Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr."

Transkript

1 Avtale Nr. mellom Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.: , Og Rederi (heretter kalt ressurseier) Adr.: Org.nr.: som ressurseier om bruk av Fartøy Kjennetegn til beredskapstjeneste, herunder sleping av oljelenser, understøttelse for kystnær oljevernberedskap mv under oljevernøvelser og/eller oljevernaksjoner 1

2 1. Avtalens formål Avtalen er inngått som et ledd i oljevernberedskapen som NOFO utfører på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel. Avtalens formål er å sikre NOFO tilgang til myndighetsgodkjente fartøysressurser til bruk i kystnært oljevern, herunder bl.a. som logistikkfartøy og slepefartøy under øvelser, aksjoner og beredskap. Gjennom avtalen vil ressurseier inngå som en del av en fartøyspool som samlet ivaretar behovet for antall fartøy. Avtalen gjelder også for tilfeller der NOFO gjennom bistandsavtaler eller bistandsplikt ovenfor offentlige myndigheter ved statlige eller kommunale oljevernaksjoner, skal stille oljevernressurser til rådighet. 2. Avgrensning av avtalens omfang fram til godkjenning av fartøyet For at avtalen skal gjelde fullt ut forutsetter det at fartøyet til en hver tid er godkjent iht. norsk lov til det aktuelle formålet. Inntil slik godkjenning foreligger, gjelder kun de avgrensede rettigheter og plikter mellom partene som er regulert i pkt Forutsatt at fartøyet er godkjent iht. 2.1, trer øvrige punkter i denne avtale i kraft fra den dato oljevernsertifikatet er utstedet, med de ytelser og forpliktelser som fremgår av vedlegg A og med de økonomiske betingelser som fremgår av vedlegg B. Reder med angjeldende fartøy kan ikke påta seg faste beredskapsoppdrag for andre så lenge denne avtalen om deltakelse i kystnær oljevernberedskap løper Krav om godkjenning av fartøyet oljevernsertifikat Fartøy som ikke har tillatelse til å benyttes i oljevernøvelser og aksjoner i sitt ordinære sertifikat, skal ha mottatt godkjent oljevernsertifikat etter forskrift av 8. februar 2011 om bruk av fartøy i oljevernberedskap, jf Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSR (heretter kalt forskriften). Inntil godkjennelse/ oljevernsertifikat foreligger, gjelder følgende avgrensede plikter mellom partene: Fartøyet plikter å samarbeide med NOFO i planlegging og gjennomføring av alle nødvendige tiltak, herunder tilrettelegge for besiktigelse av fartøyet, samt gi tilgang til all relevant teknisk dokumentasjon, fartøyshistorikk og lignende. Ressurseier plikter i tillegg å følge de prosedyrer og forordninger som NOFO fastsetter mht. ombygging, kontroll og godkjenning, herunder valg av skipsteknisk konsulent, godkjent foretak/klasseselskap og teknisk verksted. Dersom ressurseier ønsker å gjennomføre dette på annen måte, skal det avtales skriftlig med NOFO på forhånd. 2.2 Kostnadsdekning i forbindelse med ombygging og godkjenning NOFO dekker alle direkte kostnader til tilpasninger og ombygginger på fartøyet som følge av forskriftens krav, forutsatt at tiltakene er oljevernrelaterte. I tillegg innrømmes følgende kompensasjon: Døgnrate i henhold til Vedlegg B, kap. 2.2, regnet fra avgang hjemmehavn og til fartøyet er tilbake til sin hjemmehavn etter ombygging, samt forbruk av drivstoff og 2

3 smøremidler i relasjon til dette. Andre kostnader eller indirekte tap som ressurseier har i forbindelse med oppgradering eller godkjenning av fartøyet kompenseres ikke. 2.3 Rett til å avvise fartøyet ved manglende godkjenning Fartøy som ved kontroll ikke tilfredsstiller forskriftenes krav kan umiddelbart og uten videre avvises av NOFO fra et videre avtaleforhold. NOFO forbeholder seg i så fall retten til å demontere og selv beholde oljevernrelatert utstyr som er bekostet av NOFO. 3. Partenes representanter og kontaktinformasjon Partenes representanter og kontaktinformasjon fremgår av vedlegg C. Endret kontaktinformasjon hos partene må meldes umiddelbart til motparten. 4. Avtalte ytelser og forpliktelser, samt kompensasjon Spesifikasjon av avtalte ytelser og forpliktelser er regulert i vedlegg A. Regulering av økonomiske forhold og vederlag for avtalte tjenester og forpliktelser er beskrevet i vedlegg B. Vedlegg A og B er en del av dette avtaledokument. 5. Mislighold Partene er enige om at vesentlig mislighold av denne avtale gir rett til ensidig heving av avtalen, og/eller forholdsmessig avkortning av vederlag. Vesentlig mislighold omfatter for eksempel gjentakende brudd eller avvik i forhold til avtalte ytelser og forpliktelser iht. punkt Ansvar, forsikring og skadesløsholdelse 6.1 Skadesløsholdelse I forbindelse med gjennomføring av arbeid etter denne avtale skal ressurseier og NOFO holde hverandre gjensidig skadesløs for alle krav, skader, kostnader (inkludert juridiske kostnader), utgifter og forpliktelser av alle typer som er oppstått som en følge av avtalen: a) Skade, dødsfall og sykdom på eget personell, egne representanter eller underleverandører. b) Tap eller skade på egen eiendom eller eiendom tilhørende egne ansatte, representanter eller leverandører. 6.2 Forsikring Ressurseier skal sørge for å ha full forsikringsdekning for de operasjoner fartøyene skal delta i henhold til denne kontrakten. Dette gjelder også for mannskap og utstyr om bord. Fastmontert utstyr som NOFO har installert om bord på fartøy skal dekkes av fartøyets forsikring. Eventuell merpremie til kaskodekning, som en følge av at fartøyet er ombygget, og dermed har større grunnlag for beregning av forsikringspremien vil bli dekket av NOFO. Denne merutgift skal dokumenteres. 3

4 6.3 Berging Ressurseier kan ikke kreve bergelønn ved berging av eiendom som tilhører NOFO eller det enkelte operatørselskap. Mannskapet er etter den til enhver gjeldende lov garantert bergelønn. 6.4 Tap av fartøy Hvis fartøyet forliser opphører vederlaget fra forlisdagen. Blir fartøyet borte uten at det kan opplyses når ulykken inntraff, skal tidsfrakt betales for halvdelen av den tiden som måtte påregnes til å nå havn etter siste underretning fra skipet. 7. Varighet, forlengelse, overføring og oppsigelse av avtale 7.1 Varighet og forlengelse Avtalen gjelder i fem (5) år fra siste signaturdato og forlenges automatisk for nye to (2) år dersom ingen av partene i mellomtiden har sagt opp avtalen. Slik automatisk forlengelse av avtalen kan maksimalt gjelde for perioder på to pluss to (2 + 2) år. Etter utløp av andre av andre (2) automatiske forlengelsesperiode må ny avtale inngås. 7.2 Revisjon av avtalen i avtaleperioden Etter en virketid på 18 måneder. og basert på erfaringer med avtalen, kan hver av partene gjensidig kreve en revisjon av operative forhold i avtalen. 7.3 Overføring av avtale til annet fartøy eller annen ressurseier Dersom fartøyet som omfattes av denne avtalen skal endre eier, og ny eier ønsker å tre inn i avtaleforholdet, er det ensidig opp til NOFO å godkjenne dette. Dersom ressurseier bytter fartøy og ønsker å overføre avtalen til å gjelde det nye fartøyet, er det ensidig opp til NOFO evt. å godkjenne dette, herunder fastsette praktiske og økonomiske betingelser vedrørende tiltak på fartøyet, samt godkjenning. 7.4 Oppsigelse av avtale Avtalen kan gjensidig sies opp med minst ett (1) års varsel. Oppsigelsen skal være skriftlig, og partene plikter gjensidig å sørge for at oppsigelsen mottas av motparten. For fartøy som endrer eier, og tillatelse til overføring av avtalen til ny eier ikke foreligger, opphører avtalen fra overdragelsestidspunktet uavhengig av oppsigelsestid. Dersom fartøyet totalhavarer, opphører avtalen fra det tidspunkt havariet skjer. 8. Force majeure Ingen av partene kan stilles til ansvar for ikke å ha oppfylt avtalens forpliktelser i de tilfeller hvor forsinkelser, avbrudd eller hindringer skyldes force majeure. 4

5 9. Tvister Partene skal søke å løse tvister underlagt denne avtale ved forhandlinger partene imellom. Eventuelle tvister som ikke finner sin løsning ved forhandlinger skal løses ved voldgift i Jæren Tingrett samsvar med voldgiftsloven av Dette kontraktsdokumentet med vedlegg er utferdiget i to (2) eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. NOFO: Dato: Signatur: Stilling: Ressurseier Dato: Signatur: Stilling: Vedlegg som er en del av avtalen: Vedlegg A. Avtalte ytelser og forpliktelser Vedlegg B. Økonomi og vederlag Vedlegg C. Partenes representanter og kontaktinfo. 5

6 Vedlegg A. Avtalte ytelser og forpliktelser 1. Krav til fartøyet 1.1 Generelt Ressurseier skal sørge for at fartøyet til en hver tid tilfredsstiller krav norske myndigheter setter for slepeoperasjoner av lenser mv. i forbindelse med oljevernaksjoner og øvelser. 1.2 Krav til sjødyktighet, bunkers og forråd Ressurseier skal holde fartøyet i sjødyktig stand. Fartøyet skal ha bunkers og forråd om bord for minimum syttito (72) timer, alternativt kunne skaffe dette i løpet av mobiliseringstiden. 1.3 Krav til bemanning Fartøyet skal ved øvelser og oljevernaksjoner stille med minimum tre (3) personer om bord. Mannskapsbehov kan dekkes på tvers av ressurseiere/fartøyer. 1.4 Krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) Ressurseier forplikter seg til å overholde de krav som er gitt av myndigheter og ellers det som er beskrevet operasjonsmanual for oljevern. Ressurseier forplikter seg til en hver tid rette seg etter NOFOs krav til sikkerhet, herunder bruk av sikkerhetsutstyr og bekledning, når fartøyet utfører oppgaver iht. denne avtale. 2. Beredskapstjeneste 2.1 Hva tjenesten innbefatter Ressurseier er gjennom avtalen en del av NOFO sin fartøyspool som samlet skal bidra til å ivareta behovet for oljevernsystemer i kystnær beredskap. NOFO er på vegne av operatørselskap til enhver tid ansvarlig for å sikre tilgang til tilstrekkelig antall oljevernsystemer i henhold til relevante utslippstillatelser og regelverkskrav.. For ressurseier er beredskapstjenesten avgrenset til å stille fartøyet til disposisjon for NOFO til oljevernformål dersom akutte oljeutslipp finner sted eller det oppstår fare for dette. Beredskapstjenesten pågår forutsatt at fartøyet ikke er meldt utilgjengelig, jf. punkt 2.3. Inntil en eventuell hendelse finner sted har ressurseier rett til å holde fartøyet i normal næringsvirksomhet. Dersom akutte oljeutslipp finner sted eller det oppstår fare for dette og fartøyet ikke er meldt utilgjengelig, jf punkt 2.3, har NOFO rett til å mobilisere og disponere fartøyet etter bestemmelsene i punkt 3 nedenfor. 6

7 2.2 Krav ved mobilisering Etter at ordre om mobilisering er mottatt og hvis ikke annet er avtalt, jf pkt. 2.3, forplikter ressurseier seg til snarest å klargjøre fartøyet. I klargjøring av fartøy inngår avslutning av pågående aktivitet, levering av eventuell last, fjerning av redskap, mobilisering av mannskap, bunkring og lasting av forråd for 72 timer; jf pkt. 1.2 ovenfor. Ressurseier skal melde tilbake tid for forventet ankomst i forhold til oppmøtested angitt i mobiliseringen. Under en akuttsituasjon vil fartøy i fartøyspoolen som har de gunstigste posisjonene i forhold til oppmøtested og responstid bli prioritert. 2.3 Ressurseiers plikt til å varsle når fartøyet ikke er tilgjengelig, samt NOFOs rett til å føre tilsyn Dersom fartøyet ikke kan ivareta krav til mobilisering jf. pkt 2.2, plikter ressurseier å underrette NOFO løpende om dette. NOFO har rett til løpende å føre tilsyn med fartøyets status og posisjon. Ressurseiers adgang til å melde seg utilgjengelig etter denne avtalen, jf pkt 2.1., er begrenset til maksimum seksti (60) kalenderdager per år. Med utilgjengelighet menes forhold som medfører mobiliseringstid på mer enn to (2) døgn, eksempelvis ved opphold på verksted/slipp, når fartøyet befinner seg utenfor sitt normale geografiske virkeområde og ved ferieavvikling. Når fartøyer ikke er meldt utilgjengelig er det krav om mobiliseringstid på 48 timer. Med mobiliseringstid menes i denne forbindelse tid fra ordre om mobilisering er mottatt til fartøyet med tilhørende mannskap er klargjort for avreise, normalt fra fartøyets hjemmehvavn, til oppgitt frammøtested. Kontaktinformasjon til partene er beskrevet i vedlegg C. 3. Oljevernaksjoner 3.1 Mobilisering Ved mobilisering til en oljevernaksjon skal ressurseier så raskt som mulig stille fartøy og mannskap til rådighet for NOFO til oljevernformål. Mobilisering innebærer at fartøyets ordinære virksomhet må avbrytes midlertidig inntil demobilisering, jf. pkt 3.3. Praktiske retningslinjer for mobilisering er gitt i operasjonsmanual oljevern som skal følge fartøyet. 3.2 Aksjonering Ved aksjoner er fartøyets fører underlagt operasjonsledelsens ordrer og direktiver hva angår bruk av fartøyet. Imidlertid skal fartøyets fører alene ha det fulle ansvar for fartøyets navigering og sikkerhet. Dersom instrukser fra operasjonsledelsen etter fartøyets førers vurdering ikke kan etterkommes, skal fartøyets fører informere operasjonsledelsen om dette og skal ikke være pålagt å følge operasjonsledelsens instrukser. 7

8 Fartøyet kan benyttes innenfor dets tillatte fartsområde. Praktiske retningslinjer for aksjonering er gitt i operasjonsmanual oljevern som skal følge fartøyet. 3.3 Demobilisering Når fartøyet mobiliseres iht. denne avtale, kan det kun demobiliseres igjen etter nærmere avtale med NOFO. Praktiske retningslinjer for demobilisering er gitt i operasjonsmanual oljevern som skal følge fartøyet. Fartøyet plikter å følge NOFOs forordninger mht. rengjøring av fartøy mv. 4. Opplæring og øvelser 4.1 Grunnleggende opplæring av mannskap uten fartøy Mannskapet skal tilfredsstille kvalifikasjonskravene i forskrift av 8. februar 2011 om bruk av fartøy i oljevernberedskap. Ressurseier plikter å sørge for at fartøyets mannskap deltar på grunnleggende opplæring i regi av NOFO. Ved slik opplæring og øvelser kan ressurseier stille med inntil dobbelt mannskap for å sikre tilgang på kompetent mannskap. 4.2 Øvelser med fartøy Fartøyet med tilhørende mannskap skal delta i det antall oljevernøvelser og det antall døgn som avtales. Tid for mobilisering/klargjøring og gangtid til øvelse samt demobilisering/klargjøring til vanlig primæraktivitet og gangtid til hjemmehavn kommer i tillegg. I den initiale fasen, definert som den første toårsperioden av denne kontrakten, kan flere øvelser og øvingsdøgn være aktuelle. Som øvingsdøgn regnes tid til mobilisering av fartøyet for øvelse og demobilisering av fartøyet etter øvelse, faktisk tid til gjennomføring av øvelse på øvelsesstedet og gangtid til/fra øvelsesstedet. NOFO plikter å planlegge for, og ressurseier plikter å delta på det avtalte antall øvingsdøgn pr. kalenderår. Øvelsesaktivitet søkes av NOFO lagt til perioder som ikke kommer i konflikt med fartøyets primære virksomhet. Korteste gyldige frist for å varsle ressurseier om en planlagt øvelse er snarest mulig, dog senest tre (3) måneder forut. Ressurseier har plikt å stille på planlagte øvelser som er varslet innen fristen, dersom dette ikke kommer i vesentlig konflikt med fartøyets primære virksomhet. 8

9 Vedlegg B. Økonomi og kompensasjon 1. Vederlag for beredskapstjenesten For ressurseiers ytelser og forpliktelser etter pkt. 1 og 2 iht. vedlegg A til denne avtale, betaler NOFO et årlig økonomisk vederlag på NOK ,-. Utbetaling av grunnkompensasjon vil løpe fra til årlig, og vil bli beregnet for det antall måneder fartøyet deltar i aktuelt år. Godtgjørelsen vil gjelde fra og med den kalendermåned fartøyet er godkjent og oppebærer de nødvendige sertifikater for å kunne delta i oljevern. Årlig vederlag utbetales den første juli årlig. Ressurseier må oppgi korrekt betalingsinformasjon. Fast årlig godtgjørelse utbetales på grunnlag av denne avtale, og trenger ikke særskilt faktura. Alle andre poster, som er aktivitetsbasert skal faktureres særskilt. 2. Vederlag ved opplæring og øvelser 2.1 Grunnleggende opplæring og øvelse for mannskap uten bruk av fartøy For kurs og opplæring av mannskap uten bruk av fartøy, betaler NOFO et økonomisk vederlag på NOK 3 500,- per person per dag. Ressurseier kan etter avtale få dekket utgifter for å gi ekstra mannskap oljevernfaglig kompetanse gjennom NOFOs kurs. Ref. pkt. 4.1 i vedlegg A 2.2 Opplæring og øvelser med fartøy For øvelser og opplæring med fartøy og mannskap, betaler NOFO et vederlag pr. døgn på NOK xx.xxx,-. 3. Vederlag ved mobilisering for oljevernaksjoner For ressurseiers ytelser og forpliktelser etter pkt 3 i henhold til vedlegg A til denne avtale, og i tillegg til rate betaler NOFO, som nevnt under pkt. 2.2, et økonomisk vederlag per døgn på NOK x.xxx,-. 4. Beregning av døgnrate i fm. aksjoner eller øvelser Døgnraten beregnes for hvert hele døgn (24 timer) eller en forholdsmessig del, normalt åtte (8) timer, av døgn fra det tidspunktet fartøyet forlater havn eller begynner avvikling av pågående betalt oppdrag og til det tidspunkt fartøyet etter avsluttet aksjon eller øvelse er tilbake til sitt hjemsted eller sted for mobilisering. Beregning av øvelsesdøgn beregnes slik som beskrevet i pkt. 4.2 i vedlegg A. 9

10 Sted for tilbakelevering hvor døgnraten skal gjelde til, skal på forhånd godkjennes av NOFO dersom dette avviker fra mobiliseringssted.. Ved aksjon regnes levering fra tidspunktet som fartøyet blir mobilisert. Ved øvelser avtales tid og sted for levering og tilbakelevering og øvelsens omfang i hvert enkelt tilfelle. 5. Andre kostnader som dekkes 5.1 Bunkers Bunkers og smørolje ved øvelser og aksjoner dekkes etter regning i tillegg til den faste døgnraten. Ved levering og tilbakelevering avregnes verdien av gjenværende bunkers i henhold til regnskap/logg. 5.2 Kostgodtgjørelse for eksternt mannskap For personell som blir plassert ombord og som ikke inngår i fartøyets egen besetning, betaler NOFO en fast godtgjørelse på NOK 3 500,- per døgn per person. 5.3 Reiser Ved reiser til kurs uten bruk av fartøy, jf kap 2.1 og under aksjoner hvor mannskapsbytte er påkrevd, dekker NOFO utgifter til reiser og diett etter Statens reiseregulativ og dokumenterte utgifter for mannskapet. 5.4 Rengjøring av fartøy Dersom fartøyet har vært eksponert for olje, dekker NOFO kostnader for rengjøring etter dokumenterte utlegg. 5.5 Arbeid på bevegelige helligdager For arbeid på bevegelig helligdag gis et tillegg på NOK 2 200,- per døgn per person om bord. 5.6 Øvrige merkostnader Øvrige dokumenterte merkostnader kan dekkes av NOFO etter særskilt avtale. 6. Andre bestemmelser 6.1 Totalhavari Ved totalhavari vil ikke NOFO kreve noen tilbakebetaling av ombyggingskostnadene. 6.2 Avbrudd i betalingen (off-hire) Oppstår det tidstap forhandles det i hvert enkelt tilfelle om kompensasjon. 6.3 Tap som følge av bortfall av annen påregnelig inntekt Det gis ingen tilleggskompensasjon for økonomiske tap som kan knyttes til eventuelt bortfall av annen påregnelig inntekt når fartøyet i medhold av denne avtale er engasjert i opplæring, øvelser eller aksjoner. 10

11 7. Fakturering All godtgjørelse utbetalt med hjemmel i denne avtale skal faktureres via rederi. Ved deltakelse i øvelser faktureres disse når øvelsen er avsluttet. Ved deltakelse i aksjoner faktureres kostnadene månedlig etterskuddsvis. Refusjon av utlegg og andre nødvendige utgifter skal dokumenteres med underbilag. Riktig fremstilt faktura skal betales innen tretti (30) dager etter mottak. 8. Prisregulering 50 % av ratene i punkt 4.1 og vedlegg A reguleres i henhold til endringer i SSB s indeks for varer og tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor. De resterende 50 % av ratene reguleres i henhold til endring i KPI. Første regulering kan først finne sted med virkning fra og med , med basis i indeks per dd.mm Eventuell regulering etter dette vil skje årlig per med basis i indeks per året forut for regulering. 11

12 Vedlegg C. Partenes representanter og kontaktinformasjon NOFO og ressurseiers representanter og kontaktinformasjon: For NOFO For ressurseier Navn Telefon Mobil 1 Mobil 2 E-post Faks Postadresse Postboks 8077, 4068 Stavanger Besøksadresse Vassbotnen 1 (Trallfagården), 4313 Sandnes Kontaktinformasjon for fartøyet: Kontaktinformasjon Bilde av fartøy Fartøyets navn 12

13 VHF kallesignal MMSI nr Mobil 1 (bilde) Mobil 2 E-post Fiskerinr. Annet 13

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom:

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: 1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: gårdbruker/foretak (heretter kalt tilbyder) og Kongsberg kommune (heretter kalt kjøper) 2 Avtalens formål Formålet med

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer