Sektorstyre for helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektorstyre for helse og omsorg"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: Tid: 12:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Eva Marie Johansen Leder Gunnar Lillebo Rådmann 1

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket RS 14/2 Orienteringer. PS 13/14 PS 14/14 PS 15/14 PS 16/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll Tjenesteavtale og samarbeidsavtale mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark HF 2

3 RS 14/2 Orienteringer. NAV Barnevernet Pasientombudssaker i Porsanger kommune Omsorgsboliger Planer i Porsanger kommune Strategiplan flyktninger PS 13/14 Godkjenning av innkalling PS 14/14 Godkjenning av saksliste PS 15/14 Godkjenning av protokoll 3

4 Porsanger kommune Helse- og omsorgsavdelingen Arkivsak: 2011/ Arkiv: G00 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Sektorstyre for helse og omsorg Kommunestyret Tjenesteavtale og samarbeidsavtale mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark HF Saksutredning Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trådde i kraft Reformens formål er større satsing på Helsefremmende, forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler tjenesteavtale og samarbeidsavtalene mellom kommunen og Helse Finnmark HF. Nye lover og forskrifter Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til Helse Finnmark HF (HF) å inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF. 4

5 Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Overordnet samarbeidsorgan (OSO) har fram arbeidet og godkjent følgende avtaler: Tjenesteavtale mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark HF om utlevering av erythrocyttkonsentrat for transfusjoner i kommunene Samarbeidsavtale om ansettelse av turnusleger mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (ledsageravtalen) Vurdering Frem forhandling av hele avtalestrukturen har vært et forhandlings arbeid, som har pågått fra oktober I perioden er det fremforhandlet overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler, samt disse tre avtalene. Overordnet samarbeidsutvalg vil ha ansvaret for videre fremdrift og ferdigstillelse i tråd med intensjonen. Overnevnte avtaler er framforhandlet av OSO. Rådmannens innstilling Vedtak og delegasjon 1. Kommunestyret vedtar avtalene i tråd med frister. 2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtale og samarbeidsavtale, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Vedlegg 1 Blodavtale versjon 1 2 Revidert turnuslegeavtale etter vedtak 3 Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten - ledsageravtalen 5

6 Tjenesteavtale mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark HF om utlevering av erythrocyttkonsentrat for transfusjon i kommunene Denne tjenesteavtalen er vedlegg til tjenesteavtale 1 mellom kommunen og Helse Finnmark HF. 6

7 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Porsanger kommune (heretter kommunen) og Helse Finnmark HF (heretter helseforetaket). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 4 etter ønsker fra kommunen. Avtalen omhandler utlevering av erythrocyttkonsentrat som er ordinert av allmennlege i avtale med kommunen og som skal transfunderes i kommune. Det forutsettes at de pasienter dette omhandler også er utredet av spesialisthelsetjenesten og at ordinasjon framkommer på bakgrunn av en felles forståelse om behovet for transfusjon. Klinikkene kan etter avtale beslutte at transfusjoner skal gjennomføres i foretakets lokaler av sykepleier ansatt i foretaket i de kommuner hvor Helse Finnmark HF har somatisk virksomhet (Vadsø, Alta og Karasjok). I slike tilfeller registreres og dokumenteres transfusjonsvirksomheten i foretakets elektroniske pasientjournalsystem. 3. Formål Avtalen skal legge til rette for at pasienter med kronisk sykdom eller som ledd i palliativ behandling skal kunne få transfundert erythrocyttkonsentrat i sin hjemkommune som et alternativ til å reise til lokalsykehus for slik transfusjon. Tilbudet er ment å bidra til å redusere behovet for innleggelser i spesialisthelsetjenesten og spare pasienter i målgruppen for reisebelastning. Pasientene skal i kommunen sikres minst like god behandling som ved innleggelse i sykehus. Alle akutte behov for blodtransfusjon skal behandles ved sykehus. 4. Lovgrunnlaget / Sentrale retningslinjer Partene forplikter seg gjennom denne avtalen å oppfylle krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og/eller regionalt regelverk. Grunnlaget for avtalen bygger på: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer av 24. juni 2011 nr 30 Lov om spesialisthelsetjenesten med mer av 2. juli 1999 nr. 61 Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr 64 Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten FOR Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, IS Avtalen omhandler følgende produkter Denne tjenesteavtalen omhandler produktet Erythrocyttkonsentrat. 6. Ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen 6.1 KOMMUNENS ANSVAR OG OPPGAVER a. Kommunen stiller med driftsmessige lokaler b. Kommunen skal stå for den praktiske delen av blodtransfusjonsbehandlingen. 7

8 c. Transfusjonsbehandlingen utføres på helsesenter hverdager primært på dagtid mellom klokken 08:00 og klokken 19:00. Transfusjoner utenom denne tidsrammen skal avtales i hvert enkelt tilfelle. I tilfeller hvor forsendelse er forsinket, men fortsatt i henhold til kvalitetskrav kan transfunderes, tilrettelegges for dette for å unngå at tilsendt produkt må kasseres. d. Kommunen har arbeidsgiveransvar for helsepersonell, samt stiller med rengjørings- og driftsressurser. e. Transfusjon skal utføres av lege eller sykepleier. Kommunen skal sikre at personell som administrerer blodproduktet har gjennomført nødvendig opplæring og innehar oppdatert kunnskap som oppfyller kravene i blodforskriften. Gjennomført kurs sertifiserer til å transfundere blodproduktet i kommunen. Reopplæring skal gjennomføres hvert andre år. f. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter for avvikling av kurs dekkes av kommunen. g. Kommunen er ansvarlig for behandlingen og skal sikre forsvarlighet ved å etablere rutiner, inkludert kontrollrutiner: Etablere rutiner for bestilling, prøvetaking og forsendelse av prøver til den blodbanken produkt bestilles fra. Etablere rutine som sikrer at utlevert blodprodukt blir håndtert slik at produktene bevarer sin kvalitet Etablere rutiner som sikrer identitetskontroll av pasient og kontroll av blodproduktet Etablere rutiner som sikrer forvarlig oppfølging av pasient under og etter transfusjon Etablere rutiner som sikrer nødvendig dokumentasjon. Heri også utfylling av følgeseddel som tilbakemelding til blodbank som utleverte produktet. Både transfusjon og/eller kassasjon skal registreres. Rekvirerende lege har ansvar for at indikasjon og effekt, samt eventuelle komplikasjoner dokumenteres. h. Transfusjonsreaksjoner skal meldes etter samme rutiner som gjelder ved sykehus. Kommunen skal straks melde til blodbanken ved mistanke om alvorlige bivirkninger hos mottaker under eller etter transfusjonen som kan tilskrives blodproduktets kvalitet eller sikkerhet, eller om feil produkt er transfundert. Blodbanken skal i samråd med blodbanklege på UNN følge opp transfusjonsreaksjoner og gi en tilbakemelding til helsesenter innen 2 timer. Blodbanken melder til Hemovigilans etter gjeldende rutiner. i. Skjema for transfusjon av blodprodukt skal fylles ut og dokumenteres i pasientens journal i kommunen. j. Lege i kommunen har det medisinske ansvaret for gjennomføring av behandlingen. 6.2 HELSEFORETAKETS ANSVAR OG OPPGAVER a. Helse Finnmark HF påtar seg de økonomiske utgifter for produktet og tilhørende transfusjonssett samt kostnader knyttet til transport av produktet fra Helse Finnmark HF til kommunen. b. Helse Finnmark HF tilbyr nødvendig opplæring i form av kurs og veiledning til personell i kommunen som administrerer blodproduktet til pasienter. Kurs vil kunne avholdes via videokonferanse eller ved ett av sykehusene. Når det foreligger E-læringskurs innen tema vil Helse Finnmark HF gjøre slike kurs tilgjengelig for personell som administrerer blod i kommunen. c. Helse Finnmark HF skal bistå med utarbeidelse av rutiner gjeldende administrasjon av blodproduktet i kommunen dersom dette er ønsket. Det er kommunen som har det 8

9 faglige ansvaret for slike rutiner og som godkjenner slike og sørger for implementering i egen kommune. d. Transfusjonsreaksjoner skal meldes etter samme rutiner som gjelder ved sykehus. Kommunen skal straks melde til blodbanken ved mistanke om alvorlige bivirkninger hos mottaker under eller etter transfusjonen som kan tilskrives blodproduktets kvalitet eller sikkerhet, eller om feil ved transfusjon. Blodbanken skal i samråd med blodbanklege på UNN følge opp transfusjonsreaksjoner og gi en tilbakemelding til sykestue/helsesenter innen 2 timer. Blodbanken melder til Hemovigilans etter gjeldende rutiner. e. Helse Finnmark HF ved blodbankene har i henhold til Blodforskriften ansvar fram til at blodproduktet er frigitt for bruk samt for forsvarlig forsendelse fra sykehuset. Det skal benyttes transportmåte og emballasje som beskytter produktet mot skade og sikre at oppbevaringstemperaturen under distribusjon og transport opprettholdes. 6.3 PARTENES FELLES ANSVAR OG OPPGAVER Kommune og Helse Finnmark HF forplikter seg til å samarbeide til beste for pasienten slik at transfusjonen kan gjennomføres i kommunen på en faglig forsvarlig måte og i henhold til lover, forskrifter og prosedyrer. Frakt av blodproduktet må vurderes ut ifrå hvor det skal leveres. Sendemåte og tidspunkt for forsendingen skal avtales mellom blodbank og kommune (transfusjonsenhet) ved hvert tilfelle. Den fraktmetode som er mest hensiktsmessig benyttes (buss, ambulanse, taxi). I de tilfeller buss, ambulanse eller taxi ikke kan benyttes vurderes bruk av flyfrakt/jet-pakke med opphenting og utkjøring. 7. Brukermedvirkning Tjenester som følger av denne samarbeidsavtalen skal sikre og styrke brukernes interesser. Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også Overordnet samarbeidsavtale pkt Avvik Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet. 9. Iverksetting, revisjon og oppsigelse av avtalen Partene skal gjensidig og uten ugrunnet opphold informere hverandre dersom uforutsette omstendigheter gjør at oppfyllelse av avtalen vanskeliggjøres eller ikke lenger er mulig. Tjenesteavtalen trer i kraft fra den xxxxxxxxx og gjelder for en periode på to år. Tjenesteavtalen evalueres årlig og revideres ved behov. Avtalen kan gjensidig sies opp med 12 måneders varsel. 10. Dato og underskrift Sted og dato: Sted og dato: For Porsanger kommune For Helseforetaket 9

10 Samarbeidsavtale om ansettelse av turnusleger mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark 10

11 1. Parter Denne samarbeidsavtale er inngått mellom Porsanger kommune (heretter kalt kommunen) og Helse Finnmark HF (heretter kalt foretaket). 2. Bakgrunn Samarbeidsavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5. Fra og med 2013 er det innført ny ordning med søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede leger. Den nye ordningen innebærer at turnusordningen for nyutdannede leger gjøres søknadsbasert og turnuslegen søker på turnusstillingen og ansettes i henhold til ordinær ansettelsesprosess som i arbeidslivet for øvrig. Stillinger skal lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal, mens tilsetting skjer lokalt etter arbeidslivets regler. 3. Formål Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder forvaltningen av ny søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede leger. 4. Lover, forskrifter og veiledere 4.1 Forskrifter FOR Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger - Spesialistgodkjenningsforskriften (lovdata.no) FOR Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning - Forskrift om turnustjeneste fordelt ved loddtrekning (lovdata.no) Gjelder i en overgangsperiode til høsten FOR Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (lovdata.no) FOR Forskrift om lisens til helsepersonell - Lisensforskriften (lovdata.no) FOR Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus - Akuttmedisinforskriften (lovdata.no) 4.2 Veileder Helsedirektoratet: Ny turnusordning for leger - Informasjon og veiledningsmateriell 1. utgave Roller og ansvar Ny turnusordning for leger innebærer nye roller og ansvarsoppgaver for både helseforetaket og kommunen. Helsedirektoratet har det overordnede ansvar for den nye turnusordningen for leger inkl det administrative og praktiske arbeidet med turnusportalen. Direktoratet fastsetter antallet turnusstillinger i helseforetak og i kommunene og fordeling av disse. Det 11

12 administrative ansvar for behandling av søknader om turnuslisens og autorisasjon er delegert til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Fylkesmannen har ansvar for å opprette og godkjenne turnusstillinger i kommunehelsetjenesten, bistå helseforetak og kommuner i arbeidet med kobling av turnusstillingene og føre tilsyn med at turnustjenestens innhold og gjennomføring er i samsvar med myndighetenes krav. 6.4 Helseforetaket har arbeidsgiveransvar for turnuslegen de 12 månedene den er ansatt i foretaket. Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger med de rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet. Det skal oppnevnes personlig veileder for turnuslegen, og helseforetaket bør tilpasse tjenesten i avdelingen slik at turnuslegen kan delta i aktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for sykehustjeneste. Kommunen har arbeidsgiveransvar for turnuslegen de 6 månedene den er ansatt i kommunen. Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger med de rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet. Kommunen er ansvarlig for at turnustjenestens innhold og gjennomføring er i samsvar med målbeskrivelsen og at tilfredsstillende veiledning etableres. Kommunen bør tilpasse tjenesten slik at turnuslegen kan delta i aktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for kommunehelsetjeneste. Jf. FOR Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (lovdata.no) 6. Tilsettingsprosess i foretaket. 6.1 Utlysning av turnuslegestillinger Turnuslegestillingene utlyses koblet med helseforetaket og kommunehelsetjenesten i Helsedirektoratets turnusportal med en felles utlysningsannonse ihht. Helsedirektoratets tidsfrister. Turnuslegene tilsettes i en stilling ved helseforetaket med en varighet på 12 mnd. og i en stilling i en bestemt kommune med 6 mnd. varighet. Oppstarttidspunkter i turnuslegestilling vil være 1. mars og 1. september. Kobling sykehus - kommune. Foretak/sykehus Kommuner Kirkenes Sør-Varanger 2, Vardø 1, Tana 1, Nesseby 1 sykehus Hammerfest Alta 2, Hammerfest 2, Nordkapp 1, Hasvik 1, Karasjok 1, Porsanger 1, sykehus Loppa 1 A-hus Hammerfest 1, Alta 1, Måsøy 2, Kautokeino 1 Vestre Viken Vadsø 1, Båtsfjord 2, Gamvik 1, Lebesby Behandling av søknader i HR-senteret i Helse Finnmark HF Etter søknadsfristens utløp sender HR-senteret ut søkerlister, søknad, cv, attester og vitnemål til klinikksjefene ved Hammerfest og Kirkenes sykehus. Klinikksjefene i samarbeid med avdelingsledere, fagansvarlig for turnuslegene (alternativt eller også medisinskfaglig ansvarlig medisinsk avdeling), tillitsvalgt fra DNLF og evt. en representant for kommunene fungerer som tilsettingsutvalg og velger ut søkere ut i fra følgende kriterier: Faglige kvalifikasjoner Tanke på framtidig rekruttering Tilknytning til Finnmark Språkkunnskap i tillegg til norsk; samisk, russisk eller finsk Det kan foretas intervjurunder som fremlegges for tilsettingsutvalget før innstilling av søkere. Det anbefales at det lages en lang innstillingsliste med eks. 15 personer, da de samme søkerne kan søke stillinger i andre foretak. Innstillingslisten sendes HR-senteret for videre saksbehandling. 12

13 6.3 Saksbehandling i helseforetaket HR-senteret sender tilbud til søkerne om turnuslegestilling i helseforetaket. Turnuslegen får svarfrist ihht. Helsedirektoratets tidsfrister. Turnuslegen takker ja til stillingen ved å signere avtalen og sende den tilbake via e-post, og er dermed bundet til turnusstillingen i helseforetaket og til kommunehelsetjenesten. Helseforetakets HR-senter sender informasjon til Fylkesmannen og fordelingsutvalget for tilsetting i turnuslegestillinger i kommunene om tilsettinger av turnusleger i helseforetaket. 7.0 Tilsettingsprosess i kommune 7.1 Tilsetting i stilling som turnuslege i kommunen Det nedsettes et utvalg, heretter kalt fordelingsutvalget, bestående av fem kommunerepresentanter som fordeler turnuslegene til turnusplassene i kommunene i Finnmark. Det oppnevnes koordinator for utvalget. Helseforetakets HR-senter sender informasjon om tilsettinger i helseforetaket til koordinator for fordelingsutvalget senest 7 måneder før turnuslegene skal tiltre i kommunehelsetjenesten. Første tildeling til kommunene (gjeldende fra september 2014) utføres av Fylkeslegen i Finnmark. Ved denne tildelingen skal derfor også Fylkeslegen motta denne informasjonen. Turnustjeneste i kommunen kan ikke påbegynnes før sykehusturnus er godkjent. Dokumentasjon på godkjent sykehusturnus skal fremvises til personlig veileder i kommunen. 7.2 Informasjon om turnusplass i kommunen Fordelingsutvalget fordeler turnuslegene til de respektive kommunene seinest 6 mnd før turnuslegene skal tiltre i kommunehelsetjenesten. Kommunene og turnuslegene blir informert om fordelingsutvalgets vedtak umiddelbart. 7.3 Utsendelse av arbeidsavtale fra kommunene Kommunehelsetjenesten sender ut arbeidsavtale om turnusstilling senest 3 mnd. før tiltredelsesdato. Fylkesmannen i Finnmark (helseavdelinga) holdes orientert om ansettelsene i kommunene. 8. Samarbeidsforum Det opprettes et samarbeidsforum mellom helseforetaket, de koblede kommuner og fylkeslegen. Forumet møtes pr telematikk x 2 pr år, klinikksjefene ved de somatiske klinikker i helseforetaket innkaller. Forumet deles mellom sykehusene og deres respektive koblede kommuner. Formålet med møtene er informasjonsutveksling før turnuslegen starter i stilling i kommunen og evaluering av ordningen etter endt turnustjeneste. 9. Avvik / uenighet Håndtering av avvik på inngåtte avtaler, retningslinjer og prosedyrer, er nødvendig for å sikre at det etableres et system for lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføring. Avvik og/eller uenighet/er og/eller tvist/er håndteres i henhold til prinsipper nedfelt i overordnet samarbeidsavtale mellom Porsanger kommune og xxxx helseforetak. 10. Iverksetting, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra xxxx, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut. 13

14 Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette. Dato og underskrift Sted og dato: Sted og dato: Råmann Porsanger kommune For Helse Finnmark HF 14

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 60/2013 Saksbehandler: Samhandlingsleder Unni Bente Elde Møtedato: 29.08/2013 Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer