Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave"

Transkript

1 Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015

2 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter: Kari Bang Thorsrud Trykk: Munkerud skole, intern trykk 1

3 Forord Opplæringsloven kapittel 9a fastslår at "alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". For å sikre denne lovparagrafen arbeider Munkerud skole systematisk med oppfølging av elevenes læringsmiljø. Et godt læringsmiljø kan forstås som et miljø som gir elevene muligheter for læring og sosial- og personlig utvikling, og det er godt dokumentert at miljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Faktorer som er viktig for å fremme et godt læringsmiljø er klare forventninger og mål, tydelig klasseledelse, anerkjennende holdning, respekt og toleranse for ulikheter, samt gode relasjoner. Munkerud skoles sosiale plan beskriver de sentrale faktorer vi mener er viktige for å bygge et positivt læringsmiljø. Skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 vil Munkerud skole være delt på to avdelinger, med trinn på Nordseter skole og 5.-7.trinn på gamle Nordstrand videregående. I denne perioden vil skolens sosiale plan tilpasses hver avdeling, uten at det innebære store forskjeller. Munkerud skoles sosiale plan er tilgjengelig for alle foresatte. Dette er en midlertidig utgave av den sosiale planen, og det kan forekomme endringer. Planen skal godkjennes av driftsstyret og gjennomgås i FAU. Den endelige planen vil publiseres på Munkerud skoles hjemmeside i løpet av høsten Munkerud skole, 11.august 2014 Stein Andersen Rektor Kari Bang Thorsrud Sosiallærer 5.-7.trinn 2

4 Innhold Forord Webster-Stratton, et skoleomfattende tiltak Sosiallærer Helsesøster Samarbeid mellom skole og hjem Elevsamtale, en samtale på elevens premisser Gjensidige forventninger Foreldremøte Utviklingssamtale Rutiner, regler og konsekvenser Trivsels- og ordensregler Inspeksjonsrutiner og regler Stopp-regelen Klasseromsregler Reaksjons ved brudd på reglene Rutiner for fravær Handling mot mobbing Forebyggende arbeid Ved mistanke om mobbing Håndtering dersom det oppstår en mobbesituasjon Elevenes ansvarsområder Elevråd Aktivitetsledere Trivselstiltak Matpause for hele trinnet Alternative aktiviteter i storefri Fellesarrangement

5 1. Webster-Stratton, et skoleomfattende tiltak For å styrke skolens kompetanse på sosial- og emosjonell kompetanse, er lærerne kurset i "De utrolige årenes skole- og barnehageprogram" utviklet av Carolyn Webster-Stratton. Kurset bygger på internasjonal og evidensbasert forskning, med strenge krav til dokumentasjon. Programmet tar sikte på å styrke personalets kompetanse i klasseledelse, bevisstgjøring av viktige komponenter som positiv relasjonsbygging og proaktiv tilnærming, samt forebygging og håndtering av atferdsproblemer. Dette arbeidet startet skoleåret 2012/13, og nytilsatte har blitt kurset jevnlig. Skolen har en komité som skal videreføre og sikre implementeringen. Komiteen har jevnlige møter, og har blant annet ansvar for skolens reglement og kampanjer som "problemløsningsuke" og "ord setter spor". Implementeringen blir kvalitetssikret av Brusetkollen, et av kommunens ressurssentre. Skoleåret 2014/2015 består komiteen av Ellen Katrine Lunaas, Kari Bang Thorsrud, Svein Erik Kjølstad, Peter Tindberg, Ellen Åbyholm og Louise Apneseth. Sosial- og emosjonell kompetanse er en samlebetegnelse av personlige ferdigheter og forutsetninger som gjør det mulig å lykkes i sosiale kontekster. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet. Skolen er en sosial arena der barn og unge tilbringer mye tid. Skolen må derfor, i samarbeid med foresatte, hjelpe barn og unge inn i gode sosiale utviklingsprosesser. Skolens sosiale plan konkretiserer arbeidet med utvikling av elevenes sosiale kompetanse. 1.1 Sosiallærer Kontaktlærer har hovedansvaret for oppfølging av den enkelte elev, men har tett samarbeid med skolens sosiallærer og helsesøster. Munkerud skole har to sosiallærere, fordelt på og trinn, med arbeidsoppgaver som: å være elevens "advokat", "sjelesørger" og "megler" (elevsamtaler) samarbeide med elever, lærere og foreldre i sosialpedagogiske spørsmål deltaker på "elevhalvtimen", ukentlig på teamtid forebyggende arbeid for å skape godt læringsmiljø 4

6 formell oppfølgingsansvar av elev- og klassemiljøsaker implementeringen av Webster-Stratton og den sosiale planen Kari Bang Thorsrud er sosiallærer ved avdeling Nordstrand, og kan kontaktes på eller Helsesøster Munkerud skole har helsesøster tilknyttet skolen. Hun er tilgjengelig for elever og foreldre som trenger råd eller hjelp. Helsesøster har fast kontortid på skolen, og er på avdeling Nordstrand mandag og tirsdag. I tillegg til å ha et fast program, er hun tilgjengelig både for elever, lærere og foresatte. Sosiallærer og helsesøster har daglig kontakt og samarbeider tett. Edyta Englund er helsesøster på Munkerud, og kan kontaktes på 5

7 2. Samarbeid mellom skole og hjem En forutsetning for elevens trivsel og læring på skolen er et godt samarbeid mellom skole og hjem. 2.1 Elevsamtale, en samtale på elevens premisser Intensjonen med elevsamtalen på Munkerud skole er å sikre at læreren har tilstrekkelig med faglig- og sosial kunnskap for å kunne tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Det er også en unik mulighet til å se alle elevene og å bygge relasjon mellom lærer og elev. Munkerud skole har utarbeidet et samtaleark til bruk ved elevsamtaler (Se vedlegg i mappen Sosial læreplan" på Fronter). Det gjennomføres elevsamtale i forkant av utviklingssamtale (to pr. år). I tillegg har lærer og/eller sosiallærer hyppigere elevsamtaler ved behov. 2.2 Gjensidige forventninger Oslo Kommune har utarbeidet en "Oslostandard for samarbeid mellom skole og hjem". Denne sikrer at skole og foresatte har gjensidige forventninger til hverandre knyttet til tre områder; fag og læring, trygghet og trivsel, samt dialog og samarbeid (Se vedlegg i mappen Sosial læreplan" på Fronter). Munkerud skole har utdypet standarden i vår sosiale plan. FAG OG LÆRING Foresatte kan forvente at Munkerud skole; Munkerud skole forventer at du som foresatt; gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner legger til rette for å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner, individuelt og i samarbeid stimulerer elevenes læringslyst, nysgjerrighet og evne til kritisk tenkning sikrer at lærerne samarbeider om elevenes opplæring sikrer at alle ansatte fremstår som tydelige rollemodeller og gode forbilder eleven mottar systematisk veiledning og tilbakemelding på faglig og sosial utvikling gir eleven skriftlig vurdering sørger for at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet (lekser, innleveringer, prøver etc). tar kontakt hvis du synes opplæringen ikke oppfyller dine og/eller elevens forventninger sørger for at eleven møter tidsnok, uthvilt, har spist frokost og har tilgang til mat for hele skoledagen følger skolens ferier og fridager, og sørger for at eleven møter på skolen hver dag gjennom skoleåret passer på at eleven følger klassens og skolens regler, og viser respekt for alle på skolen 6

8 TRYGGHET OG TRIVSEL Foresatte kan forvente at Munkerud skole; Munkerud skole forventer at du som foresatt; tilrettelegger for at alle elever skal føle seg velkommen og trygge er i jevnlig dialog med hjemmet om elevens faglige og sosiale kompetanse er alltid åpen for samarbeid med foresatte om elevens trivsel og iverksetter tiltak ved behov har nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme, og følger opp hvis krenkelser forekommer arbeider systematisk med å skape et godt skole- og klassemiljø ansatte kjenner hver enkelt elev og følger tett opp sosialt tar kontakt dersom det skjer noe vi anser foresatte bør vite om bidrar aktivt til å gi eget barn positive holdninger til skolen, lærerne, medelever og deres foresatte kontakter skolen hvis ditt barn mistrives deltar aktivt i sosiale arrangementer samarbeider med andre foresatte om elevenes trivsel og trygghet tar medansvar for at eleven følger skolens ordensreglement DIALOG OG SAMARBEID Foresatte kan forvente at Munkerud skole; Munkerud skole forventer at du som foresatt; følger opp Oslostandard for skole-hjem samarbeid har gode informasjons- og kommunikasjonsrutiner innkaller til to årlige foreldremøter og to årlige utviklingssamtaler er interessert i dine synspunkter, er løsningsorientert og gir deg svar på det du spør om gir foresatte muligheten for å påvirke gjennom skolens samarbeidsorganer: FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret bruker tolk/oversettelser i møter og samtaler ved behov samarbeider med skolen for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre møter, og gir beskjed i god tid dersom du ikke kan møte til avtalt tid svarer på brukerundersøkelser fra skolen informerer skolen om hendelser som kan påvirke eleven og skolehverdagen viser respekt for elever, ansatte og ledelsen på skolen og andre foresatte, spesielt når det gjelder å ta kontakt eller dele informasjon med andre 2.3 Foreldremøte det holdes to foreldremøter per skoleår foreldremøtene arrangeres trinnvis, og det er fellesinformasjon for hele trinnet før klassene møtes enkeltvis det velges én klassekontakt med vara i alle klasser på vårhalvåret klassekontaktene skal (sammen med foreldrene i klassen) delta aktivt for å fremme et positivt elevmiljø, ved f.eks. å arrangere spillekvelder, turer, juleavslutning e.l. 7

9 Plan for foreldremøte 5.-7.trinn HØST 5.trinn veiledet fagtekst, hvordan lære å lære lese og læringsstrategier på mellomtrinnet ukeplan/ukesluttest og lekseoppfølging informasjon fra ledelsen; o informasjon om prøveplan trinn o gjennomgang av sosial plan 6.trinn leirskole ukeplan/ukesluttest og lekseoppfølging informasjon fra ledelsen; o Osloprøve i lesing 7.trinn anbefale litteratur for trinnet og videre progresjon informasjon fra ledelsen; o nasjonal prøve i lesing foreldreskolen VÅR matematikk, ulike måter å tenke på mobbing og digital mobbing; o gutter /jenter ulikt. Kan f.eks bruke mobbeapp. fra NRK super o legge temaet i RLE til samme periode informasjon om ungdomsskolen gjennomgå prøveplan for ungdomsskolen 2.4 Utviklingssamtale Kontaktlærer skal ha en planlagt og strukturert samtale med foresatte to ganger i året. I utviklingssamtalen skal det være dialog om elevens faglige og personlig utvikling. Munkerud skole oppfordrer elevene til å være med på samtalen, og fra de er 12 år har de krav på å være med hvis de ønsker. På Munkerud skole kan du forvente at utviklingssamtalen; tar utgangspunkt i punktene i samtalearket fra elevsamtalen bidrar til faglig og personlig utvikling munner ut i en oppsummering der elev, lærer og foreldre blir enig i hva det skal legges vekt på i det videre arbeidet, et utviklingsmål frem mot neste utviklingssamtale 8

10 3. Rutiner, regler og konsekvenser En forutsetning for et godt miljø er forutsigbarhet og trygghet også når det kommer til rutiner, regler og konsekvenser. Munkerud skolen ønsker at elever og foresatte skal møtes med forutsigbarhet og lik håndtering av forventninger til atferd, regler og konsekvenser, og har delt inn reglementet i trivsels- og ordensregler, friminuttsregler og klasseregler. Reglene henger i hvert klasserom og repeteres jevnlig for elevene. Reglementet har hjemmel i forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo kommune, vedtatt , med tilpasninger til Munkerud skoles lokale behov. 3.1 Trivsels- og ordensregler Alle skal trives og være trygge på skolen, derfor; hilser vi på hverandre er vennlige, høflige og hensynsfulle overfor hverandre følger vi STOPP-regelen og skolens regler sier vi fra til en voksen når noe ikke er bra Alle har medansvar for å ta vare på skolen vår og området rundt, derfor; plasserer vi yttertøy og fottøy i skapene lar vi andres saker være i fred går vi stille i gangen setter vi bokbind på bøkene og behandler dem og annet materiell pent Vi ønsker å ha et godt læringsmiljø, derfor; møter vi forberedt og presis til timen følger vi med i timen og har arbeidsro gjør vi arbeid i rett tid og overholder frister retter vi oss etter beskjeder fra skolens ansatte er vi en mobilfri skole; mobilen skal være skrudd av i skoletiden fra kl til eleven er ute av skolens område etter undervisning 9

11 Trafikk sykkel kan brukes til skolen for elever på 5.-7.trinn med godkjent sykkelkort og hjelm sparkesykkel kan brukes til skolen for elever på 5.-7.trinn med hjelm sykler skal parkers ved sykkelstativ, og sparkesykler blir parkert i egen container skolen har intet erstatningskrav ved eventuelt tap eller skade 3.2 Inspeksjonsrutiner og regler På Munkerud skole begynner skoledagen kl Kl vil miljøarbeider låse opp container for sparkesykler. Elevene kan komme inn fra kl for å henge av seg yttertøy og plassere sko i garderobeskap. Deretter går de rolig inn og finner sin faste plass i klasserommet. Lærer vil være på plass i klasserommet for å ta imot elevene fra kl Elevnen har friminutt kl , spising kl , storefriminutt kl og Det er til enhver tid fire inspiserende lærere i friminuttene, som er godt synlig i refleksvest. Én lærer fra hvert trinn har inspeksjon samtidig, for best mulig håndtering ved eventuelle situasjoner. I tillegg er skolens miljøarbeider, lærling og assistent ute i friminuttene. For å sikre god og tett voksendekning er skolegården delt inn i fire inspeksjonsområder. Rutiner for inspeksjon; lærer som spiser med klassen har ansvar for at samtlige elever har gått ut til friminutt før de selv forlater korridoren lærere som har inspeksjon skal møte presis ved skader skal kun én elev eller voksen følge den skadede inn det arrangeres egne aktiviteter i gymsal, kantine bibliotek og klasserom; Regler i friminuttet; o elever som deltar plikter å følge reglene på disse aktivitetene o lærer og aktivitetsledere kan bortvise eleven fra aktuell aktivitet en periode STOPP-REGELEN gjelder både ved henvendelser fra elever og voksne elevene skal overholde skolegrensen 10

12 fotball skal kun spilles i området rundt gymsalen og på den lille fotballbanen Fordeling av fotballbanen og basketballbanen skal følges snøballkasting er kun tillat på blink (blir montert før snøen kommer) Stopp-regelen Munkerud skole har ordensregler/veiledning som forteller hvordan vi vil ha det, - men det er ikke alltid nok å bruke ordensregler når leken blir for voldsom og sinnene kommer i kok. Skolen har derfor innført STOPP-regelen som skal beskytte dem som f.eks. ikke vil være med på leken når den blir for voldsom. Det er bare den det gjelder som vet hvor tålegrensen for en selv går og at en føler seg plaget. Når en elev sier til en annen: STOPP - dette vil jeg ikke være med på, - da skal den andre stoppe! STOPP - Grunnregel: Jeg skal ikke plage andre! (Elev elev) Brukes når en elev føler seg plaget, truet eller såret. Brukes når andre måter å løse konflikten på er prøvd. Brukes bare når det menes alvor. Hvis STOPP ikke aksepteres, må det tas alvorlig, og voksne må ordne opp. STOPP Dette vil jeg ikke at du/dere holder på med. (Voksen elev) Eleven skal stoppe/ høre på den voksne. Brukes når eleven ikke respekterer tilsnakk. Brukes når andre måter å løse konflikten/stanse handlingen er prøvd. Brukes når det er fare for at elever kan skade seg selv eller andre. Brukes ved hærverk. Det er viktig å vise STOPP-regelen respekt. Den må ikke brukes i utide, for da mister den sin funksjon. 11

13 3.3 Klasseromsregler Munkerud skole har noen få felles klasseromsregler; alle, lærer og elever, møter forberedt og presist klasserommene skal se ryddig og ordentlig ut, slik at læring kan være i fokus det skal være ro og orden i klasserommet, slik at alle elever får trygghet og ro til å lære felles toalettregler, elevene bruker friminuttene til toalettbesøk Utover dette lager hver klasse egne regler for hvordan man vil ha det i undervisningstimene. 3.4 Reaksjons ved brudd på reglene Munkerud skole gjennomgår forventninger til elevenes oppførsel regelmessig. Noen ganger kan likevel uønsket atferd forekomme, og da må vi som ansvarsfulle voksne og skole reagere på dette. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke konsekvenser vi som skole kan iverksette. Konsekvensen skal stå i forhold til forseelsen, og er utarbeidet i tråd med reglement for orden og oppførsel i Osloskolen av Forseelser Konsekvens Grov/krenkende språkbruk Tilsnakk fra den voksne som oppdager forholdet Ved gjentakelse (tre ganger) eller alvorlige tilfeller: 1. Kontaktlærer gir melding til hjemmet 2. Kontaktlærer/sosiallærer innkaller til møte mellom skole og hjem 3. Avgrensing av rettigheter Uakseptabel atferd mot Ved mobbing, se egen mobbeplan medelever, lærere Tilsnakk fra den voksne som oppdager forholdet eller andre voksne, som: Ved gjentakelse eller alvorlige tilfeller: mobbing 1. Kontaktlærer gir melding til hjemmet spark, slag eller annen 2. Kontaktlærer/sosiallærer kaller inn til møte mellom hjem og skole vold 3. Avgrensing av rettigheter spytting, steinkasting, snøballkasting 4. Svært alvorlige tilfeller kan føre til bortvisning fra undervisning enkelttimer eller resten av skoledagen 5. Midlertidig eller permanent klassebytte 6. Midlertidig eller permanent skolebytte Vold og trusler blir registrert i Oslo kommunes sentrale system, Munkerud skole beholder et internt dokument, som makuleres når eleven er ferdig på Munkerud skole. Foresatte informeres. Hærverk Skader som du gjør med vilje Grove tilfeller av vold og rasisme vil bli anmeldt til politiet Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for 12

14 eller grov uforsiktighet, f.eks.: ruteknusing tagging misbruk av datautstyr Ved innrømmelse av forholdet erstatter elev/foresatte skaden innenfor lovgitte grenser, eventuelt utbedrer skaden selv Dersom ingen innrømmer forholdet blir saken anmeldt til politiet Ved misbruk av datasystemet kan eleven bli utestengt fra systemet i kortere eller lengre periode - hjemmet blir kontaktet 3.5 Rutiner for fravær Oppfølging av fravær er en sentral faktor for å forebygge skolevegring- og frafall. Munkerud skole har utarbeidet en handlingsplan etter etatens veileder gitt i heftet Skolevegring en praktisk og faglig veileder (Se vedlegg i mappen Sosial læreplan" på Fronter). Rutinene kan i korte trekk oppsummeres slik: 1. Foresatte melder fravær før skolestart til kontaktlærer, innen kl Dersom elev er fraværende, og kontaktlærer ikke har fått melding fra foresatte, vil sosiallærer/kontoret ta kontakt. 3. Registrering av fravær; a. Kontaktlærer føre fraværet daglig. b. Kontaktlærer gir beskjed til sosiallærer dersom eleven har mer enn tre dager sammenhengende fravær / tre enkelttimer fravær. c. Sosiallærer går gjennom elevfraværet i slutten av hver måned, lærerne blir informert. Ved tilsynelatende uregelmessig fravær eller ved bekymring av omfang, vil foresatte bli kontaktet (3 dager pr. mnd.). d. Sosiallærer går gjennom skolens samlede fravær med ledelsen tre ganger i året. 4. Eleven plikter å møte presist til timen. Ved tre forsentkomminger (fem minutter); a. Kontaktlærer kontakter foresatte og informerer sosiallærer. b. Dersom forsentkommingen vedvarer blir elev og foresatt innkalt til en samtale med kontaktlærer og sosiallærer. 5. Ved gjentatt ugyldig fravær skal foresatte innkalles til et møte. 13

15 4. Handling mot mobbing Munkerud skole skal være et sted der alle barn opplever omsorg, respekt, toleranse og inkludering. Professor i spesialpedagogikk Erling Roland definerer mobbing som «fysiske eller sosiale negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av én person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen (ujevn maktbalanse)". Munkerud skoles plan mot mobbing gjengis i den sosiale planen. Planen viser skolens mål for arbeidet, forebyggende tiltak, rutiner ved mistanke om mobbing og håndtering av en mobbesituasjon. Skolens mål i arbeidet mot mobbing: ha forebyggende tiltak som forhindrer at elevene blir utsatt for mobbing ha rutiner som avdekker mobbing følge opp mobbeoffer og mobber sikre god dokumentasjon sikre et best mulig samarbeid med foresatte 4.1 Forebyggende arbeid Skolen har nulltoleranse for mobbing, og har forbyggende tiltak på ulike nivå for å forhindre at det forekommer. Skolenivå; felles trivsel- og ordensregler Webster-Stratton, et skoleomfattende systemtiltak gode inspeksjonsrutiner og reglement et synlig elevråd Klassenivå; klasseregler i tråd med skolens trivsels- og ordensregler regelmessige "klassering" med sosiale temaer Barnevakten holder foredrag om nettproblematikk Elevnivå; elevsamtaler utviklingssamtaler skriftlig vurdering også i orden og oppførsel god kontakt med hjemmet 14

16 4.2 Ved mistanke om mobbing Dersom skolen mistenker at elever opplever mobbing eller andre vanskelige situasjoner, blir foresatte kontaktet umiddelbart og skolen plikter å iverksette en undersøkelse (Opplæringsloven 9a). Skolen har også undersøkelsesplikt dersom foresatte melder en bekymring. Sosiallærer har hovedansvar for å iverksette en undersøkelse for å kartlegge situasjonen. Det foregår en fortløpende dialog med foresatte, og plan for videre arbeid skal foreligge innen fem virkedager. En undersøkelse kan skje på følgende måte: 1. Samler aktuelle ansatte, konkretiserer bekymringen og lager en plan for undersøkelsen. 2. Undersøkelsen kan foregå på følgende måte: a. samtale med mobbeoffer b. samtale med medelever/vitner til hendelsen og andre voksne på skolen c. samtale med mulig mobber(e) enkeltvis, samt deres foresatte d. systematisk observasjon ute og inne e. kartlegger elevens nettverk/klassemiljø ved f.eks. et sosiogram f. ved "skjult mobbing" eller bekymring som er vanskelig å avdekke, bruker skolen metoden "Innblikk" 3. Analyserer og oppsummere hva kartleggingen har avdekket. Konklusjonen referatføres og legges i elevmappen. 4. Ut fra undersøkelsen vil skolen sette i gang tiltak i samråd med foresatte. 4.3 Håndtering dersom det oppstår en mobbesituasjon Konklusjonen på undersøkelsen skal fastslå behovet for tiltak og konsekvenser. Dersom det avdekkes mobbing, vil skolen fatte et vedtak som sikrer at elevens psykososiale forhold blir ivaretatt, 9A-3. Foresatte har klagerett på innholdet i vedtaket (fylkesmannen). Mobberens navn vil navngis i vedtaket. Øvrige tiltak og konsekvenser blir utarbeidet av sosiallærer, kontaktlærer og foresatte. Eleven kan være delaktig. Rektor og avdelingsleder holdes 14

17 informert om situasjonen. Skolen plikter å følge opp alle parter i saken, og oppfølgingsmøter blir nedfelt i vedtak av 9A-3. Dokumentasjon oppbevares i elevmappen. Eksempler på tiltak for å ivareta mobbeofferet Eksempler på konsekvenser for mobberen(e) alternativ friminuttaktivitet ekstra lærerdekning i friminuttet bytte klasse, periode/permanent tiltak for å få kompetanse i å håndtere situasjoner miste et privilegium/attraktiv aktivitet foresatte gjennomfører konsekvenser hjemme bytte klasse, periode/permanent tiltak for å endre atferd 3-2

18 5. Elevenes ansvarsområder Det er mye sosial læring i det å gi barn ansvarsoppgaver. Barn som føler ansvar tenker over konsekvensen av sine handlinger og blir mer selvstendige. På Munkerud skole organiseres dette slik: kontaktlærerne lager ansvarsliste som går på rullering blant elevene gjennom året, f.eks.: melkehenting, vanne blomster, orden i garderoben, ansvar for farger/maleutstyr, rydding på fellesområde og i kantinen etter felles matpause for trinnet (fast dag) elevråd aktivitetsledere 5.1 Elevråd Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle gode arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Elevrådet er bidragsytere for å skape trivsel på skolen, og de som er valgt inn i elevrådet har et ansvar med å gå foran som gode eksempler. På munkerud skole organiseres elevrådet slik: det velges én representant og én vara fra hver klasse ved begynnelsen av hvert skoleår representantene møter til elevråd to ganger per måned elevrådet får en kursdag i starten av skoleåret elevene fremmer selv saker de ønsker å ta opp i elevrådet representantene informerer om sakene ut i klasserommet Webster-Stratton komiteen samarbeider tett med elevrådet i forbindelse med temauker 5.2 Aktivitetsledere Alle elevene på 7.trinn kan søke om å bli aktivitetsleder, og utvalgte elever blir sosiallærers forlengede arm. Hensikten er at elevene skal bidra i det forebyggende arbeidet med å skape et godt og positivt læringsmiljø. Aktivitetslederne har ansvar for felles elevaktiviteter, som et 15

19 bidrag til å bygge relasjoner mellom elever på tvers av klasser og trinn. Denne organiseringen av aktivitetsledere prøves ut for første gang skoleåret 2014/2015. Eksempel på aktivitetsledernes oppgaver: inspeksjonsvakter organisere alternative friminuttaktiviteter o aktivitet i gymsal med voksen tilstede o stillelesing/tegning på biblioteket o brettspill i kantinen o lekseverksted i et klasserom medhjelpere på aktivitetsdager legger til rette for minst en aktivitet i året der alle elevene på skolen deltar (eksempler på dette: bad taste party, stjerner i sikte, lekedag, diverse turneringer). Sosiallærer har hovedansvar for gjennomføring og oppfølging av aktivitetslederne. 16

20 6. Trivselstiltak Munkerud skole ønsker å fremme læring og mestring i trygge omgivelser, og arrangerer derfor trivselstiltak på tvers av klasser og trinn. 6.1 Matpause for hele trinnet En fast dag i uken har trinnet felles matpause i skolens kantine. Skoleåret 2014/2015 har 5.trinn tirsdager, 6.trinn onsdager og 7.trinn torsdager. Det vil være to lærere tilstede, og to elever fra hver klasse har et ekstra ansvar både under spising og for opprydding i etterkant. Dette ansvaret rullerer i klasserommet, og avtales direkte med kontaktlærer. 6.2 Alternative aktiviteter i storefri Aktivitetslederne arrangerer i samråd med sosiallærer aktiviteter i storefriminuttet. Aktivitetene kan variere, men det kan forekomme sjakk, lesekrok, ulike turneringer og bryting i gymsalen. 6.3 Fellesarrangement Gjennom fellesopplevelser på tvers av klassetrinn, lærer vi hverandre bedre å kjenne. Dette skaper trygghet og trivsel i skolehverdagen. Foruten en månedlig fellessamling i auditoriet, viser Munkerud skoles årshjul hvordan fellesarrangement er organisert. 17

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Efteløt skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være med på å skape et

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD på Bøler skole (Oppdatert 1.6.2011)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD på Bøler skole (Oppdatert 1.6.2011) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD på Bøler skole (Oppdatert 1.6.2011) Skolens hovedmålsetting Bøler skole er tilsluttet Connect-Osloprogrammet. Connectprogrammet har som målsetting skape et

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM ANDEBU SKOLE -kunnskap og utvikling VOKSENROLLEN VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM TEMADAGER November 09 FORORD: Erling Roland, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for atferdsforskning, har uttalt: Vi har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Skolene i Nordre Land er:

Skolene i Nordre Land er: Nordre Land kommune Trivselsplan og rutine mot mobbing Skolene i Nordre Land er: Tegning: Anne Lene Hagen Rønningen 9 TBUS Tegning: Heidi Skjøy Solberg 7B DBS Tegning: Silje Marie Erstad Lien 4 TBUS Tegning:

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Opplæringsloven 1-2: Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærere og elever og mellom skole og hjem.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 FORORD Vi må skape et godt og positivt læringsmiljø der elever og ansatte er opptatt av læring i trygge omgivelser. Dette

Detaljer