ALLE SKAL MED Program Sørum Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti"

Transkript

1 ALLE SKAL MED Program Sørum Arbeiderparti

2 Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i kommunevalgperioden som vi snart har lagt bak oss. I mange saker er vi også enige med Sosialistisk Venstreparti. Vi håper at vi kan fortsette og eventuelt utvide det politiske samarbeidet i den perioden som kommer. Jeg håper du tar deg tid til å lese gjennom programmet slik at du kan se at vi er opptatt av det som angår innbyggerne i Sørum. Det som skjer i samfunnet angår oss alle på en eller annen måte. Jeg ville bli overrasket dersom du ikke finner noen temaer som engasjerer også deg. Vi mener at samfunnet trenger alle når store og små oppgaver skal løses. Derfor er vårt slagord i år at «alle skal med». Sørum Arbeiderparti er for en sterk offentlig sektor fordi vi mener at de viktigste velferdstjenestene skal utføres og kontrolleres av det offentlige. I klartekst betyr det at vi er imot privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Vår løsning er å stadig forbedre den kommunale organisasjon i tett samarbeid med kommunens administrasjon, de ansattes organisasjoner og innbyggerne i Sørum. Vi mener å ha utrettet mye for innbyggerne i Sørum i tråd med det vi sa før valget i Dette vil vi komme tilbake til i et eget politisk regnskap for perioden. I dette regnskapet vil vi også presentere vår kandidater til høstens kommunestyrevalg. Av programmet vårt ser du at vi mener det fortsatt er mange oppgaver som må løses eller forbedres i kommunen. Selv om vi har tatt tak i skoleutbyggingen og andre viktige oppgaver, trenger vi fornyet tillit for å kunne fortsette arbeidet. Dersom demokratiet skal fungere, er det viktig at alle sier sin mening gjennom å stemme på valgdagen. Vi trenger din stemme ved valget. Er du enig i det meste som står i programmet vårt, håper vi også at du gir oss din stemme. Godt valg! Hans Marius Johnsen Ordførerkandidat for Sørum Arbeiderparti

3 En trygg oppvekst i Sørum kunnskap for alle Barna er Sørums framtid. Foreldrene skal være sikre på at barna i Sørum får en trygg og god oppvekst. Gode barnehager er viktig både for barna og for foreldrenes mulighet til å ha et aktivt yrkesliv. Vårt mål er at alle som ønsker det, skal få barnehageplass fra Vi vil gi hvert enkelt barn et godt tilbud, tilpasset deres behov og foreldrenes ønsker. Ved siden av stabile hjemmeforhold, gode barnehager og skoler, er et godt idretts- og kulturtilbud i lag og foreninger av stor betydning for en trygg oppvekst. Det er også viktig at kommunen medvirker til å gi tilbud til den uorganiserte ungdommen. Barn som blir utsatt for omsorgssvikt og overgrep eller som har atferdsproblemer, skal få målrettet hjelp når de trenger det. Sørum Arbeiderparti vil jobbe for tettere samarbeid mellom etater som barnevern, skole, barnehage, helsevesen og familien, for å gi barnet den hjelpen det trenger. sikre full barnehagedekning i løpet av 2008 styrke den faglige kompetansen i barnehagene også i familiebarne hagene styrke barnevernet blant annet gjennom økt samarbeid med nabokommunene ta barn og unge med på råd i spørsmål som er viktige for dem oppgradere lekeområder til trygge og kreative lekeplasser og få dem kvalitetssikret legge forholdene til rette for lag og foreninger som ak tiviserer barn og unge arbeide for et bedre fritidstilbud for uorganisert ungdom beholde «100-meterskogen» som pusterom og tumleplass ved nye reguleringer Sørum Arbeiderparti vil ha en god, offentlig fellesskole der alle barn får utviklet sine evner og anlegg. Da må elevene få en opplæring som i større grad er tilpasset den enkelte. Vi mener at elevene skal lære mer på skolen. Ingen skal gå ut av Sørum-skolen uten mulighet til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy. Vi vil ha gode skolebygninger og utstyr som gir gode rammer for læring. Undervisningen i Sørums skoler skal være fleksibel på elevenes premisser, slik at elever jobber i større og mindre grupper i ulike fag og får den oppfølgingen de trenger. Særlig er det viktig å bruke nok tid og ressurser på norskundervisning de første åra. Vi vil gi elever som trenger det støttetiltak og spesialundervisning så tidlig som mulig. Samarbeidet mellom skole og hjem må bli bedre og mer systematisk. Foreldrene har en viktig rolle i barnas skolegang og må derfor få god kunnskap om utviklingen i skolen og hva som forventes av dem i dagens skolesituasjon. Vi må ha lærere med høy kompetanse på sine fagområder. Motiverte og kompetente lærerkrefter er viktig, særlig for å få flere elever til å velge realfag i årene framover. arbeide for at skoletilbudet skal være blant landets beste beholde de skolene vi har og prosjektere ny ungdomsskole på Frogner at skolen nærmest der du bor, skal være førstevalget øke voksentettheten i skolen arbeide aktivt mot mobbing i skolen og legge grunnlaget for større toleranse arbeide for at alle barn i Sørum skal få tilbud om sunt kosthold på skolen gi elevene i de laveste trinnene flere undervisningstimer utvide støttetiltak og tilpasset undervisning for både sterke og svake elever styrke norskopplæringen heve kvaliteten i skolefritidsordningen og videreføre søskenmoderasjonen utvikle og øke tilbudene i Kulturfabrikken, kulturskolen i Sørum arbeide mot privatisering av skolene fordi det vil svekke det offentlige skoletilbudet 4 5

4 Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Helse og omsorg Vi lever stadig lenger, og det blir stadig flere eldre. Vi vil sikre alle en trygg alderdom. Da må vi sørge for at de eldre får mulighet til å delta med sine ressurser i samfunnet, at de får meningsfulle liv og at vi har en verdig eldreomsorg som favner alle som har behov for det. Derfor må vi legge til rette for fritidstilbud, eldresentre og organisasjonsliv som retter seg mot de eldre. Ingen skal være ensomme og isolerte. Tilgjengeligheten til tilbud og nærmiljø må bedres slik at alle kan delta. Det må legges til rette for frivillighet, slik at de som har lyst og mulighet til å hjelpe andre, enkelt kan gjøre det. Vi vil styrke den offentlige eldreomsorgen framfor å gi mer i skattelettelser. Vi vil ha flere hender i omsorgen slik at alle kan få et verdig tilbud, framfor at den enkeltes lommebok skal avgjøre. Vi tror ikke omsorg er noe som egner seg for konkurranse, privatisering og stoppeklokker. Eldreomsorgen blir ikke bedre av å tvinge pleierne til å løpe enda raskere. ha flere hender innen eldreomsorgen støtte kulturtilbud som retter seg mot eldre fortsette å bruke eldrerådet aktivt styrke frivillighetstjenesten for eldre ytterligere at omsorgstrengende eldre skal få tilbud som passer deres livssituasjon at eldre som mottar hjemmetjenester skal ha faste hjemme hjelpere at alle skal få institusjonsplass når de trenger det etablere bofellesskap på eldres premisser beholde og ruste opp Blaker aldersheim slik at institusjonen bedre tilfredsstiller behovene i framtida Vårt mål med kommunens helse- og omsorgstjenester er at alle skal få den hjelp de trenger når de behøver den. Helse- og omsorgstilbudet i Sørum skal ha god kvalitet og tilstrekkelig omfang til å dekke behovene. Det må legges enda mer vekt på forebyggende tiltak for alle deler av befolkningen. Et godt utbygd og tilpasset helsetjenestetilbud skal sikre utjevning av sosiale ulikheter og gi trygghet for at alle får riktige tjenester. Det er den enkeltes behov og ikke innholdet i lommeboka som skal styre tilgangen. Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet. Og vi vil gi omsorgstrengende eldre og deres pårørende en større valgfrihet. For å få til dette trenger vi mer fleksible løsninger og flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren i årene framover. De som ønsker å bo hjemme skal få utvidet tilbud om hjemmehjelp og bedre mulighet til å få avlastningsplass. I Sørum skal det fortsatt finnes institusjonsplass til alle som selv ønsker det. Innenfor rusomsorgen er det behov for å styrke kapasiteten når det gjelder forebygging, oppfølging, rehabilitering og ettervern. Sørum Arbeiderparti vil også styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser i kommunen. bygge ut Sørvald til en framtidsretta institusjon for senil demente, psykiatri, og psykisk utviklingshemmede, samtidig som behovet for avlastningsplasser fortsatt dekkes gi bedre hjemmebasert omsorg til dem som ønsker det, med hjemmesykepleie og hjemmehjelp uten stoppeklokke etablere helsestasjon for ungdom på Frogner fortsette å tilby alle ansatte grunn- og etterutdanning slik at alle stillinger på over 30 prosent blir besatt av personer med de formelle kvalifikasjoner for stillingen øke brukertilfredsheten både i institusjoner og hjemmetjeneste videreføre det gode samarbeidet med Rådet for funksjonshemmede 6 7

5 Sosial rettferdighet og trygghet Sørum en næringsvennlig kommune Vi vil bekjempe fattigdom og ha et samfunn der alle skal være med. Dette er faktisk hovedparolen for Sørum Arbeiderparti ved kommunevalget 2007: Alle skal med! Selv med dagens høykonjunktur står flere i arbeidsfør alder i Sørum utenfor arbeidslivet. Vi vil at arbeid og aktivitet skal lønne seg for alle. Staten og kommunen må i fellesskap gi bedre individuell oppfølging til folk som ikke finner en plass i arbeidsmarkedet. Sosiale stønadsordninger skal oppmuntre til aktivitet framfor passivitet. Personer som inngår kontrakt med målsetting om opplæring, arbeid, behandlingstilbud eller liknende skal få økte offentlige ytelser. Slike kontrakter må bygge på en individuell vurdering av den enkeltes ressurser, muligheter og ønsker. Regelverk og ordninger må tilpasses den enkelte bruker ikke omvendt. Med bedre velferdstilbud vil vi skape økt trygghet og mindre kriminalitet i Sørum. Vi går imot at velferdstiltak i kommunen som ikke er lovfestet, for eksempel fritids- og aktivitetstilbud for unge, blir kuttposter i kommunens budsjetter. Vi ser Sørum lensmannskontor som en viktig samarbeidspartner for kommunen i det forebyggende arbeidet, spesielt i forhold til barn og ungdom. etablere et arbeids- og velferdskontor (NAV) for Sørum som samler arbeids-, sosialog trygdekontorenes virksomhet på ett sted fortsatt sørge for at kommunens satser for sosialhjelp minst er på nivå med de nasjonale veiledende normer gi unge under 25 år rett til arbeid, utdanning eller opplæring holde egenandeler for kommunale tjenester på et lavest mulig nivå opprettholde ordningen med å ta imot 10 flyktninger årlig og integrere disse i lokalsamfunnet gjennom samarbeid mellom skole, barnevern, krisesenter og lensmannskontor, aktivt forebygge familievold og andre kritiske familiesituasjoner 8 9 I Sørum er det bare arbeid nok for halvparten av den yrkesaktive befolkningen. En del pendler fra andre kommuner til Sørum for å arbeide, mens to tredeler av Sørums yrkesaktive befolkning daglig reiser til arbeidsplasser utenfor kommunen. Vi vil legge forholdene til rette for at det kan etableres flere arbeidsplasser i Sørum. Sørum skal bli en enda bedre kommune for næringslivet. Sørum kommune skal være aktiv og gi rask respons på henvendelser fra næringslivet. Sørum skal gi en effektiv og forutsigbar saksbehandling og skal ha god kunnskap om næringslivets behov. være aktiv for å få flere nye etablerere og ha god kontakt med det eksisterende næringslivet skape en arena slik at næringslivet kan delta i politiske prosesser og planarbeid arbeide for en fornuftig arealplanlegging som skiller om råder for næring og bolig utvikle tettstedene slik at spesielt handelsstanden får bedre vekstmuligheter være aktivt med i utviklingsarbeid som kan fylle ledige næringslokaler med leietakere og ny aktivitet aktivt støtte det arbeid som foregår i Blaker Utvikling

6 Sørum skal være en kommune det er godt å bo i Kommuneorganisasjonen vårt viktigste verktøy Sørum Arbeiderparti vil sikre livsgrunnlaget for nåværende og fremtidige generasjoner ved å ta vare på naturressursene og nærheten til naturen. I Sørum har vi unike muligheter for friluftsliv. Vi vil sikre alle tilgang til natur- og friluftsopplevelser i kommunen. Det skal være enkelt for barnefamilier å etablere seg i Sørum. Sørum Arbeiderparti vil arbeide for å utvikle gode boligmiljøer. Vi vil fortsette trafikksikkerhetstiltak, spesielt tiltak for trygge skoleveier. Vi vil ha en utvikling som bevarer det nære lokalsamfunnet hvor menneskene kjenner hverandre og tar vare på hverandre. Dette betyr at befolkningsveksten må styres i forhold til omfang og tempo. Sørum Arbeiderparti vil fortsatt støtte opp om frivillig arbeid, kultur og idrett. Et godt kulturog fritidstilbud er viktig fordi det gir muligheter til opplevelser, utfordringer og fellesskap. ta godt imot innflyttere gjennom «bli kjent-aktiviteter» bedre tilgjengelighet til natur og turveier og trygg tilgang til friluftsområder etablere markagrenser, spesielt på Frogner og Sørumsand legge forholdene til rette for møteplasser i nærmiljøet for alle aldersgrupper integrere fremmedspråklige i det frivillige organisasjonsarbeidet forsøke å gjenåpne Kuskerudnebben svømmebasseng sikre grønne områder i tettstedene støtte lokale kulturarrrangementer som for eksempel Sørumfestivalen og Skansespillet arbeide for å sikre kulturlandskapet og eksisterende skog mot inngrep som kan endre landskapets karakter legge til rette for bærekraftig alternativ bosetting bygget på økologiske prinsipper forbedre kildesortering av avfall sørge for at offentlige bygninger, uterom og infrastruktur utformes slik at de er tilgjengelig for alle arbeide for økt bruk av alterna tive energikilder til husoppvarming fortsette å bygge ut både gang- og sykkelveier og underganger for å trygge veien til skoler og fritidsaktiviteter Sørum Arbeiderparti vil at Sørum skal være en moderne og servicevennlig kommune. Vi vil stadig søke å fornye den kommunale organisasjonen i aktivt samspill med ansatte og administrasjon. Gjennom utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vil vi arbeide for at kommunen blir tilgjengelig hele døgnet og at de som vil kan få behandlet sine søknader elektronisk. Kvaliteten på kommunens tjenester skal ha et høyt nivå. I dialog med innbyggerne vil vi utvikle tjenestene slik folk vil ha dem. Konkurranseutsetting og privatisering vil være uaktuelt i Sørum så lenge vi sitter ved rattet. Vårt svar på dette er å stadig videreutvikle de offentlige tjenestene samtidig som vi skal ha et godt samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen. Gjennom Sørum kommunale eiendomsselskap KF vil vi sikre godt vedlikehold på kommunale bygg. Vi vil forvalte kommunens tekniske infrastruktur, først og fremst vei, vann og avløp, på en effektiv måte med Sørum kommunalteknikk KF. Sørum Arbeiderparti vil gjennom disse kommunale selskapenes virksomhet både sikre en god standard på alle kommunale bygg og at innbyggerne skal kunne ta seg fram på gode og opplyste veier. fornye Sørum kommune gjennom økt kvalitet, bedre tilgjengelighet og kortere saksbehandlingstid opprette flere lærlingplasser i kommunen fortsette omstillingsarbeidet sammen med de ansattes organisasjoner redusere bruken av ufrivillig deltidsarbeid i kommunen redusere sykefraværet i Sørum med konkrete tiltak videreføre arbeidet med en seniorplan for kommunen gjøre Sørum til en døgnåpen kommune ved bruk av IKT si nei til privatisering og konkurranseutsetting 10 11

7 Det norske Arbeiderpartis liste ved kommunestyrevalget i Sørum kommune Nr. navn bosted Yrke/stilling født 1 Hans Marius Johnsen Sørumsand Administrasjonssjef Berit Kjeldseth Arntzen Blaker Koordinator Are Tomasgaard Frogner Spesialrådgiver Mona Øyen Karlsen Sørum Markedssjef Kjell Hermann Sørumsand Rektor Hilde Kristin Aasen Frogner Konsulent Bjørn Thomas Hagen Sørum Trafikk-konsulent Kith Skaalerud Blaker Markedssjef Ane Elida Fonneløp Sørumsand Student Pål Elden Frogner Driftssjef Åse Ufert Sørumsand Pensjonist Svein Sandnes Blaker Rådgiver Katrine Normann Frogner Konsulent Stein Jørgen Bolkan Sørumsand Trygdet Bente Bjørnstad Ryen Blaker Trygdet Leif Otnæs Sørum Fengselsinspektør Randi Michaelsen Sørumsand Lærer Habyarimana Canisius Frogner Førstekonsulent Kari Huse Sørumsand Kundekonsulent Jarle Oppedal Sørum Redaktør Morten Bekkeng Frogner Fagsjef IT Hilde Rudshaug Frogner Konsulent Ole-Anders Stenby Blaker Gårdbruker Ellen Fonneløp Sørumsand Pensjonist Ove Engerdal Sørum Pensjonist Vivi Nordheim Sandbråten Sørumsand Konsulent 1968 design: Tilnærmet Lik AS foto: Torill Funderud trykk: Zoom Grafisk AS papir: Munken Polar

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer