Oktober Aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oktober 2013. Aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak"

Transkript

1 Aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak

2 3 4 1 Etablerte incentivprogrammer 6 2 Nye insentivprogrammer 14 3 Regnskapsmessige forhold 16 4 Skattemessige forhold 17 5 Beskrivelse av datautvalg 18 6 Om 19 2

3 Bakgrunn Bakgrunn Konklusjoner fra årets studie har undersøkt utbredelsen av aksjerelaterte incentivprogrammer i noterte foretak. Undersøkelsen omfatter selskaper notert på Oslo Børs, samt Oslo Axess, og er basert på en gjennomgang av selskapenes årsrapporter. Undersøkelsen tar for seg incentivprogrammer som var etablert ved inngangen til 2012 og incentivprogrammer som ble etablert i løpet av Studien omfatter 190 noterte selskaper. Opp mot 60% av selskapene i undersøkelsen rapporterer om etablerte aksjebaserte incentivprogrammer i sin årsrapport. De vanligste formene for aksjebaserte incentivprogrammer er personalopsjoner og aksjesparing, og 68% av selskapene med aksjebaserte incentivprogrammer rapporterer at de benytter disse typene programmer. Studien tyder videre på at store selskaper i større grad benytter aksjesparing, mens mindre selskaper benytter personalopsjoner. Observerte etablerte incentivprogrammer retter seg i stor grad mot selskapenes ledelse. 43% av de observerte programmene er rettet mot ledelsen, mens 53% er rettet mot ledelsen og de ansatte i fellesskap. Resterende programmer retter seg mot de ansatte alene. Nesten 90% av observerte incentivprogrammer har en løpetid på mellom to og fem år. Det er observert en høyere andel aksjesparing og prestasjonsaksjer blant incentivprogrammer som er etablert i løpet av 2012 sammenlignet med incentivprogrammer som var etablert ved inngangen til Observerte nye programmer har ledelsen eller ledelsen sammen med ansatte som målgruppe. 3

4 Analyser og konklusjoner 4 1 Etablerte incentivprogrammer 6 2 Nye insentivprogrammer 14 3 Regnskapsmessige forhold 16 4 Skattemessige forhold 17 5 Beskrivelse av datautvalg 18 6 Om 19 4

5 Incentivprogrammer Internasjonale undersøkelser har vist en sterk økning i bruk av incentivprogrammer de senere år*. Et ønske om å motivere ledelse og ansatte til å trekke i samme retning som eierne, er blant årsakene til systemenes popularitet. Det antas at deltakere i programmene yter bedre dersom deres belønning er knyttet opp mot deres prestasjoner. En annen årsak til systemenes popularitet er at ytelsesbasert belønning kan representere en fleksibilitet i likviditetsstrukturen til mange selskaper. Det er gjerne vesentlige usikkerheter knyttet til incentivprogrammer, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. For arbeidsgivere vil det være usikkert hvorvidt programmene faktisk motiverer de ansatte til det de er ment til. For arbeidstakere vil det være usikkerhet knyttet til kompensasjonen de får for sitt arbeid. Det er dermed potensielt betydelige kostnader knyttet til et incentivprogram. Som for enhver annen investering bør derfor arbeidsgiver være bevisst incentivprogrammenes avkastning bidrar faktisk incentivprogrammene til høyere prestasjoner? Incentivbasert belønning kan ha mange former. Målet er at arbeidsgiver skal kunne styre hvilke prestasjoner som skal belønnes og dermed få ledelse og ansatte til å fokusere på disse områdene. I denne studien har vi undersøkt utbredelsen av incentivprogrammer blant selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Vi har også sett på i hvilken grad ulike typer selskaper benytter ulike former for incentivprogrammer, samt hvem programmene er rettet mot. *Making executive pay work The psychology of incentives (, 2012) 5

6 1 Etablerte incentivprogrammer Andel selskaper med incentivprogram Mer enn halvparten av norske børsnoterte selskaper har etablert ett eller flere aksjebaserte incentivprogrammer Incentivprogrammer blant norske selskaper på Oslo Børs Materialer Helsevern IT Energi Industri Opp mot 60% av selskapene i undersøkelsen rapporterer om etablerte aksjebaserte incentivprogrammer i sin årsrapport. 25% av selskapene som rapporterer at de har aksjebaserte incentivprogrammer, rapporter at de har flere incentivprogrammer. Høyeste andel med aksjebaserte incentivordninger er observert i sektorene* materialer, helsevern og IT. Blant selskapene i sektoren materialer rapporterer hele 75% av selskapene at de har etablert aksjebaserte incentivprogrammer. Laveste andel observeres i sektorene forbruksvarer, finans og annet. Blant selskapene i finansbransjen rapporterer kun 33% av selskapene om aksjebaserte incentivprogrammer. En tilsvarende undersøkelse utført av Sverige blant selskaper notert på den svenske børsen viser at 60% av selskapene hadde etablert aksjebaserte incentivprogrammer ved inngangen av Konsumvarer Forbruksvarer Finans Annet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har incentivprogram Har ikke incentivprogram *Sektorkategorisering fra Oslo Børs 6

7 1 Etablerte incentivprogrammer Fordeling av incentivprogram Personalopsjoner og aksjesparing er de vanligste formene for aksjebaserte incentivprogrammer Fordeling av type incentivprogram % 2% 6% 2% 4% Personalopsjoner og aksjesparing er de vanligste formene for aksjebaserte incentivprogrammer blant selskapene i undersøkelsen. 76% av de observerte programmene er av en av disse typene. Personalopsjoner står for i underkant av 60% av observasjonene alene og er den klart mest den vanligste formen for aksjebaserte incentivprogrammer. I den svenske undersøkelsen var aksjesparing og tegningsopsjoner de mest benyttede incentivprogrammene i Tegningsopsjoner sto for 41%,og aksjesparing for 18% av programmene, og utgjorde dermed 58% av eksisterende programmer i % 59% 18% Personalopsjoner Aksjesparing Kjøpsopsjoner Prestasjonsaksjer Syntetiske aksjer Syntetiske opsjoner Warrants Øvrige program 7

8 1 Etablerte incentivprogrammer Incentivprogrammer fordelt på selskapsstørrelse Større selskaper benytter oftere aksjesparing, mens mindre selskaper benytter seg i større grad av personalopsjoner Incentivprogram fordelt på selskapenes børsverdi For selskaper med børsverdi under NOK 500 millioner er om lag 90% av de observerte incentivprogrammene personalopsjoner. Dette er en 100% betydelig høyere andel enn for selskaper med markedsverdi over NOK 500 millioner. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Øvrige program Warrants Syntetiske opsjoner Syntetiske aksjer Prestasjonsaksjer Kjøpsopsjoner Aksjesparing Personalopsjoner Personalopsjoner er også den mest utbredte typen av incentivprogram for selskaper med markedsverdi mellom NOK 500 og millioner. I dette intervallet utgjør personalopsjoner 66% av de ulike incentivprogrammene og er den vanligste formen for incentivprogram. Aksjesparing er rapportert i 9% av tilfellene og er det nest mest utbredte programmet. I intervallet for selskaper med børsverdi over NOK millioner er det større spredning på type incentivprogram enn det er for de mindre selskapene. I motsetning til selskapene med lavere børsverdi enn NOK millioner, er aksjesparing det hyppigst representerte programmet for selskaper med børsverdi over NOK millioner med 34%. Videre er personalopsjoner rapportert i 32% av tilfellene for selskaper med børsverdi over NOK millioner. Funn i undersøkelsen viser at størrelsen på selskapene også har noe å si for om selskapene som har incentivprogrammer eller ikke. For selskaper med børsverdi over NOK millioner har 73% etablert aksjebaserte incentivprogrammer. Denne andelen tilsvarer 56% for selskaper med børsverdi mellom NOK 500 og millioner, og 49% for selskaper med børsverdi under NOK 500 millioner. 0% < >5000 NOK i millioner 8

9 1 Etablerte incentivprogrammer Statlig og ikke-statlig eierskap 66% av statlig eide mot 55% av ikke-statlig eide selskaper har rapportert om incentivprogrammer i 2012 Andel statlig og ikke-statlige selskaper med og uten incentivprogram 100% 90% 80% Observasjoner i undersøkelsen viser at en høyere andel statlig eide selskaper rapporterer at de har etablert incentivprogrammer enn ikkestatlig eide selskaper. 66% av statlig eide selskaper rapporterer at de har etablert aksjebaserte incentivprogrammer, mens 55% av de ikkestatlig eide selskapene rapporterer om slike programmer. En del av forklaringen til at statlige selskaper har større andel incentivprogrammer enn selskaper uten statlig eierskap, skyldes at staten har investert i større selskaper hvor incentivprogrammer er mer utbredt. 70% 60% 50% Har ikke ordning Har ordning 40% 30% 20% 10% 0% Statlig eierskap Ikke-statlig eierskap 9

10 1 Etablerte incentivprogrammer Andel aksjer tilknyttet incentivprogram Deltakere i incentivprogrammer kan komme til å kontrollere en betydelig andel av selskapene Deltakernes median andel* av selskapenes aksjer fordelt på børsverdi 3.5% 3.0% 2.5% Incentivprogrammer som innebærer at deltagerne har mulighet til å tilegne seg aksjer i selskapene medfører at ansatte kan komme til å kontrollere en andel av aksjene i selskapene. For selskaper med markedsverdi under NOK 500 millioner er median andel av selskapenes aksjer som ansatte kan komme til å kontrollere, basert på observerte programmer, 3,3%. Andel aksjer de ansatte kan komme til å kontrollere er lavest for selskaper med børsverdi over NOK millioner, med en medianverdi på 1,9%. Det er observert stor spredning i deltakernes mulige eierandel. 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% < >5000 NOK i millioner *Besvart av 88% av selskapene som oppgir at de har etablert incentivprogrammer 10

11 1 Etablerte incentivprogrammer Målgruppe for incentivprogram Etablerte incentivprogrammer retter seg i stor grad mot selskapenes ledelse Målgruppe for incentivprogrammer % Ledelsen er nesten uten unntak en del av målgruppen for observerte incentivprogrammer. For 96% av observerte programmer er ledelsen en del av målgruppen og for 43% av observerte programmer er ledelsen målgruppen alene. En stor andel av incentivprogrammene har også ansatte som målgruppe. 53% av observerte incentivprogrammer har både ansatte og ledelse som målgruppe, mens kun 4% av observerte incentivprogrammer har selskapenes ansatte som målgruppe alene. I den svenske undersøkelsen ble det observert en lavere andel incentivprogrammer rettet mot ansatte. Svenske noterte selskaper rapporterte i 2012 at 17% av programmene var rettet mot alle ansatte og at de fleste av programmene var rettet mot ledelse og andre nøkkelpersoner. 53% 43% Ansatte Ledelsen Både ansatte og ledelse 11

12 Antall deltakere 1 Etablerte incentivprogrammer Antall deltakere i incentivprogrammene Mer enn 60% av observerte incentivprogrammer har mer enn 30 deltakere Fordeling av antall deltakere* i incentivprogrammer > I overkant av 60% av de observerte incentivprogrammene i undersøkelsen er rettet mot 30 deltakere eller mer. 13% av de observerte programmene er rettet mot deltakere eller mer. Undersøkelsen tyder dermed på at aksjebaserte incentivprogrammer i norske børsnoterte selskaper ofte omfatter et stort antall personer. Undersøkelsen indikerer at det er et fåtall programmer som er rettet mot enkeltpersoner, som for eksempel toppledelsen eller en begrenset gruppe spesialister. Kun 17% av observerte incentivprogrammer er rettet mot grupper på 10 deltakere eller mindre. Inkluderer man programmer som er rettet mot grupper opp til 30 deltakere er andelen 37%, som er litt lavere enn andelen programmer rettet mot ledelsen alene. I den svenske undersøkelsen ble det observert at om lag 30% av programmene var rettet mot grupper på 30 personer eller mindre. Det er en noe lavere andel enn observert i den norske undersøkelsen. I underkant av 3% av observerte programmer var rettet mot deltakere eller flere, mot en andel på 22% for norske børsnoterte selskaper. Dette kan dermed tilsi at incentivprogrammer for norske børsnoterte selskaper omfatter flere ansatte enn svenske programmer % 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% *39% av presenterte programmer har oppgitt antall deltakere 12

13 1 Etablerte incentivprogrammer Løpetid på incentivprogrammene Om lag 90% av de observerte programmene har en løpetid på mellom to og fire år Fordeling av løpetid* på incentivprogrammer % 60.0% Blant selskapene som rapporterer løpetid for sine incentivprogrammer rapporteres det om løpetider mellom to og fire år for 87% av programmene. Treårig incentivprogram er den mest observerte løpetiden, og står for 60% av observasjonene. I den svenske undesøkelsen rapporteres det om en konsentrasjon rundt treårige programmer de senere årene. Andelen treårige programmer utgjorde 58% i 2012, noe som tilsvarer en tilnærmet lik andel som blant norske noterte selskaper. 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% <1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år *48% av presenterte programmer har oppgitt løpetid på ordninger 13

14 2 Nye insentivprogrammer Nye programmer i 2012 Det er observert en høyere andel aksjesparing og prestasjonsaksjer blant nyetablerte programmer i 2012 Eksisterende og nye* programmer % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Øvrige program Warrants Syntetiske opsjoner Syntetiske aksjer Prestasjonsaksjer Kjøpsopsjoner Aksjesparing Personalopsjoner De vanligste formene for nye incentivprogrammer blant norske børsnoterte selskaper i 2012 var aksjesparing og personalopsjoner. Av observerte nyetablerte programmer utgjør disse 77%. Sammenlignet med tidligere etablerte programmer er det observert en høyere andel aksjesparing og en lavere andel personalopsjoner enn tidligere etablerte programmer. Andelen aksjesparing utgjør 29% for programmer etablert i 2012, mot 18% for tidligere etablerte programmer. Andelen personalopsjoner utgjør 47% for programmer etablert i 2012 mot 59% fra tidligere etablerte programmer. Det er også observert en høyere andel prestasjonsaksjer blant programmer igangsatt i 2012 enn tidligere igangsatte programmer. Blant programmene som ble igangsatt i 2012 utgjorde andelen prestasjonsaksjer 12% mot 4% blant tidligere igangsatte programmer. I den svenske undersøkelsen observeres det en tilsvarende endring som i det norske markedet, økning i aksjesparprogrammer og nedgang i personalopsjonsprogrammer. 20% 10% 0% Etablert før 2012 Nye i 2012 *17 selskaper har rapportert om nye programmer i

15 2 Nye insentivprogrammer Målgruppe nye incentivprogrammer En høyere andel observerte nye programmer har ledelsen som målgruppe Målgruppe for nye* og etablerte incentivprogrammer i % 90% Blant nyetablerte incentivprogrammer i 2012 er 50% rettet mot ledelsen og 50% mot både ansatte og ledelse. Sammenlignet med programmer som allerede var etablert ved inngangen til 2012 er det en noe høyere andel som er rettet mot ledelsen og en lavere andel som er rettet mot de ansatte. Det er ikke observert programmer kun er rettet mot de ansatte. 80% 70% 60% 50% 40% Ansatte Både ansatte og ledelse Ledelsen 30% 20% 10% 0% Etablert før 2012 Nye i 2012 *17 selskaper har rapportert om nye programmer i

16 3 Regnskapsmessige forhold Regnskapsmessig behandling av aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak Det er noe ulik regnskapsføring for egenkapitalbaserte og kontantbaserte ordninger. For egenkapitalbaserte ordninger skjer regnskapsføringen i opptjeningsperioden og ingen i utøvelsesperiode. I kontantbaserte ordninger er det regnskapsføring både i opptjeningsog utøvelsesperioden Reglene for behandling av vederlag til ledelse og ansatte hvor vederlaget enten skjer i form av egenkapitalinstrumenter inkludert opsjoner (heretter kun aksjer) eller bestemmes ut i fra utviklingen på aksjer, reguleres i IFRS av "IFRS 2 Aksjebasert betaling". IFRS 2 skiller mellom aksjeoppgjorte ordninger (slike ordninger vil normalt omfatte personalopsjoner, aksjesparing, kjøpsopsjoner, warrants og prestasjonsaksjer) og kontantoppgjorte ordninger (slike ordninger vil normalt omfatte syntetiske aksjer og syntetiske opsjoner). I regnskapsføringen av aksjebasert betaling skilles det mellom opptjeningsperioden, som er den perioden som går fra ordningen etableres til den ansatte tidligst kan utøve en opsjon eller kjøpe en aksje, og utøvelsesperioden, som er perioden fra utløpet av opptjeningsperioden og frem til siste tidspunkt som et kjøp eller slag kan gjennomføres. For aksjeoppgjorte ordninger skal det beregnes en virkelig verdi per instrument på det tidspunktet som ordningen etableres. Hovedprinsippet for regnskapsføringen er at det for hver periode i opptjeningstiden skal føres innskutt egenkapital og lønnskostnad som gjør at det ved utløpet av perioden er regnskapsført et beløp som tilsvarer forventet antall instrumenter som vil bli opptjent ved utløpet av opptjeningsperioden, ganger virkelig verdi per instrument. Det skjer ingen føring mellom innskutt egenkapital og lønnskostnader i utøvelsesperioden. For kontantoppgjorte ordninger er hovedprinsippet at det i opptjeningstiden skal føres en forpliktelse og en lønnskostnad som gjør at det ved utløpet av perioden er regnskapsført et beløp som tilsvarer forventet antall instrumenter som vil bli opptjent ved utløpet av opptjeningsperioden, ganger virkelig verdi per instrument slik denne blir beregnet på balansetidspunktet ganger den andelen av opptjeningsperioden som er passert. Denne regnskapsføringen fortsetter også etter opptjeningstiden frem til utløpet av utøvelsesperioden. Inspirert av reglene beskrevet ovenfor har IFRS 2 egne regler for ordninger hvor enten mottaker eller selskapet kan velge om ordningen skal gjøres opp i aksjer eller kontanter. Egenkapitalbaserte ordninger - Personalopsjoner, aksjesparing, kjøpsopsjoner, warrants og prestasjonsaksjer - Regnskapsføring i opptjeningstiden innskutt egenkapital og lønnskostnad - Ingen føring mellom innskutt egenkapital og lønnskostnad i utøvelsesperioden Kontantbaserte ordninger - Syntetiske aksjer og syntetiske opsjoner - Regnskapsføring i opptjeningsperioden forpliktelse og lønnskostnad - Regnskapsføringen fortsetter i utøvelsesperioden 16

17 4 Skattemessige forhold Skattemessige forhold ved aksjebaserte incentivprogrammer Lønn, bonuser, naturalytelser og gevinster på opsjoner og tegningsretter i arbeidsforhold skattlegges som lønn med marginalt 47,8% pluss arbeidsgiveravgift på 14,1%. Gevinster på aksjer skattlegges derimot som kapitalinntekt med 28%, eventuelt med 0% om aksjene eies gjennom et investeringsselskap Lønn, bonuser, naturalytelser og gevinster på opsjoner og tegningsretter i arbeidsforhold skattlegges som lønn med marginalt 47,8% pluss arbeidsgiveravgift på 14,1%. Gevinster på aksjer skattlegges derimot som kapitalinntekt med 28%, eventuelt med 0% om aksjene eies gjennom et investeringsselskap. Skattemessig er det dermed mer fordelaktig med aksjer. Dersom man gir aksjer til de ansatte som gave eller til redusert pris, vil fordelen skattlegges som lønn. Generelt må man for å unngå lønnsbeskatning ved ervervet, betale markedspris for aksjene. På nærmere vilkår kan imidlertid en rabatt på inntil kr per ansatt mottas som en skattefri ytelse. Med ansatte i flere land må man ofte vurdere nærmere hva slags incentivordninger som passer best i lys av det lokale regelverket. I enkelte land kan det være gunstig med opsjoner, og i andre land kan rene bonusavtaler være formålstjenlig. I noen tilfeller vil det være svært fordelaktig å eie aksjene gjennom et eget investeringsselskap, da beskatning på aksjonærens hånd kan utskytes til et senere tidspunkt. Aksjeutbytte mottatt av investeringsselskap skattlegges nemlig bare med 0,81% (3% av mottatt utbytte beskattes med 27%). Videre kan investeringsselskap selge eller bytte aksjene skattefritt. Skal imidlertid pengene tas ut og brukes privat med en gang er det ingen hensikt med investeringsselskap. Da vil pengene som tas ut totalt bli beskattet med 28,81% (0,81% på selskapets hånd og 28% på aksjonærs hånd), som er en høyere total beskatning enn hvis aksjonæren hadde eid aksjene direkte. Eies aksjene privat får man også fradrag for tap i realisasjonsåret. I spesielle tilfeller, der det for eksempel foreligger sterke bindinger på aksjonærrettighetene, kobling mellom arbeidsforholdet og aksjene, gunstig finansiering fra arbeidsgiver og/eller andre forhold som ikke er vanlige for alminnelige investorer, kan det være risiko for omklassifisering fra kapitalinntekt til lønnsinntekt, noe som blant annet utløser arbeidsgiveravgift på selskapets hånd. Aksjer - Skattlegges som kapitalinntekt med 28%på aksjonærens hånd - Eies aksjene gjennom et investeringsselskap er gevinsten skattefri frem til privat uttak Opsjoner og tegningsretter - Gevinster på opsjoner og tegningsretter i arbeidsforhold skattlegges som lønn med marginalt 47,8% pluss arbeidsgiveravgift på 14,1% - Aksjer som erverves på grunnlag av opsjoner skattlegges som kapitalinntekt etter utøvelse 17

18 Antall selskaper Antall selskaper 5 Beskrivelse av datautvalg Beskrivelse av datautvalg Bransjefordeling Antall selskaper fordelt på markedsverdi Energi Industri IT Helsevern Konsumvarer Materialer Forbruksvarer < >5000 NOK i millioner Finans Forsyning Telekom Biotech Entrepreneur og Industri Antall selskaper fordelt på antall årsverk Telekomoperatører Annet Antall selskaper 0 Ingen >10000 Antall årsverk 18

19 6 Om Om er Norges og verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere, og leverer et bredt spekter av profesjonelle tjenester gjennom medarbeidere i 158 land. Dette drar våre mer enn ansatte ved 36 kontorer i Norge stor nytte av. Vi er i dag landets ledende leverandør av tjenester innen revisjon og rådgivning. Vi har kompetanse innenfor alle områder av incentivprogrammer og bistår med utforming, implementering og oppfølging av programmer. Vi leverer følgende tjenester for incentivprogrammer: - Utforming - Måling - Rapportering - Skatt - Regnskapsføring Verdsettelse og modellering: Tor Harald Johansen Mobil: E-post: Skatt: Ståle Wangen Mobil: E-post: Regnskap: Didrik Thrane-Nielsen Mobil: E-post: 19

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5)

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Oslo, 17. mars 1998 Vår ref: TJF/15208 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner Regnskapsføring og periodisering av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger?

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? / Forskningsparken Advokat ene Stig Nordal og Hildegunn Piro Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND

Detaljer

NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING

NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING Lønnskostnader består av: Lønninger 3 842 3 681 Arbeidsgiveravgift 811 782 Pensjonskostnader (note 21) 380 341 Aksjebasert avlønning 46 25 Andre personalkostnader

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING

NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING SCHIBSTED ÅRSRAPPORT NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING Lønnskostnader består av: Omarbeidet Lønninger 4 082 3 936 Arbeidsgiveravgift 914 853 Pensjonskostnader (note 21) 372 324 Aksjebasert

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS Datert Side 2 av 8 Denne aksjonæravtalen ("Avtalen") er i dag inngått mellom 1. Vallergaard Invest AS, org nr 889 227 362 ("Vallergaard") 2. BMH Invest AS,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING

NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING Lønnskostnader består av: Lønninger 3 681 3 497 Arbeidsgiveravgift 782 730 Pensjonskostnader (note 21) 341 351 Aksjebasert avlønning 25 18 Andre personalkostnader

Detaljer

Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010. Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn

Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010. Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010 HELSE- DET KONGELIGE OG OMSORGSDEPARTEMENT amorr Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler Deres ref Vår ref Dato 200700591-/OS 21.07.2010 Retningslinjer for statlig eierskap:

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005

Rapport for 3. kvartal 2005 Høydepunkter: Resultat av pilotstudie på diagnostisering av Alzheimers sykdom presentert på vitenskapelig kongress. Pris mottatt for poster Interesse fra flere mulige IVD-partnere Utviklingsarbeid på produkt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Bilag til Generalforsamlingen: Retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte Sak 3

Bilag til Generalforsamlingen: Retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte Sak 3 Bilag til Generalforsamlingen: Retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte Sak 3 Kravene i allmennaksjeloven gjør det hensiktsmessig å dele dette punktet i tre underpunkter: 1. Styrets erklæring

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 16. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 30. april 2008 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Eika Gruppen Godtgjørelsesordninger og godtgjørelse 2013

Eika Gruppen Godtgjørelsesordninger og godtgjørelse 2013 og godtgjørelse 2013 Konsernet 1. Retningslinjer for godtgjørelse i er finanskonsernet i Eika Alliansen, som er eid av 75 lokalbanker og OBOS. s strategiske fundament er å styrke lokalbanken. Gruppen leverer

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

Arsrapport for 2OL5. - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Arsoeretn I ng. Årsregnskap. Revisjonsberetn ing

Arsrapport for 2OL5. - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Arsoeretn I ng. Årsregnskap. Revisjonsberetn ing Org.nr: 9536688 o Arsrapport for 2OL5 9. Arsoeretn I ng Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetn ing Org.nr: 9636688 Resultatregnskap Note 215 2L4 Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING

NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING NOTE 27 LØNNSKOSTNADER OG AKSJEBASERT AVLØNNING Lønnskostnader består av: 2015 2014 Lønninger 4 207 4 082 Arbeidsgiveravgift 979 914 (note 21) 419 372 Aksjebasert avlønning 95 74 personalkostnader 184

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud Streiftog i rettslige spørsm rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud i nye lokaler hos Polaris World Norway AS for Resort Homes 14. august 2007 Presentasjon av advokat

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nøytral skattlegging av finansielle instrument?

Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Benn Folkvord og Bernt Arne Ødegaard Nov 2011 Sammendrag I en artikkel publisert i Praktisk Økonomi og Finans av Bjerksund mfl. (2009) hevder man at det

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer