Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne"

Transkript

1 Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra Minisang og ImF Brass Sak 5: ImF regnskapet for 2011 Sak 6: Budsjett for 2012 Sak 7: Endring av navn Sak 8: Godkjenning vedtektsendringer fra i fjor Sak 9: Endring i vedtekt nr. 1 Sak 10: Valg av nye styremedlemmer Sak 11: Valg av revisorer - Pause - Årsmøtet fortsetter Sak 12: Årsrapporter fra huskjerker og gudstjenester Sak 13: Samtale om arbeidet - Avslutning Årsmøte på Saron 14. mars

2 Styrets årsmelding for ImF Bryne 2011 Drømmen til ImF Bryne er å være med å forandre bedehusbevegelsen innefra. For å kunne se om vi virkelig er i bevegelse er det viktig å se tilbake på valg og prioriteringer i året som har gått. Vi fylles med takknemlighet. Først og fremst går takken og æren til Gud som også gjennom 2011 gav oss av sin nåde og kjærlighet. Styret vil også få takke alle frivillige medarbeidere som bruker mye av sin fritid i ulike tjenester i menigheten. Det er mange ting som skjer i løpet av en uke og det er fantastisk flott å høre historiene og se engasjementet til de mange som er med i ulike tjenester. Vi i styret og lederskapet får ikke alltid takket den enkelte som vi ønsker, men håper at ulike samlinger gjennom året og spesielt menighetsfesten kan være med å vise vår takknemlighet over alt som frivillige er engasjert i. Ansatte. I tillegg til gleden over mange gode frivillige medarbeidere er vi også takknemlige for de ansatte som har sin tjeneste i menigheten. Thomas Rake er vår teamleder i 100 % stilling og Per Åge Berge er pastor i 60 % stilling, men hadde permisjon i 20 % permisjon fra august og ut året. Marita Stangeland er leder for ungdomsarbeidet, G1, i 70 % stilling. Gro Anita Nøkland har vært ansatt som administrasjonsleder i 70 % stilling. Hun har svangerskapspermisjon fra januar 2012 og Anne Rut Kjøllesdal overtok som vikar i administrasjonslederstillingen i desember 2011, hun startet i 50% stilling. Det året som ligger bak oss nå har vært preget av stabilitet blant de ansatte i stab. For styret har det vært særlig merkbart at administrasjonslederstillingen har vært stabil og hatt ansvar for regnskap og oppfølging av regnskap og budsjett. For styret har dette vært en god støtte, fungert bra og bidratt til trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet. Økonomi. Nytt i 2011 var at regnskapet føres og følges opp av administrasjonsleder. Administrasjonsleder har presentert kvartalsrapporter fortløpende for styret. Dette har vært gode styringsverktøy for styret, og har bidratt til oversikt og styring i henhold til budsjettet til enhver tid. ImF Bryne har i 2011 gitt kr i 2011 til ulike misjonsformål. Høsten 2011 besluttet styre å nedsette en FGS strategigruppe som skulle jobbe målrettet og strategisk for å opprettholde stabilitet i den faste givertjenesten, samt øke den på sikt. Styret vil også benytte anledning til å takke alle som bidrar med fast givertjeneste. Dette gjør arbeidet mer forutsigbart og gir oss muligheter til å planlegge lengre framover. Vi takker Arild Gudmestad og Oddgeir Teigen som har vært revisorer dette året. Revisjonsrapporten følger regnskapet. 1

3 Utvidet lederskap To ganger hvert semester møtes styret og lederskapet. I dette utvidede lederskapet brukes tid på bønn og på å drøfte saker som angår hele menigheten. For å sikre god kommunikasjon mellom styret og lederskap treffes styreleder og teamleder fast hver uke. ImF Bryne har avtale med Runar Landro, pastor på Fredheim Sandnes, om tilsyn. Han har hatt flere møter med lederskap og teamleder. Informasjon. Utfordringen for en menighet som vår vil alltid være å få ut informasjon til alle som ønsker det. Flere og flere har tatt i bruk informasjonen som ligger på nettsidene og mottar jevnlig informasjon via e-postvarslinger samt sms. Overraskende mange leser omtrent all informasjon vi gir, det er bra. Vi er opptatt av åpenhet og ønsker at alt vi holder på med i stab, styrer og lederskap skal være åpent og tilgjengelig for alle og derfor er referatene tilgjengelige på nettsidene. Fortsatt lages Bevegelse 4 ganger i året. Bladet deles ut gjennom huskjerkene, på gudstjenester og andre møter på Saron. Det siste nummeret av Bevegelse ble også i desember delt ut til alle husstandene i Bryne, Hognestad og omegn. Styret oppfordrer imidlertid alle til å ta kontakt dersom en lurer på noe. Ingen sak er for liten og ingen for stor. Det må ikke være en stor og viktig sak for at noen skal ta kontakt, ønsket er at alle skal kunne spør om alt og bli møtt på en god måte når de spør. Avslutning Vi i ImF Bryne står i en fantastisk flott tradisjon og vi skal få ta med oss verdier fra det som har vært inn i nye tider. Det er fremdeles mer fisk i havet, mennesker som trenger evangeliet. Oppdraget vi fikk i misjonsbefalingen er ikke trukket tilbake, Gud står ved sitt kall og angrer ikke sine nådegaver. Tjenesten stopper ikke med et styreverv eller en annen synlig oppgave, tjeneste er å stille seg til rådighet for Gud hver dag. Her ønsker vi å være, en menighet for menneskene vi er sendt til. Hver enkel person i menigheten, barn, ungdom, voksne og eldre skal være få koble seg på det Gud gjør blant oss. Det understrekes at det er viktig å stimulere til samarbeid mellom seniorarbeidene i ImF og det andre seniorarbeidet som foregår på Saron. Styrearbeidet i Vi har hatt 7 styremøter og til behandling har vi hatt 45 saker. Styret har i 2010 bestått av: Livar Haugland, leder Arne Birkeland Helge Vigrestad Kjersti Landro Anita Gjermestad Anne Håkonsholm Kjartan Hannisdal Teigen (vara) 2

4 Går ut av styret i 2011: Anita Gjermestad Livar Haugland Arne Birkeland Kjartan Hannisdal Disse stiller til valg Livar Haugland Arne Birkeland Kjartan Hannisdal Teigen 3

5 Årsmelding Minisang har vært et utfordene år for Minisang. Våren var god med en jevn økning av nye medlemmer. På det meste kunne det være nærmere 40 unger på øvelsene. Vi var 5 voksne ledere, Jorunn Merete Kvalvik, Hilde K Larsen, Marion H Harbakk, Ingrid Bekshedi, Anne Jolaug Aa Braut. I tillegg til pianist Sverre og dirigent Tove Hersdal. Vårsemesteret hadde vi 4 opptredener (1 ble avlyst pga sykdom hos dirigent ). Vi har vært på barnebasar i M-Aks-klubben, morgongudstjeneste på Saron og Gudstjeneste i Bryne Kyrkje. Høstesemesteret startet med at flere ledere sluttet uten at vi fikk tak i nye. Dessuten sluttet pianisten vår. Vi var 2 ledere i tillegg til dirigent. De første ukene jobbet vi med å finne ny pianist. Vi måtte ha enkelte øvelser uten pianist. Og måtte avlyse de 2 første opptredene. Selv om vi hadde problemer så vi at nye medlemmer kom på øvelsene. Til slutt vurderte vi og informerte om Minisang kanskje måtte ta en pause. Heldigvis fikk vi god hjelp av bestemødre og foreldre i Minisang. Vi er veldig takknemlige for at Åse Helgeland hjalp oss på den øvelsen og at Erlend Lygren sa seg villig til å spille piano i en overgangsperiode. Vi hadde fortsatt problemer med å få nye ledere og permanent pianist. I midten av september fikk vi et forespørsmål fra Bryne kyrkje om et samarbeid om barnekor. Etter samtaler med Livar Haugland og Per Åge Berge fra Bedehuskjerka, ble vi enige om å legge ned arbeidet i minisang, og at dirigent og leder ble med på oppstart av nytt kor i Bryne Kirke. Vi har lyst til å takke alle som har vært med i Minisang i løpet av alle de årene det har eksistert; Dirigenter, ledere, pianister, andre musikere og alle ungene som har sunget i koret. Tove Hersdal (dirigent) Anne Jolaug Aase Braut (leder)

6 Årsmelding for IMF Brass Bryne, 2011 Styret konstituerte seg slik: Formann Geir Hetland Nestformann og Materialforvaltar Ingunn Turner Økonomiansvarleg Hanne Vika Damsgård Sekretær Arvid Hareland I 2011 har me hatt 9 styremøter. Møtene har hovudsakleg gått med til å diskutera program for vår og haust semester. Styret har arbeidd ein del med å etablera eit nytt instrument arkiv. I samband med det er det og jobba med å få oversikt over og orden på utlån av instrumenter. Dei fleste instrument som var utlånte er nå levert tilbake, men me har eit godt system klar til neste gong det vert aktuelt med utlån. Korpset er nå 14 medlemmer. Hanne er framleis dirigent, og det set me stor pris på. Åse er framleis god reserve å ha i bakhand. Våren 2011 hadde me snautt eitt oppdrag i månaden, utover hausten blei det som vanleg noko meir. I løpet av året har korpset hatt eitt eiget arrangement. Det var den tradisjonelle Evensong som vart arrangert 20. desember. Totalt har me spelt på 10 arrangement i løpet av året. Me har spelt fire gonger på Saron; Songen frå bedehuset 28. august, Saronskveldane 12. november, julemessa 2. desember og Evensong 20. desember. Utanom speling på Saron har me hatt speling på gudsteneste i Time kyrkje, song og musikkmøte i Egersund, utegudsteneste på Krosshaug, song og musikkmøte på Kleppe bedehus og julekonsert på Nærbø bedehus. Og i slutten av mai hadde me ein tur til Sveindal i indre Agder med speling på møte på bedehuset og grilling i garasjen til Målfrid og Einar etterpå i regnveret. Evensong på Saron tysdag før jul hadde me også denne gongen god oppslutning. Nytt av året er det at me har hatt spelingar på Bryne i samband med julehandelen. Me hadde speling på oppdrag for Eikhi og Solberg utføre dei to butikkane laurdagane 3., 10. og 17 desember. I tillegg spela me inne på M44 tysdag 6. desember som start på øvinga. I tillegg til spelingane så hadde me ein sommar avslutning i slutten av august med grilling i hagen hos Ingunn og Glenn. Gjentar til slutt målet med arbeidet vårt: Korpset legg vekt på å ha det fint saman musikalsk, sosialt og åndeleg. Kvart enkelt medlem er viktig for å skape ein god heilheit. Viktigast er likevel fundamentet me står på. Det er Herren som skal ha æra, og det er han vi ønsker å arbeida for. For styret Arvid Hareland Tjøtta

7 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Andre inntekter Gaver/FGS Kollekt Arrangement Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Kollekt Arrangement Tiende Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 2

9 Balanse Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Avsetning tienden Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 3

10 Inntekter Budsjett 2012 Andre inntekter Tilskudd fra kommune Gaver/FGS Arrangement Sponsing Husleieinntekt Sum driftsinntekter Kostnader Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Husleie Arrangement Tiende Bevegelse Investeringer Sum driftskostnader Finans Renteinntekt Sum Finans Resultat 1 668

11 Statutter for Indremisjonsforbundet Bryne (ImF-Bryne) 1. ImF-Bryne har som formål å fremme kristent liv blant barn, unge og voksne på stedet, ved å forkynne Guds ord til frelse. Vi søker å se mennesker inkludert i fellesskapet, frelst og gjort til smittende etterfølgere av Jesus. 2. ImF-Bryne er tilsluttet Indremisjonsforbundet og bygger sitt arbeid på Guds ord og den Evangelisk-lutherske bekjennelse. 3. For å bli medlem i ImF-Bryne må en dele visjonen og betale den til en hver tid gjeldende medlemskontingent. 4. Medlemmer som blir valgt inn i styret, må støtte arbeidet i ImF-Bryne og være bekjennende kristne. 5. Årsmøtet blir holdt hvert år i februar/mars måned. Samtlige medlemmer som er 15 år eller eldre har stemmerett. Alle valg og vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved endring av statuttene kreves det 2/3-flertall. 6. Styret består av 6 medlemmer og 1.varamedlem, dersom styret/årsmøtet synes det er tjenlig med varamedlem. Funksjonstida til styremedlemmene er 2 år, varamedlem velges for ett år av gangen. Hvert år går det ut 3 medlemmer fra styret. Disse kan velges på ny samme år, men kan ikke sitte i styret mer enn 8 år sammenhengende. Styret velger leder og andre styreverv. 7. Styret har ansvaret for disponeringen av de økonomiske midlene og verdiene som ImF- Bryne har til disposisjon. Hvert år skal det legges frem årsmelding og regnskap for foregående år, samt budsjett og mål for arbeidet det kommende året. 8. Ansvar for verdier, strategi og retning for ImF-Bryne skal styret delegere slik det er mest tjenlig. Delegeringen skal reguleres i form av en skriftlig avtale mellom styre og utøvende organ. Styret vil foreslå kandidater til utøvende organ som årsmøtet formelt skal godkjenne. 9. Styret har ansvar for å påse at det foreligger en avtale med ekstern part som kan følge opp arbeidet i ImF-Bryne. Ekstern part har mandat til å kalle inn til medlemsmøte og etter vedtak i medlemsmøtet kan styret bli pålagt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 10. Forslag til endring av statuttene må legges frem for styret for ImF-Bryne innen utgangen av november måned. Styret vil legge frem eventuelle endringsforslag for årsmøtet til uttale. Endelig vedtak kan ikke fattes før neste årsmøte. Styret eller et flertall i årsmøtet kan be om at det blir kalt inn til et ekstraordinært årsmøte. Det må da være minst 2 uker mellom det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet.

12 Statutter for Bedehuskirken 1. Bedehuskirken har som formål å fremme kristent liv blant barn, unge og voksne, ved å forkynne Guds ord til frelse. Vi søker å se mennesker inkludert i fellesskapet, frelst og gjort til smittende etterfølgere av Jesus. 2. Bedehuskirken er tilsluttet Indremisjonsforbundet og bygger sitt arbeid på Guds ord og den Evangelisk-lutherske bekjennelse. 3. For å bli medlem i Bedehuskirken må en dele visjonen og betale den til en hver tid gjeldende medlemskontingent. 4. Medlemmer som blir valgt inn i styret, må støtte arbeidet i Bedehuskirken og være bekjennende kristne. 5. Årsmøtet blir holdt hvert år i februar/mars måned. Samtlige medlemmer som er 15 år eller eldre har stemmerett. Alle valg og vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved endring av statuttene kreves det 2/3-flertall. 6. Styret består av 6 medlemmer og 1.varamedlem, dersom styret/årsmøtet synes det er tjenlig med varamedlem. Funksjonstida til styremedlemmene er 2 år, varamedlem velges for ett år av gangen. Hvert år går det ut 3 medlemmer fra styret. Disse kan velges på ny samme år, men kan ikke sitte i styret mer enn 8 år sammenhengende. Styret velger leder og andre styreverv. 7. Styret har ansvaret for disponeringen av de økonomiske midlene og verdiene som Bedehuskirken har til disposisjon. Hvert år skal det legges frem årsmelding og regnskap for foregående år, samt budsjett og mål for arbeidet det kommende året. 8. Ansvar for verdier, strategi og retning for Bedehuskirken skal styret delegere slik det er mest tjenlig. Delegeringen skal reguleres i form av en skriftlig avtale mellom styre og utøvende organ. Styret vil foreslå kandidater til utøvende organ som årsmøtet formelt skal godkjenne. 9. Styret har ansvar for å påse at det foreligger en avtale med ekstern part som kan følge opp arbeidet i Bedehuskirken. Ekstern part har mandat til å kalle inn til medlemsmøte og etter vedtak i medlemsmøtet kan styret bli pålagt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 10. Forslag til endring av statuttene må legges frem for styret for Bedehuskirken innen utgangen av november måned. Styret vil legge frem eventuelle endringsforslag for årsmøtet til uttale. Endelig vedtak kan ikke fattes før neste årsmøte. Styret eller et flertall i årsmøtet kan be om at det blir kalt inn til et ekstraordinært årsmøte. Det må da være minst 2 uker mellom det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet.

13 ÅRSMELDING G I 2011 ble det avholdt to møteuker, en på våren og en på høsten (2010: 14 enkeltmøter på våren og én møteuke på høsten). Som nevnt i årsmeldingen for 2010, førte sviktende oppslutning om enkeltmøtene til at møtelederkomiteen la om strukturen fra og med høsten Planen var å bytte ut enkeltmøter på onsdager og søndager med to møteuker i året, én i hvert semester. Komiteen ville på denne måten få bedre tid til planlegging slik at vi både kunne invitere talere utenfra, få en sammenheng i forkynnelsen og ikke minst komme tidligere inn i semesterplanene til ulike sangkrefter. Vi delte ut informasjon om strukturendringen på siste G4-møte i vårsemesteret Første møteuke i ny struktur var oktober 2010 (Torgeir Lauvås/Johannes Kleppa). Vi som er i møtelederkomiteen, fikk nytt mot og kunne glede oss over rike samlinger og godt oppmøte var det første året den nye strukturen fikk helårsvirkning, altså at det ikke var noen enkeltmøter i det hele tatt i G4-regi. Talerne til de to møteukene i 2011 fikk vi gjort avtale med allerede på komitémøtet i juni 2010, så det sier litt om de forbedrede planleggingsmulighetene som ligger i den nye strukturen. Møteuka på våren 2011 var med Charles Hansen (forstander i en pinsemenighet i Fredrikstad og forkynner i bevegelsen Ordet og Israel) og ulike sangkrefter, og igjen fikk vi oppleve godt oppmøte den ene kvelden måtte vi sette inn ekstra stoler (møtene var i nordre sidesal) og aktuelle emner tilknyttet Israel og bibelske profetier. Det kom folk fra hele Jæren. Fredagen ble taleren «utlånt» til Klippen i Sandnes grunnet arrangementskollisjon på Saron.

14 På høsten fikk vi besøk av Per Braaten, tidligere pastor i metodistkirken i Sandnes, nå pensjonert og bosatt i Bergen. Han hadde emne hentet fra Sakarias bok, og også denne gangen var det godt oppmøte og med tilhørere fra Sandnes og sørover. Ulike sangkrefter deltok. Vasvik Media (Inge Magnus Vasvik) gjorde opptak av møtene på cd og mp3, og folk kunne skrive seg på bestillingslister. Vi er glad for at vi fra og med 2012 har fått vår egen post på budsjettet til Bedehuskirken. Kollekten som vi samler inn, vil derfor kunne gå til ImF Rogaland. Foruten de to møteukene har G4 i 2011 vært medarrangør av seks doble bibeltimer (sammen med Normisjon og NLM). I 2011 har møtelederkomiteen bestått av Inge Magnus Vasvik, Per Steinarson, Børge Salte (sang- og musikkansvarlig) og Petter Olsen, og samme mannskap er godt i gang med arbeidet for Første møteuke er mars, og taleren der er Kjell Furnes (far til generalsekretær Erik Furnes i ImF). Til høsten, uke 43, kommer Charles Hansen tilbake. Vi ønsker alle velkommen til møtene! Bryne Petter Olsen (koordinator)

15 Årsrapport Året 2011 har ungdommene blitt mer en vennegjeng. Vi møter hverandre ikke bare når det er forventet. I tillegg begynner ungdomsarbeidet å vokse, slik at det blir et naturlig og sunt skille mellom de eldste og de yngste. Fokus på det sosiale har gitt gode virkninger, som foreksempel trygghet. Ungdomsskolehuskirkene blir ledet av 18åringer. De har med seg et team på 16-21åringer. Lederne gjør en god jobb som rollemodeller, forbilder og ledere. Mange lengter enda mer etter Jesus, og et fruktbart liv for Han. Vi ser og at yngre ungdommer vokser i modenhet. Våren 11 prøvde vi å samles til sport, lek og sosialt i gymsalen på Bryne skole. Det var lite oppmøte. Ble avsluttet til sommeren, uten noe problem. Et lederteam ble satt sammen i starten av Bernt-Olav Torland, Solfrid Sele og Tomas Berg Hersdal ble med. Teamet er for å drømme, be, lytte til Gud, lage visjoner og diskutere viktige avgjørelser og veivalg sammen med Marita Stangeland. Weronica Håland ble med i teamet i november. Huskirker Mai 11 ble 8. og 9.klassehuskirken delt i to. De var mellom 20 og 30 stykker og ble naturlig delt i to ulike gjenger. Delingen har vært en suksess. Våren 11 var det 3 huskirker! 8+9klasse ledet av Elisabet Nordbrønd og Ørjan Stangeland! klasse- ledet av Solfrid Sele! 2.klasse ledet av Cathrine Vigre Etter sommeren var det 5 huskirker! 8.klasse ledet av Susanne Fasseland! 9.klasse ledet av Elisabet Nordbrønd! 10.kalsse ledet av Ørjan Stangeland! 1.og 2.klasse ledet av Solfrid Sele til oktober. Så ledet av Bernt-Olav Torland og Marita Stangeland! 3.klasse ledet av Cathrine Vigre Oppfølging av ledere! Ledersamlinger for huskirkeledere hver 3.uke. Mye fokus på at de er et team sammen i huskirken. Ca 15 stk.! Huddle med huspastorer ble avsluttet høsten 11.! Alle som var med på ledertreningen 10/11 ble ledere i en huskirke høsten 11.! Ny gruppe med 10.klassinger, 8stk, er med på ledertrening en kveld hver 3. uke. De hadde ansvaret for nyttårsfeiringen 11/12. Ungdomsgudstjenester, G1 Feires en gang i måneden med ca ungdommer og etter sommeren ca 5 unge voksne. Antall ungdommer på G1 økte fra våren til høsten. Talere har vært personer i menigheten. Fra høsten 2011 ble foreldre og unge voksne med å ba for ungdommene under G1gudstjenestene.

16 Arrangement og turer Vi er fortsatt med i tidligere BØFF, Bryne økumeniske fellesforum / Apg 29. Vi er en gjeng med ungdomsledere på Jæren som møtes for å dele liv og erfaringer. Vi har deltatt på og arrangert følgende arrangementer: Impuls 2011, januar Ungdomskonferanse i Imi kirken, 44 deltakere fra oss. Impuls lederdager 2011, januar Lederdager i Imi kirken. 7 deltakere fra oss. Karneval 26.feb På Saron ca.25 stk. Nådefest 24.april Initiativ fra 93huskirken. Lederweekend 6-8.mai Ca.15 ledere fra huskirkene på hyttetur. Teamtur til Tsjekkia juni 11 I regi av Impuls. 5 deltakere fra oss. Marita Stangeland var med i lederteamet. Fotballturnering 3.sep I Hognestadhallen. Weekend til Liland okt 2011 Renate Solberg, Ina Eik, Torstein Bjorland, Kristin Thorsen var med som støtteledere. Ca 45 stk. Stort fokus på det sosiale. Studerte Galaterne sammen. Rollebryllup 7.okt Initiativ fra ungdommene. Ca 60 stk. Nyttårsfest 2011/2012 Ledertreningsgruppen arrangerte festen på Saron. 55 stk. Ansatte Marita Stangeland har vært ansatt som ungdomspastor i 70% stilling gjennom hele året. Sentrale ledere Bernt-Olav Torland Cathrine Vigre Elisabet Nordbrønd Solfrid Sele Susanne Fasseland Tomas Berg Hersdal Weronica Håland Ørjan Stangeland For ungdomsarbeidet Marita Stangeland

17 Årsrapport for har vært et år uten de store endringene i huskjerker og gudstjenester. Noen ting endres selvsagt gjennom et år, men ikke de store tingene. En god del fungerer bra, men det er fortsatt mange utfordringer og ting å ta tak i. Huskjerker Ved slutten av året består Bedehuskirken av 11 huskirker (pluss huskirkene som hører til i ungdomsarbeidet). Disse 11 er listet opp under med hvem som leder huskirken. Huskirkene er bærebjelken i hva Bedehuskirken er og det er her man tilhører. Huskirkene uttrykker seg ganske ulikt og mye er ulike i de forskjellige huskirkene. Nå på slutten av 2011 er det flere flok enn det pleier som ikke er i huskirke. Vi regner med at det er +25 stk som ser på seg selv som en del av Bedehuskirken, men som ikke er i huskirke. Noen av disse gjør aktivt noen prosjekter som kan resultere i flere huskirker, mens andre er mer i fase av og vente. Opptelling mot slutten av 2011 sier at vi er i underkant av 150 voksne, inkludert disse som ikke er i huskirke for øyeblikket. Leder Tidligere Jess-kjerka (Svein Vold) Jarle Mong Runar Svalestad Torstein Bjorland og Johannes Bjelland Tidligere Riskeldal-kjerka (Tom Rune Uglem og Hanna Kjøllesdal) Kari og Svein Arne Fasseland Tone og Odd Erling Karlsen Inger og Endre Urstad Kjell Kvitvær Målfrid Hannisdal Teigen og Gerd Signy Omland Eivind og Torunn Lye Oppfølging - (Per Åge) Huddle m/ leder Huddle m/ leder Huddle u/ leder (Thomas) Huddle u/ leder (Thomas) Huddle u/ leder (Per Åge) - (Per Åge) Huddle u/ leder (Per Åge) Huddle u/ leder (Per Åge) Huddle m/ leder Huddle m/ leder Oppfølging Alle huspastorene har valgt mellom 3 ulike alternativer knyttet til hvordan de får oppfølging. De 3 alternativene er; Veksthuset (ansvarlig: Thomas), huddle m/ leder (ansvarlig: Per Åge) og huddle u/ leder. Leder for barnearbeidet (se eget avsnitt om barnearbeidet) er Hanna Kjøllesdal og hun er knyttet til Thomas og det er en huddle som består av 4 lovsangsledere (5 frem til sommeren) som også er knyttet til Thomas.

18 Vi har også hatt 4 ledersamlinger gjennom året og arrangert en Blåtur før sommeren. Gudstjenester Hele 2011 har vi hatt 2 gudstjenester annenhver søndag. Dette har resultert at vi alt i alt har hatt 22 søndager med gudstjenester. Vi har hatt 2 søndager med Familiegudstjenester, en søndag var vi med å arrangerte gudstjeneste på Jærdagscenen og på julaften hadde vi julegudstjeneste. Når det gjelder besøkstall er stattestikken og tellingen ganske ufullstendig og vi kan derfor ikke gi noen eksakte besøkstall. Dette skyldes dårlige rutiner og for lite oppfølging av dem. Vi antar at besøkstallene er noen lunde slik som de var i Dato Tale Lede Huskjerke 9.jan MG Thomas Rake Per Åge Berge Kvitvær KG Thomas Rake Per Åge Berge Kvitvær 23.jan MG Michael Frost Thomas Rake Karlsen/Fasseland feb MG * Per Åge Berge Jostein Tollaksen Kjøllesdal KG Per Åge Berge Jostein Tollaksen Kjøllesdal 20.feb MG Liz Evans Thomas Rake Urstad KG Liz Evans Thomas Rake Urstad 6.mars MG - Svein Arne Fasseland Rake KG - Svein Arne Fasseland Rake 20.mars MG Thomas Rake Per Åge Berge Jess KG Thomas Rake Per Åge Berge Jess 3. april MG Familiegudstjeneste Hanna/Tove Mong KG Terje Undheim Svein Arne Fasseland Mong 17.april MG * Svein Arne Fasseland Per Åge Berge Lye KG Svein Arne Fasseland Per Åge Berge Lye 1. mai MG Kristoffer Stokke Jostein Tollaksen Riskedal KG Kristoffer Stokke Jostein Tollaksen Riskedal 15.mai Per Åge Berge Svein Arne Fasseland Tollaksen Per Åge Berge Svein Arne Fasseland Tollaksen

19 Dato Tale Lede Huskjerke 29.mai Felles gudstjeneste på torget juni MG* Per Åge Berge Jostein Tollaksen Bjorland KG Per Åge Berge Jostein Tollaksen Bjorland 21. aug MG Thomas Rake Svein Arne Kvitvær KG Thomas Rake Svein Arne Kvitvær 4. sep MG* Familiegudstjeneste? Karlsen/Fasseland KG Per Åge Berge Jostein Karlsen/Fasseland 18. sep MG Kristin H. Nese Per Åge Urstad KG Kristin H. Nese Per Åge Urstad 2. okt MG Mal Calladine Thomas Riskedal KG Mal Calladine Thomas Riskedal 16. okt MG Thomas Rake Jostein Svalestad KG Thomas Rake Jostein Svalestad 30. okt MG* Per Åge Berge Thomas Lye KG Per Åge Berge Thomas Lye 13. nov MG Gunnar Prestegård Per Åge Mong KG Gunnar Prestegård Per Åge Mong 27. nov MG Thomas Rake Svein Arne Bjorland KG Thomas Rake Svein Arne Bjorland 11. des MG* Øivind Benestad Per Åge Tidl Jess KG Øivind Benestad Per Åge Tidl Jess 24. des Svein Arne Fasseland Barnearbeid Vi har fortsatt med med å ha barneabeidet inndelt i tre grupper: Blå gruppe (2-4år), rød gruppe (5-9år) og svart gruppe (fra 4. klasse) Vi opplever dette som en god fordeling som vi ser for oss å fortsette med. De to yngste gruppene har samlingene på Saron og den eldste gruppa har vært i gymsalen på Bryne skule.

20 Vi har ikke et nøyaktige tall på hvor mange barn som har vært med på barnearbeidet på gudstjenestene, men det ligger på ca barn hver gudstjeneste. Vi har utover høsten slitt noe med å få tak i ledere og spesielt til den rød gruppa (5-9år). Det lå an til at vi ikke kunne starte opp igjen etter nyttår pga ledermangel, men heldigvis ordnet det seg i siste liten og vi kan begynne 2012 med barnearbeid hver gudstjeneste. Vi er enormt takknemlige for alle nye og gamle ledere! Vi er ved årsskiftet 13 ledere og 6 fantastiske hjelpeledere/ungdommer. En av de største utfordringen dette året har vært å prøve å få flest mulig barn i blå gruppe(2-4år) til å være med uten foreldre. Vi opplever det utfordrende og forstyrrende med for mye foreldre tilstede. Lekerommet har til tider mer blitt et samlingsted for kaffetørste foreldre enn en lekeplass for unger. Vi jobbe til stadighet med å skape trygghet for ungene slik at de kan være med på opplegget uten foreldre. Under stammefeiringa i mai så hadde vi opplegg for ungene under begge undervisningsbolkene hver dag. Vi hadde lovsang, undervisning, utflukter, kreative aktiviteter, aktivitet i gymsal og avsluttet med leketivoli på Bryne skule. Vi hadde indianertema og alle ungene fikk fargerike t-skjorter med påskritfen: Jesus er min høvding. Dette var uten tvil årets høydepunkt! Ved nyttår sluttet hovedleder for barnearbeidet, Hanna Kjøllesdal, og har gitt stafettpinnen videre til Olene Mong og Ragnhild Hetland som deler på ansvaret. Vi takker Hanna for alt hun har gjort for barnearbeidet! Dåp i 2010 Det er totalt 4 barn i Navn Dato BARN: Samuel Nese Olivia Maria McNicol Pernille Opstad Amalie Vold Thomas Rake

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne - Velkommen - Årsmøte - Valg av møtedirigent/vara - Årsrapport fra ImF-styret - Årsmeldinger fra Minisang og ImF Brass - ImF regnskapet for 2009 - Budsjett

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for Bedehuskirken

Velkommen til Årsmøte for Bedehuskirken Velkommen til Årsmøte for Bedehuskirken Program: - Velkommen - Årsmøte Sak 1: Valg av møtedirigent/vara og referent Sak 2: Årsmelding fra styret Sak 3: Regnskap for Bedehuskirken 2014 Sak 4: Budsjett for

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE

REFERAT FRÅ STYREMØTE REFERAT FRÅ STYREMØTE 10.2.11 Tilstede var: Arnfinn Erlend, Stein,Ingvar, John Petter og Ruth Helen 26.8.10 Stein, Arnfinn og Ruth Helen var hos Jan Bjorland for å legge opp en plan for bedre administrasjon.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr 110,000 3760 Weekend kr 26,780 kr 26,780 3910 Medlemskontingent

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 Årsmøte 2015 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 ÅRSMØTE 2015 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Nordbyhagen Velforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Nordbyhagen Velforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekt fra medlemmer 737 966 645 296 Annen driftsinntekt 6 28 873 2 837 Sum driftsinntekter 766 839 648 133 Lønnskostnad 2 33 000 31

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer