Årsmøte for IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for 2014. IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl. 10.30 14.00"

Transkript

1 Årsmøte for 2014 IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl

2 Dagsorden kl kl Registrering Årsmøte: 1. Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede) 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer) 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen 4. Godkjenning av innkallingen 5. Protokoll fra årsmøtet for Årsberetning fra styret 7. Driftsregnskap og revisjonsberetning 8. Forslag til handlingsplan Fastsettelse av kontingent for Innkomne forslag - vedtektsendring 11. Budsjett for 2015 og forslag til budsjett for Valg: Valgkomiteen legger fram sitt forslag til: o styremedlemmer o varamedlemmer o revisor o valgkomité kl kl Lunsj Omvisning hos IRS Miljø o Nytt om IRS o Gjenvinningsstasjonen o Komposteringsanlegg o Lagerhall for restavfall kl Avslutning

3 Kontoradresse : Postadresse: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks Kristiansand Tlf.: Fax.: E-post: Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 29. april 2014 for 2013 Brennevinsmyra - Mandal

4 Sak nr. 6 Org.nr Styrets årsberetning for 2014 Avfallsforum Sør skal være en naturlig møteplass for aktører på avfallsområdet. Avfallsforum Sør skal arrangere møter, seminarer og studieturer og stimulere til økt kompetanse og utveksling av informasjon for-, og mellom medlemmene. Avfallsforum Sør ble formelt stiftet på årsmøtet 31. mai Styret I 2014 har Avfallsforum Sør hatt følgende styrerepresentasjon: Leder: Hilde Hvoslef Agder Renovasjon IKS Nestleder: Vidar Valen Cowi AS Helene R. Urhaug Maren AS Lars Tjelland Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal John Oddvar Selland Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap Jens A. Simonsen SJT Miljø AS Arild Bjelland Stena Recycling AS Observatørstatus: Sekretær: Bjørn Wattne Østerhus, Fylkesmannens Miljøvernavdeling Vest-Agder Lars Pedersen, Avfall Sør Husholdning AS Sekretariat: Adresse Telefon Telefax: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND

5 Sak 7a - driftsregnskap - egenkapital 2013 Regnskap Rammebudsjett Regnskap Rammebudsjett Regnskap Budsjett 2014 Kommentarer INNTEKTER: Medlemskontingent: Avfallskonferansen for Sørlandet Ledersamling Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) Årsmøte Renteinntekter Sum: UTGIFTER Lønn m.v. sekretariat/føring av regnskap Avfall Sør Husholdning Honorar revisjon KPMG Ekstern bistand Serverleie+domene+web Avfallskonferansen for Sørlandet Strand Hotel Fevik m.v Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) Studietur Munchen Ledersamling Farsund Resort Årsmøte Maren Utgifter ved styremøter og lignende Styremøter/styresamling Deltagelse kurs, konferanser: AvfallNorge-konferanse Diverse 540 Bank- og kortgebyr Sum: Resultat før finansposter Renter - netto ÅRSRESULTAT: Egenkapital pr : kr ,68 (kr ,91)

6 Sak 7a - regnskap - balanse 2014 Balanseposter EIENDELER Note Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Anleggsmidler Andre driftsmidler sum - anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer 1) Andre kortsiktige fordringer sum - fordringer Bankinnskudd og kontanter 1920 Plasseringskonto Driftskonto sum - bankinnskudd sum - omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital Udisponert resultat sum - egenkapital Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld Annen påløpt kostnad 2) Annen kortsiktig gjeld sum - gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1 Kundefordringer - ubetalte utgående fakturaer - oppgjort pr Note 2 Annen påløpt kostnad - ubetalte inngående fakturaer - oppgjort pr

7

8 Sak nr. 8 Handlingsplan for Avfallsforum Sør 2015/2016: Avfallsforum Sør er en naturlig møteplass for alle aktører innenfor avfallsområdet på Sørlandet. Avfallsforum Sør skal gjennom seminarer, kurs, konferanser, studiereiser og liknende: o være en arena for utveksling av avfallsfaglig informasjon og idéer o være en arena for utvikling av kompetanse på mellommenneskelige og faglige områder. Møteplass alle medlemmer April 2015: Oktober 2015: November 2015: April 2016: November 2016: 28. april kl : årsmøte hos IRS Miljø Flekkefjord. Starter opp med årsmøte, deretter lunsj og omvisning eller oktober. Studietur til avfallsselskap i Nederland. Siste uka i november. Ledersamling åpent for kommunale- og private medlemmer. Årsmøte og omvisning på avfallsanlegg. Avfallskonferansen for Sørlandet. Møteplass styret Vinter 2015: Styresamling 2015/2016: Arrangere minst fire styremøter, fordelt utover året. 2015/2016: Delta på arrangementer i regi av Avfall Norge eller andre avfallsforum. Faste gjøremål Innen 1. februar: Utarbeide gebyroversikt over husholdnings- og hytterenovasjon. Vise budsjett-oppbygging av gebyr for de 9 avfallsselskapene i Agder. Drifte hjemmeside på internett, herunder: Oppdatere nyhetstjeneste med linker til lokale nyheter. Oppdatere medlemsregisteret med linker til hjemmesider. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til handlingsplan for 2015/2016

9 Sak nr. 9 Medlemskontingenter for 2015 Det foreslås ingen endringer av kontingentsatsene for Hovedmedlemmer: kommuner/interkommunale renovasjonsselskap: Innbyggere [antall] Årskontingent [kr] < kr kr kr kr > kr Kommuner som også er medlem i et interkommunalt samarbeid tilleggsbelastes for halv medlemskontingent, dersom de også ønsker å stå som eget medlem. Eksempel for Kristiansand kommune: Avfall Sør Husholdning AS innbetaler sin avgift for selskapet, mens Kristiansand kommune betaler en medlemskontingent på 50 % av opprinnelig årsavgift for kommunen = 0,5 x kr = kr Hovedmedlemmer: private virksomheter: Antall ansatte som arbeider med avfallshåndtering Årskontingent [kr] 1-5 kr kr kr kr Assosiert medlemskap: Betaler kr pr år for mottak av all informasjon som distribueres. Medlemskontingenten sendes ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal hvert år på e-post. Vedtak: Kontingentsatsene for 2015 foreslås uendret i forhold til Kontingenten vil bli sendt ut til medlemmene før 1. oktober 2015.

10 Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei Kristiansand Postboks Kristiansand Tlf.: V e d t e k t e r 1. Formål Avfallsforum Sør er en naturlig møteplass for interkommunale renovasjonsselskap, kommuner, private avfallsaktører og andre aktører på avfallsområdet. Avfallsforum Sør skal blant annet: stimulere til utveksling av informasjon og ideer om reduksjon, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall, medlemmene imellom. arbeide aktivt for å øke kompetansen til medlemmene. arrangere medlemsmøter, seminarer, studiereiser og lignende der flere blir invitert til å delta - også utenfor forumets medlemskrets. 2. Medlemmer Medlemmer i Avfallsforum Sør inndeles i to grupper: Hovedmedlemmer: Interkommunale renovasjonsselskap, kommuner, gjenvinningsbedrifter, private renovatører, transportører, utstyrsleverandører, konsulenter, og firma med tilknytning til avfallsbransjen. Assosierte medlemmer: Kommuner fylkesmennenes miljøvernavdeling næringslivsorganisasjoner høgskoler miljøvernorganisasjoner andre interesserte Medlemskap i Avfallsforum Sør er også åpent for virksomheter/kommuner utenfor Agder. Utenlandske selskap/institusjoner kan søke om medlemskap.

11 Sak nr budsjett 2015 Rammebudsjett Budsjett Regnskap Kommentarer Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER: Medlemskontingent: Avfallskonferansen for Sørlandet Strand Hotel Fevik Ledersamling Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) Studietur Munchen Årsmøte Renteinntekter UTGIFTER Lønn m.v. sekretariat/føring av regnskap ASH Honorar revisjon KPMG Ekstern bistand Serverleie + domene + webside Avfallskonferansen for Sørlandet Strand Hotel Fevik Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) Studietur Munchen Ledersamling Farsund Resort - nov. 13 -etterbet Årsmøte Maren - Mandal Utgifter ved styremøter og lignende Styremøter + styresamling Deltagelse kurs, konferanser: Avfallskonferansen Avfall Norge Diverse Bank- og kortgebyr Resultat før finansposter Renter - netto RESULTAT Egenkapital pr : kr ,68 (kr ,91) Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets budsjett for 2015 samt rammebudsjett for 2016.

12 Sak nr. 12 Styret for 2015 Valgkomitéens forslag til nytt styre: Styrerepresentanter 1. Hilde Hvoslef Agder Renovasjon IKS Periode vår 2015 vår 2017 Vararepresentanter ikke personlige 1. Elisabeth A. Helle Høst Verdien i avfall AS 2. Vidar Valen COWI AS 3. Helene Urhaug MAREN AS 4. Kjell Halvorsen IRS Miljø 5. John Oddvar Selland Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap 6. Jens A. Simonsen SJT Miljø AS 7. Arild Bjelland Stena Recycling AS vår 2015 vår 2017 vår 2015 vår 2017 vår 2015 vår 2017 vår 2014 vår 2016 vår 2014 vår 2016 vår 2014 vår Katrine R. Vindholmen Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap LiBiR IKS 3. Harald Jørgen Aasbø Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap RTA AS Observatør Periode Vararepresentant Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-Agder vår 2015 vår 2016 Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder Styrerepresentant nr. 1, 2,og 3 tar alle gjenvalg i styret. Styrerepresentant nr. 4 er ny kandidat i styret. Vararepresentanter velges for to år og sitter følgelig til årsmøte som gjennomføres våren Representanten fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust- og Vest-Agder rullerer hvert år som observatør i styret. Fra årsskiftet 2015/2016 slås fylkesmannsembetet i Aust- og Vest-Agder sammen og observatøren blir fast fra Agder.

13 Sak nr. 12 Rrevisor for 2015: Kjell Hugo Eliassen, KPMG AS - Kristiansand (gjenvalg) Valgkomité for 2015: I vedtektenes 7, står det at valgkomité velges for to år om gangen, men slik at minst en er på valg hvert år. Minst en av valgkomitéen skal være fra det avgående styre. Lars Tjelland foreslås som ny representant fra avgående styre. Nytt forslag til valgkomité er: Tor Georg Hagane Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap - leder Frode Rosland - Avfall Sør Husholdning AS Lars Tjelland Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal Valgkomitéen har bestått av: Dag Vidar Nesodden, Scancycling AS - leder Tor Georg Hagane Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap Frode Rosland - Avfall Sør Husholdning AS Kristiansand 20. april 2015 Dag Vidar Nesodden Leder av valgkomiteen Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til forslaget fra valgkomiteen.

14 3. Kontingent Medlemsgruppene vil ha ulike behov i forbindelse med forumet. Dette gjenspeiles i medlemskontingenten. Hovedmedlem: Interkommunale renovasjonsselskap betaler medlemskontingent ut fra befolkningsmengde. Kommuner som er medlem av et interkommunalt renovasjonsselskap kan også stå som selvstendig medlem og oppnå en stemme på årsmøtet ved å betale 50 % av normal medlemskontingent. Kommuner kan stå som assosiert medlem uten stemmerett på årsmøtet. Private avfallsaktører betaler medlemskontingent ut fra antall ansatte innenfor avfallssektoren. Assosierte medlemmer: Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. 4. Årsmøte Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. juni. Hovedmedlemmer har en stemme hver. Assosierte medlemmer har ingen stemmerett, men full tale- og forslagsrett. Saker som ønskes tatt opp må meldes til sekretariatet i god tid, senest 3 uker før årsmøtet og innkalling skal sendes ut til medlemmene senest 2 uker før møtet. Årsmøtet velger: styre valgkomité revisor Årsmøtet behandler: årsberetning handlingsplan regnskap budsjett, herunder kontingent vedtektsendringer andre innkomne saker Vedtektsendringer må ved avstemming ha 2/3 flertall, for øvrige saker gjelder simpelt flertall.

15 5. Betalingsbetingelser Betaling av medlemskontingent og andre utgående fakturaer fra Avfallsforum Sør til medlemmene har forfallsdato lik fakturadato + 30 dager. Purregebyrer: 1. purring 14 dager etter forfall på faktura kr. 100,- 2. purring 14 dager etter forfall på 1. purring kr. 200,- 3. inkasso iverksettes 14 dager etter forfall på 2. purring 6. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det, eller dersom minimum 50 % av medlemmene forlanger det. 7. Styret Styret velges av årsmøtet. Det skal bestå av 7 representanter og 3 vararepresentanter. Det bør tilstrebes at hvert kjønn skal være representert med minst 30 % i styret. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Styret består av: 3 representanter fra private hovedmedlemmer. 4 representanter fra interkommunale/ kommunale hovedmedlemmer. Observatørstatus: 1 representant fra fylkesmennenes miljøvernavdeling Styret velger leder og nestleder hvert år og engasjerer sekretariat. Styret definerer sekretariatets oppgaver. Styret foreslår representanter til valgkomité. Valgkomité velges for to år om gangen, men slik at minst en er på valg hvert år. Styret står ansvarlig for den daglige driften av Avfallsforum Sør i henhold til vedtekter, budsjett og handlingsplan. 8. Valgkomité Årsmøtet velger hvert år en valgkomité som skal gi innstilling til valg av styremedlemmer, vararepresentanter og valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av styret.

16 Minst en av valgkomitéen skal være fra det avgående styre. Valgkomiteen er ikke forpliktet til å foreslå kandidater ut fra andre medlemmers eller det sittende styrets ønsker, men står fritt til å utarbeide eget forslag. Valgkomiteen bør finne fram til en sammensetning av vervene som tar hensyn til kjønn, geografi, medlemssammensetning og aktuelle arbeidsoppgaver. Som tillitsvalgt av årsmøtet kan ikke valgkomiteen foreslå medlem av komiteen så sant vedkommende ikke trekker seg fra komiteen straks forslaget fremmes. Enten av komiteen eller andre. Ønsker ikke vedkommende å trekke seg, skal forslaget avvises. Melding om dette skal uopphørlig meddeles styret av valgkomiteens leder. Som retningslinjer for dette bør ingen inneha samme verv sammenhengende utover 6 år. Leder av styret bør ikke ha lenger sammenhengende funksjonstid enn 4 år. 9. Oppløsning av Avfallsforum Sør Forslag om oppløsning behandles på ordinært- eller ekstraordinært årsmøte og må være meldt skriftlig inn til styret minst 3 uker i forkant. Oppløsning krever 2/3 flertall av stemmeberettigede hovedmedlemmer. Denne vedtekten er vedtatt 28. april 2015, på årsmøtet i Flekkefjord.

17

18 2 Styremøter Det har vært avholdt tre styremøter i Medlemsutvikling Bråtlund Transport meldte seg ut mens Agder Renovasjon Næring, Green Cleen Norge AS og Septikservice AS meldte seg inn som nye medlemmer i løpet av Avfallsforum Sør består da totalt av 45 betalende medlemmer. 36 hovedmedlemmer og 9 assosierte medlemmer i Dette er til sammen to flere enn i Hovedmedlemmer Kommuner, Interkommunale renovasjonsselskap, Gjenvinningsbedrifter, Private renovatører, Transportører, Utstyrsleverandører, 1 Agder Renovasjon IKS 2 Agder Renovasjon Næring 3 Agder Returpapir AS 4 Agder Veitransport AS 5 Asplan Viak AS 6 Avfall Sør Bedrift AS 7 Avfall Sør Husholdning AS 8 Cow i AS 9 Gjenvinning Sør Vest AS 10 Green Cleen Norge AS 11 Grimstad kommune 12 Grønn Vekst Sør AS 13 Hansen Renovasjon 14 Hægebostad- og Åseral Renovasjonsselskap 15 IRS Miljø IKS 16 Kristiansand kommune 17 LiBiR IKS 18 Maren AS 19 Multiconsult AS 20 Netland & Sønner AS 21 Norsk Gjenvinning AS 22 Peter Løvaas Transport AS 23 Reno Norden AS 24 Renor AS Kristiansand 25 Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal 26 Retura Sør AS 27 Returkraft AS 28 Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS 29 Septikservice AS 30 Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS 31 SJT-Miljø 32 Songdalen kommune 33 Stena Recycling AS 34 Sædberg Metall AS 35 Søgne kommune 36 Vennesla kommune Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND /

19 3 Assosierte medlemmer Fylkesmannens miljøvernavdeling Næringslivsorganisasjoner Høgskoler Miljøvernorganisasjoner Andre interesserte 38 Agder Bilmottak AS 39 Dalane Miljøverk IKS 40 Grønt Punkt Norge AS 41 ETech Miljø AS 42 Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder 43 Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder 44 Magne Gitmark & co. AS 45 Rekom AS 46 IVAR IKS Informasjon til medlemmene Januar 2014: Sammenstilling av kommunale renovasjonsgebyrer for husholdninger og hytter i Agderfylkene. Ajourføring av nyheter på: 1. oktober tok Avfallsforum Sør i bruk ny hjemmeside. Innholdet ble overført til en Open-Source-løsning. I forbindelse med ny nettside ble ble forumets logo «frisket opp» Arrangementer Februar: Styreseminar Skagen - Danmark Østlandet Totalt 8 fra styret deltok på turen februar.. April: Årsmøte med omvisning hos Maren AS Representanter for tilsammen 10 av forumets stemmeberettigede medlemmer deltok på årsmøtet den 29. april. Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND /

20 4 Desember: Avfallskonferansen for Sørlandet Strand Hotel Fevik Tema fra programmet: Nytt fra avfallsbransjen på Sørlandet Dagsaktuelt fra fylkesmannens miljøvernavdelinger Er kildesorteringen på Agder truet? Vanskelige avfallstyper sortering og rutiner Nye EE-avtaler i Rogaland og Agder Kundeservice og begeistring Innsamlingsordninger for grovafall Forurensede masser Forskningsprosjekt om avfall. Avfallsnudge i Kristiansand. Rekruttering, kompetanseheving og etterutdanning Strandryddedag Nytt om plastemballasje Totalt 78 personer deltok på konferansen Flekkefjord april 2015: Hilde Hvoslef Styrets leder John Oddvar Selland Vidar Valen Helene R. Urhaug Nestleder Jens A. Simonsen Lars Tjelland Arild Bjelland Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND /

21 Vedtak: 5 Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2014 Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND /

22 Møtested: Maren AS - Brennevinsmyra - Mandal Møtetid: kl. 12:00-13:20 I forkant av generalforsamlingen orienterte daglig leder Alf Godtfred Møll om Maren AS. I etterkant fikk møtedeltagerne en omvisning på avfallsanlegget, med et spesielt fokus på den relativt nyetablerte gjenbruksbutikken. Sekretær i Avfallsforum Sør Lars Pedersen, ønsket velkommen til generalforsamlingen. Sak 01/2013: Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede) Hovedmedlem: Kommune/Bedrift Stemmerett 1. Avfall Sør Husholdning AS x 2. Cowi AS x 3. Grimstad kommune x 4. Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap AS HÅR x 5. Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap LiBiR IKS x 6. Maren AS x 7. Risør og Tvedestrandregionen Avfallsselskap AS x 8. SJT-Miljø AS x 9. Stena Recycling AS x 10. Sædberg Metall AS x Sum stemmeberettigede medlemmer: 10 Det ble registrert 10 stemmeberettigede ved oppstart av generalforsamlingen. Vedtak: Generalforsamlingen er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene.

23 Sak 02/2013 Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer) Møteleder: Referent: Tellekorps: Frode Rosland, Avfall Sør Husholdning AS Lars Pedersen, sekretær Avfallsforum Sør Johan Jørgen Fossli (LiBiR IKS) og Helene Urhaug (Maren AS) Sak 03/2013 Valg av to personer til å undertegne protokollen Vidar Valen (COWI AS) og Richard Paslawski (Sædberg Metall AS) ble valgt til å undertegne protokollen. Sak 04/2013 Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Sak 05/2013 Protokoll fra foregående generalforsamling Det var ingen kommentarer til protokoll fra forrige årsmøte. Protokollen for 2012 ble godkjent. Sak 06/2013 Sak 07/2013 Årsberetning fra styret Lars Pedersen gikk gjennom årsberetningen. Det ble bemerket et par mindre skrivefeil som rettes opp i protokollvedlegget. Årsberetningen fra styret for 2013 ble enstemmig godkjent. Driftsregnskap og revisjonsberetning Lars Pedersen redegjorde for regnskapet. Regnskap og revisjonsberetning for 2013 ble enstemmig godkjent. Sak 08/2013 Budsjett for 2014 og forslag til budsjett for 2015 Lars Pedersen gikk gjennom budsjett for 2014 og forslag til budsjett for Generalforsamlingen godkjente styrets budsjett for 2014 samt rammebudsjett for 2015.

24 Sak 09/2013 Fastsettelse av kontingent for 2014 Kontingentsatsene for 2014 ble vedtatt og vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal. Sak 10/2013 Forslag til handlingsplan Til neste generalforsamling legges handlingsplan inn som sak før budsjett. Handlingsplan for ble enstemmig vedtatt. Sak 11/2013 Valg av styre- og vararepresentanter, revisor og valgkomité Følgende styre ble valgt: Styrerepresentanter 1. Hilde Hvoslef Agder Renovasjon IKS 2. Vidar Valen COWI AS 3. Helene Urhaug MAREN AS 4. Lars Tjelland Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal 5. John Oddvar Selland Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap 6. Jens A. Simonsen SJT Miljø AS 7. Arild Bjelland Stena Recycling AS Periode vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2014 vår 2016 vår 2014 vår 2016 vår 2014 vår 2016 Vararepresentanter ikke personlige 1. Elisabeth A. Helle Avfall Sør Husholdning AS Fra : Høst Verdien i avfall AS 2. Johan Jørgen Fossli Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap LiBiR IKS 3. Katrine R. Vindholmen Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap LiBiR IKS Observatør Periode Vararepresentant Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder vår 2014 vår 2015 Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-Agder = valgt på generalforsamlingen

25 Revisor: Kjell Hugo Eliassen, KPMG Kristiansand Valgkomité: Dag Vidar Nesodden, Agder Miljø Bilmottak AS Tor Georg Hagane Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS RTA Frode Rosland Avfall Sør Husholdning AS Vedtak: Generalforsamlingen vedtok innstillingen fra valgkomitéen Sak 12/2013 Frode Rosland ber om at sekretariatet melder inn en sak om retningslinjer for valgkomite i Avfallsforum Sør - i god tid før neste års generalforsamling Kristiansand, 29. april 2014 Lars Pedersen Referent Vidar Valen COWI AS Richard Paslawski Sædberg Metall AS

26 Dagsorden kl kl Registrering Årsmøte: 1. Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede) 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer) 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen 4. Godkjenning av innkallingen 5. Protokoll fra årsmøtet for Årsberetning fra styret 7. Driftsregnskap og revisjonsberetning 8. Forslag til handlingsplan Fastsettelse av kontingent for Innkomne forslag - vedtektsendring 11. Budsjett for 2015 og forslag til budsjett for Valg: Valgkomiteen legger fram sitt forslag til: o styremedlemmer o varamedlemmer o revisor o valgkomité kl kl Lunsj Omvisning hos IRS Miljø o Nytt om IRS o Gjenvinningsstasjonen o Komposteringsanlegg o Lagerhall for restavfall kl Avslutning

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer