Tjenesteavtale nr Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF."

Transkript

1 Tjenesteavtale nr.2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 2. Denne tjenesteavtalen må sees i sammenheng med tjenesteavtale nr. 3 Henvisning til innleggelse i SI, og tjenesteavtale nr. 5 - Ansvar og oppgaver for utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra SI, og godkjente samhandlingsrutiner. Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 7 om individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Helsepersonellovens 10 a om helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Forskrift 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator av Spesialisthelsetjenesteloven 2-5 og 6-3 om henholdsvis individuell plan og veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 om tvangstiltak. IS avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Denne tjenesteavtalen har som formål å sikre samarbeid om pasienter/brukere som har rett til individuell plan, koordinator og samordning av tjenester fra koordinerende enhet. Pasientene skal møte en sammenhengende helsetjeneste og et sammenhengende behandlingsforløp. I denne avtalen er habilitering og rehabilitering sentralt. Dette defineres som tidsavgrensede, planlagte prosesser, hvor flere aktører samarbeider for å gi nødvendig bistand til pasienters og

2 brukeres egen innsats for å nå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet. 4. Ansvar og oppgavefordeling Begge parter er ansvarlig for at det opprettes koordinerende enhet i egen organisasjon med ansvar for koordinering av behandlingskjede for pasienter/brukere med behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Begge parter er forpliktet til å holde hverandre fortløpende oppdatert om kontaktinformasjon. Partene skal gjensidig informere hverandre om etablering av nye tilbud innen habilitering og rehabilitering, om endringer og om reduksjon av tilbud. Partene er ansvarlig for at eget personell som har oppgaver i forbindelse med utskriving og innleggelse av pasienter som omfattes av denne avtalen, er kjent med de gjeldende samhandlingsrutinene for innleggelse, utskriving og individuell plan. Begge parter har et ansvar for å ivareta barn som pårørende. Det gjelder både barn og mindreårige søsken av pasienter. SI skal avklare om akutt innlagte pasienter har barn som trenger ivaretakelse, og varsle kommunen om dette slik at aktuelle instanser og aktører kan bistå der det er behov. Kommunen må ha et kontaktpunkt for slik informasjon. Partene er enige om å videreutvikle praksiskonsulentordningen for å systematisere samhandlingen mellom fastlegene, sykehuset og de kommunale tjenestene Partene skal samarbeide for å redusere bruk av tvang og makt i henhold til lovverk. Partene skal sørge for at den enkelte pasient og bruker kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Med gjennomføring menes planlegging, utøving og evaluering. Dette gjelder også ved utarbeidelse av individuell plan. Partene samarbeider om utvikling av lærings-og mestringstilbud slik at dette også kan tilbys i kommunehelsetjenesten. 4.1 SI ansvar SI skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i SI sitt opptaksområde tilbys og ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i og utenfor institusjon. SI skal benytte praksiskonsulentene i arbeidet med å systematisere samarbeidet med fastlegene. SI skal ivareta veiledningsansvaret vederlagsfritt. Se også tjenesteavtale 6 SI har ansvar for å identifisere behov for Individuell plan (IP), initiere arbeidet og medvirke i kommunens arbeid med IP. SI skal avklare behov for hjelpemidler før utskrivning. SI har ansvar for det som defineres som behandlingshjelpemidler i henhold til Nasjonale retningslinjer for behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell for spesialisthelsetjenesten

3 4.2 Kommunens ansvar Kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Kommunen har ansvar for at det blir utarbeidet individuell plan, og at planarbeidet koordineres. Kommunen må i samarbeid med SI avklare kommunens eventuelle behov for bistand fra ambulerende spesialisthelsetjeneste. Kommunen skal sørge for hjelpemidler etter behov. Kommunen har ansvar for behandlingshjelpemidler til beboere i institusjon der spesialisthelsetjenesten ikke dekker utgiftene. Kommunen skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i kommunen. Tjenester som inngår i kommunenes helse- og omsorgstjenestetilbud, skal integreres i et tverrfaglig re-/habiliteringstilbud. Kommunen vil arbeide for å systematisere samarbeidet mellom fastlegene, de kommunale tjenestene og SI. 5. Elektronisk samhandling Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og SI er innført skal Norsk Helsenett benyttes. 6. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 7. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 8. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

4 Tjenesteavtale nr.4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 4., og danner grunnlag for en lokal tilleggsavtale som skal inngås mellom kommunen/interkommunalt samarbeid og SI. Avtalen regulerer oppgaver som kommunen og SI skal samarbeide om, jf. helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 om kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp, spesialisthelsetjenesteloven 2-1e om sykehuset plikt til å inngå samarbeidsavtaler og pasient- og brukerrettighetslovens 2-1a og b om innbyggernes rett til helsehjelp. Innen 2016 skal kommunen ha etablert et kommunalt tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter/brukere med behov for øyeblikkelig-hjelp. Ved utarbeidelse av kommunenes øyeblikkelig-hjelptilbud henvises det til Helsedirektoratets veiledningsmateriale Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Denne avtalen regulerer samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom kommunene og SI om døgnbasert ø-hjelp fram til 2016, og gir veiledning om hva disse tilbudene skal inneholde. Det er et mål at det nye kommunale øyeblikkelig-hjelp døgntilbudet skal bli like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus, og redusere behovet for innleggelse i SI. Denne samarbeidsavtalen har som formål å legge grunnlaget for lokal, tilleggsavtale som kommunen og SI skal utarbeide. Den skal konkretisere ansvarsforhold mellom kommunen og SI når en pasient har behov for akutt døgnkontinuerlig tilsyn/ behandling. Det er normalt fastlegen, sykehjemslegen eller legevaktslegen som foretar den konkrete vurderingen av hvor pasienten skal få sin behandling. Den lokale, tilleggsavtalen skal danne grunnlaget for at det kommunale døgnopphold for øyeblikkelig hjelp blir et faglig forsvarlig tilbud. Pasientene skal møte en sammenhengende helsetjeneste og et sammenhengende behandlingsforløp.

5 Det er en målsetting at ansvarsdelingen mellom partene skal skje etter LEON prinsippet, det vil si at pasientene får behandling på laveste effektive omsorgsnivå i forhold til behandlingsbehov. 4. Ansvar og oppgavefordeling Partene har ansvar for kommunikasjon til befolkningen om tilbudet. Kommunikasjonen må bidra til å skape trygghet i befolkningen om tilbudet er like godt eller bedre enn innleggelse i sykehuset. Den lokale, tilleggsavtalen skal inneholde en kommunikasjonsplan som sier hvordan innbyggere og ansatte, fastleger og andre samarbeidspartnere skal informeres om det nye tilbudet SI`s ansvar: - har ansvar for forsvarlig dimensjonering av sitt ø-hjelpstilbud og skal ikke bygge ned sitt tilbud knyttet til øyeblikkelig hjelp med bakgrunn i denne avtalen. Kommunens ansvar: - kommunen må innen ha utarbeidet en plan for hvordan døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal løses fram mot kommunen må sørge for at døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp blir koordinert med tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden 5. Utarbeidelse av lokal tilleggsavtale De samarbeidsavtaler som inngås mellom SI og hver enkelt kommune/interkommunale samarbeid for opprettelse av øyeblikkelig hjelpdøgntilbud i kommunal regi må inneholde avklaringer for følgende områder: (Punktene er hentet fra helsedirektoratets veileder om kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Listen er ikke uttømmende) 1. Aktuelle pasientgrupper 2. Støttefunksjoner 3. Utstyrsbehov 4. Lokalisasjon. Beskrivelse av hvordan eksisterende tilbud sees i sammenheng med det nye ø-hjelpstilbudet 5. Ambulansetjeneste/transport til tilbudet.

6 6. Personellbehov/kompetanse. Det skal være sykepleier tilstede 24 timer i døgnet. Det skal være forsvarlige legeressurser tilknyttet tilbudet hele døgnet. 7. Tilskudd og andre finansieringsordninger knyttet til etablering og forvaltning av tilbudet 8. Evaluering/Kvalitetsforbedring. 9. Brukermedvirkning skal sikres 10. Eventuelt andre forhold 6. Elektronisk meldingsutveksling Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen, herunder fastlegen, og helseforetaket er innført, skal Norsk Helsenett benyttes. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes. 7. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 8. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 9. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann/ Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

7 Tjenesteavtale nr.6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 6, og må sees i sammenheng med tjenesteavtale nr. 7. Spesialisthelsetjenestelovens 6-3 om råd, veiledning og opplysninger Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet blir utarbeidet høsten Partenes ansvar for informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring knyttet til samarbeid om enkeltpasienter er regulert i tjenesteavtale 3 og 5 samt i gjeldende samhandlingsrutiner. 3. Formål Denne samarbeidsavtalen skal sikre at det etableres gjensidig forpliktende ordninger for kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling. Dette for å fremme sammenhengende behandlingsforløp og bidra til at pasientene opplever ett sømløst pasientforløp. Viktige mål er: - Styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten for å gi pasienten/brukeren tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. - Bedre samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ved at medarbeiderne får økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse. - Bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike fagprofesjoner. 4. Ansvar og oppgavefordeling 4.1 Partenes felles ansvar

8 - Partene må vurdere behov for ny kompetanse knyttet til samhandlingsreformens intensjon og gjennomføring. - Partene inviterer hverandre til egen internopplæring - Partene samarbeider om kunnskapsoverføring ved bruk av ambulerende tjenester og avtalte hospiteringsordninger - Partene har hver for seg ansvar for å melde behov om nettverk og møteplasser til den andre part, og etablere slike der partene er enige. - Partene har ansvar for i fellesskap å utvikle behandlingsforløp fra hjem til hjem - Hver av partene bærer ansvar for sine kostnader 4.2 SI`s ansvar: - benytter praksiskonsulentene i arbeidet med å systematisere samarbeidet med fastlegene - gi veiledning til kommunehelsetjenesten knyttet til enkeltpasienter og til generell veiledning - sørge for at veiledning til kommunehelsetjenesten blir systematisert 4.3 Kommunens ansvar: - Identifisere, konkretisere og der det er mulig samordne sine behov for generell veiledning fra spesialisthelsetjenesten - Benytte muligheten for veiledning knyttet til enkeltpasienter og generell veiledning 5. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 6. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 7. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

9 Tjenesteavtale nr.7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2.Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 7, og må sees i sammenheng med tjenesteavtale nr. 6 Partenes separate samarbeidsavtaler med relevante opplærings- utdannings- og forskningsinstitusjoner Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. HOD vil utarbeide en strategi som vil konkretisere hva kommunenes medvirkningsansvar for forskning innebærer. 3.Formål Denne samarbeidsavtalen har som formål å utvikle felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanseoppbygging hos helse- og omsorgspersonell, og forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformen. 4. Ansvar og oppgavefordeling Forskning SI og kommunene etablerer samarbeidsfora og forskningsnettverk som identifiserer felles forskningsfelt. Partene tar ansvar for å etablere en årlig forskningskonferanse hvor ny forskning blir formidlet. Utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsliv inviteres inn i arbeidet der det er aktuelt. OSU har ansvar for å initiere og iverksette arbeidet på alle disse punktene. Utdanning, praksis og læretid Spesialisthelsetjenesten og kommunene må hver for seg kartlegge eget behov for kompetanse

10 Partene vil i fellesskap samordne sine bestillinger og ønsker til utdanningsinstitusjonene. Partene vil vurdere mulighetene for å prøve ut kombinasjonsstillinger Partene vil legge til rette for felles etterutdanning, internopplæring og tilbud for lærlinger 5. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 6. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 7. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

11 Tjenesteavtale nr.8 Samarbeid om svangerskaps- fødsels og barselsomsorg 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 8. Samarbeidet reguleres av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Veilederen Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 og St. meld nr 12 ( ) en gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg legges til grunn for avtalen. Nasjonale retningslinjer for barselomsorg er varslet å komme i 2012, og kan få konsekvenser for denne avtalen (eventuelle konsekvenser tas inn i evalueringsarbeidet høsten 2012). Avtalen bygger også på eksisterende avtaler og ordninger lokalt mellom SI og kommunene. Behandlingslinjen spe- og småbarn med foreldre/foresatte med rusproblemer forutsettes brukt der det er aktuelt. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Formålet med denne avtalen er å klargjøre SI og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende svangerskaps- fødsels og barselsomsorg. 4. Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen 4.1 Beredskap og følgetjeneste: Det utarbeides tilleggsavtale for beredskap og følgetjeneste med aktuelle kommuner. Det settes ned en felles nettverksgruppe mellom SI og kommunene for å se på hvordan Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav til fødselsomsorg skal innfris. SI leder arbeidet og anbefalingene skal leveres innen

12 4.2 Svangerskaps-, fødsels og barselomsorg SI`s ansvar: Svangerskap: Følge opp kvinner med risikosvangerskap Fødsel: Gi tilbud om fødeplass og yte forsvarlig fødselshjelp ut fra den enkelte kvinnes svangerskap og eventuell identifisert risiko i forbindelse med fødselen. Informasjon og kommunikasjon: Ved utreise skal SI sørge for at kvinnen får med seg telefonnummer til barselavdelingen og til helsestasjonen de tilhører og kopi av føde og barnejournal Kommunens ansvar: Svangerskap: Gi tilbud til gravide kvinner i henhold til gjeldende retningslinjer. Identifisere kvinner med risiko for komplikasjoner og henvise fødende til riktig fødetilbud. Identifisere risikosvangerskap, herav eksterne forhold som påvirker svangerskapet (psykiatri, rus og vold) og sørge for nødvendige tiltak. Informasjon og kommunikasjon: Kvinner som går til svangerskapskontroll hos fastlege/jordmor får informasjon om aktuell oppfølging fra helsestasjonen og helsesøster etter fødsel. Nye nasjonale retningslinjer for barselomsorg kommer høsten 2012, ansvarsfordeling for dette området avtales før Samarbeidsarenaer Tverrfaglig samarbeid, utveksling av informasjon og samarbeidsarenaer ivaretas gjennom: Perinatalkomiteen: Komiteen har representanter fra både SI og kommunene. På møtene diskuteres alvorlige svangerskaps og fødselskomplikasjoner og man har fokus på hele svangerskapsforløpet. Kommunene lar seg representere etter oppnevning. Det foretas ny oppnevning innen Honnemøte: Perinatalkomiteen arrangerer et årlig møte, kalt Honnemøte. Dette er et fagmøte med ulike temaer innen fødselsomsorgen. Internundervisning og fagdager: Etablerte ordninger for felles internundervisning og fagdager.

13 Hospiteringsordninger: Etablerte ordninger for hospitering for jordmødre ansatt i distriktene. Partene er enige om å evaluere og eventuelt revidere møtearenaene. 6. Elektronisk meldingsutveksling Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett. Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført skal denne benyttes. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes. 7. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 8. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 9. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

14 Tjenesteavtale nr.9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 9. Samarbeidet reguleres av de lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer som regulerer IKTutviklingen, som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Formålet med denne avtalen er å sikre god samhandling mellom SI og kommunene, herunder fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten, ved å klargjøre SI og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende samarbeid om IKT-løsninger og utvikling av IKT-systemer. 4. Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen 4.1 Meldingsutveksling: Partene er enig om at implementering av elektronisk kommunikasjon er av vesentlig betydning for pasientsikkerhet, samhandling og rasjonell bruk av ressurser. a. Partene skal etablere rutiner som sikrer korrekt produksjon, sending og mottak av meldinger til og fra egne systemer. b. Partene skal etablere rutiner som sikrer at avvik blir avdekket og tiltak blir iverksatt. c. Partene tar ansvar for at negativ og manglende applikasjonskvittering sendt fra egne systemer blir fulgt opp d. Partene skal etablere og gjøre kjent kontaktpunkt som kan ta imot henvendelser om feil og avvik i forbindelse med elektronisk samhandling, samt gi nødvendig veiledning. Slik bekjentgjøring skal gjelde både egne ansatte og samarbeidspartnerne e. Partene skal gi nødvendig opplæring i egen organisasjon slik at personalet kjenner rutiner og funksjonalitet i forbindelse med bruk av elektronisk samhandling. f. Partene skal sende meldinger som er godkjent iht KITH s test- og godkjenningsordning. g. Partene skal benytte Norsk Helsenett som transportkanal. h. Partene har som intensjon å ta i bruk nye meldingstyper og versjoner etter hvert som de er godkjent av KITH og tilgjengelig i partenes EPJ- og kommunikasjonssystemer. i. Partene skal følge nasjonale veiledere utviklet for hver meldingstype

15 j. Partene skal varsle endringer og oppgraderinger til hverandre k. Partene skal samarbeide om felles testrutiner. Ved endringer skal et minimum av samhandlingstester utføres. l. Nye partnere i samhandling skal godkjennes via sjekkliste. 4.2 Video/telemedisin Partene skal i samarbeid etablere rutiner for bruk av telemedisinske tjenester og tilrettelegge for bruk av videokommunikasjon der det er hensiktsmessig i pasientforløpet/behandlingen. Arbeidet bygger på de erfaringer som er gjort gjennom allerede etablerte ordninger. 5. Samarbeidsutvalg for IKT-utvikling Det opprettes et eget samarbeidsutvalg for IKT-utvikling. (IKT-SU) Utvalget skal ta initiativ til løsninger som fremmer samhandling og god pasientoppfølging, på kort og lang sikt. Utvalget skal informere, drøfte, varsle og gi gjensidig tilbakemelding på prioriteringer. Utvalget skal også ta initiativ til felles risikovurderinger. Utvalget møtes 4 ganger pr år. IKT-SU skal bestå av: - 4 representanter fra SI. - KS koordinerer kommunenes representasjon med bakgrunn i de interkommunale IKTsamarbeid i Hedmark og Oppland. Utvalget må settes sammen med både klinisk og teknologisk kompetanse. Partene kan delta med tredjeparts samarbeidsparter der det er aktuelt. Første møte avholdes før SI har ansvar for innkalling og utnevner leder av utvalget. Kommunerepresentantene velger nestleder. 6. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 7. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det.

16 8. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

17 Tjenesteavtale nr.10 Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4, første avsnitt nr. 10. Samarbeidet reguleres av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. 3. Formål Formålet med denne avtalen er å tydeliggjøre områder der SI og kommunen har felles ansvar for å fremme helse og forebygge sykdom. Avtalen omfatter samarbeid om følgende: - lærings- og mestringsarenaer - helseovervåkning, herunder analyse av befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer - råd og bistand vedrørende miljø- og grupperettede tiltak, herunder bistand ved miljøhendelser med helsemessige konsekvenser. Samhandling i smittevern og beredskapsarbeid med kommunesektoren er en del av dette. - Kommunehelseprofiler sett opp mot lokal kunnskap. - Dele kunnskap om påvirkningsfaktorer for sykdomsutvikling Definisjon forebygging: Forebygging kan skilles i tre nivåer, ref departementets merknader til lov om folkehelsearbeid 3: a. Primærforebygging innebærer å styrke helsen og hindre at sykdom, skade eller lyte oppstår. b. Sekundærforebygging handler om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre tilbakefall. c. Tertiærforebygging innebærer og hindre forverring og sikre best mulig liv med den helsesvikten som foreligger. Partene må samarbeide for å øke kunnskap om, og iverksette tiltak på levevaneområdet for enkeltpersoner og grupper. Dette gjelder også de som allerede har en diagnose.

18 4. Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen Partene er enige om å samhandle om: Lærings- og mestringsarenaer: Partene plikter å delta i samarbeid om kompetanseutvikling og ved veiledningsbehov. Statistikk: Partene plikter å rapportere data i henhold til nasjonale krav, disse data danner grunnlaget for ulike statistikkbanker. Dersom enkeltkommuner/interkommunale samarbeid ønsker ytterligere datagrunnlag fra SI, gjør SI dette tilgjengelig dersom statistikk finnes. Smittevern: SI plikter å videreføre tilbudet om avtale med enkeltkommuner om bistand ved smittevern. Partene har ansvar for smittevern i egne institusjoner. Beredskap: se tjenesteavtale 11 Gjennomføre årlig samling med fokus på forebygging: Partene er enige om at det skal nedsettes en felles programkomite som har ansvar for å holde oversikt over, og initiere det forebyggende arbeidet. Komiteen får som ansvar å gjennomføre et årlig seminar. Fylkeskommunen og fylkesmennene kan ved behov trekkes inn i planleggingen. OSU tar ansvaret for igangsetting og leder programkomiteens arbeid. 5. Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. 6. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til Tjenesteavtalen kan reforhandles i avtaleperioden dersom begge parter er enige om det. 7. Dato og underskrift Lunner kommune Rådmann Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør

19 1. Parter Tilleggsavtale til tjenesteavtale 8, om beredskap og følgetjeneste Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. 2. Bakgrunn og lovverk Avtalen er inngått med bakgrunn i tjenesteavtale 8 og overordnet samarbeidsavtale pkt 4, nr. 8. Øvrige detaljer om bakgrunn og lovverk, se tjenesteavtale 8. Finansieringsordning for følgetjeneste er varslet endret i løpet av Dette kan få innvirkning på pkt 7 i denne avtale om økonomisk oppgjør. 3.Formål Avtalen skal sikre at det er faglig forsvarlig og helhetlig beredskap og følgetjeneste for gravide i kommunen. Avtalen skal regulere ansvarsfordelingen mellom kommunen og helseforetaket når det gjelder oppgaver og plikter ved beredskap og følgetjeneste for gravide. Avtalen skal bidra til å sikre god, helhetlig og forsvarlig styring av tjenesten. Avtalen skal bidra til å klargjøre i hvilke tilfeller det er aktuelt med følge til fødested Avtalen skal beskrive oppgjørsordning for tjenesten mellom helseforetaket og kommunen 4. Virkeområde Samarbeidet omfatter følgetjeneste og beredskap i sammenheng med følgetjeneste. Følgetjeneste: At den gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet når kvalifisert helsepersonell har vurdert at det er nødvendig Beredskap: Forsvarlig organisering av vaktberedskap for assistanse av kvalifisert helsepersonell i forbindelse med følgetjeneste/fødsel. 5. Organisering, oppgave og funksjonsfordeling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen I prop. 1S ( ) framgår at ansvaret for følgetjenesten overføres de regionale helseforetak fra 1. januar i henhold til oppdragsdokumentet er det klart at det er SI som har det overordnede ansvar for at gravide/fødende for følgetjeneste der det er nødvendig.

20 St.meld. nr 12 ( ), legger til grunn en rett til følgetjeneste med veiledende grense på halvannen times reisevei til fødested. 5.1 Beredskap: SI skal sammen med kommunen sørge for at det er helkontinuerlig beredskap/følgetjeneste. Kommunen/helseforetaket skal sørge for at den gravide til enhver tid vet hvordan hun skal kontakte jordmor i beredskap. Kommunen/helseforetaket skal sørge for at jordmor/lege sammen med kvinnen vurderer om fødsel er i gang og beslutter riktig tidspunkt for å reise til fødested. Kommunen/helseforetaket har ansvar for at jordmor etter gjeldende retningslinjer følger den fødende i ambulanse til fødeavdelingen, der det vurderes at ambulansepersonellets kompetanse ikke er tilstrekkelig. Kommunen/helseforetaket har ansvar for at det er kompetanse til å forløse under transport når det er behov for det. Kommunen skal påse at følgende ekstra kontroller utenom kontortid, utføres av jordmor/lege: - vurdering av premature rier - vurdering av vannavgang - vurdering ved lite liv - vurdering av akutte tilstander - barseltilsyn og eventuelt ammeveiledning 5.2 Følgetjeneste: Følgetjeneste er transport med ambulanse-bil/båt/fly med følge av jordmor eller lege (ref. veileder IS 1877, pkt 5.2). Bruk av følgetjeneste skal avgjøres ut fra en individuell vurdering. Vurderingen gjøres på bakgrunn av reiseavstand, vær og føreforhold, hvor langt fødselen har kommet, aktuelt ambulansepersonells kompetanse m.m Den fødende følges til fødested med kvalifisert følgetjeneste dersom:

2010/558 ELSO. Sykehuset Innlandet UTKAST TIL 7 NYE TJENESTEAVTALER - SAMHANDLINGSREFORMEN. 1.om kommune Postboks 53 2688 LOM

2010/558 ELSO. Sykehuset Innlandet UTKAST TIL 7 NYE TJENESTEAVTALER - SAMHANDLINGSREFORMEN. 1.om kommune Postboks 53 2688 LOM - 2010/558 ELSO Sykehuset Innlandet HF 1.om kommune Postboks 53 2688 LOM Deres ref.: Vår ref.: 2012/00195-107/305/ Dato: 26.06.2012 Svendby UTKAST TIL 7 NYE TJENESTEAVTALER - SAMHANDLINGSREFORMEN Sykehuset

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide 1 Avtalens parterer Avtalens parter er Vestre Viken helseforetak (helseforetaket) og NN kommune (kommunen).

Detaljer

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Bykle kommune 1 Avtalens parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Samarbeidsavtale om Beredskap og følgetjeneste for gravide. mellom xx kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale om Beredskap og følgetjeneste for gravide. mellom xx kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale om Beredskap og følgetjeneste for gravide mellom xx kommune og Vestre Viken HF Innhold 1 Avtalens parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formålet med avtalen... 3 4 Virkeområde... 4 5 Organisering,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale 4.3.9 Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og Nissedal

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Innholdsfortegnelse 1. Parter...2 2. Bakgrunn...2 3. Formål...2 4. Virkeområde...2 5.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre.

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre mellom

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA UN VERSITEHlABUOHCCEV ESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 1 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN

Detaljer

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Logo xx kommune Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Samarbeid om IKT - løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon) Revidert juli 2015 Versjon Dato

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo XX kommune mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjeldende fra 01.07.2012, (evaluert 2016) Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016 3 7 Oppdatert mht nasjonal,

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF Revidert 20.01.2015. Fl N N MARKSSYKEHUSET FINNMARKKU BUOHCCIVIESSU TANA KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Tana kommune og Finnmarkssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1 mellom XX kommune og XX HF om Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon 1 Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid om jordmortjenester

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr 8 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF.

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale nr 8 mellom Ujårgga gielda/nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. P-arter - - --- - --- - - -- Denne avtalen er inngått mellom Unjargga gielda/nesseby kommune

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 4 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 15.Vedlegg...6 1 1. Parter 1.1. Tjenesteavtale

Detaljer

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Avtaler mellom kommuner og helseforetak Helsefakultetets utdanningskonferanse 17. april 2012 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Samhandlingsreformen Lagt fram for Stortinget

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Tienesteavtale 2. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF

Tienesteavtale 2. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF ljenesteavtale - Retningslinjer for samarbeid i tilknyning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF

Detaljer

Tjenesteavtale nr 6. mellom. Berg kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 6. mellom. Berg kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DA\h» NORGGA UN:VERSITEHTABUOHCCEVIESSU # BERG KOMMUNE Tjenesteavtale nr 6 mellom Berg kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring

Detaljer

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden,

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse-

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Tjøme kommune Sykehuset i Vestfold SØR-OST Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer