ETISK PROBLEMSTILLING Bør man tillate produksjon av en kommersiell dokumentarserie på Barnesenteret, SSHF?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK PROBLEMSTILLING Bør man tillate produksjon av en kommersiell dokumentarserie på Barnesenteret, SSHF?"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF 1 av 10 Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse DOKUMENTARSERIE PÅ BARNESENTERET BAKGRUNN Saken ble meldt til KEK 7 januar pr mail fra medierådgiver Johanne Tunaal-Larsen og avdelingsleder Kåre Danielsen ved barnesenteret. KEK ble bedt om å vurdere en henvendelse fra Novemberfilm AS som er et film og TV-produksjonsselskap som produserer dokumentarer og TV-serier for norske og internasjonale TV-selskaper. Selskapet ønsker i samarbeid med barnesenteret å produsere en dokumentarserie som speiler det indre livet på avdelingen gjennom møter med både ansatte, pårørende og pasienter. KILDER TIL SAKEN ble det avholdt et klargjøringsmøte. Tilstede var medierådgiver Johanne Tunaal- Larsen, Avdelingsleder ved Barnesenteret Kåre Danielsen, Daglig leder i Novemberfilm Kjetil Johnsen og KEK. KEK har innhentet opplysninger fra mediaforsker ved UiO, Elisbeth Staksrud. Problemstillingen er også forelagt sykehusjurist Inge Valentin Bakken. Drøftelsen bygger også på dokumenterte faglige diskusjoner. De er referert i teksten og vedlagt uttalelsen. ETISK PROBLEMSTILLING Bør man tillate produksjon av en kommersiell dokumentarserie på Barnesenteret, SSHF? Problemstillingen er ikke ny. I Norge har det blitt diskutert med jevne mellomrom fra 2001; fra Haukeland sykehus planla sin første serie av Hospitalet (Høie, 2003), og til senere

2 Sørlandet sykehus HF 2 av 10 produksjoner ved andre helseforetak som Jordmødrene og Sykehuset. De etiske sidene ved slike serier har fått relativt mye oppmerksomhet, og er således relevante i denne sammenhengen (Dolonen, 2009a, 2009b; Førde, 2004). En svensk studie av en Docusoaperie fra et sykehus i Uppsala er også relevant (Lundalv & Fogelberg, 2009). Internasjonalt er litteraturtilgangen større, både når det gleder foreldres syn på filming (Rodriguez, Dresden, & Young, 2001), forsøk på tidlig regulering via guidelines (SoRelle, 2002), og ikke minst når det gjelder diskusjoner om barns samtykke (John, Hope, Savulescu, Stein, & Pollard, 2008; Taylor, VanDenberg, le Huquet, Blanchard, & Parshuram, 2011). PREMISS FOR DRØFTELSEN Drøftelsen bygger på et tillitspremiss; vi forutsetter at det foreligger en avtale mellom partene som gjensidig respekteres fullt ut. Dersom avtalen mellom partene skulle brytes av filmselskap, er det umulig å vurdere hvilke følger det ville kunne få både for pasienter, pårørende og helsearbeidere. Den faktiske tillitsvurderingen av selskapet oppfatter vi imidlertid ikke som en del av vår oppgave. Den skriftlige drøftelsen er ikke fullstendig, vi gjennomgår her bare det vi oppfatter som de viktigste argumentene vi har berørt i våre diskusjoner. Vi har ikke tatt med Novemberfilm AS som berørt part. At det vil ha gode konsekvenser for dem er åpenbart, men slik vi vurderer det er det ikke relevant for drøftelsen. BERØRTE PARTER Partene er rangert i følgende rekkefølge: Pasientene, pårørende, helsepersonell, barnesenteret som institusjon, fremtidige pasienter. Det sentrale i rangeringen er at pasienten kommer først. OVERORDNET VURDERING AV BARNESENTERETS OPPGAVE: Vi oppfatter det slik at barnesenterets oppgave kan summeres på to punkt : Primært skal Barnesenteret tilby spesialisthelsetjeneste til de barn som trenger det, og drive med utdanning og forskning. Sekundært skal Barnesenteret bidra til å fremme folkehelsen og forebygge sykdom og skade blant barn. Det er altså et ansvar for å tilby behandling til det enkelte barns beste, og det er et samfunnsansvar rettet inn mot sykdom- og skadeforebygging. Spørsmålet som skal tas videre,

3 Sørlandet sykehus HF 3 av 10 er hvorvidt disse formål direkte eller indirekte kan realiseres gjennom en dokumentarserie. JURIDISKE BETRAKTNINGER KEK besitter ikke formell juridisk kompetanse, og har rådført seg med jurist. Vi oppfordrer likevel til å konsultere jurist dersom forpliktende avtale med Novemberfilm skal inngås. Slik vi forstår jussen, kan den summeres opp på flg. måte: Samtykke: Foresatte samtykker på barnets vegne. En forutsetning for fullmakten er at de for det første er de som er nærmest til å kjenne til hva som er barnets beste, og for det andre at de bruker fullmakten til barnets beste. Likevel skal barnet høres og ha medbestemmelse ut fra modenhet. Taushetsplikt: Taushetsplikten må ivaretas i forhold til det aktuelle barn som er deltaker, og i forhold til andre barn Journalopplysninger: adgang er strengt regulert. Men pasient eller pårørende har rett til innsyn, og kan selv gi ut de opplysninger de måtte ønske. Selvstendig vurdering: Utover dette må helsepersonellet rundt pasienten på selvstendig faglig grunnlag vurdere om eksponeringen er til barnets beste på kort og lang sikt. ETISKE BETRAKTNINGER Hva er de sannsynlige konsekvenser for de berørte parter? En generell utfordring er at de mulige konsekvenser er beheftet med mye usikkerhet. Filmene vil være tilgjengelige på nettet, og så snart de er publisert har man ikke lenger kontroll på materialet. Etter vår mening maner dette til særskilt varsomhet. For pasientene er det mulig å tenke seg at for noen vil det å fortelle sin historie i media, og få en viss kjendisstatus, være en god ting. Reportasjen fra Haukeland gir et godt eksempel på dette (Høie, 2003). På den annen side vil slike positive konsekvenser være vanskelige å klarlegge på forhånd. Den samme artikkelen peker på at medieeksponering kan ha en pris som er vanskelig å forutse for den enkelte. Man reagerer ulikt på bli eksponert i media. Det vil også kunne oppleves utrygt og usikkert med et filmteam på avdelingen, man kan oppleve det som et press til å si ja og ende opp i en situasjon med ufrivillig kjendisstatus. Det er også

4 Sørlandet sykehus HF 4 av 10 ukjent hvordan venner, klassemiljø, deltakere i nettsamfunn som identifiserer de som er eksponert, vil reagere. Det faktum at deltakerne er både barn og pasienter, setter dem i en situasjon av særlig sårbarhet man skal være spesielt oppmerksom på. Lundalv og Fogelberg (Lundalv & Fogelberg, 2009) konkluderer sin studie med at de vanskelig kan se at pasientene har noe å vinne på slik eksponering. Det er muligens også en motsetning mellom hva som er journalistiske mål og hva som er barnets beste. Dramatiske hendelser med mye emosjoner vil sannsynligvis være det som skaper best TV, men samtidig være de situasjoner hvor trygghet og skjerming fra eksponering vil være viktigst for pasienten. SSHFs overordnede løfte om å gi Trygghet når du trenger det mest er en påminnelse om hva som er kjerneoppgaven. Samlet sett vurderer vi mulighetene for merbelastning eller nytte for den enkelte pasient på kort og lang sikt slik: Konsekvensene er svært vanskelige å forutse Faren for merbelastning er vesentlig høyere enn sannsynlig nytte For de pårørende er det lett å se at medieeksponering kan være en måte å bli sett og hørt på, og slik sett få større anerkjennelse for de utfordringer man har. En dokumentar kan også bidra med å sette søkelys på ulike lidelser som pårørende opplever har falt ut av fokus. På den annen side synes vi de uoversiktlige konsekvensene på lang sikt også her er problematiske. Medieforsker E. Staksrud peker på at foreldre (og helsepersonell) i liten grad er i stand til å forutse de mediamessige mulige konskevenser av eksponering av sårbare situasjoner 1. Man kan f.eks. godt tenke seg at foreldre som eksponerer sine barn, i ettertid vil oppleve dette som problematisk, at de slik sett har offentliggjort en sårbar del av barnas privatliv, spesielt hvis barna viser seg å være ukomfortable med eksponeringen. Pårørende kan også oppleve det som et press til å delta, det kan foreligge uenighet mellom foresatte om deltakelse som kan være vanskelige å fange opp for helsepersonellet. Samlet sett vurderer vi mulighetene for merbelastning eller nytte for de pårørende på kort og lang sikt slik: Konsekvensene er svært vanskelige å forutse Det er et åpent spørsmål hvorvidt merbelastning er vesentlig høyere enn sannsynlig nytte. 1 Personlig kommunikasjon.

5 Sørlandet sykehus HF 5 av 10 Siden foreldrene samtykker, må vi legge til grunn at de selv vurderer nytten som større enn merbelastningen For helsearbeidere og Barnesenteret kan det ha betydelige positive effekter. Det vil kunne gi en viss kjendisstatus til enkelte av helsepersonellet, og synliggjøre et viktig arbeid. Fortelling av gode historier vil på sikt også kunne bidra til at Barnesenterets omdømme styrkes, rekruttering bedres, osv. (Lundalv & Fogelberg, 2009). Det er en svært sannsynlig effekt. Samtidig er den motsatte mulighet også tilstede; at man av kolleger oppfattes som sirkusartister som har mistet pasientfokus. Det avhenger selvsagt svært mye av hvordan produksjonen blir. Videre er det en reell fare for at filming eksempelvis under akutte eller vanskelige prosedyrer vil øke stressfaktoren og ta bort fokus fra det arbeidet de faktisk skal gjøre (Morekar, 2011). Det er vanskelig å gjøre en optimal jobb med kamera foran seg. Dersom det ikke tilføres ekstra ressurser, viser eksempler fra politi og andre institusjoner at slik filmproduksjon også er en merbelastende tidstyv. KEK er ikke tilstrekkelig kjent med Barnesenterets motivasjon/argumentasjon for en eventuell deltakelse i filmprosjektet, og har derfor ikke forholdt seg til denne. Samlet sett vurderer vi mulighetene for merbelastning eller nytte for helsepersonell og Barnesenteret på kort og lang sikt slik: Helsepersonell og institusjon kan gjennom å styrke sitt omdømme, profitere på slik filmproduksjon. Filming i akutte situasjoner vil kunne øke stressnivået og flytte fokus, det kan imidlertid unngås ved at man avstår fra filming i slike situasjoner. Det må tas høyde for den merbelastning en slik tidstyv som filmproduksjon vil være. KEK er ikke kjent med Barnseneterets eventuelle argumenter for/mot en deltaklse og har derfoir ikek For fremtidige pasienter vil styrket status og omdømme kunne virke positivt. Det er en sammenheng mellom omdømme, rekruttering og kunnskap- og ferdighetsnivå. Likeså vil man gjennom en slik dokumentarserie avmystifisere det å legges inn på sykehus, løfte frem oversette pasientgrupper, osv. (Lundalv & Fogelberg, 2009). En dokumentar vil kunne bidra

6 Sørlandet sykehus HF 6 av 10 til positiv åpenhet rundt pasientbehandling. Utfordringen blir da å skape en dokumentar som gir innsikt og trygghet, og ikke en som inviterer til kikker-blikk på andres sykdom og lidelse (Kendrick & Costello, 2000). Muligens vil akuttsituasjoner være spesielt utsatt for eksponering av både sårbarhet og lidelse, og inspirere kikker-trangen i oss. Kun en dokumentar som gir innsikt og trygghet, vil være i tråd med barnesenterets oppgave. Samlet sett vurderer vi mulighetene for merbelastning eller nytte for fremtidige pasienter på kort og lang sikt slik: Fremtidige pasienter kan ha nytte av den avmystifisering og innsikt en slik dokumentar kan gi. Det forutsetter at den faktisk kan gi innsikt og kunnskap, og ikke bare er et tv-drama om andres sykdom og lidelse Et forsøk på en samlet konsekvens/nyttevurdering peker i retning av at en velregissert, positiv og balansert dokumentarserie samlet sett vil kunne gi positive ringvirkninger for flere av de berørte partene. Samtidig er det vanskelig å se at den som er mest berørt pasienten har særlig mye å vinne tross eksemplet fra Haukeland. Det er betydelig fare for at konsekvensen blir en merbelastning. I alle fall er det en betydelig usikkerhet knyttet til konsekvensene på kort og lang sikt. Spørsmålet vi skal la henge er hvorvidt dette er en rimelig pris å betale? Hvordan vurderer vi samtykke og taushetsplikt? Dette er delvis juridisk regulert, og den etiske drøftelsen vil delvis sammenfalle med det som er sagt tidligere under den juridiske oppsummeringen. Vi skal drøfte samtykket under seks punkt: Juridisk er det foreldre som tar avgjørelse om hva som er til barnas beste. Men det er vanskelig for både barn, foreldre og helsepersonell å vite hva som er barnets beste når konsekvensene er så uoversiktlige. Situasjonen ville vært en ganske annen dersom pasientene var samtykkekompetente. Men her vil ikke-samtykkekompetente pasienter eksponeres i media i en situasjon hvor det er tvil om hva som er til deres beste.

7 Sørlandet sykehus HF 7 av 10 I en situasjon hvor man velger å lage en slik dokumentarserie, må det legges stor vekt på å høre hva barna selv tenker basert på en type modenhetsvurdering. De har et krav på å bli hørt. Barn ønsker stort sett å gjøre det foreldre sier, muligens gjelder dette i enda større grad når sårbarheten er stor som for eksempel ved sykdom. For å minimere mulighet for press, eller pleasing effect bør både foresatte og barn spørres av en fagperson som verken er en del av produksjonen eller behandlingen av pasienten. Det bør også være en nøye seleksjon av hvilke barn og med hvilke diagnoser som bør delta i en slik dokumentar. Det synes å være bred enighet om at pasientsamtykke må foreligge skriftlig. Det lå eksempelvis til grunn for serien Hospitalet ved Haukeland (Høie, 2003). Det foreligger i flere forsøk på utforming av guidelines (SoRelle, 2002), og det synes å være den eneste løsning som pårørende finner tilstrekkelig akseptabel iflg. Taylor et al. (Taylor et al., 2011). Det betyr at et prospektivt skriftlig samtykke utelukker filming i akuttsituasjoner hvor samtykke innhentes i etterkant. Vi oppfatter et retrospektiv samtykke som en ikke-akseptabel løsning. Hadde det dreid seg om samtykke til behandling, ville det selvsagt vært annerledes. Det ville vært en del av Barnesenterets oppgaver og vært til barnets beste. Filming av en slik situasjon vil derimot neppe kunne betraktes som verken Barnesenterets oppgave eller være til barnets beste. Selv der hvor et skriftlig samtykke foreligger, bør dette likevel kunne revurderes hele veien. Ting kan endres underveis, og et løpende samtykke gir pasienten større beskyttelse. Det må være fullt mulig å trekke seg uten at det får noen konsekvenser for behandlingen. Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved forskjellen mellom de strenge forskningsetiske krav en stiller til taushetsplikt når det gjelder deltakelse i forskning spesielt på sårbare grupper som barn, og håndhevelsen av taushetsplikten i slike dokumentarer som dette dreier seg om (Førde, 2004). Spesielt tatt i betraktning styrken som ligger i TV som visuelt medium kontra en vitenskapelig forskningsrapport, avkrever det helsepersonellet og de ansvarlige for en slik dokumentar et selvstendig ansvar å vurdere om en slik dokumentar kan produseres

8 Sørlandet sykehus HF 8 av 10 uten å kompromittere taushetsplikten både overfor de som samtykker til eksponering og evt. andre ufrivillig eksponerte. Et eksempel er bruk av fullt navn som gjør at pasienten lett kan spores opp på Facebook eller andre medier av tv-seere som ønsker å gi pasienten en ikke-forutsigbar oppmerksomhet sykehuset slett ikke bør legge til rette for. Samlet sett vurderer vi problematikken rundt samtykke- og taushetsplikt slik: Det er problematisk at Barnesenteret/helsepersonell bidrar til at pasienten mediaeksponeres gjennom foreldres samtykke uten at man videre kan anta at det er til pasientens beste. Selv om helsepersonell ikke kan regulere pårørendes rett til å gi journalopplysninger til hvem de vil, fritar det ikke helsepersonellet fra forpliktelsen på taushetsplikten. En evt. produksjon må sikre pasient/pårørende omfattende muligheter til å trekke sitt samtykke underveis, og sikre Barnesenteret rett til å godkjenne/ikke-godkjenne film de ikke mener gir tilstrekkelig beskyttelse både når det gjelder pasienten og opplysninger om pasienten. Helsepersonellet har en selvstendig forpliktelse til hele tiden å ha barnets beste for øyet. Det betyr også en vurdering av om en slik dokumentar kan produseres uten at barnets rett til beskyttelse settes på spill. Også helsepersonellet må samtykke til deltakelse, og ha den samme mulighet til å trekke seg underveis KONKLUSJON Ut fra en samlet vurdering av argumentene, er klinisk etikkomite grunnleggende skeptisk til at det lages en kommersiell dokumentarserie fra barnesenteret. Skepsisen beror i hovedsak på at de som er mest berørt, pasientene som eksponeres, selv syns å ha lite å vinne og løper en uoversiktlig risiko ved filmeksponering. Det positive for barnet ligger i at en viss kjendiseffekt kan være et gode. Det er imidlertid ikke gitt at det blir slik. Det blir kanskje best film av dramatiske hendelser med sterke følelser, mens det vil nettopp være slike anledninger som krever best vern og størst tilbakeholdenhet. De som er minst berørt er de som har mest å vinne på en slik dokumentarfilm. Både barnesenteret som institusjon og enkelte fagfolk kan få en positiv og nyttig eksponering gjennom en slik dokumentar. Disse omdømmegevinstene er likevel så langt fra barnesenterets primære oppgaver at de ikke kan vektlegges veldig tungt.

9 Sørlandet sykehus HF 9 av 10 Dersom man velger å lage en slik dokumentarserie er det maktpåliggende at de etiske og juridiske forpliktelser barnesenteret skal etterleve, ivaretas. Dette forutsetter et avtaleverk og en gjennomføring som hele tiden sikret barnesenterets ledelse full kontroll på utvelgelse, vinkling og sluttresultat. Denne kontrollen skal sikre at barnas beste blir ivaretatt hele veien. Det forutsetter at foresatte på samme måten har full uavhengig samtykkerett, både før filmopptak, underveis og når de ser sluttresultatet. Barna selv skal, avhengig av modenhet, høres i beslutningsprosessen. Ansatte må ha full frihet til å velge å delta eller avstå. I alle faser må det sikres tilstrekkelig tid og muligheter for diskusjon og modning av standpunkter før man samtykker. Det gjelder både for barn og foresatte, barnesenterets ledelse og eksponerte medarbeidere. For at de etiske og juridiske krav skal kunne innfris, må barnesenteret stille et betydelig apparat til rådighet for planlegging og gjennomføring av filmingen. Det er imidlertid opp til barnesenteret å vurdere om det er rett prioritering av ressursene. Kristiansand, Pål Friis Leder KEK

10 Sørlandet sykehus HF 10 av 10 LITTERATUR: Dolonen, Kari Anne. (2009a). Bra for pasientene?, 2013, from t_id= Dolonen, Kari Anne. (2009b). Pasienet bør spares for eksponering. 2013, from t_id= Førde, R. (2004). Vurdering av TV-serie. Tidsskr Nor Lægeforen, 124, Høie, I.M. (2003). Hospitalet--sårbar sone. Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 123(9), John, T, Hope, T, Savulescu, J, Stein, A, & Pollard, A J. (2008). Children s consent and paediatric research: is it appropriate for healthy children to be the decision-makers in clinical research? Archives of Disease in Childhood, 93(5), doi: /adc Lundalv, J., & Fogelberg, K. (2009). När sjukvård blir tv-under-hållning. Lakartidningen, 106(17). Morekar, S. (2011). The ethics of live surgery: an ongoing debate. Indian Journal of Medical Ethics, 8(4), Rodriguez, Robert M., Dresden, Graham M., & Young, Justin C. (2001). Patient and Provider Attitudes toward Commercial Television Film Crews in the Emergency Department. Academic Emergency Medicine, 8(7), doi: /j tb00195.x SoRelle, R. (2002). The Perils of Cameras in the Hospital: Two emergency physicians propose standards for filming in the hospital to protect patients' privacy. Emergency Medicine News, 24(11), 34. Taylor, K., VanDenberg, S., le Huquet, A., Blanchard, N., & Parshuram, C.S. (2011). Parental attitudes to digital recording: A paediatric hospital survey. Journal of Paediatrics and Child Health, 47(6),

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Prosjektrapport. Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter. Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger.

Prosjektrapport. Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter. Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger. Prosjektrapport Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger Eli Arild Ellen K. Christiansen Eva Henriksen Tittel: Juridiske og sikkerhetsmessige

Detaljer

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold Håndbok Studentevaluering av undervisning ved Høgskolen i Østfold Roar Pettersen og Per Lauvås Høgskolen i Østfold, 2004 1 Innhold Om håndboka... 3 Litt om studentevaluering... 3 Den løpende evaluering

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer