Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr."

Transkript

1 Avtale Nr. mellom Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.: , Og Rederi (heretter kalt ressurseier) Adr.: Org.nr.: som ressurseier om bruk av Fartøy Kjennetegn til beredskapstjeneste, herunder sleping av oljelenser, understøttelse for kystnær oljevernberedskap mv under oljevernøvelser og/eller oljevernaksjoner 1

2 1. Avtalens formål Avtalen er inngått som et ledd i oljevernberedskapen som NOFO utfører på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel. Avtalens formål er å sikre NOFO tilgang til myndighetsgodkjente fartøysressurser til bruk i kystnært oljevern, herunder bl.a. som logistikkfartøy og slepefartøy under øvelser, aksjoner og beredskap. Gjennom avtalen vil ressurseier inngå som en del av en fartøyspool som samlet ivaretar behovet for antall fartøy. Avtalen gjelder også for tilfeller der NOFO gjennom bistandsavtaler eller bistandsplikt ovenfor offentlige myndigheter ved statlige eller kommunale oljevernaksjoner, skal stille oljevernressurser til rådighet. 2. Avgrensning av avtalens omfang fram til godkjenning av fartøyet For at avtalen skal gjelde fullt ut forutsetter det at fartøyet til en hver tid er godkjent iht. norsk lov til det aktuelle formålet. Inntil slik godkjenning foreligger, gjelder kun de avgrensede rettigheter og plikter mellom partene som er regulert i pkt Forutsatt at fartøyet er godkjent iht. 2.1, trer øvrige punkter i denne avtale i kraft fra den dato oljevernsertifikatet er utstedet, med de ytelser og forpliktelser som fremgår av vedlegg A og med de økonomiske betingelser som fremgår av vedlegg B. Reder med angjeldende fartøy kan ikke påta seg faste beredskapsoppdrag for andre så lenge denne avtalen om deltakelse i kystnær oljevernberedskap løper Krav om godkjenning av fartøyet oljevernsertifikat Fartøy som ikke har tillatelse til å benyttes i oljevernøvelser og aksjoner i sitt ordinære sertifikat, skal ha mottatt godkjent oljevernsertifikat etter forskrift av 8. februar 2011 om bruk av fartøy i oljevernberedskap, jf Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSR (heretter kalt forskriften). Inntil godkjennelse/ oljevernsertifikat foreligger, gjelder følgende avgrensede plikter mellom partene: Fartøyet plikter å samarbeide med NOFO i planlegging og gjennomføring av alle nødvendige tiltak, herunder tilrettelegge for besiktigelse av fartøyet, samt gi tilgang til all relevant teknisk dokumentasjon, fartøyshistorikk og lignende. Ressurseier plikter i tillegg å følge de prosedyrer og forordninger som NOFO fastsetter mht. ombygging, kontroll og godkjenning, herunder valg av skipsteknisk konsulent, godkjent foretak/klasseselskap og teknisk verksted. Dersom ressurseier ønsker å gjennomføre dette på annen måte, skal det avtales skriftlig med NOFO på forhånd. 2.2 Kostnadsdekning i forbindelse med ombygging og godkjenning NOFO dekker alle direkte kostnader til tilpasninger og ombygginger på fartøyet som følge av forskriftens krav, forutsatt at tiltakene er oljevernrelaterte. I tillegg innrømmes følgende kompensasjon: Døgnrate i henhold til Vedlegg B, kap. 2.2, regnet fra avgang hjemmehavn og til fartøyet er tilbake til sin hjemmehavn etter ombygging, samt forbruk av drivstoff og 2

3 smøremidler i relasjon til dette. Andre kostnader eller indirekte tap som ressurseier har i forbindelse med oppgradering eller godkjenning av fartøyet kompenseres ikke. 2.3 Rett til å avvise fartøyet ved manglende godkjenning Fartøy som ved kontroll ikke tilfredsstiller forskriftenes krav kan umiddelbart og uten videre avvises av NOFO fra et videre avtaleforhold. NOFO forbeholder seg i så fall retten til å demontere og selv beholde oljevernrelatert utstyr som er bekostet av NOFO. 3. Partenes representanter og kontaktinformasjon Partenes representanter og kontaktinformasjon fremgår av vedlegg C. Endret kontaktinformasjon hos partene må meldes umiddelbart til motparten. 4. Avtalte ytelser og forpliktelser, samt kompensasjon Spesifikasjon av avtalte ytelser og forpliktelser er regulert i vedlegg A. Regulering av økonomiske forhold og vederlag for avtalte tjenester og forpliktelser er beskrevet i vedlegg B. Vedlegg A og B er en del av dette avtaledokument. 5. Mislighold Partene er enige om at vesentlig mislighold av denne avtale gir rett til ensidig heving av avtalen, og/eller forholdsmessig avkortning av vederlag. Vesentlig mislighold omfatter for eksempel gjentakende brudd eller avvik i forhold til avtalte ytelser og forpliktelser iht. punkt Ansvar, forsikring og skadesløsholdelse 6.1 Skadesløsholdelse I forbindelse med gjennomføring av arbeid etter denne avtale skal ressurseier og NOFO holde hverandre gjensidig skadesløs for alle krav, skader, kostnader (inkludert juridiske kostnader), utgifter og forpliktelser av alle typer som er oppstått som en følge av avtalen: a) Skade, dødsfall og sykdom på eget personell, egne representanter eller underleverandører. b) Tap eller skade på egen eiendom eller eiendom tilhørende egne ansatte, representanter eller leverandører. 6.2 Forsikring Ressurseier skal sørge for å ha full forsikringsdekning for de operasjoner fartøyene skal delta i henhold til denne kontrakten. Dette gjelder også for mannskap og utstyr om bord. Fastmontert utstyr som NOFO har installert om bord på fartøy skal dekkes av fartøyets forsikring. Eventuell merpremie til kaskodekning, som en følge av at fartøyet er ombygget, og dermed har større grunnlag for beregning av forsikringspremien vil bli dekket av NOFO. Denne merutgift skal dokumenteres. 3

4 6.3 Berging Ressurseier kan ikke kreve bergelønn ved berging av eiendom som tilhører NOFO eller det enkelte operatørselskap. Mannskapet er etter den til enhver gjeldende lov garantert bergelønn. 6.4 Tap av fartøy Hvis fartøyet forliser opphører vederlaget fra forlisdagen. Blir fartøyet borte uten at det kan opplyses når ulykken inntraff, skal tidsfrakt betales for halvdelen av den tiden som måtte påregnes til å nå havn etter siste underretning fra skipet. 7. Varighet, forlengelse, overføring og oppsigelse av avtale 7.1 Varighet og forlengelse Avtalen gjelder i fem (5) år fra siste signaturdato og forlenges automatisk for nye to (2) år dersom ingen av partene i mellomtiden har sagt opp avtalen. Slik automatisk forlengelse av avtalen kan maksimalt gjelde for perioder på to pluss to (2 + 2) år. Etter utløp av andre av andre (2) automatiske forlengelsesperiode må ny avtale inngås. 7.2 Revisjon av avtalen i avtaleperioden Etter en virketid på 18 måneder. og basert på erfaringer med avtalen, kan hver av partene gjensidig kreve en revisjon av operative forhold i avtalen. 7.3 Overføring av avtale til annet fartøy eller annen ressurseier Dersom fartøyet som omfattes av denne avtalen skal endre eier, og ny eier ønsker å tre inn i avtaleforholdet, er det ensidig opp til NOFO å godkjenne dette. Dersom ressurseier bytter fartøy og ønsker å overføre avtalen til å gjelde det nye fartøyet, er det ensidig opp til NOFO evt. å godkjenne dette, herunder fastsette praktiske og økonomiske betingelser vedrørende tiltak på fartøyet, samt godkjenning. 7.4 Oppsigelse av avtale Avtalen kan gjensidig sies opp med minst ett (1) års varsel. Oppsigelsen skal være skriftlig, og partene plikter gjensidig å sørge for at oppsigelsen mottas av motparten. For fartøy som endrer eier, og tillatelse til overføring av avtalen til ny eier ikke foreligger, opphører avtalen fra overdragelsestidspunktet uavhengig av oppsigelsestid. Dersom fartøyet totalhavarer, opphører avtalen fra det tidspunkt havariet skjer. 8. Force majeure Ingen av partene kan stilles til ansvar for ikke å ha oppfylt avtalens forpliktelser i de tilfeller hvor forsinkelser, avbrudd eller hindringer skyldes force majeure. 4

5 9. Tvister Partene skal søke å løse tvister underlagt denne avtale ved forhandlinger partene imellom. Eventuelle tvister som ikke finner sin løsning ved forhandlinger skal løses ved voldgift i Jæren Tingrett samsvar med voldgiftsloven av Dette kontraktsdokumentet med vedlegg er utferdiget i to (2) eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. NOFO: Dato: Signatur: Stilling: Ressurseier Dato: Signatur: Stilling: Vedlegg som er en del av avtalen: Vedlegg A. Avtalte ytelser og forpliktelser Vedlegg B. Økonomi og vederlag Vedlegg C. Partenes representanter og kontaktinfo. 5

6 Vedlegg A. Avtalte ytelser og forpliktelser 1. Krav til fartøyet 1.1 Generelt Ressurseier skal sørge for at fartøyet til en hver tid tilfredsstiller krav norske myndigheter setter for slepeoperasjoner av lenser mv. i forbindelse med oljevernaksjoner og øvelser. 1.2 Krav til sjødyktighet, bunkers og forråd Ressurseier skal holde fartøyet i sjødyktig stand. Fartøyet skal ha bunkers og forråd om bord for minimum syttito (72) timer, alternativt kunne skaffe dette i løpet av mobiliseringstiden. 1.3 Krav til bemanning Fartøyet skal ved øvelser og oljevernaksjoner stille med minimum tre (3) personer om bord. Mannskapsbehov kan dekkes på tvers av ressurseiere/fartøyer. 1.4 Krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) Ressurseier forplikter seg til å overholde de krav som er gitt av myndigheter og ellers det som er beskrevet operasjonsmanual for oljevern. Ressurseier forplikter seg til en hver tid rette seg etter NOFOs krav til sikkerhet, herunder bruk av sikkerhetsutstyr og bekledning, når fartøyet utfører oppgaver iht. denne avtale. 2. Beredskapstjeneste 2.1 Hva tjenesten innbefatter Ressurseier er gjennom avtalen en del av NOFO sin fartøyspool som samlet skal bidra til å ivareta behovet for oljevernsystemer i kystnær beredskap. NOFO er på vegne av operatørselskap til enhver tid ansvarlig for å sikre tilgang til tilstrekkelig antall oljevernsystemer i henhold til relevante utslippstillatelser og regelverkskrav.. For ressurseier er beredskapstjenesten avgrenset til å stille fartøyet til disposisjon for NOFO til oljevernformål dersom akutte oljeutslipp finner sted eller det oppstår fare for dette. Beredskapstjenesten pågår forutsatt at fartøyet ikke er meldt utilgjengelig, jf. punkt 2.3. Inntil en eventuell hendelse finner sted har ressurseier rett til å holde fartøyet i normal næringsvirksomhet. Dersom akutte oljeutslipp finner sted eller det oppstår fare for dette og fartøyet ikke er meldt utilgjengelig, jf punkt 2.3, har NOFO rett til å mobilisere og disponere fartøyet etter bestemmelsene i punkt 3 nedenfor. 6

7 2.2 Krav ved mobilisering Etter at ordre om mobilisering er mottatt og hvis ikke annet er avtalt, jf pkt. 2.3, forplikter ressurseier seg til snarest å klargjøre fartøyet. I klargjøring av fartøy inngår avslutning av pågående aktivitet, levering av eventuell last, fjerning av redskap, mobilisering av mannskap, bunkring og lasting av forråd for 72 timer; jf pkt. 1.2 ovenfor. Ressurseier skal melde tilbake tid for forventet ankomst i forhold til oppmøtested angitt i mobiliseringen. Under en akuttsituasjon vil fartøy i fartøyspoolen som har de gunstigste posisjonene i forhold til oppmøtested og responstid bli prioritert. 2.3 Ressurseiers plikt til å varsle når fartøyet ikke er tilgjengelig, samt NOFOs rett til å føre tilsyn Dersom fartøyet ikke kan ivareta krav til mobilisering jf. pkt 2.2, plikter ressurseier å underrette NOFO løpende om dette. NOFO har rett til løpende å føre tilsyn med fartøyets status og posisjon. Ressurseiers adgang til å melde seg utilgjengelig etter denne avtalen, jf pkt 2.1., er begrenset til maksimum seksti (60) kalenderdager per år. Med utilgjengelighet menes forhold som medfører mobiliseringstid på mer enn to (2) døgn, eksempelvis ved opphold på verksted/slipp, når fartøyet befinner seg utenfor sitt normale geografiske virkeområde og ved ferieavvikling. Når fartøyer ikke er meldt utilgjengelig er det krav om mobiliseringstid på 48 timer. Med mobiliseringstid menes i denne forbindelse tid fra ordre om mobilisering er mottatt til fartøyet med tilhørende mannskap er klargjort for avreise, normalt fra fartøyets hjemmehvavn, til oppgitt frammøtested. Kontaktinformasjon til partene er beskrevet i vedlegg C. 3. Oljevernaksjoner 3.1 Mobilisering Ved mobilisering til en oljevernaksjon skal ressurseier så raskt som mulig stille fartøy og mannskap til rådighet for NOFO til oljevernformål. Mobilisering innebærer at fartøyets ordinære virksomhet må avbrytes midlertidig inntil demobilisering, jf. pkt 3.3. Praktiske retningslinjer for mobilisering er gitt i operasjonsmanual oljevern som skal følge fartøyet. 3.2 Aksjonering Ved aksjoner er fartøyets fører underlagt operasjonsledelsens ordrer og direktiver hva angår bruk av fartøyet. Imidlertid skal fartøyets fører alene ha det fulle ansvar for fartøyets navigering og sikkerhet. Dersom instrukser fra operasjonsledelsen etter fartøyets førers vurdering ikke kan etterkommes, skal fartøyets fører informere operasjonsledelsen om dette og skal ikke være pålagt å følge operasjonsledelsens instrukser. 7

8 Fartøyet kan benyttes innenfor dets tillatte fartsområde. Praktiske retningslinjer for aksjonering er gitt i operasjonsmanual oljevern som skal følge fartøyet. 3.3 Demobilisering Når fartøyet mobiliseres iht. denne avtale, kan det kun demobiliseres igjen etter nærmere avtale med NOFO. Praktiske retningslinjer for demobilisering er gitt i operasjonsmanual oljevern som skal følge fartøyet. Fartøyet plikter å følge NOFOs forordninger mht. rengjøring av fartøy mv. 4. Opplæring og øvelser 4.1 Grunnleggende opplæring av mannskap uten fartøy Mannskapet skal tilfredsstille kvalifikasjonskravene i forskrift av 8. februar 2011 om bruk av fartøy i oljevernberedskap. Ressurseier plikter å sørge for at fartøyets mannskap deltar på grunnleggende opplæring i regi av NOFO. Ved slik opplæring og øvelser kan ressurseier stille med inntil dobbelt mannskap for å sikre tilgang på kompetent mannskap. 4.2 Øvelser med fartøy Fartøyet med tilhørende mannskap skal delta i det antall oljevernøvelser og det antall døgn som avtales. Tid for mobilisering/klargjøring og gangtid til øvelse samt demobilisering/klargjøring til vanlig primæraktivitet og gangtid til hjemmehavn kommer i tillegg. I den initiale fasen, definert som den første toårsperioden av denne kontrakten, kan flere øvelser og øvingsdøgn være aktuelle. Som øvingsdøgn regnes tid til mobilisering av fartøyet for øvelse og demobilisering av fartøyet etter øvelse, faktisk tid til gjennomføring av øvelse på øvelsesstedet og gangtid til/fra øvelsesstedet. NOFO plikter å planlegge for, og ressurseier plikter å delta på det avtalte antall øvingsdøgn pr. kalenderår. Øvelsesaktivitet søkes av NOFO lagt til perioder som ikke kommer i konflikt med fartøyets primære virksomhet. Korteste gyldige frist for å varsle ressurseier om en planlagt øvelse er snarest mulig, dog senest tre (3) måneder forut. Ressurseier har plikt å stille på planlagte øvelser som er varslet innen fristen, dersom dette ikke kommer i vesentlig konflikt med fartøyets primære virksomhet. 8

9 Vedlegg B. Økonomi og kompensasjon 1. Vederlag for beredskapstjenesten For ressurseiers ytelser og forpliktelser etter pkt. 1 og 2 iht. vedlegg A til denne avtale, betaler NOFO et årlig økonomisk vederlag på NOK ,-. Utbetaling av grunnkompensasjon vil løpe fra til årlig, og vil bli beregnet for det antall måneder fartøyet deltar i aktuelt år. Godtgjørelsen vil gjelde fra og med den kalendermåned fartøyet er godkjent og oppebærer de nødvendige sertifikater for å kunne delta i oljevern. Årlig vederlag utbetales den første juli årlig. Ressurseier må oppgi korrekt betalingsinformasjon. Fast årlig godtgjørelse utbetales på grunnlag av denne avtale, og trenger ikke særskilt faktura. Alle andre poster, som er aktivitetsbasert skal faktureres særskilt. 2. Vederlag ved opplæring og øvelser 2.1 Grunnleggende opplæring og øvelse for mannskap uten bruk av fartøy For kurs og opplæring av mannskap uten bruk av fartøy, betaler NOFO et økonomisk vederlag på NOK 3 500,- per person per dag. Ressurseier kan etter avtale få dekket utgifter for å gi ekstra mannskap oljevernfaglig kompetanse gjennom NOFOs kurs. Ref. pkt. 4.1 i vedlegg A 2.2 Opplæring og øvelser med fartøy For øvelser og opplæring med fartøy og mannskap, betaler NOFO et vederlag pr. døgn på NOK xx.xxx,-. 3. Vederlag ved mobilisering for oljevernaksjoner For ressurseiers ytelser og forpliktelser etter pkt 3 i henhold til vedlegg A til denne avtale, og i tillegg til rate betaler NOFO, som nevnt under pkt. 2.2, et økonomisk vederlag per døgn på NOK x.xxx,-. 4. Beregning av døgnrate i fm. aksjoner eller øvelser Døgnraten beregnes for hvert hele døgn (24 timer) eller en forholdsmessig del, normalt åtte (8) timer, av døgn fra det tidspunktet fartøyet forlater havn eller begynner avvikling av pågående betalt oppdrag og til det tidspunkt fartøyet etter avsluttet aksjon eller øvelse er tilbake til sitt hjemsted eller sted for mobilisering. Beregning av øvelsesdøgn beregnes slik som beskrevet i pkt. 4.2 i vedlegg A. 9

10 Sted for tilbakelevering hvor døgnraten skal gjelde til, skal på forhånd godkjennes av NOFO dersom dette avviker fra mobiliseringssted.. Ved aksjon regnes levering fra tidspunktet som fartøyet blir mobilisert. Ved øvelser avtales tid og sted for levering og tilbakelevering og øvelsens omfang i hvert enkelt tilfelle. 5. Andre kostnader som dekkes 5.1 Bunkers Bunkers og smørolje ved øvelser og aksjoner dekkes etter regning i tillegg til den faste døgnraten. Ved levering og tilbakelevering avregnes verdien av gjenværende bunkers i henhold til regnskap/logg. 5.2 Kostgodtgjørelse for eksternt mannskap For personell som blir plassert ombord og som ikke inngår i fartøyets egen besetning, betaler NOFO en fast godtgjørelse på NOK 3 500,- per døgn per person. 5.3 Reiser Ved reiser til kurs uten bruk av fartøy, jf kap 2.1 og under aksjoner hvor mannskapsbytte er påkrevd, dekker NOFO utgifter til reiser og diett etter Statens reiseregulativ og dokumenterte utgifter for mannskapet. 5.4 Rengjøring av fartøy Dersom fartøyet har vært eksponert for olje, dekker NOFO kostnader for rengjøring etter dokumenterte utlegg. 5.5 Arbeid på bevegelige helligdager For arbeid på bevegelig helligdag gis et tillegg på NOK 2 200,- per døgn per person om bord. 5.6 Øvrige merkostnader Øvrige dokumenterte merkostnader kan dekkes av NOFO etter særskilt avtale. 6. Andre bestemmelser 6.1 Totalhavari Ved totalhavari vil ikke NOFO kreve noen tilbakebetaling av ombyggingskostnadene. 6.2 Avbrudd i betalingen (off-hire) Oppstår det tidstap forhandles det i hvert enkelt tilfelle om kompensasjon. 6.3 Tap som følge av bortfall av annen påregnelig inntekt Det gis ingen tilleggskompensasjon for økonomiske tap som kan knyttes til eventuelt bortfall av annen påregnelig inntekt når fartøyet i medhold av denne avtale er engasjert i opplæring, øvelser eller aksjoner. 10

11 7. Fakturering All godtgjørelse utbetalt med hjemmel i denne avtale skal faktureres via rederi. Ved deltakelse i øvelser faktureres disse når øvelsen er avsluttet. Ved deltakelse i aksjoner faktureres kostnadene månedlig etterskuddsvis. Refusjon av utlegg og andre nødvendige utgifter skal dokumenteres med underbilag. Riktig fremstilt faktura skal betales innen tretti (30) dager etter mottak. 8. Prisregulering 50 % av ratene i punkt 4.1 og vedlegg A reguleres i henhold til endringer i SSB s indeks for varer og tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor. De resterende 50 % av ratene reguleres i henhold til endring i KPI. Første regulering kan først finne sted med virkning fra og med , med basis i indeks per dd.mm Eventuell regulering etter dette vil skje årlig per med basis i indeks per året forut for regulering. 11

12 Vedlegg C. Partenes representanter og kontaktinformasjon NOFO og ressurseiers representanter og kontaktinformasjon: For NOFO For ressurseier Navn Telefon Mobil 1 Mobil 2 E-post Faks Postadresse Postboks 8077, 4068 Stavanger Besøksadresse Vassbotnen 1 (Trallfagården), 4313 Sandnes Kontaktinformasjon for fartøyet: Kontaktinformasjon Bilde av fartøy Fartøyets navn 12

13 VHF kallesignal MMSI nr Mobil 1 (bilde) Mobil 2 E-post Fiskerinr. Annet 13

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Konkurransegrunnlag Del II Anskaffelse av statlig slepeberedskap Sørlandet Kontraktsalternativ 1 Tilstedeværelseskontrakt Innholdsfortegnelse 1 Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.)... 1 1. PARTER...

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7 Dette utkastet er kun et forslag og ikke bindende for partene, men danner grunnlaget for å vise hvilke retningslinjer som legges til grunn for leveransen og det forretningsmessige samarbeidet. Kontrakten

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service,

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Med vind i seilene Kontrakt Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Oppdragstager: Nøtterøy kommune 31.07.2013

Detaljer

MINIBUSS MELLOM

MINIBUSS MELLOM KONTRAKT LEVERING AV MINIBUSS 16 + 1 MELLOM Oppdragsgiver Og xxxxx Leverandør Side 2 av 6 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

AVTALE. mellom. Navn: Uninett Norid AS Org.nr.: heretter kalt Oppdragsgiver og. Navn: x Org.nr.: Adresse: heretter kalt Tjenesteyter.

AVTALE. mellom. Navn: Uninett Norid AS Org.nr.: heretter kalt Oppdragsgiver og. Navn: x Org.nr.: Adresse: heretter kalt Tjenesteyter. AVTALE mellom Navn: Uninett Norid AS Org.nr.: Adresse: NO-7465 TRONDHEIM heretter kalt Oppdragsgiver og Navn: x Org.nr.: Adresse: heretter kalt Tjenesteyter. 1. AVTALENS FORMÅL OG OMFANG Denne avtalen

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av 20.mars 2013 med kravspesifikasjon Overvåking av storsalamander i Norge

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for vaktmestertjenester

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER og heve-/skyvevegger KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.:

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK Vedlegg 4 AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK AVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende service ventilasjon 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Vedlegg 4 Rammeavtale

Vedlegg 4 Rammeavtale Drammen Eiendom KF Vedlegg 4 Rammeavtale Rørleggertjenester i Drammen kommune Dato: 21.2.2014 Saksnr.: 13/14405 Avtale om rørleggertjenester Avtale er inngått mellom: -------------------------------------------

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata

Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av. med kravspesifikasjon

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3 KONTRAKTSFORSLAG Eigendomsmeklartenester for Del 3 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV EIGENDOMSMELKARTENESTER mellom (heretter referert til som KBTS) (heretter referert til som Leverandør) For KBTS (Dato, signatur,

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE

2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE År 2012, den [ dag, måned ] er det mellom 1) MIRA (i det følgende kalt MIRA ), (org.nr. [ ], [ adresse ], og 2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Avtaledokument. Levering av brentkalk, CaO. Nedre Romerike avløpsselskap IKS Organisasjonsnr:

Avtaledokument. Levering av brentkalk, CaO. Nedre Romerike avløpsselskap IKS Organisasjonsnr: Avtaledokument Levering av brentkalk, CaO mellom Nedre Romerike avløpsselskap IKS Organisasjonsnr: 892 110 972 (Kjøper) og Franzefoss Miljøkalk AS Organisasjonsnr: 882 153 002 (Selger) Nedre Romerike Avløpsselskap

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om Tilsyn i restriksjonsområdene rundt Oslos

Detaljer

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør KONTRAKT OM Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM Loqal AS Heretter kalt leverandør OG Jamthaugen Huseierlag (heretter kalt borettslag/sameie) Kundeadresse: Foretaksnummer:

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen MELLOM [Fyll inn leverandør]

Detaljer

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen KONTRAKT For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen Kontrakt skjøtsel og drift av parker og plasser Side 1 av 6 For denne kontrakten gjelder Standard

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag TEKNISK AVDELING Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester tekniske fag 2013/2177 2013-2177 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035 854) Adresse:

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap Vår dato Vår referanse og arkivkode 03.09.2010 201021803-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Yngve Folven Bergesen 52 74 53 55 Se liste over høringsinstanser Høring Forslag til forskrift

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 087 691 og XX (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr.: xx Kontrakten består

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer