REGRESS Skadetakstkonferansen REGRESS FOKUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGRESS Skadetakstkonferansen REGRESS FOKUS"

Transkript

1 Skadetakstkonferansen REGRESS FOKUS Avdelingsleder/advokat Hilde Aasen Unnli, Gjensidige Forsikring 1

2 Skadetakstkonferanse Hva er regress? Hvorfor regress? 2

3 Skadetakstkonferanse Roller Takstmannen er nøkkelen /verktøyet: Være detektiv Skaden er dekningsmessig men: 1) Hva har skjedd? 2) Hvorfor har det skjedd? 3) Hvem har gjort det? Finne årsak til årsaken Selskapene og saksbehandlerens oppgave: Bistå med å finne: 1) Ansvarsgrunnlag 2) Årsakssammeheng 3

4 Skadetakstkonferanse Takstutfordring agenda videre: 1. Sikre sakstilfanget ved å fange opp de potensielle regress sakene Eksempler på saker som erfaringsmessig gir mat Ispedd litt jus: Reklamasjon, utbedringsrett (i kontraktsforhold), foreldelse 2. Skrive gode rapporter (arbeidsverktøy) Eksempler 4

5 Høyfrekvente saker SKADEÅRSAK TYPISKE TILFELLER KONTROLLSPØRSMÅL BRANN Ovner, oppvaskmaskiner med mer Feil eller mangler ved materialet eller produktet? Gjenglemte plater, levende lys, barns lek med ild Har privat skadevolder handlet grovt uaktsomt? (markert avvik fra forsvarlig handlemåte) VANN (60-70%) Overspenninger på nettet Håndverkerfeil: Utette kuplinger og rørbrudd, utette tak og bad Er netteier ansvarlig? (privat skadelidt) Nyoppført bygning? Nylig gjort arbeider hos ft? Vann inn via terreng eller avløp Mye nedbør Tilstopping eller kapasitetsproblemer på nettet Kommunalt vannledningsbrudd eller avløpsproblem? Private stikkledninger? SPREKKER/ RYSTELSER BIL Riss og sprekker i grunnmur og trapper. Innvendige skjevheter Skader på bygning, gjerder mm Har det vært utført grave- eller sprengningsarbeider på naboeiendommen? Er bilen kjent? Rett til ansvarsselskapet Er bilen ukjent? TFF krever mye dokumentasjon. 5

6 Ansvarsgrunnlaget: Mangel Ansvar i kontrakt: Hva som er mangel følger ofte av kontrakten: 1) Håndverkertjenesteloven (Forbrukerkjøp av tjenester) 17. Mangel foreligger dersom tjenesten. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på forbrukerens side. NB Vil finne tilsvarende oppbygging også i forbrukerkjøpsog avhendingsloven 2) Kjøpsloven 17 (Forbrukerkjøp av varer) Tingen skal være i og innpakning som følger av avtalen. 3) Bustadoppføringsloven 25 Det ligg føre mangel dersom eller av føresegnene i 7, 9 og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket kjem av forhold på forbrukarens side. 6

7 Ansvarsgrunnlaget utenfor kontrakt Ansvar utenfor kontrakt Ansvarsgrunnlaget er normalt culpa (uaktsomhet) Det kan foreligge krav om grov uaktsomhet, ref. skl 4-2 og 4-3. Kan være rent objektivt (bilansvar, ulovfestet, objektivt ansvar for farlig virksomhet/innretninger) Et praktisk viktig ansvarsgrunnlag som anses som ansvar utenfor kontrakt er produktansvar etter produktansvarsloven. For ansvar utenfor kontrakt gjelder ikke reklamasjonsreglene eller utbedringsretten. 7

8 Produktansvar Eksempel: Hvite- og brunevarer Bevissikring: Gode bilder/ta vare på deler. Serieog maskinnummer. Kjøpskvittering Servicerapport Hvordan er maskinen montert? Brukerfeil? Mangel på vedlikehold? Ring produsenten ved større skader! 8

9 Produktansvar Gode bilder: Ingen tvil om type bereder, ingen tvil om årsak. Hvordan er maskinen montert? Produktansvarsloven: Ingen reklamasjon, maks 10 år fra omsetning. Privat skadelidt. 9

10 Grensen produktansvar/håndverkerfeil Eks. Amerikanske kjøleskap med vanntilkobling og andre tekniske innretninger Hvem har ansvaret? Produsent (pal, ulovfestet) Rørlegger (hvtjl. 28(3)) Forsikringstaker (medvirkning?) Kjøpskvittering, servicerapport Hvem monterte. Kontrakt? Vannfilter Beskriv skadeårsaken! Ta bilder! Det holder ikke å skrive lekkasje fra vannfilter. Kontakt leverandør ved skader av noe omfang. 10

11 Bilskader Kjent bil Bilansvarsloven 4 Ansvarsselskapet ansvarlig Ukjent bil Bilansvarsloven 10 Trafikkforsikringsforeningen Dekker i tillegg skade forvoldt av utenlandske og uregistrerte kjøretøy. Takst: Ta bilder som sannsynliggjør at skadene er forvoldt av ukjent bil. (Søppelbil, Brøytebil?) Selskap: Be ft. melde skaden til politiet. 11

12 Hindringer Hindringer - som kan gjøre at kravet anses som bortfalt: Reklamasjon Rette/utbedringsrett Foreldelse 12

13 Reklamasjon Reklamasjon: Relativ og absolutt frist 1) Håndverkertjenesteloven 22 (1) Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes (2) Reklamasjon kan ved arbeid på ting senest skje fra avslutningen av oppdraget. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, samt ved arbeid på fast eiendom, er. Fristene etter dette ledd gjelder ikke så langt tjenesteyteren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. 2) Kjøpsloven 32 (1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder. (2) Reklamerer kjøperen ikke innen etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. 13

14 Reklamasjon Relativ frist: Uten ugrunnet opphold Reklamasjonsfrist i NS ene: Eks. NS 8405 pkt. 36.7: Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende etter overtakelsen dersom han ikke varsler uten ugrunnet opphold etter at han burde eller burde ha oppdaget den. 14

15 Reklamasjon Absolutt reklamasjonsfrist: Oppstår skaden mer enn 5 år etter at arbeidet er utført eller gjenstanden levert, vil det normalt ikke være mulighet til å vinne frem med regress. Men: Dersom den ansvarlige har utvist grov uaktsomhet, gjelder ikke lenger reklamasjonsreglene. Da er det likevel mulighet, derfor er fokus på årsak også viktig der årsaken går noe tilbake i tid. 15

16 Skadetakstkonferanse Husk: Reklamasjon: Relative frister: Innen rimelig tid Uten ugrunnet opphold Absolutte frister: Oppstår skaden mer enn 5 år etter at arbeidet er utført eller gjenstanden levert, vil det normalt ikke være mulighet til å vinne frem med regress. Unntak: Grov uaktsomhet 16

17 Retting Adgang til retting 1) Håndverkertjenestelovens 24. Retting av mangel. (1) Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren retter mangel ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren. (2) 2) Kjøpsloven 34 Krav på retting og omlevering (avhjelp). Selgeren kan isteden foreta omlevering etter 36. (Motsatsen er retteadgang for selger..) 3) Bustadoppføringsloven 32 Vil forbrukaren gjere gjeldande ein mangel, har forbrukaren heller ikkje elles har til å setje seg imot retting., og 17

18 Retting I utgangspunktet ikke krav på retting av skade på annet enn egen entreprise Kan komme på spissen ved totalentrepriser/ansvar for byggmestre m.fl. Krever rask handling fra takstmann. Kan regressomgangen unngås om entreprenør utbedrer direkte? 18

19 Foreldelse Foreldelse: Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. Utgangspunktet i kontrakt, fe 3 For krav som oppstår ved mislighold, regnes foreldelsesfristen fra den dag da misligholdet inntrer (ved overtakelse) Utgangspunktet utenfor kontrakt, 9 Krav på skadeserstatning eller oppreising foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. (Skadetidspunktet +) Tilleggsfrist ved uvitenhet, fe 10. Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap. 19

20 TILBAKESLAG/VANNLEDNINGSBRUDD 1. Vannledningsbrudd objektivt ansvar Kommunale eller privat ledninger? Penger i banken eller rett ut grunnen.. 2. Avløpsledninger objektivt ansvar for manglende kapasitet og utilstrekkelig vedlikehold, forurensningslovens 24a MEN: Manglende kapasitet: Kommunene kan fraskrive seg ansvaret, ref. sanitærreglementet Utilstrekkelig vedlikehold: Kommunen kan ikke fraskrive seg ansvaret (HR dom av oktober 2011) Utfordring for hele bransjen: Hva ligger i utilstrekkelig vedlikehold 20

21 Mange spørsmål som ønskes besvart for å avklare om det kan foreligge utilstrekkeligvedlikehold. Her momenter fra begge leire: REGRESS Tilbakeslag Forhold på kommunen side: Forhold på skadelidtes side: Rutiner for vedlikehold av nettet Ikke rapportert tilsvarende skader tidligere? Hvis ja, hvordan er disse blitt fulgt opp? Alder på kommunalt nett, planer om oppgradering? Er flere rammet av samme hendelse? Varsle gjerne kommunen og inviter til felles befaring som kan oppklare faktum Utelukke elde/slitasje på egen stikkledning Utelukke manglende/dårlig drenering Dokumentere at overvannshåndteringen er forsvarlig foretatt på den private eiendom (Privat taknedløp til terreng ok, terrengfall ok) Gi opplysninger om eiendommens overhøyde mellom innvendig sluk og innvendig hovedledning 21

22 Flomskader ansvar for kommunene? Gjensidige vil gjøre en grundig gjennomgang av skader etter Dagmar og fremtidige ekstremvær hendelser, og vil se om det er grunnlag for å kreve at kommunene dekker kostnadene. Det kan for eksempel være fordi det er gitt byggetillatelse i et område som er påvist spesielt sårbart i forhold til storm, ras eller flom. Alle takstrapporter vil bli nøye gjennomgått. Takstmenn kan bidra med: Lokalkunnskap; Peke på problemområder ut fra kjennskap til klima, topografi og generell bygningskunnskap. Kjenner skadehistorikken på stedet 22

23 Skadetakstkonferanse Rapporten må inneholde: En fyldig beskrivelse av skadeårsaken Gi en tydelig konklusjon, men ingen ansvarsvurdering. Sikre bevis: Ta mange gode bilder av skadeårsaken, innhent dokumentbevis (bla. kvitteringer, fakturaer, kontrakter ) Ta vare på deler, evnt. noter hvor disse sendes for undersøkelse. Avklar om det er reklamert overfor skadevolder: Gjerne referat etter samtaler. Gjennomslagskraften øker hvor skadevolder er varslet. Hvem utbedrer skaden? Fakturaer skal stiles i skadevolders navn. (Mva) 23

24 24 REGRESS. Noen ganger gir rapporten flere spørsmål enn svar

25 Skadetakstkonferanse Ta bilder på nært hold!! 25

26 Skadetakstkonferanse Nærbilder gir detaljer.. To merker etter tilstramming. (En før og etter) Kobling glidd fra hverandre. Er den feilmontert? Er det feil med produktet? Takstmann Spesialist Veritas? 26

27 Regress Rapportene RAPPORT FEILMONTERING Eksempel: God rapport om feilmontering Mange gode bilder med klargjørende forklaring Jippi Videre var det lagt ved monteringsanvisning fra produsenten av rørsystemet. Det ble også innhentet en skriftlig uttalelse fra produsenten. Taksthonoraret var kanskje 1000,- kroner høyere, men.. 27

28 Skadetakstkonferanse Regress Kjapp oppsummering: er gøy!!!! Beskriv og ta bilder av skadeårsaken ikke Kjapp bare oppsummering: dekningsmessigheten Hva har skjedd? (Overveiende sannsynlig/mest sannsynlig) Hvorfor Beskriv har og ta det bilder skjedd? av skadeårsaken Hvem ikke bare har gjort dekningsmessigheten det? Hva har skjedd? Tenk: Hvorfor har det skjedd? Reklamasjon Hvem har gjort det? Regress er Utbedringsrett Tenk: gøy!!!! Reklamasjon Utbedringsrett 28

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 54 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) En ny lov som forenkler og klargjør

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 705/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning ------------------------------------

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23.

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. november 2011 Tyttebærsti-dommen kommunens ansvar ved forsømt vedlikehold Høyesteretts

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Protokoll i sak 584/2011. for. Boligtvistnemnda 13.05.11

Protokoll i sak 584/2011. for. Boligtvistnemnda 13.05.11 Protokoll i sak 584/2011 for Boligtvistnemnda 13.05.11 Saken gjelder: Krav om erstatning om dekning for utgifter i forbindelse med reklamasjon og utbedring, samt krav om utvidet reklamasjonsperiode ------------------------------------

Detaljer

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Rett til endringer forbeholdes Importør: Harald A. Møller AS Utgave: April 2014 www.audi.no Art.nr: GAR 100 AUDI Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd: ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011 Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven.

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven. Viktig informasjon til kjøper og selger av boligeiendom Denne orienteringen har vi laget for deg som skal kjøpe eller selge bolig gjennom statsautorisert eiendomsmegler. Når du nå har valgt å benytte statsautorisert

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer