Årsrapport 2009 for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) FG-brann og FG-innbrudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) FG-brann og FG-innbrudd"

Transkript

1 Årsrapport 2009 for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) FG-brann og FG-innbrudd Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG, inngår i Skadeforsikringsavdelingen i Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH. FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med følgende formål: Utarbeide regelverk Godkjenne sikringsutstyr Godkjenne foretak FG sitt formål er å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG har også til oppgave å ivareta medlemmene i FNH sine interesser i forhold til myndigheter, sikkerhetsbransjen og andre organisasjoner, samt representere medlemsbedriftene i internasjonale fora. Innad i næringen skal FG samle og koordinere medlemsbedriftenes innsats på det skadeforebyggende område der samarbeid er naturlig og tillatt. Det etterfølgende er en oppsummering av året 2009 for de viktigste aktivitetene i FG. FG er oppdelt i to arbeidsområder: Brann (FG-brann) Innbrudd (FG-innbrudd) Side 1 av 11

2 FG-brann Sekretariat Sekretariatet har i 2009 bestått av Hildegunn Bjerke. Hun har vært fagsjef for FG-brann siden juni Prosjektstyret til FG brann Arbeidet ledes av et prosjektstyre med følgende sammensetning: Tore Aarnes, If. Leder. Odd Rød, Gjensidige. Nestleder. Halvor Tolpinrud, Sparebank1 Skadeforsikring. Medlem. Rolf Einar Nordstrønen, TrygVesta. Medlem. Det ble avholdt 4 prosjektstyremøter i 2009, 2 møter ble avholdt i Finansnæringens Hus, et møte ble avholdt i TrygVesta sine lokaler i Bergen og et møte ble avholdt i Gjensidige sine lokaler i Drammen. Godkjennelsesområder Godkjennelsesområdene for FG-brann er fordelt på 3 grupper: Sprinkleranlegg (Foretak og produkter) Brannalarmanlegg (Foretak og produkter) Overspenningsvern (Sekundærvern) (Produkter) FG-godkjente foretak og FG-godkjente produkter er listet på FG sine nettsider. Adressen til siden er Fagsjefens deltakelse i eksterne utvalg og komiteer Representantskapsrådet til Standard Norge (SN) - medlem Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell (SN) - medlem Gruppen for vannbaserte slokkeanlegg (SN) - deltaker CEA, sprinkler, GEI4 - ekspert Nordisk komité for boligsprinkler, NRFSG WG1 - deltaker CEN, sprinkler, TC 191, Rules Panel - ekspert CEN, sprinkler, TC 191, Working Group - ekspert CEN, brannalarm, TC 72 og den tilhørende norske komiteen - ekspert Foredrag på konferanser og kurs YIT sitt arrangement på Garderomen - sprinkler. Norsk vannforening sitt arrangement i Bergen - sprinkler. Norsk VVS, Oslogruppen på høgskolen i Oslo - sprinkler. Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) sin årlige konferanse - sprinkler. Side 2 av 11

3 Sprinkleranlegg Det omsettes over sprinklere hvert år i Norge. Til sammenligning med Europa er Norge det landet hvor det installeres flest sprinklere per innbygger. Sprinklerordningen utgjør den største andelen av arbeidskapasiteten til FG-brann. Det medgår mye tid til å besvare henvendelser fra eiere og brukere, brannvesen, forsikringsnæringen, myndigheter, konsulenter og sprinklerfirmaer, både godkjente og ikke godkjente. Det er et stort behov for informasjon om FG-ordningen og det er stor interesse for ordningen. Med hyppigere bruk av sprinkleranlegg og vanntåkesystemer som sikringstiltak og bedre synliggjøring av FGordningen vil antall henvendelser fortsette å være økende. I 2009 har det vært stor aktivitet knyttet til vanntåkesystemer sammenlignet med Foretak Per var det 67 godkjente sprinklerforetak, fordelt med godkjennelser for de 4 områdene som følger: - 52 FG prosjekterende (2008:58) - 51 FG kontrollerende for prosjekteringen (2008:60) - 38 FG utførende (2008: 37) - 63 FG kontrollerende for utførelsen (2008: 67) Årsrapporter fra FG-godkjente sprinklerforetak og oppfølging Hvert år må foretakene innmelde sin aktivitet til FG og om hvem som er faglige kompetente personer i foretaket. På bakgrunn av tilbakemelding for året 2008 har det i 2009 blitt foretatt tilbaketrekking av 8 godkjennelser og et foretak er satt under administrasjon. Foretaket fikk trukket tilbake sin godkjennelse i januar 2009, og ble fra september satt under administrasjon og foretaket måtte etterleve kravene som var gitt i den detaljerte tiltaksplanen. Evaluering om foretaket viser kvalitetsmessig riktig nivå vil bli avgjort i februar Brukermøte for sprinklerforetakene Det ble for 3. gang arrangert et 2 dagers møte for sprinklerforetakene. Det ble satt ny rekord med omtrent 90 deltakere. Dette viser at det er behov for en samling med temaer eksempelvis som kontroll av anlegg, informasjon om FG, endringer i regelverk, vanntåkesystemer og enda mer spesifikke fagtemaer. NFPN, Nordic Fire Protection Network Årlig samles en gruppe, som i hovedsak består av forsikringsrepresentanter med brannfaglig kompetanse, fra Danmark, Finland, Sverige og Norge. Danmark var årets vertskapsland, og konferansen ble avholdt på Middeltunsfortet rett utenfor København. Det var et faglig interessant program og et nyttig fora for erfaringsutvekslinger. Ny sprinklerordning - Arbeidsgruppe sprinklerkontroll Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra ulike forsikringsselskap og Brannteknisk forening som skal utforme en ny godkjennelsesordning for sprinklerområdet. Det er konkludert med at det skal være en sertifiseringsordning som vil sikre kvalitet i alle ledd og en kontinuerlig oppfølging av foretakene. Det utarbeides en FG-norm for slokkesystemer for foretak og en FG-norm for slokkesystemer for personell. De aktuelle normene vil bli lagt ut på høring og vil bli innført i løpet av Dette arbeidet er i tråd med FG sin strategiplan. Side 3 av 11

4 Sprinklerdatabasen ESS Sprinklerdatabasen er et godt verktøy og et viktig redskap for forsikringsselskapene i deres risikovurdering og for de FG-godkjente sprinklerforetakene for å utforme gode kontrollrapporter. Sprinklerdatabasen er utvidet til også å gjelde registrering av utvalgte data fra prosjekteringsfasen. Det er hensiktsmessig for å sikre dokumentasjon og sporbarhet. Kontinuerlig modernisering av sprinklerdatabasen foretas. Antall rapporter og anlegg per Antall anlegg = 4468 stk. 781 nye anlegg i Antall kontrollrapporter = stk nye rapporter i Antall prosjekteringsrapporter = 34 stk. 25 nye rapporter i Utstyr Sprinklerutstyr som ikke favnes av NS-EN eller CEA 4001 må det søkes særskilt godkjennelse for å kunne benytte. FG-godkjent utstyr er listeført på FG sin nettside. Det rapporteres for ofte om vannskader forbundet med sprinklerinstallasjoner hvor pressfittingsystemer er benyttet. Tilsvarende problematikk er ikke kjent i øvrige nordiske land. I hovedsak er årsaken til skaden mangelfull eller uteblitt opplæring av de som monterer systemene. Administrasjonen har en løpende dialog med leverandørene av FG-godkjente pressfittingsystemer, og ser på muligheten for å utforme en felles sikkerhetsforskrift. Regelverk og komitéarbeid INSTA Boligsprinklerstandard Det ble i 2007 nedsatt en nordisk komité med mandat om å utarbeide regler for boligsprinkler. I 2009 har mye av tiden gått med på å bearbeide høringsuttalelsene ble den nordiske standarden for boligsprinklere utgitt av Norsk Standard. NS-EN sprinklerstandarden Prosjektstyre FG-brann har besluttet at dagens FG-regler skal erstattes av siste utgave av NS- EN NS-EN skal legges til grunn for dimensjonering, installering og vedlikehold av faste slokkesystemer og automatiske sprinklersystemer. Nyeste utgave av NS-EN ble utgitt av Standard Norge i oktober, og FG bidro til å kvalitetssikre oversettelsen. Første utgave av tilleggsdokumentet som ivaretar ny teknologi og særskilte krav stilt av forsikringsnæringen vil bli utgitt i 2010 samtidig med overgangen til NS-EN FG-veiledning for vanntåkesystemer Det er utarbeidet en FG-veiledning for vanntåkesystemer. Hovedhensikten med denne veiledningen er å gi informasjon om minimumskrav for vanntåkesystemer som kan aksepteres av forsikringsselskapene som et risikoreduserende tiltak. Veiledningen gir retningslinjer for testing, dimensjonering, installasjon og vedlikehold av vanntåkesystemer. Komitéarbeid for CEA GEI4 og CEN TC 191 WG5 Deltakelse i nevnte komiteer har ikke hatt høyeste prioritet grunnet nasjonale oppgaver som er blitt prioritert. FG har vært representert på CEA GEI4-møte i oktober og CEN WG5-møte i september. Side 4 av 11

5 Brannalarmanlegg I 2009 har det vært økning på henvendelser om brannalarmanlegg. Det er de samme gruppene som for sprinkleranlegg som kontakter FG-brann. Det er gledelig at Statens bygningstekniske etat kontakter FG, for en vurdering og kvalitetssikring av enkelte tekniske krav som det skal stilles krav om i teknisk forskrift som skal utgis Innenfor brannalarmområdet er det en god dialog med deres bransjeorganisasjon Noralarm. Det er nyttig at Noralarm er aktive og interesserte i FG-ordningen, for det sikrer bedre etterlevelse av brannalarmordningen. Noralarm har på eget iniativ kontaktet FG-brann for å vurdere muligheten for å utforme sjekklister/rapportmaler for de ulike fasene i forbindelse med oppfølging av brannalarmanlegg. Foretak Innenfor de 4 brannalarmområdene er det 34 FG-godkjente brannalarmforetak. De 4 områdene er: - Prosjektering av brannalarmanlegg - Kontroll av prosjekteringen av brannalarmanlegg - Utførelse og installering av brannalarmanlegg - Kontroll av utførelse og installering av brannalarmanlegg Utstyr Det foregår kontinuerlig godkjennelse av produkter som inngår i brannalarmanlegg i henhold til de ulike delene av EN 54-serien. FG-godkjente produkter er listeført på FG sin nettside. Regelverk og komitéarbeid Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier. Nye Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier ble publisert 15. januar Siste utgave av EN som omhandler aspirasjonsdetektorer er blitt endret slik at den nå også gjelder for applikasjoner i landbruket. Det er iverksatt et arbeid for å kartlegge hvilke krav som må stilles i tillegg til EN 54-20, for å sikre velfungerende anlegg i landbruket. Det vil bli foretatt en revisjon av reglene og prøvespesifikasjonen når nevnte er kartlagt. FG-regler for automatiske brannalarmanlegg Det har blitt foretatt vurdering av hva som skal redigeres i regelverket. Ny revisjon gjøres samtidig med at ny teknisk forskrift blir utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE), for å sikre at regelverket samsvarer med nevnte. FG-attest FG-attest i henhold til henholdsvis Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier og FG-regler for automatiske brannalarmanlegg er under utvikling. Grunnet manglende kapasitet hos datautvikleren er ikke webløsningen blitt ferdigstilt. Komitéarbeid for CEN TC 72 Det er etablert en normkomité (NK), som avholder møter i forkant av hvert TC 72-møte. Dette er en viktig komité å delta i. Deltakelse på TC 72-møtene alternerer mellom medlemmene i normkomiteen. Side 5 av 11

6 Overspenningsvern Det er igangsatt en revisjon og oppgradering av FG sin prøvespesifikasjon for overspenningsvern. Grunnet kapasitetsmangel utfører DNV en del av arbeidet. Side 6 av 11

7 FG-innbrudd Sekretariat Sekretariatet har i 2009 bestått av Arve Haug. Han har vært fagsjef for FG-innbrudd siden mai Prosjektstyret til FG-innbrudd Arbeidet ledes av et prosjektstyre med følgende sammensetning: Bjørn Skari, If. Leder. Håvard Giving Hauge, TrygVesta. Nestleder. Reidar Vasshaug, Gjensidige. Geir Tofsrud, Terra. Talleiv Wæthing, SpareBank1. TrygVesta sin representant, Hans Jordal, ble våren 2009 erstattet med Håvard Giving Hauge. Håvard har vært i forsikringsbransjen i 10 år. Begynte i salg, men har de siste 4 årene jobbet med underwriting for både privat og næringslivsmarkedet. Det ble avholdt 6 prosjektstyremøter i 2009, 5 i Finansnæringens Hus og et møte ble avholdt i Gjensidige sine lokaler i Drammen. I tillegg til de 6 møtene var Norge dette året vertskap for årets møte for det nordiske samarbeidet som benevnes NAS. Godkjennelsesområder Godkjennelsesområdene for FG-innbrudd er som følger: Søke- og gjenfinningssystemer for bil, båt, anleggsmaskiner og annet. Merkefirma - merking og registrering av kjøretøyer og fritidsbåter. Bilalarmer og bilsikringsutstyr som for eksempel pedallås, rattlås med mer. Sykkel, moped og MC-låser. Hengelåser og sikkerhetslåser med tilbehør (sylinder, låskasse, sluttstykke og beslag). Periferisk sikringsutstyr som gitter, sikkerhetsdører, vinduer med mer. Verdioppbevaringsenheter som verdiskap, sikkerhetsskap, hvelv, hvelvdører, deponeringsenheter, kontantautomater med mer. FG sitt innbruddsalarmregelverk for alarmutstyr, foretak, alarmstasjon, konsulenter, installasjon og veiledning. Fagsjefens deltakelse i eksterne utvalg og komiteer Representantskapsrådet til Standard Norge (SN) - varamedlem CENELEC WG 1 - ekspert Normkomité 79 - formannsverv Vara i styret til Norsk sikkerhetsforening Generelt arbeid Det er utarbeidet 7 sikkerhetsforskrifter. B-kravene med tilhørende forretningsregister er av de 2 viktigste sikkerhetsforskriftene som er blitt publisert i nye utgaver i Det er utarbeidet til sammen cirka 11 veiledninger og andre regler. Alle publikasjonene er tilgjengelige på FG sin nettside. Side 7 av 11

8 I 2009 var undertegnede med på samtlige møter i CENELEC WG 1. Det er stor aktivitet i gruppen og avgjørelsene er av stor betydning for de videre føringer som skal tilrettelegges fra FG. Undervisning i innbruddssikring på BI 2 ganger i året. Annen undervisning og kursing. Økt virksomhet i kursing ute hos selskapene grunnet dramatisk økning i innbrudd, både antall og utbetalinger. Det viser seg at selskapene innehar lite kunnskap om hva FG har utarbeidet regelverk og retningslinjer for. Utført tidvis hjelp på direkte problemområder/forsikringssteder med store skadeutbetalinger. Som nevnt over har det vært en dramatisk økning i antall innbrudd og i skadeutbetalinger. Dette har også ført til et prosjekt med Asker og Bærum politikammer. Asker og Bærum politikammer har fått tildelt et prosjekt som er initiert fra Riksadvokaten. Det har vært flere interessante møter. Det har vært avholdt flere møter med låsebransjen NL vedrørende flere saker, blant annet oppdatering av gammelt regelverk og oppklaring i nye Europanormer. Også dette året ble FG invitert til å delta på det lukkede låsesmedtreffet. Arrangementet er stort i nordisk målestokk. FG-innbrudd deltok sammen med prosjektstyret. Det viser seg at det kommer stadig nye europanormer enten der FG har regler fra før, eller der det ikke finnes regler. De to mest omtalte er nå for alarmstasjoner. Her kommer det europeiske regler som på sikt vil erstatte FG sine egne særnorske krav. De nye reglene tilsier at også denne jobben skal utføres av et sertifiseringsorgan noe som vil frigjøre kapasitet for FG. Den mye omtalte tåkegeneratoren, for sikring av verdier i lokaler, har også fått en tilhørende standard. Her har ikke FG hatt noe regelverk, men vil følge normen og godkjenne produkter som tilfredsstiller denne. I tillegg må det utarbeides retningslinjer for de som skal montere slike anlegg. FG har blant annet lagt ut midlertidige anbefalinger da slike anlegg allerede monteres i stadig økende omfang. Per var ingen slike produkter FG-godkjent. Avsluttede saker Prosjektstyret har behandlet i størrelsesorden 60 saker i De viktigste sakene har vært: B-kravene med tilhørende forretningsregister. Ferdigstilt i 2008, men måtte justeres noe i Nordisk alarmsamarbeid (NAS) hadde møte i Bergen i Forelesing om norsk skadestatistikk (hvor Norge er helt ledende innfor innhenting av slike tall), trender, nedleggelse av gruppeunntaket i Europa og introduksjon av den nye FG-applikasjonen. Spesielt danskene viste stor interesse for vår løsning, hvor de trolig så for seg en felles nordisk registreringsordning. Rundskriv om nye sikkerhetsforskrifter er publisert. Side 8 av 11

9 Det har vært 3 store revisjoner av eksisterende alarmstasjoner. Alle viser hvilken enestående kvalitet FG står for. Revisjon av annet regelverk utgitt av FG. Hovedrevisjon på reglene for søke- og gjenfinningssystemer er ferdigstilt på tampen av Alle parter i saken er enige. Dokumentet har vært ute på høringsrunde og et påfølgende møte har vært gjennomført. Reglene skal kun ut for en siste aksept av litteraturen. Regelverket vil bli utgitt i begynnelsen av Dette er i så måte det første regelverket fra FG som innfører verifikasjon fra en uavhengig tredjepart, også kalt sertifisering. Dette er prinsipielt viktig for FG da dette medfører frigitt kapasitet for FG og systematisk oppfølging av foretakene. Alt dette gir høyer kvaliteten på FG-produktene. Pågående saker De viktigste sakene som det for tiden arbeides med er følgende: Saken med den nye standarden for røykvarslere (EN 14604) fortsetter. Standarden er prinsipielt viktig for FG. Arbeidet med å oppdatere produkter som ikke har utløpsdato tar mye kapasitet da FG til stadighet må purre de enkelte foretakene for å få progresjon. Arbeidet vil fortsette i Fortløpende revisjon av alle FG sine sikkerhetsforskrifter er unnagjort. Nå skal Håndbøkene i innbruddssikring utbedres. FNH har aktuarer som utarbeider skadestatistikk. Statistikken innholder mye interessant informasjon, men FG kunne også tenke seg data på annet enn antall skader og skadeutbetalinger i kroner. Skadeforsikringsselskapene sitter ikke på slik informasjon. Til fordel for FG har NHO-service begynt å utarbeide slike tall på vegne av sine egne bransjeorganisasjoner. FG har derfor innledet et samarbeid som vi bl.a. kan bruke til å analysere trender for tilpasning av for eksempel FG sitt regelverk. Fortløpende behandling av flere tilfeller av overtramp, dvs. misbruk av FG sitt navn, ferdigattester m.m. Arbeidet har økt i omfang og har nå tatt et skritt videre. Eksempelvis nevnes det at FG ble kontaktet av presidenten i Eurosafe, som er den europeiske sammenslutningen av safeprodusenter i Europa. De kunne melde om store avvik mellom testhusene/sertifiseringsorganene i Europa til tross for at disse var akkrediterte. FG har tatt saken videre til CEA med anbefaling om at EA (European Accreditation) tar saken i nærmere øyesyn. Statistikk FG-godkjente foretak og konsulenter. Ved utgangen av 2009, er antall godkjente foretak m.v. som følger: 24 innbruddsalarmforetak Ingen konsulenter 9 FG-godkjente alarmstasjoner Alarmstasjonene revideres hvert 5. år av FG. Det ble utført 3 revisjoner i Side 9 av 11

10 Annet arbeid for FG-brann og FG-innbrudd Godkjennelse av produkter FG-applikasjonen FG sin nettside ble i 2009 bygget om slik at den nå også inneholder en webapplikasjon, som omtales som FG-applikasjonen, som håndterer alle produktsøknader på elektronisk form. Dette har vært en suksess for FG. Dette er med på å rasjonalisere arbeidet forbundet med søknadsbehandlingen, spesielt med henblikk på arkiveringsrutinene internt, da all korrespondanse foregår via webapplikasjonen. Utvidelse av webapplikasjonen til også å gjelde foretak- og systemsøknader er igangsatt. Det er blitt behandlet omtrent 1000 søknader. Da oppryddingen av enkelte produktgrupper uten utløpsdato pågår fortsatt er det ingen grunn til å tro at antall søknader har blitt redusert, snarere tvert i mot. Link til FG-applikasjonen: FG sin nettside Det foretas målinger av antall besøkende på FG sin nettside, og det er i overkant av 1000 unike besøkende hver uke. Det betyr at sidene må være informative og oppdaterte til enhver tid. FG-eksamen Det er 4 ulike FG-eksamener som arrangeres årlig i regi av handelshøyskolen BI. Vi ser her som på flere andre områder en økning for FG, og det var et rekordår for antall påmeldte til brannalarm- og sprinklereksamen. På sensormøte for FG-eksamen i prosjektering av innbruddsalarmanlegg for bolig og næring samt i innbruddssikring for næringslivet ble det besluttet grunnet den økende interessen å tilby en samling for de påmeldte til eksamen. Haug deltar i sensorutvalget med utarbeidelse av obligatoriske innleveringsoppgaver og eksamensoppgaver, behandling av eksamensanker og har bidratt til å få inn en deltager fra forsikring i nevnte utvalg. FG-eksamen boligalarmanlegg Totalt 43 kandidater. 39 kandidater fikk bestått og 4 kandidater fikk ikke bestått. Det gir en strykprosenten på 9,3 %. 67 kandidater var påmeldt til eksamen, noe som betyr et frafall frem mot eksamen på 24 kandidater (35,8 %). Det ble derfor en økning i antall beståtte, antall stryk og antall fremmøtte til eksamen sett mot fjoråret Eksamen ble avholdt 3. juni. FG-eksamen næringsanlegg Totalt 41 kandidater. 34 kandidater fikk bestått og 7 kandidater fikk ikke bestått. Det gir en strykprosenten på 17,1 %. 60 kandidater var påmeldt til eksamen, noe som betyr et frafall frem mot eksamen på 19 kandidater (32,2 %). Det ble derfor en økning i antall beståtte og antall fremmøtte til eksamen, mens det for antall stryk ble en reduksjon sett mot Eksamen ble avholdt 3. juni. FG-eksamen for brannalarmanlegg og sprinkleranlegg Prosjektering av brannalarmanlegg Det var påmeldt 86 kandidater til brevkurs og eksamen høsten Det var 70 fremmøtte kandidater til eksamen 10. desember. Side 10 av 11

11 Det var 59 studenter med bestått og det var 11 studenter med ikke-bestått. Eksamen ble avholdt 10. desember. Prosjektering av sprinkleranlegg Det var påmeldt 86 kandidater til brevkurs og eksamen høsten Det var 45 fremmøtte kandidater til eksamen 10. desember. Det var 17 studenter med bestått og det var 28 studenter med ikke-bestått. Eksamen ble avholdt 10. desember. Høringsuttalelser Mai: Høringsuttalelse til forslag til endring i forskrift 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn utgitt av Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap (DSB). September: Forslag til forskrifter til ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen), ny byggesaksforskrift og ny teknisk forskrift utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). FG er blitt forespurt av BE til å gi faglige tekniske kommenterer til andre innkommende høringsuttalelser om røykvarslere. Media Det har vært en økning i omtalen av FG i media, og både FG-brann og FG-innbrudd merker en markant økning i interessen for FG generelt. Eksempler på artikler i media: 1 artikkel om vanntåke i Rørfag i mars. 1 artikkel om sprinkler i nr. 6 av Byggeindustrien. 1 artikkel om brannalarm i nr. 5 av Elmagasinet. Intervju om sprinkler på NRK Hordaland i august. 2 artikler om hhv. brannalarm og sprinkler i nr. 8 av Brann & Sikkerhet. 1 artikkel om innbrudd i Teknisk ukeblad i september. 1 artikkel i Låsesmeden Artikkel i DNB NOR bolig sitt bilag i Aftenposten Nettverksbygging Det faglige nettverket er utvidet og utvides stadig. Det gjenstår å tegne opp aktørkartet. FG-logo Søknadsbehandling i forbindelse med bruk av FG-logoen utføres av FG-brann. FG mottar jevnlig søknader om bruk av logoen i forbindelse med godkjente produkter og foretak. FG-vann BRS besluttet at det ikke skal etableres en egen ordning benevnt FG-vann, men at det skal iverksettes en godkjennelsesordning for vannstoppeventiler. Side 11 av 11

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ÅRSRAPPORT 2 0 1 0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Pb 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon

Detaljer

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Innhold Etableringen og utviklingen av Norsk Heiskontroll (NHK)...3 Styret og sentralkontoret...3 Områdekontorene...4 Oppgavene til NHK...4 Lover og forskrifter som danner grunnlaget

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan for utdanning av Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan VBS - Utg. 3 2007-01-12 Revidert 2010-01-07, 2011-01-17, 2015-03-16 Forord Sprinkleranleggene Sprinkleranleggene har

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering ÅRSRAPPORT Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering Innholdsfortegnelse Del I Leders beretning... 4 Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 Forbrukerrådets styringspyramide

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 31. desember 2004 Innhold Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 1 1. Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer