Halden Arbeiderpartis viktigste saker :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:"

Transkript

1 HA L D EN ÅR Kommuneprogram s viktigste saker : Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted for idrett, fritid og rekreasjon for alle Fortsette den offensive næringspolitikken, slik at flest mulig vil være i arbeid også i neste periode.

2 Kommuneprogram Kommuneprogram Programmet Politisk regnskap for perioden Når jeg ser tilbake på den siste kommunevalgperioden fra 2007 til 2011 som ordfører, har det skjedd en rivende og positiv utvikling i Halden kommune. Kommunestyret vedtok før sommerferien nye kommuneplaner som gjør at vi nå kan fortsette den flotte utviklingen vi har i Halden også i årene fremover. Det har blitt bygget nye skoler, barnehager, helseinstitusjoner, infrastruktur i form av at vann og avløpsnettet er videreutbygd til nesten alle områder utenfor sentrum. Gang og sykkelstinettet har fått ett omfattende løft som det er lagt merke til langt utenfor kommunens grenser. Ved Høyskolen i Østfold på Remmen er det ferdigstilt vei, vann og avløp som gjør at vi kan komme i gang med bygging av forskningssenter, ny svømmehall, ny idrettshall og andre næringsarealer hvor byggestart vil være i nær fremtid. Ved de sjønære områdene i sentrum Tyska, Hollenderen og Mølen starter nå bygging av ulike former for bolig og næringsarealer. Ny havn på Saueøya er en viktig utbygging som vil bedre konkurransesituasjon for de alt etablerte næringene i vår kommune og nyetableringer. Alle ovennevnte forhold medfører fortsatt vekst og utvikling Det er sørget for at kommunen har et stort antall byggeklare tomter, slik at prisene holdes på et lavt nivå. Dette er med på å gjøre kommunen attraktiv for tilflytning. Halden har for tiden stor netto tilflytning av nye innbyggere til vår kommune. Dette er et resultat av en endret nærings og boligpolitikk gjennom flere hvor jeg som ordfører har sett som ett av kommunens prioriterte områder. Kommunens tunge satsning på kultur og fritid, med store nasjonale arrangementer i spissen, gjør at Halden har fått et positivt omdømme langt utover vårt eget fylke. Men vi skal ikke stoppe opp. Det vil bli et forsterket arbeide med å gjøre Halden til en enda mere attraktiv og god kommune for innbyggerne. Halden Arbeiderpart har vedtatt et godt program som viser hvordan vi skal fortsette den positive utviklingen vår kommune er inne i. Dersom vi får fornyet tillit etter valget 11 og 12. september, vil Arbeiderpartiet være garantist for at Halden blir en «framtidskommune med innbyggerne i sentrum». Din stemme kan avgjøre dette. Godt valg. Risum skole. Skole l Full renovering og nybygg av Risum ungdomsskole. l Full renovering og nybygg Strupe ungdomsskole. l Ny Tistedal barneskole Barnehage l Ny barnehage på Brekkerød. l Ny barnehage på Isebakke Helse l Nytt Solheim sykehjem med 48 plasser for demente l Omsorgsboliger på Brygga med 30 boenheter Miljø l Ny klimaplan, med målsetting om reduserte utslipp til luft og vann. Teknisk Brekkerød barnehage. l Stor fornyelse av maskinparken i teknisk sektor slik at de er konkurransedyktige og kan tilby gode tjenester til innbyggerne. l Gang- og sykkelvei til alle skolene i kommunen. l Vann og avløp til område langs Iddefjorden, helt opp til Kornsjø. Kultur og idrett l Økt aktivitet i kultursalen l Opera Østfold med sete på Fredriksten. Oppføringer utendørs på Fredriksten festning. l Allsang på Grensen med stor økning gjennom hele perioden. l Stor og variert bruk av Fredriksten festning, amcar-treff, idrettsarrangement, julemesse med mer. l Kunstgress på Tistedal- og Strupe skole. har vist at det er vilje til å fatte vedtak og gjennomføre dem for å sikre at kommunen har en god økonomi. er opptatt av at kommunen skal være god å bo i for innbyggere i alle livssituasjoner. er opptatt av at det skal være muligheter til å eie egen bolig, derfor har vi fokus på at det skal være tilgjengelige tomter til lave kostnader. har tatt på alvor at vi må ha gode og attraktive tilbud for å øke til flyttingen til kommunen og således øke kommunes inntekter. Det har vært stor aktivitet både på driftssiden og med investeringer i Halden kommune de siste fire årene. For å få til det har det vært helt nødvendig at kommunens økonomi er i balanse. Det har vært viktig å sikre at kommunen har hatt et regnskapsmessig overskudd i hele perioden.

3 Kommuneprogram HALDEN framtids kommune med innbyggerne i fokus Våre overordnede mål: vil fortsette arbeidet med å utvikle Halden til en moderne og framtidsrettet kommune hvor innbyggerne er satt i fokus. arbeider for at Halden skal være en god kommune å vokse opp i. Våre barn er kommunens framtid og er en prioritert målgruppe. Dette sikrer et godt Halden-samfunn også i framtiden. vil i årene framover prioritere skole, oppvekst, kultur og idrett. For å trygge skolebarn og andre myke trafikanter har det over tid blitt bygget et nett av gang- og sykkelveier. vil også i kommende periode sørge for at trafikksikrings tiltak står på den politiske dagsorden. Det har i inneværende periode blitt utarbeidet og vedtatt en klimaplan for Halden. Halden Arbeider parti vil legge klimatenkning til grunn for all kommunal virksomhet, slik at vi bidrar til at utslippene av klimagasser reduseres. Vi ønsker også å sørge for at flere kommunale bygg og anlegg kan sertifiseres som miljøfyrtårn. For er det svært viktig at utviklingen i kommunen vil være bærekraftig og ivareta kima og natur slik at etterfølgende generasjoner også kan ta del i naturressursene som finnes. Halden er en sammensatt kommune med hensyn til befolknings alder, livssituasjon og nasjonalitet. vil derfor arbeide målrettet for å legge til rette for et godt og trygt livsløp for alle. Dette skal skje gjennom en politikk som tar alle grupper på alvor. I forbindelse med gjennomføringen av samhandlings reformen, må det legges til rette for at de grupper som trenger det får det tilbudet de har behov for når de trenger det. Arbeiderpartiet satser derfor på å utvikle og bygge boliger som er fleksible og tilrettelagt for differensierte grupper av omsorgstrengende. Vi vil også legge til rette for at utvikling og bruk av ny teknologi skal benyttes i omsorgsarbeidet. Halden er en kommune med befolkningsvekst. Dette er et fortrinn vi må ta vare på. For å være en attraktiv kommune å flytte til, må det til en hver tid være rimelige kommunale tomter tilgjengelig for de som ønsker det. I tillegg må kommunen sørge for at det finnes tilbud innen kultur og fritid som oppfattes som attraktive for nye og eksisterende innbyggere. Men, for at Halden skal være en kommune hvor mange vil bo og etablere seg, må det først og fremst være arbeidsplasser med rom for ny skaping og videreføring av arbeidsplasser. H alden Arbeiderparti vil derfor fortsette å være på offensiven for å utvikle næringsarealer, og legge til rette for etableringer. Satsningen på fremtids rettede, teknologiske arbeidsplasser skal fortsette. Ved full utbygging av anleggene ved Remmen vil Halden ha en arena for internasjonal forskning og innovasjon. Sammen med idrettsanlegg av nasjonal størrelse og Høgskolen i Østfold vil området på Remmen framstå som et attraktivt og sterkt område i Halden. Vi vil fortsette å bygge ut kommunens infrastruktur, slik som vann, kloakk, veier og kommunikasjon. Ved å fortsette med byutvikling, vil Halden få nye byområder som er lagt til rette for boliger, handel, og omsorg. Gjennom en slik utvikling vil Halden bli en spennende, framtidsrettet og miljømessig god kommune. et er lyttende parti! Vi skal utvikle Halden Kommune til å bli en god tjenestetilbyder gjennom tett samarbeid mellom Haldens innbyggere, kommunens administrasjon og folkevalgte i kommunen. skal: Halden et godt sted å vokse opp fortsette å øke kvaliteten på skolebygg og uteområder i kommunen, enten ved nye bygg eller rehabilitering av eksisterende bygg. Våre barn er vår framtid, derfor er barna en av de prioriterte gruppene i vårt samfunn. Barnehager skal være tilrettelagt slik at barna våre har gode og trygge forhold. sørge for at de elever som trenger det, får tilpasset opplæring. ha en aktiv oppfølging av barn og unge som står i fare for å droppe ut av skolen. Halden kommune har klart å oppnå full barne hagedekning, noe som gjør at vi til enhver tid kan tilby plasser til de som har behov. Tistedal skole. De barn som blir utsatt for omsorgssvikt og overgrep eller har adferdsvansker, skal så tidlig som mulig ha målrettet hjelp. Her er det viktig med et godt samarbeid mellom foreldre, barnevern, skole, barnehage og helsevesen. skal sørge for at: det er nok faglig personell i barnehagene. kulturtilbud får en større plass i barnehagene. vi har nok kvalifisert personell innen barnevern. det psykiske og fysiske miljøet for barn og unge vektlegges i alt arbeid med barn og unge. ett allsidig kulturtilbud der støtte ordninger til barn og ungdoms arbeide opprettholdes. ungdomsrådet fungerer godt og er med på viktige avgjørelser i forhold til ungdomsspørsmål. det i løpet av perioden skal det utarbeidets en helhetlig barne- og ungdomsplan. Halden-skolen et godt sted der l æring for alle står i sentrum Halden skal ha en god offentlig skole hvor alle barn og unge får utvikle seg i et trygt læringsmiljø. har vært, og vil være, eksponenten for videre utvikling innen skole med hensyn til både moderne og hensiktsmessige skolebygg og skolens pedagogisk innhold. Satsningen på digitale læremidler og tidsmessig materiell skal fortsette. De elevene som har behov for det skal ha tilrettelagt undervisning slik at ingen går ut av Haldenskolen uten grunnleggende ferdigheter i basis fagene. satser stort på å øke skrive-, lese- og regneferdighetene i skolen og det er til dette arbeidet opprettet stillinger som leseog regne-koordinatorer. Dette arbeidet er svært viktig og skal prioriteres. Foreldrenes positive rolle i forhold til skolen skal styrkes. videreutvikle tilbudet om leksehjelp. sørge for at alle barn og unge i barne hage og grunnskole, får tilgang til nødvendig og moderne IKT-verktøy. sikre at helsesøsterordningen i grunnskolen har god kvalitet og tilgjengelighet. arbeide for at rådgivertjenesten utvikles og styrkes vil arbeide aktivt for gode tiltak og støtte skolenes arbeid for nulltoleranse når det gjelder mobbing på skolen og på skoleveien. avsette midler til videre utdanning av grunnskolens ledere, for eksempel rektorskolen. Vi vil, gjennom budsjettvedtak og retningslinjer, sørge for at det til en hver tid er nok lærere med god kompetanse i skolen. avsette midler til etterutdanning/ videreutdanning for å sikre opp daterte lærere. vil støtte Halden kommunale voksenopplærings innovative virksomhet i framtiden. Virksomhetens internasjonale satsing fører til innovative læringsmetoder for voksne, positiv omdømmebygging for HKVO og Halden kommune. Dette er et ledd i arbeidet innenfor kompetanseheving for kommunens voksne befolkning videreføre utvidelsen av Hjortsberg skole. skal også sikre at voksne fremmedspråklige får en fullverdig grunnskoleopplæring. fortsatt avsette nødvendige midler til lese- og regne-koordinator. sikre at voksne som har falt utenfor det ordinære arbeidsliv får tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og IKT.

4 Kommuneprogram HELSE OG OMSORG en god opplevelse for brukerne skal: Fritids kommunen med kultur og idrett for alle sikre driften og utvidede åpnings tider på det kommunale bibliotek. øke innsatsen rettet mot kultur skolen. forsatt sørge for at frivillige lag og foreninger får nødvendig støtte slik at de blant annet kan opprette tilbud til barn og unge utenfor sentrum. Dette utføres i sam arbeid med lag og foreninger utenfor sentrum. gi skolekorpsene gode vilkår for å sikre og utvikle deres videre virksomhet. utvikle Vadet til et senter for lek og fritidsaktiviteter slik at området blir et samlingspunkt for alle generasjoner. sørge for gode rammevilkår for kulturbasert næring fortsette å utvikle Fredriksten festning til en kulturarena av internasjonalt format. Lag og foreninger trenger støtte slik at de kan opprettholde tilbudet til barn og unge. ved byggingen av en elitehall på Remmen, legge det til rette for at Halden blir en arena for store og attraktive idrettsarrangement. Gode tilbud for fritiden er en viktig faktor for innbyggerne. Slike aktiviteter er avgjørende for trivsel og livsutfoldelse. vil i samarbeid med kultur og idrettsrådene og andre aktører legge til rette for at vi kan skape et attraktivt fritidstilbud. Det skal fortsatt være fokus på barn og unge innen sektoren. Kulturskolen skal være et hovedsatsingsområde i denne perioden. Kulturskolen opererer i dag med ventelister og det vil Halden Arbeiderparti gjøre noe med. Vi vil sørge for økte ressurser til kulturskolen, slik at det til en hver tid finnes et bredt spekter av tilbud til de som måtte ønske det. Prisen for skoleplass skal alltid være på et akseptabelt nivå slik at ingen ekskluderes på grunn av kostnad. Utviklingen av Fredriksten Festning som en kulturarena på nasjonalt og internasjonalt nivå videreføres. Sammen med overordnede myndigheter legges det til rette slik at festningen blir en attraktiv arena. Det skal ses på infrastrukturen for at alle får en god opplevelse på Fredriksten festning. sørge for at BARN OG UNGE blir hørt ved utvikling av nye tilbud. Samarbeid med ungdomsrådet vil være sentralt i slike situasjoner. Kultursalen har fått et brukeromfang som dekker manges behov. øke bemanningen ved kreativt kraftsenter barn og unge. Støtten til det lokale kultur og idrettslivet skal fortsette så det gode og samfunnsnyttige arbeidet til de frivillige kan fortsette. starte en utredning for at Halden kan få et nytt bibliotek. vil i denne perioden utvikle kommunens eiendom i Tistedal, Vadet, til leke- og friluftsområde for både sommer og vinteraktiviteter. Her kan det for eksempel lages tur-stier, akebakker, legge til rette for vannsport og bading, anlegges skiløyper, osv. Slippen og miljøet rundt denne skal ivaretas sammen med det aktive båtmiljøet i vassdraget. En plan for dette utarbeides sammen med fagfolk, skolen og innbyggerne generelt. sørge for en forskjønnelse av Røds fjellet slik at Haldens beboere og turister kan bruke Rødsfjellet som rekreasjon og turområde. Halden kommunen hvor de eldre er en ressurs vil ta opp igjen saken om å utarbeide en seniorplan på lik linje med planer for de unge. Våre eldre er en ressurs. En slik plan kan beskrive tiltak som kan øke eldre innbyggeres muligheter til å delta aktivt i arbeid, kulturlivet og lokalsamfunnet ellers. En god eldrepolitikk er viktig fordi vi trenger aktive eldre for at samfunnet skal bli et rikere sted å leve. skal: sammen med eldrerådet utarbeide en seniorplan for beskrivelse av rettigheter og tiltak spesielt rettet mot kommunens eldre støtte opp om eldresenteret og andre gode dagtilbud stimulere lag og foreninger til å benytte seg mer av sine eldre medlemmer ta seniorer mer aktivt med i kommunens arbeid rettet mot ungdom støtte opp om Frivillighets sentralens aktiviteter skal være en garantist for at alle som har b ehov skal få den hjelpen de trenger. Helse og omsorgstilbudet i Halden skal være av en slik kvalitet og omfang at alle blir tifreds stillende ivaretatt. Vi vil legge stor vekt på forebyggende tiltak for alle grupper. vil satse på nye, moderne bygg innen sektoren. Dette skal ivareta ethvert behov i livssyklusen, slik at botilbudet er tilpasset de forskjellige stadier i livet. Vi vil sørge for at Halden kommune skal være en foregangskommune når det gjelder å ta i bruk ny teknologi innen omsorgsfeltet. Halden skal være aktiv ovenfor myndighetene mht støtteordninger til dette. vil satse på enda bedre forebygging, oppfølging, rehabilitering og ettervern innen rus og psykiatri. Nyere undersøkelser viser at stadig flere unge sliter med psykiske problemer, dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. Tidlig innsats og et godt tilbud skal derfor være prioriterte oppgaver inne dette feltet. Halden Arbeiderparti skal videreføre SLT-samarbeidet med politi og andre med fokus på forebygging av rusbruk og kriminalitet blant barn og unge. Vi skal arbeide aktivt for å legge forholdene til rette for å inkludere og integrere våre inn vandrere gjennom gode barnehager, skoler, voksenopplæring og et inkluderende arbeidsliv. skal: sørge for å ha en godt fungerende skolehelsetjeneste og bra tilbud innen helsestasjonen til de unge i Halden. satse på tidlig og god innstas mot psykisk syke og sørge for at PP tjenesten har nødvendige ressurser. sørge for at det til en hver tid er nok omsorgs og demens boliger med høy standard til de som trenger det. arbeide for at de som mottar hjemme hjelp i størst mulig grad har faste hjemmehjelpere videreutvikle og effektivisere hjemme tjenesten slik at alle hjemme baserte tjenester fungerer optimalt for brukerne. sørge for at Halden blir en foregangskommune når det gjelder bruk av moderne teknologi innen helse og omsorgssektoren. arbeide aktivt for at innbyggere i utsatte grupper får tilbud om gode boforhold i Halden. sikre framtidig drift av EVA krisesenter.

5 HALDEN en kommune for næring og utvikling skal: sørge for at Halden er en aktiv kommune for å sikre nyetableringer. arbeide for at det er en løpende kontakt med næringslivet. fortsette det aktive arbeidet for at det skal bli mulig å senke tersklene ved Svinesund og at farleden ellers er i god stand. være aktive for videreutvikling av Fredriksten Festning slik at denne framstår som en attraktiv arena for lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer. være pådriver for at det opprettes et nødvendig antall lærling plasser innen næringslivet og i Halden kommune. utvikle en moderne offentlig havn med jernbanetilknytning på Sauøya. arbeide for at de vedtatte planer ved høgskolen på Remmen blir realisert. Halden skal være en k ommune hvor det skapes og utvikles næringsliv og som initierer gode og varige arbeidsplasser. skal sørge for at kommunen skal være aktiv som utvikler og tilrettelegger for næringslivet. Halden er en stor landbrukskommune med gode kvaliteter som innbyr til opplevelse og turisme. vil være en medspiller for landbruksnæringen ved opparbeidelse og tilrette legging av bl.a. gårdsturisme. I den kommende perioden skal Halden Arbeiderparti arbeide aktivt for å bygge ut bærekraftige kulturnæringer. I samarbeid med både offentlige instanser og private initiativ skal Halden framstå som et attraktivt sted for å drive kommersiell kultur. utarbeide planer for områdene fra den gamle Svinesundsbroen mot Svinesundsparken slik at dette området blir attraktivt for bolig, næring og en god opplevelse i forbindelse med grensepassering. skal sørge for at de vedtatte planer i områdene ved høgskolen på Remmen blir realisert, og at Halden får en moderne havn på Sauøya. legge til rette for at landbruket gis gode betingelser for alternative driftsformer og satsning på turisme som næring. Samarbeidet med næringslivet gjennom næringspolitisk utvalg og Næringsrådet skal fortsette. Strategisk næringsplan skal legges til grunn for næringspolitikken i kommunen. videreføre gang- og sykkelveier i kommunen etter en helhetlig plan. skal sørge for en positiv utvikling av sentrum som ivaretar gode bo forhold, næring, opplevelse, rekreasjon, handel, transport, kollektivtransport, tjenestetilbud og tilgjengelighet for alle innbyggere. fortsatt ha et stort fokus på rent drikkevann for alle. Arbeidet med klimavennlige og energiøkonomiserende tiltak (ENØK) innenfor kommunens drifts- og ansvarsområde skal intensiveres og tydeliggjøres, i tråd med vedtatt klimaplan.

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår.

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår. Kjære velgere Senterpartiet kan over mange år vise til gode resultater for Sømna. Den godt sammensatte gruppa som nå stiller til valg for partiet er en betryggelse for meg som ordførerkandidat. Sømna kommune

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 Dyrøy Arbeiderparti Kjære velgere! Vi bor i en kommune med et utrolig godt samhold og lang erfaring i å bygge i lag. Dyrøy Ap tror at dette er oppskrifta også i framtida. Vi

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

ørland venstre program 2007-2011

ørland venstre program 2007-2011 ørland venstre program 2007-2011 mer frihet og mer ansvar Venstre er et sosial-liberalt parti. Det er grunnleggende for oss at enkeltindividet skal ha mest mulig frihet til å utvikle sine evner og interesser,

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

valgprogram Nes arbeiderparti 2015-2019 Arbeiderpartiet.no FOTO: ODD A. GUNDERSVEEN

valgprogram Nes arbeiderparti 2015-2019 Arbeiderpartiet.no FOTO: ODD A. GUNDERSVEEN valgprogram Nes arbeiderparti 2015-2019 Arbeiderpartiet.no 1 2 Knut Jakob Larsen 1973 Liv Torill Vissebråten Ålien 1980 3 4 5 12 13 14 Magne Fremo 1955 Monika Engeseth 1997 Vegard Tørrissen 1977 Margit

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

Eventyrlig fortid eventyrlig framtid

Eventyrlig fortid eventyrlig framtid HOLE KOMMUNE OVERORDNET SEKTORPLAN FOR oppvekst i Hole kommune Eventyrlig fortid eventyrlig framtid 2014-2017 w INNHOLD Innledning 3 Hole kommunes visjon 4 Planens formål 5 DEL 1: Oppveksttjenestenes formål,

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

ALLE SKAL MED. Kommuneprogram

ALLE SKAL MED. Kommuneprogram ALLE SKAL MED Kommuneprogram 2011-2015 Rindal - tid til å leve Rindal er en god kommune å bo i. Det er vi stolte over. Men vi kan bli enda bedre. Vi vil ha et samfunn der alle er med. De som trenger hjelp

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer