Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave"

Transkript

1 Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015

2 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter: Kari Bang Thorsrud Trykk: Munkerud skole, intern trykk 1

3 Forord Opplæringsloven kapittel 9a fastslår at "alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". For å sikre denne lovparagrafen arbeider Munkerud skole systematisk med oppfølging av elevenes læringsmiljø. Et godt læringsmiljø kan forstås som et miljø som gir elevene muligheter for læring og sosial- og personlig utvikling, og det er godt dokumentert at miljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Faktorer som er viktig for å fremme et godt læringsmiljø er klare forventninger og mål, tydelig klasseledelse, anerkjennende holdning, respekt og toleranse for ulikheter, samt gode relasjoner. Munkerud skoles sosiale plan beskriver de sentrale faktorer vi mener er viktige for å bygge et positivt læringsmiljø. Skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 vil Munkerud skole være delt på to avdelinger, med trinn på Nordseter skole og 5.-7.trinn på gamle Nordstrand videregående. I denne perioden vil skolens sosiale plan tilpasses hver avdeling, uten at det innebære store forskjeller. Munkerud skoles sosiale plan er tilgjengelig for alle foresatte. Dette er en midlertidig utgave av den sosiale planen, og det kan forekomme endringer. Planen skal godkjennes av driftsstyret og gjennomgås i FAU. Den endelige planen vil publiseres på Munkerud skoles hjemmeside i løpet av høsten Munkerud skole, 11.august 2014 Stein Andersen Rektor Kari Bang Thorsrud Sosiallærer 5.-7.trinn 2

4 Innhold Forord Webster-Stratton, et skoleomfattende tiltak Sosiallærer Helsesøster Samarbeid mellom skole og hjem Elevsamtale, en samtale på elevens premisser Gjensidige forventninger Foreldremøte Utviklingssamtale Rutiner, regler og konsekvenser Trivsels- og ordensregler Inspeksjonsrutiner og regler Stopp-regelen Klasseromsregler Reaksjons ved brudd på reglene Rutiner for fravær Handling mot mobbing Forebyggende arbeid Ved mistanke om mobbing Håndtering dersom det oppstår en mobbesituasjon Elevenes ansvarsområder Elevråd Aktivitetsledere Trivselstiltak Matpause for hele trinnet Alternative aktiviteter i storefri Fellesarrangement

5 1. Webster-Stratton, et skoleomfattende tiltak For å styrke skolens kompetanse på sosial- og emosjonell kompetanse, er lærerne kurset i "De utrolige årenes skole- og barnehageprogram" utviklet av Carolyn Webster-Stratton. Kurset bygger på internasjonal og evidensbasert forskning, med strenge krav til dokumentasjon. Programmet tar sikte på å styrke personalets kompetanse i klasseledelse, bevisstgjøring av viktige komponenter som positiv relasjonsbygging og proaktiv tilnærming, samt forebygging og håndtering av atferdsproblemer. Dette arbeidet startet skoleåret 2012/13, og nytilsatte har blitt kurset jevnlig. Skolen har en komité som skal videreføre og sikre implementeringen. Komiteen har jevnlige møter, og har blant annet ansvar for skolens reglement og kampanjer som "problemløsningsuke" og "ord setter spor". Implementeringen blir kvalitetssikret av Brusetkollen, et av kommunens ressurssentre. Skoleåret 2014/2015 består komiteen av Ellen Katrine Lunaas, Kari Bang Thorsrud, Svein Erik Kjølstad, Peter Tindberg, Ellen Åbyholm og Louise Apneseth. Sosial- og emosjonell kompetanse er en samlebetegnelse av personlige ferdigheter og forutsetninger som gjør det mulig å lykkes i sosiale kontekster. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet. Skolen er en sosial arena der barn og unge tilbringer mye tid. Skolen må derfor, i samarbeid med foresatte, hjelpe barn og unge inn i gode sosiale utviklingsprosesser. Skolens sosiale plan konkretiserer arbeidet med utvikling av elevenes sosiale kompetanse. 1.1 Sosiallærer Kontaktlærer har hovedansvaret for oppfølging av den enkelte elev, men har tett samarbeid med skolens sosiallærer og helsesøster. Munkerud skole har to sosiallærere, fordelt på og trinn, med arbeidsoppgaver som: å være elevens "advokat", "sjelesørger" og "megler" (elevsamtaler) samarbeide med elever, lærere og foreldre i sosialpedagogiske spørsmål deltaker på "elevhalvtimen", ukentlig på teamtid forebyggende arbeid for å skape godt læringsmiljø 4

6 formell oppfølgingsansvar av elev- og klassemiljøsaker implementeringen av Webster-Stratton og den sosiale planen Kari Bang Thorsrud er sosiallærer ved avdeling Nordstrand, og kan kontaktes på eller Helsesøster Munkerud skole har helsesøster tilknyttet skolen. Hun er tilgjengelig for elever og foreldre som trenger råd eller hjelp. Helsesøster har fast kontortid på skolen, og er på avdeling Nordstrand mandag og tirsdag. I tillegg til å ha et fast program, er hun tilgjengelig både for elever, lærere og foresatte. Sosiallærer og helsesøster har daglig kontakt og samarbeider tett. Edyta Englund er helsesøster på Munkerud, og kan kontaktes på 5

7 2. Samarbeid mellom skole og hjem En forutsetning for elevens trivsel og læring på skolen er et godt samarbeid mellom skole og hjem. 2.1 Elevsamtale, en samtale på elevens premisser Intensjonen med elevsamtalen på Munkerud skole er å sikre at læreren har tilstrekkelig med faglig- og sosial kunnskap for å kunne tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Det er også en unik mulighet til å se alle elevene og å bygge relasjon mellom lærer og elev. Munkerud skole har utarbeidet et samtaleark til bruk ved elevsamtaler (Se vedlegg i mappen Sosial læreplan" på Fronter). Det gjennomføres elevsamtale i forkant av utviklingssamtale (to pr. år). I tillegg har lærer og/eller sosiallærer hyppigere elevsamtaler ved behov. 2.2 Gjensidige forventninger Oslo Kommune har utarbeidet en "Oslostandard for samarbeid mellom skole og hjem". Denne sikrer at skole og foresatte har gjensidige forventninger til hverandre knyttet til tre områder; fag og læring, trygghet og trivsel, samt dialog og samarbeid (Se vedlegg i mappen Sosial læreplan" på Fronter). Munkerud skole har utdypet standarden i vår sosiale plan. FAG OG LÆRING Foresatte kan forvente at Munkerud skole; Munkerud skole forventer at du som foresatt; gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner legger til rette for å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner, individuelt og i samarbeid stimulerer elevenes læringslyst, nysgjerrighet og evne til kritisk tenkning sikrer at lærerne samarbeider om elevenes opplæring sikrer at alle ansatte fremstår som tydelige rollemodeller og gode forbilder eleven mottar systematisk veiledning og tilbakemelding på faglig og sosial utvikling gir eleven skriftlig vurdering sørger for at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet (lekser, innleveringer, prøver etc). tar kontakt hvis du synes opplæringen ikke oppfyller dine og/eller elevens forventninger sørger for at eleven møter tidsnok, uthvilt, har spist frokost og har tilgang til mat for hele skoledagen følger skolens ferier og fridager, og sørger for at eleven møter på skolen hver dag gjennom skoleåret passer på at eleven følger klassens og skolens regler, og viser respekt for alle på skolen 6

8 TRYGGHET OG TRIVSEL Foresatte kan forvente at Munkerud skole; Munkerud skole forventer at du som foresatt; tilrettelegger for at alle elever skal føle seg velkommen og trygge er i jevnlig dialog med hjemmet om elevens faglige og sosiale kompetanse er alltid åpen for samarbeid med foresatte om elevens trivsel og iverksetter tiltak ved behov har nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme, og følger opp hvis krenkelser forekommer arbeider systematisk med å skape et godt skole- og klassemiljø ansatte kjenner hver enkelt elev og følger tett opp sosialt tar kontakt dersom det skjer noe vi anser foresatte bør vite om bidrar aktivt til å gi eget barn positive holdninger til skolen, lærerne, medelever og deres foresatte kontakter skolen hvis ditt barn mistrives deltar aktivt i sosiale arrangementer samarbeider med andre foresatte om elevenes trivsel og trygghet tar medansvar for at eleven følger skolens ordensreglement DIALOG OG SAMARBEID Foresatte kan forvente at Munkerud skole; Munkerud skole forventer at du som foresatt; følger opp Oslostandard for skole-hjem samarbeid har gode informasjons- og kommunikasjonsrutiner innkaller til to årlige foreldremøter og to årlige utviklingssamtaler er interessert i dine synspunkter, er løsningsorientert og gir deg svar på det du spør om gir foresatte muligheten for å påvirke gjennom skolens samarbeidsorganer: FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret bruker tolk/oversettelser i møter og samtaler ved behov samarbeider med skolen for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre møter, og gir beskjed i god tid dersom du ikke kan møte til avtalt tid svarer på brukerundersøkelser fra skolen informerer skolen om hendelser som kan påvirke eleven og skolehverdagen viser respekt for elever, ansatte og ledelsen på skolen og andre foresatte, spesielt når det gjelder å ta kontakt eller dele informasjon med andre 2.3 Foreldremøte det holdes to foreldremøter per skoleår foreldremøtene arrangeres trinnvis, og det er fellesinformasjon for hele trinnet før klassene møtes enkeltvis det velges én klassekontakt med vara i alle klasser på vårhalvåret klassekontaktene skal (sammen med foreldrene i klassen) delta aktivt for å fremme et positivt elevmiljø, ved f.eks. å arrangere spillekvelder, turer, juleavslutning e.l. 7

9 Plan for foreldremøte 5.-7.trinn HØST 5.trinn veiledet fagtekst, hvordan lære å lære lese og læringsstrategier på mellomtrinnet ukeplan/ukesluttest og lekseoppfølging informasjon fra ledelsen; o informasjon om prøveplan trinn o gjennomgang av sosial plan 6.trinn leirskole ukeplan/ukesluttest og lekseoppfølging informasjon fra ledelsen; o Osloprøve i lesing 7.trinn anbefale litteratur for trinnet og videre progresjon informasjon fra ledelsen; o nasjonal prøve i lesing foreldreskolen VÅR matematikk, ulike måter å tenke på mobbing og digital mobbing; o gutter /jenter ulikt. Kan f.eks bruke mobbeapp. fra NRK super o legge temaet i RLE til samme periode informasjon om ungdomsskolen gjennomgå prøveplan for ungdomsskolen 2.4 Utviklingssamtale Kontaktlærer skal ha en planlagt og strukturert samtale med foresatte to ganger i året. I utviklingssamtalen skal det være dialog om elevens faglige og personlig utvikling. Munkerud skole oppfordrer elevene til å være med på samtalen, og fra de er 12 år har de krav på å være med hvis de ønsker. På Munkerud skole kan du forvente at utviklingssamtalen; tar utgangspunkt i punktene i samtalearket fra elevsamtalen bidrar til faglig og personlig utvikling munner ut i en oppsummering der elev, lærer og foreldre blir enig i hva det skal legges vekt på i det videre arbeidet, et utviklingsmål frem mot neste utviklingssamtale 8

10 3. Rutiner, regler og konsekvenser En forutsetning for et godt miljø er forutsigbarhet og trygghet også når det kommer til rutiner, regler og konsekvenser. Munkerud skolen ønsker at elever og foresatte skal møtes med forutsigbarhet og lik håndtering av forventninger til atferd, regler og konsekvenser, og har delt inn reglementet i trivsels- og ordensregler, friminuttsregler og klasseregler. Reglene henger i hvert klasserom og repeteres jevnlig for elevene. Reglementet har hjemmel i forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo kommune, vedtatt , med tilpasninger til Munkerud skoles lokale behov. 3.1 Trivsels- og ordensregler Alle skal trives og være trygge på skolen, derfor; hilser vi på hverandre er vennlige, høflige og hensynsfulle overfor hverandre følger vi STOPP-regelen og skolens regler sier vi fra til en voksen når noe ikke er bra Alle har medansvar for å ta vare på skolen vår og området rundt, derfor; plasserer vi yttertøy og fottøy i skapene lar vi andres saker være i fred går vi stille i gangen setter vi bokbind på bøkene og behandler dem og annet materiell pent Vi ønsker å ha et godt læringsmiljø, derfor; møter vi forberedt og presis til timen følger vi med i timen og har arbeidsro gjør vi arbeid i rett tid og overholder frister retter vi oss etter beskjeder fra skolens ansatte er vi en mobilfri skole; mobilen skal være skrudd av i skoletiden fra kl til eleven er ute av skolens område etter undervisning 9

11 Trafikk sykkel kan brukes til skolen for elever på 5.-7.trinn med godkjent sykkelkort og hjelm sparkesykkel kan brukes til skolen for elever på 5.-7.trinn med hjelm sykler skal parkers ved sykkelstativ, og sparkesykler blir parkert i egen container skolen har intet erstatningskrav ved eventuelt tap eller skade 3.2 Inspeksjonsrutiner og regler På Munkerud skole begynner skoledagen kl Kl vil miljøarbeider låse opp container for sparkesykler. Elevene kan komme inn fra kl for å henge av seg yttertøy og plassere sko i garderobeskap. Deretter går de rolig inn og finner sin faste plass i klasserommet. Lærer vil være på plass i klasserommet for å ta imot elevene fra kl Elevnen har friminutt kl , spising kl , storefriminutt kl og Det er til enhver tid fire inspiserende lærere i friminuttene, som er godt synlig i refleksvest. Én lærer fra hvert trinn har inspeksjon samtidig, for best mulig håndtering ved eventuelle situasjoner. I tillegg er skolens miljøarbeider, lærling og assistent ute i friminuttene. For å sikre god og tett voksendekning er skolegården delt inn i fire inspeksjonsområder. Rutiner for inspeksjon; lærer som spiser med klassen har ansvar for at samtlige elever har gått ut til friminutt før de selv forlater korridoren lærere som har inspeksjon skal møte presis ved skader skal kun én elev eller voksen følge den skadede inn det arrangeres egne aktiviteter i gymsal, kantine bibliotek og klasserom; Regler i friminuttet; o elever som deltar plikter å følge reglene på disse aktivitetene o lærer og aktivitetsledere kan bortvise eleven fra aktuell aktivitet en periode STOPP-REGELEN gjelder både ved henvendelser fra elever og voksne elevene skal overholde skolegrensen 10

12 fotball skal kun spilles i området rundt gymsalen og på den lille fotballbanen Fordeling av fotballbanen og basketballbanen skal følges snøballkasting er kun tillat på blink (blir montert før snøen kommer) Stopp-regelen Munkerud skole har ordensregler/veiledning som forteller hvordan vi vil ha det, - men det er ikke alltid nok å bruke ordensregler når leken blir for voldsom og sinnene kommer i kok. Skolen har derfor innført STOPP-regelen som skal beskytte dem som f.eks. ikke vil være med på leken når den blir for voldsom. Det er bare den det gjelder som vet hvor tålegrensen for en selv går og at en føler seg plaget. Når en elev sier til en annen: STOPP - dette vil jeg ikke være med på, - da skal den andre stoppe! STOPP - Grunnregel: Jeg skal ikke plage andre! (Elev elev) Brukes når en elev føler seg plaget, truet eller såret. Brukes når andre måter å løse konflikten på er prøvd. Brukes bare når det menes alvor. Hvis STOPP ikke aksepteres, må det tas alvorlig, og voksne må ordne opp. STOPP Dette vil jeg ikke at du/dere holder på med. (Voksen elev) Eleven skal stoppe/ høre på den voksne. Brukes når eleven ikke respekterer tilsnakk. Brukes når andre måter å løse konflikten/stanse handlingen er prøvd. Brukes når det er fare for at elever kan skade seg selv eller andre. Brukes ved hærverk. Det er viktig å vise STOPP-regelen respekt. Den må ikke brukes i utide, for da mister den sin funksjon. 11

13 3.3 Klasseromsregler Munkerud skole har noen få felles klasseromsregler; alle, lærer og elever, møter forberedt og presist klasserommene skal se ryddig og ordentlig ut, slik at læring kan være i fokus det skal være ro og orden i klasserommet, slik at alle elever får trygghet og ro til å lære felles toalettregler, elevene bruker friminuttene til toalettbesøk Utover dette lager hver klasse egne regler for hvordan man vil ha det i undervisningstimene. 3.4 Reaksjons ved brudd på reglene Munkerud skole gjennomgår forventninger til elevenes oppførsel regelmessig. Noen ganger kan likevel uønsket atferd forekomme, og da må vi som ansvarsfulle voksne og skole reagere på dette. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke konsekvenser vi som skole kan iverksette. Konsekvensen skal stå i forhold til forseelsen, og er utarbeidet i tråd med reglement for orden og oppførsel i Osloskolen av Forseelser Konsekvens Grov/krenkende språkbruk Tilsnakk fra den voksne som oppdager forholdet Ved gjentakelse (tre ganger) eller alvorlige tilfeller: 1. Kontaktlærer gir melding til hjemmet 2. Kontaktlærer/sosiallærer innkaller til møte mellom skole og hjem 3. Avgrensing av rettigheter Uakseptabel atferd mot Ved mobbing, se egen mobbeplan medelever, lærere Tilsnakk fra den voksne som oppdager forholdet eller andre voksne, som: Ved gjentakelse eller alvorlige tilfeller: mobbing 1. Kontaktlærer gir melding til hjemmet spark, slag eller annen 2. Kontaktlærer/sosiallærer kaller inn til møte mellom hjem og skole vold 3. Avgrensing av rettigheter spytting, steinkasting, snøballkasting 4. Svært alvorlige tilfeller kan føre til bortvisning fra undervisning enkelttimer eller resten av skoledagen 5. Midlertidig eller permanent klassebytte 6. Midlertidig eller permanent skolebytte Vold og trusler blir registrert i Oslo kommunes sentrale system, Munkerud skole beholder et internt dokument, som makuleres når eleven er ferdig på Munkerud skole. Foresatte informeres. Hærverk Skader som du gjør med vilje Grove tilfeller av vold og rasisme vil bli anmeldt til politiet Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for 12

14 eller grov uforsiktighet, f.eks.: ruteknusing tagging misbruk av datautstyr Ved innrømmelse av forholdet erstatter elev/foresatte skaden innenfor lovgitte grenser, eventuelt utbedrer skaden selv Dersom ingen innrømmer forholdet blir saken anmeldt til politiet Ved misbruk av datasystemet kan eleven bli utestengt fra systemet i kortere eller lengre periode - hjemmet blir kontaktet 3.5 Rutiner for fravær Oppfølging av fravær er en sentral faktor for å forebygge skolevegring- og frafall. Munkerud skole har utarbeidet en handlingsplan etter etatens veileder gitt i heftet Skolevegring en praktisk og faglig veileder (Se vedlegg i mappen Sosial læreplan" på Fronter). Rutinene kan i korte trekk oppsummeres slik: 1. Foresatte melder fravær før skolestart til kontaktlærer, innen kl Dersom elev er fraværende, og kontaktlærer ikke har fått melding fra foresatte, vil sosiallærer/kontoret ta kontakt. 3. Registrering av fravær; a. Kontaktlærer føre fraværet daglig. b. Kontaktlærer gir beskjed til sosiallærer dersom eleven har mer enn tre dager sammenhengende fravær / tre enkelttimer fravær. c. Sosiallærer går gjennom elevfraværet i slutten av hver måned, lærerne blir informert. Ved tilsynelatende uregelmessig fravær eller ved bekymring av omfang, vil foresatte bli kontaktet (3 dager pr. mnd.). d. Sosiallærer går gjennom skolens samlede fravær med ledelsen tre ganger i året. 4. Eleven plikter å møte presist til timen. Ved tre forsentkomminger (fem minutter); a. Kontaktlærer kontakter foresatte og informerer sosiallærer. b. Dersom forsentkommingen vedvarer blir elev og foresatt innkalt til en samtale med kontaktlærer og sosiallærer. 5. Ved gjentatt ugyldig fravær skal foresatte innkalles til et møte. 13

15 4. Handling mot mobbing Munkerud skole skal være et sted der alle barn opplever omsorg, respekt, toleranse og inkludering. Professor i spesialpedagogikk Erling Roland definerer mobbing som «fysiske eller sosiale negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av én person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen (ujevn maktbalanse)". Munkerud skoles plan mot mobbing gjengis i den sosiale planen. Planen viser skolens mål for arbeidet, forebyggende tiltak, rutiner ved mistanke om mobbing og håndtering av en mobbesituasjon. Skolens mål i arbeidet mot mobbing: ha forebyggende tiltak som forhindrer at elevene blir utsatt for mobbing ha rutiner som avdekker mobbing følge opp mobbeoffer og mobber sikre god dokumentasjon sikre et best mulig samarbeid med foresatte 4.1 Forebyggende arbeid Skolen har nulltoleranse for mobbing, og har forbyggende tiltak på ulike nivå for å forhindre at det forekommer. Skolenivå; felles trivsel- og ordensregler Webster-Stratton, et skoleomfattende systemtiltak gode inspeksjonsrutiner og reglement et synlig elevråd Klassenivå; klasseregler i tråd med skolens trivsels- og ordensregler regelmessige "klassering" med sosiale temaer Barnevakten holder foredrag om nettproblematikk Elevnivå; elevsamtaler utviklingssamtaler skriftlig vurdering også i orden og oppførsel god kontakt med hjemmet 14

16 4.2 Ved mistanke om mobbing Dersom skolen mistenker at elever opplever mobbing eller andre vanskelige situasjoner, blir foresatte kontaktet umiddelbart og skolen plikter å iverksette en undersøkelse (Opplæringsloven 9a). Skolen har også undersøkelsesplikt dersom foresatte melder en bekymring. Sosiallærer har hovedansvar for å iverksette en undersøkelse for å kartlegge situasjonen. Det foregår en fortløpende dialog med foresatte, og plan for videre arbeid skal foreligge innen fem virkedager. En undersøkelse kan skje på følgende måte: 1. Samler aktuelle ansatte, konkretiserer bekymringen og lager en plan for undersøkelsen. 2. Undersøkelsen kan foregå på følgende måte: a. samtale med mobbeoffer b. samtale med medelever/vitner til hendelsen og andre voksne på skolen c. samtale med mulig mobber(e) enkeltvis, samt deres foresatte d. systematisk observasjon ute og inne e. kartlegger elevens nettverk/klassemiljø ved f.eks. et sosiogram f. ved "skjult mobbing" eller bekymring som er vanskelig å avdekke, bruker skolen metoden "Innblikk" 3. Analyserer og oppsummere hva kartleggingen har avdekket. Konklusjonen referatføres og legges i elevmappen. 4. Ut fra undersøkelsen vil skolen sette i gang tiltak i samråd med foresatte. 4.3 Håndtering dersom det oppstår en mobbesituasjon Konklusjonen på undersøkelsen skal fastslå behovet for tiltak og konsekvenser. Dersom det avdekkes mobbing, vil skolen fatte et vedtak som sikrer at elevens psykososiale forhold blir ivaretatt, 9A-3. Foresatte har klagerett på innholdet i vedtaket (fylkesmannen). Mobberens navn vil navngis i vedtaket. Øvrige tiltak og konsekvenser blir utarbeidet av sosiallærer, kontaktlærer og foresatte. Eleven kan være delaktig. Rektor og avdelingsleder holdes 14

17 informert om situasjonen. Skolen plikter å følge opp alle parter i saken, og oppfølgingsmøter blir nedfelt i vedtak av 9A-3. Dokumentasjon oppbevares i elevmappen. Eksempler på tiltak for å ivareta mobbeofferet Eksempler på konsekvenser for mobberen(e) alternativ friminuttaktivitet ekstra lærerdekning i friminuttet bytte klasse, periode/permanent tiltak for å få kompetanse i å håndtere situasjoner miste et privilegium/attraktiv aktivitet foresatte gjennomfører konsekvenser hjemme bytte klasse, periode/permanent tiltak for å endre atferd 3-2

18 5. Elevenes ansvarsområder Det er mye sosial læring i det å gi barn ansvarsoppgaver. Barn som føler ansvar tenker over konsekvensen av sine handlinger og blir mer selvstendige. På Munkerud skole organiseres dette slik: kontaktlærerne lager ansvarsliste som går på rullering blant elevene gjennom året, f.eks.: melkehenting, vanne blomster, orden i garderoben, ansvar for farger/maleutstyr, rydding på fellesområde og i kantinen etter felles matpause for trinnet (fast dag) elevråd aktivitetsledere 5.1 Elevråd Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle gode arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Elevrådet er bidragsytere for å skape trivsel på skolen, og de som er valgt inn i elevrådet har et ansvar med å gå foran som gode eksempler. På munkerud skole organiseres elevrådet slik: det velges én representant og én vara fra hver klasse ved begynnelsen av hvert skoleår representantene møter til elevråd to ganger per måned elevrådet får en kursdag i starten av skoleåret elevene fremmer selv saker de ønsker å ta opp i elevrådet representantene informerer om sakene ut i klasserommet Webster-Stratton komiteen samarbeider tett med elevrådet i forbindelse med temauker 5.2 Aktivitetsledere Alle elevene på 7.trinn kan søke om å bli aktivitetsleder, og utvalgte elever blir sosiallærers forlengede arm. Hensikten er at elevene skal bidra i det forebyggende arbeidet med å skape et godt og positivt læringsmiljø. Aktivitetslederne har ansvar for felles elevaktiviteter, som et 15

19 bidrag til å bygge relasjoner mellom elever på tvers av klasser og trinn. Denne organiseringen av aktivitetsledere prøves ut for første gang skoleåret 2014/2015. Eksempel på aktivitetsledernes oppgaver: inspeksjonsvakter organisere alternative friminuttaktiviteter o aktivitet i gymsal med voksen tilstede o stillelesing/tegning på biblioteket o brettspill i kantinen o lekseverksted i et klasserom medhjelpere på aktivitetsdager legger til rette for minst en aktivitet i året der alle elevene på skolen deltar (eksempler på dette: bad taste party, stjerner i sikte, lekedag, diverse turneringer). Sosiallærer har hovedansvar for gjennomføring og oppfølging av aktivitetslederne. 16

20 6. Trivselstiltak Munkerud skole ønsker å fremme læring og mestring i trygge omgivelser, og arrangerer derfor trivselstiltak på tvers av klasser og trinn. 6.1 Matpause for hele trinnet En fast dag i uken har trinnet felles matpause i skolens kantine. Skoleåret 2014/2015 har 5.trinn tirsdager, 6.trinn onsdager og 7.trinn torsdager. Det vil være to lærere tilstede, og to elever fra hver klasse har et ekstra ansvar både under spising og for opprydding i etterkant. Dette ansvaret rullerer i klasserommet, og avtales direkte med kontaktlærer. 6.2 Alternative aktiviteter i storefri Aktivitetslederne arrangerer i samråd med sosiallærer aktiviteter i storefriminuttet. Aktivitetene kan variere, men det kan forekomme sjakk, lesekrok, ulike turneringer og bryting i gymsalen. 6.3 Fellesarrangement Gjennom fellesopplevelser på tvers av klassetrinn, lærer vi hverandre bedre å kjenne. Dette skaper trygghet og trivsel i skolehverdagen. Foruten en månedlig fellessamling i auditoriet, viser Munkerud skoles årshjul hvordan fellesarrangement er organisert. 17

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Munkerud skole, avdeling Nordseter Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter: Kari Bang Thorsrud

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

2012/2013. og mot mobbing. Handlingsplan for konfliktløsning NUS. Nannestad ungdomsskoles handlingsplan for konfliktløsning og mot mobbing.

2012/2013. og mot mobbing. Handlingsplan for konfliktløsning NUS. Nannestad ungdomsskoles handlingsplan for konfliktløsning og mot mobbing. Handlingsplan for konfliktløsning og mot mobbing NUS 2012/2013 Nannestad ungdomsskoles handlingsplan for konfliktløsning og mot mobbing. Nannestad ungdomsskole Teiealleen 17, 2030 Nannestad 66 10 54 01

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole. Vi vil alle være en Bestumvenn!

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole. Vi vil alle være en Bestumvenn! Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Vi vil alle være en Bestumvenn! 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2017-2018 Innhold: 1. Forord 2. Lovverket- Opplæringsloven 9A 3. Mål for skolemiljøet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Efteløt skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være med på å skape et

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE 2016-2019 Versjon: 9.11.15 Innledning Vårt skolemiljø skal være preget av et godt psykososialt miljø, fritt for krenkelser. Sagene skole skal bidra til utvikling

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17 VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 27.09.2016 Handlingsplan mot mobbing Ørmelen skole 2016/17 Ørmelen skole Prost Brants veg 3 7653 Verdal Telefon: 74 04 82 80 Epost: ormelen.skole@verdal.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD på Bøler skole (Oppdatert 1.6.2011)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD på Bøler skole (Oppdatert 1.6.2011) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD på Bøler skole (Oppdatert 1.6.2011) Skolens hovedmålsetting Bøler skole er tilsluttet Connect-Osloprogrammet. Connectprogrammet har som målsetting skape et

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2015-2018 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1 SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Furuset skole har

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer