Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave"

Transkript

1 Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015

2 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter: Kari Bang Thorsrud Trykk: Munkerud skole, intern trykk 1

3 Forord Opplæringsloven kapittel 9a fastslår at "alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". For å sikre denne lovparagrafen arbeider Munkerud skole systematisk med oppfølging av elevenes læringsmiljø. Et godt læringsmiljø kan forstås som et miljø som gir elevene muligheter for læring og sosial- og personlig utvikling, og det er godt dokumentert at miljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Faktorer som er viktig for å fremme et godt læringsmiljø er klare forventninger og mål, tydelig klasseledelse, anerkjennende holdning, respekt og toleranse for ulikheter, samt gode relasjoner. Munkerud skoles sosiale plan beskriver de sentrale faktorer vi mener er viktige for å bygge et positivt læringsmiljø. Skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 vil Munkerud skole være delt på to avdelinger, med trinn på Nordseter skole og 5.-7.trinn på gamle Nordstrand videregående. I denne perioden vil skolens sosiale plan tilpasses hver avdeling, uten at det innebære store forskjeller. Munkerud skoles sosiale plan er tilgjengelig for alle foresatte. Dette er en midlertidig utgave av den sosiale planen, og det kan forekomme endringer. Planen skal godkjennes av driftsstyret og gjennomgås i FAU. Den endelige planen vil publiseres på Munkerud skoles hjemmeside i løpet av høsten Munkerud skole, 11.august 2014 Stein Andersen Rektor Kari Bang Thorsrud Sosiallærer 5.-7.trinn 2

4 Innhold Forord Webster-Stratton, et skoleomfattende tiltak Sosiallærer Helsesøster Samarbeid mellom skole og hjem Elevsamtale, en samtale på elevens premisser Gjensidige forventninger Foreldremøte Utviklingssamtale Rutiner, regler og konsekvenser Trivsels- og ordensregler Inspeksjonsrutiner og regler Stopp-regelen Klasseromsregler Reaksjons ved brudd på reglene Rutiner for fravær Handling mot mobbing Forebyggende arbeid Ved mistanke om mobbing Håndtering dersom det oppstår en mobbesituasjon Elevenes ansvarsområder Elevråd Aktivitetsledere Trivselstiltak Matpause for hele trinnet Alternative aktiviteter i storefri Fellesarrangement

5 1. Webster-Stratton, et skoleomfattende tiltak For å styrke skolens kompetanse på sosial- og emosjonell kompetanse, er lærerne kurset i "De utrolige årenes skole- og barnehageprogram" utviklet av Carolyn Webster-Stratton. Kurset bygger på internasjonal og evidensbasert forskning, med strenge krav til dokumentasjon. Programmet tar sikte på å styrke personalets kompetanse i klasseledelse, bevisstgjøring av viktige komponenter som positiv relasjonsbygging og proaktiv tilnærming, samt forebygging og håndtering av atferdsproblemer. Dette arbeidet startet skoleåret 2012/13, og nytilsatte har blitt kurset jevnlig. Skolen har en komité som skal videreføre og sikre implementeringen. Komiteen har jevnlige møter, og har blant annet ansvar for skolens reglement og kampanjer som "problemløsningsuke" og "ord setter spor". Implementeringen blir kvalitetssikret av Brusetkollen, et av kommunens ressurssentre. Skoleåret 2014/2015 består komiteen av Ellen Katrine Lunaas, Kari Bang Thorsrud, Svein Erik Kjølstad, Peter Tindberg, Ellen Åbyholm og Louise Apneseth. Sosial- og emosjonell kompetanse er en samlebetegnelse av personlige ferdigheter og forutsetninger som gjør det mulig å lykkes i sosiale kontekster. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet. Skolen er en sosial arena der barn og unge tilbringer mye tid. Skolen må derfor, i samarbeid med foresatte, hjelpe barn og unge inn i gode sosiale utviklingsprosesser. Skolens sosiale plan konkretiserer arbeidet med utvikling av elevenes sosiale kompetanse. 1.1 Sosiallærer Kontaktlærer har hovedansvaret for oppfølging av den enkelte elev, men har tett samarbeid med skolens sosiallærer og helsesøster. Munkerud skole har to sosiallærere, fordelt på og trinn, med arbeidsoppgaver som: å være elevens "advokat", "sjelesørger" og "megler" (elevsamtaler) samarbeide med elever, lærere og foreldre i sosialpedagogiske spørsmål deltaker på "elevhalvtimen", ukentlig på teamtid forebyggende arbeid for å skape godt læringsmiljø 4

6 formell oppfølgingsansvar av elev- og klassemiljøsaker implementeringen av Webster-Stratton og den sosiale planen Kari Bang Thorsrud er sosiallærer ved avdeling Nordstrand, og kan kontaktes på eller Helsesøster Munkerud skole har helsesøster tilknyttet skolen. Hun er tilgjengelig for elever og foreldre som trenger råd eller hjelp. Helsesøster har fast kontortid på skolen, og er på avdeling Nordstrand mandag og tirsdag. I tillegg til å ha et fast program, er hun tilgjengelig både for elever, lærere og foresatte. Sosiallærer og helsesøster har daglig kontakt og samarbeider tett. Edyta Englund er helsesøster på Munkerud, og kan kontaktes på 5

7 2. Samarbeid mellom skole og hjem En forutsetning for elevens trivsel og læring på skolen er et godt samarbeid mellom skole og hjem. 2.1 Elevsamtale, en samtale på elevens premisser Intensjonen med elevsamtalen på Munkerud skole er å sikre at læreren har tilstrekkelig med faglig- og sosial kunnskap for å kunne tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Det er også en unik mulighet til å se alle elevene og å bygge relasjon mellom lærer og elev. Munkerud skole har utarbeidet et samtaleark til bruk ved elevsamtaler (Se vedlegg i mappen Sosial læreplan" på Fronter). Det gjennomføres elevsamtale i forkant av utviklingssamtale (to pr. år). I tillegg har lærer og/eller sosiallærer hyppigere elevsamtaler ved behov. 2.2 Gjensidige forventninger Oslo Kommune har utarbeidet en "Oslostandard for samarbeid mellom skole og hjem". Denne sikrer at skole og foresatte har gjensidige forventninger til hverandre knyttet til tre områder; fag og læring, trygghet og trivsel, samt dialog og samarbeid (Se vedlegg i mappen Sosial læreplan" på Fronter). Munkerud skole har utdypet standarden i vår sosiale plan. FAG OG LÆRING Foresatte kan forvente at Munkerud skole; Munkerud skole forventer at du som foresatt; gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner legger til rette for å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner, individuelt og i samarbeid stimulerer elevenes læringslyst, nysgjerrighet og evne til kritisk tenkning sikrer at lærerne samarbeider om elevenes opplæring sikrer at alle ansatte fremstår som tydelige rollemodeller og gode forbilder eleven mottar systematisk veiledning og tilbakemelding på faglig og sosial utvikling gir eleven skriftlig vurdering sørger for at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet (lekser, innleveringer, prøver etc). tar kontakt hvis du synes opplæringen ikke oppfyller dine og/eller elevens forventninger sørger for at eleven møter tidsnok, uthvilt, har spist frokost og har tilgang til mat for hele skoledagen følger skolens ferier og fridager, og sørger for at eleven møter på skolen hver dag gjennom skoleåret passer på at eleven følger klassens og skolens regler, og viser respekt for alle på skolen 6

8 TRYGGHET OG TRIVSEL Foresatte kan forvente at Munkerud skole; Munkerud skole forventer at du som foresatt; tilrettelegger for at alle elever skal føle seg velkommen og trygge er i jevnlig dialog med hjemmet om elevens faglige og sosiale kompetanse er alltid åpen for samarbeid med foresatte om elevens trivsel og iverksetter tiltak ved behov har nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme, og følger opp hvis krenkelser forekommer arbeider systematisk med å skape et godt skole- og klassemiljø ansatte kjenner hver enkelt elev og følger tett opp sosialt tar kontakt dersom det skjer noe vi anser foresatte bør vite om bidrar aktivt til å gi eget barn positive holdninger til skolen, lærerne, medelever og deres foresatte kontakter skolen hvis ditt barn mistrives deltar aktivt i sosiale arrangementer samarbeider med andre foresatte om elevenes trivsel og trygghet tar medansvar for at eleven følger skolens ordensreglement DIALOG OG SAMARBEID Foresatte kan forvente at Munkerud skole; Munkerud skole forventer at du som foresatt; følger opp Oslostandard for skole-hjem samarbeid har gode informasjons- og kommunikasjonsrutiner innkaller til to årlige foreldremøter og to årlige utviklingssamtaler er interessert i dine synspunkter, er løsningsorientert og gir deg svar på det du spør om gir foresatte muligheten for å påvirke gjennom skolens samarbeidsorganer: FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret bruker tolk/oversettelser i møter og samtaler ved behov samarbeider med skolen for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre møter, og gir beskjed i god tid dersom du ikke kan møte til avtalt tid svarer på brukerundersøkelser fra skolen informerer skolen om hendelser som kan påvirke eleven og skolehverdagen viser respekt for elever, ansatte og ledelsen på skolen og andre foresatte, spesielt når det gjelder å ta kontakt eller dele informasjon med andre 2.3 Foreldremøte det holdes to foreldremøter per skoleår foreldremøtene arrangeres trinnvis, og det er fellesinformasjon for hele trinnet før klassene møtes enkeltvis det velges én klassekontakt med vara i alle klasser på vårhalvåret klassekontaktene skal (sammen med foreldrene i klassen) delta aktivt for å fremme et positivt elevmiljø, ved f.eks. å arrangere spillekvelder, turer, juleavslutning e.l. 7

9 Plan for foreldremøte 5.-7.trinn HØST 5.trinn veiledet fagtekst, hvordan lære å lære lese og læringsstrategier på mellomtrinnet ukeplan/ukesluttest og lekseoppfølging informasjon fra ledelsen; o informasjon om prøveplan trinn o gjennomgang av sosial plan 6.trinn leirskole ukeplan/ukesluttest og lekseoppfølging informasjon fra ledelsen; o Osloprøve i lesing 7.trinn anbefale litteratur for trinnet og videre progresjon informasjon fra ledelsen; o nasjonal prøve i lesing foreldreskolen VÅR matematikk, ulike måter å tenke på mobbing og digital mobbing; o gutter /jenter ulikt. Kan f.eks bruke mobbeapp. fra NRK super o legge temaet i RLE til samme periode informasjon om ungdomsskolen gjennomgå prøveplan for ungdomsskolen 2.4 Utviklingssamtale Kontaktlærer skal ha en planlagt og strukturert samtale med foresatte to ganger i året. I utviklingssamtalen skal det være dialog om elevens faglige og personlig utvikling. Munkerud skole oppfordrer elevene til å være med på samtalen, og fra de er 12 år har de krav på å være med hvis de ønsker. På Munkerud skole kan du forvente at utviklingssamtalen; tar utgangspunkt i punktene i samtalearket fra elevsamtalen bidrar til faglig og personlig utvikling munner ut i en oppsummering der elev, lærer og foreldre blir enig i hva det skal legges vekt på i det videre arbeidet, et utviklingsmål frem mot neste utviklingssamtale 8

10 3. Rutiner, regler og konsekvenser En forutsetning for et godt miljø er forutsigbarhet og trygghet også når det kommer til rutiner, regler og konsekvenser. Munkerud skolen ønsker at elever og foresatte skal møtes med forutsigbarhet og lik håndtering av forventninger til atferd, regler og konsekvenser, og har delt inn reglementet i trivsels- og ordensregler, friminuttsregler og klasseregler. Reglene henger i hvert klasserom og repeteres jevnlig for elevene. Reglementet har hjemmel i forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo kommune, vedtatt , med tilpasninger til Munkerud skoles lokale behov. 3.1 Trivsels- og ordensregler Alle skal trives og være trygge på skolen, derfor; hilser vi på hverandre er vennlige, høflige og hensynsfulle overfor hverandre følger vi STOPP-regelen og skolens regler sier vi fra til en voksen når noe ikke er bra Alle har medansvar for å ta vare på skolen vår og området rundt, derfor; plasserer vi yttertøy og fottøy i skapene lar vi andres saker være i fred går vi stille i gangen setter vi bokbind på bøkene og behandler dem og annet materiell pent Vi ønsker å ha et godt læringsmiljø, derfor; møter vi forberedt og presis til timen følger vi med i timen og har arbeidsro gjør vi arbeid i rett tid og overholder frister retter vi oss etter beskjeder fra skolens ansatte er vi en mobilfri skole; mobilen skal være skrudd av i skoletiden fra kl til eleven er ute av skolens område etter undervisning 9

11 Trafikk sykkel kan brukes til skolen for elever på 5.-7.trinn med godkjent sykkelkort og hjelm sparkesykkel kan brukes til skolen for elever på 5.-7.trinn med hjelm sykler skal parkers ved sykkelstativ, og sparkesykler blir parkert i egen container skolen har intet erstatningskrav ved eventuelt tap eller skade 3.2 Inspeksjonsrutiner og regler På Munkerud skole begynner skoledagen kl Kl vil miljøarbeider låse opp container for sparkesykler. Elevene kan komme inn fra kl for å henge av seg yttertøy og plassere sko i garderobeskap. Deretter går de rolig inn og finner sin faste plass i klasserommet. Lærer vil være på plass i klasserommet for å ta imot elevene fra kl Elevnen har friminutt kl , spising kl , storefriminutt kl og Det er til enhver tid fire inspiserende lærere i friminuttene, som er godt synlig i refleksvest. Én lærer fra hvert trinn har inspeksjon samtidig, for best mulig håndtering ved eventuelle situasjoner. I tillegg er skolens miljøarbeider, lærling og assistent ute i friminuttene. For å sikre god og tett voksendekning er skolegården delt inn i fire inspeksjonsområder. Rutiner for inspeksjon; lærer som spiser med klassen har ansvar for at samtlige elever har gått ut til friminutt før de selv forlater korridoren lærere som har inspeksjon skal møte presis ved skader skal kun én elev eller voksen følge den skadede inn det arrangeres egne aktiviteter i gymsal, kantine bibliotek og klasserom; Regler i friminuttet; o elever som deltar plikter å følge reglene på disse aktivitetene o lærer og aktivitetsledere kan bortvise eleven fra aktuell aktivitet en periode STOPP-REGELEN gjelder både ved henvendelser fra elever og voksne elevene skal overholde skolegrensen 10

12 fotball skal kun spilles i området rundt gymsalen og på den lille fotballbanen Fordeling av fotballbanen og basketballbanen skal følges snøballkasting er kun tillat på blink (blir montert før snøen kommer) Stopp-regelen Munkerud skole har ordensregler/veiledning som forteller hvordan vi vil ha det, - men det er ikke alltid nok å bruke ordensregler når leken blir for voldsom og sinnene kommer i kok. Skolen har derfor innført STOPP-regelen som skal beskytte dem som f.eks. ikke vil være med på leken når den blir for voldsom. Det er bare den det gjelder som vet hvor tålegrensen for en selv går og at en føler seg plaget. Når en elev sier til en annen: STOPP - dette vil jeg ikke være med på, - da skal den andre stoppe! STOPP - Grunnregel: Jeg skal ikke plage andre! (Elev elev) Brukes når en elev føler seg plaget, truet eller såret. Brukes når andre måter å løse konflikten på er prøvd. Brukes bare når det menes alvor. Hvis STOPP ikke aksepteres, må det tas alvorlig, og voksne må ordne opp. STOPP Dette vil jeg ikke at du/dere holder på med. (Voksen elev) Eleven skal stoppe/ høre på den voksne. Brukes når eleven ikke respekterer tilsnakk. Brukes når andre måter å løse konflikten/stanse handlingen er prøvd. Brukes når det er fare for at elever kan skade seg selv eller andre. Brukes ved hærverk. Det er viktig å vise STOPP-regelen respekt. Den må ikke brukes i utide, for da mister den sin funksjon. 11

13 3.3 Klasseromsregler Munkerud skole har noen få felles klasseromsregler; alle, lærer og elever, møter forberedt og presist klasserommene skal se ryddig og ordentlig ut, slik at læring kan være i fokus det skal være ro og orden i klasserommet, slik at alle elever får trygghet og ro til å lære felles toalettregler, elevene bruker friminuttene til toalettbesøk Utover dette lager hver klasse egne regler for hvordan man vil ha det i undervisningstimene. 3.4 Reaksjons ved brudd på reglene Munkerud skole gjennomgår forventninger til elevenes oppførsel regelmessig. Noen ganger kan likevel uønsket atferd forekomme, og da må vi som ansvarsfulle voksne og skole reagere på dette. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke konsekvenser vi som skole kan iverksette. Konsekvensen skal stå i forhold til forseelsen, og er utarbeidet i tråd med reglement for orden og oppførsel i Osloskolen av Forseelser Konsekvens Grov/krenkende språkbruk Tilsnakk fra den voksne som oppdager forholdet Ved gjentakelse (tre ganger) eller alvorlige tilfeller: 1. Kontaktlærer gir melding til hjemmet 2. Kontaktlærer/sosiallærer innkaller til møte mellom skole og hjem 3. Avgrensing av rettigheter Uakseptabel atferd mot Ved mobbing, se egen mobbeplan medelever, lærere Tilsnakk fra den voksne som oppdager forholdet eller andre voksne, som: Ved gjentakelse eller alvorlige tilfeller: mobbing 1. Kontaktlærer gir melding til hjemmet spark, slag eller annen 2. Kontaktlærer/sosiallærer kaller inn til møte mellom hjem og skole vold 3. Avgrensing av rettigheter spytting, steinkasting, snøballkasting 4. Svært alvorlige tilfeller kan føre til bortvisning fra undervisning enkelttimer eller resten av skoledagen 5. Midlertidig eller permanent klassebytte 6. Midlertidig eller permanent skolebytte Vold og trusler blir registrert i Oslo kommunes sentrale system, Munkerud skole beholder et internt dokument, som makuleres når eleven er ferdig på Munkerud skole. Foresatte informeres. Hærverk Skader som du gjør med vilje Grove tilfeller av vold og rasisme vil bli anmeldt til politiet Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for 12

14 eller grov uforsiktighet, f.eks.: ruteknusing tagging misbruk av datautstyr Ved innrømmelse av forholdet erstatter elev/foresatte skaden innenfor lovgitte grenser, eventuelt utbedrer skaden selv Dersom ingen innrømmer forholdet blir saken anmeldt til politiet Ved misbruk av datasystemet kan eleven bli utestengt fra systemet i kortere eller lengre periode - hjemmet blir kontaktet 3.5 Rutiner for fravær Oppfølging av fravær er en sentral faktor for å forebygge skolevegring- og frafall. Munkerud skole har utarbeidet en handlingsplan etter etatens veileder gitt i heftet Skolevegring en praktisk og faglig veileder (Se vedlegg i mappen Sosial læreplan" på Fronter). Rutinene kan i korte trekk oppsummeres slik: 1. Foresatte melder fravær før skolestart til kontaktlærer, innen kl Dersom elev er fraværende, og kontaktlærer ikke har fått melding fra foresatte, vil sosiallærer/kontoret ta kontakt. 3. Registrering av fravær; a. Kontaktlærer føre fraværet daglig. b. Kontaktlærer gir beskjed til sosiallærer dersom eleven har mer enn tre dager sammenhengende fravær / tre enkelttimer fravær. c. Sosiallærer går gjennom elevfraværet i slutten av hver måned, lærerne blir informert. Ved tilsynelatende uregelmessig fravær eller ved bekymring av omfang, vil foresatte bli kontaktet (3 dager pr. mnd.). d. Sosiallærer går gjennom skolens samlede fravær med ledelsen tre ganger i året. 4. Eleven plikter å møte presist til timen. Ved tre forsentkomminger (fem minutter); a. Kontaktlærer kontakter foresatte og informerer sosiallærer. b. Dersom forsentkommingen vedvarer blir elev og foresatt innkalt til en samtale med kontaktlærer og sosiallærer. 5. Ved gjentatt ugyldig fravær skal foresatte innkalles til et møte. 13

15 4. Handling mot mobbing Munkerud skole skal være et sted der alle barn opplever omsorg, respekt, toleranse og inkludering. Professor i spesialpedagogikk Erling Roland definerer mobbing som «fysiske eller sosiale negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av én person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen (ujevn maktbalanse)". Munkerud skoles plan mot mobbing gjengis i den sosiale planen. Planen viser skolens mål for arbeidet, forebyggende tiltak, rutiner ved mistanke om mobbing og håndtering av en mobbesituasjon. Skolens mål i arbeidet mot mobbing: ha forebyggende tiltak som forhindrer at elevene blir utsatt for mobbing ha rutiner som avdekker mobbing følge opp mobbeoffer og mobber sikre god dokumentasjon sikre et best mulig samarbeid med foresatte 4.1 Forebyggende arbeid Skolen har nulltoleranse for mobbing, og har forbyggende tiltak på ulike nivå for å forhindre at det forekommer. Skolenivå; felles trivsel- og ordensregler Webster-Stratton, et skoleomfattende systemtiltak gode inspeksjonsrutiner og reglement et synlig elevråd Klassenivå; klasseregler i tråd med skolens trivsels- og ordensregler regelmessige "klassering" med sosiale temaer Barnevakten holder foredrag om nettproblematikk Elevnivå; elevsamtaler utviklingssamtaler skriftlig vurdering også i orden og oppførsel god kontakt med hjemmet 14

16 4.2 Ved mistanke om mobbing Dersom skolen mistenker at elever opplever mobbing eller andre vanskelige situasjoner, blir foresatte kontaktet umiddelbart og skolen plikter å iverksette en undersøkelse (Opplæringsloven 9a). Skolen har også undersøkelsesplikt dersom foresatte melder en bekymring. Sosiallærer har hovedansvar for å iverksette en undersøkelse for å kartlegge situasjonen. Det foregår en fortløpende dialog med foresatte, og plan for videre arbeid skal foreligge innen fem virkedager. En undersøkelse kan skje på følgende måte: 1. Samler aktuelle ansatte, konkretiserer bekymringen og lager en plan for undersøkelsen. 2. Undersøkelsen kan foregå på følgende måte: a. samtale med mobbeoffer b. samtale med medelever/vitner til hendelsen og andre voksne på skolen c. samtale med mulig mobber(e) enkeltvis, samt deres foresatte d. systematisk observasjon ute og inne e. kartlegger elevens nettverk/klassemiljø ved f.eks. et sosiogram f. ved "skjult mobbing" eller bekymring som er vanskelig å avdekke, bruker skolen metoden "Innblikk" 3. Analyserer og oppsummere hva kartleggingen har avdekket. Konklusjonen referatføres og legges i elevmappen. 4. Ut fra undersøkelsen vil skolen sette i gang tiltak i samråd med foresatte. 4.3 Håndtering dersom det oppstår en mobbesituasjon Konklusjonen på undersøkelsen skal fastslå behovet for tiltak og konsekvenser. Dersom det avdekkes mobbing, vil skolen fatte et vedtak som sikrer at elevens psykososiale forhold blir ivaretatt, 9A-3. Foresatte har klagerett på innholdet i vedtaket (fylkesmannen). Mobberens navn vil navngis i vedtaket. Øvrige tiltak og konsekvenser blir utarbeidet av sosiallærer, kontaktlærer og foresatte. Eleven kan være delaktig. Rektor og avdelingsleder holdes 14

17 informert om situasjonen. Skolen plikter å følge opp alle parter i saken, og oppfølgingsmøter blir nedfelt i vedtak av 9A-3. Dokumentasjon oppbevares i elevmappen. Eksempler på tiltak for å ivareta mobbeofferet Eksempler på konsekvenser for mobberen(e) alternativ friminuttaktivitet ekstra lærerdekning i friminuttet bytte klasse, periode/permanent tiltak for å få kompetanse i å håndtere situasjoner miste et privilegium/attraktiv aktivitet foresatte gjennomfører konsekvenser hjemme bytte klasse, periode/permanent tiltak for å endre atferd 3-2

18 5. Elevenes ansvarsområder Det er mye sosial læring i det å gi barn ansvarsoppgaver. Barn som føler ansvar tenker over konsekvensen av sine handlinger og blir mer selvstendige. På Munkerud skole organiseres dette slik: kontaktlærerne lager ansvarsliste som går på rullering blant elevene gjennom året, f.eks.: melkehenting, vanne blomster, orden i garderoben, ansvar for farger/maleutstyr, rydding på fellesområde og i kantinen etter felles matpause for trinnet (fast dag) elevråd aktivitetsledere 5.1 Elevråd Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle gode arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Elevrådet er bidragsytere for å skape trivsel på skolen, og de som er valgt inn i elevrådet har et ansvar med å gå foran som gode eksempler. På munkerud skole organiseres elevrådet slik: det velges én representant og én vara fra hver klasse ved begynnelsen av hvert skoleår representantene møter til elevråd to ganger per måned elevrådet får en kursdag i starten av skoleåret elevene fremmer selv saker de ønsker å ta opp i elevrådet representantene informerer om sakene ut i klasserommet Webster-Stratton komiteen samarbeider tett med elevrådet i forbindelse med temauker 5.2 Aktivitetsledere Alle elevene på 7.trinn kan søke om å bli aktivitetsleder, og utvalgte elever blir sosiallærers forlengede arm. Hensikten er at elevene skal bidra i det forebyggende arbeidet med å skape et godt og positivt læringsmiljø. Aktivitetslederne har ansvar for felles elevaktiviteter, som et 15

19 bidrag til å bygge relasjoner mellom elever på tvers av klasser og trinn. Denne organiseringen av aktivitetsledere prøves ut for første gang skoleåret 2014/2015. Eksempel på aktivitetsledernes oppgaver: inspeksjonsvakter organisere alternative friminuttaktiviteter o aktivitet i gymsal med voksen tilstede o stillelesing/tegning på biblioteket o brettspill i kantinen o lekseverksted i et klasserom medhjelpere på aktivitetsdager legger til rette for minst en aktivitet i året der alle elevene på skolen deltar (eksempler på dette: bad taste party, stjerner i sikte, lekedag, diverse turneringer). Sosiallærer har hovedansvar for gjennomføring og oppfølging av aktivitetslederne. 16

20 6. Trivselstiltak Munkerud skole ønsker å fremme læring og mestring i trygge omgivelser, og arrangerer derfor trivselstiltak på tvers av klasser og trinn. 6.1 Matpause for hele trinnet En fast dag i uken har trinnet felles matpause i skolens kantine. Skoleåret 2014/2015 har 5.trinn tirsdager, 6.trinn onsdager og 7.trinn torsdager. Det vil være to lærere tilstede, og to elever fra hver klasse har et ekstra ansvar både under spising og for opprydding i etterkant. Dette ansvaret rullerer i klasserommet, og avtales direkte med kontaktlærer. 6.2 Alternative aktiviteter i storefri Aktivitetslederne arrangerer i samråd med sosiallærer aktiviteter i storefriminuttet. Aktivitetene kan variere, men det kan forekomme sjakk, lesekrok, ulike turneringer og bryting i gymsalen. 6.3 Fellesarrangement Gjennom fellesopplevelser på tvers av klassetrinn, lærer vi hverandre bedre å kjenne. Dette skaper trygghet og trivsel i skolehverdagen. Foruten en månedlig fellessamling i auditoriet, viser Munkerud skoles årshjul hvordan fellesarrangement er organisert. 17

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer