Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN OVERSIKT OVER DEN SAMLEDE PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK I

2 2 1. Personalsituasjonen 1.1 Antall ansatte og stillinger Det er styret som fastsetter stillingsrammen for høgskolen. Stillingsrammen for 2008 ble vedtatt av styret i S-sak 137/07. Det viser seg at tabellen i styresaken inneholdt to regnefeil. Dette er rettet opp i tabellen nedenfor og er merket med en stjerne. Tabell Stillingsramme for 2008 Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Samlet ramme Avdeling for allmennvitenskapelige fag 108,05 10,00 118,05 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 133,80 * 13,00 146,80 Avdeling for helse- og sosialfag 66,30 9,00 75,30 Avdeling for teknologiske fag 65,00 10,00 75,00 Biblioteket 16,30 16,30 Driftstjenesten 39,50 39,50 Fellesadministrasjonen 36,50 36,50 IT-tjenesten 14,50 1,00 15,50 Universitetssatsing 1,00 1,00 SUM 480,95 43,00 * 523,95 I forhold til stillingsrammen for 2007 viser tabellen en økning på 7 ordinære stillinger og en reduksjon på 3 oppdragsstillinger. Avdeling for allmennvitenskapelige fag har fått tilført ett nytt professorat i kulturforståelse og kulturpolitikk. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning har fått en økning på fem stillinger (ett professorat i kulturproduksjon og estetisk praksis, én matematikkstilling, én instituttnestlederstilling og to oppdragsstillinger som gjøres om til faste ordinære stillinger). Ved Fellesadministrasjonen er én stilling omgjort fra prosjektstilling innen internasjonalisering til fast ordinær stilling. Mens tabell viser tildelt stillingsramme, viser tabell antall faktiske årsverk ved høgskolen pr Tallene er fordelt på stillingsgrupper, prosent kvinner og totale årsverk. I tabellen er alle ansatte tatt med uavhengig av om de er fast ansatt, åremålsansatt, vikarer, midlertidig ansatt, finansiert av oppdragsinntekter osv. Tabellen er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Tallene inkluderer både ansatt som har permisjon med lønn og den som er vikar i stillingen. Ansatte som er i fødselspermisjon/ adopsjonspermisjon med 80% lønn, rapporteres som 0,8 årsverk. Tabellen viser at høgskolen pr hadde ansatte i til sammen 529,20 årsverk. Økningen i antall årsverk fra 2007 til 2008 er 14,9 (2,9%). Administrative stillinger har økt med 3,6 årsverk (2,7%), mens undervisnings- og forskerstillinger har økt med 11,0 årsverk (3,5%).

3 3 Tabell Antall årsverk og andel kvinner i prosent pr Stillingsgrupper % kvinner Totalt % kvinner Totalt % kvinner Totalt Administrative stillinger 61,% 127,00 65% 130,70 66% 134,30 Andre stillinger (lærlinger) 43% 1,40 50% 4,00-2,00 Drifts- og vedlikeholdsstillinger 71% 22,00 69% 20,80 66% 20,00 Støttestillinger for undervisning 37% 46,20 39% 46,20 34% 49,20 Undervisnings- og forskerstillinger 44% 314,50 44% 312,70 48% 323,70 Totalt 49% 511,10 50% 514,30 52% 529,20 Driftsenheter Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 35% 124,40 34% 116,40 39% 124,80 52% 147,10 58% 152,00 59% 152,60 Avdeling for helse- og sosialfag 77% 68,80 76% 73,70 79% 77,80 Avdeling for teknologiske fag 26% 66,40 22% 63,30 24% 66,00 Biblioteket 81% 16,00 80% 16,60 82% 16,70 Driftstjenesten 64% 37,50 63% 36,70 63% 35,60 Fellesadministrasjonen 57% 35,30 58% 38,30 58% 37,70 IT-tjenesten 2% 15,60 6% 17,50-18,00 Totalt 49% 511,10 50% 514,30 52% 529,20 Oversikten ovenfor viser at Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning og Avdeling for helse- og sosialfag har hatt den største økningen i antall tilsatte årsverk i perioden Tabellen nedenfor (tabell 1.1.3) viser antall årsverk i vikariater, andre midlertidige stillinger samt timelærere/øvingslærere. Vikariater er tilsettingsforhold for annen navngitt person. Det finnes også såkalte anonyme vikariater (benyttes for eksempel i påvente av at ansettelsesprosesser skal sluttføres). Med begrepet andre midlertidige stillinger, menes i denne tabellen ansettelser som per definisjon ikke er vikariater, stipendiater, bistillinger, oppdragsstillinger, åremålstillinger eller lærlinger. Tallene viser at det i 2008 var 6,5 årsverk andre midlertidige tilsatte. Dette er en reduksjon på 0,9 årsverk fra året før. Av de tre årsverkene ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag er ett årsverk timelærer. Ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning skjuler det seg tre timelærere bak tallet. De midlertidig tilsatte ved Fellesadministrasjonen er én prosjektleder for Kinaprosjektet, én prosjektdirektør for universitetssatsingen og 0,6 årsverk ved økonomiseksjonen. Oversikten viser at det er benyttet 24,8 årsverk timelærere i I saken om den samlede personalsituasjonen 2007 viste tilsvarende oversikt 19,8 årsverk timelærere. Det viser seg imidlertid at tallene fra to avdelinger ikke ble korrekt oppgitt. De korrigerte tallene for Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning og Avdeling for helse- og sosialfag er henholdsvis 4,8 og 4,7 årsverk. Riktig antall årsverk for 2007 er dermed 25,7.

4 4 Tabell Midlertidige stillinger i årsverk 2008 Driftsenhet Vikariater Midlertidige Timelærere 2008 Timelærere 2007 Avdeling for allmennvitenskapelige fag 9,80 3, ,2 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 19,30 0,86 4,2 4,8 Avdeling for helse- og sosialfag 15,60 0 5,6 4,7 Avdeling for teknologiske fag 2,00 0 4,0 6,0 Biblioteket 1,50 0 Driftstjenesten 3,95 0 Fellesadministrasjonen 4,00 2,6 IT-tjenesten 0 0 SUM 56,15 6,46 24,8 25,7 Følgende tabell fra DBH viser forholdstall for 2008 mellom registrerte studenter og ansatte i undervisnings- og forskerstillinger: Tabell Studenter per årsverk i undervisnings- og forskerstillinger Avdeling Avdeling for allmennvitenskapelige fag 19,0 17,3 20,5 20,9 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 18,5 18,2 16,6 16,0 Avdeling for helse- og sosialfag 20,7 17,5 17,6 17,5 Avdeling for teknologiske fag 10,1 11,8 12,9 14,8 Totalt 17,6 16,8 17,2 17,4 Gjennomsnitt statlige høgskoler 17,2 16,8 16,5 16,5 Tabellen viser at antall studenter per ansatt i undervisnings- og forskerstillinger har vært forholdsvis jevn de siste fire årene. Det gjennomsnittlige tallet for statlige høgskoler var i rapporten for 2007 oppgitt til 17,1. Tallene i DBH har i mellomtiden blitt endret. Gjennomsnittet for de statlige høgskolene viser nå 16,5 studenter per ansatt i undervisningsog forskerstillinger i 2007, altså det samme som for De to siste årene har Høgskolen i Telemark et høyere antall studenter per ansatte i undervisnings- og forskerstillinger enn gjennomsnittet for høgskolesektoren. Åtte høgskoler har et høyere antall enn det HiT har. 1.2 Professorer Pr hadde høgskolen 29 professorstillinger, som fordeler seg slik på instituttene: Avdeling for allmennvitenskapelige fag (15) 9 ved Institutt for kultur- og humanistiske fag, 2 kvinner og 7 menn 4 ved Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag, 1 kvinne og 3 menn 2 ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag, 1 kvinne og 1 mann Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (5) 3 ved Institutt for forming og formgiving, 2 kvinner og 1 mann 2 ved Institutt for folkekultur, 2 menn Avdeling for helse- og sosialfag (1) 1 ved Institutt for sosialfag, mann

5 5 Avdeling for teknologiske fag (8) 4 ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, menn 4 ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk, menn 12 av professorene har fått opprykk til professor etter kompetanse. I tillegg har høgskolen 8 professor-ii-stillinger. 1 ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, mann 4 ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, 1 kvinne, 5 menn 3 ved Avdeling for teknologiske fag, menn 1.3 Opprykk til første- og toppstillinger I 2008 fikk 11 personer opprykk til førstestillinger. Av disse fikk seks personer opprykk til førstelektor og tre til førsteamanuensis. Ingen fikk opprykk til professor i Elleve personer ble knyttet til førstelektorprogrammet i 2008, men ingen av disse har hittil fått opprykk. 1.4 Stipendiater Høgskolen fikk i 2008 tildelt 3 nye rekrutteringsstillinger fra Kunnskapsdepartementet. Det totale tallet på rekrutteringsstillinger er etter dette 21. Disse fordeler seg slik på avdelingene: 6 ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag 3 ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 9 ved Avdeling for teknologiske fag 3 ved Avdeling for helse- og sosialfag Antall ansatte stipendiater totalt pr var 22,8 årsverk. Tallet inkluderer alle rekrutteringsstipendiater og stipendiater finansiert på annen måte. 1.5 Likestilling Likestillingsutvalget hadde følgende sammensetning i 2008 (funksjonsperiode ): Medlem Varamedlem Arbeidstakerrepr. Pål Are Solberg Dag Aasland Arbeidstakerrepr. Inger Lise Bergan Ragnhild Elster Arbeidstakerrepr. Inger Åse Reierson (leder) Bente Sundbø Arbeidsgiverrepr. Anette Bischoff Leif Rasmussen Arbeidsgiverrepr. Anne Thronsen Anne Marie Håseth Arbeidsgiverrepr. Knut Duesund Robert Immerstein Det har blitt gjennomført 8 møter i Hovedsaken for likestillingsutvalget det siste året har vært å utarbeide forslag til revidert handlingsplan for likestilling. Handlingsplanen ble vedtatt i styremøtet I 2008 var 52% av de tilsatte kvinner. Blant undervisnings- og forskningspersonale var det 48% kvinner. Kvinneandelen er imidlertid lavere i første- og toppstillinger (30 %), men har økt med 50% siden Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for teknologiske fag har fremdeles en skjev kjønnsfordeling. Høgskolen fortsetter arbeidet med å øke prosentdelen kvinner i undervisnings- og

6 6 forskerstillinger, og da spesielt i første- og toppstillinger. Blant annet har flere kvinner benyttet seg av den ordningen høgskolen har for kvalifisering til førstelektoropprykk. Tabell Gjennomsnittslønn for kvinner og menn etter stillingsgruppe 2008 Kvinner Menn Lønn kvinner i % av menn Alle tilsatte Undervisnings- og forskningspersonale Teknisk-administrativt personale Lederstillinger Professor Førsteamanuensis Førstelektor Høgskolelektor Saksbehandlere Kontorstillinger Bibliotekstillinger Ingeniørstillinger Renhold/drift Oversikten over gjennomsnittslønn for utvalgte stillingsgrupper viser at kvinner har lavest gjennomsnittslønn innenfor de fleste stillingsgruppene, bortsett fra førsteamanuensene, førstelektorene og bibliotekstillingene. For undervisnings- og forskningspersonale skriver lønnsforskjellen seg bl.a. fra at det er flest menn i de høyeste stillingsgruppene, mens kvinnene dominerer i de lavere stillingsgruppene. I gruppen bibliotekstillinger er menn i mindretall med kun 2,2 årsverk mot 11,9 årsverk kvinner. En del av lønnsforskjellen her kan forklares med at det er kvinner i de tre gruppelederstillingene. Kvinner i lederstillinger har en lavere gjennomsnittslønn enn menn. Forskjellene kan skyldes at noen av de mannlige lederne er innplassert med en forholdsvis høy lønn pga. spesiell faglig kompetanse (professorkompetanse) og vanskelig rekruttering til stillingene. Dersom vi i beregningen ser bort fra de mannlige lederne ved Avdeling for teknologiske fag, er gjennomsnittlig årslønn for kvinner høyere enn for menn. Kvinnelige saksbehandlere og ingeniører har lavere gjennomsnittslønn enn menn. Dette kan langt på vei forklares med at en stor andel av kvinnene er innplassert i de laveste stillingskodene. Tabell Kjønnsfordeling for heltids- og deltidsansatte 2008 Kvinner Menn Totalt Heltidsansatte Deltidsansatte Antall medarbeidere i heltidsstilling har økt med 15 personer fra 2007 til 2008, mens antall deltidstilsatte er redusert med 25 personer i den samme perioden. Kvinner dominerer i gruppen deltidstilsatte (65%). Mannlige medarbeidere i deltidsarbeid tilhører i hovedsak undervisnings- og forskningspersonale.

7 7 Tabellen nedenfor viser en prosentvis utvikling av kvinner i antall årsverk i utvalgte stillingsgrupper fra perioden 2000 til 2008: Tabell Prosentvis andel kvinner i utvalgte stillingsgrupper Stillingsnavn % Totalt % Totalt % Totalt Høgskolelærer 62% 38,15 61% 30,60 64% 23,2 Høgskolelektor 46% 144,55 53% 136,90 56% 164,8 Førsteamanuensis 19% 57,00 26% 61,80 35% 55,8 Førstelektor 10% 10,00 21% 18,85 29% 24,2 Høgskoledosent 27% 7,50 0% 5,60 0% 2,0 Professor 6% 15,80 11% 16,60 23% 22,9 Stipendiat (1017) 25% 8,00 36% 26,65 60% 19,8 Førstesekretær 100% 10,30 100% 10,85 100% 8,0 Konsulent (1064) 100% 1,00 98% 15,50 94% 23,0 Førstekonsulent 47% 29,35 58% 34,15 76% 36,5 Rådgiver % 11,80 59% 14,2 Avdelingsingeniør 17% 17,96 15% 15,20 26% 14,8 Overingeniør 22% 9,00 0% 8,00 8% 12,0 Dekan % 4,00 50% 4,0 Instituttleder % 12,00 39% 13,0 Totalt alle stillinger 46% 462,47 47% 504,09 52% 529,2 Lederstillinger % 8,0 38% 8,0 Mellomlederstillinger % 27,8 33% 27,0 Den totale kvinneandelen ved høgskolen er 52%, dvs. en økning på 2% fra året før. Andelen ansatte kvinner i mellomlederstillinger er på 33% (samme som i 2007). I mellomlederstillinger inngår administrasjonssjef, arkivleder, IT-sjef, informasjonssjef, instituttleder, kontorsjef, studieleder og undervisningsleder. For lederstillinger totalt er kvinneandelen på 34%. 1.6 Lærlinger Høgskolen har ved utgangen av 2008 tre lærlinger i IKT-fag. Lærlingeprogrammet foregår over to år ett år på opplæring og ett år verdiskaping. I august 2008 avla to lærlinger fagprøve (èn kontor-lærling og én IKT-lærling). Det ble tatt inn én ny lærling ved ITtjenesten. 1.7 Aldersfordeling Tabellen nedenfor viser gjennomsnittsalder ved høgskolen i årene 2006, 2007 og 2008.

8 8 Tabell Gjennomsnittsalder fordelt på driftsenheter 2008 Driftsenhet Antall personer Snitt Antall personer Snitt Antall personer Avdeling for allmennvitenskapelige fag , , ,0 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Snitt , , ,6 Avdeling for helse- og sosialfag 77 49, , ,5 Avdeling for teknologiske fag 71 46, , ,7 Biblioteket 20 45, , ,9 Driftstjenesten 50 48, , ,2 Fellesadministrasjonen 39 45, , ,9 IT-tjenesten 18 35, , ,8 Totalt , , ,2 Gjennomsnittsalderen varierer noe mellom de ulike driftsenhetene. IT-tjenesten har den laveste gjennomsnittsalderen, mens Driftstjenesten har den høyeste. Tabell viser antall årsverk i 5-årsintervaller fra 20 til 69 år fordelt på stillingskategorier og avdelinger, mens tabell viser hvor mange medarbeidere som er 55 år eller eldre fordelt på stillingskategorier. Samlet for høgskolen er aldersgruppen år den største med 98,2 årsverk (19%). I perioden 2002 til 2008 har den totale andelen medarbeidere over 55 år økt fra 28,5% til 33,4%. Tabell Antall årsverk i 5-årsintervaller fordelt på stillingsgrupper Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Totalt for HiT 0,4 21,1 29,7 50,6 78,8 82,6 87,5 98,2 58,9 19,5 Bibliotekstillinger - - 1,0 2,8 4,4-0,4 3,3 2,0 - Ingeniører - 3,0 1,0 6,8 5,0 6,0 6,0 4,5 3,0 - Kontorstillinger - 0, ,0 1, ,5 - Lederstillinger ,0 2,0 2,0 1,0 2,0 - Mellomlederstillinger ,0 1,0 9,0 6,0 7,0 3,0 - Rekrutteringsstilling - 7,0 7,0 1,8 3,0 2,0 2, Renholdsstillinger ,4 0,6 3,2 0,7 2,8 - Saksbehandler- /utrederstillinger Undervisnings- og forskerstillinger 0,4 2,7 7,7 16,6 17,9 16,8 14,5 12,1 5,9 0,3-7,6 13,0 20,7 40,6 42,3 51,9 68,1 37,8 18,2

9 9 Tabell Antall årsverk i 5-årsintervaller fordelt på driftsenheter 2008 Driftsenhet Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk - 4,6 10,8 14,8 20,0 16,8 9,2 23,3 16,9 8,6-3,7 9,5 10,9 14,7 19,5 30,9 37,2 16,5 9,9 0,4 1,0 1,0 3,4 14,2 17,0 19,6 15,3 6, ,0 4,6 3,8 9,0 10,8 14,0 9,0 5,8 - Biblioteket - - 1,0 2,8 5,3-1,3 3,3 3,0 - Driftstjenesten - 0,8-2,0 6,9 7,9 7,7 3,5 5,8 1,0 Fellesadministrasjonen - 1,0 1,8 7,0 5,7 7,7 3,9 6,6 4,0 - IT-tjenesten - 1,0 1,0 6,0 3,0 3,0 1,0-1,0 - For stillingsgruppene bibliotekstillinger, ingeniørstillinger og saksbehandlerstillinger er aldersspredningen forholdsvis stor. Innenfor ingeniørstillingene er det 21,2% av medarbeiderne som er 55 år eller eldre. For saksbehandlergruppen er det 19,3%. For undervisnings- og forskerstillinger og leder-/mellomlederstillinger finner vi en konsentrasjon av medarbeidere mellom 50 og 65 år. Andelen medarbeidere over 55 år for disse gruppene er henholdsvis 41,3% og 37,1%. Tabell Medarbeidere fra 55 år og oppover Stillingskategori Andre drifts- og vedlikeholdsstillinger Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk 1,0 2,8 2,8 4,3 4,3 3,5 Bibliotekstillinger 1,5 1,5 4,0 5,0 4,3 5,3 Ingeniører 3,0 4,7 6,5 8,5 7,5 7,5 Kontorstillinger 2,0 3,6 1,1 1,0 1,0 0,5 Lederstillinger 3,0 4,0 2,0 3,0 3,0 3,0 Mellomlederstillinger 2,6 8,0 10,0 9,0 9,0 10,0 Professor II 0,6 1,0 1,2 - - Renholdstillinger 5,1 6,7 6,7 4,1 2,8 3,5 Saksbehandler-/utrederstillinger 14,0 14,3 12,6 11,9 13,4 18,3 Undervisnings- og forskerstillinger 105,1 99,7 102,3 104,3 109,9 124,1 Universitetsbibliotekar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum 138,3 146,9 150,0 153,3 156,2 176,7 Totalt antall årsverk 485,8 492,3 504,1 511,1 514,4 529,2 Prosentandel ansatte over 55 år 28,5% 29,8% 29,7% 30,0% 30,4% 33,4%

10 Seniorpolitikk Arbeidsgiverne i staten skal legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få medarbeiderne til å utsette sin fratreden. For å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, er det i Hovedtariffavtalen i staten pr gitt 8 dager tjenestefri med lønn pr. år til alle medarbeidere over 62 år. Deltidstilsatte får rett til fridager forholdsmessig. Seniorpolitikk ved Høgskolen i Telemark ble fastsatt av styret (S-sak 16/08) med følgende overorda mål: Seniorpolitikken ved Høgskolen i Telemark skal utformes med fleksibilitet og innrettes slik at den møter de ulike behovene som finnes i seniorgruppa. Det skal arbeides for at medarbeidere kan gå ut av arbeidslivet på en verdig måte." Seniorpolitikken er utformet med tre delmål med tilhørende strategier. Etter at seniorpolitikken ble fastsatt, har det vært arbeidet med å knytte konkrete tiltak til strategiene. Det er inngått avtale med Norsk Senter For Seniorutvikling i Melsomvik om kjøp av plasser på seniorkurs for høgskolens medarbeidere. Videre arbeides det med et forslag til retningslinjer for et seniorstipend. 1.9 Avtalefestet pensjon Tabellen nedenfor viser at det i løpet av 2008 var fire personer som benyttet seg av ordningen med avtalefestet pensjon. Av disse er det én person som har en delvis AFP. Tallet for 2008 skiller seg vesentlig ut fra tidligere år. Vi har ikke klart å finne noen forklaring på hvorfor det er slik. Tabell Antall personer som har benyttet avtalefestet pensjon (AFP) Antall personer med AFP Uførepensjon I 2008 ble totalt syv personer helt eller delvis uføretrygdet. Tallene skiller seg ikke mye ut fra tidligere år. Tabell Antall personer med uførepensjon Ved utgangen av 2008 hadde høgskolen 454 fast ansatte. 24 sluttet i løpet av året. Av disse gikk syv personer over i hel alders- eller uførepensjon, mens 17 personer sluttet av andre grunner. Dette gir en turnover på 3,7%. 2. Rekruttering Tabellen nedenfor viser hvor mange stillinger som har vært utlyst de siste fire årene:

11 11 Tabell 2.1 Antall utlyste stillinger i Antall stillinger utlyst, samlet Undervisnings- og forskerstillinger Teknisk-administrative stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger/vikariater AF EFL HS TF Fellestjenestene Oversikten viser at det har vært en økning i antall kunngjorte stillinger i 2008 i forhold til tidligere år. Det er færre faste stillinger, mens midlertidige stillinger har hatt en markert økning. Mye av økningen kan skyldes at så mange som 15 stipendiatstillinger er lyst ut i løpet av året. Antall mottatte søknader til stillingene har variert fra 0 til 74. Det blir et gjennomsnitt på 9 søknader pr. kunngjøring. Det er imidlertid to kontor-/saksbehandlerstillinger som skiller seg ut med 70 søkere hver. Ser man bort fra disse to stillingene, blir gjennomsnittlig antall søkere til de øvrige kunngjøringene 5,5. Til stipendiatstillingene ved Avdeling for teknologiske fag, professorat og matematikkstillinger er det spesielt vanskelig å få søkere. For disse stillingene er det gjennomsnittlig to søkere til hver stilling. Høgskolen i Telemark har i løpet av året innført det elektroniske søknadsbehandlingssystemet EasyCruit. Dette betyr at søkerne må legge inn sin søknad til stillinger elektronisk via høgskolens nettside. Omleggingen har ført til en mer effektiv og ressurssparende saksbehandling på enkelte deler av tilsettingsprosessen. 2.1 Annonsering Annonsering som område har blitt gjennomgått i Dette gjelder både utforming av annonser og valg av annonseringskanaler. Man ønsket å se annonsering mer i sammenheng med profileringsarbeidet for øvrig, i tillegg til å modernisere utseendet på annonsene. Annonseringskanalene ble i denne forbindelse analysert. HiTs samarbeidspartner Concilio AS ble benyttet til denne gjennomgåelsen. Ved hjelp av Easycruit er det mulig å ta ut statistikk på hvor søkerne ser annonsene. Det betyr at høgskolen kan målrette valg av kanaler ytterligere i tiden som kommer. Følgende annonseringskanaler er benyttet: Egne nettsider, Finn.no og TA og Varden benyttes til alle kunngjøringer. For undervisningsog forskningsstillinger og lederstillinger kunngjøres det også i Aftenposten. EUs forskermobilitetsportal (EURAXESS) benyttes ved kunngjøring av ledig professorat og stipendiatstillinger. Det ble brukt kr ,- på annonsering i 2008 mot kr ,- i 2007.

12 Rekruttering av professorer Det har ikke tiltrådt nye professorer i løpet av Det begynte imidlertid fire nye i 2007 innenfor områdene barn og unges oppvekstmiljø ved HS, ferskvannsøkologi ved AF, tradisjonskunst ved EFL og gassprosessering ved TF. Det er videre gjort vedtak i styret om å etablere tre nye professorat. To av disse etableres i forbindelse med planlagt doktorgradsstudium i kulturforståelse og kulturpolitikk ved AF og i kulturproduksjon og estetisk praksis ved EFL. Ved TF er det gjort vedtak om å omdisponere en ledig undervisnings- og forskningsstilling til et professorat i prosessteknologi. 3. Helse, miljø og sikkerhet 3.1 Arbeidsmiljøutvalget For perioden har Hoved-AMU følgende sammensetning: Arbeidstakerrepr. Medlem Idar Vassli (hovedverneombud) Varamedlem Arbeidstakerrepr. Bente Sundbø Anita Dale Arbeidstakerrepr. Anne Rasch Halvorsen Gro Nystad Arbeidsgiverrepr. Marianne Thorsdal Magne Hegna Arbeidsgiverrepr. Erik Aarnes Rolf Heimdal Arbeidsgiverrepr. Anne Solberg Magne Tomren Hoved-AMU har hatt 3 møter i Utvalget har behandlet følgende saker: Forslag til helsefremmende aktiviteter Årsrapport over verne- og miljøarbeidet 2007 Informasjon om MUSIK (medarbeidertilfredshetsundersøkelse) Sykefraværsstatistikk for HiT Forslag til endring i arbeidsmiljøloven høring Notat om folkeskikk og rutine for konflikthåndtering Informasjonssikkerhet rutine for taushetserklæring og sjekkliste ved opphør av ansettelsesforhold Notat om samfunnssikkerhet og beredskapsøvelse Følgende personer har vært verneombud i perioden: Idar Vassli (hovedverneombud) John Hofsrud Roe (Notodden) Tone Reiten (Bø) Hildegunn Hegna Haugen (Porsgrunn) Nils Nergård (Rauland) Leder for den enkelte driftsenhet har ansvaret for at det gjennomføres internkontrollrunder for å sikre det fysiske arbeidsmiljøet. Dette er gjennomført ved de fleste driftsenheter.

13 Inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet med et hovedmål om å redusere sykefraværet med 20% innen utgangen av Avtalen er forlenget fram til Sykefravær Sykefraværet samlet sett for HiT viste en økning fra 4,8% til 5,4% fra 2007 til Slik sett har høgskolen ikke oppfylt målsettingen om å redusere sykefraværet for alle grupper tilsatte. Kvinner har et gjennomsnittlig sykefravær på 7,2%. Menns sykefravær ligger på 3,5%. Gjennomsnittlig sykefravær på landsbasis er ca 6,1%. I 3. kvartal var det legemeldte sykefraværet på landsbasis 7,6% for kvinner og 4,9% for menn. Langtidssykefraværet over 8 uker er på 3,6%, en økning på 0,6% fra Ellers viser tallene at sykefraværet blant teknisk-administrativt tilsatte er noe høyere enn blant undervisnings- og forskningspersonale. Kvinner har noe høyere sykefravær enn menn i begge grupper. Tabell Kvartal Sykefravær 2005 Sykefravær 2006 Sykefravær 2007 Sykefravær kvartal 4,4% 5,6% 5,5% 5,4% 2. kvartal 3,2% 4,0% 4,1% 5,4% 3. kvartal 3,0% 3,7% 4,6% 5,5% 4. kvartal 4,3% 4,3% 4,8% 5,2% Totalt for % 4,4% 4,8% 5,4% 3.4 Bedriftshelsetjeneste Høgskolen har avtale med tre bedriftshelsetjenester: Hjelp 24 Avd. Kongsberg (Notodden) Senter for arbeidsmiljø i Midt-Telemark (SAMT) Hjelp 24 Samed (Porsgrunn) 4. Velferd Velferdsutvalgene har hatt følgende sammensetning i 2008: Medlem Varamedlem Studiested Porsgrunn: Arbeidstakerrepr. Bente Åstad Anita Dale Arbeidstakerrepr. Bent Morten Kristensen Bjørg Megrund Arbeidsgiverrepr. John Lønnebakke Arbeidsgiverrepr. Øyvind Johansen Anne Gunn Berg Studiested Bø: Arbeidstakerrepr. Hans Petter Høie Arbeidstakerrepr. Kristin Vestgarden Arbeidstakerrepr. Inger-Lise Eriksrud Bergan

14 14 Arbeidsgiverrepr. Arbeidsgiverrepr. Synne Kleiven Frode Bergan Studiested Notodden/Rauland: Arbeidstakerrepr. Hans Olav Johnsen Robert Larsen Arbeidstakerrepr. Gisbert Dunker ingen Arbeidsgiverrepr. Gunn Anne Mork Nina Lurås Arbbeidsgiverrepr. John H. Roe Anne Margit Barstad Det er nedsatt velferdsutvalg ved hvert av de tre overnevnte studiestedene. Utvalgene skal arbeide for å øke de ansattes trivsel, bl.a. ved å: Sørge for at det blir arrangert sosiale tiltak for ansatte i høgskolen Behandle søknader om økonomisk støtte til foreninger og lag i høgskolen Vurdere om det skal kjøpes inn kunst eller annet som kan skape trivsel ved arbeidsstedet Arbeide for å oppnå fordeler for ansatte i høgskolen, f.eks. ved å inngå rabattavtaler for ulike områder Tilrettelegge for de tradisjonelle semesteravslutningene og lignende arrangementer i høgskolen Innenfor nevnte arbeidsområder skal velferdsutvalget fremme konkrete forslag og fordele midler til velferdstiltak. Tiltakene skal i hovedsak utformes slik at de kommer alle ansatte ved studiestedet/-stedene til gode. Det skal arrangeres minst ett fellestiltak i året på velferdsområdet. Det ble 28. november gjennomført julebord for hele høgskolen ved studiested Notodden. Det ble i 2008 gitt anledning til å benytte èn time av arbeidstiden pr. uke til helsefremmende aktiviteter. Aktivitetene skal være i høgskolens regi og ha en sosial karakter. I løpet av året har helsefremmende aktiviteter blitt igangsatt på alle studiestedene. 5. Kompetanseutvikling Åpne kurstilbud Det har vært gjennomført følgende tiltak i 2008: Datakortet Seminar om forebygging av plagiering og fusk PowerPoint-presentasjoner Excel for viderekommende Introduksjonsdag for nytilsatte Stressmestring Effektiv formidling kurs i presentasjonsteknikk Prosjektstyring og ledelse Lederutvikling Følgende lederutvikling/-opplæringstiltak har vært gjennomført i 2008: Lederopplæring (to dager): Lov- og avtaleverk, tilsettinger og lønn, økonomi, studieog forskningssaker Opplæring i utviklingssamtaler (individuelt og gruppe) (en dag) Rekruttering og intervjuteknikk (en dag) Ledersamling (to dager): forberedelse/opplæring for

15 15 medarbeidertilfredshetsundersøkelse, ledelse av moderne kunnskapsorganisasjoner Førstelektorprogram 11 medarbeidere har fått støtte til førstelektorløp i av disse var kvinner. Tre medarbeidere som har fått tildeling tidligere, fikk opprykk i Utdanningsstipend for høgskolelærere Fire medarbeidere har fått tildeling i Tre av disse er kvinner. Stipend for doktorgradskvalifisering Høgskolen har fire stipend for doktorgradskvalifisering for ansatte. Disse tildeles etter sønad i samsvar med høgskolens retningslinjer for dette. Stipendpermisjon for teknisk-administrativt ansatte Syv medarbeidere søkte om stipendpermisjon i To fikk søknadene innvilget. 6. Arbeidsvilkår og lønn 6.1 Lokale lønnsforhandlinger (Hovedavtalen 2.3.3) Det har i løpet av høsten 2008 vært gjennomført lokale lønnsforhandlinger. Den økonomiske rammen ble fastsatt av partene sentralt til 1,4% av lønnsmassen, utregnet av FAD til kr ,- (summen gjaldt budsjettvirkningen på årsbasis, ekskl. arbeidsgiveravgift, feriepenger m.v.). I tillegg avsatte styret ekstra midler til forhandling for en gruppe mellomledere (kr ,-). Forhandlingene startet med et forberedende møte Forhandlingspartene la fram sine krav Arbeidsgiver la senere fram et samlet tilbud innenfor 70% av rammen. I den nye hovedtariffavtalen fra kom det inn en ny føring om at utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres i de lokale forhandlingene. I det forberedende møtet med organisasjonene ble det avtalt at dette skulle gjennomføres ved at dette kriteriet skulle dokumenteres på samme måte som de øvrige kriteriene i høgskolens personalpolitikk. Virkemidler som kan benyttes ved de lokale forhandlingene er beskrevet i hovedtariffavtalens pkt Følgende virkemidler ble benyttet ved årets forhandlinger: For arbeidstakere i stilling plassert i lønnsramme, ble det gitt endret plassering innenfor lønnsrammens alternativer. For arbeidstakere i stilling med lønnsspenn, ble det gitt endret plassering innenfor stillingskodens lønnsspenn. Stillinger ble omgjort til annen stillingskode. Det ble gitt kronetillegg som et engangsbeløp. 25 personer fikk endret stillingskode, mens resten fikk opprykk innenfor lønnsrammen eller lønnsspennet til stillingen. 46% av rammen ble benyttet til lønnsopprykk for kvinner. 6.2 Forhandlinger på særlige grunnlag (Hovedavtalen 2.3.4) Det er gjennomført 5 møter. 14 medarbeidere fikk uttelling med til sammen 62 lønnstrinn, samt ett kronetillegg. Det ble gitt opprykk til 3 medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger og 11 medarbeidere i teknisk-administrative stillinger. De samlede lønnskostnadene

16 16 utgjorde kr ,-. 7. Medbestemmelse Det er i løpet av 2008 gjennomført 9 informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter på institusjonsnivå, med behandling av til sammen 86 saker. I 2008 ble dagen for møtene flyttet tilbake til mandagen før styremøtet. Det har også vært gjennomført informasjons- og drøftingsmøter ved avdelingene. Avdeling for allmennvitenskapelige fag har hatt 3 drøftingsmøter og 6 dialogmøter, Avdeling for helse- og sosialfag har gjennomført 6 møter, Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning har avviklet 2 møter og Avdeling for teknologiske fag har hatt 11 møter. Det gjennomføres årlig styringsdialogmøter med avdelingene hvor institusjonsledelsen møter avdelingsledelsen, ansatte og tillitsvalgte studenter. Tiden før lunsj er satt av til samtaler med avdelingens ledelse. Under disse samtalene gir avdelingen en rapport om oppnådde resultater i inneværende år. Etter lunsj er det åpent møte med personalet og tillitsvalgte studenter. Status og videre framdrift i universitetssatsingen har vært et viktig tema i Andre faste partssammensatte utvalg ved høgskolen: Arbeidsmiljøutvalg Likestillingsutvalg Velferdsutvalg 8. Tilsettingsorgan Det er tre tilsettingsorgan ved høgskolen: Tilsettingsutvalg for faglige stillinger Tilsettingsutvalg for teknisk-administrative stillinger Styret Styret er tilsettingsorgan for instituttleder, dekan, avdelingsdirektører og høgskoledirektør. 9. Andre råd og utvalg Det er følgende andre råd og utvalg ved høgskolen: Internasjonalt utvalg Læringsmiljøutvalg Klagenemnd Valgstyre FoU-utvalg (fra 2009)

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2010 07.02.2011 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2012 30.01.13 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 30.01.14 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Faste utvalg

Høgskolen i Telemark. Faste utvalg Høgskolen i Telemark Faste utvalg Ved Høgskolen i Telemark har vi flere ulike råd og utvalg/ nemnder. Noen råd/utvalg/nemnder har myndighet til å fatte selvstendige vedtak, andre har en rådgivende funksjon

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 1/15-12.02.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Saken gjelder: Administrasjonen utarbeider en samlet årlig personalrapportering for virksomheten.

Saken gjelder: Administrasjonen utarbeider en samlet årlig personalrapportering for virksomheten. Dato: 29. april 2010 KFBGPA /10 Bergen Parkering KF Den samlede personalsituasjonen 2009 JOLA PAR-0704-200907833-3 Hva saken gjelder: DOKUMENTER I SAKEN 1. Stillingsoversikt 2009 (vedlegg 1) 2. Oversikt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 14.02.13 S-sak 06/13 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/527 ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET Saken i korte trekk Denne saken fremmes som

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Lunner kommune LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 28.1.2010, sak 5/10,

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

O-sak 1 - side 1 av 24

O-sak 1 - side 1 av 24 Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 4918/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 31. mai 2017 Arkivsaksnr.: 2014/4918 Saksansvarlig:

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 26.04.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 036/2007 SAK: Sykefravær - HiST som inkluderende arbeidslivsbedrift

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH LIKESTILLINGSSTATISTIKK FOR UiB 2010 Del 1: Status for likestilling mellom kjønnene 2010 Del 2: Vedlegg til Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011-2015 1. STATUS FOR LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE VED

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Spørreskjemaundersøkelse ansatte Side i av il Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Ansatte #45319 Oversikt [Skjul svaralternativer] [Vis rapport] [Kommentere] Antall svar: 309 Bakgrunnsvariabler

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2012

ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2012 Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2012 Behandlet i Hoved-AMU 04.09.13 Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon 35026200 Ingrid K. Reitan

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 1. Innledning Universitetsstyret vedtok i februar 2007 Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved UiB 2007 09, en personalpolitisk plan som særlig skal bidra til økt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE. inngått mellom. Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen.

TILPASNINGSAVTALE. inngått mellom. Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen. 1 TILPASNINGSAVTALE inngått mellom Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen. MEDBESTEMMELSE 1 Formål og intensjoner ( jf. Hovedavtalens 1) Tilpasningsavtalen skal utfylle Hovedavtalen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER OMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, ommunestyresalen Torsdag 21.02.2013 kl. 15.00 (l.14.30) Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 25.04.2013 kl. 11:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013 Regional lønnspolitikk Vedtatt i HA-møte 0 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Målsetting 3 3. Utviklingssamtaler 3 4. Lønnsfastsettelse 4 4.1. Tilsetting 5 4.1.1 Vurdering av lønnsfastsettelsen etter

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB Utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene Forskerforbundet (UNIO) og Norsk tjenestemannslag (LO-stat). Godkjent av styret 11.02.14 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2008

Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2008 Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2008 2 Journalnummer:2009/91 1. Rapporteringsform Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2010

ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2010 Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2010 Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon 35026200 Kristin Alseth Hansen 3901 Porsgrunn Telefaks

Detaljer

HS-V-003/11 Side 1 av 9 PERSONAL- OG LØNNSPOLITIKK VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HS-V-003/11 Side 1 av 9 PERSONAL- OG LØNNSPOLITIKK VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HS-V-003/11 Side 1 av 9 PERSONAL- OG LØNNSPOLITIKK VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HS-V-003/11 Side 2 av 9 DEL 1 PERSONALPOLITIKK VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Vedtatt av høgskolestyret i den 23.02.2011

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer