Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008"

Transkript

1 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008

2 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern er det utdannet spesialister i voksenpsykiatri siden 1995 og i barne- og ungdomspsykiatri siden 2000 i regi av Helse Nord. Utdanningen av leger i barne- og ungdomspsykiatrien har ført til at vi i landsdelen har økt legeantallet totalt fra 8 i 1999 til 39 i BUP-prosjektet ble sluttført som prosjekt i 2005 og VOP-prosjektet sluttføres som prosjekt i Tiltaksplanen for psykisk helsevern , vedtatt av Helse Nord RHF`s styre i juni 2005 sier: De positive erfaringene og resultatene, sammen med lang utdannelsestid og behovet for å sikre tilveksten, tilsier at denne formen for desentraliserte utdanninger bør videreføres som permanent tiltak, og økes betraktelig med hensyn til volum. Tilsvarende tiltak bør iverksettes for å sikre tilgang på psykologspesialister. Utdanning innen barne- og ungdomspsykiatri forutsetter barnepsykiatriske avdelinger som fungerer som reelle og gode utdanningsinstitusjoner. Det må derfor tilstrebes at samtlige klinikkavdelinger får nødvendig godkjenning etter hvert som spesialistbemanningen kommer på plass. Programmet har som målsetting å rekruttere, utdanne og stabilisere barnepsykiatere i helseregion nord. Dette innebærer blant annet å: - opprettholde og videreutvikle kraftklinikker med ansvar for spesialisering av barnepsykiatere i regionen - stimulere til forskning og fagutvikling innenfor det regionale nettverket - sørge for å opprettholde og fornye kompetanse hos spesialistene i regionen - vedlikeholde og utvikle nettverksmodellen som er etablert gjennom Utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere ( ). - videreutvikle et faglig godt utdanningstilbud i regionen Prioriteringer for 2008 Utfordringen videre vil fortsatt være å rekruttere, utdanne og beholde barnepsykiatere i Helse Nord. Et viktig satsingsområde i 2009 for å sikre framtidig tilgang til legespesialister i Helse Nord vil være samhandlingen mellom Helse Nord RHF og ansvarlige ledere og overlegene i hele foretaksgruppen. Det å skape en stabil og lokalt forankret overlegestamme i Helse Nord, er en av de overordnede målsettingene ved programmet og det er ryggraden i programmet. Tilrettelegging for: Videreutdanning Psykoterapiutdanning Forskning Lederopplæring - kan bidra til å nå de ovennevnte mål. 2

3 Helse Nord skal finansiere utdanningsprogrammet i sin helhet i 2009 og det er nødvendig å prioritere aktiviteter i tråd med et noe mindre budsjett. Det må også spesielt satses på økt rekruttering av LIS er i alle foretakene med unntak av UNN, som rekrutterer svært bra. Følgende tiltak bør vurderes: Fokusere på inkludering av nye leger i et etablert faglig nettverk Ansvarliggjøre LIS er og overleger i programmet på at de er nøkkelen til å sikre etterveksten Fokus på forpliktelsene ved å delta i programmet Organisering av programmet og aktivitet i styringsorganer i For å være i takt med en forventet faglig utvikling og myndighetenes krav til kvalitet i tjenestetilbudene, er det nødvendig å fortsette og utvikle troverdige strategier for å rekruttere og kvalifisere leger i fagfeltet. Det innebærer bl.a.: aktive fagmiljø med flere leger fullverdige utdanningsløp forskningsmuligheter etterutdanning av overleger For å ivareta dette og legeforeningens krav til spesialisering og krav til godkjenning av utdanningsinstitusjoner har det vært påkrevd å konsentrere kreftene om å utvikle noen få sterke utdanningsinstitusjoner med god kvalitet og attraktive tilbud. Helse Nord er organisert med 3 kraftklinikker, Karasjok, UNN og NLSH. Kraftklinikkene har særlig ansvar for å: organisere legefaglige miljø for alle legene i eget og tilgrensende geografiske områder etablere utdanningsutvalg og ivareta alle sider ved utdanningsprogrammet følge opp den enkelte lege i spesialisering og påse at utdanningskravene etterleves bidra til at det regionale nettverket videreutvikles rekruttere leger til programmet Utdanningsprogrammet består av alle overleger og leger i spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord, som har forpliktet seg til å bidra til oppfyllelse av programmets overordnede målsetting. Programmet ledes av en styringsgruppe opprettet av Helse Nord RHF. Det utdanningsfaglige ansvaret ivaretas av et regionalt utdanningsutvalg. Styringsgruppa Følgende representanter har sittet i styringsgruppen i 2008: Leder: Trude Grønlund, Helse Nord RHF Representant HF: Siv Kvernmo, UNN Leder regionalt utdanningsutvalg: Tone Ellen Klæboe, Nordlandssykehuset HF LIS representant: Vibeke Paulsen, UNN, vara LIS representant: Vegard Clausen, UNN 3

4 RBUP: Berit Salvesen Ekstern representant: Lars Hammer, Sykehuset Buskerud HF Utdanningskoordinator: Sissel Holla er sekretær for styringsgruppen. Styringsgruppen har avholdt 3 møter i perioden. Følgende saker har vært behandlet: - Økonomioppfølging - Rekruttering - Psykoterapiutdanning i regi av RBUP - psykoterapiveilederutdanning - Oppfølging av legene i spesialisering: utdanningsforløp - Generell organisering og styring av programmet - Strategi og utvikling for framtiden handlingsplan - Konferansedeltakelse - Rullerende utdanningsplan - Deltakelse i programmet for leger i sideutdanning Utdanningsutvalget Følgende representanter har sittet i utdanningsutvalget i 2008: Kraftklinikk NLSH: Tone Ellen Klæboe, overlege og leder for utvalget Kraftklinikk UNN: Siv Kvernmo, avd.overlege Kraftklinikk Karasjok: Cecilie Javo, overlege Hanne Berg Lorentsen, konst. undervisningsleder, RBUP Nord LIS representant Eirin Theodorsen, vara LIS representant: Steinar Nilsen, assistentlege LIS representant Gro Janne H. Wergeland, LIS representant vara: Marenanne Liljedal Utdanningskoordinator: Sissel Holla Utdanningsutvalget har hatt 3 møter. - Følgende saker har vært behandlet i 2008: - Samlinger vår/høst i 2008 og januar Konferansedeltakelse - Planlegging av samlinger - Telematikk plan for høsten Telematikk plan for våren Etterutdanning overleger - Psykoterapiutdanning - Revidering av undervisningsplanen Rekruttering Prosjektet inkluderte 6 nye leger i spesialisering i Rekrutteringen har vært et resultat av at institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge har utlyst stillinger på ordinær måte, med henvisning til programmet. Følgende steder har fått ny assistentlege i løpet av året: Universitetssykehuset Nord Norge: 5, derav 1 i Harstad og 1 i Silsand Nordlandssykehuset: Lofoten: 1 Tabell over alle leger i programmet følger senere i dokumentet. 4

5 Samlinger Programmet har arrangert 3 faglige samlinger for alle legene i prosjektet. Den første samlingen var i Tromsø, januar 2008 og tema var: How to integrate community based/primary and specialized mental health service in a good way? Foreleser var professor Peter Jenssen. Jan Egil Vold foreleste om rus og barnepsykiatri. Januarsamlingen hvert år er det vi kaller Årssamlingen. Årssamlingens rolle i programmet er å samle alle deltakerne i programmet: ass. leger, overleger, representanter fra styringsgruppe og utdanningsutvalg, samt administratorer. Årssamlingen kan behandle saker som er et felles anliggende for alle involverte i programmet og som er av relevans for det barne- og ungdomspsykiatriske feltet i Helse Nord. Årssamlingen gir alle legene i programmet anledning til å møte styringsgruppen og fremsette forslag til tiltak, endringer etc. i programmet. Valg av representanter til utdanningsutvalg og styringsgruppe foregår også på årssamlingen. 2.samling var i april i Stavanger i forbindelse med Barne- og Ungdomspsykiatridagene 2008 årsmøte og kurs. Den tredje samlingen var på Svalbard i september. Temaene var: Diagnosesystem i tråd med psykodynamisk innfallsvinkel v/ Rune Johansen og Det multiaxiale klassifikasjonssystem v/siv Kvernmo. Telematikkundervisning 2008 Det har vært arrangert telematikkundervisning hver andre tirsdag gjennom hele året, to timer pr gang. Temaene våren 2008 var: Relasjonsorientert familieterapi, psykodynamisk psykoterapi, narrativ terapi, kognitiv terapi, behandling med medikamenter (spesielt ADHD og depresjoner), EAP (hesteassistert psykoterapi), bruk av akuttinnleggelser i døgninstitusjon med særlig vekt på suicidalvurdering, behandling av ADHD og psykososiale tiltak, DUÅ, spe- og småbarn Circle of security Høsten 2008 var tema: Diagnosesystem kasustikk, anamnese/journal m/ utvidet medisinsk undersøkelse relatert til barnepsykiatriske lidelse, anamnese/journal, Klinisk barnepsyk. somatiske undersøkelse m/nevrologisk og barnepsyk. Vurdering, Psykometriske instrument SDQ, CBCL, Klinikervurdering-CGAS Honosca m/kasustikk, Den barne- og ungdomsspsykiatriske undersøkelsen, CAT, Dawba Konferansedeltakelse Representanter for utdanningsprosjektet har i 2008 deltatt på følgende konferanser: Barne- og Ungdomspsykiatridagene 2008 på Sola Strand Hotell, april Det var 15 deltakere fra programmet. AACAP International Congress Chicago 28.oktober-2.november. Det var 19 deltakere fra utdanningsprogrammet. 5

6 Overlegesamling Det er også i 2008 gjennomført en overlegesamling i regi av programmet. Samlingen i år var lagt til New York fra oktober, i forbindelse med reisen til den internasjonale kongressen i Chicago. Temaene på samlingen var: 1. Utdanningsprogrammet sett i lys av historien med tanke på strategiske valg fremover i forhold til rekruttering og stabilisering av barne- og ungdomspsykiatere i Helse Nord. 2. Bør det opprettes et nasjonalt forum med fokus på medikamentell behandling? Hvordan skal vi i Nord jobbe med problemstillingen. 3. BUPenes situasjon i lys av økonomiske innstramminger og omstillinger generelt; gjennomgang av status. Som resultat av pkt.2 ble det opprettet et arbeidsutvalg for overlegene i Helse Nord som har som formål å overvåke og informere om forskning, fagutvikling og studier rundt medikamentell behandling samt være ansvarlig for å bringe saker inn i div. fora som f.eks samlingene i programmet. Dette for å høyne fokus og kunnskaper om evidens og resultater av studier av medikamentell behandling. Leger i spesialisering Pr 31. desember 2008 er det 39 leger tilsatt i psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord. Av disse er 19 overleger og 20 leger i spesialisering. I løpet av 2008 har 2 leger fullført sin spesialitet. Under følger en oversikt over leger i spesialitet ved årsskiftet 2008/2009: Leger i spesialitet 1 Maria Johansen VPP Øst Finnmark (Stavanger) 2 Solfrid Fossli BUP Karasjok perm 3 Arnhild Somby BUP Karasjok 4 Karoline Louise Selvik Alta 5 Gro Janne Wergeland UNN Harstad perm 80% 6 Barbro Hætta Jacobsen UNN Harstad 7 Vibeke Paulsen UNN BUK pol. 8 Line Stelander UNN BUK pol. sv. sk. perm 9 Camilla Riise Widerøe UNN sv. sk. perm 10 Vegard Clausen UNN 11 Eirin M. Theodorsen UNN 12 Bjørn Tore Janbu UNN 13 Marit Kalstad UNN 14 Steinar Nilsen UNN 15 Lise Lotte Elvemo UNN Narvik, psyk helsevern for barn og unge 16 Walborg Sandvik UNN Silsand 17 Kamilla K. Mathisen NLSH Bodø sv. sk. perm 18 Marenanne Liljedal NLSH Lofoten avd. BUP 19 Cecilie Furre NLSH Lofoten perm 20 Ann-Magritt Jensen NLSH Lofoten 6

7 Overleger i programmet 1 Cecilie Javo BUP Karasjok 2 Frøydis Nystad Nilsen BUP, Karasjok 3 Christel Eriksen BUP, Alta 4 Randi Nesje Myhr BUP Midt Troms 5 Siv Kvernmo, UNN, BUP 6 Agnes Syversen UNN, ungd. Psyk.avd. 7 Bjørg Haugslett UNN, BUP 8 Mette Medbye UNN, barnepsyk. avd. 9 Tone Ellen Klæboe Nordlandssykehuset, Psykiatri, akuttavd. for ungdom 10 Per Willy Antonsen Nordlandssykehuset, Psykiatri 11 Mikkel Oskal Nordlandssykehuset Bodø 12 Olav Eldøen Nordlandssykehuset BUPIS Fauske 13 Jens Olav Hessen, Nordlandssykehuset, BUP, Stokmarknes 14 Sveinung Skårset Nordlandssykehuset, BUP, Lofoten 15 Solveig Tjotta Nordlandssykehuset, BUP, Stokmarknes 16 Carl Bechstrøm Nordlandssykehuset (permisjon) Bodø 17 Heidi Åsheim Stordal Nordlandssykehuset, BUPIS Fauske 18 Ragnhild Valla Helgelandssykehuset, BUP, psyk. senter 19 Bouke Strikwerda Helgelandssykehuset Mosjøen Utfordringer i 2008 Utfordringer i 2008 har vært knyttet til rekruttering. Denne har vært svak i noen helseforetak og formidabel i UNN. Alle helseforetakene sliter med store underskudd og dette har gitt noen konsekvenser også for rekruttering til BUPene, først og fremst knyttet til at LIS-hjemler blir holdt vakant. Kraftklinikkene har egne utdanningsutvalg som skal ha et spesielt ansvar for legene i spesialisering både i kraftklinikken, og i de omkringliggende BUP er. Styringsgruppen har startet arbeidet med avklaring av ansvarsforhold mellom kraftklinikkene og de øvrige BUPene og utdanningsutvalget på den enkelte enhet i forhold til ansvarsområde og legeforeningens krav. Det er nødvendig å finne hensiktsmessige rutiner for samhandling mellom kraftklinikkene og mellom disse og ledelsen av programmet. Leder av styringsgruppen og utdanningskoordinator har hatt møte med Kraftklinikken i Karasjok. Det var planlagt møte med NLSH i desember, men dette ble utsatt til januar 2009 pga sykdom. Det er planlagt å gjennomføre møte med UNN vinteren Utfordringene har også omfattet beslutninger rundt deltagelse i programmet, rettigheter og plikter og hvorvidt LIS som tar sideutdanning ved en barne- og ungdomssykiatrisk enhet skal få fullverdig deltagelse i programmet. Beslutning er ennå ikke tatt i denne saken. Bodø, 5. februar 2009 Trude Grønlund Leder styringsgruppen Sissel Holla Utdanningskoordinator 7

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI Vedlegg 1 INNLEDNING Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- og medlemsorganisasjon som har til formål å fremme en landsdekkende forståelse for og

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer