Årsrapport 2009 for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) FG-brann og FG-innbrudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) FG-brann og FG-innbrudd"

Transkript

1 Årsrapport 2009 for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) FG-brann og FG-innbrudd Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG, inngår i Skadeforsikringsavdelingen i Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH. FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med følgende formål: Utarbeide regelverk Godkjenne sikringsutstyr Godkjenne foretak FG sitt formål er å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG har også til oppgave å ivareta medlemmene i FNH sine interesser i forhold til myndigheter, sikkerhetsbransjen og andre organisasjoner, samt representere medlemsbedriftene i internasjonale fora. Innad i næringen skal FG samle og koordinere medlemsbedriftenes innsats på det skadeforebyggende område der samarbeid er naturlig og tillatt. Det etterfølgende er en oppsummering av året 2009 for de viktigste aktivitetene i FG. FG er oppdelt i to arbeidsområder: Brann (FG-brann) Innbrudd (FG-innbrudd) Side 1 av 11

2 FG-brann Sekretariat Sekretariatet har i 2009 bestått av Hildegunn Bjerke. Hun har vært fagsjef for FG-brann siden juni Prosjektstyret til FG brann Arbeidet ledes av et prosjektstyre med følgende sammensetning: Tore Aarnes, If. Leder. Odd Rød, Gjensidige. Nestleder. Halvor Tolpinrud, Sparebank1 Skadeforsikring. Medlem. Rolf Einar Nordstrønen, TrygVesta. Medlem. Det ble avholdt 4 prosjektstyremøter i 2009, 2 møter ble avholdt i Finansnæringens Hus, et møte ble avholdt i TrygVesta sine lokaler i Bergen og et møte ble avholdt i Gjensidige sine lokaler i Drammen. Godkjennelsesområder Godkjennelsesområdene for FG-brann er fordelt på 3 grupper: Sprinkleranlegg (Foretak og produkter) Brannalarmanlegg (Foretak og produkter) Overspenningsvern (Sekundærvern) (Produkter) FG-godkjente foretak og FG-godkjente produkter er listet på FG sine nettsider. Adressen til siden er Fagsjefens deltakelse i eksterne utvalg og komiteer Representantskapsrådet til Standard Norge (SN) - medlem Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell (SN) - medlem Gruppen for vannbaserte slokkeanlegg (SN) - deltaker CEA, sprinkler, GEI4 - ekspert Nordisk komité for boligsprinkler, NRFSG WG1 - deltaker CEN, sprinkler, TC 191, Rules Panel - ekspert CEN, sprinkler, TC 191, Working Group - ekspert CEN, brannalarm, TC 72 og den tilhørende norske komiteen - ekspert Foredrag på konferanser og kurs YIT sitt arrangement på Garderomen - sprinkler. Norsk vannforening sitt arrangement i Bergen - sprinkler. Norsk VVS, Oslogruppen på høgskolen i Oslo - sprinkler. Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) sin årlige konferanse - sprinkler. Side 2 av 11

3 Sprinkleranlegg Det omsettes over sprinklere hvert år i Norge. Til sammenligning med Europa er Norge det landet hvor det installeres flest sprinklere per innbygger. Sprinklerordningen utgjør den største andelen av arbeidskapasiteten til FG-brann. Det medgår mye tid til å besvare henvendelser fra eiere og brukere, brannvesen, forsikringsnæringen, myndigheter, konsulenter og sprinklerfirmaer, både godkjente og ikke godkjente. Det er et stort behov for informasjon om FG-ordningen og det er stor interesse for ordningen. Med hyppigere bruk av sprinkleranlegg og vanntåkesystemer som sikringstiltak og bedre synliggjøring av FGordningen vil antall henvendelser fortsette å være økende. I 2009 har det vært stor aktivitet knyttet til vanntåkesystemer sammenlignet med Foretak Per var det 67 godkjente sprinklerforetak, fordelt med godkjennelser for de 4 områdene som følger: - 52 FG prosjekterende (2008:58) - 51 FG kontrollerende for prosjekteringen (2008:60) - 38 FG utførende (2008: 37) - 63 FG kontrollerende for utførelsen (2008: 67) Årsrapporter fra FG-godkjente sprinklerforetak og oppfølging Hvert år må foretakene innmelde sin aktivitet til FG og om hvem som er faglige kompetente personer i foretaket. På bakgrunn av tilbakemelding for året 2008 har det i 2009 blitt foretatt tilbaketrekking av 8 godkjennelser og et foretak er satt under administrasjon. Foretaket fikk trukket tilbake sin godkjennelse i januar 2009, og ble fra september satt under administrasjon og foretaket måtte etterleve kravene som var gitt i den detaljerte tiltaksplanen. Evaluering om foretaket viser kvalitetsmessig riktig nivå vil bli avgjort i februar Brukermøte for sprinklerforetakene Det ble for 3. gang arrangert et 2 dagers møte for sprinklerforetakene. Det ble satt ny rekord med omtrent 90 deltakere. Dette viser at det er behov for en samling med temaer eksempelvis som kontroll av anlegg, informasjon om FG, endringer i regelverk, vanntåkesystemer og enda mer spesifikke fagtemaer. NFPN, Nordic Fire Protection Network Årlig samles en gruppe, som i hovedsak består av forsikringsrepresentanter med brannfaglig kompetanse, fra Danmark, Finland, Sverige og Norge. Danmark var årets vertskapsland, og konferansen ble avholdt på Middeltunsfortet rett utenfor København. Det var et faglig interessant program og et nyttig fora for erfaringsutvekslinger. Ny sprinklerordning - Arbeidsgruppe sprinklerkontroll Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra ulike forsikringsselskap og Brannteknisk forening som skal utforme en ny godkjennelsesordning for sprinklerområdet. Det er konkludert med at det skal være en sertifiseringsordning som vil sikre kvalitet i alle ledd og en kontinuerlig oppfølging av foretakene. Det utarbeides en FG-norm for slokkesystemer for foretak og en FG-norm for slokkesystemer for personell. De aktuelle normene vil bli lagt ut på høring og vil bli innført i løpet av Dette arbeidet er i tråd med FG sin strategiplan. Side 3 av 11

4 Sprinklerdatabasen ESS Sprinklerdatabasen er et godt verktøy og et viktig redskap for forsikringsselskapene i deres risikovurdering og for de FG-godkjente sprinklerforetakene for å utforme gode kontrollrapporter. Sprinklerdatabasen er utvidet til også å gjelde registrering av utvalgte data fra prosjekteringsfasen. Det er hensiktsmessig for å sikre dokumentasjon og sporbarhet. Kontinuerlig modernisering av sprinklerdatabasen foretas. Antall rapporter og anlegg per Antall anlegg = 4468 stk. 781 nye anlegg i Antall kontrollrapporter = stk nye rapporter i Antall prosjekteringsrapporter = 34 stk. 25 nye rapporter i Utstyr Sprinklerutstyr som ikke favnes av NS-EN eller CEA 4001 må det søkes særskilt godkjennelse for å kunne benytte. FG-godkjent utstyr er listeført på FG sin nettside. Det rapporteres for ofte om vannskader forbundet med sprinklerinstallasjoner hvor pressfittingsystemer er benyttet. Tilsvarende problematikk er ikke kjent i øvrige nordiske land. I hovedsak er årsaken til skaden mangelfull eller uteblitt opplæring av de som monterer systemene. Administrasjonen har en løpende dialog med leverandørene av FG-godkjente pressfittingsystemer, og ser på muligheten for å utforme en felles sikkerhetsforskrift. Regelverk og komitéarbeid INSTA Boligsprinklerstandard Det ble i 2007 nedsatt en nordisk komité med mandat om å utarbeide regler for boligsprinkler. I 2009 har mye av tiden gått med på å bearbeide høringsuttalelsene ble den nordiske standarden for boligsprinklere utgitt av Norsk Standard. NS-EN sprinklerstandarden Prosjektstyre FG-brann har besluttet at dagens FG-regler skal erstattes av siste utgave av NS- EN NS-EN skal legges til grunn for dimensjonering, installering og vedlikehold av faste slokkesystemer og automatiske sprinklersystemer. Nyeste utgave av NS-EN ble utgitt av Standard Norge i oktober, og FG bidro til å kvalitetssikre oversettelsen. Første utgave av tilleggsdokumentet som ivaretar ny teknologi og særskilte krav stilt av forsikringsnæringen vil bli utgitt i 2010 samtidig med overgangen til NS-EN FG-veiledning for vanntåkesystemer Det er utarbeidet en FG-veiledning for vanntåkesystemer. Hovedhensikten med denne veiledningen er å gi informasjon om minimumskrav for vanntåkesystemer som kan aksepteres av forsikringsselskapene som et risikoreduserende tiltak. Veiledningen gir retningslinjer for testing, dimensjonering, installasjon og vedlikehold av vanntåkesystemer. Komitéarbeid for CEA GEI4 og CEN TC 191 WG5 Deltakelse i nevnte komiteer har ikke hatt høyeste prioritet grunnet nasjonale oppgaver som er blitt prioritert. FG har vært representert på CEA GEI4-møte i oktober og CEN WG5-møte i september. Side 4 av 11

5 Brannalarmanlegg I 2009 har det vært økning på henvendelser om brannalarmanlegg. Det er de samme gruppene som for sprinkleranlegg som kontakter FG-brann. Det er gledelig at Statens bygningstekniske etat kontakter FG, for en vurdering og kvalitetssikring av enkelte tekniske krav som det skal stilles krav om i teknisk forskrift som skal utgis Innenfor brannalarmområdet er det en god dialog med deres bransjeorganisasjon Noralarm. Det er nyttig at Noralarm er aktive og interesserte i FG-ordningen, for det sikrer bedre etterlevelse av brannalarmordningen. Noralarm har på eget iniativ kontaktet FG-brann for å vurdere muligheten for å utforme sjekklister/rapportmaler for de ulike fasene i forbindelse med oppfølging av brannalarmanlegg. Foretak Innenfor de 4 brannalarmområdene er det 34 FG-godkjente brannalarmforetak. De 4 områdene er: - Prosjektering av brannalarmanlegg - Kontroll av prosjekteringen av brannalarmanlegg - Utførelse og installering av brannalarmanlegg - Kontroll av utførelse og installering av brannalarmanlegg Utstyr Det foregår kontinuerlig godkjennelse av produkter som inngår i brannalarmanlegg i henhold til de ulike delene av EN 54-serien. FG-godkjente produkter er listeført på FG sin nettside. Regelverk og komitéarbeid Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier. Nye Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier ble publisert 15. januar Siste utgave av EN som omhandler aspirasjonsdetektorer er blitt endret slik at den nå også gjelder for applikasjoner i landbruket. Det er iverksatt et arbeid for å kartlegge hvilke krav som må stilles i tillegg til EN 54-20, for å sikre velfungerende anlegg i landbruket. Det vil bli foretatt en revisjon av reglene og prøvespesifikasjonen når nevnte er kartlagt. FG-regler for automatiske brannalarmanlegg Det har blitt foretatt vurdering av hva som skal redigeres i regelverket. Ny revisjon gjøres samtidig med at ny teknisk forskrift blir utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE), for å sikre at regelverket samsvarer med nevnte. FG-attest FG-attest i henhold til henholdsvis Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier og FG-regler for automatiske brannalarmanlegg er under utvikling. Grunnet manglende kapasitet hos datautvikleren er ikke webløsningen blitt ferdigstilt. Komitéarbeid for CEN TC 72 Det er etablert en normkomité (NK), som avholder møter i forkant av hvert TC 72-møte. Dette er en viktig komité å delta i. Deltakelse på TC 72-møtene alternerer mellom medlemmene i normkomiteen. Side 5 av 11

6 Overspenningsvern Det er igangsatt en revisjon og oppgradering av FG sin prøvespesifikasjon for overspenningsvern. Grunnet kapasitetsmangel utfører DNV en del av arbeidet. Side 6 av 11

7 FG-innbrudd Sekretariat Sekretariatet har i 2009 bestått av Arve Haug. Han har vært fagsjef for FG-innbrudd siden mai Prosjektstyret til FG-innbrudd Arbeidet ledes av et prosjektstyre med følgende sammensetning: Bjørn Skari, If. Leder. Håvard Giving Hauge, TrygVesta. Nestleder. Reidar Vasshaug, Gjensidige. Geir Tofsrud, Terra. Talleiv Wæthing, SpareBank1. TrygVesta sin representant, Hans Jordal, ble våren 2009 erstattet med Håvard Giving Hauge. Håvard har vært i forsikringsbransjen i 10 år. Begynte i salg, men har de siste 4 årene jobbet med underwriting for både privat og næringslivsmarkedet. Det ble avholdt 6 prosjektstyremøter i 2009, 5 i Finansnæringens Hus og et møte ble avholdt i Gjensidige sine lokaler i Drammen. I tillegg til de 6 møtene var Norge dette året vertskap for årets møte for det nordiske samarbeidet som benevnes NAS. Godkjennelsesområder Godkjennelsesområdene for FG-innbrudd er som følger: Søke- og gjenfinningssystemer for bil, båt, anleggsmaskiner og annet. Merkefirma - merking og registrering av kjøretøyer og fritidsbåter. Bilalarmer og bilsikringsutstyr som for eksempel pedallås, rattlås med mer. Sykkel, moped og MC-låser. Hengelåser og sikkerhetslåser med tilbehør (sylinder, låskasse, sluttstykke og beslag). Periferisk sikringsutstyr som gitter, sikkerhetsdører, vinduer med mer. Verdioppbevaringsenheter som verdiskap, sikkerhetsskap, hvelv, hvelvdører, deponeringsenheter, kontantautomater med mer. FG sitt innbruddsalarmregelverk for alarmutstyr, foretak, alarmstasjon, konsulenter, installasjon og veiledning. Fagsjefens deltakelse i eksterne utvalg og komiteer Representantskapsrådet til Standard Norge (SN) - varamedlem CENELEC WG 1 - ekspert Normkomité 79 - formannsverv Vara i styret til Norsk sikkerhetsforening Generelt arbeid Det er utarbeidet 7 sikkerhetsforskrifter. B-kravene med tilhørende forretningsregister er av de 2 viktigste sikkerhetsforskriftene som er blitt publisert i nye utgaver i Det er utarbeidet til sammen cirka 11 veiledninger og andre regler. Alle publikasjonene er tilgjengelige på FG sin nettside. Side 7 av 11

8 I 2009 var undertegnede med på samtlige møter i CENELEC WG 1. Det er stor aktivitet i gruppen og avgjørelsene er av stor betydning for de videre føringer som skal tilrettelegges fra FG. Undervisning i innbruddssikring på BI 2 ganger i året. Annen undervisning og kursing. Økt virksomhet i kursing ute hos selskapene grunnet dramatisk økning i innbrudd, både antall og utbetalinger. Det viser seg at selskapene innehar lite kunnskap om hva FG har utarbeidet regelverk og retningslinjer for. Utført tidvis hjelp på direkte problemområder/forsikringssteder med store skadeutbetalinger. Som nevnt over har det vært en dramatisk økning i antall innbrudd og i skadeutbetalinger. Dette har også ført til et prosjekt med Asker og Bærum politikammer. Asker og Bærum politikammer har fått tildelt et prosjekt som er initiert fra Riksadvokaten. Det har vært flere interessante møter. Det har vært avholdt flere møter med låsebransjen NL vedrørende flere saker, blant annet oppdatering av gammelt regelverk og oppklaring i nye Europanormer. Også dette året ble FG invitert til å delta på det lukkede låsesmedtreffet. Arrangementet er stort i nordisk målestokk. FG-innbrudd deltok sammen med prosjektstyret. Det viser seg at det kommer stadig nye europanormer enten der FG har regler fra før, eller der det ikke finnes regler. De to mest omtalte er nå for alarmstasjoner. Her kommer det europeiske regler som på sikt vil erstatte FG sine egne særnorske krav. De nye reglene tilsier at også denne jobben skal utføres av et sertifiseringsorgan noe som vil frigjøre kapasitet for FG. Den mye omtalte tåkegeneratoren, for sikring av verdier i lokaler, har også fått en tilhørende standard. Her har ikke FG hatt noe regelverk, men vil følge normen og godkjenne produkter som tilfredsstiller denne. I tillegg må det utarbeides retningslinjer for de som skal montere slike anlegg. FG har blant annet lagt ut midlertidige anbefalinger da slike anlegg allerede monteres i stadig økende omfang. Per var ingen slike produkter FG-godkjent. Avsluttede saker Prosjektstyret har behandlet i størrelsesorden 60 saker i De viktigste sakene har vært: B-kravene med tilhørende forretningsregister. Ferdigstilt i 2008, men måtte justeres noe i Nordisk alarmsamarbeid (NAS) hadde møte i Bergen i Forelesing om norsk skadestatistikk (hvor Norge er helt ledende innfor innhenting av slike tall), trender, nedleggelse av gruppeunntaket i Europa og introduksjon av den nye FG-applikasjonen. Spesielt danskene viste stor interesse for vår løsning, hvor de trolig så for seg en felles nordisk registreringsordning. Rundskriv om nye sikkerhetsforskrifter er publisert. Side 8 av 11

9 Det har vært 3 store revisjoner av eksisterende alarmstasjoner. Alle viser hvilken enestående kvalitet FG står for. Revisjon av annet regelverk utgitt av FG. Hovedrevisjon på reglene for søke- og gjenfinningssystemer er ferdigstilt på tampen av Alle parter i saken er enige. Dokumentet har vært ute på høringsrunde og et påfølgende møte har vært gjennomført. Reglene skal kun ut for en siste aksept av litteraturen. Regelverket vil bli utgitt i begynnelsen av Dette er i så måte det første regelverket fra FG som innfører verifikasjon fra en uavhengig tredjepart, også kalt sertifisering. Dette er prinsipielt viktig for FG da dette medfører frigitt kapasitet for FG og systematisk oppfølging av foretakene. Alt dette gir høyer kvaliteten på FG-produktene. Pågående saker De viktigste sakene som det for tiden arbeides med er følgende: Saken med den nye standarden for røykvarslere (EN 14604) fortsetter. Standarden er prinsipielt viktig for FG. Arbeidet med å oppdatere produkter som ikke har utløpsdato tar mye kapasitet da FG til stadighet må purre de enkelte foretakene for å få progresjon. Arbeidet vil fortsette i Fortløpende revisjon av alle FG sine sikkerhetsforskrifter er unnagjort. Nå skal Håndbøkene i innbruddssikring utbedres. FNH har aktuarer som utarbeider skadestatistikk. Statistikken innholder mye interessant informasjon, men FG kunne også tenke seg data på annet enn antall skader og skadeutbetalinger i kroner. Skadeforsikringsselskapene sitter ikke på slik informasjon. Til fordel for FG har NHO-service begynt å utarbeide slike tall på vegne av sine egne bransjeorganisasjoner. FG har derfor innledet et samarbeid som vi bl.a. kan bruke til å analysere trender for tilpasning av for eksempel FG sitt regelverk. Fortløpende behandling av flere tilfeller av overtramp, dvs. misbruk av FG sitt navn, ferdigattester m.m. Arbeidet har økt i omfang og har nå tatt et skritt videre. Eksempelvis nevnes det at FG ble kontaktet av presidenten i Eurosafe, som er den europeiske sammenslutningen av safeprodusenter i Europa. De kunne melde om store avvik mellom testhusene/sertifiseringsorganene i Europa til tross for at disse var akkrediterte. FG har tatt saken videre til CEA med anbefaling om at EA (European Accreditation) tar saken i nærmere øyesyn. Statistikk FG-godkjente foretak og konsulenter. Ved utgangen av 2009, er antall godkjente foretak m.v. som følger: 24 innbruddsalarmforetak Ingen konsulenter 9 FG-godkjente alarmstasjoner Alarmstasjonene revideres hvert 5. år av FG. Det ble utført 3 revisjoner i Side 9 av 11

10 Annet arbeid for FG-brann og FG-innbrudd Godkjennelse av produkter FG-applikasjonen FG sin nettside ble i 2009 bygget om slik at den nå også inneholder en webapplikasjon, som omtales som FG-applikasjonen, som håndterer alle produktsøknader på elektronisk form. Dette har vært en suksess for FG. Dette er med på å rasjonalisere arbeidet forbundet med søknadsbehandlingen, spesielt med henblikk på arkiveringsrutinene internt, da all korrespondanse foregår via webapplikasjonen. Utvidelse av webapplikasjonen til også å gjelde foretak- og systemsøknader er igangsatt. Det er blitt behandlet omtrent 1000 søknader. Da oppryddingen av enkelte produktgrupper uten utløpsdato pågår fortsatt er det ingen grunn til å tro at antall søknader har blitt redusert, snarere tvert i mot. Link til FG-applikasjonen: FG sin nettside Det foretas målinger av antall besøkende på FG sin nettside, og det er i overkant av 1000 unike besøkende hver uke. Det betyr at sidene må være informative og oppdaterte til enhver tid. FG-eksamen Det er 4 ulike FG-eksamener som arrangeres årlig i regi av handelshøyskolen BI. Vi ser her som på flere andre områder en økning for FG, og det var et rekordår for antall påmeldte til brannalarm- og sprinklereksamen. På sensormøte for FG-eksamen i prosjektering av innbruddsalarmanlegg for bolig og næring samt i innbruddssikring for næringslivet ble det besluttet grunnet den økende interessen å tilby en samling for de påmeldte til eksamen. Haug deltar i sensorutvalget med utarbeidelse av obligatoriske innleveringsoppgaver og eksamensoppgaver, behandling av eksamensanker og har bidratt til å få inn en deltager fra forsikring i nevnte utvalg. FG-eksamen boligalarmanlegg Totalt 43 kandidater. 39 kandidater fikk bestått og 4 kandidater fikk ikke bestått. Det gir en strykprosenten på 9,3 %. 67 kandidater var påmeldt til eksamen, noe som betyr et frafall frem mot eksamen på 24 kandidater (35,8 %). Det ble derfor en økning i antall beståtte, antall stryk og antall fremmøtte til eksamen sett mot fjoråret Eksamen ble avholdt 3. juni. FG-eksamen næringsanlegg Totalt 41 kandidater. 34 kandidater fikk bestått og 7 kandidater fikk ikke bestått. Det gir en strykprosenten på 17,1 %. 60 kandidater var påmeldt til eksamen, noe som betyr et frafall frem mot eksamen på 19 kandidater (32,2 %). Det ble derfor en økning i antall beståtte og antall fremmøtte til eksamen, mens det for antall stryk ble en reduksjon sett mot Eksamen ble avholdt 3. juni. FG-eksamen for brannalarmanlegg og sprinkleranlegg Prosjektering av brannalarmanlegg Det var påmeldt 86 kandidater til brevkurs og eksamen høsten Det var 70 fremmøtte kandidater til eksamen 10. desember. Side 10 av 11

11 Det var 59 studenter med bestått og det var 11 studenter med ikke-bestått. Eksamen ble avholdt 10. desember. Prosjektering av sprinkleranlegg Det var påmeldt 86 kandidater til brevkurs og eksamen høsten Det var 45 fremmøtte kandidater til eksamen 10. desember. Det var 17 studenter med bestått og det var 28 studenter med ikke-bestått. Eksamen ble avholdt 10. desember. Høringsuttalelser Mai: Høringsuttalelse til forslag til endring i forskrift 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn utgitt av Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap (DSB). September: Forslag til forskrifter til ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen), ny byggesaksforskrift og ny teknisk forskrift utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). FG er blitt forespurt av BE til å gi faglige tekniske kommenterer til andre innkommende høringsuttalelser om røykvarslere. Media Det har vært en økning i omtalen av FG i media, og både FG-brann og FG-innbrudd merker en markant økning i interessen for FG generelt. Eksempler på artikler i media: 1 artikkel om vanntåke i Rørfag i mars. 1 artikkel om sprinkler i nr. 6 av Byggeindustrien. 1 artikkel om brannalarm i nr. 5 av Elmagasinet. Intervju om sprinkler på NRK Hordaland i august. 2 artikler om hhv. brannalarm og sprinkler i nr. 8 av Brann & Sikkerhet. 1 artikkel om innbrudd i Teknisk ukeblad i september. 1 artikkel i Låsesmeden Artikkel i DNB NOR bolig sitt bilag i Aftenposten Nettverksbygging Det faglige nettverket er utvidet og utvides stadig. Det gjenstår å tegne opp aktørkartet. FG-logo Søknadsbehandling i forbindelse med bruk av FG-logoen utføres av FG-brann. FG mottar jevnlig søknader om bruk av logoen i forbindelse med godkjente produkter og foretak. FG-vann BRS besluttet at det ikke skal etableres en egen ordning benevnt FG-vann, men at det skal iverksettes en godkjennelsesordning for vannstoppeventiler. Side 11 av 11

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking

Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking Sprinkling i forhold til forsikring v/ Olav Kjærland, Gjensidige Forsikring 1 Kort om meg: Risikoingeniør Gjensidige Forsikring Medlem

Detaljer

FG veien til kvalitet. Arve Haug, Finans Norge 21. november 2017

FG veien til kvalitet. Arve Haug, Finans Norge 21. november 2017 FG veien til kvalitet Arve Haug, Finans Norge 21. november 2017 FG veien til kvalitet Film Litt om FG og logo Forsikring, risiko, FG-ordninger og regler Nyheter FG-nettside Budskap Produkt- og systemregler

Detaljer

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Side 1 av 5 2012 11.04.2013 Monica Varan Formål OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon

Detaljer

BRANNTEKNISK FORENING. 40 år

BRANNTEKNISK FORENING. 40 år BRANNTEKNISK FORENING 40 år OM BRANNTEKNISK FORENING Brannteknisk forening (BTF) er en bransjeforening for norske produsenter, importører, grossister, installatører, kontrollerende foretak og servicefirmaer

Detaljer

BRANNVERNKONFERANSEN 2013

BRANNVERNKONFERANSEN 2013 BRANNVERNKONFERANSEN 2013 Hvordan har kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge utviklet seg? Håvard Grønstad, FNO Oslo, 14.05.2013 Sprinkler, et produkt i utvikling! Historie fra 80-tallet 2013 - Norge er

Detaljer

FG-godkjente trygghetsruter. Informasjon og krav

FG-godkjente trygghetsruter. Informasjon og krav FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Typer glassruter - trygghetsruter... 3 4.1. Hærverkshemmende glassruter... 3 4.2.

Detaljer

Standarder Sertifisering - Kontroll

Standarder Sertifisering - Kontroll Standarder Sertifisering - Kontroll Standardisering: Ny utgave av NS-EN12845 Standard for pumpesystemer Revidering av CEA Sertifisering Kontroll av sprinkleranlegg 2 NS-EN 12845 Revisjon 1-2014 er vedtatt

Detaljer

FG- Sprinklerkonferansen 2017

FG- Sprinklerkonferansen 2017 FG- Sprinklerkonferansen 2017 Håvard Grønstad FG-Sprinklerkonferansen 2017 FG og Sprinklerkonferansen Rekruttering og kompetanse Nye veiledninger vilkår i forsikringsavtale Oppfølging og tilbud til FG-kontrollører

Detaljer

Kurs i vannbaserte slokkeanlegg If Sikkerhetssenter v/leif Høyland

Kurs i vannbaserte slokkeanlegg If Sikkerhetssenter v/leif Høyland Kurs i vannbaserte slokkeanlegg If Sikkerhetssenter v/leif Høyland 1-1 Sekretariat Norsk brannvernforening (NBF) Standard Norge (SN) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Rådet for vedlikehold

Detaljer

Sprinklermelding nr. 01-2007

Sprinklermelding nr. 01-2007 Sprinklermelding nr. 1-2007 Til alle FG-godkjente sprinklerforetak Dato: 21.5.2007 Hvert år sendes det ut sprinklermeldinger til alle FG-godkjente sprinklerforetak. Dette for å gi informasjon og opplysninger

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen PROGRAM 13. MARS Registrering fra kl. 0930 1000 Velkommen til deltagere og utstillere som er tilgjengelige hele seminaret

Detaljer

FG-NORM FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-NORM FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-NORM FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900 Gyldig fra 1.3.2011 INNHOLD 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Gyldighetsområde...

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 2014

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 2014 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 2014 19. - 20. MARS ONSDAG, 19.3 Kl. 0900 Registrering og kaffe Utstilling åpnes og vil være tilgjengelig hele seminaret. Møteleder: Odd Rød, Gjensidige 10.00 Velkommen til deltagere

Detaljer

Årsrapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg 2008 Dok 2009: 004, Sak nr 2009:006.

Årsrapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg 2008 Dok 2009: 004, Sak nr 2009:006. Årsrapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg 2008 Dok 2009: 004, Sak nr 2009:006. 1) Opprettelse av OFS Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) ble opprettet på forsommeren 2003. Målsettingen

Detaljer

Historikk. Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg

Historikk. Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg Historikk OFS ble etablert i 2003 av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE), Statens bygningstekniske etat (BE), Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF), Oslo brann- og redningsetat, Foreningen Næringseiendom,

Detaljer

FG- SPRINKLERKONFERANSEN 2013

FG- SPRINKLERKONFERANSEN 2013 FG- SPRINKLERKONFERANSEN 2013 FG FNO FG-brann Håvard Grønstad Oslo, 13.03.2013 Sprinkler har stor tillit Sprinkler en bransje i vekst Sertifisering - ESS Standardiseringsarbeid regler Vannskader etter

Detaljer

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER Informasjon og krav FG-300:1 Gyldig fra 23.9.2008 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 3 1.4.1 Revisjonshistorikk... 3

Detaljer

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910 Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter Oslo, 22.03.2012 Er sertifisering nok et pålagt krav? Sprinklermarkedet i Norge: Ca 500 000 monterte sprinkler

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting

KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting av sertifisering for brannalarm Sprinkler redder liv

Detaljer

FG-regler for komfyrvakt FG-810:1

FG-regler for komfyrvakt FG-810:1 FG-regler for komfyrvakt FG-810:1 Gyldig fra 23.3.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 3 1.4.1 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Høring. FG-regler for komfyrvakt FG-810:1

Høring. FG-regler for komfyrvakt FG-810:1 Høring FG-regler for komfyrvakt FG-810:1 Gyldig fra 15.3.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 4 1.4.1 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Tolkning av Sprinklerregelverket

Tolkning av Sprinklerregelverket Tolkning av Sprinklerregelverket BRANNVERNKONFERANSEN 2016 TIRSDAG 26. APRIL 2016 JOHN- ERIK WESTBY/ JE CONSULT AS LEDER AV SN/K-014- CEN/TC-191 Innhold Hvilket regelverk skal benytte? Hva med regelverk

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900 Gyldig fra 1.7.2011 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Omfang...

Detaljer

BRANNVERNKONFERANSEN Sprinkler og forsikring Håvard Grønstad

BRANNVERNKONFERANSEN Sprinkler og forsikring Håvard Grønstad BRANNVERNKONFERANSEN 2016 Sprinkler og forsikring Håvard Grønstad Brannskader vannskader problemer fungerer sprinkler? Forsikring risiko - konsekvens rabatt på forsikring? Brannteknisk konsept forutsetter

Detaljer

FG-regler for verdioppbevaringsenheter. Informasjon og krav

FG-regler for verdioppbevaringsenheter. Informasjon og krav FG-regler for verdioppbevaringsenheter Verdiskap, nattsafer, deponeringsenheter, kontantautomater, elementhvelv, plass-støpte hvelv, hvelvdører og sikkerhetsskap Informasjon og krav FG-530:1 Gyldig fra

Detaljer

Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler

Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler Sikkerhetsforskrift for motorvognforhandler FG-publikasjon 140:3 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Omfang... 3 3 Utgivelse... 3 4 Sikring av lokaler... 4 4.1

Detaljer

Skadeforebyggende tiltak i forsikringsselskapene

Skadeforebyggende tiltak i forsikringsselskapene Skadeforebyggende tiltak i forsikringsselskapene Oversikten er ikke 100 prosent komplett og alle selskapene tilbyr ikke alle tiltakene i listen. Ved inngåelse av en forsikringsavtale, kan det derfor være

Detaljer

Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status

Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status FG-Sprinklerkonferansen 2013 Torleif Østrem-Olsen Teknologisk Institutt AS Kompetanseutvikling alles ansvar Innhold: Status etter ett år med sertifisering

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 2014

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 2014 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 2014 19. - 20. MARS Spørsmål kan sendes til mobil 95 13 14 18 under hele konferansen. Vi vil gjøre hva vi kan for at alle skal bli besvart. ONSDAG, 19.3 Kl. 0900 Registrering og

Detaljer

Tilsyn av sprinkleranlegg

Tilsyn av sprinkleranlegg Tilsyn av sprinkleranlegg Dette er en veiledning til bruk for brannvesenets tilsynspersonell ved tilsyn av sprinkleranlegg. Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Målgruppe for dette

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif

KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif Østrem-Olsen Sprinkler og alarmanlegg redder liv og verdier

Detaljer

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring BRS 76/11 Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring Innledning Så brant det igjen! Hvor raskt ble brannen slokket? Fungerte slokkeanlegget optimalt? Kom brannvesenet og var RVR raskt i gang?

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Bestemmelser for Verdiskap, Nattsafer, Deponeringsenheter, Kontantautomater og Sikkerhetsskap

Bestemmelser for Verdiskap, Nattsafer, Deponeringsenheter, Kontantautomater og Sikkerhetsskap Bestemmelser for Verdiskap, Nattsafer, Deponeringsenheter, Kontantautomater og Sikkerhetsskap 1 MAKSIMAL FORSIKRINGSSUM 1.1 Kontanter eller Maksimal forsikringssum når det gjelder oppbevaring av i verdioppbevaringsenheter,

Detaljer

VEDLEGG 8 Retningslinjer for FG godkjenning av foretak og utstyr for automatiske brannalarmanlegg

VEDLEGG 8 Retningslinjer for FG godkjenning av foretak og utstyr for automatiske brannalarmanlegg VEDLEGG 8 Retningslinjer for FG godkjenning av foretak og utstyr for automatiske brannalarmanlegg Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd har fra 1.9.2007 følgende gjeldende godkjenningskriterier for

Detaljer

FG-veiledning for vanntåkesystemer

FG-veiledning for vanntåkesystemer FG-veiledning for vanntåkesystemer Utgave 2, gjelder fra 24.6.2009 Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) er forsikringsselskapenes interesseorgan. I FNH er Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

Detaljer

FG-regler for lås og beslag

FG-regler for lås og beslag FG-regler for lås og beslag Informasjon og krav FG-310:1 Gyldig fra 1.9.2012 Erstatter tidligere utgave fra august 2000 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Dekningsområde og

Detaljer

FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkesystemer Avviks- og anleggsvurdering FG-920:3

FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkesystemer Avviks- og anleggsvurdering FG-920:3 FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkesystemer Avviks- og anleggsvurdering Utgave 1, 01.11.2005 Utgave 2, 15.06.2008 Utgave 2.2, 10.06.2009 Utgave 3, xx.xx.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910 Gyldig fra 1.7.2011 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Omfang...

Detaljer

(7) Detaljprosjektering

(7) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, FBA 7.-8. januar2014 (7) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering - Du kan påvirke utviklingen Forankring i lov og forskrift - Standarder er frivillige

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.7.20xx Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav

FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav Gyldig fra 01.02.17 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 3 1.4.1 Revisjonshistorikk... 3 1.5 Ikrafttreden...

Detaljer

Gjelder fra 15. juni 2008 Erstatter 1. utgave fra 1. november 2005

Gjelder fra 15. juni 2008 Erstatter 1. utgave fra 1. november 2005 Veiledning for utførelse av kontroll av automatiske sprinkleranlegg Gjelder fra 15. juni 2008 Erstatter 1. utgave fra 1. november 2005 (Versjon 2.2 datert 100608) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2011

Elsikkerhetskonferansen 2011 Elsikkerhetskonferansen 2011 NEK 405-serien, erfaringer og innhold Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom

Detaljer

FG- veiledning til sprinklerstandarden NS-EN 12845

FG- veiledning til sprinklerstandarden NS-EN 12845 FG- veiledning til sprinklerstandarden NS-EN 12845 FG- Konferansen 22.mars 2017 Kristoffer Hansen, Sprinkler Prosjekt AS Mandat og formål med veiledningen Oppbygging - Forventninger og avklaringer Enkelte

Detaljer

Uavhengig kontroll Verdi for byggherre og entreprenør. En presentasjon av Anders Sandmæl, Dokumentert AS

Uavhengig kontroll Verdi for byggherre og entreprenør. En presentasjon av Anders Sandmæl, Dokumentert AS Uavhengig kontroll Verdi for byggherre og entreprenør En presentasjon av Anders Sandmæl, Dokumentert AS Dokumentert AS Hvis det ikke er dokumentert, hvordan ha kontroll? Deltar aktivt i fagmiljøet FG ny

Detaljer

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg Utgangspunkt Det brenner for mye grunnet feil i, eller feil bruk av elektriske anlegg og elektrisk

Detaljer

RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015)

RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015) RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015) INNHOLD 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.0 Visjon... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Revisjon av FG-900 og FG-910

Revisjon av FG-900 og FG-910 Revisjon av FG-900 og FG-910 Bakgrunn Sertifiseringsområder Gjennomgang av praksiskrav Tilpasninger til utvikling av referanseregelverk (SAK10) Presisering og forenkling Erfaringer fra inspeksjoner FG-900

Detaljer

Tilsyn av sprinkleranlegg

Tilsyn av sprinkleranlegg Målgruppe for dette detaljbladet Hovedmålgruppen for dette detaljbladet er tilsynspersonalet i det offentlige brannvesenet. Andre yrkesgrupper i miljøet kan også ha nytte av bladet. Hensikt Hensikten med

Detaljer

Intergrerte brannsikringsanlegg

Intergrerte brannsikringsanlegg Intergrerte brannsikringsanlegg FDV FDV Brannalarm Adgangskontroll Låser, dører, porter, Brannventilasjon, Trykksettingsvifter Ventilasjon, Røykluker, Lys, Ledesystem, CCTV, Inergen, Vanntåke FDV Beskrivelse

Detaljer

FG Sprinklerkonferansen 2014

FG Sprinklerkonferansen 2014 FG Sprinklerkonferansen 2014 FG - aktiviteter og bruk av regelverk Håvard Grønstad FG- Prosjekter, regelverk og aktiviteter 2014 Brannalarm Gasslokkeanlegg Vanntåke Sprinkler Standardisering på sprinklerområdet

Detaljer

Sprinklerregelverket i teori og praksis

Sprinklerregelverket i teori og praksis Sprinklerregelverket i teori og praksis v/ Einar Melheim Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) Detaljblad levering av vann til sprinkleranlegg rammebetingelser ved planlegging, installasjon og

Detaljer

Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen 18. og 19. mars. FG-sprinklerkonferansen 2015

Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen 18. og 19. mars. FG-sprinklerkonferansen 2015 Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen 18. og 19. mars FG-sprinklerkonferansen 2015 Utstillere Våre utstillere vil gi deg siste nyheter og stiller med kvalifisert personell for å svare på dine spørsmål:

Detaljer

Bestemmelsen gjelder for arrangører av eksamen, sensorer, sekretariatet og Rådet. - Eksamen skal inneholde både teoretiske og praktiske oppgaver.

Bestemmelsen gjelder for arrangører av eksamen, sensorer, sekretariatet og Rådet. - Eksamen skal inneholde både teoretiske og praktiske oppgaver. EKSAMEN OG SENSUR 1 Omfang Bestemmelsen angir kravene som stilles for at eksamen og sensur skal kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Bestemmelsen skal sikre at Rådet har kontroll med eksamensordningene

Detaljer

(6) Detaljprosjektering

(6) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, Kursdagene NTNU 10.-11. januar 2013 (6) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering Forankring i lov og forskrift Eurokodene et system av standarder

Detaljer

FG-NORM FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-NORM FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-NORM FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910 Gyldig fra 1.3.2011 INNHOLD 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Gyldighetsområde...

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

VANNTÅKEKONFERANSEN 2013 HVORDAN DET GIKK OG PLANEN VIDERE. Knut Linrud, Brannteknisk Forening

VANNTÅKEKONFERANSEN 2013 HVORDAN DET GIKK OG PLANEN VIDERE. Knut Linrud, Brannteknisk Forening VANNTÅKEKONFERANSEN 2013 HVORDAN DET GIKK OG PLANEN VIDERE Knut Linrud, Brannteknisk Forening ARRANGØRER Et samarbeid mellom følgende: BTF Brannteknisk Forening (inititivtager) BFO Brannfaglig Fellesorganisasjon

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:3 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Utgave 3, gyldig fra 1.1.2018 Innhold 1 Innledning og definisjoner...

Detaljer

FG KURS OG SERTIFISERING Status etter 2015 Torleif Østrem-Olsen og Jon Arve Brekken

FG KURS OG SERTIFISERING Status etter 2015 Torleif Østrem-Olsen og Jon Arve Brekken FG KURS OG SERTIFISERING Status etter 2015 Torleif Østrem-Olsen og Jon Arve Brekken AUTOMATISKE SLOKKEANLEGG (SPRINKLER) Kurs og deltakere i perioden 2012 tom 2015: Kurs Antall kurs Antall deltakere Prosjektering

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Funksjonskrav Ytelser Tekniske løsninger Standard Risikoanalyse NS 3901,

Detaljer

M Å A L T S E S V A R T U T?

M Å A L T S E S V A R T U T? M Å A L T S E S V A R T U T? Dette kunne vært unngått! Brannen kunne vært unngått! Hva er årsakene til brann og hva blir konsekvensene? Risikovurdering Brann er en av de mest ødeleggende hendelsene en

Detaljer

Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet

Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet DLE-konferansen 2007 Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet hvorfor ønsker forsikringsbransjen et eget kontrollregime er ikke myndighetskontrollen tilstrekkelig? Odd A. Rød, Gjensidige 1 4000

Detaljer

Brannvernkonferansen 27.05.2013. Forsikringsselskapenes vurdering av gasslokkeanlegg

Brannvernkonferansen 27.05.2013. Forsikringsselskapenes vurdering av gasslokkeanlegg Brannvernkonferansen 27.05.2013 Forsikringsselskapenes vurdering av gasslokkeanlegg Forsikringsselskapene er positive til gasslokkeanlegg Skal i hovedsak snakke om forsikringsselskapenes: rolle vurdering

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Sentrale temaer: Revisjon av lov- og regelverk hva skjer? Samordnet kontroll både i offentlig og privat

Detaljer

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båter med mer FG-220:1

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båter med mer FG-220:1 1 FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båter med mer FG-220:1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Orientering... 3 3 Dekningsområde og hensikt... 4 4 Revisjon...

Detaljer

Norm for instruktørene Læreplan i varme arbeider. Risiko kartlegging, vurdering og tiltak (risikoforståelse) Gjennomgang av enkelte endringer i:

Norm for instruktørene Læreplan i varme arbeider. Risiko kartlegging, vurdering og tiltak (risikoforståelse) Gjennomgang av enkelte endringer i: INSTRUKTØRSEMINAR Gjennomgang av enkelte endringer i: Norm for instruktørene Læreplan i varme arbeider Gjennomgang av kap. 6 i Læreboken: Risiko kartlegging, vurdering og tiltak (risikoforståelse) NORM

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1 1 FORORD Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Talevarslingsstandarden NS Jarl Tonning

Talevarslingsstandarden NS Jarl Tonning Talevarslings NS 3961 Jarl Tonning 1 Om Jarl Tonning Leder for forskning og utvikling - Brannfag - Nokas Brannkonsult Delforfatter av HO-2/98 Delforfatter av Veiledning for Brannsikkert Scenebygg Deltager

Detaljer

FG-regler for automatiske brannalarmanlegg

FG-regler for automatiske brannalarmanlegg FG-regler for automatiske brannalarmanlegg Sertifisering av personell FG-750:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 FG750FG 750 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe...

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET)

ÅRSBERETNING 2010 RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) ÅRSBERETNING 2010 RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) Rådet Strandveien 18 Postboks 246 1326 Lysaker www.rvb.no INNHOLD 1 GENERELT 4 2 MØTEVIRKSOMHET 4 3 GRUPPEN FOR VANNBASERTE SLOKKEANLEGG

Detaljer

NOTAT om sprinkleranlegg. Om å holde tungen rett i munnen.

NOTAT om sprinkleranlegg. Om å holde tungen rett i munnen. Ajourført 05.01.05. NOTAT om sprinkleranlegg. Om å holde tungen rett i munnen. Dette dokumentet er myntet på oss selv, andre rådgivere, arkitekter, byggeiere, sprinklerbransjen, hovedentreprenører, brannvesen

Detaljer

Brannvern og beredskap

Brannvern og beredskap hva nå? Finn Mørch Andersen Tromsø 13.06.2012 Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet legges etter planen fram fredag 15. juni Meldingen gir en bred gjennomgang av

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Kommunenes krav/holdning til tiltak ved påkobling av sprinkleranlegg. Einar Melheim Norsk Vann

Kommunenes krav/holdning til tiltak ved påkobling av sprinkleranlegg. Einar Melheim Norsk Vann Kommunenes krav/holdning til tiltak ved påkobling av sprinkleranlegg Einar Melheim Norsk Vann 1 Dagens tekst 2 Om Norsk Vann OFS / OFAS Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer

Detaljer

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

SPRINKLERTEKNISK FORUM. Gunnar Sundal 19. mars 2014

SPRINKLERTEKNISK FORUM. Gunnar Sundal 19. mars 2014 SPRINKLERTEKNISK FORUM Gunnar Sundal 19. mars 2014 Sprinklerteknisk forum FG Brann, ved Håvard Grønstad, har tatt initiativ til å opprette en gruppe som kan bistå FG i å være bidragsytere og støttespillere

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

Rolleforståelser og nettadresser

Rolleforståelser og nettadresser Rolleforståelser og nettadresser Innholdsfortegnelse Staten............................................................. 2 Fylkeskommunen.................................................... 3 Kommunen.........................................................

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR? ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR? Arbeidstilsynet

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

FG-krav til aspirasjonsdektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2 og EN 54-4) til bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier

FG-krav til aspirasjonsdektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2 og EN 54-4) til bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier FG-krav til aspirasjonsdektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2 og EN 54-4) til bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier FG-740:3 Gyldig fra 2.1.2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap FG-520:1

FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap FG-520:1 1 FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap FG-520:1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Omfang... 4 1.4 Revisjon... 4 1.4.1 Revisjon og re-testing... 4 1.5 Revisjonshistorikk...

Detaljer

FG-regler for automatiske brannalarmanlegg

FG-regler for automatiske brannalarmanlegg FG-regler for automatiske brannalarmanlegg Sertifisering av foretak FG-760:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 FG-760 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe...

Detaljer

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde.

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde. Møte mellom Lab Norge, LFH, Kunnskapssenteret og sekretariatet til nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 27. januar 2014. Deltagere: Lab Norge: LFH: Kunnskapssenteret:

Detaljer