#- Akershus f universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "#- Akershus f universitetssykehus"

Transkript

1 #- Akershus f universitetssykehus Sam handl i ngsnettverk FDPS Fastleger, avtalespesialister innen psykisk helsevern, DPS Opptaksmråde Fll DPS v Utarbeidet av lnger Ohren, Avd. DPS, Akershus universitetssykehus, e-pst:

2 NBliih en påsieåtsplrrsnint "$i i Psykiater Øivind Bergersen (100%) Ressurssenteret DA, Håknkastet 5, 1450 Nesddtangen Telefn: I Psykterapi etter psykdynamisk g kgnitiv metde, individuelt g par. Medikamentell vurdering g behandling. Utredninger. Veiledning av 1. linjetjenesten. både Psykiater Liv Bmann-Larsen Ressurssenteret DA, (100%) Håknkastet 5, 1453 Bjørnemyr Telefn: Telefntid. man-tr kl g rssenteret. n Psykdynam isk rientert psykterapi. Psykiater Anne Opsahl (100%) Vestbytrget, Mølleveien 4, 1540 Vestby Telefn: Apningstid: Jeg har utdanning g erfaring sm psykdynamisk terapeut. Tar pasienter både i krttids- g langtidsterapi. Jeg tar imt pasienter sm er villige g egnet til å arbeide med innsiktsrientert terapi. Jeg har gså nen års erfaring sm psykiater ved Radiumhspitalet. Jeg tar derfr gjerne imt henvisninger på cancerpasienter sm utvikler psykiske lidelser, sm fr eksempel angst g depresjn. Jeg tar ikke imt ø-hjelppasienter (sm suicidalvurderinger g vurderinger av evt. psykse). Her tenker jeg at rett "adresse" vil være psykiatrisk pliklinikk. Psyklgspesialist Sverre And resen Jernbaneveien 5-7, Ski (100%) Telefn: Pstadr: Pstbks 540, 1501 Ski

3 Psyklgspesialist Per Rar Anthi ldrettsveien 27 B, 1400 Ski (100%) Utredning g behandling etter hva sm er indikert. Telefn: Psyklgspesialist Elisabeth Hlm Bjørge (100%) Stenfeltbakken 50, 1405 Langhus Telefn: Har spesialitet i klinisk psyklgi med familiepsyklgi. Terapifrm: tilpasses strt sett pasientens prblem. Mest psykdynamisk / kgnitiv / psyk-edukativ tilnærming. Jbber mest med: angst, depresjn, utbrenthet, lav selvfølelse. En del erfaring med vksne med ADHD. Opptatt av familierelasjner, g jbber med par der dette er naturlig i terapien. Jbber lite q helst ikke med: spisefrstyrrelser, alvrlig psykiatri, suicidalitet. lkke direkte barnebehandling, men kan bistå freldre med hjelp til å takle familieprblematikk. Psyklgspesialist Lisbeth Wessel Bjørneset (100%) Sønsterudvn 32, 1412 Sfiemyr Telefn: I cm Hvedsaklig krttidsterapi fr mtiverte pasienter sm vil frebygge å falle ut av arbeidslivet. lkke pasienter sm søker uføretrygd eller har tidligere årelange behandlingsfrhld bak seg (tenker denne kategrien har et gdt tilbud via 1. linje). Gd kmpetanse på angst, depresjn. Krttids dynamisk psykterapi g kgnitiv følelsesterapi. Pstadrfra : Sønsterudvn 32, 1410 Klbtn Psyklgspesialist Bente Egenberg Landerudsenteret, (100%) Sønsterudvn. 32, Sfiemyr Telefn: Fkus på individuell krttidsterapi (inntil 15 timer) g gruppeterapi, gjerne i kmbinasjn. Fr den sm ønsker tilbys arbeid med drømmer sm kilde til utvikling, samt bruk av kreativ maling. Psyklgspesialist lan Edgar-Lund Trggata 1, 1440 Drøbak (100%) Telefn:

4 Psyklgspesialist Elsa H. Frøili Klbtnvn. 23,1410 Klbtn (100%) Telefn: I Psyklgspesialist Øystei n F ørre Slettaveien 21, 1555 Sn (100%) Telefn: Telefntid: tirsdager kl Utdannet innen både systemisk - kgnitiv g psykdynamisk teri g metde. Diplmert gruppeanalytiker. Tilbyr krttidsterapi individuelt g langtidsterapi i gruppe. n (nyl) Psyklgspesialist Mari-Anne Knudsen (100%) Siggerudvn. 759, 1400 Ski Telefn: Arbeider mye med tidlig tilknytningsprblematikk, primært terapi av barn, samspillfreldre - barn. Se hjemmesiden min: rq Psyklgspesialist I rma Kremers Hlterveien 48,1448 Drøbak (100%) Telefn: Telefntid: hver dag kl i rm ail. cm Praksisbeskrivelse: Prsessrientert ind ividualterapi i hvedsak etter prinsipper fra Mentaliseringsbasert terapi (MBT) g Ressursrientert Ferdighetsutvikling. Målet med behandlingen er å øke indre autritet, bedre affektreguleringen g øke krppsbevissthet. Behandlingen egner seg frmdentlig best fr vksne med traum eprblemati kk (PTS), persn I i g hetsfrstyrrelser, angst, utbrenthet, spisefrstyrrelser m.m. der pliklinisk behandling er tilstrekkelig. Psyklgspesialist Arnt H ug Valhallvn. 64, 1413 Tårnåsen Telefn: (tilgjengelighet på telefn styres g tilpasses etter avtaleppsett) Lund (100%) Kmpetanse: Spesialist i klinisk psyklgi. I tillegg har jeg ett års studium ved et institutt i New Yrk City sm arrangerte pst dktrale kurs i psykterapi. Har gså bestått ettårige utdannelser ved både Nrsk Psykanalytisk lnstitutt (A-kurset) g første del av lnstitutt fr Psykterapi. Har vært gdkjent spesialist siden Praksisprfil: Med min bakgrunn er min fundamentale tilnærming psykdynamisk. Jeg har de siste årene bare jbbet individualterapeutisk med vksne pasienter sm hvedsakelig er ikke-psyktiske. Min arbeidsfrm har hvedsakelig vært langtidsterapi" Jeg jbber hvedsakelig på dagtid, men anvender gså nen kveldstimer av praktiske grunner, da mange av klientene bsatt i Fll jbber i Osl på dagtid.

5 Psyklgspesialist lngrid Lme-Hagman (100%) Jerpeleina 44, 1415 Oppegård Telefn: Tlf.tid ukedager, unntatt trsdager: Videreutdanning ved: Gdtebrg Psykterapiinstitut, lnstitutt fr Psykterapi, lnstitutt fr Karakteranalyse + diverse andre kurs g veiledninger. Arbeider frtrinnsvis med vksne egnet fr psykterapi, krtg langtidsbehandling, pririterer småbarnsmødre, helst ikke psykser eller alvrlig sinnslidende, heller ikke alvrlig anrexiprblematikk. Apningstid : Psyklgspesialist Per Are Løkke Ressurssenteret DA, (100%) Håknkastet 5, 1453 Bjørnemyr Spesialist i barn- g ungdmspsyklgi, utredninger, både krt g langtidsterapi, leketerapi med barn. Telefn: Psyklgspesialist Olaug Mi Ressurssenteret DA, (80%) Håknkastet 5, 1453 Bjørnemyr Telefn: Krttids- g langtidspsykterapi. Psykdynam isk g krppsrienterte behandlingsmetder. Sertifisert bienergetisk terapeut (krppsrientert psykterapi). Psyklgspesialist Wenche Syversen ldrettsveien 3, 1400 Ski Telefn: (100%) Kmpetanse. Spesialist i klinisk psyklgi - vksne Spesialist i klinisk psyklgi - barn Sertifisert E M D R terapeut (trau mer, d isssiasjn). IGA (lnstitutt fr gruppeanalyse) - gruppeanalytiker. Variert praksis; individualterapi ver tid g ne med mer avg renset med spesifi kke tekni kker. Analytisk g ruppeterapi (frm iddags- g etterm iddagsg ru ppe) på ti rsdager. Jeg har spesialisert meg på relasjns/traume/ vergrepsprblematikk g spisefrstyrrelser. Unge vksne med ulik vansker sm gså sliter med ssialangst g relasjnsprblemer pririteres til ettermiddagsgruppe tirsdager etter vurdering. Tar ikke imt barn pga begrensninger ved kntret.

6 Samhandlingsneltverk FDPS Psyklgspesialist G rete Schau Vn Øtkensvei 42,1430 As (100%) Telefn: 9Og Arbeider i en psykdynamisk g interpersnlig/relasjnell tradisjn. Arbeider med ulike teknikker når det er påkrevd, sm kgnitive, læringsrienterte, psykedukative teknikker. Arbeider i et systemisk perspektiv. Arbeider bra med utbrenthetsprblem ati kk, utvi kl i n gsfrstyrrelser g relasjnstraumer. Liker ikke så gdt å arbeide med rene depresjner. Psyklgspesialist Rlf Wirth (1 00%) Besøksadr: Hltervn 4 B, 1448 Drøbak Pstadr. Flatåsen 28, 1440 Drøbak Behandlingstilbud etter pasientens behv. Redusert kapasitet p.g.a. langtidssykmelding. Tar ingen nye intensive langtidsterapier. Telefn: Yikar 20/. Spesialist i klinisk psyklgi Jan-OIe Hesselberg Pstadr.: Sgstikrken 14, 1446 Drøbak Vikaren tar hvedsakel i g nevrpsyklg iske utred n i nger. Telefn Psyklgspesialist Erik Arentz-Hansen Klbtnvn. 7, 5. et, Klbtn Telefn: (100%) Pstadr.: Pstbks 532, 1411 Klbtn Jeg tilbyr langtids g krttidsterapitil ungdm (fra ca 16 års alder) g til vksne. Jeg er spesialist i klinisk vksenpsyklgi g har i tillegg jbbet flere år innenfr psykisk helsevern fr barn g ungdm. Jeg setter ingen begrensninger ift diagnstiske kriterier, men det er viktig at pasienten er mtivert fr g i stand til å gjennmføre en individualterapi. Krav sm stilles er at pasienten må ha en erkjent plage eller ubehag sm han ønsker å jbbe med g sm han er i stand til å være i dialg m med en annen persn ver tid. Et annet krav er evnen til å følge pp inngåtte avtaler. Det er heis i bygget. Min faglige rientering er i psykdynamisk retning. Jeg frstår symptmer g psykiske lidelser primært sm ppstått i samspill (eller manglende sådan) med andre mennesker g tenker at den helende prsessen gså vil skje i samspill med en annen. Det relasjnelle aspektet er derfr viktig. Temaer i terapi vil fte være frtlkning av hendelser fra det mellmmenneskelige rm. I tillegg til en frstående prsess vil symptmlette gså ha en naturlig plass. Jeg har gså fkus på faktrer sm søvn, ernæring, fysisk aktivitet, rusmisbruk g annet sm kan fremme eller hemme psykisk helse. Jeg ser det sm naturlig å samarbeide med fastlegen ift flere av disse temaene" Der pasienter utøver vld mt andre g/ eller frårsaker msrgssvikt ønsker jeg et tett g frpliktende samarbeid med fastlegen g øvrig nettverk"

7 F.t t tu - - Greverud legesenter Flåtestadvn Oppegård Ttf www. reverud lesesenter. n Gerhard M Gerhardsen Tre Kjønniksen (delvis til stede) Vikar: Marianne Killi q reverud leqesenter. nh n. n (sjekkes min.annenhver dag) qreverudleqesenter. nhn. n (sjekkes min.annenhver dag) Yngvar Braathen qreverudleqesenter. nhn. n (siekkes min.annenhver da) Vivian S. Brge q reverudlegesenter. nhn. n (sjekkes min.annenhver dag) Tine Bruen Olsen qreverudleqesenter. nhn. n (sjekkes min.annenhver dag) Tristan Duc V Tran Vikar til sept -13: Lena Myrvang Viken q reverud leqesenter. nhn. n (sjekkes min.annenhver dag) Trllåsen legesenter Trllåsvn. 25, 1414 Trllåsen Tlf ',1 40 Kåre Palmer Slvåg nh n. n Ole Petter Brunstad nhn. n Bjørn Watle nhn. n lnger Marie Veiby nhn. n

8 Sfiemyr/Tårnåsen!egesenter Vallhallaveien 70, 1413 Tårnåsen Ttf rnasen. m i n helse. n Kerstin A. Jhnsen Vikar: Ashild Espedalen nh n. n Harald Kr. Hartmark nh n. n Carl Fredrik Frisk nhn. n Jan Tefle Rødnes nhn. n Jane Marie Slåtsveen nhn. n Mari Seim Vikar: Therese Nysæther nh n. n Slgården legesenter Klbtnvn. 25, 1410 Klbtn Ttf web/slgaarden Beskjeder kan sendes på sms til 2097, start teksten med: Slgården,... Abdullah Rasulzada nhn. n Anne Kristin L. Brevik nhn. n Marina B. Slheim Vikar (tilapril-13): Hanna Nreide nhn. n Christian Barstad nhn. n Stian Veka nhn. n

9 tr E v Lege Audun Myskja Idrettsveien 20, 1400 Ski TIf Audun Myskja =TD Bøleråsen Iegesenter Bregnefaret 1, 1405 Langhus Ttf leqesenter.n Benthe Øseth blerasen. nhn. n Anne-Grethe H. Rs blerasen. nhn. n Ted J. Krvann blerasen. nhn. n Langhus legesenter Langhus senter 1405 Langhus Trf Halshw A. Karim lanqhus. Helge Rngevær lanqhus. mail. cm Løkkegården legekntr ldrettsvn. 5, 1400 Ski Tlf Bjørg Dæhli n Eva G. F. Hftvedt n Birger Løvland Vikar nsdager: Christian A. Østby n Lars Henning Hlø na Plexuskli n i kken (legektr) ldrettsvn 16 A, 1400 Ski Justyna Malachwska n Ttf i nikken. n Stian Arnesen n

10 Stasjnstrget legesenter Stasjnstrget, I 400 Ski Tlf Trstein H Michelet n h n. n Rlf Arthur Hlth n h n. n Svein Ott Fredwall Vikar. Line Kvenshagen (til påske) Nv vikar etter påske nhn. n Diak Hamedi n hn. n Strsenteret legesenter Ski strsenter, 1400 Ski Øyvind Svenning (4O/) (nytt!) nh n. n Tlf Svein Egil Rekkedal (60 %) Egil Østebrød n h n. n Hilde Rygh Hjrten n h n. n Trgveien legesenter Trgveien 2, 1400 Ski Tlf lmer Mecinaj lngen e-pstadr. i bruk Tril Lutnæs lngen e-pstadr. i bruk

11 Samhandlingsnettverk FDPS J E.Y z lrj C, lii z Anne Marie K.Zapfte Tangen terr Nesddtangen Tlf Bjørnemyr legekntr AS Bjørnemyr senter, 1453 Bjørnemyr Ttf Fagerstrand legesenter DA Myklerudveien 65, 1454 Fagerstrand Trf Anne Marie K. Zap'f'fe Richard Schølberg lngen e-pstadr i bruk Eivind T. Finnøy lngen e-pstadr i bruk p.t Alexander Drgel lngen e-pstadr i bruk p.t Anne E. Thurmann lngen e-pstadr i bruk p.t Nesddtangen legesenter Tangen centrum 1450 Nesddtangen Ttf Marianne Berqan lnqen e-pstadr i bruk p.t Taranjit S. Sethi * n Ragnhild F. Thrp Vikar: Liv B.T. Haqen n Peter Skjetne * n * ikke '13 lrene Mirabsen Vikar: Marie K. Emilsen (3 år fra \ * n Lisbeth Hansen n Vikar: Knut E. Hagen * Varden legesenter DA Rehabsenteret 1450 Nesddtangen Tlf Anne E. Svarstad lnen e-stadr i bruk Cathrine H. Rsenvld lngen e-pstadr i bruk Karl Berge-Venter lngen e-pstadr i bruk Asbjørn N. Grini

12 Samhandlingsnetive.k fdps E E.Y a Brekkeveien legekntr Brekkeveien 19, 1430 As Tlf (tir,ns,fre) Da Vinci-klinikken Tamburvn. 5, 1406 As Tlf Leif Sandsdalen brekkeveien qmail.cm Christs Glavas nhn. n Skleveien legesenter Sklevn. 2,1430 As Tlf (ikke tir-ns) Bjarne Oleg Vig Vikar fredager: Marie Grytdal Eilertsen skleveien mail. cm Akebergs legekntr Lyngveien 3, 1430 As Carl Gdran Akeberg qran. n h n. n Tlf (ikke fredag) As legekntr Merveien 10, 1430 As Tlf (man,tir,fre) Pstadr: Pb 190, 1431 As Angelica E. Scrpis Det Blå Huset legesenter J. K. Schankes v.1-3, 1430 As Ttf 'l 40 May Berit Barli nh n. n Unni Britt V. Sørli nhn. n Merveien legesenter Mervn. 14, 1430 As Tlf Ole Michael K. Grytten Vikar (april-sept-1 3): Christian Bre nhn. n Mikal Magnus Ursin n h n. n Maria B. Garder nhn. n Vinterbr legesenter Vinterbr strsenter 1407 Vinterbr Tre Olai Høghjelle Har ikke dir.nr fr helsepers Bruk nettsidens link til e-pst Tlf Audun Zap'ffe Har ikke dir.nr fr helsepers. Bruk nettsidens link til e-pst

13 Samhandlingsnettverk FDPS ' tr tr.y z (, EIL Strgata Iegesenter Strgt 27, 1440 Drøbak Trf Heer legekntr 1445 Heer Tlf Rar Jhansen ihansen. Gunnar H. Bjerknes bierknes. Seaside klinikken Strgt 38, 1440 Drøbak Ttf Seyed O. Hsseini (mbnr S.H) Legene Stephansen Strgt 18, 1440 Drøbak Trf Stig S. Stephansen - delt liste med: Fredrik Stephansen (dir.nr S.S) stephansen.nhn. n Pstadr: Pb Drøbak Britan niatrget legesenter Strgt 27, 1440 Drøbak Ttf Kari Handeland * n iatrqetleqesenter. nhn.n Petra H.E.Bruning fi n iatrqetleqesenter. nhn. n Michael S.Zwaig f i n n iatrqet leqesenter. nhn.n *pause Drøbak legesenter Dyrløkkevn. 15, 1440 Drøbak Ttf Slveig S.Haraldsen fi n n iatrqetleqeselter. nhn.n Olav T. Heie park. n Geir Stene cm Vikar 50 %: Julie Kirk

14 E E l< m lu Brevik legesenter Kvartsveien Catsenteret 1555 Sn Ttf Saglia legesenter Vestheimvn 33, 1540 Vestby Ttf Eivind Myhre eivind. Mrten Laudal Øyvind Ohren lngen e-pstadr i bruk Geir Nystøl lngen e-pstadr i bruk Lina Linnestad/ Christian Sælen (delt stilling) Ingen e-pstadr i bruk Sn legekntr Rdegården, Strgt 11, 1555 Sn Tlf Jn Petter Dahli leqekntr. n Jn E. Sundby Iegekntr. n Vestby legesenter Vestheimvn. 33, 1540 Vestby Ttf Vidar Jhnsen (mb.nr V.J) n Vestbytrget legesenter Mølleveien 4, 1540 Vestby Ttf Stine Bjørdal Garshl (perm tiljuni 2013) Vikar ut mars: Mari Elisab. Sandberg Vikar april-juni: Kristffer Brdad Simensen Under planlegging. Trygve Garshl Under planlegging.

15 DPS-leder. Klara Nrdhaug Kst. medisinskfaglig rådgiver: Jhn William Glad Fll DPS Plikliniske tienester. Asenveien 3. Ski Seksin døgn, Vestveien 15 Ski Sentralt henvisninqsmttak (fr spørsmål m mttak av henvisnin) Seksjnssjef: Anne Stine Meltzer BUP Fll Team 1 Oppeård/Frqn Team 2 SkiA/estbv Team 3 Nesdden/As Team 4 Spe- q småbarn Andre relevante ressurser g tjenester: Oppesård kmmune, Psvkisk helsetieneste: Ski kmmune, Psvkisk helseteam: Nesdden kmmune, Psvkisk helsetieneste: Frn kmmune, Psvkiatritienesten: Vestbv kmmune, Psvkisk helsetieneste: / (leder) (faqleder) (seksinsleder) (servicesenteret / (leder) (kmmunens servicetrq) Leqevakt Oppeqård: Leqevakt Ski, As, Frqn, Nesdden Leevakt Vestbv (Mss) Akutt krise/ver re/vldtekt:

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT!

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! Til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! * Fastlegeordningen trenger

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer