Farmakoterapi Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse Hva virker for hvem?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farmakoterapi Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse Hva virker for hvem?"

Transkript

1 Farmakoterapi Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse Hva virker for hvem? Theresa Wilberg Professor/overlege UiO og OUS NICE (2009) og APA (2001) retningslinjer: PF som sådan kan ikke behandles med medikamenter APA: Anbefaler en algoritme for 1) emosjonell ustabilitet, 2) kognitiv fordreining, 3) impulsiv destruktivitet NICE: Mer restriktiv Medikamentell behandling bør ikke gis spesifikt for borderline PF eller for de individuelle symptomene og/eller adferden som er forbundet med lidelsen (eks. gjentatt selvskading, emosjonell ustabilitet, risikofylt adferd og forbigående psykotiske symptomer) Randomiserte kontrollerte studier Dixon-Gordon et al 2011, International Review of Psychiatry Schizotyp PF i en særstilling Schizofrenispektrumlidelse, 20 % ca utvikler schizofreni? Vet ikke om tidlig behandling kan forhindre psykose Støtteterapi og evt medikasjon/antipsykotisk Konsultasjon overfor primærhelsetjenesten mm Antisosial PF i en særstilling Få behandlingsstudier,overlapp mellom antisosial PF, psykopati og kriminelle Mest interesse: kognitiv- eller atferdsorientert behandling Forebyggende intervensjoner rettet mot familie og systemene rundt den asosiale ungdommen (MST) og mot foreldrene til barn med atferdsvansker, noe optimisme 0 De vanligste PF i klinikken Borderline, unnvikende og uspesifisert PF er de hyppigst forekommende PF Moderat-alvorlig PF: Andre typer PF forekommer sjeldnere uten samtidig Borderline eller Unnvikende PF Mild PF: Oftere bare 1 PF-diagnose, eks Avhengig eller Tvangspreget PF Det er klinisk meningsfullt å skille mellom alvorlig og mindre alvorlig PF Pasientens funksjonsnivå er avgjørende for valg av behandling og prognose Særlig pas. med GAF < som er en behandlingsmessig utfordring

2 Borderline/emosjonelt ustabil PF DSM-IV: Et gjennomgripende mønster av ustabilitet i relasjoner, selvbilde, affekter og utpreget impulsivitet Vekslende selvtilstander, intense følelser, turbulente relasjoner og selvdestruktivitet (selvskading og suicidalitet) Validerte psykoterapiformer ved BPF Dialektisk adferdsterapi (Linehan et al., 2006 ) Mentaliseringsbasert terapi (Bateman & Fonagy, 2001) Skjematerapi (Young, 2003; Giessen-Bloo et al., 2006) Overføringsfokusert psykoterapi (Clarkin et al., 2007) Støttende psykodynamisk psykoterapi (Clarkin et al., 2007) Dialektisk atferdsterapi Hovedindikasjon: Selvbeskadigende atferd og kronisk suicidalitet Individualterapi en time ukentlig etter kognitivatferdsterapeutiske retningslinjer Individualterapeuten tilgjengelig for telefonkonsultasjon ved kriser Gruppeterapi med vekt på mestring og social skills training en gang ukentlig Terapivarighet: Ett år God effekt basert på flere RCT, særlig mht selvmordsforsøk, selvskadingsatferd, hospitalisering (Linehan et al. 1991, 1994, 2006). DBT vs behandling av eksperter Linehan et al kvinner med BPF Kontrollgruppen: Treatment as usual in the community by experts utpekt av kollegaer som gode terapeuter rent generelt Minst 1 time i uken (ulike tilnærminger) Oppfølging etter 2 år DBT> kontroll: drop-out, antall selvmordsforsøk, legevaktsbesøk og hospitalisering DBT=kontroll: suicidaltanker og depresjon DBT vs behandling av eksperter Linehan et al 2006 % Pas. med % selvmordsforsøk Legevaktsbesøk pga selvmordstanker DBT vs General Psychiatric Managment McMain et al pas med BPF, 86 % kvinner, GAF=52 Kontrollgruppen: APA s retningslinjer for beh. av BPF Case managment Dynamisk orientert terapi APA s retn.linjer for medikamentell beh. Ukentlig veiledning Godt utbytte og ingen forskjell mellom beh. mht dropout, bedring av symptomer, suicidalitet, reduksjon av medisiner og hospitalisering mm 2 år etter avsluttet beh: fortsatt bedring og ingen forskjell mellom gruppene

3 Skjemafokusert terapi - SFT Young 2003 Videreutvikling av kognitiv terapi Fokus på underliggende maladaptive skjemaer og tilstander (tanker følelse og atferd) BPF: straffende foreldre, misbrukt/neglisjert barn, distansert beskytter, sint impulsivt barn Behandlingskontrakt Oftest individualterapi Overføringsfokusert terapi - TFP Clarkin et al 2007 Objektrelasjonsteoretisk, psykodynamisk Fokus på relasjonen mellom pasient (overføringen) og pasientens splittede selvog objektrelasjoner, affekter og selvdestruktivitet Behandlingskontrakt Individualterapi SFT vs TFP Giesen-Bloo et al pas. med BPF 2 timer pr uke i 3 år God effekt i begge beh. Skjemafokusert > overføringsfokusert Drop-out BPF-symptomer Generell psykopatologi Livskvalitet TPF vs DBT vs støtteterapi Clarkin et al pas med BPF 1 års terapi DBT: 1 ind. + 1 gruppe pr uke TFP: 2 ind. timer pr uke Støtteterapi: 1 ind. time pr uke God effekt i alle gruppene mht symptomer, og psykososial funksjon TFP: bedring på flest variabler TFP og DBT > støtte i reduksjon av suicidalitet Mentaliseringsbasert terapi MBT Bateman & Fonagy Retter seg mot mentaliseringssvikten ved BPF Raskt tap og langsom gjenvinning av mentalisering ved sterk følelsesmessig aktivering, særlig i nære relasjoner Utforskende ikke-vitende terapeutisk holdning Fokus på relasjoner og følelser i relasjoner Opprinnelig dagavdelingsbeh. med poliklinisk viderebehandling (step-down modell) Senere som poliklinisk kombinasjonsterapi. MBT dagavdelingsbeh. og poliklinisk viderebeh. vs «Treatment as usual, TAU» Bateman & Fonagy 1999, 2001, pas med BPF 18 mnd dagavdelingsbeh. + inntil 18 mnd poliklinisk gruppeterapi MBT > TAU: Selvmordsforsøk, selvskading, hospitalisering, symptomer og sosial og relasjonell fungering Fortsatt signifikant forskjell mellom gruppene ved 8 års oppfølging

4 MBT dagavdelingsbeh. og poliklinisk viderebeh. vs TAU Bateman & Fonagy 1999, 2001, 2008 Poliklinisk MBT kombinasjonsterapi, Avd. for personlighetspsykiatri, Ullevål 3 IIP GSI 2,5 2 1,5 MBT TAU 1 0,5 0 start 18 mnd 36 mnd Avsluttede pas i 2012 (n=43), gj.sn 28 mnd terapi Behandling av BPF - Bedring på hvilke områder? Symptomer (angst, depresjon osv) Selvdestruktiv atferd og suicidalitet Interpersonlige problemer Diagnoser Psykososial funksjon Hospitalisering og forbruk av helsetjenester Reduksjon av medisiner Foreløpig mindre data på dysfunksjonelle skjemaer, mentaliseringsevne og tilknytning Behandling av BPF - oppsummering Flere typer terapier med fokus på ulike typer kjerneproblemer er effektive Små forskjeller mellom de ulike terapiene Fokusert behandling (ikke-manualisert) gitt etter klare retningslinjer av godt kvalifiserte terapeuter har i enkelt studier vist like gode resultater som de spesifikke manualiserte terapiene Vet ikke om det er forskjell på mer intensive eller støttende terapier over tid? Clarkin et al 2007, Jørgensen et al 2012 Cluster C Det engstelige hemmede clusteret Unnvikende, avhengig og tvangspreget PF Negativ prognostisk faktor ved behandling og forløp av PF? Zanarini et al 2006, Chiesa & Fonagy 2007, Kvarstein et al 2012 Unnvikende PF svært vanlig: Et omfattende mønster av sosial hemning, følelse av utilstrekkelighet og hypersensitivitet for negativ vurdering fra andre Få behandlingsstudier Kognitiv-atferdsterapeutisk tradisjon Overlapp med sosial fobi Kortids dynamisk vs kognitiv terapi for pas med Unnvikende PF Emmelkamp et al pas med UPF 20 uker ukentlig individualterapi CBT vs dynamisk vs venteliste Ekskludert pas med medikamenter og mye komorbiditet - bedrefungerende pas?

5 Kortids dynamisk vs kognitiv terapi for pas med Unnvikende PF Emmelkamp et al 2006 Effektstørrelser/ES: 0,20 = liten 0,50 = medium 0.80 = stor Korttids dynamisk vs kognitiv terapi for pas med cluster C 50 pas, 40 uker ukentlig individualterapi Svartberg et al 2004 Oppsummering de hemmede, cluster C og unnvikende PF Står dårligere rustet enn ved BPF, vet mindre om hva som er til hjelp Hva med de med lavere funksjonsnivå? Innebærer med selvpatologi Trenger utvikling av terapi rettet mot kjerneproblematikken? Selvpatologi, selvbilde, identitetsforstyrrelse, Affektfobi, positiv affekt versus negativ affekt Mentaliseringssvikt Oppmerksomhetsbias Vegring mot eksponering På hvilket helsetjeneste nivå bør pasientene behandles? Nederlandske studier har antydet bedre effekt av døgn- og dagavdelingsbehandling for pas. med PF i cluster B og C ikke RCT!! Bartak et al 2010, 2011 Engelske studier har vist god effekt av to step-down modeller Bateman & Fonagy 2001, Chiesa et al 2004 Ullevål PersonlighetsProsjekt UPP: lik effekt av step-down modell og poliklinisk terapi etter 6 år Antonsen et al, in preparation Mange fullfører ikke behandlingen McMurran et al 2010 review: 25 studier av PF, de fleste var ikke RCT Frafall, median: 37 % samme i individuell- og gruppeterapi BPF: median 32 % Utvalg med flere typer PF: median 35 % Duggan et al 2007 review 21 studier av PF, bare RCT Frafall, gj.sn: 21 % Pasientfaktorer assosiert med prematur avslutning McCurran et al 2012, review Yngre alder Lavere utdannelse Arbeidsløshet Domfelt i ungdomsalder Kun kortvarig kjæresteforhold Foreldre skilt før pas. i 10-årssalder Følelsesmessig omsorgssvikt

6 Behandlingskontrakt Terapeutens dyktighet i samtale rundt behandlingskontrakt bidrar til bedre terapeutisk allianse og muligens mindre dropout Yeomans et al 1994 Eksplisitt kommunikasjon om hva behandlingen går ut på Terapeutene og pasientens respektive roller Evt kriseplan Evt formulering av mer avgrensede behandlingsfokus, evt dynamisk formulering Innebærer gjerne informasjon om diagnose Obs stigma, identitet, setter rav til terapeutene Psykoedukasjon Et element i mange terapier, eks. DBT og MBT Ofte i grupper Gjerne parallelt med oppstart av psykoterapien 4 12 ganger Temaer: feks. om personlighetsproblemer, problemløsning, følelser og mentalisering Få studier som har separere denne effekten fra effekten av resten av behandlingen Zanarini et al 2008 Psykososial funksjon gj.sn GAF etter psykoterapi Bateman & Fonagy 2009, Linehan et al 1993, Jørgensen et al 2012, Chiesa et al 2006, Antonsen et al, Bateman & Fonagy 2008 Stor variasjon i forløp Større variasjon innen enn mellom ulike terapier Vet lite om hva som predikerer et godt forløp Komorbiditet og symptomutforming Andre egenskaper ved individet enn diagnostikk og sosiodemografiske variabler Funksjonsnivå Andre mer komplekse mentale resurser og prosesser? Tilknytningsstil, affektbevissthet, mentaliseringsevne, forsvarsstrategier, hukommelse, oppmerksomhetsbias, intellektuelle resurser Oppsummering - BPF Mye å spille på, mange typer terapier som retter seg mot ulike kjerneproblemer Mer spørsmål om opplæring av terapeuter og oppbygging av spesialiserte beh.miljøer Hvordan fange opp de dårligst fungerende og gi dem tilpasset behandling? En liten gruppe svært dårlige pas. - egne tilbud? De unge emosjonelt ustabile egne ikke-stigmatiserende tilbud? Oppsummering cluster C og unnvikende PF Står dårligere rustet enn ved BPF Særlig de med mer alvorlig PF Trenger utvikling av terapi rettet mot kjerneproblematikken Behov for kreativitet og integrering av ulike typer terapier?

7 Avsluttende kommentar Hvordan sikre og organisere psykoterapi for pas. med PF rundt omkring i Norge? De fleste kan behandles poliklinisk Evt. innleggelse i kriser Vi beveger oss i retning av mer fokusert terapi for ulike PF Behov for spesialiserte miljøer, DPS s rolle? Avtalespesialister en for lite utnyttet ressurs? Planer for krisehåndtering Systematisk veiledning Kvalitet - utdannelse/videreutdannelse av terapeuter

Kombinert individualterapi og gruppebehandling:

Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Spesialistoppgave i voksen klinisk psykologi: Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Bedret affektregulering og økt mentaliseringsevne som terapeutiske mål ved behandlingen av emosjonelt ustabil

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling Randi Abrahamsen KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer. Spesialistoppgaven er et resultat av klinisk psykologisk

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Ved Karoline Alfheim Lindquist, Anita Johanna Tørmoen og Lars Mehlum Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og ruslidelser opptrer ofte samtidig. En ser at forløp og prognose da kompliseres, i tillegg

Detaljer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Profesjonsstudiet i Psykologi, NTNU. PsyPro 4100. Trondheim; Vår 2012 Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Risikofaktorer, behandling og kliniske implikasjoner Mona Elisabeth S. Løvaas 1 Sammendrag

Detaljer

Hilde Sofie Kongelf Galgerud

Hilde Sofie Kongelf Galgerud Hilde Sofie Kongelf Galgerud Affektfokus, alvorlighet av personlighetsproblematikk og deres interaksjon som prediktorer for behandlingseffekt ved cluster C personlighetsforstyrrelser. Hovedoppgave i Psykologi

Detaljer

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen Ved Joel Paris De tilnærmingene som er utviklet for å behandle akutt suicidalitet, er ikke nødvendigvis effektive for behandling av kronisk suicidalitet. Kroniske selvmordstanker er et viktig kjennetegn

Detaljer

SINNRIKE KROPPER. Mentaliseringsbasert miljøterapi for spiseforstyrrelser

SINNRIKE KROPPER. Mentaliseringsbasert miljøterapi for spiseforstyrrelser SINNRIKE KROPPER Mentaliseringsbasert miljøterapi for spiseforstyrrelser Professor Finn Skårderud Psychotherapy Brands CBT TFP DBT EMDR PE EFT MBT DIT CPP SIT CFP ADEP TPP ERP IPT MBCBT RLX PCT My brand

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Fra kart til terreng Hvordan skal vi greie å følge med? Hva er det vi egentlig vet fra behandlingsforskningen?

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Pasientsamtalen bør den alltid være psykodynamisk informert?

Pasientsamtalen bør den alltid være psykodynamisk informert? Pasientsamtalen bør den alltid være psykodynamisk informert? Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap UiO Schizofrenidagene 2014 1 Svaret er JA - fordi 2 Som menneskebehandlere kan vi ikke være

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Bjørn Tore Hausken Høst 2004 1 En stor takk

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer