MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring"

Transkript

1 MERKEFORSIKRING ATV Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

2 FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for ATV. Du har i følge loven rett til denne informasjonen før du kjøper en forsikring. Det er viktig at du leser og sparer den Merk at det finnes begrensninger og aktsomhetskrav for de ulike forsikringsdelene i de fullstendige vilkårene. Vi vil understreke, at det alltid er forsikringsbrevet og de fullstendige forsikringsvilkårene som bestemmer innholdet i det forsikringen dekker. Hvis en viss beskyttelse er viktig for deg, ber vi deg kontakte oss for å få svar på om forsikringen dekker dette Dette produktet er en merkeforsikring/gruppeforsikring, som tilbys i samarbeid med Polaris. Produktet er forbeholdt Polaris forhandlere i Norge og Sverige og tegnes hos forsikringsgiver. Dette innebærer at det forsikrede objektet i utgangspunktet må være kjøpt av en forhandler som er tilsluttet Polaris. Forsikringen tegnes på frivillig basis og skjer på den enkeltes initiativ. Det er forsikringsformidlingsforetaket Försäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor Försäkringsproduktion) som er ansvarlig for den løpende administrasjonen. Dette betyr at det er de du kontakter når du ønsker opplysninger om premie, om å tegne forsikring, svar på alminnelige spørsmål omkring det aktuelle forsikringsproduktet, samt øvrig service. Försäkringsproduktions virksomhet står under tilsyn av det svenske kredittilsynet, Finansinspektionen, og markedsføringen følger norsk lov. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Forsikringsformidler Forsikringen formidles av Försäkringsproduktion. Skadeoppgjør Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap.ved skade, kontakt Försäkringsproduktion. Hvilket omfang har forsikringen Forsikringen omfatter kasko dvs. brann-, tyveri-, rettshjelps-, vognskade- samt maskinskadeforsikring. OBS. Ansvarsforsikring (trafikkforsikring) omfattes ikke og må tegnes hos en annen forsikringstilbyder. Forsikringsdelene kan ikke tegnes separat, de tilbys bare i kombinasjon med hverandre. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker og eier av kjøretøyet uansett hvem som benytter kjøretøyet. Med eier menes den sivilrettslige eieren. Skulle det ved inntruffet skade vise seg at det er en annen enn forsikringstakeren (du) som eier kjøretøyet gjelder ikke forsikringen, og det utbetales ingen erstatning. Rettshjelpsforsikring gjelder for det forsikrede kjøretøyets eier, innehaver og fører (de forsikrede) i disses egenskap. Forsikringen gjelder ikke for den som bruker kjøretøyet uten lov. Kaskodekningen er utvidet til også å gjelde til fordel for panthaver som har mottatt skriftlig bekreftelse fra forsikringsgiveren om panthaverdekning eller utleier i samsvar med leasingkontrakt. Det fremgår av forsikringsbeviset om der er panthaver eller utleier som er medforsikret. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norden og de land som er omfattet av Grønt Kort-avtalen samt under transport mellom disse landene. Merk at forsikringen ikke gjelder i Russland og Hvite-Russland. er ene varierer avhengig av hvilken del av forsikringen som gjelder. ene fremgår av forsikringsbrevet. I enkelte tilfeller gjelder særskilte egenandeler. Disse er angitt i de respektive avsnitt i forsikringsvilkårene. Hvilken eiendom er forsikret Det kjøretøyet som angis i forsikringsbrevet og det utstyret som seriemessig følger med kjøretøyet i forbindelse med produksjon. Fastmontert tilbehør til kjøretøyet dvs. utstyr i eller på kjøretøyet som hører til kjøretøyet og som kan anses som normalt for et slikt kjøretøy. Avmontert kjøretøysdel eller tilbehør så lenge det ikke er

3 montert annen kjøretøysdel eller tilbehør i dens sted. Det forsikrede kjøretøyets tilhørende pulke og kjelke som hører til ATVen, omfattes av brann-, tyveri og vognskadeforsikring med inntil kr. Personlig beskyttelsesutstyr Personlig beskyttelsesutstyr som klær, hjelm, sko osv erstattes ikke gjennom forsikringens beskyttelse av eiendom. I samband med trafikkulykker gjelder forsikringen for personlig beskyttelsesutstyr subsidiært i forhold til annen forsikring. Eksempelvis trafikkforsikring eller hjemforsikring. FORSIKRINGEN OMFATTER Brann Erstatning for skade på grunn av brann, det vil si ild som er kommet løs. I det fullstendige vilkåret finnes enkelte aktsomhetskrav. skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse. skade på grunn av trafikkulykke (selve brannskaden erstattes men ikke følgeskader, for eksempel på grunn av kjøring i grøfta slik skade kan dog erstattes via vognskadeforsikringen). Ved brannskade er egenandelen kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie er egenandelen kr. Redning Forsikringen gjelder kun for kjøretøy registrert for vei. For terreng/traktorregistrerte kjøretøy se rubrikk Berging og henting under punkt E i det fullstendige vilkåret. Ved redning er egenandelen kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie er egenandelen kr. Tyveri Forsikringen gjelder for: Skade på grunn av tyveri, ran eller ulovlig tilegnelse av forsikret kjøretøy (se under Aktsomhetskrav). Vi erstatter også skader som har oppstått ved forsøk på tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse. Forsikringen yter også erstatning for skade som har oppstått på grunn av forsettlig skadeforvoldelse i forbindelse med tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse alternativt forsøk på sådan. Skade forårsaket av ulovlig tilegnelse eller forsøk på sådan som utføres av noen i din egen husholdning. Ulovlig bruk, ulovlig disponering, forfalskning eller bedrageri. Sikkerhetsforskrifter Krav til låsing / oppbevaring Oppbevaring ute: Når kjøretøyet forlates skal det være låst med godkjent tyverisikring. Tyverisikring skal være godkjent av Svenska Stöldskyddsföreningen (www.stoldskydd.se) eller av selskapet. Kjøretøy som har mindre enn fire hjul skal være låst med to atskilte godkjente låser. For 4- eller 6-hjuls kjøretøy er det tilstrekkelig med én godkjent lås. Hvis bøylelås eller kjetting og lås er benyttet skal låsen omslutte to av kjøretøyets motstående rammedeler, f eks begge gaffelben. For avkoblet vogn/kjelke gjelder godkjent kabellås eller godkjent kjetting og godkjent hengelås, klasse 3, som godkjent låsning. Oppbevaring på tilhenger: I tillegg til krav om låsing ovenfor skal tilhengeren også være låst med godkjent tilhengerlås. Oppbevaring i garasje: Kjøretøyet skal være låst med minst én godkjent lås. Med garasje menes: i offentlig garasje med ansatt garasjevakt hvor føreren må gi fra seg nøkkelen som tyverisikring. i låst garasje som bare disponeres av forsikringstageren eller brukeren

4 Avmontert kjøretøysdel Avmontert kjøretøysdel eller tilbehør skal oppbevares i et låst rom som bare kan disponeres av din egen husholdning f eks bolig, garasje, ute- eller kjellerbod. Nøkler Nøkler til kjøretøyet og tyverisikring skal oppbevares aktsomt. Nøkkel skal ikke forlates i kjøretøyet eller i umiddelbar tilknytning til kjøretøyet. Nøklene må ikke merkes med navn, adresse eller registreringsnummer. Felger/ Dekk Erstatning begrenses til høyst kr ved tyveri av kjøretøyets hjul om det ikke er montert hjullås. Med hjullås montert er høyeste erstatning kr Ved tyveriskade er egenandelen kr. Har kjøretøyet en skjult sporsender i funksjon på skadetidspunktet, som gjør det mulig å finne igjen kjøretøyet, påføres ingen egenandel ved tyveri eller ulovlig tilegnelse av hele kjøretøyet. Ved yrkesmessigbruk/utleie er egenandelen kr. Maskinskadeforsikring Forsikringen gjelder for: ATV-modeller registrert for vei, som ikke har gått over mil og som ikke er over 5 år gamle. ATV-modeller registrert for terreng/traktor, som ikke er over 5 år gamle, eller som har gått maksimum 500 driftstimer. I det fullstendige vilkåret finnes enkelte aktsomhetskrav. Forsikringen gjelder for uforutsett skade som påvirker kjøretøyets funksjoner, og som gjelder noen av følgende komponenter: motor inklusive kjølesystem startanordning inkl el-komponenter bremsesystem drivstoffsystem variatorsystem elektronikk inkl. CDI- og databokser gir inkl. differensialer og drivaksler. vinsj. Forsikringen gjelder for de kostnader som overstiger egenandelen for undersøkelser og demontering med formål om å fastslå om skaden erstattes av forsikringen, men ikke de kostnader som følger av tilbakemontering i de tilfeller skaden ikke dekkes av forsikringen. skade som kan erstattes gjennom brann-, tyveri-, eller vognskadeforsikring skade som skyldes frostødeleggelser, vann eller korrosjon skade som har oppstått på komponenter eller programvarer som ikke er godkjent av tilvirkeren, og heller ikke følgeskade på andre deler av maskinen ved bruk av de ulike komponenter eller programvarer, med mindre forsikringstakeren kan vise til at skaden ikke har årsakssammenheng med den ikke godkjente delen skade som leverandør eller annen er ansvarlig for i henhold til lov, garanti eller lignende forpliktelser skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse. chassis, lakkering, glass, navigasjons/kommunikasjonsutstyr, batteri, gummi/plastdetaljer, strømkabler, slanger, drivreim, vaiere, rør, dekk, felger, boggi, innsugsgummi, instrumentgruppe, display samt reguleringsanordning til disse gradvis slitasje samt deler som normalt inngår i vedlikeholdsservice skade som skyldes åpenbart mangelfullt vedlikehold ATV maskiner under 600 kubikk For ATV-modeller registrert for vei som har gått maks mil, er egenandelen kr. Mellom og mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. For ATV-modeller registrert for terreng/traktor med maksimum 300 driftstimer, er egenandelen kr. Mellom 300 og 500 driftstimer, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr.

5 ATV maskiner over 600 kubikk For ATV-modeller registrert for vei som har gått opp til mil, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for vei som har gått mellom og mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. For ATV-modeller registrert for terreng/traktor som har gått opp til 300 driftstimer, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for terreng/traktor som har gått mellom 300 og 500 driftstimer, er egenandelen 25 % av skadebeløpet dog minst kr. Ovenstående egenandeler gjelder privat bruk. Ved yrkesmessig bruk/utleie er den faste egenandelen 50 % høyere enn beløpene over. Merk. Når faste egenandeler er avtalt gjelder ikke de egenandeler som er angitt i prosenter. Vognskade Forsikringen gjelder for skade på grunn av trafikkulykke, annen ytre ulykkeshendelse eller på grunn av forsettlig skadeforvoldelse av en utenforstående. Se også aktsomhetskrav i de fullstendige vilkårene punkt B6. skade som kan erstattes av en lovbestemt forsikring skade på kjøretøydel med konstruksjons-, fabrikasjons- eller materialfeil hvis skaden ble forårsaket ev feilen. skade som består i slitasje skade på grunn av rust, korrosjon, kulde, vann eller fukt skade på grunn av tyveri skade som er erstatningsberettiget i henhold til brann- eller tyveriforsikring skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse med kjøretøyet eller under trening før konkurranse. skade forårsaket av bruk i forbindelse med eiernes eller forsikringstakerens kriminelle aktiviteter skade forårsaket av forsettlig gjerning fra forsikringstakeren eller noen i dennes husholdning Om skaden kan henføres til mangelfullt vedlikehold kan erstatningen reduseres med det som er rimelig i forhold til omstendighetene. Ved vognskade er egenandelen kr. en på vognskadeforsikringen reduseres hvis skaden som har inntruffet innebærer at forsikringstakeren blir belastet med en annen trafikkegenandel hos en annen forsikringsgiver (der det er tegnet trafikkforsikring for kjøretøyet). Dog maks med kr. Se også særskilte vilkår under punkt D. Særskilt egenandel for vognskade, om fører i skadetilfellet var under 24 år forhøyes egenandelen med kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie er egenandelen kr. Særskilt egenandel for vognskade, om fører i skadetilfellet var under 24 år forhøyes egenandelen med kr. Rettshjelp Vi dekker dine advokat- og rettergangsutgifter om du i egenskap av eier, fører eller bruker av kjøretøyet kommer i tvist. Det fins både unntak og begrensninger i rettshjelpsforsikringen som du kan gjøre deg kjent med i de fullstendige vilkårene. Forsikringen dekker maks kr. ved rettshjelp er 20 % av kostnaden, dog minimum kr. Overdragelse/bytte av kjøretøyet. Hvis du selger kjøretøyet, kan du ikke overlate forsikringen til den nye eieren eller overføre den til ditt nye kjøretøy. Kjøperen må derfor selv søke om en ny forsikring. Angrerett Når du tegner en forsikringsavtale ved fjernsalg eller ved salg utenfor fast utsalgssted har du rett til å angre kjøpet i løpet av 14 dager. Tiden løper fra det tidspunkt forsikringsavtalen ble inngått og du ved fjernsalget fikk informasjon og avtalevilkår, eller du ved kjøp hjemme har fått informasjon om angrerett med angreskjema. Hvis du angrer deg må du melde fra om dette til oss. Vi har da rett til å kreve premie for den tid forsikringen har vært gjeldende.

6 Endrede opplysninger Premien er beregnet etter de opplysninger som framgår av forsikringsbrevet. Du må melde fra til oss om disse opplysningene endres. Uriktige opplysninger kan føre til reduksjon av erstatningen, eller i alvorlige tilfeller kan erstatningen falle bort. Forsikringspremie Forsikringspremien fremgår av forsikringsbrevet og premiefaktura. På premiefakturaen står også betalingsfristen. Forsikringsperioden Forsikringsperioden settes til ett år om ikke annet avtales. Forsikringen gjelder fra og med den dag som angis i forsikringsbrevet. Tegnes forsikringen samme dag som den skal tre i kraft, gjelder den fra det tidspunkt forsikringen ble bestilt. Forsikringen kan ikke endres til såkalt avbestillingsforsikring, men må tegnes som årsavtale. Fornyelse Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp ved forsikringstidens slutt, og det ikke framgår av avtalen eller andre omstendigheter at den ikke skal fornyes. Premiebetaling For nytegnet forsikring skal premien for forsikringen betales innen 14 dager etter den dagen vi har sent innbetalingsblanketten til ditt postkontor. Følgen av ubetalt forsikring Hvis forsikringen ikke betales i tide kan vi si opp forsikringen 14 dager etter skriftlig varsel er sendt. Hvis forsikringen betales i løpet av denne tiden opphører ikke forsikringen. Rett til å si opp avtalen Du har rett til å si opp forsikringsavtalen med umiddelbar virkning hvis forsikringsbehovet faller bort eller om vi vesentlig har tilsidesatt vårt ansvar i henhold til avtalen eller forsikringsavtaleloven. Om vi ikke kommer overens Misforståelser og andre uklarheter kan oppstå ved skade. Hvis du ikke er fornøyd med våre skadebehandling, kan du be om at vi behandler saken på nytt. Ta kontakt med ansvarlig person hos oss på adressen under. Försäkringsproduktion i Sverige AB Adresse: Boks 64, Piteå, SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Klagemålsansvarlig: Fredrik Granström Om du vill få saken prøvet av Gjensidiges klagemålsansvarlige skriver du et brev der du beskriver din sak og send det til Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Klagomålsansvarig, Box 3031, Stockholm. Du kan også kontakte Gjensidige via nettsiden Uansett har kunden alltid mulighet å få sin tvist prøvet hos Finansklagenemnda.

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til CE-merkede vannscootere

Detaljer

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Administrasjon Forsäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Trygghet for ditt nye produkt som innebærer: Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader,

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale, side 1 av 6 Trygghetsavtale Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår av ordrebekreftelse/faktura

Detaljer

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd Trygghetsavtale - Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd

Detaljer

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall)

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall) Søknad Frivillig Gruppeforsikring Eurocard, Ulykkesforsikring med livdekning Forsikringen kan tegnes av: - den som har folkeregistrert adresse i Norden - den som har søkt forsikringen og har skriftlig

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateide personbiler og privat billeie forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateiede personbiler I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 01.06.2009 MPBE209 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

volvia forsikringsvilkår Gjelder f.o.m. 1. mai 2011

volvia forsikringsvilkår Gjelder f.o.m. 1. mai 2011 volvia forsikringsvilkår Gjelder f.o.m. 1. mai 2011 sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 1. OM FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder for deg som eier av produktet. Ved kjøp av hvitevarer gjelder forsikringen kun for privatpersoner. Dersom du selger eller gir

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko.

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko. MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. INNHOLD: Ansvar Delkasko Kasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer