Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr."

Transkript

1 Avtale Nr. mellom Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.: , Og Rederi (heretter kalt ressurseier) Adr.: Org.nr.: som ressurseier om bruk av Fartøy Kjennetegn til beredskapstjeneste, herunder sleping av oljelenser, understøttelse for kystnær oljevernberedskap mv under oljevernøvelser og/eller oljevernaksjoner 1

2 1. Avtalens formål Avtalen er inngått som et ledd i oljevernberedskapen som NOFO utfører på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel. Avtalens formål er å sikre NOFO tilgang til myndighetsgodkjente fartøysressurser til bruk i kystnært oljevern, herunder bl.a. som logistikkfartøy og slepefartøy under øvelser, aksjoner og beredskap. Gjennom avtalen vil ressurseier inngå som en del av en fartøyspool som samlet ivaretar behovet for antall fartøy. Avtalen gjelder også for tilfeller der NOFO gjennom bistandsavtaler eller bistandsplikt ovenfor offentlige myndigheter ved statlige eller kommunale oljevernaksjoner, skal stille oljevernressurser til rådighet. 2. Avgrensning av avtalens omfang fram til godkjenning av fartøyet For at avtalen skal gjelde fullt ut forutsetter det at fartøyet til en hver tid er godkjent iht. norsk lov til det aktuelle formålet. Inntil slik godkjenning foreligger, gjelder kun de avgrensede rettigheter og plikter mellom partene som er regulert i pkt Forutsatt at fartøyet er godkjent iht. 2.1, trer øvrige punkter i denne avtale i kraft fra den dato oljevernsertifikatet er utstedet, med de ytelser og forpliktelser som fremgår av vedlegg A og med de økonomiske betingelser som fremgår av vedlegg B. Reder med angjeldende fartøy kan ikke påta seg faste beredskapsoppdrag for andre så lenge denne avtalen om deltakelse i kystnær oljevernberedskap løper Krav om godkjenning av fartøyet oljevernsertifikat Fartøy som ikke har tillatelse til å benyttes i oljevernøvelser og aksjoner i sitt ordinære sertifikat, skal ha mottatt godkjent oljevernsertifikat etter forskrift av 8. februar 2011 om bruk av fartøy i oljevernberedskap, jf Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSR (heretter kalt forskriften). Inntil godkjennelse/ oljevernsertifikat foreligger, gjelder følgende avgrensede plikter mellom partene: Fartøyet plikter å samarbeide med NOFO i planlegging og gjennomføring av alle nødvendige tiltak, herunder tilrettelegge for besiktigelse av fartøyet, samt gi tilgang til all relevant teknisk dokumentasjon, fartøyshistorikk og lignende. Ressurseier plikter i tillegg å følge de prosedyrer og forordninger som NOFO fastsetter mht. ombygging, kontroll og godkjenning, herunder valg av skipsteknisk konsulent, godkjent foretak/klasseselskap og teknisk verksted. Dersom ressurseier ønsker å gjennomføre dette på annen måte, skal det avtales skriftlig med NOFO på forhånd. 2.2 Kostnadsdekning i forbindelse med ombygging og godkjenning NOFO dekker alle direkte kostnader til tilpasninger og ombygginger på fartøyet som følge av forskriftens krav, forutsatt at tiltakene er oljevernrelaterte. I tillegg innrømmes følgende kompensasjon: Døgnrate i henhold til Vedlegg B, kap. 2.2, regnet fra avgang hjemmehavn og til fartøyet er tilbake til sin hjemmehavn etter ombygging, samt forbruk av drivstoff og 2

3 smøremidler i relasjon til dette. Andre kostnader eller indirekte tap som ressurseier har i forbindelse med oppgradering eller godkjenning av fartøyet kompenseres ikke. 2.3 Rett til å avvise fartøyet ved manglende godkjenning Fartøy som ved kontroll ikke tilfredsstiller forskriftenes krav kan umiddelbart og uten videre avvises av NOFO fra et videre avtaleforhold. NOFO forbeholder seg i så fall retten til å demontere og selv beholde oljevernrelatert utstyr som er bekostet av NOFO. 3. Partenes representanter og kontaktinformasjon Partenes representanter og kontaktinformasjon fremgår av vedlegg C. Endret kontaktinformasjon hos partene må meldes umiddelbart til motparten. 4. Avtalte ytelser og forpliktelser, samt kompensasjon Spesifikasjon av avtalte ytelser og forpliktelser er regulert i vedlegg A. Regulering av økonomiske forhold og vederlag for avtalte tjenester og forpliktelser er beskrevet i vedlegg B. Vedlegg A og B er en del av dette avtaledokument. 5. Mislighold Partene er enige om at vesentlig mislighold av denne avtale gir rett til ensidig heving av avtalen, og/eller forholdsmessig avkortning av vederlag. Vesentlig mislighold omfatter for eksempel gjentakende brudd eller avvik i forhold til avtalte ytelser og forpliktelser iht. punkt Ansvar, forsikring og skadesløsholdelse 6.1 Skadesløsholdelse I forbindelse med gjennomføring av arbeid etter denne avtale skal ressurseier og NOFO holde hverandre gjensidig skadesløs for alle krav, skader, kostnader (inkludert juridiske kostnader), utgifter og forpliktelser av alle typer som er oppstått som en følge av avtalen: a) Skade, dødsfall og sykdom på eget personell, egne representanter eller underleverandører. b) Tap eller skade på egen eiendom eller eiendom tilhørende egne ansatte, representanter eller leverandører. 6.2 Forsikring Ressurseier skal sørge for å ha full forsikringsdekning for de operasjoner fartøyene skal delta i henhold til denne kontrakten. Dette gjelder også for mannskap og utstyr om bord. Fastmontert utstyr som NOFO har installert om bord på fartøy skal dekkes av fartøyets forsikring. Eventuell merpremie til kaskodekning, som en følge av at fartøyet er ombygget, og dermed har større grunnlag for beregning av forsikringspremien vil bli dekket av NOFO. Denne merutgift skal dokumenteres. 3

4 6.3 Berging Ressurseier kan ikke kreve bergelønn ved berging av eiendom som tilhører NOFO eller det enkelte operatørselskap. Mannskapet er etter den til enhver gjeldende lov garantert bergelønn. 6.4 Tap av fartøy Hvis fartøyet forliser opphører vederlaget fra forlisdagen. Blir fartøyet borte uten at det kan opplyses når ulykken inntraff, skal tidsfrakt betales for halvdelen av den tiden som måtte påregnes til å nå havn etter siste underretning fra skipet. 7. Varighet, forlengelse, overføring og oppsigelse av avtale 7.1 Varighet og forlengelse Avtalen gjelder i fem (5) år fra siste signaturdato og forlenges automatisk for nye to (2) år dersom ingen av partene i mellomtiden har sagt opp avtalen. Slik automatisk forlengelse av avtalen kan maksimalt gjelde for perioder på to pluss to (2 + 2) år. Etter utløp av andre av andre (2) automatiske forlengelsesperiode må ny avtale inngås. 7.2 Revisjon av avtalen i avtaleperioden Etter en virketid på 18 måneder. og basert på erfaringer med avtalen, kan hver av partene gjensidig kreve en revisjon av operative forhold i avtalen. 7.3 Overføring av avtale til annet fartøy eller annen ressurseier Dersom fartøyet som omfattes av denne avtalen skal endre eier, og ny eier ønsker å tre inn i avtaleforholdet, er det ensidig opp til NOFO å godkjenne dette. Dersom ressurseier bytter fartøy og ønsker å overføre avtalen til å gjelde det nye fartøyet, er det ensidig opp til NOFO evt. å godkjenne dette, herunder fastsette praktiske og økonomiske betingelser vedrørende tiltak på fartøyet, samt godkjenning. 7.4 Oppsigelse av avtale Avtalen kan gjensidig sies opp med minst ett (1) års varsel. Oppsigelsen skal være skriftlig, og partene plikter gjensidig å sørge for at oppsigelsen mottas av motparten. For fartøy som endrer eier, og tillatelse til overføring av avtalen til ny eier ikke foreligger, opphører avtalen fra overdragelsestidspunktet uavhengig av oppsigelsestid. Dersom fartøyet totalhavarer, opphører avtalen fra det tidspunkt havariet skjer. 8. Force majeure Ingen av partene kan stilles til ansvar for ikke å ha oppfylt avtalens forpliktelser i de tilfeller hvor forsinkelser, avbrudd eller hindringer skyldes force majeure. 4

5 9. Tvister Partene skal søke å løse tvister underlagt denne avtale ved forhandlinger partene imellom. Eventuelle tvister som ikke finner sin løsning ved forhandlinger skal løses ved voldgift i Jæren Tingrett samsvar med voldgiftsloven av Dette kontraktsdokumentet med vedlegg er utferdiget i to (2) eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. NOFO: Dato: Signatur: Stilling: Ressurseier Dato: Signatur: Stilling: Vedlegg som er en del av avtalen: Vedlegg A. Avtalte ytelser og forpliktelser Vedlegg B. Økonomi og vederlag Vedlegg C. Partenes representanter og kontaktinfo. 5

6 Vedlegg A. Avtalte ytelser og forpliktelser 1. Krav til fartøyet 1.1 Generelt Ressurseier skal sørge for at fartøyet til en hver tid tilfredsstiller krav norske myndigheter setter for slepeoperasjoner av lenser mv. i forbindelse med oljevernaksjoner og øvelser. 1.2 Krav til sjødyktighet, bunkers og forråd Ressurseier skal holde fartøyet i sjødyktig stand. Fartøyet skal ha bunkers og forråd om bord for minimum syttito (72) timer, alternativt kunne skaffe dette i løpet av mobiliseringstiden. 1.3 Krav til bemanning Fartøyet skal ved øvelser og oljevernaksjoner stille med minimum tre (3) personer om bord. Mannskapsbehov kan dekkes på tvers av ressurseiere/fartøyer. 1.4 Krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) Ressurseier forplikter seg til å overholde de krav som er gitt av myndigheter og ellers det som er beskrevet operasjonsmanual for oljevern. Ressurseier forplikter seg til en hver tid rette seg etter NOFOs krav til sikkerhet, herunder bruk av sikkerhetsutstyr og bekledning, når fartøyet utfører oppgaver iht. denne avtale. 2. Beredskapstjeneste 2.1 Hva tjenesten innbefatter Ressurseier er gjennom avtalen en del av NOFO sin fartøyspool som samlet skal bidra til å ivareta behovet for oljevernsystemer i kystnær beredskap. NOFO er på vegne av operatørselskap til enhver tid ansvarlig for å sikre tilgang til tilstrekkelig antall oljevernsystemer i henhold til relevante utslippstillatelser og regelverkskrav.. For ressurseier er beredskapstjenesten avgrenset til å stille fartøyet til disposisjon for NOFO til oljevernformål dersom akutte oljeutslipp finner sted eller det oppstår fare for dette. Beredskapstjenesten pågår forutsatt at fartøyet ikke er meldt utilgjengelig, jf. punkt 2.3. Inntil en eventuell hendelse finner sted har ressurseier rett til å holde fartøyet i normal næringsvirksomhet. Dersom akutte oljeutslipp finner sted eller det oppstår fare for dette og fartøyet ikke er meldt utilgjengelig, jf punkt 2.3, har NOFO rett til å mobilisere og disponere fartøyet etter bestemmelsene i punkt 3 nedenfor. 6

7 2.2 Krav ved mobilisering Etter at ordre om mobilisering er mottatt og hvis ikke annet er avtalt, jf pkt. 2.3, forplikter ressurseier seg til snarest å klargjøre fartøyet. I klargjøring av fartøy inngår avslutning av pågående aktivitet, levering av eventuell last, fjerning av redskap, mobilisering av mannskap, bunkring og lasting av forråd for 72 timer; jf pkt. 1.2 ovenfor. Ressurseier skal melde tilbake tid for forventet ankomst i forhold til oppmøtested angitt i mobiliseringen. Under en akuttsituasjon vil fartøy i fartøyspoolen som har de gunstigste posisjonene i forhold til oppmøtested og responstid bli prioritert. 2.3 Ressurseiers plikt til å varsle når fartøyet ikke er tilgjengelig, samt NOFOs rett til å føre tilsyn Dersom fartøyet ikke kan ivareta krav til mobilisering jf. pkt 2.2, plikter ressurseier å underrette NOFO løpende om dette. NOFO har rett til løpende å føre tilsyn med fartøyets status og posisjon. Ressurseiers adgang til å melde seg utilgjengelig etter denne avtalen, jf pkt 2.1., er begrenset til maksimum seksti (60) kalenderdager per år. Med utilgjengelighet menes forhold som medfører mobiliseringstid på mer enn to (2) døgn, eksempelvis ved opphold på verksted/slipp, når fartøyet befinner seg utenfor sitt normale geografiske virkeområde og ved ferieavvikling. Når fartøyer ikke er meldt utilgjengelig er det krav om mobiliseringstid på 48 timer. Med mobiliseringstid menes i denne forbindelse tid fra ordre om mobilisering er mottatt til fartøyet med tilhørende mannskap er klargjort for avreise, normalt fra fartøyets hjemmehvavn, til oppgitt frammøtested. Kontaktinformasjon til partene er beskrevet i vedlegg C. 3. Oljevernaksjoner 3.1 Mobilisering Ved mobilisering til en oljevernaksjon skal ressurseier så raskt som mulig stille fartøy og mannskap til rådighet for NOFO til oljevernformål. Mobilisering innebærer at fartøyets ordinære virksomhet må avbrytes midlertidig inntil demobilisering, jf. pkt 3.3. Praktiske retningslinjer for mobilisering er gitt i operasjonsmanual oljevern som skal følge fartøyet. 3.2 Aksjonering Ved aksjoner er fartøyets fører underlagt operasjonsledelsens ordrer og direktiver hva angår bruk av fartøyet. Imidlertid skal fartøyets fører alene ha det fulle ansvar for fartøyets navigering og sikkerhet. Dersom instrukser fra operasjonsledelsen etter fartøyets førers vurdering ikke kan etterkommes, skal fartøyets fører informere operasjonsledelsen om dette og skal ikke være pålagt å følge operasjonsledelsens instrukser. 7

8 Fartøyet kan benyttes innenfor dets tillatte fartsområde. Praktiske retningslinjer for aksjonering er gitt i operasjonsmanual oljevern som skal følge fartøyet. 3.3 Demobilisering Når fartøyet mobiliseres iht. denne avtale, kan det kun demobiliseres igjen etter nærmere avtale med NOFO. Praktiske retningslinjer for demobilisering er gitt i operasjonsmanual oljevern som skal følge fartøyet. Fartøyet plikter å følge NOFOs forordninger mht. rengjøring av fartøy mv. 4. Opplæring og øvelser 4.1 Grunnleggende opplæring av mannskap uten fartøy Mannskapet skal tilfredsstille kvalifikasjonskravene i forskrift av 8. februar 2011 om bruk av fartøy i oljevernberedskap. Ressurseier plikter å sørge for at fartøyets mannskap deltar på grunnleggende opplæring i regi av NOFO. Ved slik opplæring og øvelser kan ressurseier stille med inntil dobbelt mannskap for å sikre tilgang på kompetent mannskap. 4.2 Øvelser med fartøy Fartøyet med tilhørende mannskap skal delta i det antall oljevernøvelser og det antall døgn som avtales. Tid for mobilisering/klargjøring og gangtid til øvelse samt demobilisering/klargjøring til vanlig primæraktivitet og gangtid til hjemmehavn kommer i tillegg. I den initiale fasen, definert som den første toårsperioden av denne kontrakten, kan flere øvelser og øvingsdøgn være aktuelle. Som øvingsdøgn regnes tid til mobilisering av fartøyet for øvelse og demobilisering av fartøyet etter øvelse, faktisk tid til gjennomføring av øvelse på øvelsesstedet og gangtid til/fra øvelsesstedet. NOFO plikter å planlegge for, og ressurseier plikter å delta på det avtalte antall øvingsdøgn pr. kalenderår. Øvelsesaktivitet søkes av NOFO lagt til perioder som ikke kommer i konflikt med fartøyets primære virksomhet. Korteste gyldige frist for å varsle ressurseier om en planlagt øvelse er snarest mulig, dog senest tre (3) måneder forut. Ressurseier har plikt å stille på planlagte øvelser som er varslet innen fristen, dersom dette ikke kommer i vesentlig konflikt med fartøyets primære virksomhet. 8

9 Vedlegg B. Økonomi og kompensasjon 1. Vederlag for beredskapstjenesten For ressurseiers ytelser og forpliktelser etter pkt. 1 og 2 iht. vedlegg A til denne avtale, betaler NOFO et årlig økonomisk vederlag på NOK ,-. Utbetaling av grunnkompensasjon vil løpe fra til årlig, og vil bli beregnet for det antall måneder fartøyet deltar i aktuelt år. Godtgjørelsen vil gjelde fra og med den kalendermåned fartøyet er godkjent og oppebærer de nødvendige sertifikater for å kunne delta i oljevern. Årlig vederlag utbetales den første juli årlig. Ressurseier må oppgi korrekt betalingsinformasjon. Fast årlig godtgjørelse utbetales på grunnlag av denne avtale, og trenger ikke særskilt faktura. Alle andre poster, som er aktivitetsbasert skal faktureres særskilt. 2. Vederlag ved opplæring og øvelser 2.1 Grunnleggende opplæring og øvelse for mannskap uten bruk av fartøy For kurs og opplæring av mannskap uten bruk av fartøy, betaler NOFO et økonomisk vederlag på NOK 3 500,- per person per dag. Ressurseier kan etter avtale få dekket utgifter for å gi ekstra mannskap oljevernfaglig kompetanse gjennom NOFOs kurs. Ref. pkt. 4.1 i vedlegg A 2.2 Opplæring og øvelser med fartøy For øvelser og opplæring med fartøy og mannskap, betaler NOFO et vederlag pr. døgn på NOK xx.xxx,-. 3. Vederlag ved mobilisering for oljevernaksjoner For ressurseiers ytelser og forpliktelser etter pkt 3 i henhold til vedlegg A til denne avtale, og i tillegg til rate betaler NOFO, som nevnt under pkt. 2.2, et økonomisk vederlag per døgn på NOK x.xxx,-. 4. Beregning av døgnrate i fm. aksjoner eller øvelser Døgnraten beregnes for hvert hele døgn (24 timer) eller en forholdsmessig del, normalt åtte (8) timer, av døgn fra det tidspunktet fartøyet forlater havn eller begynner avvikling av pågående betalt oppdrag og til det tidspunkt fartøyet etter avsluttet aksjon eller øvelse er tilbake til sitt hjemsted eller sted for mobilisering. Beregning av øvelsesdøgn beregnes slik som beskrevet i pkt. 4.2 i vedlegg A. 9

10 Sted for tilbakelevering hvor døgnraten skal gjelde til, skal på forhånd godkjennes av NOFO dersom dette avviker fra mobiliseringssted.. Ved aksjon regnes levering fra tidspunktet som fartøyet blir mobilisert. Ved øvelser avtales tid og sted for levering og tilbakelevering og øvelsens omfang i hvert enkelt tilfelle. 5. Andre kostnader som dekkes 5.1 Bunkers Bunkers og smørolje ved øvelser og aksjoner dekkes etter regning i tillegg til den faste døgnraten. Ved levering og tilbakelevering avregnes verdien av gjenværende bunkers i henhold til regnskap/logg. 5.2 Kostgodtgjørelse for eksternt mannskap For personell som blir plassert ombord og som ikke inngår i fartøyets egen besetning, betaler NOFO en fast godtgjørelse på NOK 3 500,- per døgn per person. 5.3 Reiser Ved reiser til kurs uten bruk av fartøy, jf kap 2.1 og under aksjoner hvor mannskapsbytte er påkrevd, dekker NOFO utgifter til reiser og diett etter Statens reiseregulativ og dokumenterte utgifter for mannskapet. 5.4 Rengjøring av fartøy Dersom fartøyet har vært eksponert for olje, dekker NOFO kostnader for rengjøring etter dokumenterte utlegg. 5.5 Arbeid på bevegelige helligdager For arbeid på bevegelig helligdag gis et tillegg på NOK 2 200,- per døgn per person om bord. 5.6 Øvrige merkostnader Øvrige dokumenterte merkostnader kan dekkes av NOFO etter særskilt avtale. 6. Andre bestemmelser 6.1 Totalhavari Ved totalhavari vil ikke NOFO kreve noen tilbakebetaling av ombyggingskostnadene. 6.2 Avbrudd i betalingen (off-hire) Oppstår det tidstap forhandles det i hvert enkelt tilfelle om kompensasjon. 6.3 Tap som følge av bortfall av annen påregnelig inntekt Det gis ingen tilleggskompensasjon for økonomiske tap som kan knyttes til eventuelt bortfall av annen påregnelig inntekt når fartøyet i medhold av denne avtale er engasjert i opplæring, øvelser eller aksjoner. 10

11 7. Fakturering All godtgjørelse utbetalt med hjemmel i denne avtale skal faktureres via rederi. Ved deltakelse i øvelser faktureres disse når øvelsen er avsluttet. Ved deltakelse i aksjoner faktureres kostnadene månedlig etterskuddsvis. Refusjon av utlegg og andre nødvendige utgifter skal dokumenteres med underbilag. Riktig fremstilt faktura skal betales innen tretti (30) dager etter mottak. 8. Prisregulering 50 % av ratene i punkt 4.1 og vedlegg A reguleres i henhold til endringer i SSB s indeks for varer og tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor. De resterende 50 % av ratene reguleres i henhold til endring i KPI. Første regulering kan først finne sted med virkning fra og med , med basis i indeks per dd.mm Eventuell regulering etter dette vil skje årlig per med basis i indeks per året forut for regulering. 11

12 Vedlegg C. Partenes representanter og kontaktinformasjon NOFO og ressurseiers representanter og kontaktinformasjon: For NOFO For ressurseier Navn Telefon Mobil 1 Mobil 2 E-post Faks Postadresse Postboks 8077, 4068 Stavanger Besøksadresse Vassbotnen 1 (Trallfagården), 4313 Sandnes Kontaktinformasjon for fartøyet: Kontaktinformasjon Bilde av fartøy Fartøyets navn 12

13 VHF kallesignal MMSI nr Mobil 1 (bilde) Mobil 2 E-post Fiskerinr. Annet 13

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3 KONTRAKTSFORSLAG Eigendomsmeklartenester for Del 3 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV EIGENDOMSMELKARTENESTER mellom (heretter referert til som KBTS) (heretter referert til som Leverandør) For KBTS (Dato, signatur,

Detaljer

AVTALE OM ENGASJEMENT. mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.

AVTALE OM ENGASJEMENT. mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr. AVTALE OM ENGASJEMENT mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren og Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten i tilknytning til produksjonen av Filmens/produksjonens

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING FOR ENGASJEMENT I ENKELTSTÅENDE SPILLEFILMPRODUKSJON Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap Vår dato Vår referanse og arkivkode 03.09.2010 201021803-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Yngve Folven Bergesen 52 74 53 55 Se liste over høringsinstanser Høring Forslag til forskrift

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør KONTRAKT OM Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM Loqal AS Heretter kalt leverandør OG Jamthaugen Huseierlag (heretter kalt borettslag/sameie) Kundeadresse: Foretaksnummer:

Detaljer

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014.

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014. KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Rammeavtale 14/1473 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Rammeavtale 14/1473 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. Rammeavtale 14/1473 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Overflatebehandling av tregulv Avtalen

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr. AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren og Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten i tilknytning til produksjonen av Filmens/produksjonens

Detaljer

Bilag 4 - Rammeavtale

Bilag 4 - Rammeavtale Drammen Eiendom KF Bilag 4 - Rammeavtale Skjøtsel av grøntanlegg, rode 2 på Drammen kommune sine eiendommer Saksnr.: 12/16890 Avtale om skjøtsel av grøntanlegg Avtale er inngått mellom: Leverandørnavn

Detaljer

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom:

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: 1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: gårdbruker/foretak (heretter kalt tilbyder) og Kongsberg kommune (heretter kalt kjøper) 2 Avtalens formål Formålet med

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg 5 RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Trond Nygård Stasjonssjef Sjøfartsdirektoratet stasjon Sandnessjøen Gjennomgang Bakgrunn og prosess for forskriften Sjøfartsdirektoratets mål med forskriften

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

AVTALE. Returkraft AS, org.nr heretter kalt "Returkraft" (leverandør) org.nr. xxx xxx xxx. heretter kalt "Leverandør"

AVTALE. Returkraft AS, org.nr heretter kalt Returkraft (leverandør) org.nr. xxx xxx xxx. heretter kalt Leverandør AVTALE Returkraft AS, org.nr. 991 590 463 heretter kalt "Returkraft" og (leverandør) org.nr. xxx xxx xxx heretter kalt "Leverandør" (i fellesskap også kalt partene) **** er det i dag den dd.mm.åååå inngått

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene LØNNSMOTTAKER «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene om turneen

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen 1. Formål og virkeområde 1.1 Formålet med denne rammeavtale om praksiskonsulentordningen (heretter kalt

Detaljer

KYSTVERKET HOVEDKONTORET

KYSTVERKET HOVEDKONTORET KYSTVERKET HOVEDKONTORET Kings-Bay A/S Ved Øyvind Tåsåsen 9173 Ny-Ålesund Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato 05/02018-71 037 Trond Hjort Larsen 31.3.2008 Avtale mellom Kystverkets hovedkontor

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt mellom XXXX ( Tilbyder ) og Statens vegvesen Vegdirektoratet ( Oppdragsgiver

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Ingeniørgeologiske tjenester Fv 469 Hidra landfast mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region

Detaljer