Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008"

Transkript

1 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008

2 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern er det utdannet spesialister i voksenpsykiatri siden 1995 og i barne- og ungdomspsykiatri siden 2000 i regi av Helse Nord. Utdanningen av leger i barne- og ungdomspsykiatrien har ført til at vi i landsdelen har økt legeantallet totalt fra 8 i 1999 til 39 i BUP-prosjektet ble sluttført som prosjekt i 2005 og VOP-prosjektet sluttføres som prosjekt i Tiltaksplanen for psykisk helsevern , vedtatt av Helse Nord RHF`s styre i juni 2005 sier: De positive erfaringene og resultatene, sammen med lang utdannelsestid og behovet for å sikre tilveksten, tilsier at denne formen for desentraliserte utdanninger bør videreføres som permanent tiltak, og økes betraktelig med hensyn til volum. Tilsvarende tiltak bør iverksettes for å sikre tilgang på psykologspesialister. Utdanning innen barne- og ungdomspsykiatri forutsetter barnepsykiatriske avdelinger som fungerer som reelle og gode utdanningsinstitusjoner. Det må derfor tilstrebes at samtlige klinikkavdelinger får nødvendig godkjenning etter hvert som spesialistbemanningen kommer på plass. Programmet har som målsetting å rekruttere, utdanne og stabilisere barnepsykiatere i helseregion nord. Dette innebærer blant annet å: - opprettholde og videreutvikle kraftklinikker med ansvar for spesialisering av barnepsykiatere i regionen - stimulere til forskning og fagutvikling innenfor det regionale nettverket - sørge for å opprettholde og fornye kompetanse hos spesialistene i regionen - vedlikeholde og utvikle nettverksmodellen som er etablert gjennom Utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere ( ). - videreutvikle et faglig godt utdanningstilbud i regionen Prioriteringer for 2008 Utfordringen videre vil fortsatt være å rekruttere, utdanne og beholde barnepsykiatere i Helse Nord. Et viktig satsingsområde i 2009 for å sikre framtidig tilgang til legespesialister i Helse Nord vil være samhandlingen mellom Helse Nord RHF og ansvarlige ledere og overlegene i hele foretaksgruppen. Det å skape en stabil og lokalt forankret overlegestamme i Helse Nord, er en av de overordnede målsettingene ved programmet og det er ryggraden i programmet. Tilrettelegging for: Videreutdanning Psykoterapiutdanning Forskning Lederopplæring - kan bidra til å nå de ovennevnte mål. 2

3 Helse Nord skal finansiere utdanningsprogrammet i sin helhet i 2009 og det er nødvendig å prioritere aktiviteter i tråd med et noe mindre budsjett. Det må også spesielt satses på økt rekruttering av LIS er i alle foretakene med unntak av UNN, som rekrutterer svært bra. Følgende tiltak bør vurderes: Fokusere på inkludering av nye leger i et etablert faglig nettverk Ansvarliggjøre LIS er og overleger i programmet på at de er nøkkelen til å sikre etterveksten Fokus på forpliktelsene ved å delta i programmet Organisering av programmet og aktivitet i styringsorganer i For å være i takt med en forventet faglig utvikling og myndighetenes krav til kvalitet i tjenestetilbudene, er det nødvendig å fortsette og utvikle troverdige strategier for å rekruttere og kvalifisere leger i fagfeltet. Det innebærer bl.a.: aktive fagmiljø med flere leger fullverdige utdanningsløp forskningsmuligheter etterutdanning av overleger For å ivareta dette og legeforeningens krav til spesialisering og krav til godkjenning av utdanningsinstitusjoner har det vært påkrevd å konsentrere kreftene om å utvikle noen få sterke utdanningsinstitusjoner med god kvalitet og attraktive tilbud. Helse Nord er organisert med 3 kraftklinikker, Karasjok, UNN og NLSH. Kraftklinikkene har særlig ansvar for å: organisere legefaglige miljø for alle legene i eget og tilgrensende geografiske områder etablere utdanningsutvalg og ivareta alle sider ved utdanningsprogrammet følge opp den enkelte lege i spesialisering og påse at utdanningskravene etterleves bidra til at det regionale nettverket videreutvikles rekruttere leger til programmet Utdanningsprogrammet består av alle overleger og leger i spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord, som har forpliktet seg til å bidra til oppfyllelse av programmets overordnede målsetting. Programmet ledes av en styringsgruppe opprettet av Helse Nord RHF. Det utdanningsfaglige ansvaret ivaretas av et regionalt utdanningsutvalg. Styringsgruppa Følgende representanter har sittet i styringsgruppen i 2008: Leder: Trude Grønlund, Helse Nord RHF Representant HF: Siv Kvernmo, UNN Leder regionalt utdanningsutvalg: Tone Ellen Klæboe, Nordlandssykehuset HF LIS representant: Vibeke Paulsen, UNN, vara LIS representant: Vegard Clausen, UNN 3

4 RBUP: Berit Salvesen Ekstern representant: Lars Hammer, Sykehuset Buskerud HF Utdanningskoordinator: Sissel Holla er sekretær for styringsgruppen. Styringsgruppen har avholdt 3 møter i perioden. Følgende saker har vært behandlet: - Økonomioppfølging - Rekruttering - Psykoterapiutdanning i regi av RBUP - psykoterapiveilederutdanning - Oppfølging av legene i spesialisering: utdanningsforløp - Generell organisering og styring av programmet - Strategi og utvikling for framtiden handlingsplan - Konferansedeltakelse - Rullerende utdanningsplan - Deltakelse i programmet for leger i sideutdanning Utdanningsutvalget Følgende representanter har sittet i utdanningsutvalget i 2008: Kraftklinikk NLSH: Tone Ellen Klæboe, overlege og leder for utvalget Kraftklinikk UNN: Siv Kvernmo, avd.overlege Kraftklinikk Karasjok: Cecilie Javo, overlege Hanne Berg Lorentsen, konst. undervisningsleder, RBUP Nord LIS representant Eirin Theodorsen, vara LIS representant: Steinar Nilsen, assistentlege LIS representant Gro Janne H. Wergeland, LIS representant vara: Marenanne Liljedal Utdanningskoordinator: Sissel Holla Utdanningsutvalget har hatt 3 møter. - Følgende saker har vært behandlet i 2008: - Samlinger vår/høst i 2008 og januar Konferansedeltakelse - Planlegging av samlinger - Telematikk plan for høsten Telematikk plan for våren Etterutdanning overleger - Psykoterapiutdanning - Revidering av undervisningsplanen Rekruttering Prosjektet inkluderte 6 nye leger i spesialisering i Rekrutteringen har vært et resultat av at institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge har utlyst stillinger på ordinær måte, med henvisning til programmet. Følgende steder har fått ny assistentlege i løpet av året: Universitetssykehuset Nord Norge: 5, derav 1 i Harstad og 1 i Silsand Nordlandssykehuset: Lofoten: 1 Tabell over alle leger i programmet følger senere i dokumentet. 4

5 Samlinger Programmet har arrangert 3 faglige samlinger for alle legene i prosjektet. Den første samlingen var i Tromsø, januar 2008 og tema var: How to integrate community based/primary and specialized mental health service in a good way? Foreleser var professor Peter Jenssen. Jan Egil Vold foreleste om rus og barnepsykiatri. Januarsamlingen hvert år er det vi kaller Årssamlingen. Årssamlingens rolle i programmet er å samle alle deltakerne i programmet: ass. leger, overleger, representanter fra styringsgruppe og utdanningsutvalg, samt administratorer. Årssamlingen kan behandle saker som er et felles anliggende for alle involverte i programmet og som er av relevans for det barne- og ungdomspsykiatriske feltet i Helse Nord. Årssamlingen gir alle legene i programmet anledning til å møte styringsgruppen og fremsette forslag til tiltak, endringer etc. i programmet. Valg av representanter til utdanningsutvalg og styringsgruppe foregår også på årssamlingen. 2.samling var i april i Stavanger i forbindelse med Barne- og Ungdomspsykiatridagene 2008 årsmøte og kurs. Den tredje samlingen var på Svalbard i september. Temaene var: Diagnosesystem i tråd med psykodynamisk innfallsvinkel v/ Rune Johansen og Det multiaxiale klassifikasjonssystem v/siv Kvernmo. Telematikkundervisning 2008 Det har vært arrangert telematikkundervisning hver andre tirsdag gjennom hele året, to timer pr gang. Temaene våren 2008 var: Relasjonsorientert familieterapi, psykodynamisk psykoterapi, narrativ terapi, kognitiv terapi, behandling med medikamenter (spesielt ADHD og depresjoner), EAP (hesteassistert psykoterapi), bruk av akuttinnleggelser i døgninstitusjon med særlig vekt på suicidalvurdering, behandling av ADHD og psykososiale tiltak, DUÅ, spe- og småbarn Circle of security Høsten 2008 var tema: Diagnosesystem kasustikk, anamnese/journal m/ utvidet medisinsk undersøkelse relatert til barnepsykiatriske lidelse, anamnese/journal, Klinisk barnepsyk. somatiske undersøkelse m/nevrologisk og barnepsyk. Vurdering, Psykometriske instrument SDQ, CBCL, Klinikervurdering-CGAS Honosca m/kasustikk, Den barne- og ungdomsspsykiatriske undersøkelsen, CAT, Dawba Konferansedeltakelse Representanter for utdanningsprosjektet har i 2008 deltatt på følgende konferanser: Barne- og Ungdomspsykiatridagene 2008 på Sola Strand Hotell, april Det var 15 deltakere fra programmet. AACAP International Congress Chicago 28.oktober-2.november. Det var 19 deltakere fra utdanningsprogrammet. 5

6 Overlegesamling Det er også i 2008 gjennomført en overlegesamling i regi av programmet. Samlingen i år var lagt til New York fra oktober, i forbindelse med reisen til den internasjonale kongressen i Chicago. Temaene på samlingen var: 1. Utdanningsprogrammet sett i lys av historien med tanke på strategiske valg fremover i forhold til rekruttering og stabilisering av barne- og ungdomspsykiatere i Helse Nord. 2. Bør det opprettes et nasjonalt forum med fokus på medikamentell behandling? Hvordan skal vi i Nord jobbe med problemstillingen. 3. BUPenes situasjon i lys av økonomiske innstramminger og omstillinger generelt; gjennomgang av status. Som resultat av pkt.2 ble det opprettet et arbeidsutvalg for overlegene i Helse Nord som har som formål å overvåke og informere om forskning, fagutvikling og studier rundt medikamentell behandling samt være ansvarlig for å bringe saker inn i div. fora som f.eks samlingene i programmet. Dette for å høyne fokus og kunnskaper om evidens og resultater av studier av medikamentell behandling. Leger i spesialisering Pr 31. desember 2008 er det 39 leger tilsatt i psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord. Av disse er 19 overleger og 20 leger i spesialisering. I løpet av 2008 har 2 leger fullført sin spesialitet. Under følger en oversikt over leger i spesialitet ved årsskiftet 2008/2009: Leger i spesialitet 1 Maria Johansen VPP Øst Finnmark (Stavanger) 2 Solfrid Fossli BUP Karasjok perm 3 Arnhild Somby BUP Karasjok 4 Karoline Louise Selvik Alta 5 Gro Janne Wergeland UNN Harstad perm 80% 6 Barbro Hætta Jacobsen UNN Harstad 7 Vibeke Paulsen UNN BUK pol. 8 Line Stelander UNN BUK pol. sv. sk. perm 9 Camilla Riise Widerøe UNN sv. sk. perm 10 Vegard Clausen UNN 11 Eirin M. Theodorsen UNN 12 Bjørn Tore Janbu UNN 13 Marit Kalstad UNN 14 Steinar Nilsen UNN 15 Lise Lotte Elvemo UNN Narvik, psyk helsevern for barn og unge 16 Walborg Sandvik UNN Silsand 17 Kamilla K. Mathisen NLSH Bodø sv. sk. perm 18 Marenanne Liljedal NLSH Lofoten avd. BUP 19 Cecilie Furre NLSH Lofoten perm 20 Ann-Magritt Jensen NLSH Lofoten 6

7 Overleger i programmet 1 Cecilie Javo BUP Karasjok 2 Frøydis Nystad Nilsen BUP, Karasjok 3 Christel Eriksen BUP, Alta 4 Randi Nesje Myhr BUP Midt Troms 5 Siv Kvernmo, UNN, BUP 6 Agnes Syversen UNN, ungd. Psyk.avd. 7 Bjørg Haugslett UNN, BUP 8 Mette Medbye UNN, barnepsyk. avd. 9 Tone Ellen Klæboe Nordlandssykehuset, Psykiatri, akuttavd. for ungdom 10 Per Willy Antonsen Nordlandssykehuset, Psykiatri 11 Mikkel Oskal Nordlandssykehuset Bodø 12 Olav Eldøen Nordlandssykehuset BUPIS Fauske 13 Jens Olav Hessen, Nordlandssykehuset, BUP, Stokmarknes 14 Sveinung Skårset Nordlandssykehuset, BUP, Lofoten 15 Solveig Tjotta Nordlandssykehuset, BUP, Stokmarknes 16 Carl Bechstrøm Nordlandssykehuset (permisjon) Bodø 17 Heidi Åsheim Stordal Nordlandssykehuset, BUPIS Fauske 18 Ragnhild Valla Helgelandssykehuset, BUP, psyk. senter 19 Bouke Strikwerda Helgelandssykehuset Mosjøen Utfordringer i 2008 Utfordringer i 2008 har vært knyttet til rekruttering. Denne har vært svak i noen helseforetak og formidabel i UNN. Alle helseforetakene sliter med store underskudd og dette har gitt noen konsekvenser også for rekruttering til BUPene, først og fremst knyttet til at LIS-hjemler blir holdt vakant. Kraftklinikkene har egne utdanningsutvalg som skal ha et spesielt ansvar for legene i spesialisering både i kraftklinikken, og i de omkringliggende BUP er. Styringsgruppen har startet arbeidet med avklaring av ansvarsforhold mellom kraftklinikkene og de øvrige BUPene og utdanningsutvalget på den enkelte enhet i forhold til ansvarsområde og legeforeningens krav. Det er nødvendig å finne hensiktsmessige rutiner for samhandling mellom kraftklinikkene og mellom disse og ledelsen av programmet. Leder av styringsgruppen og utdanningskoordinator har hatt møte med Kraftklinikken i Karasjok. Det var planlagt møte med NLSH i desember, men dette ble utsatt til januar 2009 pga sykdom. Det er planlagt å gjennomføre møte med UNN vinteren Utfordringene har også omfattet beslutninger rundt deltagelse i programmet, rettigheter og plikter og hvorvidt LIS som tar sideutdanning ved en barne- og ungdomssykiatrisk enhet skal få fullverdig deltagelse i programmet. Beslutning er ennå ikke tatt i denne saken. Bodø, 5. februar 2009 Trude Grønlund Leder styringsgruppen Sissel Holla Utdanningskoordinator 7

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2007

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2007 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2007 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern

Detaljer

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2006

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2006 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2006 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern

Detaljer

Årsberetning for utdanningsprogrammet i barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2009

Årsberetning for utdanningsprogrammet i barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2009 Årsberetning for utdanningsprogrammet i barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2009 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern er det utdannet

Detaljer

Årsberetning. Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2011

Årsberetning. Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2011 Årsberetning Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2011 2 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern er

Detaljer

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helseregion nord 2005

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helseregion nord 2005 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helseregion nord 2005 Regionsenter for barn og unges psykiske helse Prosjektets mål Nord Norge vil ha 15 nye barne- og ungdomspsykiatere

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2002

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2002 ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2002 1.Prosjektets mål og organisering Nord Norge vil ha 15 nye barne- og ungdomsiatere innen 2006 var overskriften

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2003

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2003 ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2003 1.Prosjektets mål og organisering Nord Norge vil ha 15 nye barne- og ungdomspsykiatere innen 2006 var overskriften

Detaljer

Årsberetning. Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2012

Årsberetning. Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2012 Årsberetning Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2012 1.0 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern er

Detaljer

Årsberetning 2000 for utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i helseregion nord

Årsberetning 2000 for utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i helseregion nord Årsberetning 2000 for utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i helseregion nord 1. Innledning 1.1 Prosjektets første år Prosjektet hadde oppstart 01.01.2000 med tilsetting av prosjektleder i

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2001

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2001 ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2001 1. Prosjektets andre år Prosjektleder utvidet stillingen til 100 % fra 01.01.01. Prosjektet har ikke hatt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSE NORD. 2004

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSE NORD. 2004 ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSE NORD. 2004 1. Prosjektets mål og organisering Nord Norge vil ha 15 nye barne- og ungdomspsykiatere innen 2006 var overskriften

Detaljer

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2015

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2015 Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord Årsrapport 2015 Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 20. januar 2016 Innholdsfortegnelse 1 Programmets bakgrunn

Detaljer

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2013

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2013 Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord Årsrapport 2013 Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 20. januar 2014 Innholdsfortegnelse 1 Programmets bakgrunn

Detaljer

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2014

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2014 Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord Årsrapport 2014 Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 26. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Programmets bakgrunn

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Helse Nord Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2016 Ca 18000 ansatte og 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Innkjøpsvolum Helse Nord ca 5 mrd Investeringer

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene. Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord.

Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene. Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord. Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord.no Legespesialister i nord Dagens fokus: Voksenpsykiatri Barne- og

Detaljer

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Strategisk kompetanseplan fase 2 Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Prosjektorganisering Prosjektmandat strategisk kompetanseplan fase 2 Rekruttere Utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser Stabilisere

Detaljer

Prosjektplan Elektronisk samhandling

Prosjektplan Elektronisk samhandling Prosjektplan Elektronisk samhandling Heidi Jacobsen 1 BAKGRUNN OG BEHOV...3 2 FORANKRING AV PROSJEKTET...3 3 FORMÅL OG MÅL...3 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...4 4.1 ALLE LEGEKONTOR I REGIONEN SKAL KUNNE

Detaljer

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet 24.11.09 Tiltak for barn som er pårørende 3-årig prosjekt i Helse Nord, 2009-2011 Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl,

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Oppsummering Questbackundersøkelse Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Organisering Helse Finnmark: 4 stedlige klinikksjefer Nordlandssykehuset: 8 Klinikksjefer UNN: 11 Klinikksjefer Helgelandssykehuset:

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Slagenhetsbehandling i En statusbeskrivelse slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Nasjonale, faglige retningslinjer i behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Behandling i slagenhet Reduserer død, alvorlig funksjonshemming

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Utfordringer Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2011-Helse Nord Nord-Norges største virksomhet svært desentralisert Omsetning ca 13,3 mrd NOK Investeringer 1.4 mrd NOK Ca 12500 ansatte

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Geografi 470 000 innbyggere = Ahus 87 kommuner 2 Helse Nord Nøkkeltall for psykisk helsevern og TSB

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Styresak Regional plan for øre-nese-hals

Styresak Regional plan for øre-nese-hals Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 Formål Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) UNN Narvik Prosjektgruppemøte 18. okt 2016 Informasjonsmøte tilsette Sykehus

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Høringssvar - Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB

Høringssvar - Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2016/636/GAN Dato: 29.04.2016 Høringssvar - Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 Viser til høringsbrev av 25.

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplanlegging Strategisk kompetanseplanlegging Tove Klæboe Nilsen Fagansvarlig for forskning og utdanning Helse Nord RHF Helse Nord RHF Nasjonalt: Fra oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF for 2008 Utdanning av helsepersonell

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Helse Nord RHF v/ Siw Skår. Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no

Helse Nord RHF v/ Siw Skår. Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Helse Nord RHF v/ Siw Skår. Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2015/1434-5 Saksbehandler/dir.tlf.: Kristin Andersen, 77 62 65 06 Dato: 25.06.2015 Høringssvar - utkast til

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Statsråd Sylvia Brustads besøk ved Nordlandssykehuset, 05.06.2007 v/ klinikksjef Bjørn Reigstad

Statsråd Sylvia Brustads besøk ved Nordlandssykehuset, 05.06.2007 v/ klinikksjef Bjørn Reigstad Ungdom innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP): hva fører til henvisning og hvilke konsekvenser får dette for behandlingspraksis og samfunnsmessige prioriteringer? Statsråd Sylvia Brustads besøk

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Pasientreiser i et Nord Norsk

Pasientreiser i et Nord Norsk Pasientreiser i et Nord Norsk perspektiv Nasjonal pasientreisekonferanse 10. 11. mars 2010 Irene Skiri i Kst. direktør eieravdelingen Helse Nord RHF Nøkkeltall 2009 Nord-Norges største virksomhet Omsetning

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai Plan for prioritering faglig akseptable ventetider innen Barne- og ungdomspsykiatrien

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai Plan for prioritering faglig akseptable ventetider innen Barne- og ungdomspsykiatrien Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai 2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Inger Lise Balandin Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud Sak nr: 22/2011 Navn på sak: Plan

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Samarbeidet i Ringeriksregionen og Midt-Buskerud USHT

Samarbeidet i Ringeriksregionen og Midt-Buskerud USHT Samarbeidet i Ringeriksregionen og Midt-Buskerud USHT 27.04.2017 Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) Arbeids utvalg LSU Samarbeidsstyret i Kommunehelsesamarbeidet Helsesamarbeidet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksentrasjon ved gynekologisk kreft Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** Personalmappe Næss Petra 2008/1924-9 15926/2010 PERSA/AFM 10.09.2010 25.08.2010 ***** Nordlandssykehuset

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** Personalmappe Næss Petra 2008/1924-9 15926/2010 PERSA/AFM 10.09.2010 25.08.2010 ***** Nordlandssykehuset Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2010 ersonalmappe Næss etra 2008/1924-9 15926/2010 25.08.2010 ERSA/AFM Mottaker etra Næss ERSA/EC " God Vakt"

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr mars 2017 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Bodø, 18.3.2016 Styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven 21 Saken behandles

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland Psykiatrisk Senter Ytre Helgeland PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland 1. Innledning Ved DPS Ytre Helgeland har prosjektet Barn som pårørende som hovedmål å fange opp samt tilby

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr februar 2016 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING OG STABILISERING

REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING OG STABILISERING ST KA UT REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING OG STABILISERING Kvalitet - Trygghet - Respekt HELSE I NORD, DER VI BOR Forbedring gjennom samarbeid Denne handlingsplanen legger føringer for rekruttering

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Rullering av plan for avtalespesialister

Rullering av plan for avtalespesialister Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Irene Skiri/Trude Grønlund/Linn Gros Bodø, 19.10.2012 Styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister Formål/sammendrag Styret i

Detaljer

Endringer i barnevernloven. OSO Barnevern. KS Troms Høstkonferanse. Pål Christian Bergstrøm. Barne-, ungdoms- og familieetaten

Endringer i barnevernloven. OSO Barnevern. KS Troms Høstkonferanse. Pål Christian Bergstrøm. Barne-, ungdoms- og familieetaten Endringer i barnevernloven OSO Barnevern KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Navn på seminar / 16.10.2017 Hva er OSOs formål? «Et samlet barnevern skal tilby

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.4.2006 200500155-25 045 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2006 BUDSJETT

Detaljer