Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no"

Transkript

1 For access to or copy of document, please contact: This document can be updated by: Erik.Haugane - Approved for Use Issued by Anita Utseth Anton Tronstad Stein Fines Tom Bugge Sjur Børve Erik Haugane Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted No. of Sheets: 28 Doc. Type Code Area Code Document Number: Revision Code Status Code Project No. Originator Code Discipline Code Sequence No. Contract No. System Code S4 PERT- Q INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 PERTRA AS... 4

2 PAGE : 2 of PERTRAS SELSKAPSPOLITIKK PERTRAS ANSVAR SOM OPERATØR PERTRAS ANSVAR SOM RETTIGHETSHAVER OM STYRINGSSYSTEMET LEDELSESSYSTEMET GENERELT DOKUMENTASJON AV LEDELSESSYSTEMET Ledelsessystemets dokumenter Styring og kontroll av styrende dokumenter Styring og kontroll av andre dokument Registrering av interne dokumenter Arkiv LEDELSESANSVARET DAGLIG LEDELSE FORPLIKTELSER PLANLEGGING Generelt Styring av aktiva Risikostyring Miljøstyring Styring av helse og sikkerhet Vedlikeholdsstyring Beredskap ANSVAR, MYNDIGHET OG KOMMUNIKASJON Selskapets organisasjon Selskapets styre Selskapets ledelse LEDELSENS INTERNE EVALUERING RESSURSSTYRING BEMANNING, KOMPETANSE OG TRENING INFORMASJON OG KOMMUNIKASJONSSYSTEM LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE Valg og styring av leverandører ETABLERING AV PROSJEKT INNKJØP AV VARER OG TJENESTER BUDSJETTERING, REGNSKAP OG RAPPORTERING Budsjett Regnskap og rapportering Økonomiske fullmakter MÅLING, OPPFØLGING OG FORBEDRING TILSYN Interne revisjoner og verifikasjoner Eksterne tilsyn og verifikasjoner Måleindikatorer AVVIKSBEHANDLING OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER SENTRALE DOKUMENT LOVER OG FORSKRIFTER Lover... 23

3 PAGE : 3 of Forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet Forskrifter om ressursforvaltning Standarder for ledelsesstyring Pertra-prosedyrer BEGREP OG DEFINISJONER... 25

4 PAGE : 4 of 27 Innledning 1.1 PERTRA AS Pertra AS ble etablert i 2005 som et uavhengig oljeselskap. 1.2 PERTRAS SELSKAPSPOLITIKK Formålet med selskapet er å drive petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel gjennom: Primært egen leting etter petroleumsressurser Sekundært kjøpe interesser i påviste funn forutsatt at disse har et vesentlig letepotensial. Pertra har som mål å være den beste operatøren for små og middels store felt, både med hensyn til økonomi og helse, miljø og sikkerhet. Det er en målsetting at selskapet gjennom sin aktivitet ikke skal ha skade på personell og miljø. Pertra skal oppnå disse målene gjennom å: Aktivt delta i konsesjonsrunder for å få nye leteareal Aktivt søke deltakelse i lisenser med et undervurdert potensial Bruke leverandørindustriens kompetanse og bidra til å utvikle denne. Dette vil igjen bidra til synergieffekter for resten av industrien Et dedikert og kompetent oppfølgingsteam med stor tilgjengelighet og engasjement og omfattende tilsynsvirksomhet for ivaretakelse av påse-plikten Unngå teknisk, politisk eller miljømessig vanskelige områder Være åpen og involvere myndigheter og resten av samfunnet i aktiviteten Integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alle selskapets aktiviteter. HMS-hensyn skal likestilles med andre forretningsforhold. 1.3 PERTRAS ANSVAR SOM OPERATØR Selskapets aktivitet skal være i overensstemmelse med det til en hver tid gjeldende lovverk for petroleumsaktiviteten. I dette styringsdokumentet er begrepet Pertra skal påse brukt for å beskrive operatørens plikt til å følge opp, rettlede og korrigere at utførende part utfører sine oppgaver i henhold til Pertras krav, lover og annet regelverk.

5 PAGE : 5 of 27 Pertra skal som operatør, på vegne av rettighetshaverne i lisensen, sørge for å ha en høy teknisk standard på innretninger og utstyr som brukes. Pertra skal opptre forsvarlig og sikkert uavhengig av oppgave og fase. Som operatør skal Pertra påse at enhver som utfører arbeid for Pertra overholder regelverkets krav inkludert Pertras egne krav, enten denne utfører arbeidet personlig, gjennom sine ansatte, kontraktører eller underkontraktører. Dette innebærer en forpliktelse i å etablere et overordnet styringssystem og gjennom verifikasjoner og revisjoner påse at aktiviteten utføres i henhold til gjeldende krav og lovverk. Pertras driftsfilosofi er å satse på innleie av infrastruktur i stedet for å gjennomføre store utbyggingsprosjekter i egen regi. Nødvendig prosjektpersonell vil bli innleid/ansatt. Alle tekniske tjenester som boring, brønnaktiviteter, produksjon og vedlikehold etc. vil bli utført av én eller flere kontraktører. Antall kontraktører skal holdes på et minimum og det legges vekt på etablere langsiktige avtaler med den enkelte leverandør. I utførelsen av tekniske tjenester vil Pertra følge opp kontraktørene ved å etablere tilfredsstillende systemer for registrering, oppfølging og korrigerende tiltak. Hvis det skulle bli behov for større utbyggingsoppgaver på lisenser hvor Pertra er operatør, vil Pertra vurdere å overføre operatøransvaret under utbygging til andre aktører med en organisasjon tilpasset slike oppgaver. 1.4 PERTRAS ANSVAR SOM RETTIGHETSHAVER Som rettighetshaver skal Pertra bidra til og legge til rette for at petroleumsaktivitet utøves forsvarlig. Med dette forstås at Pertra skal være en aktiv bidragsyter til, og pådriver for, at petroleumsressurser påvises, evalueres, utvikles og produseres, med maksimal verdiskapning for storsamfunnet, partnere og Pertra som selskap, uten skade på personell og miljø. I dette ligger at Pertra vil være en pådriver for et høyt tempo i sitt arbeid med leting, evaluering og kommersialisering av petroleumsressurser, uten at dette skal gå ut over hensyn til personell og miljø. Pertra vil også være en pådriver for at tildelte arealer hvor det ikke er planlagt noen aktivitet leveres tilbake til myndighetene snarest mulig, slik at andre aktører som ser andre muligheter kan få mulighet for å få tilgang til slike arealer. 1.5 OM STYRINGSSYSTEMET Denne prosedyren er en overordnet beskrivelse av Pertras styringssystem. Prosedyrene og de prinsippene og krav som beskrives i denne gjelder for alle Pertras aktiviteter, inkludert styring av selskapet, HMS, kvalitet og finansielle forhold. Prosedyren er bygd opp etter Kvalitetsledelse ISO 9001:2000.

6 PAGE : 6 of 27 2 Ledelsessystemet 2.1 GENERELT Ledelsessystemet er etablert for å være et verktøy i planlegging og gjennomføring av selskapets aktiviteter. Ledelsessystemet skal beskrive hovedlinjene og sammenhengen mellom de ulike aktivitetene i selskapet. Systemet skal danne grunnlaget for en god styring av aktivitetene og bidra til kontinuerlig forbedring i tråd med lovverket og krav i anerkjente standarder. Nærmere beskrivelse av oppbygging av ledelsessystemer finnes i standardene ISO 9001:2000 og 9004: DOKUMENTASJON AV LEDELSESSYSTEMET Denne prosedyren er det øverste styrende dokumentet og har relevans for hele organisasjonen, for underliggende dokumenter, prosedyrer og instrukser Ledelsessystemets dokumenter Figur 1 viser oppbygging av Pertras dokumenter. Underliggende dokument kan grupperes i åtte grupper. Disse er listet nedenfor. 1. Felles styrende dokumentasjon Inneholder generelle administrative prosedyrer knyttet til oppfølging av tekniske tjenester, administrative forhold og kvalitetsoppfølging. 2. HMS-prosedyrer Omfatter blant annet HMS-program, tilsynsplan, og spesifikke styringsprosedyrer innen ulike områder for HMS. 3. Beredskapsprosedyrer Beskriver beredskapssituasjoner og håndtering og ansvar i en beredskapssituasjon. 4. Administrative prosedyrer Beskriver administrative rutiner knyttet til kontorfunksjonen, personalhåndbok og andre forhold knyttet til kontorarbeid. 5. Prosedyrer for prosjektstyring Inneholder generelle prosjektprosedyrer inkludert retningslinjer for anbud og kontraktinngåelse. 6. Prosedyre for lisensoppfølging Omfatter administrasjon av lisensen, kommunikasjon og samarbeid med myndigheter og andre rettighetshavere.

7 PAGE : 7 of Prosedyrer for boring og brønn Her inneholder prosedyrene en beskrivelse av planlegging av boring og brønnoperasjoner, gjennomføring av boreoperasjoner og forhold knyttet til testing av brønner. 8. Operasjonsprosedyre Beskriver oppfølging av operasjonelle forhold Styring og kontroll av styrende dokumenter HMS-direktøren er ansvarlig for etablering, oppdatering og revisjon av denne prosedyren. Selskapets administrerende direktør skal godkjenne prosedyren og endringer i prosedyren før den settes i verk. Siste oppdaterte og godkjente prosedyre skal være tilgjengelig i elektronisk form via Internett. Enhver plikter innenfor sitt fagområde å holde seg oppdatert på gjeldende lover, forskrifter og standarder. Pertras ledelse skal årlig gjennomgå prosedyren for å holde den oppdatert og relevant. Uavhengig av den årlige revisjonen plikter alle som blir kjent med endringer og behov for oppdatering og forbedringer av ledelsessystemet å melde fra til HMS-direktør, slik at nødvendig oppdatering av styrende dokumenter blir gjort. Endringer i prosedyren skal gjøres kjent for relevant personell Styring og kontroll av andre dokument Det er viktig at dokument blir korrekt kontrollert, utgitt, distribuert, gjennomgått, kodet og lagret slik at dokumentene er tilgjengelige og at dokumentene blir brukt i selskapets aktiviteter. Alle prosedyrer er tilgjengelig elektronisk via Internett. Bare medlemmer av Pertras ledelse kan godkjenne endringer og revisjoner i selskapets prosedyrer. Dette gjøres gjennom elektronisk signatur. Dokument knyttet til lisensadministrasjon vil bli distribuert via LicenseWeb. Tilsvarende vil kommunikasjon med myndighetene bli distribuert ved hjelp av AuthorityWeb. Følgende dokument skal behandles gjennom dokumentkontroll: Prosedyre for overordnet styringssystem Andre Pertra prosedyrer og instrukser Lisensledelse Myndighetskommunikasjon

8 PAGE : 8 of 27 Kommunikasjon med rettighetshaverne Lisensadministrasjon Registrering av interne dokumenter Å ha en systematisk registrering av interne dokumenter og beslutninger er nødvendig for å kunne følge opp og etterprøve beslutninger og aktiviteter. En nærmere beskrivelse ligger i dokumentet PERT-A-0005 Document Design and Filing Procedure Arkiv Pertra skal ha et arkiv som gir sikker og søkbar lagring av både papir og elektroniske data. En nærmere beskrivelse ligger i dokumentet PERT-A-0005 Document Design and Filing Procedure.

9 PAGE : 9 of 27 3 Ledelsesansvaret 3.1 DAGLIG LEDELSE Selskapets administrerende direktør leder den daglige driften av selskapet. Ved behov kan administrerende direktør delegere fullmakter. Dette gjøres gjennom e-post til relevant personell. 3.2 FORPLIKTELSER Selskapets ledelse forplikter seg til å utvikle og ta i bruk bedriftens ledelsessystem og å bidra til kontinuerlig forbedring av styringssystemene. Dette skjer gjennom å: Etablere en felles politikk og sette mål for aktivitetene, ikke bare for det forretningsmessige, men også for helse, miljø og sikkerhet. Gjøre organisasjonen kjent med selskapets forpliktelser, politikk og mål. Være åpen om selskapets arbeid og resultater ovenfor våre interessenter. Jevnlig gjennomgang av selskapets styrende dokumentasjon og styringssystemer. Sørge for at tilstrekkelige ressurser settes av for å nå målene. For Pertra er det sentralt at oppgavene løses på en tilfredsstillende måte, slik at selskapet har tillit hos myndigheter, våre aksjonærer, lisenspartnere, kontraktører, samarbeidspartnere, våre konkurrenter og samfunnet for øvrig. 3.3 PLANLEGGING Generelt Selskapets planleggingsprosess skal inneholde følgende hovedaktiviteter: Jevnlig gjennomgang og vurdering av tilstanden, både i forhold til det forretningsmessige og helse, miljø og sikkerhet Prioritering av områder for forbedring Definere strategier, mål, krav til prestasjoner og parametere for måling av resultater. Utvikle planer, program og prosesser for å møte målene Definere ressurser, dokumentasjon og nødvendig kunnskap og kompetanse. Definere ansvar og myndighet for å gjennomføre forbedringsprosessen.

10 PAGE : 10 of Styring av aktiva Selskapets aktiva i denne sammenheng er definert som selskapets samlede portefølje av andeler i lisenser, petroleumsressurser, innretninger, utstyr, etc. Aktivavurdering er en vurdering av verdien til eksisterende aktiva, forretningsmuligheter og interesser i aktiva som følge av: Petroleumsreserver, geologisk potensial, letepotensial, utbyggings- og produksjonskostnader, kommersielle og juridiske aspekter, finansiell risiko og risiko knyttet til HMS og kvalitet Selskapsstrategier, økonomiske premisser og andre utvalgskriterier Konkurrentenes strategier, regelverket, politiske føringer og økonomiske og andre rammebetingelser. Resultatet av prosess omkring aktiva skal godkjennes av Pertras ledelse og resultatet skal være: Strategier, mål og planer for utvikling av eksisterende aktiva, inkludert investeringsbudsjett og operasjonelle budsjett Strategier og mål for nye ervervelser, nye forretningspartnere og nye forretningskonsept Utsalg av aktiva Kjøp av aktiva Risikostyring Gjennom Pertras risikostyring skal selskapet nå sine mål om ingen skade på mennesker, miljø eller økonomiske verdier. I alle aktiviteter skal risikoen identifiseres og nødvendige tekniske, operasjonelle eller organisatoriske tiltak bli satt i verk for å nå selskapets mål om null skade. Samtidig skal selskapets aktivitet være i overensstemmelse med gjeldende lover og regelverk for petroleumsaktiviteten. Risikostyring er en kontinuerlig prosess og skal være en integrert del av all aktivitet i selskapet. Pertra forplikter seg til å kontinuerlig arbeide for å redusere risikoen for skade til et nivå som er så lavt som praktisk mulig (ALARP-prinsippet, As Low as Reasonably Practicable). Det vises til Pertras prosedyre PERT-S-001 Risk Acceptance Criteria. Pertra skal påse at: Kvantitative og kvalitative risikoanalyser for innretninger som selskapet tar i bruk skal være tilgjengelig i oppdatert versjon

11 PAGE : 11 of 27 Hensikten med hver analyse og tilstanden, forutsetningene og begrensningene for analysene er meddelt og forstått av brukerne Nødvendige tekniske, menneskelige og administrative tiltak er satt i verk for å kontrollere identifiserte farer under operasjoner Forutsetninger og begrensinger i analysene er beskrevet i veiledninger og prosedyrer for operasjonelle aktiviteter Ved endringer i forutsetninger, tilstanden eller begrensinger skal risikoanalyser gjennomgås og vurderes på nytt, hver for seg og ut fra det samlet resultatet Innretningene som brukes skal ha indikatorer for å overvåke endringer og trender med tanke på risiko for større ulykker (definerte fare og ulykkessituasjoner) Det er etablert system for overvåking av tilstand og ytelser til systemer og utstyr som er kritisk for opprettholde sikker operasjon og regularitet Det er etablert strategier for design, bruk og vedlikehold av tekniske barrierer. Det er definert ytelseskrav for tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold, som sikrer at hver barriere fungerer Miljøstyring All boring og produksjonsaktivitet skal bli fulgt opp slik at aktiviteten ikke gir skade på miljøet. Utslipp skal holdes på et så lavt nivå som praktisk mulig og være innenfor utslippstillatelsen for den aktuelle operasjon eller feltet. Pertra har en ambisjon om å tenke nytt ved ta i bruk eksisterende teknologi på ny måte og legge til rette for at leverandørindustrien prøver ut ny miljøvennlig teknologi. Selskapet skal også: Ha god kompetanse om miljøutfordringer, miljøteknologi og miljøpolitikk i selskapet. Bruke anerkjente fagmiljø og stille krav til leverandørenes kompetanse og styringssystem. Før aktivitet som medfører risiko for miljøet starter opp, foreta konsekvensutredninger og identifisere avbøtende tiltak. Identifisere tiltak for å redusere utslipp til miljø som skal inngå selskapets HMSprogram. Identifisere miljørisiko og miljøkonsekvenser som en viktig basis for selskapets beredskap mot ulykker.

12 PAGE : 12 of Styring av helse og sikkerhet Pertra skal være en god arbeidsgiver og oppdragsgiver. I all aktivitet både på land og til havs skal forhold knyttet til helse og sikkerhet tas alvorlig og følges opp. I arbeidet med oppfølging av helse og arbeidsmiljø skal både ansatte, operasjonelt personell, dedikert sikkerhets- og helsepersonell, tillitsvalgte og eksterne spesialister brukes. Pertra skal forsikre seg om at: Alle viktige helse- og arbeidsmiljøaspekter blir identifisert, vurdert og fulgt opp. Det etableres planer og program for forbedring av forholdene innen helse, sikkerhet og miljø Vedlikeholdsstyring Påliteligheten, tilgjengeligheten og sikkerheten til de innretninger, systemer og utstyr som brukes er viktig for å nå selskapets målsettinger. Pertra skal påse at: All teknisk dokumentasjon er tilgjengelig i oppdatert versjon. De mest kritiske systemene og utstyr er identifisert med hensyn til konsekvenser for HMS og økonomi. Utstyr og innretninger er vedlikeholdt og inspeksjoner og revisjoner er utført og utbedringer foretatt i henhold til etablerte planer og program. Effektiviteten i vedlikeholdssystemet er jevnlig og systematisk vurdert basert på ytelsesdata og teknisk tilstand for systemer og utstyr og at vurderingene er bruk for kontinuerlig å forbedre vedlikeholdsprogrammene Beredskap Pertra har etablert en beredskapsplan som beskriver: Pertras beredskapsorganisasjon Roller og ansvar Kommunikasjon og rapportering Overvåking og styring Delegasjon av myndighet Krav til nødvendig trening og kompetanse. Det skal i tilknytting til boreoperasjoner etableres en plan for verifisering og trening av beredskapsorganisasjonen. Resultatet av trening og øvelser skal dokumenteres og forbedringspunkter identifiseres og følges opp.

13 PAGE : 13 of 27 Pertra er medlem av Norske Operatørers Forening for Oljevern (NOFO). NOFO vil samarbeide nært med vår beredskapsorganisasjon. Før oppstart av aktiviteter skal Pertra påse at: Beredskapsanalyser er utført. Fare- og ulykkessituasjoner er identifisert. Beredskapsplaner er hensiktsmessig oppbygd og forstått av beredskapsorganisasjonen. Forbedringspunkter er fulgt opp. Deltakerne i beredskapsorganisasjonen har relevant kompetanse, trening og erfaring. Det foreligger oppdaterte beredskapsanalyser, miljørisikoanalyser og beredskapsplaner før boreaktivitet. Det er etablert en beredskapsplan for oljevern tilpasset miljørisikoen i området selskapet opererer. 3.4 ANSVAR, MYNDIGHET OG KOMMUNIKASJON Selskapets organisasjon Hensikten med dette kapittelet er å klargjøre ansvar og myndighet i selskapet. Nedenfor følger en kort beskrivelse av roller og ansvar for nøkkelpersonell i Pertra Selskapets styre Styret har det overordnede ansvaret for selskapets virksomhet i henhold til lover og regler for norske aksjeselskap. Styret skal også arbeide innenfor de rammer som er gitt i aksjonæravtalen mellom Petro Midt-Norge AS og Pertra Management AS Selskapets ledelse Selskapets ledelse har ansvaret for å utvikle selskapet i tråd med styrets vedtatte mål og strategi. Ledelsen har et kollektivt ansvar for å drive selskapet forsvarlig innenfor de rammer og ressurser som er gitt. Følgende stillinger inngår i selskapets ledelse: Administrerende direktør Administrerende direktør rapporterer til selskapets styre og er den som forestår kommunikasjonen med styrets leder.

14 PAGE : 14 of 27 Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all aktivitet i selskapet, inkludert ansvaret for HMS. Det vises til egen instruks for Administrerende direktør HMS-direktør HMS-direktør rapporterer til Administrerende direktør. HMS-direktør har ansvaret for å vedlikeholde og utvikle selskapets styringssystemer, for at systemene brukes og at nødvendige tiltak bli satt i verk når det er identifisert avvik. HMS-direktør har også ansvaret for å etablere mål, programmer og system for HMS-området og følge opp dette internt og ovenfor våre leverandører i samarbeid med linjelederne. Administrative oppgaver knyttet til kontorfunksjon og personell ligger også under HMSdirektøren Økonomidirektør Økonomidirektøren rapporterer til Administrerende direktør. Økonomidirektøren har ansvaret for selskapets finansiering, finansielle styring, utarbeidelse av budsjett og økonomirapportering for selskapet og for de lisenser selskapet opererer på vegne av partnere. Økonomidirektøren er ansvarlig for investeringsanalyser med basis i kostnadsestimat fra den øvrige ledelse Teknologidirektør Teknologidirektør rapporterer til Administrerende direktør. Teknologidirektør er ansvarlig for at selskapet holdes oppdatert m.h.t. teknologi for utbygging og produksjon av petroleumsressurser. Teknologidirektør er ansvarlig for at det vurderes og etableres forslag til utbyggingsløsning som del av selskapets arbeid i forbindelse med søknad på nye konsesjoner. Der Pertra er operatør, vil Teknologidirektør være ansvarlig for planlegging, organisering og gjennomføring av feltutbyggingsprosjekt, samt for driften av feltene. Teknologidirektør har ansvar for etablering og drift av selskapets IT-systemer, samt overordnet ansvarlig for kontrakts- og innkjøpsaktiviteter Letesjef Letesjef rapporterer til Administrerende direktør og har det overordnede ansvaret for selskapets G&G-arbeid. Letesjefen skal sikre at Pertra er i posisjon til å anskaffe og få tildelt lisenser på norsk kontinentalsokkel så vel som i utlandet.

15 PAGE : 15 of Direktør boring og brønn Direktør boring og brønn rapporterer til Administrerende direktør. Direktør boring og brønn har det overordnede ansvaret for planlegging, organisering og utførelsen av bore- og brønnaktiviteter. Boreaktivitet vil bli organisert som et eget prosjekt, og Direktør for boring og brønn er ansvarlig for at det blir satt av tilstrekkelige personellressurser, styringsverktøy og dokumentasjon for slike prosjekt. Han er også ansvarlig for at det under boring og brønnintervensjoner blir gitt tilstrekkelig støtte for håndtering av en nødssituasjon. 3.5 LEDELSENS INTERNE EVALUERING Administrerende direktør er ansvarlig for å gjennomføre en årlig evaluering av arbeidet i selskapet. Dette skal skje før oppstart av budsjettarbeidet. HMS-direktør skal legge til rette for gjennomgangen, og alle i ledelsen skal delta i evalueringen. Alle deltakerne er forpliktet til å gå igjennom siste års erfaringer, tilsynsrapporter og identifiserte avvik, og bruke disse erfaringene for å identifisere områder som skal gås nærmere igjennom. Gjennomgang av denne prosedyren skal være en del av evalueringen. Administrerende direktør leder møtene. Det skal lages en rapport som oppsummerer møtet, beskriver resultater fra siste gjennomgang og vedtatte oppfølgingsområder. Administrerende direktør signerer denne rapporten.

16 PAGE : 16 of 27 4 Ressursstyring I alle aktiviteter skal nødvendig informasjon og ressurser være definert og gjort tilgjengelig for å gjennomføre selskapets strategier og oppnå fastsatte mål. Ressurser kan være mennesker, infrastruktur, arbeidsmiljø, informasjon, leverandører og partnere, naturressurser og finansielle ressurser. 4.1 BEMANNING, KOMPETANSE OG TRENING Den som ansetter en person i en stilling, er ansvarlig for at den ansatte har de nødvendige kvalifikasjoner. Kvalifikasjonskravene knyttet til den aktuelle stilling skal sammenlignes med personens utdannelse, erfaring og annen praksis. Pertra skal påse at: Det er definert minimumskrav til bemanning og kompetanse for HMS-kritiske funksjoner og aktiviteter. Bemanningen er tilstrekkelig for å takle arbeidsbelastning i perioder med stor belastning, i farlige situasjoner og ulykker, fravær av nøkkelpersonell og fravær for å utføre tillitsoppgaver som verneombud. Dersom kvalifikasjonskravene ikke kan møtes, skal nødvendige tiltak tas i bruk. Dette kan være tiltak som kurs, endring av jobbens innhold og veiledning. Definerte kompetansebehov skal inngå i den enkeltes plan for utvikling av kompetanse. Personlige opplysninger til hver enkelt ansatt knyttet til utdanning, erfaring og annen trening skal være registrert og holdt oppdatert. Ved eventuell arbeidskonflikt skal linjeleder sørge for at tilstrekkelige tiltak blir satt inn for å opprettholde et nødvendig sikkerhetsnivå. Før oppstart av enhver boreoperasjon skal Direktør boring og brønn forsikre seg om at nødvendige tiltak er satt i verk for å møte dette kravet. 4.2 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJONSSYSTEM Pertra skal i den grad det lar seg praktisk gjøre bruke digitale media for å formidle opplysninger om selskapet og selskapets virksomhet. Dette gjelder også informasjon til myndigheter, ansatte og leverandører. Alle dokumenter og informasjon som er nødvendig for å forsikre og dokumentere at aktivitetene er planlagt og utført i henhold til planer, programmer, styrende dokumenter og regelverk skal gjøres tilgjengelig for myndighetene. Pertra skal ha en utstrakt bruk av e-drift gjennom å:

17 PAGE : 17 of 27 Ta i bruk teknologi og oppfølgingssystemer for boring, brønnoperasjoner, og produksjonsoperasjoner slik at relevant data overføres til fagpersonell og beslutningstakere på en effektiv måte Utstrakt bruk av telefonmøter mellom land og hav og mellom ulike kontorsteder på land Ha all styrende og operativ dokumentasjon tilgjengelig via internett. 4.3 LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE Pertra skal velge kompetente og erfarne leverandører, konsulenter og andre samarbeidspartnere som opererer i tråd med norsk regelverk og i henhold til Pertras krav. Det er viktig for Pertra å etablere langsiktig samarbeid basert på kompetanse, gjensidig respekt og tillit. Pertra skal også søke å finne kontraktsformer som motiverer til gode HMS-resultater og optimal produksjon. En ansvarlig leverandør vil kunne bidra til positive resultat for hele industrien. Pertra har et ansvar for at alle leverandører som arbeider for Pertra er kjent med lover, forskrifter, sentrale standarder og Pertras krav og forventninger. For å følge opp hvordan leverandørene møter kravene vil Pertra utøve sin påse-plikt gjennom dialog, inspeksjoner, verifikasjoner og tilsyn. For å utøve påse-plikten vil Pertra også benytte 3. part. Pertra har også ansvar for å verifisere at våre leverandører har etablerte system og praksis for å følge opp deres underleverandører, slik at Pertras krav, lover og regelverk følges opp Valg og styring av leverandører Følgende element skal inngå i Pertras ledelse av leverandører: Risikovurdering av prosjektet Vurdering av kommersiell risiko og HMS-risiko knyttet til arbeidet og stedet hvor arbeidet skal foregå. Resultatet av vurderingen vil bestemme hvilke krav som settes til leverandøren og Pertras styring av denne. Prekvalifisering I forkant av anbudsrunder skal det foretas en vurdering av aktuelle leverandører for å prekvalifisere de leverandørene som har styringssystem, erfaring og resultater som tilfredsstiller Pertras krav. I denne prekvalifiseringen skal Achilles brukes. Anbudsinvitasjon Dersom arbeidets omfang er betydelig, og det er klart at flere selskap er kvalifisert for oppdraget, skal Pertra som en hovedregel legge arbeidet ut på anbud. Invitasjonen skal inneholde krav om informasjon knyttet til administrasjon, nødvendige HMS-krav og kommersielle forhold.

18 PAGE : 18 of 27 Planlegging og forberedelser Det skal foreligge informasjon om organisering og metoder for arbeidet, fordeling av ansvar og avtaler knyttet til systemer formalisert gjennom: Kontraktfestede basiskrav, mer detaljerte krav og tidsplaner. Dokumenterte prosedyrer for arbeidsmetoder og gjennomføring. Brodokumenter som beskriver ansvarsforhold mellom Pertra og leverandøren. Utførelse og oppfølging av kontrakten Dette skal skje gjennom samarbeid, koordinering, overvåking og inspeksjon av leverandøren og tilsyn og revisjoner mot leverandøren under arbeidet. Avslutning av kontrakten Ved avslutning av kontrakten skal leverandørens HMS-, tekniske og kommersielle resultater vurderes og dokumenteres. 4.4 ETABLERING AV PROSJEKT Med et prosjekt forståes en tidsbegrenset samling av aktiviteter med et klart definert overordnet mål. I Pertra vil aktivitetene organiseres som et prosjekt når behov for styring og oppfølging av aktivitetene blir på et slikt nivå at det ikke er hensiktsmessig å utføre aktiviteten i linjeorganisasjonen. For styring og oppfølging av et prosjekt skal det som minimum etableres: En prosjektleder med overordnet ansvar for prosjektet En prosjektorganisasjon med klart definerte oppgaver for hvert prosjektmedlem En ressursoversikt, hvor eventuelt behov for nyansettelser eller innleie av eksterne ressurser identifiseres Tidsplan og oppfølgingsrutiner Budsjett og oppfølgingsrutiner HMS-program med definert mål og måleparametere Tilsynsplan. 4.5 INNKJØP AV VARER OG TJENESTER Pertra skal primært søke å løse oppgavene ved hjelp av interne ressurser. Dersom det ikke er ønskelig eller mulig, skal den fagansvarlige bestille slik assistanse innenfor de budsjettrammer og fullmakter vedkommende har, jf Pertras administrative prosedyrer. Utover disse rammer tas beslutningene av Ledelsen.

19 PAGE : 19 of 27 Som rettighetshaver og operatør er Pertra underlagt EUs direktiv for offentlig innkjøp. Dette vil si at det for kontrakter og innkjøpsordre over en viss størrelse skal legges til rette for fri konkurranse blant leverandører som er kvalifisert for den type oppdrag. Prekvalifisering av leverandører skal skje ved bruk av Achilles-databasens kvalifiseringssystem. Anbudsrunde vil så bli utført blant et utvalg av aktuelle leverandører, som er valgt ut basert på objektive kriterier. Om det er bare er én leverandør som tilfredsstiller kravene, vil en invitasjon til anbudsrunde ikke ha noen hensikt. Før forhandlinger med denne ene leverandøren starter skal det foreligge nødvendig dokumentasjon på at anbudsrunde ikke er hensiktsmessig. For å oppfylle krav til rapportering av innkjøp vil Pertra benytte Achilles rapporteringssystem. 4.6 BUDSJETTERING, REGNSKAP OG RAPPORTERING Budsjett Budsjettet skal framlegges for selskapets styre i det formatet og med de forutsetninger som er besluttet. For lisenser som selskapet opererer, utarbeides budsjett i henhold til Regnskapsavtalene for den aktuelle lisensen Regnskap og rapportering Regnskap utarbeides månedlig i henhold til norske regnskapsregler. For lisenser som selskapet opererer, utarbeides regnskap i henhold til Regnskapsavtalene Økonomiske fullmakter Økonomiske fullmakter skal gis i henhold til instrukser fra Pertras styre til Administrerende direktør. Administrerende direktør delegerer fullmakter innenfor de enkelte fagområdene. Rammer og delegering gjøres ved e-post fra administrerende direktør. Den til enhver tid gjeldende autorisasjonsmatrise ligger skal være tilgjengelig via Internett.

20 PAGE : 20 of 27 5 Måling, oppfølging og forbedring Evne til kontinuerlig forbedring er viktig for å opprettholde tilliten til selskapet, for å nå de forretningsmessige mål og bidra til at aktiviteten ivaretar helse, miljø og sikkerheten på en god måte. For å ha en kontinuerlig forbedring må selskapet etablere gode måleparametere, måle utviklingen og analysere resultatene slik at nødvendige tiltak kan settes inn. 5.1 TILSYN Hensikten med tilsyn er få trygghet om at Pertras styringssystemer og leverandørenes styringssystemer er tatt i bruk, vedlikeholdt og forstått etter intensjonene. Gjennom tilsyn skal Pertra påse at: De ulike elementene i styringssystemet følges opp i henhold til avtale, styrende dokumentasjon og regelverk Tilstrekkelige prosedyrer og instrukser er etablert slik at mål kan nås og krav fra myndigheter, i kontrakter og Pertras styrende dokumentasjon er ivaretatt. Behov for forbedring i etablerte ledelsessystemer identifiseres og rettes opp. Avvik blir identifisert og nødvendige tiltak satt i verk. Tilsynsplan etableres på grunnlag av utfordringene i det enkelte prosjektet og Pertra årlige HMSprogram. Planen godkjennes på Pertras ledermøte. Det vises til PERT-S-0002 Utarbeidelse av årlig HMS-program. Resultatene fra et tilsyn skal dokumenteres i en rapport hvor avvik og andre observasjoner beskrives. Alle i Pertras ledelse er ansvarlig for å ta initiativ, planlegge og utføre tilsyn, egenvurderinger og verifikasjoner Interne revisjoner og verifikasjoner Interne revisjoner skal også inngå i selskapets tilsynsplan. Pertra må blant annet møte kravene i Sarbanes-Oxley Act Section 404 og selskapets årsrapport må inkludere en rapport om interne tilsyn som slår fast at selskapets ledelse er ansvarlig for å ha en tilfredsstillende intern styringsstruktur og ledelsens vurdering av effektiviteten til styringssystemet. HMS-direktør er sammen med den som er ansvarlig for det aktuelle området, ansvarlig for at eventuelle funn med tilhørende avbøtende tiltak. Den som er ansvarlig for det aktuelle området skal ta beslutningen om hvordan avvik skal lukkes og hvilke tiltak som skal settes i verk.

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

For access or copy of document, please contact: Reissued for use S.Fines

For access or copy of document, please contact: Reissued for use S.Fines For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no 02 20060210 Reissued for use S.Fines T.Budal K. Hovdal P. Hjelm- Hansen 01 20050728 Issued for use K. Hovdal T. Budal S.Fines

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Baker Hughes Norge Aktivitetsnummer 350000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Petro-Canada Norge AS forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11 Aktivitetsnummer 025338003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger).

1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger). Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring med vedlikehold i Schlumberger Norge AS 353000003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norges (ERN) planlegging av brønn 31/8-1 Breiflabb. Aktivitetsnummer 026000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Sikkerhetsstyring Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Proactima Etablering av beredskap PREPARED.

Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Konsulentselskap etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 170 medarbeidere 100% eid av de ansatte Stavanger Oslo Bergen Trondheim Vår reise...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12.

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med ivaretakelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet i tidlig design av 2/4 L Aktivitetsnummer 009018049 Gradering Offentlig

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011 Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåking Morgenmøte 24. november 2011 Charlotte Grøntved - Sikkerhetsstyring og tilsyn Elisabeth Nilsen

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 6 Rev. dato: 29.01.2016 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell ANBEFALTE RETNINGSLINJER for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Nr.: 024 Gjeldende fra dato: 01.01.93 Rev. nr: 02 Rev. gjeldende fra: 01.08.07 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Nye ISO 14001:2015 Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Virksomhetsledelsens rolle 1 Ledelse og lederskap Skille mellom organisatorisk enhet og prosess Top management Øverste ledelse Leadership

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgitt første gang: 07.06.2010. Oppdatert: 02.05.2012 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett.

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett. FORSLAG TIL SIKRINGSBESTEMMELSER I FORM AV ENDRINGER I SIKKERHETSSTYRINGSFORSKRIFTEN (sif) Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører hovedinntrykk fra tilsynsserie Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie Bakgrunn

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Aker Well Service AS 354000004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn re,rbane. taubane parl, ag Ovol Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk Rapport nr. 2012-20 Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med vedlikeholdsstyring på Mongstad 001902019 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Ptil Entreprenørseminar 31. oktober 2006 QHSE Coordinator Tore Nyegaard 1 Ptil tilsyn med HMS styring av Schlumberger Reservoir Evaluation Wireline 22.3.2006-23.3.2006

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Terje Sivertsen, seksjonsleder signal Infrastruktur Teknikk, Premiss og utvikling Jernbaneverket RAMS-seminar, NJS, Oslo, 18. april 2007 1 Innhold

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer Aktivitetsnummer 411002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon statens jernbanetilsyn je,- åre Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter.

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter. Dette jobbhjelpemiddelet er ikke en fullstendig kopi av Seveso ll-direktivet. Innholdet har blitt konsolidert for kortfattethet og bør ikke brukes som referanse når det utføres oppgaver relatert til Seveso-samsvar.

Detaljer

Hvor tidlig er tidlig nok?

Hvor tidlig er tidlig nok? 1 Hvor tidlig er tidlig nok? HMS i tidligfase av prosjekter Innlegg ved OD/NITO HMS konferanse Trondheim 19. Mars 2003 Sigve Knudsen Oljedirektoratet ODs målsetning 2 Fasemodeller 3 F modellen 4 5 Styringssløyfa

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer