Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC"

Transkript

1 ~oto~ofl % Plattformavtale mellom nodene i teknologiplattformene i FUGE li Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC Definisjoner Følgende definisjoner er en del av avtalen: Fart eller Parter Node eller Teknologinode Plattform Kontrakt Plattformavtale Faglig ledergruppe Organisasjon (institusjon) som har påtatt seg ansvar for å utvikle og drive en node som del av en Plattform under FUGE II programmet og som har inngått kontrakt med Forskningsrådet om dette. Spesialisert enhet med kompetanse, ressurser og teknologi som inngår i en Plattform. Hver node har individuell kontrakt med Forskningsrådet. Nasjonal teknologiplattform under FUGE II programmet vedrørende et angitt forskningstema/-felt utviklet og driftet av en eller flere parter med teknologinoder. Kontrakt mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig for noden for gjennomføringen av prosjektet. Kontrakten består av et avtaledokument, krav og retningslinjer, prosjektbeskrivelse og generelle kontraktsvilkår. Avtalen regulerer rettigheter og forpliktelser mellom Partene knyttet til drift, servicefunksjoner samt kompetanseutvikling tilknyttet plattformen. i samsvar med den enkelte kontrakt og Krav og retningslinjer. Faglig gruppe i en FUGE-plattform: Ledergruppen består av en faglig representant fra hver node i plattformen. For å sikre plattformens nasjonale rolle inkluderer ledergruppen en representant fra hver region uavhengig av om den har node eller ikke. Representanter fra regioner/miljøer uten egen node har observatørstatus. Plattformleder Den Part som på det aktuelle tidspunkt er ansvarlig for å koordinere aktivitetene i plattformen. Plattformleder har også ansvar for å organisere og levere fellesplan og særskilt Side I av 9

2 rapportering i samsvar med beskrivelse i Krav og retningslinjer. Styringsgruppe Styringsgruppen for en FUGE-plattform: Hver plattform har en styringsgruppe bestående av en person fra administrativ ledelse ved hver enkelt node i plattformen. Representanten er utpekt av rektor. Styringsgruppen har som funksjon å sikre at nodene er forankret i institusjonenes strategier og budsjetter. Flere teknologiplattformer kan ha samme styringsgruppe hvis dette finnes mest hensiktsmessig. Samarbeidsavtale: Prosjektresultater Avtale mellom en part og en annen organisasjon som ikke erparti en plattform. Prosjektresultater er definert i Forskningsrådets Generelle Kontraktsvilkår art 1 som Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med prosjektet, herunder immaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivningen.. Med prosjekt forstår vii denne sammenheng forsknings- og utviklingsprosjekt som en eller flere parter gjennomfører enkeltvis eller sammen, og som har tilknytning til denne FUGE II Plattformen. t Avtalens parter Denne plattformavtalen er inngått for å regulere samarbeidet mellom partene i plattformen. Plattformen er basert på individuelle bevilgninger med egne kontrakter fra Forskningsrådet v. FUGE for hver partner. Partene er kjent med forannevnte avtaler mellom partene og Forskningsrådet og er innforstått med at reglene i disse går foran eventuelle reguleringer i plattformavtalen. 2 Avtalens og plattformens formål 2.1 Plattformavtalen regulerer rettigheter og forpliktelser mellom Partene knyttet til drift, servicefunksjoner samt kompetanseutvikling tilknyttet plattformen. 2.2 Plattformens formål er å bygge opp og utvikle kompetanse og ressurser relatert til funksjonell genomforskning innen bildebehandling (imaging) på molekyl-, celle- og vevsnivå og yte service til nasjonale forskningsmiljøer og bedrifter innenfor de til en hver tid gjeldende budsjettmessige rammer. En felles plan for plattformens aktiviteter er utarbeidet av den faglige ledergruppen for plattformen i dialog med FUGE. Planen er vedlegg til kontrakten mellom Forskningsrådet og den enkelte Part om etablering og drift av plattformen (se ogsåpkt. 2.3). Side 2 av 9

3 2.3 Fellesplanen fra ledergruppen definerer plattformen ved følgende momenter: V Overordnet formål med plattformen V Beskrivelse av de involverte nodene i plattformen, den faglige ledergnippen, styringsgruppen, og den generelle organisatoriske strukturen av plattformen V Infrastruktur og hoyedaktiviteter ved den enkelte node innen brukerservice, trening og utdanning, rekruttering, og forskning V En felles brukerportal for plattformen V Hovedmålsetninger og milepæler for plattformen V Samarbeid mot andre FUGE-plattformer V Felles overordnet budsjett for plattformen i FUGE II periode 3 Plattformens organisasjon, styringsform og ansvar 3.1 Deltakere i plattformavtalen: Parter i plattformen Inslirusjonens navn Universitetet i Bergen, UiB Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU Universitetet i Oslo, UiO Universitetet i Tromsø, UiT Universitetet i Stavanger, UiS Frosjektieder Frits Thorsen Catharina Davies Oddmund Bakke Geir Bjørkøy Simon Geir Møller 3.2 Plattformens kjernefasiliteter og ressurser hos de respektive Parter er under faglig ledelse av den enkelte teknologinode, men plattformens ledergruppe skal sammen søke å utnytte disse ressursene og kompetansen optimalt for norsk forskning i henhold til felleplanen som beskrevet i pkt Nye deltakere/parter i plattformen Forskningsrådet gir adgang til at teknologi / serviceaktivitet av nasjonal karakter uten bevilgning fra FUGE kan inkluderes som en del av FUGEs nodenettverk. En slik ordning forutsetter at etableringen skjer etter samtykke med Forskningsrådet og ledergruppen i det aktuelle teknologinettverket. Ledergruppen vedtar deltakelse av nye partnere som etter slikt vedtak vil ha rett til å være representert i ledergruppen. Slikt vedtak krever tilslutning fra samtlige partnere og forutsetter at den nye deltakeren tiltrer plattformavtalen. 3.4 Plattformens ledergruppe: Plattformen ledes faglig av ledergruppen. Samtlige partnere i plattformen skal oppnevne et medlem hver til ledergruppen. Den enkelte partner står fritt i å bytte ut medlemmet, men skal til enhver tid holde ledergruppen og Forskningsrådet orientert om hvem som representerer dem Vervet som plattformleder er vedtatt av FUGEs styre, men kan endres etter enighet mellom partene og i samforståelse med FUGEs styre. Side 3 av 9

4 3.4.3 Ledergruppen innkalles med rimelig varsel, normalt ikke mindre enn 2 uker. Sammen med innkallingen følger saksliste og nødvendige underlag for møtet Ledergruppen fatter normalt sine vedtak ved enstemmighet. I løpende saker som ikke endrer den enkelte deltakers rettigheter under plattformavtalen eller kontrakten, fatter ledergruppen sine vedtak med alminnelig flertall, forutsatt at alle medlemmene er representert. Ved eventuell stemmelikhet har plattformleder dobbeltstemme For å sikre plattformens nasjonale rolle skal ledergruppen inkludere en representant fra hver region uavhengig om den har node eller ikke. Representanter fra regioner/miljøer uten egen node har observatør status For å sikre at plattformen holder høy faglig kvalitet skal ledergruppen hajevnlig kontakt med en eller flere medlemmer av FUGEs Scientific Advisory Comitee (SAC). 4 Partenes forpliktelser i relasjon til realiseringen av plattformens kostnader og finansiering 4.1 Gjennom denne plattformavtalen har institusjonene til de enkelte parter det praktiske, faglige og økonomiske ansvar for etablering og drift av plattformen, samt ansvar for eventuell avvikling av plattformen. 4.2 Lokaler og arealkostnader, annen infrastruktur (inkl utstyr), egenandeler i form av personale/stillingsressurser, dekkes av hver part i forhold til hver parts deltakelse, 4.3 Særlige bestemmelser om fordeling av Forskningsrådets bevilgning til plattformen. Hver part med bevilgning fra Forskningsrådet råder over sin bevilgning i henhold til kontrakten. For å maksimere utbyttet av bevilgningene kan bevilgninger refordeles etter avtale i ledergruppen. Dersom dette påvirker de kontraktsfestede milepæler og overordnete mål skal Forskningsrådet ved FUGE godkjenne refordelingene. Det må være enstemmighet om refordeling av midler. 5 Organisering, ledelse, rekruttering og personalansvar 5.1 Plattformens styringsgruppe: Hver plattform har en styringsgruppe bestående av en representant fra institusjonenes administrative ledelse ved hver node. Representanten er utpekt av rektor. Styringsgruppen har som funksjon å sikre at nodene er forankret i institusjonenes strategier og budsjetter. 5.2 Organiseringen av plattformen skal gjøres rede for av ledergruppen i fellesplanen for plattformenjf. pkt 2.2 og 2.3. Planen skal redegjøre for hvordan plattformen og den enkelte teknologinode er organisert og rekrutteringen ivaretatt. Side 4 av 9

5 6 Kostnads- og finansieringsplan 6.1 Partenes utarbeidede kostnads- og finansieringsplan skal følge malen i standardkontrakten inngått mellom den enkelte part og Forskningsrådet. Bevilgningen fra Forskningsrådet kan, dersom særlige forhold foreligger, overføres fra et år til det neste i samsvar med de retningslinjer som følger av Forskningsrådets Generelle kontraktsvilkår pkt Plattformrapportering 7.1 Hver part i plattformen skal sende Forskningsrådet en årlig fremdriftrapport jf. den enkelte kontrakt med vedlegg. 7.2 Særskilt rapportering Plattformleder er ansvarlig for koordineringen av den særskilte rapportering til Forskningsrådetjf. Krav og retningslinjer pkt Den enkelt part har allikevel ansvar for å utlevere den nødvendige informasjon som plattformleder trenger for å gi en oversikt over nodenettverkets totale aktiviteter. 7.3 Partene har en gjensidig informasjonsplikt om forhold som har betydning for gjennomføringen av samarbeidet ved plattformen, herunder infrastruktur, serviceaktiviteter, og kompetanseoppbygging. 8 Rådighet over/eiendomsrett til utstyr kjøpt under plattformen. 8.1 Partene beholder sin rådighet over/sitt eierskap til de innsatsfaktorer som de hver for seg går inn i plattformen med. Infrastrukturen ved teknologinodene som beskrevet i de enkelte søknadene er allikevel å anse som en integrert del av nodenettverkets ressurser og nasjonale servieeansvar så lenge plattformen eksisterer. 8.2 Utstyr som kjøpes inn under avtalens løpetid og som etter partenes beslutning skal inngå som en del av plattformen skal eies av den part som har finansiert innkjøpet, med mindre annet er skriftlig avtalt i forbindelse med den enkelte anskaffelse. 8.3 Hver part Var eiendomsrett til de prosjektresultater den har frembrakt med de begrensninger som fremgår av pkt Prosjektresultater som er utviklet i samarbeid mellom partene, der det ikke er mulig å fastslå at deler av resultatet er utviklet hovedsakelig av den ene parten, skal eies av partene i felleskap med like andeler og rettigheter med mindre annet er avtalt mellom de aktuelle partene Felleseide prosjektresultater kan utnyttes av hver enkelt sameier slik den finner det passende, inkludert rett til å inngå ikke-eksklusive lisensavtaler med tredjeparter uten rett til viderelisensiering på følgende vilkår: De andre sameierne skal gis minst 45 dagers varsel om slik lisensiering og skal gis en rimelig andel av eventuelle inntekter. Side 5 av 9

6 8.4.2 Innen rimelig tid etter etablering av felleseide prosjektresultater skal sameierne søke å finne rimelige ordninger for hvilken strategi man skal følge for patentering eller annet vern. Videre skal sameierne søke å inngå avtale om deling av patentkostnader og andre forhold knyttet til rettslig beskyttelse av de felleseide prosjektresultatene. 8.5 Utnyttelse av prosjektresultater Partene har rett til vederlagsfritt å bruke andres prosjektresultater så langt det gjelder forskning eller undervisning som partene kan dokumentere har naturlig sammenheng med Plattformen. Slik bruksrett skal være ikke-eksklusiv og gir ingen rett til viderelisensiering Partene har rett til å utnytte andres prosjektresultater kommersielt mot en rimelig kompensasjon så langt de kan dokumentere at utnyttelse av egne prosjektresultater ellers ville være uforholdsmessig vanskelig eller ville krenket immaterielle rettigheter knyttet til slike prosjektresultater. Slik bruksrett skal være ikke-eksklusiv, men med rett til viderelisensiering. 9 Kommunikasjon og offentliggjøring 9.1 Ledergruppen for plattformen har ansvar for at servicetilbud og utdanningsvirksomhet ved plattformen er kommunisert best mulig for forskningsmiljøer i Norge, herunder også bedrifter som driver FoU-aktivitet. Felles brukerportal med informasjon om servieeaktiviteter, prising av tjenester, og utdanningsvirksomhet ved plattformen skal opprettes. 9.2 Resultatene av arbeid ved plattformen som ikke er patenterbare eller ikke skader eller hindrer kommersiell utnyttelse for partene skal gjøres offentlig tilgjengelig og forutsettes publisert i internasjonal litteratur. Ved all publisering og markedsføring fra plattformen skal Forskningsrådets og andre finansiørers bidrag synliggjøres. Forslag til tekster finnes på FUGEs nettside. 9.3 Offentliggjøring skal skje i overensstemmelse med Forskningsrådets Generelle kontraktsvilkår. Hver part er ansvarlig for at publisering skjer i samsvar med nevnte regler. Ledergruppen er ansvarlig for å foreslå overordnede prinsipper for offentliggjøring av resultater fra plattformen 9.4 Plattformdeltakerne har rett til å publisere egne resultater fra prosjekter med de begrensninger som følger av pkt Informasjon om publiserte manuskript eller avholdte presentasjoner med relevans til plattformen, skal gis til Ledergruppen så snart som mulig. 9.5 Dersom en part vurderer at eller er i tvil om, en offentliggjøring vil kunne hindre patentsøknad eller kommersiell utnyttelse av et prosjektresultat, skal parten informere Ledergruppen om den planlagte publiseringen. Ledergruppen kan i slike tilfeller beslutte at publiseringen må utsettes med inntil 3 måneder. Utsettelsen skal være saklig begrunnet i patentsøknad eller konkrete tiltak for å sikre kommersialisering og Side 6 av 9

7 beslutningen skal fattes senest 30 dager etter at ledergruppen har mottatt utkast til hva som skal publiseres. Partene plikter å gjøre sine respektive tilsatte kjent med bestemmelsene i dette punkt. 10 Konfidensialitet Partene har en aktsomhetsplikt når de blir kjent med fortrolige opplysninger. Hemmelig eller fortrolig informasjon skal ikke kunne overføres til andre uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra den part som har gitt/overført informasjonen. Partene plikter å gjøre sin respektive tilsatte kjent med innholdet i denne paragraf. 11 Partenes ansvar for tap og skade 11.1 Hverpart er selv ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av partens handlinger Hverpart skal melde fra til ledergruppen om ethvert krav om erstatning eller lignende relatert til prosjektet eller delprosjekter som blir reist mot andre parter Partene er ikke ansvarlig for indirekte (avledet) tap eller skade han har påført annen part med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett. 12 Varighet og terminering 12.1 Denne plattformavtale løper fra undertegning og frem til 30. september 2012 med mindre annet følger av punkt Plattformen startet sin virksomhet 1. oktober 2007 (heretter oppstartstidspunktet ). Plattformens funksjonsperiode og finansieringen løper fra oppstartstidspunktet Denne plattformavtalen er knyttet til kontraktene mellom den enkelte Part og Forskningsrådet og følger de bestemmelser vedrørende varighet og terminering/heving som er gitt i disse Plattformavtalen kan sies opp av partene med 6 måneders varsel dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til pkt. 4 ovenfor. For det tilfelle at avtalen sies opp, skal Forskningsrådet orienteres, og partene er gjensidig forpliktet til å sørge for at oppsigelsen ikke skaper uforholdsmessige vansker for den faglige aktiviteten ved og driften av plattformen. Institusjonen skal ved terminering av avtalen i løpet av 3 måneder etter termineringstidspunktet utarbeide en plan for eventuell avvikling av noden/plattformen som skal oversendes Forskningsrådet. Planen skal godkjennes av Forskningsrådet. Planen skal i særlig grad legge til rette for tilfredsstillende ordninger når det gjelder Side 7 av 9

8 arbeidsforhold for personellet ved plattformen og spesielt sikre at doktorgrads- eller hovedfagstuderende kan gjennomføre sitt studium som forutsatt. 13 Force majeure Dersom det skulle oppstå en upåregnelig og særlig omstendighet som gjør det umulig for en part å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, skal de andre parter varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annens motytelse suspenderes i samme tidsrom. En suspensjon av en parts forpliktelser etter denne paragrafs første avsnitt kan i tid dog ikke gå utover den ramme som settes av de individuelle kontraktene. 14 Endringer/tillegg Partene kan foreslå endringer av plattformsavtalen på grunn av resultater eller andre forhold som endrer forutsetningene for kontraktsinngåelsen. Endringer og/eller tillegg til plattformsavtalen må for å være gyldige gis form av et eget Addendum og skal signeres av bemyndigede representanter for samtlige parter. 15 Transport Ingen av Partene kan overdra eller på annen måte overføre sine forpliktelser etter plattformavtalen til tredjepart, uten etter Forskningsrådets og de andre partenes skriftlige forhåndssamtykke. 16 Varsler Ethvert skriftlig varsel gitt av Partene i plattformavtalen skal adresseres til vedkommende parts representant. Frister i forbindelse med slike varsler skal løpe fra mottakelsesdato. 17 Partnerskap og lignende Intet i denne avtale skal innebære at det etableres et partnerskap, interessentskap eller annet rettsfellesskap mellom partene. 18 Avtalens dokumenter 19.1 Denne avtalen består av dette avtaledokument med vedleggene Dersom annen regulering ikke klart fremgår av denne avtale, gjelder Krav og retningslinjer og de generelle kontraktsvilkår for Forskningsrådet til denne avtale. Side 8 av 9

9 18.3 Plattformavtalen har prioritet etter alle andre avtaledokumenter som regulerer forholdet mellom partene og Forskningsrådet. Følgende vedlegg legges ved plattformavtalen: Vedlegg 1: Krav og retningslinjer Vedlegg 2: Eventuelle samarbeidspartnere Denne plattformavtalen vil være vedlegg til kontrakten mellom Forskningsrådet og den enkelte Part i plattformen. 19 Signatur 19.1 Avtalen er undertegnet i eksemplar hver. 5 - fem eksemplarer. Hver av partene beholder ett Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Dato Signatur Universitetet i Oslo Dato Signatur Universitetet i Stavanger, Dato Signatur Universitetet i Tromsø / /r~~ Dato./L/ Universitetet i Bergen, Dato Side 9 av 9

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer