Årsmøte og Fagdager 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte og Fagdager 2015"

Transkript

1 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte og Fagdager 215 i Bergen august Tema: Bedre føre var Bilde fra Møllendal kirkegård Årsmelding og årsmøteinnkalling Invitasjon til fagdagene

2 Fagdager 215 i Bergen Tema: Bedre føre var Mandag 24. august Kl. 1.3 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl. 16. Kl. 19. Registrering Lunsj Velkommen KVALITETSHEVING Offentlige anskaffelser; hvordan og hvorfor? v/spesialrådgivere/advokat Bente Vangdal Espenes, KA Universell utforming -brukervennlighet for alle v/seniorrådgiver Frode Røynesdal, Akasia, Bergen Universell utforming ved utvidelse av eksisterende anlegg Presentasjon av utvidelse ved Åsane kirkegård v/seniorrådgiver Frode Røynesdal, Akasia, Bergen Siste nytt fra departementet v/gravplasskonsulent Åse Skrøvset Aktuell info v/styreleder i NFK Inghild Hareide Hansen Årsmøte i Norsk forening for kirkegårdskultur Middag m/quiz Tirsdag 25. august Kl. 9. Kl Kl. 12. Kl. 13. Kl. 2. FØRE VAR Føre var? Risikoanalyse og beredskap v/seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie, KA Når katastrofen rammer Erfaringer fra Sverige v/eva-lena Demarin, krisehåndteringskoordinator hos ærkebiskopens og generalsekretærens sekretariat ved kirkekanseliet i Uppsala Lunsj Befaring Møllendal kirkegård og krematorium, Åsane kirkegård og Troldhaugen Festmiddag Onsdag 26. august Kl. 9. Kl Kl. 1.5 Kl Kl. 12. KOMMUNIKASJON OG ETIKK «Hånd i hånd på gravplassene» -Hvordan kommunisere gravplassenes særpreg? v/anne Bjordal Jønsson, leder gravplassmyndigheten i Bergen Kommunikasjon og samhandling -Møtet mellom kollegaer og pårørende v/ingebrigt Norbakken, områdeleder drift, Bergen Gravferden skal finne sted med respekt for, hvem? v/rådgiver Bjarne Kjeldsen, Kirkegårdsforeningen Om å lykkes i jobben mestring av hverdagen v/trond Albert Skjelbred, kommunikasjonsbyrået Nor Pr Lunsj, slutt Med forbehold om endringer Informasjon om sted og pris: Se side 11 2

3 ÅRSMØTEINNKALLING Det blir med dette kalt inn til årsmøte i Norsk forening for kirkegårdskultur mandag 24. august 215 kl. 16. på Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 5, 5254 Bergen. Dagsorden: Konstituering a. Opprop b. Valg av dirigent c. Valg av to referenter d. Valg av to medlemmer som sammen med dirigenten skal underskrive protokollen e. Vedtak av dagsorden Årsmelding Regnskap Fastsetting av kontingent Budsjettforslag Innkomne saker Valg Fastsettelse av sted for neste årsmøte Sak 2: Årsmelding andre halvdel 214 og første halvdel 215 Norsk forening for kirkegårdskultur er en ideell uavhengig forening som skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier. Sekretariatet ligger i Drangedal kommune. Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Inghild Hareide Hansen, Håvard Russnes, Trygve Jensen, Per Øyvind Eriksen, Tone Hiorth, Vararepresentanter: Ola Asp, Jan Stavrum, Valgkomité: Hans Jakob Nes, Stein Olav Hohle, Ingrid Klingberg, Ansatte: Revisor: gravplassjef i Bergen ( ) kirkeverge i Notodden ( ) avdelingsleder i Trondheim ( ) kirkeverge i Hemnes ( ) gravplassansvarlig i Modum ( ) daglig leder ved Vestfold krematorium kirkeverge i Bodø kirkeverge i Molde driftsleder Gravferdsetaten i Oslo landskapsarkitekt, Grindaker AS Synnøve Haugstad Sira (1 %) Bjarne Kjeldsen (5 %, innleid fra KA) Ernst & Young AS 3

4 Årsmøtet 214 Årsmøtet fant sted tirsdag 9. september kl. 16 på Quality Hotel & Resort Kristiansand. Det møtte 48 personer på årsmøtet, 38 av dem hadde stemmerett. Styreleder Hans Jakob Nes ble valgt til dirigent. Jorunn Haugstulen og Synnøve Haugstad Sira ble valgt som referenter, og Atle Sandnes og Per Øyvind Skrede til å underskrive protokollen sammen med dirigenten. Det stod 11 saker på dagsorden. Dagsorden ble godkjent uten merknader. Framlagt årsmelding for andre halvdel av 213 og første halvdel av 214 ble godkjent uten merknader. Regnskap for 213 ble godkjent uten merknader. Budsjett for 214 tatt til etterretning. Det ble muntlig orientert om den nordiske studentkonkurransen som ble arrangert i forbindelse med Nordisk kongress. Under sak 6 la styret frem et forslag om revisjon av vedtektene. Årsmøtet vedtok at vedtektsendringene med følgende endringer: Kulepunkt i 3 istf. tall, og rette opp bindestrek-feil i 13. Val av leder: Inghild Hareide Hansen, Bergen valgt som leder for to år. Valg av styremedlemmer: Trygve Jensen, Trondheim (gjenvalg) og Per Øyvind Eriksen (ny) valgt som styremedlemmer for to år. Tone Hiorth valgt som styremedlem for ett år (inn istf. Inghild Hareide Hansen) Valg av varamedlemmer: Ola Asp, Vestfold krematorium og Jan Stavrum, Bodø ble valgt som varamedlemmer for ett år. Valg av ny valgkomite: Hans Jakob Nes, Molde (leder), Stein Olav Hohle, Oslo og l.ark. Ingrid Klingberg. Revisor: Ernst & Young AS ble valgt som revisor. Hans Jakob Nes takka avtroppende styremedlem Margaret Eckbo, og Håvard Russnes takka avtroppande styreleder Hans Jakob Nes for innsatsen som hhv styremedlem og styreleder. Sekretariat og ansatte Sekretariatet holder til i leide kontorlokaler på Neslandsvatn i Drangedal kommune i Telemark. Synnøve Haugstad Sira er kontor- og kursleder, og står for den daglige driften av sekretariatet, fører regnskapet, har ansvar for kursplanlegging og praktisk gjennomføring av kurs og fagdager, ansvar for foreningens nettsider, og sekretær for styret. Og fra og med 214 føring av regnskap og inn- og utbetalinger for Norsk kremasjonsstiftelse. Kontortid i sekretariatet er mandag - fredag kl Bjarne Kjeldsen er innleid fra KA som rådgiver i 5 % stilling, med kontor i Kirkens Hus i Oslo. Kjeldsen er sekretær for faglig råd, sekretær for Kirkegårdsforeningens Krematorienettverk, og vår representant i FAGUS (se eget punkt). Blir ved behov leid ut på timebasis til sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse. Arbeidsmiljøet er bra, med lite sykefravær i perioden. 4

5 Styrets arbeid Det er avholdt fire styremøter i perioden, to i andre halvdel av 214 og to i første halvår av 215. Det er behandlet i alt 46 saker. Hovedsakene har vært: Høringer: Rapporten NOU 214:2 Lik og likskap behandlet, og høringsuttalelse gitt. Et enkelt høringssvar sendt om SOSI-standard. Veien videre: Arbeid med å lage en visjon og strategi for foreningen, som også kan resultere i forslag til navneendring. Kurs: Tilrettelegging av årets kurs (egen årsmøtesak). Foreningen 5 år i 216: Det er igangsatt arbeid med et jubileumsskrift som planlegges ferdig til fagdagene i 216. Regnskap og budsjett (egen årsmøtesak) Fagtidsskriftet Kirkegården: Ny formålsparagraf er vedtatt, og arbeid med revisjon av redaktøravtalen i gang. Antall medlemmer i redaksjonsutvalget justert. (Se også under punktet publikasjoner ). Sekretariat: Styreleder har besøkt kontorlokalene på Neslandsvatn og hatt en gjennomgang av rutiner og arkivsystem. Krematorienettverk: Mandatet for nettverket revidert. Arbeid med innsamling av kremsjonsdata. (se også eget punkt). Samarbeide med Norsk kremasjonsstiftelse: Det er inngått en avtale med stiftelsen om regnskaps- og sekretariattjenestene NFK utfører for dem. Fagus: Som en av eierne er vi involvert i igangsetting av en grundig gjennomgang av organisasjonsstruktur, vedtekter og veivalg for organisasjonen. Årsmøte: Årsmelding og praktisk gjennomføring av årsmøtet. Annet: Utlevering av urner og behandling av aske, urner i dobbel dybde, forslag til nytt medlem i KOSTRA-gruppen, løsninger når Virkes klagenemnd for gravferdstjenester legges ned, Nordisk samarbeid: Planlegging og gjennomføring av den neste kongressen i København i 217. Foreningens medlemmer 1 Fellesråd / kommuner 2 Selskap, råd og organisasjoner Personlige Sokneråd (ut fra 215) Livsvarige (utgått kategori) Æresmedlemmer På medlemskap 1 og 2 er det anledning til å ha ekstraabonnenter, og i tillegg blir bladet Kirkegården sent ut til noen av våre samarbeidsorganisasjoner både i Norge og i Norden. Til sammen er det ved årsskiftet i alt 1241 adresser på listene. 5

6 Publikasjoner Tidsskriftet Kirkegården er kommet ut med fire nummer i perioden: I september og november 214, og mars og juni 215. Redaktør er frilansjournalist Alf Bergin. Redaksjonsutvalg: Arne Eggen, gravplassrådgiver Åse Skrøvset, Synnøve Haugstad Sira og Bjarne Kjeldsen. Inghild Hareide Hansen t.o.m Faglitteratur for salg: Heftene Gravferdsloven med forskrifter, Kirkegårdens ABC, Gravminner i Gudbrandsdal, Idékonkurranse om formgiving av gravminner og Kirkegårdens dag. Boka Kirkegården -et levende kulturminne. I tillegg formidler vi salg av boka Gravminner gjennom tusen år av Helge Klingberg. Fagdager 214 Fagdagene i 214 var lagt til Kristiansand og Quality Hotel & Resort Kristiansand. Det var til sammen 153 personer som deltok på fagdagene. Tema: En tid i endring Foredrag: NOU-en: Veien videre, samfunnsøkonomi, bakgrunnsdata og de seks prinsipper v/sekretær for Gravferdsavgiftsutvalget Martin Hill Oppegaard, Respons v/direktør i KA Øystein Dahle, Bevaring av gravminner v/arnt Magne Haugen fra Riksantikvaren, Bevaringsplaner v/seksjonsledere i Oslo Jan Tharaldsen og Anne-Gurin Garvik, Hva betyr innføring av SOSI-standard for den daglige driften -SOSI-gravplass; hvem, hva, hvor? v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset, Innføring i standarden v/erling Tronsmoen i Vianova, Prosjektpresentasjon: Lommedalen gravlund v/gravplassforvaltningen i Bærum, Voie kirkegård v/rådgiver i Kristiansand Helmer Espeland og l.ark i Asplan Viak Tine Eilen Gunnes, Praktiske utfordringer i driften: Georader til å vurdere jordmasser v/enhetsleder Akasia Anne Bjordal Jønsson, Hva gjør vi med dårlig jordkvalitet? v/rådgiver i NFK Bjarne Kjeldsen, Smart planting gir et lettstelt grøntanlegg v/ gartner Morten Bragdø, Kristiansand, Dialog med dem som skal bruke gravplassen v/ enhetsleder Akasia Anne Bjordal Jønsson, Møte med mangfoldet en felles utfordring v/rådgiver i NFK Bjarne Kjeldsen Befaring til Voie og Oddernes kirkegårder, og Kristiansand krematorium Kurs og arrangement Kurs i praktisk gravplassdrift oktober 214 i Trondheim med fullt kurs (3 delt.) april 215 på Gardermoen, også der med fullt kurs. Kurset er en grunnopplæring i gravplassdrift, etter ny mal tilpasset gravplasskolen. Tema: Gravplassens ulike elementer og primære funksjoner, Sektorens oppbygging og ansvarfordeling, Innføring i lover og regler, Universell utforming, Grunnforhold og drenering, Omregulering, Etikk og verdighet, Seremonielle og praktisk forhold ved gravferd og urnenedsettelse, Gravfeste, Gravregister, Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging, Håndtering av gravminner -graveiers og forvalters ansvar, Gravstellavtaler, Kulturminneforvaltning og vern, Nye gravferdsformer/trender, Gruppearbeid. Befaring til kirkegårder og krematorium. Foredragsholdere: gravplassrådgiver Åse Skrøvset, rådgiver i NFK Bjarne Kjeldsen, anleggsgartner i Trondheim Ove Sørtømme, og gartner/spesialkonsulent i Bærum kommune Eva Larsen. Kurs i administrasjon av gravplasser november 214 på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania. Fullt kurs. 6

7 Kurset var for administrativt personale og gravplassledere. Tema: Gravplassenes plass i forvaltningen, Rammene for virksomheten: regelverk og økonomi, Arealbehov, Gravplassplan og regulering, Oppdatering av kartverk, Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling, Saksbehandlingsrutiner, Døden i Spania: Rutiner når nordmenn dør i utlandet, Møte med tros- og livssynssamfunnene, Gravplassforvaltningen som livsynsåpen forvaltning, Gravferdsrutiner og gravferdbyråenes plass, Gravregister, Feste av grav, Gravminner, Gravstellavtaler, Bevaring på gravplassen, Befaring til kirkegårder og krematorium i Malaga. Foredragsholdere: gravplassrådgiver Åse Skrøvset, gravplassjef i Bergen Inghild Hareide Hansen, avdelingsleder i Trondheim Trygve Jensen, og diakon i Sjømannskirken Marta Kristin Valvatne Fagdager for krematorier 1. og 2. desember 214 med 5 deltakere. Tema: Sektoren sett utenfra v/kommunikasjonsrådgiver i Utrykningspolitiet Dag Gjærum, Byråene og krematoriene: Sammen møter vi et sørgende publikum v/direktør i Virke Gravferd Gunnar Hammersmark, Når bygger vi om og når bygger vi nytt v/ ingeniør i Balslev Søren Jebsen, Anskaffelser: Regler og gode prosesser v/direktør i KA Øystein Dahle, Aktuelt og gruppearbeid v/daglig leder Vestfold krematorium Ola Asp, Krematorieinfo v/krematorienettverket, Krematoriearkiv v/konservator Kunsthistorisk museum UiO Susan Matland, Statistikk og nytt fra rådgiveren v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset, Urnegraver, håndtering av aske og alternative gravferdsformer v/dosent ILPP. NMBU Kirsten Lunde. Faglig råd Rådet består av representanter fra Kirkegårdsforeningen, Fagforbundet, Delta, KA, HSH gravferd og Norsk bergindustri. I tillegg møter seniorrådgiver i Kirkerådet Per Tanggaard i kraft av egen kompetanse. Rådgiver i NFK er sekretær for rådet. Det har ikke vært avholdt i perioden. Krematorienettverk Forumet skal fokusere på saker som gjelder krematorium, og fremme forslag om fagdager, kurs og andre faglige samlinger for ansvarlige og ansatte i krematorium. Medlemmer: Per Øyvind Skrede, Stavanger, Knut Ivar Paulsen, Trondheim, Anne-Margrethe Brøndelsbo, Oslo og Ola Asp, Vestfold krematorium. NFK v/bjarne Kjeldsen har sekretariatet. Det er avholdt to ordinære møte samt epost-samrådinger, samt en fagdag i perioden. Fagus Kirkegårdsforeningen er medeier i stiftelsen FAGUS -Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren. I tillegg til en rådgivningstjeneste arrangerer de også kurs og konferanser, og har en spalte i Kirkegården. Bjarne Kjeldsen er NFKs representant der, sammen med Tone Hiorth (fra 215). Nordisk samarbeid Det nordiske samarbeidet foregår i samarbeidsorganisasjon Nordisk forbund for kirkegårder og krematorier (NFKK), der vi er representert ved styreleder og nestleder. Organisasjonen har bl.a. ansvar for planlegging av en nordisk kongress hvert 4. år. I 217 er det Danmark som er lokal arrangør av kongressen. 7

8 Sak 3: Regnskap Styrets forslag til regnskap for 214, til godkjenning: Inntekter Regn. 214 Budsj. 214 Regn Fagdager, årsmøte Nordisk samarbeide/kongress Prosjekt/Nordisk studentkonkurranse Kurs Styreutgifter Kontor, administrasjon Lønnsutgifter Rådgiver Kontingenter Salg publikasjonar og annonser Fagdager, årsmøte Kurs Tilskudd Nordisk kongress Nordisk studentkonkurranse Andre inntekter Sum driftsinntekter Utgifter Publikasjoner Andre kostnader Mva-refusjon Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter Resultat Kommentarer til regnskapet: Regnskapet for 214 er gjort opp med et overskudd på kr En grunn til det gode resultatet er den store omsetningen i 213 som ga ekstra stor mva-refusjon i 214. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med Norsk Kremasjonsstiftelse om tjenesteyting for dem, noe som tilsammen utgjorde kr i 214. Beløpet er inntektsført under Andre inntekter, men ble ikke innbetalt før i 215 og står derfor som utestående i balansen. Vi har også hatt stor deltakelse på kurs og fagdager i året. Kontorleder gikk fra opp i 1 % stilling, inkludert renhold. Avtalen med renholdsfirma er sagt opp, og 7 % av lønnsutgiftene i stedet overført til kontorutgifter. 8

9 BALANSE Omløpsmidler: Bankinnskudd Utestående Sum omløpsmidler Egenkapital: Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Gjeld: Skyldig skatt, avgifter, lønn Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Sak 4: Fastsetting av kontingent Styret anbefaler 4 prosent økning av kontingenten for 216, grunnet økte utgifter med lønn og fagblad Sak 5: Budsjettforslag Styrets forslag til budsjett for 216: Inntekter Kontingenter 9 Salg publikasjonar, annonser 25 Fagdager, årsmøte 67 Kurs 85 Tilskudd 5 Andre inntekter 75 Renteinntekter 25 Sum 2 82 Utgifter Publikasjoner Fagdager, årsmøte Kurs og studiearrangement Styreutgifter Nordisk samarbeide Prosjekt/utvalg Kontor, administrasjon Lønnsutgifter Rådgiver 5 % stilling Andre kostnader mva-refusjon Sum Sak 6: Innkomne saker Ingen saker er kommet inn. Sak 7: Valg Valgkomitèens forslag: To styremedlemmer for to år: Tone Hiorth, gravplassansvarlig i Modum Håvard Russnes, kirkeverge i Notodden To varamedlemmer for ett år: 1. Ola Asp, daglig leder ved Vestfold krematorium 2. Tine Eilen Gunnes, landskapsarkitekt i Asplan Viak, Arendal Styrets forslag til valgkomite for 216: Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde (leder), Ingrid Klingberg, landskapsarkitekt i Grindaker Johannes Sørhaug, kirkeverge i Porsgrunn Styrets forslag til revisor Styret forseslår gjenvalg av revisorfirmaet Ernst & Young AS

11 Presentasjon av kandidatene til styret Tone Hiorth: Kommunegartner og gravplassansvarlig i Modum kommune. Utdannet landskapsarkitekt i 1978, jobbet i Haugesund parkvesen, ved Statens Gartnerskole Jensvoll, i Hovde prosjektering, og i Modum kommune de siste 24 år. Modum kommune har forvaltningsansvaret for gravplassene etter 23 i Gravferdsloven. Håvard Russnes: Kirkeverge på Notodden fra 29, kirkeverge fra 1997 i Bø i Telemark. Før det kirketjener, drift og vedlikehold på Notodden. Utdannelse innen misjon og ledelse, transportfag, vaktmesterskole og kirkeadministrasjon. 1. vara: Ola Asp: Daglig leder Vestfold krematorium IKS. Prosjektleder for etablering av krematorium. Utdannet bygg- og anleggsingeniør. Studerte senere kristendom, pedagogikk og ledelse. Erfaring som prosjektleder og lærer i Etiopia, kirkeverge i Larvik og prosjektleder Larvik kommune. 2. vara: Tine Eilen Gunnes: Landskapsarkitekt MNLA, uteksaminert fra NMBU på Ås års erfaring fra Planavdelingen i Øvre Eiker kommune. Prosjekterende landskapsarkitekt siden 25, hvorav de 4 første årene hos Norconsult i Stavanger. Ansatt i Asplan Viak i Arendal fra 29. Sak8 ak8:: Fastsetting av sted for neste årsmøte Styret foreslår at fagdager og årsmøte i jubileumsåret 216 legges til Drammen, som var stedet der det første årsmøtet i foreningen ble holdt. INFORMASJON OM FAGDAGER 215 Tid: Sted: august 215 Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen Møteavgift: Kr 2.7 for alle medlemmer Kr 2.76 for ikke-medlemmer NB: Etter 3. juni er møteavgiften kr / 3.26 Påmelding: Via våre nettsider Frist 3. juni (Etter den datoen tilkommer et gebyr) Hotell -dagpakke: Kr 1.86 for lunsj, kaffe og utflukt. Ekstra for middag: Kr 455 pr stk (for dem som ikke bor på hotellet) Hotell -overnatting: Kr i enkeltrom med full pensjon og utflukt Kr 3.95 pr pers i dobbeltrom, full pensjon og utflukt Ekstraovernatting ved ankomst dagen før: Kr 93 i enkeltrom, kr 63 pr pers i dobbeltrom, inkl. frokost Program: Se side 2 11

12 Velkommen også til våre andre kurs og fagdager B-Economiquei 215: Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift Målgruppe: Gravplassarbeidere, arbeidsledere, kirkeverger/daglige ledere. Tid: september 215 Sted: Quality Hotel Panorama, Trondheim Møteavgift: Kr for medlemmer, kr for ikke-medlemmer (eks hotell) Påmeldingsfrist: 3. august Tema: Hvorfor beplantning på gravplassen? * Hvilke endringer kan gjøres i grøntanlegget * Jorda det viktigste utgangspunktet for sunne planter * Rett plante på rett sted: Plantekjennskap og stell * Gras: Slitestyrke, funksjon og vedlikehold * Vedlikehold av veger og stier * Hvordan lage vakre og lettstelte beplantninger * Stell av busker og trær * Drifts og vedlikeholdsplan for anlegget * Forslag til beplantning på eget anlegg. Ute: Beskjæring og vedlikehold i praksis på Tilfredshet og Havstein kirkegårder Kurs i praktisk gravplassdrift Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift og del av Gravplasskolen. Tid: oktober 215 Sted: Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen Møteavgift: Kr for medlemmer, kr 3.58 for ikke-medlemmer (eks hotell) Påmeldingsfrist: 1. september Tema: Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler * Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Universell utforming * Oppdatering av kartverk * Grunnforhold og drenering * Gravregister * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Feste av grav * Gravminner * Gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold ved gravferd og urnenedsettelse * Befaring til gravplasser og krematorium. Fagdager for krematorier Målgruppe: Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet Tid: 1. og 2. desember Sted: Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen Møteavgift: Kr 2. for medlemmer, 2.5 for ikke-medlemmer (eks hotell) Påmeldingsfrist: 3. oktober Tema: Blir lagt ut på nettsidene våre etter hvert. For mer informasjon om kursene og påmelding, se våre nettsider Norsk forening for kirkegårdskultur Sagodden, 376 Neslandsvatn Tlf , e-post:

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte i Oslo 5. september 2013 Bilde fra krigsgraver på Alfasaet gravlund I forbindelse med Nordisk kongress 4. - 6. september 2013 Tema: Verdier, kvalitet

Detaljer

www.kirkegaardskultur.no LEDER INNHOLD

www.kirkegaardskultur.no LEDER INNHOLD INNHOLD Redaksjonsutvalg 2014: Åse Skrøvset aase.skroevset@kirken.no Synnøve Haugstad Sira shs@kirkegaardskultur.no Arne Eggen kirkesjefen@asker.kirken.no Bjarne Kjeldsen bjarne@kirkegaardskultur.no Inghild

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2013 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5

Detaljer

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Innholdsfortegnelse 4 5 6 7 14 21 21 22 28 30 31 32 33 Velkommen Årsmøteprogram Konstituering av årsmøtet Årsmelding Regnskap Fastsettelse av kontingent Eksklusjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget).

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget). Årsmelding 2013 Innledning Årsmeldingen Året 2013 er det første året Akasia utarbeider egen årsmelding. Da det først er for 2014 man har utarbeidet et samlet styringsdokument for virksomheten vil årsmelding

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Årsrapport 2014

DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD 2014 Til behandling 18.03.2015 under sak 09/2015 Årsrapport 2014 for 1. Innledning har i 2014 bestått av følgende medlemmer: Christian Lie *) Repr. Sola MR Leder

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kirkelig Fellesråd i Trondheim Kirkelig Fellesråd i Trondheim Årsrapport for 2003 Innholdsfortegnelse 1 Forord 4 1.1 Utviklingstrekk for 2003 4 2 Råd og utvalg 5 3 Medlemsoversikt 8 4 Økonomi 10 4.1 Lovgrunnlaget, forskriften 10 4.2

Detaljer

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 Kyrkje i endringstider 2003 har vore eit hektisk år for KA, dette som dei føregåande. Å fungere som ein profesjonell arbeidsgivar- og interesseorganisasjon i tider med

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer