Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne"

Transkript

1 Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra Minisang og ImF Brass Sak 5: ImF regnskapet for 2011 Sak 6: Budsjett for 2012 Sak 7: Endring av navn Sak 8: Godkjenning vedtektsendringer fra i fjor Sak 9: Endring i vedtekt nr. 1 Sak 10: Valg av nye styremedlemmer Sak 11: Valg av revisorer - Pause - Årsmøtet fortsetter Sak 12: Årsrapporter fra huskjerker og gudstjenester Sak 13: Samtale om arbeidet - Avslutning Årsmøte på Saron 14. mars

2 Styrets årsmelding for ImF Bryne 2011 Drømmen til ImF Bryne er å være med å forandre bedehusbevegelsen innefra. For å kunne se om vi virkelig er i bevegelse er det viktig å se tilbake på valg og prioriteringer i året som har gått. Vi fylles med takknemlighet. Først og fremst går takken og æren til Gud som også gjennom 2011 gav oss av sin nåde og kjærlighet. Styret vil også få takke alle frivillige medarbeidere som bruker mye av sin fritid i ulike tjenester i menigheten. Det er mange ting som skjer i løpet av en uke og det er fantastisk flott å høre historiene og se engasjementet til de mange som er med i ulike tjenester. Vi i styret og lederskapet får ikke alltid takket den enkelte som vi ønsker, men håper at ulike samlinger gjennom året og spesielt menighetsfesten kan være med å vise vår takknemlighet over alt som frivillige er engasjert i. Ansatte. I tillegg til gleden over mange gode frivillige medarbeidere er vi også takknemlige for de ansatte som har sin tjeneste i menigheten. Thomas Rake er vår teamleder i 100 % stilling og Per Åge Berge er pastor i 60 % stilling, men hadde permisjon i 20 % permisjon fra august og ut året. Marita Stangeland er leder for ungdomsarbeidet, G1, i 70 % stilling. Gro Anita Nøkland har vært ansatt som administrasjonsleder i 70 % stilling. Hun har svangerskapspermisjon fra januar 2012 og Anne Rut Kjøllesdal overtok som vikar i administrasjonslederstillingen i desember 2011, hun startet i 50% stilling. Det året som ligger bak oss nå har vært preget av stabilitet blant de ansatte i stab. For styret har det vært særlig merkbart at administrasjonslederstillingen har vært stabil og hatt ansvar for regnskap og oppfølging av regnskap og budsjett. For styret har dette vært en god støtte, fungert bra og bidratt til trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet. Økonomi. Nytt i 2011 var at regnskapet føres og følges opp av administrasjonsleder. Administrasjonsleder har presentert kvartalsrapporter fortløpende for styret. Dette har vært gode styringsverktøy for styret, og har bidratt til oversikt og styring i henhold til budsjettet til enhver tid. ImF Bryne har i 2011 gitt kr i 2011 til ulike misjonsformål. Høsten 2011 besluttet styre å nedsette en FGS strategigruppe som skulle jobbe målrettet og strategisk for å opprettholde stabilitet i den faste givertjenesten, samt øke den på sikt. Styret vil også benytte anledning til å takke alle som bidrar med fast givertjeneste. Dette gjør arbeidet mer forutsigbart og gir oss muligheter til å planlegge lengre framover. Vi takker Arild Gudmestad og Oddgeir Teigen som har vært revisorer dette året. Revisjonsrapporten følger regnskapet. 1

3 Utvidet lederskap To ganger hvert semester møtes styret og lederskapet. I dette utvidede lederskapet brukes tid på bønn og på å drøfte saker som angår hele menigheten. For å sikre god kommunikasjon mellom styret og lederskap treffes styreleder og teamleder fast hver uke. ImF Bryne har avtale med Runar Landro, pastor på Fredheim Sandnes, om tilsyn. Han har hatt flere møter med lederskap og teamleder. Informasjon. Utfordringen for en menighet som vår vil alltid være å få ut informasjon til alle som ønsker det. Flere og flere har tatt i bruk informasjonen som ligger på nettsidene og mottar jevnlig informasjon via e-postvarslinger samt sms. Overraskende mange leser omtrent all informasjon vi gir, det er bra. Vi er opptatt av åpenhet og ønsker at alt vi holder på med i stab, styrer og lederskap skal være åpent og tilgjengelig for alle og derfor er referatene tilgjengelige på nettsidene. Fortsatt lages Bevegelse 4 ganger i året. Bladet deles ut gjennom huskjerkene, på gudstjenester og andre møter på Saron. Det siste nummeret av Bevegelse ble også i desember delt ut til alle husstandene i Bryne, Hognestad og omegn. Styret oppfordrer imidlertid alle til å ta kontakt dersom en lurer på noe. Ingen sak er for liten og ingen for stor. Det må ikke være en stor og viktig sak for at noen skal ta kontakt, ønsket er at alle skal kunne spør om alt og bli møtt på en god måte når de spør. Avslutning Vi i ImF Bryne står i en fantastisk flott tradisjon og vi skal få ta med oss verdier fra det som har vært inn i nye tider. Det er fremdeles mer fisk i havet, mennesker som trenger evangeliet. Oppdraget vi fikk i misjonsbefalingen er ikke trukket tilbake, Gud står ved sitt kall og angrer ikke sine nådegaver. Tjenesten stopper ikke med et styreverv eller en annen synlig oppgave, tjeneste er å stille seg til rådighet for Gud hver dag. Her ønsker vi å være, en menighet for menneskene vi er sendt til. Hver enkel person i menigheten, barn, ungdom, voksne og eldre skal være få koble seg på det Gud gjør blant oss. Det understrekes at det er viktig å stimulere til samarbeid mellom seniorarbeidene i ImF og det andre seniorarbeidet som foregår på Saron. Styrearbeidet i Vi har hatt 7 styremøter og til behandling har vi hatt 45 saker. Styret har i 2010 bestått av: Livar Haugland, leder Arne Birkeland Helge Vigrestad Kjersti Landro Anita Gjermestad Anne Håkonsholm Kjartan Hannisdal Teigen (vara) 2

4 Går ut av styret i 2011: Anita Gjermestad Livar Haugland Arne Birkeland Kjartan Hannisdal Disse stiller til valg Livar Haugland Arne Birkeland Kjartan Hannisdal Teigen 3

5 Årsmelding Minisang har vært et utfordene år for Minisang. Våren var god med en jevn økning av nye medlemmer. På det meste kunne det være nærmere 40 unger på øvelsene. Vi var 5 voksne ledere, Jorunn Merete Kvalvik, Hilde K Larsen, Marion H Harbakk, Ingrid Bekshedi, Anne Jolaug Aa Braut. I tillegg til pianist Sverre og dirigent Tove Hersdal. Vårsemesteret hadde vi 4 opptredener (1 ble avlyst pga sykdom hos dirigent ). Vi har vært på barnebasar i M-Aks-klubben, morgongudstjeneste på Saron og Gudstjeneste i Bryne Kyrkje. Høstesemesteret startet med at flere ledere sluttet uten at vi fikk tak i nye. Dessuten sluttet pianisten vår. Vi var 2 ledere i tillegg til dirigent. De første ukene jobbet vi med å finne ny pianist. Vi måtte ha enkelte øvelser uten pianist. Og måtte avlyse de 2 første opptredene. Selv om vi hadde problemer så vi at nye medlemmer kom på øvelsene. Til slutt vurderte vi og informerte om Minisang kanskje måtte ta en pause. Heldigvis fikk vi god hjelp av bestemødre og foreldre i Minisang. Vi er veldig takknemlige for at Åse Helgeland hjalp oss på den øvelsen og at Erlend Lygren sa seg villig til å spille piano i en overgangsperiode. Vi hadde fortsatt problemer med å få nye ledere og permanent pianist. I midten av september fikk vi et forespørsmål fra Bryne kyrkje om et samarbeid om barnekor. Etter samtaler med Livar Haugland og Per Åge Berge fra Bedehuskjerka, ble vi enige om å legge ned arbeidet i minisang, og at dirigent og leder ble med på oppstart av nytt kor i Bryne Kirke. Vi har lyst til å takke alle som har vært med i Minisang i løpet av alle de årene det har eksistert; Dirigenter, ledere, pianister, andre musikere og alle ungene som har sunget i koret. Tove Hersdal (dirigent) Anne Jolaug Aase Braut (leder)

6 Årsmelding for IMF Brass Bryne, 2011 Styret konstituerte seg slik: Formann Geir Hetland Nestformann og Materialforvaltar Ingunn Turner Økonomiansvarleg Hanne Vika Damsgård Sekretær Arvid Hareland I 2011 har me hatt 9 styremøter. Møtene har hovudsakleg gått med til å diskutera program for vår og haust semester. Styret har arbeidd ein del med å etablera eit nytt instrument arkiv. I samband med det er det og jobba med å få oversikt over og orden på utlån av instrumenter. Dei fleste instrument som var utlånte er nå levert tilbake, men me har eit godt system klar til neste gong det vert aktuelt med utlån. Korpset er nå 14 medlemmer. Hanne er framleis dirigent, og det set me stor pris på. Åse er framleis god reserve å ha i bakhand. Våren 2011 hadde me snautt eitt oppdrag i månaden, utover hausten blei det som vanleg noko meir. I løpet av året har korpset hatt eitt eiget arrangement. Det var den tradisjonelle Evensong som vart arrangert 20. desember. Totalt har me spelt på 10 arrangement i løpet av året. Me har spelt fire gonger på Saron; Songen frå bedehuset 28. august, Saronskveldane 12. november, julemessa 2. desember og Evensong 20. desember. Utanom speling på Saron har me hatt speling på gudsteneste i Time kyrkje, song og musikkmøte i Egersund, utegudsteneste på Krosshaug, song og musikkmøte på Kleppe bedehus og julekonsert på Nærbø bedehus. Og i slutten av mai hadde me ein tur til Sveindal i indre Agder med speling på møte på bedehuset og grilling i garasjen til Målfrid og Einar etterpå i regnveret. Evensong på Saron tysdag før jul hadde me også denne gongen god oppslutning. Nytt av året er det at me har hatt spelingar på Bryne i samband med julehandelen. Me hadde speling på oppdrag for Eikhi og Solberg utføre dei to butikkane laurdagane 3., 10. og 17 desember. I tillegg spela me inne på M44 tysdag 6. desember som start på øvinga. I tillegg til spelingane så hadde me ein sommar avslutning i slutten av august med grilling i hagen hos Ingunn og Glenn. Gjentar til slutt målet med arbeidet vårt: Korpset legg vekt på å ha det fint saman musikalsk, sosialt og åndeleg. Kvart enkelt medlem er viktig for å skape ein god heilheit. Viktigast er likevel fundamentet me står på. Det er Herren som skal ha æra, og det er han vi ønsker å arbeida for. For styret Arvid Hareland Tjøtta

7 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Andre inntekter Gaver/FGS Kollekt Arrangement Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Kollekt Arrangement Tiende Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 2

9 Balanse Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Avsetning tienden Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 3

10 Inntekter Budsjett 2012 Andre inntekter Tilskudd fra kommune Gaver/FGS Arrangement Sponsing Husleieinntekt Sum driftsinntekter Kostnader Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Husleie Arrangement Tiende Bevegelse Investeringer Sum driftskostnader Finans Renteinntekt Sum Finans Resultat 1 668

11 Statutter for Indremisjonsforbundet Bryne (ImF-Bryne) 1. ImF-Bryne har som formål å fremme kristent liv blant barn, unge og voksne på stedet, ved å forkynne Guds ord til frelse. Vi søker å se mennesker inkludert i fellesskapet, frelst og gjort til smittende etterfølgere av Jesus. 2. ImF-Bryne er tilsluttet Indremisjonsforbundet og bygger sitt arbeid på Guds ord og den Evangelisk-lutherske bekjennelse. 3. For å bli medlem i ImF-Bryne må en dele visjonen og betale den til en hver tid gjeldende medlemskontingent. 4. Medlemmer som blir valgt inn i styret, må støtte arbeidet i ImF-Bryne og være bekjennende kristne. 5. Årsmøtet blir holdt hvert år i februar/mars måned. Samtlige medlemmer som er 15 år eller eldre har stemmerett. Alle valg og vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved endring av statuttene kreves det 2/3-flertall. 6. Styret består av 6 medlemmer og 1.varamedlem, dersom styret/årsmøtet synes det er tjenlig med varamedlem. Funksjonstida til styremedlemmene er 2 år, varamedlem velges for ett år av gangen. Hvert år går det ut 3 medlemmer fra styret. Disse kan velges på ny samme år, men kan ikke sitte i styret mer enn 8 år sammenhengende. Styret velger leder og andre styreverv. 7. Styret har ansvaret for disponeringen av de økonomiske midlene og verdiene som ImF- Bryne har til disposisjon. Hvert år skal det legges frem årsmelding og regnskap for foregående år, samt budsjett og mål for arbeidet det kommende året. 8. Ansvar for verdier, strategi og retning for ImF-Bryne skal styret delegere slik det er mest tjenlig. Delegeringen skal reguleres i form av en skriftlig avtale mellom styre og utøvende organ. Styret vil foreslå kandidater til utøvende organ som årsmøtet formelt skal godkjenne. 9. Styret har ansvar for å påse at det foreligger en avtale med ekstern part som kan følge opp arbeidet i ImF-Bryne. Ekstern part har mandat til å kalle inn til medlemsmøte og etter vedtak i medlemsmøtet kan styret bli pålagt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 10. Forslag til endring av statuttene må legges frem for styret for ImF-Bryne innen utgangen av november måned. Styret vil legge frem eventuelle endringsforslag for årsmøtet til uttale. Endelig vedtak kan ikke fattes før neste årsmøte. Styret eller et flertall i årsmøtet kan be om at det blir kalt inn til et ekstraordinært årsmøte. Det må da være minst 2 uker mellom det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet.

12 Statutter for Bedehuskirken 1. Bedehuskirken har som formål å fremme kristent liv blant barn, unge og voksne, ved å forkynne Guds ord til frelse. Vi søker å se mennesker inkludert i fellesskapet, frelst og gjort til smittende etterfølgere av Jesus. 2. Bedehuskirken er tilsluttet Indremisjonsforbundet og bygger sitt arbeid på Guds ord og den Evangelisk-lutherske bekjennelse. 3. For å bli medlem i Bedehuskirken må en dele visjonen og betale den til en hver tid gjeldende medlemskontingent. 4. Medlemmer som blir valgt inn i styret, må støtte arbeidet i Bedehuskirken og være bekjennende kristne. 5. Årsmøtet blir holdt hvert år i februar/mars måned. Samtlige medlemmer som er 15 år eller eldre har stemmerett. Alle valg og vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved endring av statuttene kreves det 2/3-flertall. 6. Styret består av 6 medlemmer og 1.varamedlem, dersom styret/årsmøtet synes det er tjenlig med varamedlem. Funksjonstida til styremedlemmene er 2 år, varamedlem velges for ett år av gangen. Hvert år går det ut 3 medlemmer fra styret. Disse kan velges på ny samme år, men kan ikke sitte i styret mer enn 8 år sammenhengende. Styret velger leder og andre styreverv. 7. Styret har ansvaret for disponeringen av de økonomiske midlene og verdiene som Bedehuskirken har til disposisjon. Hvert år skal det legges frem årsmelding og regnskap for foregående år, samt budsjett og mål for arbeidet det kommende året. 8. Ansvar for verdier, strategi og retning for Bedehuskirken skal styret delegere slik det er mest tjenlig. Delegeringen skal reguleres i form av en skriftlig avtale mellom styre og utøvende organ. Styret vil foreslå kandidater til utøvende organ som årsmøtet formelt skal godkjenne. 9. Styret har ansvar for å påse at det foreligger en avtale med ekstern part som kan følge opp arbeidet i Bedehuskirken. Ekstern part har mandat til å kalle inn til medlemsmøte og etter vedtak i medlemsmøtet kan styret bli pålagt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 10. Forslag til endring av statuttene må legges frem for styret for Bedehuskirken innen utgangen av november måned. Styret vil legge frem eventuelle endringsforslag for årsmøtet til uttale. Endelig vedtak kan ikke fattes før neste årsmøte. Styret eller et flertall i årsmøtet kan be om at det blir kalt inn til et ekstraordinært årsmøte. Det må da være minst 2 uker mellom det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet.

13 ÅRSMELDING G I 2011 ble det avholdt to møteuker, en på våren og en på høsten (2010: 14 enkeltmøter på våren og én møteuke på høsten). Som nevnt i årsmeldingen for 2010, førte sviktende oppslutning om enkeltmøtene til at møtelederkomiteen la om strukturen fra og med høsten Planen var å bytte ut enkeltmøter på onsdager og søndager med to møteuker i året, én i hvert semester. Komiteen ville på denne måten få bedre tid til planlegging slik at vi både kunne invitere talere utenfra, få en sammenheng i forkynnelsen og ikke minst komme tidligere inn i semesterplanene til ulike sangkrefter. Vi delte ut informasjon om strukturendringen på siste G4-møte i vårsemesteret Første møteuke i ny struktur var oktober 2010 (Torgeir Lauvås/Johannes Kleppa). Vi som er i møtelederkomiteen, fikk nytt mot og kunne glede oss over rike samlinger og godt oppmøte var det første året den nye strukturen fikk helårsvirkning, altså at det ikke var noen enkeltmøter i det hele tatt i G4-regi. Talerne til de to møteukene i 2011 fikk vi gjort avtale med allerede på komitémøtet i juni 2010, så det sier litt om de forbedrede planleggingsmulighetene som ligger i den nye strukturen. Møteuka på våren 2011 var med Charles Hansen (forstander i en pinsemenighet i Fredrikstad og forkynner i bevegelsen Ordet og Israel) og ulike sangkrefter, og igjen fikk vi oppleve godt oppmøte den ene kvelden måtte vi sette inn ekstra stoler (møtene var i nordre sidesal) og aktuelle emner tilknyttet Israel og bibelske profetier. Det kom folk fra hele Jæren. Fredagen ble taleren «utlånt» til Klippen i Sandnes grunnet arrangementskollisjon på Saron.

14 På høsten fikk vi besøk av Per Braaten, tidligere pastor i metodistkirken i Sandnes, nå pensjonert og bosatt i Bergen. Han hadde emne hentet fra Sakarias bok, og også denne gangen var det godt oppmøte og med tilhørere fra Sandnes og sørover. Ulike sangkrefter deltok. Vasvik Media (Inge Magnus Vasvik) gjorde opptak av møtene på cd og mp3, og folk kunne skrive seg på bestillingslister. Vi er glad for at vi fra og med 2012 har fått vår egen post på budsjettet til Bedehuskirken. Kollekten som vi samler inn, vil derfor kunne gå til ImF Rogaland. Foruten de to møteukene har G4 i 2011 vært medarrangør av seks doble bibeltimer (sammen med Normisjon og NLM). I 2011 har møtelederkomiteen bestått av Inge Magnus Vasvik, Per Steinarson, Børge Salte (sang- og musikkansvarlig) og Petter Olsen, og samme mannskap er godt i gang med arbeidet for Første møteuke er mars, og taleren der er Kjell Furnes (far til generalsekretær Erik Furnes i ImF). Til høsten, uke 43, kommer Charles Hansen tilbake. Vi ønsker alle velkommen til møtene! Bryne Petter Olsen (koordinator)

15 Årsrapport Året 2011 har ungdommene blitt mer en vennegjeng. Vi møter hverandre ikke bare når det er forventet. I tillegg begynner ungdomsarbeidet å vokse, slik at det blir et naturlig og sunt skille mellom de eldste og de yngste. Fokus på det sosiale har gitt gode virkninger, som foreksempel trygghet. Ungdomsskolehuskirkene blir ledet av 18åringer. De har med seg et team på 16-21åringer. Lederne gjør en god jobb som rollemodeller, forbilder og ledere. Mange lengter enda mer etter Jesus, og et fruktbart liv for Han. Vi ser og at yngre ungdommer vokser i modenhet. Våren 11 prøvde vi å samles til sport, lek og sosialt i gymsalen på Bryne skole. Det var lite oppmøte. Ble avsluttet til sommeren, uten noe problem. Et lederteam ble satt sammen i starten av Bernt-Olav Torland, Solfrid Sele og Tomas Berg Hersdal ble med. Teamet er for å drømme, be, lytte til Gud, lage visjoner og diskutere viktige avgjørelser og veivalg sammen med Marita Stangeland. Weronica Håland ble med i teamet i november. Huskirker Mai 11 ble 8. og 9.klassehuskirken delt i to. De var mellom 20 og 30 stykker og ble naturlig delt i to ulike gjenger. Delingen har vært en suksess. Våren 11 var det 3 huskirker! 8+9klasse ledet av Elisabet Nordbrønd og Ørjan Stangeland! klasse- ledet av Solfrid Sele! 2.klasse ledet av Cathrine Vigre Etter sommeren var det 5 huskirker! 8.klasse ledet av Susanne Fasseland! 9.klasse ledet av Elisabet Nordbrønd! 10.kalsse ledet av Ørjan Stangeland! 1.og 2.klasse ledet av Solfrid Sele til oktober. Så ledet av Bernt-Olav Torland og Marita Stangeland! 3.klasse ledet av Cathrine Vigre Oppfølging av ledere! Ledersamlinger for huskirkeledere hver 3.uke. Mye fokus på at de er et team sammen i huskirken. Ca 15 stk.! Huddle med huspastorer ble avsluttet høsten 11.! Alle som var med på ledertreningen 10/11 ble ledere i en huskirke høsten 11.! Ny gruppe med 10.klassinger, 8stk, er med på ledertrening en kveld hver 3. uke. De hadde ansvaret for nyttårsfeiringen 11/12. Ungdomsgudstjenester, G1 Feires en gang i måneden med ca ungdommer og etter sommeren ca 5 unge voksne. Antall ungdommer på G1 økte fra våren til høsten. Talere har vært personer i menigheten. Fra høsten 2011 ble foreldre og unge voksne med å ba for ungdommene under G1gudstjenestene.

16 Arrangement og turer Vi er fortsatt med i tidligere BØFF, Bryne økumeniske fellesforum / Apg 29. Vi er en gjeng med ungdomsledere på Jæren som møtes for å dele liv og erfaringer. Vi har deltatt på og arrangert følgende arrangementer: Impuls 2011, januar Ungdomskonferanse i Imi kirken, 44 deltakere fra oss. Impuls lederdager 2011, januar Lederdager i Imi kirken. 7 deltakere fra oss. Karneval 26.feb På Saron ca.25 stk. Nådefest 24.april Initiativ fra 93huskirken. Lederweekend 6-8.mai Ca.15 ledere fra huskirkene på hyttetur. Teamtur til Tsjekkia juni 11 I regi av Impuls. 5 deltakere fra oss. Marita Stangeland var med i lederteamet. Fotballturnering 3.sep I Hognestadhallen. Weekend til Liland okt 2011 Renate Solberg, Ina Eik, Torstein Bjorland, Kristin Thorsen var med som støtteledere. Ca 45 stk. Stort fokus på det sosiale. Studerte Galaterne sammen. Rollebryllup 7.okt Initiativ fra ungdommene. Ca 60 stk. Nyttårsfest 2011/2012 Ledertreningsgruppen arrangerte festen på Saron. 55 stk. Ansatte Marita Stangeland har vært ansatt som ungdomspastor i 70% stilling gjennom hele året. Sentrale ledere Bernt-Olav Torland Cathrine Vigre Elisabet Nordbrønd Solfrid Sele Susanne Fasseland Tomas Berg Hersdal Weronica Håland Ørjan Stangeland For ungdomsarbeidet Marita Stangeland

17 Årsrapport for har vært et år uten de store endringene i huskjerker og gudstjenester. Noen ting endres selvsagt gjennom et år, men ikke de store tingene. En god del fungerer bra, men det er fortsatt mange utfordringer og ting å ta tak i. Huskjerker Ved slutten av året består Bedehuskirken av 11 huskirker (pluss huskirkene som hører til i ungdomsarbeidet). Disse 11 er listet opp under med hvem som leder huskirken. Huskirkene er bærebjelken i hva Bedehuskirken er og det er her man tilhører. Huskirkene uttrykker seg ganske ulikt og mye er ulike i de forskjellige huskirkene. Nå på slutten av 2011 er det flere flok enn det pleier som ikke er i huskirke. Vi regner med at det er +25 stk som ser på seg selv som en del av Bedehuskirken, men som ikke er i huskirke. Noen av disse gjør aktivt noen prosjekter som kan resultere i flere huskirker, mens andre er mer i fase av og vente. Opptelling mot slutten av 2011 sier at vi er i underkant av 150 voksne, inkludert disse som ikke er i huskirke for øyeblikket. Leder Tidligere Jess-kjerka (Svein Vold) Jarle Mong Runar Svalestad Torstein Bjorland og Johannes Bjelland Tidligere Riskeldal-kjerka (Tom Rune Uglem og Hanna Kjøllesdal) Kari og Svein Arne Fasseland Tone og Odd Erling Karlsen Inger og Endre Urstad Kjell Kvitvær Målfrid Hannisdal Teigen og Gerd Signy Omland Eivind og Torunn Lye Oppfølging - (Per Åge) Huddle m/ leder Huddle m/ leder Huddle u/ leder (Thomas) Huddle u/ leder (Thomas) Huddle u/ leder (Per Åge) - (Per Åge) Huddle u/ leder (Per Åge) Huddle u/ leder (Per Åge) Huddle m/ leder Huddle m/ leder Oppfølging Alle huspastorene har valgt mellom 3 ulike alternativer knyttet til hvordan de får oppfølging. De 3 alternativene er; Veksthuset (ansvarlig: Thomas), huddle m/ leder (ansvarlig: Per Åge) og huddle u/ leder. Leder for barnearbeidet (se eget avsnitt om barnearbeidet) er Hanna Kjøllesdal og hun er knyttet til Thomas og det er en huddle som består av 4 lovsangsledere (5 frem til sommeren) som også er knyttet til Thomas.

18 Vi har også hatt 4 ledersamlinger gjennom året og arrangert en Blåtur før sommeren. Gudstjenester Hele 2011 har vi hatt 2 gudstjenester annenhver søndag. Dette har resultert at vi alt i alt har hatt 22 søndager med gudstjenester. Vi har hatt 2 søndager med Familiegudstjenester, en søndag var vi med å arrangerte gudstjeneste på Jærdagscenen og på julaften hadde vi julegudstjeneste. Når det gjelder besøkstall er stattestikken og tellingen ganske ufullstendig og vi kan derfor ikke gi noen eksakte besøkstall. Dette skyldes dårlige rutiner og for lite oppfølging av dem. Vi antar at besøkstallene er noen lunde slik som de var i Dato Tale Lede Huskjerke 9.jan MG Thomas Rake Per Åge Berge Kvitvær KG Thomas Rake Per Åge Berge Kvitvær 23.jan MG Michael Frost Thomas Rake Karlsen/Fasseland feb MG * Per Åge Berge Jostein Tollaksen Kjøllesdal KG Per Åge Berge Jostein Tollaksen Kjøllesdal 20.feb MG Liz Evans Thomas Rake Urstad KG Liz Evans Thomas Rake Urstad 6.mars MG - Svein Arne Fasseland Rake KG - Svein Arne Fasseland Rake 20.mars MG Thomas Rake Per Åge Berge Jess KG Thomas Rake Per Åge Berge Jess 3. april MG Familiegudstjeneste Hanna/Tove Mong KG Terje Undheim Svein Arne Fasseland Mong 17.april MG * Svein Arne Fasseland Per Åge Berge Lye KG Svein Arne Fasseland Per Åge Berge Lye 1. mai MG Kristoffer Stokke Jostein Tollaksen Riskedal KG Kristoffer Stokke Jostein Tollaksen Riskedal 15.mai Per Åge Berge Svein Arne Fasseland Tollaksen Per Åge Berge Svein Arne Fasseland Tollaksen

19 Dato Tale Lede Huskjerke 29.mai Felles gudstjeneste på torget juni MG* Per Åge Berge Jostein Tollaksen Bjorland KG Per Åge Berge Jostein Tollaksen Bjorland 21. aug MG Thomas Rake Svein Arne Kvitvær KG Thomas Rake Svein Arne Kvitvær 4. sep MG* Familiegudstjeneste? Karlsen/Fasseland KG Per Åge Berge Jostein Karlsen/Fasseland 18. sep MG Kristin H. Nese Per Åge Urstad KG Kristin H. Nese Per Åge Urstad 2. okt MG Mal Calladine Thomas Riskedal KG Mal Calladine Thomas Riskedal 16. okt MG Thomas Rake Jostein Svalestad KG Thomas Rake Jostein Svalestad 30. okt MG* Per Åge Berge Thomas Lye KG Per Åge Berge Thomas Lye 13. nov MG Gunnar Prestegård Per Åge Mong KG Gunnar Prestegård Per Åge Mong 27. nov MG Thomas Rake Svein Arne Bjorland KG Thomas Rake Svein Arne Bjorland 11. des MG* Øivind Benestad Per Åge Tidl Jess KG Øivind Benestad Per Åge Tidl Jess 24. des Svein Arne Fasseland Barnearbeid Vi har fortsatt med med å ha barneabeidet inndelt i tre grupper: Blå gruppe (2-4år), rød gruppe (5-9år) og svart gruppe (fra 4. klasse) Vi opplever dette som en god fordeling som vi ser for oss å fortsette med. De to yngste gruppene har samlingene på Saron og den eldste gruppa har vært i gymsalen på Bryne skule.

20 Vi har ikke et nøyaktige tall på hvor mange barn som har vært med på barnearbeidet på gudstjenestene, men det ligger på ca barn hver gudstjeneste. Vi har utover høsten slitt noe med å få tak i ledere og spesielt til den rød gruppa (5-9år). Det lå an til at vi ikke kunne starte opp igjen etter nyttår pga ledermangel, men heldigvis ordnet det seg i siste liten og vi kan begynne 2012 med barnearbeid hver gudstjeneste. Vi er enormt takknemlige for alle nye og gamle ledere! Vi er ved årsskiftet 13 ledere og 6 fantastiske hjelpeledere/ungdommer. En av de største utfordringen dette året har vært å prøve å få flest mulig barn i blå gruppe(2-4år) til å være med uten foreldre. Vi opplever det utfordrende og forstyrrende med for mye foreldre tilstede. Lekerommet har til tider mer blitt et samlingsted for kaffetørste foreldre enn en lekeplass for unger. Vi jobbe til stadighet med å skape trygghet for ungene slik at de kan være med på opplegget uten foreldre. Under stammefeiringa i mai så hadde vi opplegg for ungene under begge undervisningsbolkene hver dag. Vi hadde lovsang, undervisning, utflukter, kreative aktiviteter, aktivitet i gymsal og avsluttet med leketivoli på Bryne skule. Vi hadde indianertema og alle ungene fikk fargerike t-skjorter med påskritfen: Jesus er min høvding. Dette var uten tvil årets høydepunkt! Ved nyttår sluttet hovedleder for barnearbeidet, Hanna Kjøllesdal, og har gitt stafettpinnen videre til Olene Mong og Ragnhild Hetland som deler på ansvaret. Vi takker Hanna for alt hun har gjort for barnearbeidet! Dåp i 2010 Det er totalt 4 barn i Navn Dato BARN: Samuel Nese Olivia Maria McNicol Pernille Opstad Amalie Vold Thomas Rake

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008 Årsmelding for Ålgård Bedehus 2008 1 Årsmelding Lederforum Ålgård bedehus 2008 Hensikten med årsmeldingen er å gi Årsmøtet en kort oppsummering av året som har gått. Med i Lederforum: Leder: Endre O. Haus

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet ByMenigheten - Sandnes Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet Våre verdier Raus Utrustende Utadrettet ByMenigheten

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer