Tjenesteavtale nr Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF."

Transkript

1 Tjenesteavtale nr.2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 2. Denne tjenesteavtalen må sees i sammenheng med tjenesteavtale nr. 3 Henvisning til innleggelse i SI, og tjenesteavtale nr. 5 - Ansvar og oppgaver for utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra SI, og godkjente samhandlingsrutiner. Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 7 om individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Helsepersonellovens 10 a om helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Forskrift 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator av Spesialisthelsetjenesteloven 2-5 og 6-3 om henholdsvis individuell plan og veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 om tvangstiltak. IS avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Denne tjenesteavtalen har som formål å sikre samarbeid om pasienter/brukere som har rett til individuell plan, koordinator og samordning av tjenester fra koordinerende enhet. Pasientene skal møte en sammenhengende helsetjeneste og et sammenhengende behandlingsforløp. I denne avtalen er habilitering og rehabilitering sentralt. Dette defineres som tidsavgrensede, planlagte prosesser, hvor flere aktører samarbeider for å gi nødvendig bistand til pasienters og

2 brukeres egen innsats for å nå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet. 4. Ansvar og oppgavefordeling Begge parter er ansvarlig for at det opprettes koordinerende enhet i egen organisasjon med ansvar for koordinering av behandlingskjede for pasienter/brukere med behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Begge parter er forpliktet til å holde hverandre fortløpende oppdatert om kontaktinformasjon. Partene skal gjensidig informere hverandre om etablering av nye tilbud innen habilitering og rehabilitering, om endringer og om reduksjon av tilbud. Partene er ansvarlig for at eget personell som har oppgaver i forbindelse med utskriving og innleggelse av pasienter som omfattes av denne avtalen, er kjent med de gjeldende samhandlingsrutinene for innleggelse, utskriving og individuell plan. Begge parter har et ansvar for å ivareta barn som pårørende. Det gjelder både barn og mindreårige søsken av pasienter. SI skal avklare om akutt innlagte pasienter har barn som trenger ivaretakelse, og varsle kommunen om dette slik at aktuelle instanser og aktører kan bistå der det er behov. Kommunen må ha et kontaktpunkt for slik informasjon. Partene er enige om å videreutvikle praksiskonsulentordningen for å systematisere samhandlingen mellom fastlegene, sykehuset og de kommunale tjenestene Partene skal samarbeide for å redusere bruk av tvang og makt i henhold til lovverk. Partene skal sørge for at den enkelte pasient og bruker kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Med gjennomføring menes planlegging, utøving og evaluering. Dette gjelder også ved utarbeidelse av individuell plan. Partene samarbeider om utvikling av lærings-og mestringstilbud slik at dette også kan tilbys i kommunehelsetjenesten. 4.1 SI ansvar SI skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i SI sitt opptaksområde tilbys og ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i og utenfor institusjon. SI skal benytte praksiskonsulentene i arbeidet med å systematisere samarbeidet med fastlegene. SI skal ivareta veiledningsansvaret vederlagsfritt. Se også tjenesteavtale 6 SI har ansvar for å identifisere behov for Individuell plan (IP), initiere arbeidet og medvirke i kommunens arbeid med IP. SI skal avklare behov for hjelpemidler før utskrivning. SI har ansvar for det som defineres som behandlingshjelpemidler i henhold til Nasjonale retningslinjer for behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell for spesialisthelsetjenesten

3 4.2 Kommunens ansvar Kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Kommunen har ansvar for at det blir utarbeidet individuell plan, og at planarbeidet koordineres. Kommunen må i samarbeid med SI avklare kommunens eventuelle behov for bistand fra ambulerende spesialisthelsetjeneste. Kommunen skal sørge for hjelpemidler etter behov. Kommunen har ansvar for behandlingshjelpemidler til beboere i institusjon der spesialisthelsetjenesten ikke dekker utgiftene. Kommunen skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i kommunen. Tjenester som inngår i kommunenes helse- og omsorgstjenestetilbud, skal integreres i et tverrfaglig re-/habiliteringstilbud. Kommunen vil arbeide for å systematisere samarbeidet mellom fastlegene, de kommunale tjenestene og SI. 5. Elektronisk samhandling Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og SI er innført skal Norsk Helsenett benyttes. 6. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 7. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 8. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

4 Tjenesteavtale nr.4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 4., og danner grunnlag for en lokal tilleggsavtale som skal inngås mellom kommunen/interkommunalt samarbeid og SI. Avtalen regulerer oppgaver som kommunen og SI skal samarbeide om, jf. helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 om kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp, spesialisthelsetjenesteloven 2-1e om sykehuset plikt til å inngå samarbeidsavtaler og pasient- og brukerrettighetslovens 2-1a og b om innbyggernes rett til helsehjelp. Innen 2016 skal kommunen ha etablert et kommunalt tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter/brukere med behov for øyeblikkelig-hjelp. Ved utarbeidelse av kommunenes øyeblikkelig-hjelptilbud henvises det til Helsedirektoratets veiledningsmateriale Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Denne avtalen regulerer samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom kommunene og SI om døgnbasert ø-hjelp fram til 2016, og gir veiledning om hva disse tilbudene skal inneholde. Det er et mål at det nye kommunale øyeblikkelig-hjelp døgntilbudet skal bli like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus, og redusere behovet for innleggelse i SI. Denne samarbeidsavtalen har som formål å legge grunnlaget for lokal, tilleggsavtale som kommunen og SI skal utarbeide. Den skal konkretisere ansvarsforhold mellom kommunen og SI når en pasient har behov for akutt døgnkontinuerlig tilsyn/ behandling. Det er normalt fastlegen, sykehjemslegen eller legevaktslegen som foretar den konkrete vurderingen av hvor pasienten skal få sin behandling. Den lokale, tilleggsavtalen skal danne grunnlaget for at det kommunale døgnopphold for øyeblikkelig hjelp blir et faglig forsvarlig tilbud. Pasientene skal møte en sammenhengende helsetjeneste og et sammenhengende behandlingsforløp.

5 Det er en målsetting at ansvarsdelingen mellom partene skal skje etter LEON prinsippet, det vil si at pasientene får behandling på laveste effektive omsorgsnivå i forhold til behandlingsbehov. 4. Ansvar og oppgavefordeling Partene har ansvar for kommunikasjon til befolkningen om tilbudet. Kommunikasjonen må bidra til å skape trygghet i befolkningen om tilbudet er like godt eller bedre enn innleggelse i sykehuset. Den lokale, tilleggsavtalen skal inneholde en kommunikasjonsplan som sier hvordan innbyggere og ansatte, fastleger og andre samarbeidspartnere skal informeres om det nye tilbudet SI`s ansvar: - har ansvar for forsvarlig dimensjonering av sitt ø-hjelpstilbud og skal ikke bygge ned sitt tilbud knyttet til øyeblikkelig hjelp med bakgrunn i denne avtalen. Kommunens ansvar: - kommunen må innen ha utarbeidet en plan for hvordan døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal løses fram mot kommunen må sørge for at døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp blir koordinert med tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden 5. Utarbeidelse av lokal tilleggsavtale De samarbeidsavtaler som inngås mellom SI og hver enkelt kommune/interkommunale samarbeid for opprettelse av øyeblikkelig hjelpdøgntilbud i kommunal regi må inneholde avklaringer for følgende områder: (Punktene er hentet fra helsedirektoratets veileder om kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Listen er ikke uttømmende) 1. Aktuelle pasientgrupper 2. Støttefunksjoner 3. Utstyrsbehov 4. Lokalisasjon. Beskrivelse av hvordan eksisterende tilbud sees i sammenheng med det nye ø-hjelpstilbudet 5. Ambulansetjeneste/transport til tilbudet.

6 6. Personellbehov/kompetanse. Det skal være sykepleier tilstede 24 timer i døgnet. Det skal være forsvarlige legeressurser tilknyttet tilbudet hele døgnet. 7. Tilskudd og andre finansieringsordninger knyttet til etablering og forvaltning av tilbudet 8. Evaluering/Kvalitetsforbedring. 9. Brukermedvirkning skal sikres 10. Eventuelt andre forhold 6. Elektronisk meldingsutveksling Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen, herunder fastlegen, og helseforetaket er innført, skal Norsk Helsenett benyttes. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes. 7. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 8. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 9. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann/ Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

7 Tjenesteavtale nr.6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 6, og må sees i sammenheng med tjenesteavtale nr. 7. Spesialisthelsetjenestelovens 6-3 om råd, veiledning og opplysninger Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet blir utarbeidet høsten Partenes ansvar for informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring knyttet til samarbeid om enkeltpasienter er regulert i tjenesteavtale 3 og 5 samt i gjeldende samhandlingsrutiner. 3. Formål Denne samarbeidsavtalen skal sikre at det etableres gjensidig forpliktende ordninger for kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling. Dette for å fremme sammenhengende behandlingsforløp og bidra til at pasientene opplever ett sømløst pasientforløp. Viktige mål er: - Styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten for å gi pasienten/brukeren tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. - Bedre samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ved at medarbeiderne får økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse. - Bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike fagprofesjoner. 4. Ansvar og oppgavefordeling 4.1 Partenes felles ansvar

8 - Partene må vurdere behov for ny kompetanse knyttet til samhandlingsreformens intensjon og gjennomføring. - Partene inviterer hverandre til egen internopplæring - Partene samarbeider om kunnskapsoverføring ved bruk av ambulerende tjenester og avtalte hospiteringsordninger - Partene har hver for seg ansvar for å melde behov om nettverk og møteplasser til den andre part, og etablere slike der partene er enige. - Partene har ansvar for i fellesskap å utvikle behandlingsforløp fra hjem til hjem - Hver av partene bærer ansvar for sine kostnader 4.2 SI`s ansvar: - benytter praksiskonsulentene i arbeidet med å systematisere samarbeidet med fastlegene - gi veiledning til kommunehelsetjenesten knyttet til enkeltpasienter og til generell veiledning - sørge for at veiledning til kommunehelsetjenesten blir systematisert 4.3 Kommunens ansvar: - Identifisere, konkretisere og der det er mulig samordne sine behov for generell veiledning fra spesialisthelsetjenesten - Benytte muligheten for veiledning knyttet til enkeltpasienter og generell veiledning 5. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 6. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 7. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

9 Tjenesteavtale nr.7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2.Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 7, og må sees i sammenheng med tjenesteavtale nr. 6 Partenes separate samarbeidsavtaler med relevante opplærings- utdannings- og forskningsinstitusjoner Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. HOD vil utarbeide en strategi som vil konkretisere hva kommunenes medvirkningsansvar for forskning innebærer. 3.Formål Denne samarbeidsavtalen har som formål å utvikle felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanseoppbygging hos helse- og omsorgspersonell, og forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformen. 4. Ansvar og oppgavefordeling Forskning SI og kommunene etablerer samarbeidsfora og forskningsnettverk som identifiserer felles forskningsfelt. Partene tar ansvar for å etablere en årlig forskningskonferanse hvor ny forskning blir formidlet. Utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsliv inviteres inn i arbeidet der det er aktuelt. OSU har ansvar for å initiere og iverksette arbeidet på alle disse punktene. Utdanning, praksis og læretid Spesialisthelsetjenesten og kommunene må hver for seg kartlegge eget behov for kompetanse

10 Partene vil i fellesskap samordne sine bestillinger og ønsker til utdanningsinstitusjonene. Partene vil vurdere mulighetene for å prøve ut kombinasjonsstillinger Partene vil legge til rette for felles etterutdanning, internopplæring og tilbud for lærlinger 5. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 6. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 7. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

11 Tjenesteavtale nr.8 Samarbeid om svangerskaps- fødsels og barselsomsorg 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 8. Samarbeidet reguleres av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Veilederen Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 og St. meld nr 12 ( ) en gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg legges til grunn for avtalen. Nasjonale retningslinjer for barselomsorg er varslet å komme i 2012, og kan få konsekvenser for denne avtalen (eventuelle konsekvenser tas inn i evalueringsarbeidet høsten 2012). Avtalen bygger også på eksisterende avtaler og ordninger lokalt mellom SI og kommunene. Behandlingslinjen spe- og småbarn med foreldre/foresatte med rusproblemer forutsettes brukt der det er aktuelt. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Formålet med denne avtalen er å klargjøre SI og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende svangerskaps- fødsels og barselsomsorg. 4. Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen 4.1 Beredskap og følgetjeneste: Det utarbeides tilleggsavtale for beredskap og følgetjeneste med aktuelle kommuner. Det settes ned en felles nettverksgruppe mellom SI og kommunene for å se på hvordan Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav til fødselsomsorg skal innfris. SI leder arbeidet og anbefalingene skal leveres innen

12 4.2 Svangerskaps-, fødsels og barselomsorg SI`s ansvar: Svangerskap: Følge opp kvinner med risikosvangerskap Fødsel: Gi tilbud om fødeplass og yte forsvarlig fødselshjelp ut fra den enkelte kvinnes svangerskap og eventuell identifisert risiko i forbindelse med fødselen. Informasjon og kommunikasjon: Ved utreise skal SI sørge for at kvinnen får med seg telefonnummer til barselavdelingen og til helsestasjonen de tilhører og kopi av føde og barnejournal Kommunens ansvar: Svangerskap: Gi tilbud til gravide kvinner i henhold til gjeldende retningslinjer. Identifisere kvinner med risiko for komplikasjoner og henvise fødende til riktig fødetilbud. Identifisere risikosvangerskap, herav eksterne forhold som påvirker svangerskapet (psykiatri, rus og vold) og sørge for nødvendige tiltak. Informasjon og kommunikasjon: Kvinner som går til svangerskapskontroll hos fastlege/jordmor får informasjon om aktuell oppfølging fra helsestasjonen og helsesøster etter fødsel. Nye nasjonale retningslinjer for barselomsorg kommer høsten 2012, ansvarsfordeling for dette området avtales før Samarbeidsarenaer Tverrfaglig samarbeid, utveksling av informasjon og samarbeidsarenaer ivaretas gjennom: Perinatalkomiteen: Komiteen har representanter fra både SI og kommunene. På møtene diskuteres alvorlige svangerskaps og fødselskomplikasjoner og man har fokus på hele svangerskapsforløpet. Kommunene lar seg representere etter oppnevning. Det foretas ny oppnevning innen Honnemøte: Perinatalkomiteen arrangerer et årlig møte, kalt Honnemøte. Dette er et fagmøte med ulike temaer innen fødselsomsorgen. Internundervisning og fagdager: Etablerte ordninger for felles internundervisning og fagdager.

13 Hospiteringsordninger: Etablerte ordninger for hospitering for jordmødre ansatt i distriktene. Partene er enige om å evaluere og eventuelt revidere møtearenaene. 6. Elektronisk meldingsutveksling Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett. Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført skal denne benyttes. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes. 7. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 8. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 9. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

14 Tjenesteavtale nr.9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 9. Samarbeidet reguleres av de lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer som regulerer IKTutviklingen, som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Formålet med denne avtalen er å sikre god samhandling mellom SI og kommunene, herunder fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten, ved å klargjøre SI og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende samarbeid om IKT-løsninger og utvikling av IKT-systemer. 4. Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen 4.1 Meldingsutveksling: Partene er enig om at implementering av elektronisk kommunikasjon er av vesentlig betydning for pasientsikkerhet, samhandling og rasjonell bruk av ressurser. a. Partene skal etablere rutiner som sikrer korrekt produksjon, sending og mottak av meldinger til og fra egne systemer. b. Partene skal etablere rutiner som sikrer at avvik blir avdekket og tiltak blir iverksatt. c. Partene tar ansvar for at negativ og manglende applikasjonskvittering sendt fra egne systemer blir fulgt opp d. Partene skal etablere og gjøre kjent kontaktpunkt som kan ta imot henvendelser om feil og avvik i forbindelse med elektronisk samhandling, samt gi nødvendig veiledning. Slik bekjentgjøring skal gjelde både egne ansatte og samarbeidspartnerne e. Partene skal gi nødvendig opplæring i egen organisasjon slik at personalet kjenner rutiner og funksjonalitet i forbindelse med bruk av elektronisk samhandling. f. Partene skal sende meldinger som er godkjent iht KITH s test- og godkjenningsordning. g. Partene skal benytte Norsk Helsenett som transportkanal. h. Partene har som intensjon å ta i bruk nye meldingstyper og versjoner etter hvert som de er godkjent av KITH og tilgjengelig i partenes EPJ- og kommunikasjonssystemer. i. Partene skal følge nasjonale veiledere utviklet for hver meldingstype

15 j. Partene skal varsle endringer og oppgraderinger til hverandre k. Partene skal samarbeide om felles testrutiner. Ved endringer skal et minimum av samhandlingstester utføres. l. Nye partnere i samhandling skal godkjennes via sjekkliste. 4.2 Video/telemedisin Partene skal i samarbeid etablere rutiner for bruk av telemedisinske tjenester og tilrettelegge for bruk av videokommunikasjon der det er hensiktsmessig i pasientforløpet/behandlingen. Arbeidet bygger på de erfaringer som er gjort gjennom allerede etablerte ordninger. 5. Samarbeidsutvalg for IKT-utvikling Det opprettes et eget samarbeidsutvalg for IKT-utvikling. (IKT-SU) Utvalget skal ta initiativ til løsninger som fremmer samhandling og god pasientoppfølging, på kort og lang sikt. Utvalget skal informere, drøfte, varsle og gi gjensidig tilbakemelding på prioriteringer. Utvalget skal også ta initiativ til felles risikovurderinger. Utvalget møtes 4 ganger pr år. IKT-SU skal bestå av: - 4 representanter fra SI. - KS koordinerer kommunenes representasjon med bakgrunn i de interkommunale IKTsamarbeid i Hedmark og Oppland. Utvalget må settes sammen med både klinisk og teknologisk kompetanse. Partene kan delta med tredjeparts samarbeidsparter der det er aktuelt. Første møte avholdes før SI har ansvar for innkalling og utnevner leder av utvalget. Kommunerepresentantene velger nestleder. 6. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 7. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det.

16 8. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

17 Tjenesteavtale nr.10 Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 10. Samarbeidet reguleres av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Formålet med denne avtalen er å tydeliggjøre områder der SI og kommunen har felles ansvar for å fremme helse og forebygge sykdom. Avtalen omfatter samarbeid om følgende: - lærings- og mestringsarenaer - helseovervåkning, herunder analyse av befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer - råd og bistand vedrørende miljø- og grupperettede tiltak, herunder bistand ved miljøhendelser med helsemessige konsekvenser. Samhandling i smittevern og beredskapsarbeid med kommunesektoren er en del av dette. - Kommunehelseprofiler sett opp mot lokal kunnskap. - Dele kunnskap om påvirkningsfaktorer for sykdomsutvikling Definisjon forebygging: Forebygging kan skilles i tre nivåer, ref departementets merknader til lov om folkehelsearbeid 3: a. Primærforebygging innebærer å styrke helsen og hindre at sykdom, skade eller lyte oppstår. b. Sekundærforebygging handler om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre tilbakefall. c. Tertiærforebygging innebærer og hindre forverring og sikre best mulig liv med den helsesvikten som foreligger. Partene må samarbeide for å øke kunnskap om, og iverksette tiltak på levevaneområdet for enkeltpersoner og grupper. Dette gjelder også de som allerede har en diagnose.

18 4. Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen Partene er enige om å samhandle om: Lærings- og mestringsarenaer: Partene plikter å delta i samarbeid om kompetanseutvikling og ved veiledningsbehov. Statistikk: Partene plikter å rapportere data i henhold til nasjonale krav, disse data danner grunnlaget for ulike statistikkbanker. Dersom enkeltkommuner/interkommunale samarbeid ønsker ytterligere datagrunnlag fra SI, gjør SI dette tilgjengelig dersom statistikk finnes. Smittevern: SI plikter å videreføre tilbudet om avtale med enkeltkommuner om bistand ved smittevern. Partene har ansvar for smittevern i egne institusjoner. Beredskap: se tjenesteavtale 11 Gjennomføre årlig samling med fokus på forebygging: Partene er enige om at det skal nedsettes en felles programkomite som har ansvar for å holde oversikt over, og initiere det forebyggende arbeidet. Komiteen får som ansvar å gjennomføre et årlig seminar. Fylkeskommunen og fylkesmennene kan ved behov trekkes inn i planleggingen. OSU tar ansvaret for igangsetting og leder programkomiteens arbeid. 5. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 6. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 7. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

19 1. Parter Tilleggsavtale til tjenesteavtale 8, om beredskap og følgetjeneste Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Avtalen er inngått med bakgrunn i tjenesteavtale 8 og overordnet samarbeidsavtale pkt 4, nr. 8. Øvrige detaljer om bakgrunn og lovverk, se tjenesteavtale 8. Finansieringsordning for følgetjeneste er varslet endret i løpet av Dette kan få innvirkning på pkt 7 i denne avtale om økonomisk oppgjør. 3.Formål Avtalen skal sikre at det er faglig forsvarlig og helhetlig beredskap og følgetjeneste for gravide i kommunen. Avtalen skal regulere ansvarsfordelingen mellom kommunen og helseforetaket når det gjelder oppgaver og plikter ved beredskap og følgetjeneste for gravide. Avtalen skal bidra til å sikre god, helhetlig og forsvarlig styring av tjenesten. Avtalen skal bidra til å klargjøre i hvilke tilfeller det er aktuelt med følge til fødested Avtalen skal beskrive oppgjørsordning for tjenesten mellom helseforetaket og kommunen 4. Virkeområde Samarbeidet omfatter følgetjeneste og beredskap i sammenheng med følgetjeneste. Følgetjeneste: At den gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet når kvalifisert helsepersonell har vurdert at det er nødvendig Beredskap: Forsvarlig organisering av vaktberedskap for assistanse av kvalifisert helsepersonell i forbindelse med følgetjeneste/fødsel. 5. Organisering, oppgave og funksjonsfordeling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen I prop. 1S ( ) framgår at ansvaret for følgetjenesten overføres de regionale helseforetak fra 1. januar i henhold til oppdragsdokumentet er det klart at det er SI som har det overordnede ansvar for at gravide/fødende for følgetjeneste der det er nødvendig.

20 St.meld. nr 12 ( ), legger til grunn en rett til følgetjeneste med veiledende grense på halvannen times reisevei til fødested. 5.1 Beredskap: SI skal sammen med kommunen sørge for at det er helkontinuerlig beredskap/følgetjeneste. Kommunen/helseforetaket skal sørge for at den gravide til enhver tid vet hvordan hun skal kontakte jordmor i beredskap. Kommunen/helseforetaket skal sørge for at jordmor/lege sammen med kvinnen vurderer om fødsel er i gang og beslutter riktig tidspunkt for å reise til fødested. Kommunen/helseforetaket har ansvar for at jordmor etter gjeldende retningslinjer følger den fødende i ambulanse til fødeavdelingen, der det vurderes at ambulansepersonellets kompetanse ikke er tilstrekkelig. Kommunen/helseforetaket har ansvar for at det er kompetanse til å forløse under transport når det er behov for det. Kommunen skal påse at følgende ekstra kontroller utenom kontortid, utføres av jordmor/lege: - vurdering av premature rier - vurdering av vannavgang - vurdering ved lite liv - vurdering av akutte tilstander - barseltilsyn og eventuelt ammeveiledning 5.2 Følgetjeneste: Følgetjeneste er transport med ambulanse-bil/båt/fly med følge av jordmor eller lege (ref. veileder IS 1877, pkt 5.2). Bruk av følgetjeneste skal avgjøres ut fra en individuell vurdering. Vurderingen gjøres på bakgrunn av reiseavstand, vær og føreforhold, hvor langt fødselen har kommet, aktuelt ambulansepersonells kompetanse m.m Den fødende følges til fødested med kvalifisert følgetjeneste dersom:

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer