. Målene i terapi formuleres samtidig positivt, de fremmer utvikling og de er felles med betydningsfulle personer i klientens naturlige miljø (puf). På denne måten blir arbeidet med mål viktig, ikke bare i

2 2 konseptualiseringsarbeidet, men som et kontinuerlig og aktivt samarbeid mellom terapeut og klient for å fremme overføring av effekter for å tilrettelegge for vedlikehold og generalisering. I seg selv har mål både en innholds (smart) og en intensitetsdimensjon (puf). Disse to dimensjonene ved mål er kvalitative forutsetninger for godt terapeutisk arbeid. Den kontinuerlige konseptualiseringen, aktivt arbeid med aktuelle mål og hjemmelekser med øvelse i hverdagen (i og utenfor terapirommet) er, slik vi ser det, uløselig knyttet til overføring av terapeutiske effekter og viktig for å støtte klientens framtidige mestring av hverdagens utfordringer. Artikkelen er to delt. Første del er en oppsummerende teoridel knyttet til kognitiv tilnærming. Del to er en utdypende metodedel knyttet til konseptualisering bygd på presentasjon av et kasus. Del I Innledning Artikkelen er skrevet med bakgrunn i egne interesser for arbeid med mål innen omsorgsarbeid og terapi. Vi tar utgangspunkt i at konseptualisering i det terapeutiske forløpet utgjør basis når kvalitativt holdbare mål etableres i samarbeid med klienten (Nordahl 1996; d` Elia 2003; Beck 1995/ 2006). Vi deler bekymringen fra flere som uttrykker at målarbeid er i ferd med å gå i glemmeboken innenfor psykososialt arbeid, og beskriver derfor konseptualisering og arbeid med mål som utfyllende faktorer i et terapeutisk forløp (Løkke & Løkke 2005). Vi har gjennomført utdanning i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) i regi av Sct. Hans Hospital, Center for Kognitiv terapi, avdeling M i Roskilde. For nærmere informasjon: Kurset er godkjent av Dansk Psykologforening og Psykiatrisk Selskab. Kursleder var professor og psykolog Irene H. Oestrich. Utdanningen er et tilbud for leger og psykologer og gjennomføres over ett år med workshops, seminar og veiledet praksis i gruppe. I løpet av kurset presenterer deltakerne egne terapier og en eventuell skriftlig oppgave. Kurset tilfredsstiller kravene til klinisk spesialitet i kognitiv psykoterapi for leger og psykologer i Danmark. Utdanningen har en klar forskningsbasert tilknytting og internasjonal innretning. Kognitiv tilnærming Kognitiv terapi (KT) er en strukturert korttids terapiform. Endring av tanker, håndtering av egne følelser, atferdsendring og håndtering av egne kroppsfornemmelser, - det vil si endring av ens oppfatning av seg selv, andre og omgivelsene står sentralt i det terapeutiske arbeidet (Beck 1967; Beck 1995 / 2006; Berge og Repål 2004; Oestrich 2000). Berge og Repål (2004) låner de svært

3 3 treffende ordene av Shakespeare, for å uttrykke sentrale deler i den kognitive grunnlagsforståelsen, hvor Hamlet sier; There is nothing either good or bad, - but thinking makes it so. I terapi vektlegges tanker, følelser, atferd, kroppsfornemmelser og tidligere erfaringer noe forskjelllig avhengig av klientens tilstand (Perris 2006 a & b). Vår erfaring er at en helhetlig tilnærming, med fokus på de faktorene som til enhver tid kreves ut fra klientens tilstand, problembilde og erfaringer er nødvendig for å opprettholde framdrift og aktualitet i terapien. Kognitiv terapi er en av de mest veldokumenterte terapiformene for en lang rekke lidelser og tilstander. Flere hundre kontrollerte kliniske studier viser at KT både har svært god effekt og bør være første valg i arbeidet med en lang rekke problemområder, menneskelige utfordringer og i arbeidet for å styrke klienter og omgivelsenes egne ressurser og ferdigheter. I dag anbefales kognitiv terapi for en rekke lidelser og problemer som angst, fobi, depresjon, lært hjelpeløshet, stemningslidelser, psykose, schizofreni og personlighetsforstyrrelser. Kognitiv psykoterapi har vist seg som en av metodene med best effekt for angst og depresjon hos barn og unge (Kazdin 2000; Ollendick, King & Chorpita 2006; Seligman 2005), for nedstemthet og depresjon hos voksne (Beck & Hollond 2004; Seligman 2004), for personlighets - forstyrrelser (Beck 1995/ 2006; Young 1999), for tvangstanker og tvangshandlinger (Kennair 2004) og for angst hos voksne (Barlow, Chorpita & Turovsky 1996; Beck & Hollond 2004). Forskning viser svært gode resultater ved bruk av KAT i behandlingsarbeid med psykose og med schizofreni (Bach & Hayes 2002; Barrowclough & Tarrier 1997; Chadwick & Trower 1996; Kingdon & Turkington 2005). Arbeide med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, med Dialektisk Atferds Terapi DAT, representerer en viktig videreutvikling og tilbud for utsatte personer med svært tung problematikk (Linehan 1987; Kåver & Nilsonne 2005). Par - terapi og arbeid med familier er områder som i flere år har vært i utvikling og vekst og representerer i dag etablerte tilnærmingsmåter og nye muligheter innenfor fagområdet (Kazdin 2000; Dattilio & Jongsma 2000) I tillegg vinner kognitiv tilnærming stadig større terreng innenfor organisasjon, ledelse, veiledning og coaching (Kaufmann & Kaufmann 1996/ 2003; Oestrich & Johansen 2005; Neenan & Dryden 2005). Utviklingslinjer og sammensmeltninger Kognitiv terapi og tilnærming forstås dermed i dag som svært sammensatt. Kognitiv tilnærming brukes som vist i spesifikk behandling av spesifikke problematikker som angst, fobi og depresjon til god og positiv oppdragelsespraksis med egne barn og trening i oppmerksomt nærvær i en hektisk og travel hverdag. Dette er mellom annet resultater av at den opprinnelige kognitive tilnærmingen har gjennomgått flere dyptpløyende utviklingstrinn de siste 40 årene. Kognitiv Terapi (KT) ved Aron T. Beck (1967, 1985) og Rational Emotive Terapi (RET) ved Albert Ellis (1978) var et oppgjør med tradisjonell psykodynamisk terapi. Tidlige arbeid av Kelly (1955) og

4 4 Wolpe fra 1958, med Kellys arbeid om tankestrukturer, våre oppfatninger av hendelser via tankestrukturene og hva som må til for endre disse, og Wolpe`s (1966) modell for systematisk de sensitivering og gradvis tilnærming ved behandling av angst, representerte initierende bidrag til KAT (McWilliams, S.A. 2004; Wolpe 1982). I dag oppfattes kognitiv terapi av de fleste som en integrativ terapiform styrt av en sammenhengende teoretisk modell. I kognitiv tilnærming inngår endring og utvikling av tanker, følelser og atferd som et sentralt fundament i terapi og styrkingsarbeid. Hovedfokus er her og nå og framover med personens erfaringer og historie som viktig bakteppe. Dette var i sin tid et fundamentalt brudd med tradisjonell psykoanalytisk tilnærming, hvor fastfrosne traumer fra barndommen ble forsøkt bearbeidet ved retrospektive framgangsmåter. På tallet fulgte en sammensmeltning mellom kognitiv terapi og sosial læringsteori, senere benevnt som Kognitiv Atferds Modifikasjon KAM (Bandura 1969; Bandura 1986; Hayes 2006). Kognitiv Atferds Modifikasjon og Kognitiv Atferds Terapi (KAT), med mange og ulike varianter er utviklet som resultat av denne første sammensmeltningen, også kalt den første kognitive revolusjonen. Her til lands kjenner vi, etter 1997, behandlingstilnærminger som MST, PMT O, ART og De Utrolige Årene DUÅ og for spesifikk mestring av angst Mestrings katten Coping Cat (Solholm, Askeland, Christiansen & Duckert 2005; Ogden 2002; Fossum & Mørch 2005; Andreassen 2003; Kendall, Martinsen & Neumer 2006). Disse er i dag programorienterte framgangsmåter i arbeid med barn, unge og familier. I kjølevannet av denne utviklingen, mellom annet som resultater av anvendbarheten i KT, er det kommet en lang rekke selvhjelpsmanualer og terapi beskrivelser som i dag er tilgjengelig for folk flest (Hagen & Gråwe 2006; ; Andre betydningsfulle felt påvirket av denne første integrasjonen finner vi innenfor organisasjonsteori og organisasjonsarbeid, med relasjonsledelse og målteori som viktige områder (Locke & Latham 1990; Bandura 1986; Yukl 2002). Et viktig bidrag er Positive Psykologi. Arbeidene fra Seligman (1990/ 2004) og Cshikszentmihalyi (1997/ 2005) representerer i dag et stort og viktig felt av stor interesse og med sterk innflytelse på kognitiv tilnærming (http://www.ppc.sas.upenn.edu/publications.htm). Den andre av disse store utviklingsstegene innenfor kognitiv terapi dreier seg om en tilnærming mellom østlig og vestlig psykologi, hvor kognitiv og atferds orientert teori / terapi forenes og utvikles sammen med gammel tradisjonsrik zen buddhistisk livs praksis og psykologi. Her står mellom annet arbeid med emosjonell ustabilitet, lav framtidsorientering, oppmerksomt nærvær og akseptering sentralt (Hayes 2006; Hayes 2004; Kåver & Nilssonne 2005; Linehan 1987; Oestrich & Sumbundu 2005; Framtidig ser vi kanskje en større innflytelse fra evolusjonspsykologi og skjemafokusert terapi. Den kognitive nevro - vitenskapen gir verdifull kunnskap om menneskelige tankeprosesser og de biologiske strukturene som ligger til grunn for tankene våre (Kennair 2004). Den skjemafokuserte

5 5 tilnærmingen gir oss verdifull kunnskap om hukommelsessystemet vårt og om det vi har lært gjennom vår tidlige tilknytting til viktige andre. Retningen er svært relevant for arbeid med mellom annet stemningslidelser og personlighetsforstyrrelser (Crittenden 2005; Perris 2006; Young 1999). Kritikken Kognitiv Atferds Terapi er her til lands møtt av mye kritikk. Overbevisningene om at KT og KAM bare er skjemabasert, rigid og symptom fokusert (les overfladisk) og enkel manualstyrt virksomhet har vært hardnakket, mange og langvarige. I denne sammenhengen låner vi ordene til Phillip Kendall (2006) som påpeker at effektene ikke ligger i manualene, og samtidig oppmuntrer til fleksibilitet innenfor trofasthetens rammer. Dette forstår vi ved at kognitiv terapi ikke kan utøves uten kritisk åndsnærværelse, varme, empati, anerkjennelse, gyldiggjøring og engasjement hos terapeuten. Ved mangel på disse sentrale faktorene risikerer utøvelsen å bli en mekanisk øvelse uten den klokskap, varme og relasjonell tiltro som trengs for at endring skal kunne finne sted. Noen konsekvenser for det psyko sosiale hjelpefeltet Det har etter vår oppfatning skjedd en betydelig utvikling de siste årene innenfor behandling og omsorgsarbeid. Fram til midten av 90 tallet sto den psykoanalytiske - psykodynamiske tradisjonen svært sterkt i Norge. Dette til tross for at flere psykoanalytiske terapiformer for mange tilstander hadde liten eller ingen effekt. Norsk omsorgs- og behandlingsarbeid fikk, med få unntak, lov å fortsette de tradisjonelle terapiformene med myndighetenes velsignelse. I arbeidet med barn, unge, voksne, par og familier har KT og KAT etter hvert fått stadig større plass. I dag reises, med rette, spørsmål om behandlingstilbud som gis er effektive, om de har god nok effekt, om behandlingen tar for lang tid, om det koster for mye og om det finnes bedre alternativer. I beste sendetid presenterte nylig NRK - Lørdagsrevyen sine funn. Ventelistene hos psykologer med avtale er i 2007 fortsatt uendelige, behandling tar ofte tre - fire år, terskelen er høy for å komme i gang med terapi og nytegninger på ventelister avvises. Det vises til at å starte i terapi er en krevende operasjon tilpasset fåtallets hverdagsliv. I realiteten opplever vi dermed en forskjellspsykologi basert på hvem som kan betale godt for seg og hvem som ikke kan (Kjøs 2007). I løpet av tallet beveget det norske psykososiale fagfeltet seg over i eklektisismens område. Virksomheter innen det norske behandlings og omsorgsfeltet proklamerte i denne perioden tilslutning til mange teoretiske retninger og påstod at de brukte alle. I basisskriv fra virksomheter på den tiden listes teoretisk tilknytting lange som jule handlelister for egen utøvd praksis og grunnlagsforståelse. I dag er web sidene, fra noenlunde de samme utøverne, fulle at beskrivelser som slutter seg til kognitiv terapi og kognitiv atferds modifikasjon. Det er nærmest gått folkesport i å uttale tre bokstavsforkortninger, som for eksempel MST, ART, PMT O, DUÅ med flere, - og nikke

6 6 anerkjennende når andre uttrykker det samme. Alle er på nikk med, og innforstått med det meste. Dette er en interessant utvikling. Vi mener vi trenger disse måtene å hjelpe folk på. Likevel stiller vi spørsmål ved hvor raskt det hele har gått og om det går an å snu et helt felts kompetanse og utøvelse på så kort tid? Vi undrer oss dermed på om det som skrives og uttales, faktisk er i samsvar med det som tilbys og utøves (se også Matre, Jensen, Bragvin og Midtskogen 2005). I løpet av de siste årene har vi altså sett en markert endring innenfor behandlings- og omsorgsfeltet. I kjølevannet av dette øker kommersialiseringen av framtidige hjelpe, omsorgs, - og terapitjenester. Spesielt gjenspeiles dette innenfor barnevernfeltet med stadig flere områder som settes ut på anbud for å sikre best mulig kvalitet til beste pris. Dette inkluderer, og vil framtidig også, inkludere kognitiv atferds terapi med de utfordringene dette gir for fagområdet. KAT trengs og må være lettilgjengelig for alle med behov for støtte, styrking og økt innsikt og forståelse. For mange er hverdagen stadig mer kompleks, uoversiktlig og utfordrende. Dette legger grobunn for opplevelse av manglende kontroll og forutsigbarhet. Arbeid med KAT utgjør en dobbeltsidig utfordring for terapeuter flest, - på den ene siden en kommersiell mulighet, - på den andre siden aktiv folkeopplysning for å gjøre vår felles verden til et bedre sted å leve i. Disse linjene er ikke motstridende, - men bør taes alvorlig og utvikles av alle innen feltet. Kognitiv tilnærming er, slik vi har forsøkt å påpeke, langt mer kompleks og krevende enn det påstandene om de enkle skjemaene gir uttrykk for. I del to av artikkelen utdypes dette ved å vise til konseptualisering som metode i arbeidet med en 36 år gammel kvinne. Del II Kognitiv konseptualisering og målarbeid Konseptualisering innenfor en kognitiv tradisjon dreier seg, slik vi definerer det, om å identifisere og bringe klarhet i tilstand, problembilde og ressurser og om å etablere sammenhenger knyttet til mål og tiltak i den pågående terapien (d`elia 2003; Beck 1995 / 2006). For klienten dreier det seg om å bygge bro mellom sine egne erfaringer, den kognitive teorimodellen og de metodene som utøves (Nordahl 1996; Houggaard et. al 2002). Mål i terapi dreier seg om å etablere framtidige konkrete og betydningsfulle beskrivelser av hva som ønsket endret, hvilke problemer som ønskes redusert og hva som ønskes styrket hos klienten. Dette betyr å gi retning for den pågående terapien. I flere sammenhenger er mål og strategier gitt ut fra tilstanden og problembildet klienten bringer med seg. Dreier det seg om angst, arbeides det mellom annet med de fryktutløsende stimuli, med persepsjonen, kroppsoppfattninger, klientens bekymring og katastrofetanker og med unngåelses- og sikkerhetssøkende strategier. Dreier det seg om depresjon arbeides det mellom annet med negativ grubling, forklarende stil, endring av uhensiktsmessige antagelser og med å bringe nytt håp inn i klientens tilværelse (Seligman 1975/ 1992; Kendall 2006). Oftest opptrer problemer og belastninger i samspill. Det er dermed nødvendig å arbeide med

7 7 kombinasjonene og de underliggende vanskene (komorbiditet), og gjøre prioriteringer ut fra tilstanden som medfører mest belastning og pine på det aktuelle tidspunktet i terapien. KAT - arbeidet dreier seg om reduksjon av belastninger og symptomer og om utvikling av egne funksjoner og styrker hos klienten. Identifisert tilstand og problembilde gir retningslinjer for valg av mål og tiltak, mens den enkelte klienten og forskjellen mellom personer stiller krav til tiltakstilpassing og avstemt relasjonsarbeid. Sosial angst kan fortone seg relativt likt for ulike personer. De samme symptomene, for eksempel de samme kroppsfornemmelsene, og oppfatninger om å bli betraktet negativt av andre, og egne overbevisninger om å gjøres til skamme ved å handle på bestemte måter, - erfares av de fleste. Men, personer er individer og forskjellige med hensyn til egen læringshistorie, egen sårbarhet, egen følsomhet, aktuell livssituasjon, sosial støtte, tankemessig stil, humor med mer, og må dermed behandles individuelt. Dette er, slik vi oppfatter, hva Kendall (ibid) mener når han så sterkt påpeker at det må arbeides ut fra flexibility within fidelity. Mål i terapi Menneskelig aktivitet er for en stor del målstyrt (Locke & Latham 1990; Tubbs & Dahl 1991, Tubbs 1993; Matre 1999). Mest all menneskeleg åtferd er målorientert og målretta. Mål som motivasjonsfaktor for menneskeleg åtferd er breidt skildra innan forskning. Det er empiriske haldepunkt for å hevda at spesifikke, utfordrande mål, om personen har akseptert og forplikta seg til dei, fører til høgare prestasjonsnivå enn om mål er enkle, eller skildra som «gjer ditt beste» mål. (Matre 1999) Mål deles, som nevnt i del I, i to hoveddimensjoner. En innholdsdimensjon og en intensitetsdimensjon, hvor innholds dimensjonen konkret beskriver hva framtidig måloppnåelse er. Målene er spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske og tidsavgrensa, eller såkalte smart mål. Intensitetsdimensjon dreier seg om hvor viktige eller betydningsfulle målene er for den de gjelder. Målene er da positive, utfordrende og felles, - eller såkalte puf mål. Potente endringsmål i terapi er i tillegg til de nevnte dimensjonene sammensatte og multi determinerte. Om barnet arbeider med å endre leksevaner, må mor og far arbeide med forandring av sine væremåter for å etablere, vedlikeholde og hjelpe til å generalisere barnets nye lekseatferd. Arbeider den ene i et par med større åpenhet bidrar den andre med egen raushet og åpenhet slik at dette blir en bedre og mer positiv vane dem i mellom. Arbeider den lille gutten med fryktutløsende stimuli og reduksjon av angst for eksempel hunder, må mor og far kanskje arbeide med sin forklarende stil og endre denne fra å fokusere på hva som kan skje av katastrofer til å selv å omtale kommende møter med hund nøytralt eller positivt. Slike mål fokuserer på væremåter og tanker som i seg selv fremmer generalisering ved at positive sanksjoner oppnås både på individ, samhandling og omgivelsesnivå (Bandura 1986; Matre 1999). På denne måten rettes mål i terapien direkte mot vedlikehold og varig endring i naturlig miljø.

8 8 Kasus - status Rammen om artikkelens del II er en 36 år gammel kvinne. Angst og lav tro på seg selv var i utgangspunktet hovedårsaken til at hun søkte hjelp. Hun er velutdannet og har en krevende full stilling på mellomledernivå i et dynamisk og relativt ungt arbeidsmiljø. Hun har vært gift med jevnaldrende mann i tre år. De har etablert seg med hus, og har en større venne, og omgangskrets. Det er ingen tegn til alkohol, medikament eller rusmiddelmisbruk hos henne. Hun har jevnlig kontakt med egen opprinnelig familie og har rolle som bindeledd mellom familiemedlemmene. Oppveksten var relativt trygg. Men hun opplevde at foreldrene stilte høye krav til henne ved å ha høye standarder og opplyser at far sviktet familien ved å forlate dem til fordel for en annen kvinne da hun var 12 år. Samtidig opplevde hun at mor ble mer fjern og ikke tok del i hennes liv på den måten hun selv følte hun trengte. Dette beskriver hun som en vanskelig og tung tid. Hun beskriver at hun har hatt relativt mange kjæresteforhold og at hun har hatt lett for å falle for stilige don Juan typer. Etter etablering i nåværende forhold, føler hun at tidligere forhold og hennes tidligere stil med hensyn til menn er tabubelagt og unngås som tema hos paret. Hennes fortid og tema knyttet til hennes forhold til tidligere kjærester og flørtete stil utløser angst hos begge. Det siste året har de forsøkt med kunstig befruktning, da det ikke har lykkes dem å bli gravide. Hun opplyser selv at dette har vært og er en belastning for begge. Hun karakteriserte seg innledningsvis som en grubler, - og at hun var vant med å ordne opp i bekymringene sine selv. Forløp Terapien gikk over 16 ganger med avbrekk en periode på grunn av kurs og ferie. Hun hadde selv funnet fram til tilbudet via internett. De 15 timene ble gitt som ene - terapi, hvor seks av disse var dobbeltimer. Den 16. timen ble gitt som dobbelttime med henne og ektemann, etter avtale med paret. Hun fikk kveldstimer, etter arbeidstid, da dette passet best inn i deres rytme. Det er avtalt dobbel oppfølgingstime etter fem måneder. Det gis en skjematisk gjennomgang av de enkelte komponentene i konseptualiseringen, med kommentarer. Selve konseptualiseringsarbeidet foregikk som et samarbeid mellom klient og terapeut. Klienten har selv gått gjennom og godkjent det som presenteres. Samarbeidet om konseptualiseringen ble gjort ved at terapeuten skrev inn i konseptualiserings diagrammet det som forelå av opplysninger og funn. Deretter ble dette oversendt per e post for kommentarer og drøftet med klienten i etterfølgende terapisesjon. Etter hvert som arbeidet gikk framover ble klienten oppfordret til selv å fylle i deler av konseptualiseringsdiagrammet. Slik ble selve konseptualiseringsarbeidet en metode i den pågående terapien. Ved gjennomgang og bearbeiding ble det skriftelige materialet et viktig grunnlag for psykoedukasjon. Materialet gav klienten flere a ha opplevelser knyttet til å få øye på og forstå sentrale sammenhenger, spesielt var det nyttig for henne å forstå sammenhengene mellom egne automatiske tanker og følelsene hun opplevde i kritiske situasjoner. Å bli oppmerksom på egne humørskifter, hva som forårsaket disse ved å identifisere egne

9 9 negative automatiske tanker (NAT) og etterfølgende reaksjoner, gjorde sammen med psykoedukasjon om grunnfølelsene spesielt, - dette lettere å forstå for henne. På denne måten ble materialet i seg selv godt grunnlag for å rydde i hva som var hva, og arbeidsmodellen ble nyttig for hverdagens utfordringer. Da hun tok kontakt hadde hun formulert klare mål for terapien. Hun ville arbeide for å redusere eller bli helt kvitt det hun beskrev som klumpen i magen. Hun søkte hjelp fordi hun i lengre tid hadde vært plaget av varierende grad av uro. Dette artet seg som klump i magen og forvirrende tanker om egen framtid. Klumpen i magen økte i intensitet ved samvær med framtidige svigerforeldre, spesielt ved feiring av høytider som jul. Det samme gjorde seg gjeldende ved gjenforening etter at ektemannen i jobbmessig sammenheng hadde vært borte over noe tid. Ved flere anledninger erfarte hun sterkt tiltakende uro, nummenhet i fingre, pustebesvær og påfølgende grubling, spesielt ved tanker om framtidig forpliktende og fast forhold. De samme kroppsfornemmelsene, reaksjonene og tankene hadde i lengre tid også plaget henne når hun tenkte på egen arbeidssituasjon. I tillegg erfarte hun økt forekomst og intensitet av devaluerende tanker om det hun presterte og om hva hun var god for. Hun hadde da tanker om at alle andre presterte langt bedre enn henne. Dette hadde økt betydelig i forbindelse med at hun og samboer ikke lykkes med å bli gravide. Hun var i tvil om forholdet sitt og hadde tanker om at den hun nå var sammen med kanskje ikke var den rette for henne. De spesifikke symptomene debuterte først for cirka tre år siden. Den tidligere sårbarheten hennes knyttet til høye prestasjonsstandarder og krav og opplevd svik fra far og mor, synes sammen med økt stress i jobb og privatliv å være hovedårsak til økt symptomintensitet. Symptomene hennes samsvarte ved oppstart av terapien med Generalisert Angst Tilstand GAD, eller grubleangst og lav selvverdi (Beck 1985/ 2005 s ; Fennell 1999/ 2002, s. 100). Angst Angst er en av grunnfølelsene våre. Grunnfølelsene er både naturlig og nødvendig for menneskearten. Angst og frykt forhindrer oss fra å utsette oss for farer og er et viktig signal når noe truer. Redsel og mild forbigående angst oppleves av alle mennesker og gir ikke varige plager for de fleste av oss (Gøtestam 2003; Beck et. al 1985 / 2005). Først når angsten hindrer oss i dagliglivets aktiviteter ved at unngåelse, sikkerhetssøkende strategier som isolasjon og kroppslige plager med mer dominerer, utgjør dette en tilstand som bør behandles. Individuell sårbarhet, læringshistorie og tidlig etablerte hukommelsessystemer disponerer for senere reaksjoner og håndtering av angst fremkallende stimuli (Sållmann 2006; Hougaard, Rosenberg & Nielsen 2002). Mål for arbeidet med angst dreier seg både om å identifisere egen måte å oppfatte situasjoner og hendelser (persepsjonen) på, egne vurderinger av stimuli som forbindes med fare og trussel, egne automatiske tanker og egne coping strategier og mønstre når disse stimuliene opptrer. På bakgrunn av kartlegging og identifiseringsarbeidet knyttes terapien til atferdseksperiment (eksponering) og til kognitiv omstrukturering. Atferdseksperimenter gjennomføres vanligvis både in vitro (ved hjelp av visualisering) og in vivo (i virkeligheten). Kognitiv omstrukturering gjennomføres både i eksponeringssituasjonen og i egne terapisesjoner.

10 10 Selvverdi Selvverdi dreier seg om måten vi ser på oss selv som individer, de tanker vi har om oss selv og den verdi vi tillegger oss selv som menneske. Selvbilde, selv oppfattelse, selv forståelse, selv tillit, selv vurdering, selv aksept, selv respekt og selvverd er ord som refererer til forskjellige aspekter ved oppfatninger av oss selv (Fennell 1999 / 2002). Selv aksept, selv respekt og selvverdi speiler den samlede holdning vi har til oss selv og til de verdier vi tillegger oss selv som mennesker (ibid). Lav selvverdi karakteriseres av vedvarende selvkritikk og overbevisninger om egen udugelighet. Mekanismene for innlæring er ennå ikke fullt ut klarlagt. De opprettholdende faktorene synes å dreie seg om strategier for å unngå ubehagelige tanker og følelser i tilknytting til egne grunnleggende negative antagelser om seg selv. Vedlikeholdende strategier for personen er her kontrollert av negativ forsterkning, - ved å handle og tenke slik at ubehag bringes til opphør, ved for eksempel å gjennomføre oppgaver og væremåter mest mulig perfekt, etter svært høye standarder, - dermed kan ingen kritisere meg og jeg unngår andres kritiske kommentarer, - jeg oppnår i egne øyne likevel ikke noe positivt selv, da jeg bare gjorde som forventet devaluere andres væremåter og prestasjoner for ikke selv å bli minnet om egen udugelighet og utilstrekkelighet Komponentene i subjektiv selvmestringsevne, self efficacy (Bandura 1994) samsvarer med utviklingen av elementene i selv verdi. Individers subjektiv selvmestringsevne samvarierer med hva vi har erfart av tidlig tilknytting, oppdragerstil hos foreldrefigurer, mestring og klima i søskenflokken og videre til generalisert mestringsopplevelse i skole, sport, fritidsaktiviteter, jobb og med vår egen tankemessig forklarende stil (se Bandura 1994, s ). Forklarende stil dreier seg i følge Seligman (2005) om hvorledes vi håndterer motgang. Vi håndterer opplevd motgang på forskjellige måter ved at vi oppfatter selve motgangen forskjellig. Vår forklarende stil farger dermed våre oppfatninger av motgangen vi opplever. Forklarende stil relateres til tid, dvs. om motgangen oppfattes varig eller forbigående om den er universell, dvs. om den oppfattes som global (for alt som skjer) eller om den er spesifikk (det som skjedde da, i forhold til denne oppgaven spesielt og ikke alle matteoppgaver) om den er personalisert, dvs. om motgangen oppfattes som at jeg personlig er skyld i den og det negative som skjer, - eller om det kan skje med alle. Den siste faktoren dreier seg om håp og tidsperspektiv (TP) og framtidsorientering (FTO) (Boniwell & Zimbardo 2004). Det vil si om motgangen oppfattes å ha fratatt meg framtids perspektivet mitt (mangel på målorientering og håp). Seligman (1975/ 1992) hevder at gjennomgående negativ forklarende stil disponerer for depresjon, angst og lært hjelpeløshet, men påpeker samtidig at forklarende stil for en stor del er tillært og dermed mulig å moderere gjennom ny erfaring og læring (Seligman 2004). Lav selvverdi kan dermed antas å utvikle seg i sam - variasjon med både ytre, indre og relasjonelle faktorer gjennom hele livsløpet, og etableres på bakgrunn av negative grunnleggende antagelser,

11 11 holdninger og overbevisninger om oss selv. Disse negative grunnleggende antagelsene blir etter hvert etablert som en del av våre grunnleggende overbevisninger (belief system) om oss selv, om andre og om omgivelsene. Varig lav selvverdi beskrives ikke sjelden av folk ved at det sitter en kritisk papegøye på skulderen som stadig forteller meg at det jeg gjør ikke er godt nok, og at jeg ikke strekker til. Dette til tross for ytre faktorer som for eksempel høy utdannelse, i andres øyne god jobb og gode materielle levekår. I noen sammenhenger utvikles, til tross for de foregående ytre lykke og vellykka karakteristikaene, lav framtids tro, manglende målorientering og oppgitthet med hensyn til egen framtidige fungering og prestasjon (Zimbardo & Boyd 1999). En person med lav selvverdi plages typisk med en devaluerende egenvurdering og er en selvkritiker som sjelden eller aldri egentlig sier seg fornøyd. Positiv tilbakemelding fra andre devalueres, og har liten effekt på den som har lang øvelse og fullt og fast er overbevist om sine egne negative grunnleggende antagelser om seg selv, andre og omverdenen. Et fokus i terapi dreier seg om å arbeide med å identifisere de gamle negative antagelsene og erstatte disse med nye mer positive, utviklings og selv støttende antagelser. Dette kan gjennomføres på flere måter, hvor den kognitive diamanten (figur 4) er en framgangsmåte. En annen fremgangsmåte finner vi hos Seligman (2005). Denne dreier seg om å arbeide med tre - og fem - kolonne skjema. I modellen er kolonnen for Motgang situasjons og hendelsesbeskrivelsen, Oppfatninger (de automatiske) tankene våre, Konsekvensene følelsene, kroppsfornemmelsene og handlingene våre, Imøtegåelse våre egne strategier for å bearbeide det som skjer i motgangen og Aktiviseringen utprøving av nye strategier, eller MOK og MOKIA. Arbeid med lav selvverdi tar tid og krever høy egeninnsats hos klienten selv. Arbeidet bygger på grundig kartlegging og identifikasjonsarbeid, samtidig med at det i terapiens samarbeid bygges bro mellom tidligere erfaringer og nåtidig og framtidig fungering hos klienten. I dette arbeidet ansees kognitiv omstrukturering av negative antakelser og psyko edukasjon som mest hensiktsmessige tilnærmingsformer (se Fennell 2002, s. 224; Beck 2006, s. 178 for detaljerte framstillinger). Skjematisk konseptualisering Samarbeidet med klienten om konseptualiseringen startet i andre time. Denne delen av samarbeidet ble deretter gjennomført som hjemmeoppgaver, oppsummeringer, skriftlig arbeid og som en kontinuerlig psyko edukativ prosess gjennom hele terapiforløpet. Det ble gjennomført to større oppsummeringer med cirka fire måneders mellomrom. Første delen av konseptualiseringen består av en fakta og en oppsummeringsdel. Oppsummeringsdelen re utfylles ved ny kartlegging og kan dermed tjene som en basislinjekontroll. De to første figurene (1 & 2) er illustrasjoner på hvorledes konseptualisering kan systematiseres i et diagram.

12 12 Figur 1 Fakta og Oppsummeringsdel oversikt blank Kognitiv konseptualisering Navn: f. start av terapi; Dato for gjennomganger Gjennomført kartlegging: ved første konseptualisering - presentasjon: ved andre konseptualisering - presentasjon: ved konseptualisering - presentasjon: Viktige funn : Endring på følgende områder i forhold til tidligere kartlegging; Dato; Dato; Den praktiske gjennomføringen kan selvsagt gjøres forskjellig. Prinsippene for selve konseptualiseringsarbeidet er de samme. I det følgende er en noe omarbeidet versjon av forslaget til konseptualiseringsdiagram hos Beck (1995/ s 164). Forskjellige diagram brukes og gjør nytte. Disse varierer i utforming, men fungerer i praksis, slik vi har erfart det relativt likt (se Hougaard, Rosenberg & Nielsen 2002, s. 252 og Nordahl 1996, s 1070). Figur 2 konseptualiseringsdiagram etter Beck (2006) s.164 Relevante funn om barndom Tilknytting Viktige hendelser tidligere erfaringer Overganger Rolle i familien søsken og forholdet til disse Aktiviteter, skolegang med mer Kjerneantagelse, hva er hans / hennes mest sentrale antagelse om seg selv, andre og omgivelsene? Betinga formodninger, antagelser (hvis, om, at og hvis ikke, om ikke, ) regler (skal, må, skal ikke, må ikke), verdier (det er forferdelig hvis,, det må jo bare være slik fordi., ); Positive; Negative; Situasjon 1 Detaljert beskrivelse av situasjon og hendelse; hva, hvor, hvem, når, hva ble sagt gjort, hvem sa og gjorde hva Automatisk tanke hva går / gikk gjennom hodet nå / da Betydningen av AT overbevisning måles på en skala fra Situasjon 2 AT Betydningen av AT Situasjon 3 AT Betydningen av AT Følelse hvilke følelser i forbindelse med de automatiske tankene måles på skala fra 0 10 Atferd detaljert beskrivelse hva gjorde han / hun da? Kroppsfornemmelser Mellomliggende antagelser (fylles i etterhvert) 1.norm; 2.Pos formodninger 3.Neg formodninger 4.Regler 5.Kompensatoriske strategier Følelse Atferd Følelse Atferd De mest fremtredende automatiske tanker under grublingen/ angsten;

13 13 Innledningsvis ble det kartlagt med Problemsjekkliste (Oestrich 2002), som består av 75 ledd. Denne gir en god indikasjon på problembelastning og hva som bør prioriteres av målområder for arbeidet (utdrag av listen i fig. 3 egen oversetting, for hele listen i dansk utgave gå til Figur 3 Problemsjekkliste oversatt fra Oestrich (2002) Les problemsjekklisten n ø ye. De punktene som du mener passer for deg merkes med 1 ikke s å veldig viktig, 2 viktig og 3 veldig viktig. Redusere r ø yking Redusere inntak av rusmidler, herunder alkohol eller narkotika Slutte å spise for mye Kontrollere min trang til å f ø le meg tiltrukket av andre av mitt eget kj ø nn Kontrollere min trang til å f ø le meg tiltrukket av andre av det motsatte kj ø nn Kunne t å le å v æ re nerv ø s uten å g å helt i kjelleren Problemsjekklisten ble utfylt mellom første og andre sesjon og deretter gjennomgått. Foreløpige prioriteringer av målområder for terapien ble satt opp. BAI og BDI ble utlevert og utfylt til tredje terapisesjon og gjennomgått i denne. Problemsjekkliste ble re utfylt syvende og 14. time. BAI og BDI ble re utfylt og levert til 14. time. I det følgende illustreres et utdrag fra konseptualiseringen i den aktuelle saken. Kartlegging og re kartleggingen ble gjennomført med samme verktøy. Slik ble det mulig å dokumentere endring underveis og ved avslutning av terapien. Det er planlagt oppfølging med ny gjennomgang av problemsjekkliste, som innledningsvis ble brukt, etter cirka fem måneder. Figur 4 Kartlegging og re kartlegging i saken Kognitiv konseptualisering Ved første hovedgjennomgang april / mai 06 problemsjekkliste (Oestrich 2004) anamnese, - oppvekst, familie, relasjons og utdanningshistorikk status presens nåværende familiesituasjon nåværende arbeidssituasjon mål med terapi BAI & BDI Tentative funn lav selvverdi angst uro ved tanke på egen framtid samvittighetsfull, sentral i opprinnelig familie, ansvarsfull, opplevd svikt fra foreldre, kritiske voksne tidvis sterk skyld og skamfølelse BAI skåre: 3 BDI skåre: 3 Ved andre hovedgjennomgang september 06 re utfylling problemsjekkliste, utvidet kattlegging av egen situasjon re utfylling av BAI & BDI Funn re utfylling av problemsjekkliste: fortsatt noe lav selvverdi, signifikant bedring på tolv områder nr 3, 27, 28, 30, 38, 48, 54, 60,,71, 72, 74, noe bedring på BAI skåre 2 BDI skåre 3

14 14 Det ble i terapien arbeidet med utgangspunkt i den kognitive diamanten (fig. 5). Detaljerte situasjons og hendelsesbeskrivelser dannet grunnlag for arbeidet med å identifisere automatiske tanker, følelser, kroppsfornemmelser og atferd. Hennes overbevisninger i forbindelse med automatiske tanker ble målt på en skala fra og grunnfølelsene på en skala fra Den kognitive diamanten i seg selv ble et godt grunnlag for edukasjon, og i syvende og 11 time brukte hun selv framgangsmåten med terapeut som guide for å arbeide med egne antagelser i selve terapisesjonen. Det som kom fram i gjennomgangene ved hjelp av diamanten, ble utgangspunkt for videre arbeid hvor pil ned, med spørsmål som da det skjedde, - hva gikk gjennom hodet ditt da, - gikk det mer gjennom hodet, hvis så skjer hva da, hva vil du tenke da, - hvis det motsatte er tilfelle, - hva da, - hva betyr dette for deg, hva så om det er ikke er tilfelle, hva betyr det så for deg, - hva forteller dette om deg med videre. Oppgaver mellom sesjonene ble knyttet til det aktuelle temaet og brukt som en av måtene å øve inn og mestre selve modellen. I terapiens femte og 12 time ble det gjennomført enkel instruksjon knyttet til pusteteknikker og avslapping. Det ble brukt skriftlig støttemateriale og foreslått flere bøker. Anna Kåver (2005) sin bok om akseptering ble sammen med Fennell (1999) sin bok om å overvinne lav selvverdi og Psykiatrisk opplysningsfond sin selvhjelpsbok om mestring av angst ble gode hjelpere i terapien. Figur 5 Den kognitive diamanten Den kognitive diamant O M V E R D E N KROPP TANKER ATFERD FØLELSER A N D R E Målet med å arbeide etter den kognitive diamanten var både å kartlegge Negative Automatiske Tanker (NAT), sammenhengen til følelsene hennes, til kroppsfornemmelsene i den aktuelle situasjonen og til atferden hennes i disse situasjonene. Utgangspunktet var hennes egne erfarte kritiske situasjoner mellom sesjonene, og beskrivelsene av disse ble gjort så detaljert som mulig. Det vil si at det ble gjort nøyaktige nedtegnelser av kritiske situasjoner av hva som skjedde, hvor, hvem var der, sa hva og gjorde hva, tid på døgnet og nedskriving av andre spesielle forhold med. I tilknytting til beskrivelsen ble de negative automatiske tankene (NAT), følelsene, kroppsfornemmelsene og atferden identifisert for å arbeide med økt innsikt og for å etablere sammenhenger. Fra og med tredje økt arbeidet klienten

15 15 med egen bok og egne nedtegnelser av kritiske situasjoner mellom terapisesjonene. Klienten fikk detaljert instruksjon om hvorledes tre - kolonne skjemaet fylles ut. Hun ble instruert i å ta utgangspunkt i egne humørskifter og gjøre beskrivelsene i stikkords form. Instruksjonene var at hun skulle skrive ned hva som gikk gjennom hodet, - altså få tak i de varme kognisjonene (Oestrich 2000, s 72), - hva hun følte og - hvorledes og på hvilken måte hun reagerte der og da i situasjonen. Denne framgangsmåten arbeidet klienten med under hele terapiforløpet. Figur 6 - Skjematisk oversikt over automatiske tanker, betydningen av disse, følelser, kroppsfornemmelser, handlinger og kjerneantagelse etter den kognitive diamanten Situasjon 1- april Situasjon 2 mai Skal ha samtale med sin mentor - I (ektemann) kommer hjem fra slutten av april utenlandsreise -begynnelse av mai AT AT Jeg gjør ikke jobben min godt nok Jeg vil unngå å ha sex I er tjukk Han kunne vert kulere Betydningen av AT Betydningen av AT Jeg får kanskje ikke beholde jobben Jeg er fæl Jeg svikter I Følelse 0 10 Følelse Lei seg Lei seg Redd Redd Skam Atferd Atferd Sjekker e post svært hyppig Holder seg unna, foreslår at de skal gå ut venter på kommentarer fra mentor på rapport og på innspill til møte Kroppsfornemmelse Kroppsfornemmelse Klump i magen Klump i magen Urolig Hodepine Pustebesvær Kjerneantagelse; - Jeg er ikke god nok Situasjon 3 mai Legger seg alene - midten av mai AT Dette (forholdet) er ikke riktig Jeg sårer I Å være sammen er ikke riktig Forholdet vårt er galt Hva skjer om vi gjør det slutt Betydningen av AT Jeg er ikke ærlig Jeg er ikke bra Jeg holder han for narr Jeg lyver Han er bedre enn meg Jeg er ikke god nok Følelse Redd Skam Skyld Atferd Står opp, drikker vann, prøver å lese litt ukeblad Gråter Kroppsfornemmelse Klump i magen Pustebesvær Nummenhet i hender og føtter Svettetokter Andre bekymringstanker under grublingen/ angsten; - jeg lyver, - jeg er uærlig, - jeg holder I for narr, - det er forbudt å tenke slik om meg og I (begynnelsen av mai), - jeg må snakke med familien om hvorledes det er, - hva med huset, - hva med at vi kanskje skal adoptere et barn Det viste seg at negativ grubling om framtidige prestasjoner, egen historikk og gjenforening med samboer utløste automatiske tanker som medførte angst. De negative automatiske tankene (NAT) innebar grubling om en framtidig trussel knyttet til at det ville bli slutt med samboer (figur 6). At forholdet kunne ta slutt førte til økt trussel for henne om at nytt hus måtte selges og tanker om at hun ble eldre og ville ha mindre og mindre sjanser for å bli gravid. Den negative grublingen om en slik framtid ledet videre til skam og skyldfølelse og forsterket overbevisningen om å ikke duge eller strekke til ved å svikte satte standarder. Grublingen forsterket og vedlikeholdt dermed i seg selv de tidlig innlærte negative grunnleggende antagelsene hennes. Hun uttrykte selv de gamle antagelsen - jeg er ikke god nok, det kommer jeg heller aldri til å bli, - det er verst, og jeg blir redd når de jeg bryr meg om kommer nær og når andres lykke overskygger min

16 16 Oppsummering. Terapien ble gitt i som timer, på henholdsvis 45 minutter og 1 ¼ time. Første time startet en grunnleggende kartlegging, og det ble avklart hva tilbudet besto i og hva hun kunne forvente å få ut av samtalene. Det ble avklart hvilke innledende mål klienten kom med, hvilke oppfatninger hun selv hadde av egne utfordringer og problemer og hva hun spesifikt tenkte hun hadde bruk for å få hjelp med. Det ble satt mål for terapien og konseptualiseringsdiagrammet ble brukt underveis for å etablere sammenhenger og for å gi opplæring i modellen. Kort oppsummet har terapisesjonene, med små avvik fulgt samme struktur; Hva har skjedd siden sist, hva er situasjonen og hva er aktuelt å ta opp. Humørsjekk, det vil si sjekk av hvilke humør hun var i ved det aktuelle tidspunktet og måling av dette på skala fra Gjennomgang av hjemmeoppgaver Gjennomgang av kritiske hendelser / situasjoner siden sist og prioritering for bruk i aktuell time. Enighet og oppsett av dagens agenda. Bruk av den kognitive diamanten, - innhenting av informasjon, avdekking av negative automatiske tanker (NAT), følelser, kroppsfornemmelse og atferd - utfyllende spørsmål, pil ned og bearbeiding Kognitiv omstrukturering med måling av overbevisning og utdyping av alternativer Formulering av nye hjemmeoppgaver til neste gang. Evaluering og avslutning av timen. Avslutning I artikkelens del I er det gjort rede for kognitive atferdsorienterte modellen og utviklingen av denne. Det er lagt vekt på utviklingslinjer de siste 40 årene og kognitiv atferdsmodifikasjon sin relevans for dagens situasjon. Det er i første del vist til kognitiv atferdsmodifikasjon som en metateori og som en sammenhengende integrativ teori for praksis. I artikkelens del II presenterer vi et kasus hvor kartleggingen viste mild grad av angst og moderat til svært lav selvverdi. Dette er gjennom forløpet bekreftet av en tankekonstruksjon knyttet til svært kritisk egen evaluering, devaluering av egne prestasjoner, høye standarder og moderat til lav grad av framtidsorientering. Mildere grad av generalisert angst og lav selvverdi kan forveksles, og kan erfares som bror og søster i møte med klienter. Lav selvverdi kan, slik vi har erfart det gi uro, bekymring og angst. I terapien ble det arbeidet både med den spesifikke uroen, bekymringene og angstsymptomene hennes og med endring av de grunnleggende negative antagelser hun hadde om seg selv. Å erstatte den gamle uhensiktsmessige tanke konstruksjonen hennes knyttet til å ikke være god nok ble hovedfokuset for terapien etter at angsten var redusert.

17 17 Den nye antagelsen, - jeg er god nok som jeg er og når det teller, ble som tidligere beskrevet fokusert og arbeidet med. Denne gjengis under, slik hun selv rapporterte den i 12. time og slik hun selv forklarer at hun nå tenker og oppfatter situasjoner hun er i. Rapportene hennes forteller at den er i ferd med å generaliseres til arbeidssituasjon, - jeg er en av de eldste, - og jeg har mye erfaring, til par - forholdet, - jeg er glad i I, han er flott for meg og vi har det godt, - å adoptere er ikke et nederlag og jeg gleder meg til å sett i gang prosessen. Figur 7 Utdrag av siste konseptualisering Situasjon 1 sept Oppdager at yngste bror drikker, ljuger og går på fylla Situasjon 2 sept Bekymret for at bror og samboer ikke er gode nok foreldre Situasjon 3 - sept Er sår og irritert for at egne foreldre ikke stiller opp for yngre bror, men at hun må gjøre det alene AT Han kommer til å bli en fyllik Han kommer til å ende på gata AT De kommer til å skille seg. De klarer ikke oppdragelsen AT De stiller ikke opp De er opptatt av seg selv De har ikke peiling på hva de skal gjøre Betydningen av AT Det er forferdelig at jeg har en minstebror som går til grunne Betydningen av AT Å kommer til å få en like trøblete oppvekst som meg Betydningen av AT De (foreldrene) svikter meg igjen De (foreldrene) er tafatte og unnvikende Følelse Lei meg Overaska Redd Følelse Lei meg Redd Følelse Lei meg Sint (irritert) Atferd Aktiv med å få bror til avrusing og i behandling, snakker med svigerinne (hører på henne), gjør avtaler med de andre i familien Atferd Grubler, skriver i boken, analyserer det som skjer Atferd Ringer, snakker med foreldrene, prøver å få de til å stille opp (uten å lykkes), skriver i boken og oppsummerer at jeg får akseptere det slik det er, - jeg kan ikke forandre dem og det behøver ikke å gå ut over meg Kjerneantagelse; Jeg er god nok, - det jeg gjør er godt Assosierte tanker; det jeg gjør vet jeg er godt nok jeg skulle gjort mer men forstår at jeg gjør så godt jeg kan de andre (mamma, pappa og storesøster) gjør ikke sitt beste de andre i familiengjør ikke nok og det får jeg akseptere Betinga formodninger, antagelser (hvis, om, at og hvis ikke, om ikke ) regler; Positive; - hvis noen i familien ikke har det bra så stiller jeg opp, - hvis jeg stiller opp gjør jeg det ordentlig,- det er i alle tilfeller bra at noen i familien gjør det Negative; - hvis han fortsetter å drikke ender han som fyllik og på gata, - hvis han fortsetter med drikkingen sin skilles de og Å. har da ikke gode nok foreldre, - hvis denne situasjonen fortsettergår det ut over prøverørsbehandlingen min Det gjenstår, etter oppfølgingssamtalen, å finne ut om endring er vedlikeholdt og etablert som nytt varig mønster. Det vil da avklares hvilke behov hun fortsatt har og eventuelt tilbudt to tre ganger med lavfrekvent oppfølging for avslutning.

18 18 Referanser Andreassen, T. (2003). Behandling av ungdom i institusjoner. Hva sier forskningen? Oslo: Kommuneforlaget Bandura, A. (1969). Principles of behavior modification. New York: Holt, Rinehardt and Winston. Bandura, A. (1986). Social Foundation of Thought & Action. A Social Cognitive Theory. New Jersey; Prentice Hall, Inc, Engelewood Cliffs. Bandura, A (1994). Self efficacy. I: V.S. Ramachaudran (red.). Encyclopedia of human behavior vol 4 (71-81). New York: Academic Press. Barrowclough, C. & Tarrier, N. (1997). Families of schizophrenic patients. Cognitive Behavioural Intervention. Stanley Thornes Barlow, D.H., Chorpita, B.F. & Turovsky, J. (1996). Fear, panic, anxiety and disorders of emotion. I D.A. Hope (red). Nebraska symposium on motivation, vol. 43: Perspectives on Anxiety, Panic & Fear. Lincoln: The University of Nebraska Press, Beck, A.T. (1967). Depression. Causes and Treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Beck, A.T. (1976). Cognitive Therapy. And The Emotional Disorders. New York: New American Library. Beck, A.T., Emery, G. (1985 / 2005). Anxiety Disorders and Phobias. A Cognitive Perspective. Cambridge, MA: Basic Books. Beck, A.T & Hollond, S.D. (2004). Cognitive and Cognitive Behavioral Therapies. I M.J. Lambert (red). Bergin and Garfield`s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. Fifth edition. New York: Wiley. Beck, J. (1995/ 2006). Kognitiv Terapi teori, udøvelse og refleksion. København: Akademisk Forlag Berge, T. & Repål, A. (2004). Den indre samtalen. Kognitiv terapi i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Bach, P. & Hayes, S.C. (2002). The Use of Acceptance and Commitment Therapy to Prevent the Rehospitalization of Psychotic Patients: A Randomized Controlled Trial. Journal of Counsulting and clinical Psychology, Vol 70, No 5, s Boniwell, B. & Zimbardo, P.G. (2004). Balancing time Perspective in Pursuit of Optimal Functioning. I: P.A. Linley & S. Joseph (eds.). Positive Psychology in Practice. NJ: John Wiley & Sons, Inc. Chadwick, P., Birchwood, M. & Trower, P. (1996): Cognitive Therapy for Delusions, Voices and Paranoia. Wiley

19 19 Crittenden, P. M. (2005). Attachment and cognitive psychotherapy. Gøteborg: ICCP, Invited address Cshikszentmihalyi, M. (1997/ 200 ). Flow og Engagement I Hverdagen. Dansk Psykologisk Forlag. Dattilio, F.M. & Jongsma, A.E. (2000). The family Treatment Planner. New York: John Wileys & Sons, Inc d`elia, G. (2003). Kognitiv Psykoterapi. Ett Samarbetsprojekt med Patienten. Svenska føreningen før psykisk helsa. Ellis, A. (1978). Brief Psycotherapy. Medical and health Practice. N.Y: Springer Fennell, M. (1999 / 2002). At Overvinde Lavt Selvværd. En selhjælpsguide på grundlag af kognitv adfærdsterapi. Århus: Forlaget Klim. Fossum, S. og W.T. Mørch, De utrolige årene empirisk dokumentert og manualisert behandling av atferdsforstyrrelser hos små barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, Götestam, G, K. (2003). Angstlidelser: diagnostikk og behandling. I S. Eikeseth & F. Svartdal (red). Anvendt Atferdsanalyse. Teori og praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag as Hazel, N. (2005): Cognitive-Behavioural Therapy for Delusions and Hallucinations. A Practice Manual. Nelson Thornes Ltd. Hougaard, E., Rosenberg, R., Nielsen T. (2003). Angst og angstbehandling. København; Hans Reitzels Forlag. Hagen, R. & Gråwe, R,W. (2006). Mestring av depresjon. På vei til et bedre liv. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Hayes, S. (2004). Acceptance and Commitment Therapy and The New behavior Therapies: Mindfulness, Acceptance and Relationship. I S. Hayes, V.M. Follette & M. Linehan (red). Mindfulness and Acceptance. Expanding the Cognitive Behavioral tradition. New York: The Guillford Press. Hayes, S. (2006). Get Out of Your Mind & Into Your Life. The new Acceptance & Commitment Therapy. Oakland: New Harbinger Publication, Inc. Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (1996 / 2003). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget Kazdin, A. (2000). Psychotherapy for Children and Adolescents. Directions for Research and Practice. New York: Oxford University Press. Kendall, P. C. (2006). Guiding Theory for Therapy with children and Adolescents. I P. C. Kendall (red). Child and Adolecent Therapy. Cognitive behavioral procedures. New York: Guilford Press.

20 20 Kendall, P.C., Martinsen, K.D & Neumer, S-P. (2006). Mestringskatten (Coping Cat). Kognitiv atferdsterapi for barn med angst. Terapeutmanual. Oslo: Universitetsforlaget. Kennair, L.E. Ottesen. (2004). Evolusjonspsykologi. En innføring i menneskets natur. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Kennair, L.E. Ottesen. (2004). 128 sider om TVANGSTANKER. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Kingdon, D. J. & Turkington, D. (2005): Cognitive Therapy of Schizophrenia. Guides to Individualized Evidence-based Treatment. Guilford Press Kjøs, P. (2007). Klassepsykologi. Tidsskift for Norsk Psykologi, (44) nr.1, s Kjøs, P. (2007). Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2005). Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Oslo: Gyldendal Akademisk. Linehan, M. (1987). Dialectical Behavioral Therapy: A Cognitive Behavioral Approach To Parasuicide. Journal of Personality Disorders 1 (4), Locke, E. A. & Latham, G.P. (1990) A theory of Goal setting & Task performance. NJ: Englewood Cliffs, Prentice - Hall. Løkke, J., Løkke, G. (2005). Quo vadis mål som setting hendelser? Problemer med diffuse forelesningsmål og noen konkrete eksempler på konkrete mål. Diskriminanten, 1, s McWilliams, S.A (2004). On further reflection. Personal Construct Theory & Practice, 1, 1-7, 2004 Matre, P.J. (1999). Forsvarleg målarbeid i barne og ungdomspsykiatriske behandlingsheimar. Temaer i sosialt arbeid, nr 4, HiO-hovedfagsrapport nr 21, Oslo. Matre, P.J, Bragvin, U., Jensen, R., Midtskogen, B. (2005). Lokal praksisutvikling universell nytte? Tidsskriftet Norges Barnevern (3), s Neenan, M. & Dryden, W. (2005). Livscoaching. Tenk annerledes, Lev Bedre. Sanviken Innovative as. Nordahl, T. (1999). Kognitiv konseptualisering ved personlighetsforstyrrelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Oestrich, I.H. (2000). Tankens kraft. Kognitiv Terapi I Klinisk Praksis. Virum: Dansk Psykologisk Forlag. Oestrich, I. & Sumbundu, A. (2005). Livskraft. hvordan du kan bruge den positive psykologi. København: PsykiatriFondens Forlag. Oestrich, I.H., & Johansen, F. (2005). Kognitiv Coaching. Dansk Psykologisk Forlag

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Behandling av angst og skolevegring hos ung gutt ved hjelp av enkle atferdsanalytiske prinsipper

Behandling av angst og skolevegring hos ung gutt ved hjelp av enkle atferdsanalytiske prinsipper Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 33 (2006), nr 2, 49-56 Behandling av angst og skolevegring hos ung gutt ved hjelp av enkle atferdsanalytiske prinsipper Jan-Ivar Sållman Habiliteringstjenesten

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106 V04-Fag-Christensen-Mauseth.fm Page 1095 Friday, August 24, 2007 3:03 PM Fagartikkel Bernadette Christensen Tori Mauseth Atferdssenteret: Senter for studier av problematferd og innovativ praksis as, Unirand

Detaljer

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte 100714 GRTID TPH Ti#58BDBC.book Page 247 Wednesday, August 25, 2010 1:00 PM Universitetsforlaget 247 Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte en introduksjon til aksept og forpliktelsesterapi FAGARTIKKEL

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer