Halden Arbeiderpartis viktigste saker :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:"

Transkript

1 HA L D EN ÅR Kommuneprogram s viktigste saker : Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted for idrett, fritid og rekreasjon for alle Fortsette den offensive næringspolitikken, slik at flest mulig vil være i arbeid også i neste periode.

2 Kommuneprogram Kommuneprogram Programmet Politisk regnskap for perioden Når jeg ser tilbake på den siste kommunevalgperioden fra 2007 til 2011 som ordfører, har det skjedd en rivende og positiv utvikling i Halden kommune. Kommunestyret vedtok før sommerferien nye kommuneplaner som gjør at vi nå kan fortsette den flotte utviklingen vi har i Halden også i årene fremover. Det har blitt bygget nye skoler, barnehager, helseinstitusjoner, infrastruktur i form av at vann og avløpsnettet er videreutbygd til nesten alle områder utenfor sentrum. Gang og sykkelstinettet har fått ett omfattende løft som det er lagt merke til langt utenfor kommunens grenser. Ved Høyskolen i Østfold på Remmen er det ferdigstilt vei, vann og avløp som gjør at vi kan komme i gang med bygging av forskningssenter, ny svømmehall, ny idrettshall og andre næringsarealer hvor byggestart vil være i nær fremtid. Ved de sjønære områdene i sentrum Tyska, Hollenderen og Mølen starter nå bygging av ulike former for bolig og næringsarealer. Ny havn på Saueøya er en viktig utbygging som vil bedre konkurransesituasjon for de alt etablerte næringene i vår kommune og nyetableringer. Alle ovennevnte forhold medfører fortsatt vekst og utvikling Det er sørget for at kommunen har et stort antall byggeklare tomter, slik at prisene holdes på et lavt nivå. Dette er med på å gjøre kommunen attraktiv for tilflytning. Halden har for tiden stor netto tilflytning av nye innbyggere til vår kommune. Dette er et resultat av en endret nærings og boligpolitikk gjennom flere hvor jeg som ordfører har sett som ett av kommunens prioriterte områder. Kommunens tunge satsning på kultur og fritid, med store nasjonale arrangementer i spissen, gjør at Halden har fått et positivt omdømme langt utover vårt eget fylke. Men vi skal ikke stoppe opp. Det vil bli et forsterket arbeide med å gjøre Halden til en enda mere attraktiv og god kommune for innbyggerne. Halden Arbeiderpart har vedtatt et godt program som viser hvordan vi skal fortsette den positive utviklingen vår kommune er inne i. Dersom vi får fornyet tillit etter valget 11 og 12. september, vil Arbeiderpartiet være garantist for at Halden blir en «framtidskommune med innbyggerne i sentrum». Din stemme kan avgjøre dette. Godt valg. Risum skole. Skole l Full renovering og nybygg av Risum ungdomsskole. l Full renovering og nybygg Strupe ungdomsskole. l Ny Tistedal barneskole Barnehage l Ny barnehage på Brekkerød. l Ny barnehage på Isebakke Helse l Nytt Solheim sykehjem med 48 plasser for demente l Omsorgsboliger på Brygga med 30 boenheter Miljø l Ny klimaplan, med målsetting om reduserte utslipp til luft og vann. Teknisk Brekkerød barnehage. l Stor fornyelse av maskinparken i teknisk sektor slik at de er konkurransedyktige og kan tilby gode tjenester til innbyggerne. l Gang- og sykkelvei til alle skolene i kommunen. l Vann og avløp til område langs Iddefjorden, helt opp til Kornsjø. Kultur og idrett l Økt aktivitet i kultursalen l Opera Østfold med sete på Fredriksten. Oppføringer utendørs på Fredriksten festning. l Allsang på Grensen med stor økning gjennom hele perioden. l Stor og variert bruk av Fredriksten festning, amcar-treff, idrettsarrangement, julemesse med mer. l Kunstgress på Tistedal- og Strupe skole. har vist at det er vilje til å fatte vedtak og gjennomføre dem for å sikre at kommunen har en god økonomi. er opptatt av at kommunen skal være god å bo i for innbyggere i alle livssituasjoner. er opptatt av at det skal være muligheter til å eie egen bolig, derfor har vi fokus på at det skal være tilgjengelige tomter til lave kostnader. har tatt på alvor at vi må ha gode og attraktive tilbud for å øke til flyttingen til kommunen og således øke kommunes inntekter. Det har vært stor aktivitet både på driftssiden og med investeringer i Halden kommune de siste fire årene. For å få til det har det vært helt nødvendig at kommunens økonomi er i balanse. Det har vært viktig å sikre at kommunen har hatt et regnskapsmessig overskudd i hele perioden.

3 Kommuneprogram HALDEN framtids kommune med innbyggerne i fokus Våre overordnede mål: vil fortsette arbeidet med å utvikle Halden til en moderne og framtidsrettet kommune hvor innbyggerne er satt i fokus. arbeider for at Halden skal være en god kommune å vokse opp i. Våre barn er kommunens framtid og er en prioritert målgruppe. Dette sikrer et godt Halden-samfunn også i framtiden. vil i årene framover prioritere skole, oppvekst, kultur og idrett. For å trygge skolebarn og andre myke trafikanter har det over tid blitt bygget et nett av gang- og sykkelveier. vil også i kommende periode sørge for at trafikksikrings tiltak står på den politiske dagsorden. Det har i inneværende periode blitt utarbeidet og vedtatt en klimaplan for Halden. Halden Arbeider parti vil legge klimatenkning til grunn for all kommunal virksomhet, slik at vi bidrar til at utslippene av klimagasser reduseres. Vi ønsker også å sørge for at flere kommunale bygg og anlegg kan sertifiseres som miljøfyrtårn. For er det svært viktig at utviklingen i kommunen vil være bærekraftig og ivareta kima og natur slik at etterfølgende generasjoner også kan ta del i naturressursene som finnes. Halden er en sammensatt kommune med hensyn til befolknings alder, livssituasjon og nasjonalitet. vil derfor arbeide målrettet for å legge til rette for et godt og trygt livsløp for alle. Dette skal skje gjennom en politikk som tar alle grupper på alvor. I forbindelse med gjennomføringen av samhandlings reformen, må det legges til rette for at de grupper som trenger det får det tilbudet de har behov for når de trenger det. Arbeiderpartiet satser derfor på å utvikle og bygge boliger som er fleksible og tilrettelagt for differensierte grupper av omsorgstrengende. Vi vil også legge til rette for at utvikling og bruk av ny teknologi skal benyttes i omsorgsarbeidet. Halden er en kommune med befolkningsvekst. Dette er et fortrinn vi må ta vare på. For å være en attraktiv kommune å flytte til, må det til en hver tid være rimelige kommunale tomter tilgjengelig for de som ønsker det. I tillegg må kommunen sørge for at det finnes tilbud innen kultur og fritid som oppfattes som attraktive for nye og eksisterende innbyggere. Men, for at Halden skal være en kommune hvor mange vil bo og etablere seg, må det først og fremst være arbeidsplasser med rom for ny skaping og videreføring av arbeidsplasser. H alden Arbeiderparti vil derfor fortsette å være på offensiven for å utvikle næringsarealer, og legge til rette for etableringer. Satsningen på fremtids rettede, teknologiske arbeidsplasser skal fortsette. Ved full utbygging av anleggene ved Remmen vil Halden ha en arena for internasjonal forskning og innovasjon. Sammen med idrettsanlegg av nasjonal størrelse og Høgskolen i Østfold vil området på Remmen framstå som et attraktivt og sterkt område i Halden. Vi vil fortsette å bygge ut kommunens infrastruktur, slik som vann, kloakk, veier og kommunikasjon. Ved å fortsette med byutvikling, vil Halden få nye byområder som er lagt til rette for boliger, handel, og omsorg. Gjennom en slik utvikling vil Halden bli en spennende, framtidsrettet og miljømessig god kommune. et er lyttende parti! Vi skal utvikle Halden Kommune til å bli en god tjenestetilbyder gjennom tett samarbeid mellom Haldens innbyggere, kommunens administrasjon og folkevalgte i kommunen. skal: Halden et godt sted å vokse opp fortsette å øke kvaliteten på skolebygg og uteområder i kommunen, enten ved nye bygg eller rehabilitering av eksisterende bygg. Våre barn er vår framtid, derfor er barna en av de prioriterte gruppene i vårt samfunn. Barnehager skal være tilrettelagt slik at barna våre har gode og trygge forhold. sørge for at de elever som trenger det, får tilpasset opplæring. ha en aktiv oppfølging av barn og unge som står i fare for å droppe ut av skolen. Halden kommune har klart å oppnå full barne hagedekning, noe som gjør at vi til enhver tid kan tilby plasser til de som har behov. Tistedal skole. De barn som blir utsatt for omsorgssvikt og overgrep eller har adferdsvansker, skal så tidlig som mulig ha målrettet hjelp. Her er det viktig med et godt samarbeid mellom foreldre, barnevern, skole, barnehage og helsevesen. skal sørge for at: det er nok faglig personell i barnehagene. kulturtilbud får en større plass i barnehagene. vi har nok kvalifisert personell innen barnevern. det psykiske og fysiske miljøet for barn og unge vektlegges i alt arbeid med barn og unge. ett allsidig kulturtilbud der støtte ordninger til barn og ungdoms arbeide opprettholdes. ungdomsrådet fungerer godt og er med på viktige avgjørelser i forhold til ungdomsspørsmål. det i løpet av perioden skal det utarbeidets en helhetlig barne- og ungdomsplan. Halden-skolen et godt sted der l æring for alle står i sentrum Halden skal ha en god offentlig skole hvor alle barn og unge får utvikle seg i et trygt læringsmiljø. har vært, og vil være, eksponenten for videre utvikling innen skole med hensyn til både moderne og hensiktsmessige skolebygg og skolens pedagogisk innhold. Satsningen på digitale læremidler og tidsmessig materiell skal fortsette. De elevene som har behov for det skal ha tilrettelagt undervisning slik at ingen går ut av Haldenskolen uten grunnleggende ferdigheter i basis fagene. satser stort på å øke skrive-, lese- og regneferdighetene i skolen og det er til dette arbeidet opprettet stillinger som leseog regne-koordinatorer. Dette arbeidet er svært viktig og skal prioriteres. Foreldrenes positive rolle i forhold til skolen skal styrkes. videreutvikle tilbudet om leksehjelp. sørge for at alle barn og unge i barne hage og grunnskole, får tilgang til nødvendig og moderne IKT-verktøy. sikre at helsesøsterordningen i grunnskolen har god kvalitet og tilgjengelighet. arbeide for at rådgivertjenesten utvikles og styrkes vil arbeide aktivt for gode tiltak og støtte skolenes arbeid for nulltoleranse når det gjelder mobbing på skolen og på skoleveien. avsette midler til videre utdanning av grunnskolens ledere, for eksempel rektorskolen. Vi vil, gjennom budsjettvedtak og retningslinjer, sørge for at det til en hver tid er nok lærere med god kompetanse i skolen. avsette midler til etterutdanning/ videreutdanning for å sikre opp daterte lærere. vil støtte Halden kommunale voksenopplærings innovative virksomhet i framtiden. Virksomhetens internasjonale satsing fører til innovative læringsmetoder for voksne, positiv omdømmebygging for HKVO og Halden kommune. Dette er et ledd i arbeidet innenfor kompetanseheving for kommunens voksne befolkning videreføre utvidelsen av Hjortsberg skole. skal også sikre at voksne fremmedspråklige får en fullverdig grunnskoleopplæring. fortsatt avsette nødvendige midler til lese- og regne-koordinator. sikre at voksne som har falt utenfor det ordinære arbeidsliv får tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og IKT.

4 Kommuneprogram HELSE OG OMSORG en god opplevelse for brukerne skal: Fritids kommunen med kultur og idrett for alle sikre driften og utvidede åpnings tider på det kommunale bibliotek. øke innsatsen rettet mot kultur skolen. forsatt sørge for at frivillige lag og foreninger får nødvendig støtte slik at de blant annet kan opprette tilbud til barn og unge utenfor sentrum. Dette utføres i sam arbeid med lag og foreninger utenfor sentrum. gi skolekorpsene gode vilkår for å sikre og utvikle deres videre virksomhet. utvikle Vadet til et senter for lek og fritidsaktiviteter slik at området blir et samlingspunkt for alle generasjoner. sørge for gode rammevilkår for kulturbasert næring fortsette å utvikle Fredriksten festning til en kulturarena av internasjonalt format. Lag og foreninger trenger støtte slik at de kan opprettholde tilbudet til barn og unge. ved byggingen av en elitehall på Remmen, legge det til rette for at Halden blir en arena for store og attraktive idrettsarrangement. Gode tilbud for fritiden er en viktig faktor for innbyggerne. Slike aktiviteter er avgjørende for trivsel og livsutfoldelse. vil i samarbeid med kultur og idrettsrådene og andre aktører legge til rette for at vi kan skape et attraktivt fritidstilbud. Det skal fortsatt være fokus på barn og unge innen sektoren. Kulturskolen skal være et hovedsatsingsområde i denne perioden. Kulturskolen opererer i dag med ventelister og det vil Halden Arbeiderparti gjøre noe med. Vi vil sørge for økte ressurser til kulturskolen, slik at det til en hver tid finnes et bredt spekter av tilbud til de som måtte ønske det. Prisen for skoleplass skal alltid være på et akseptabelt nivå slik at ingen ekskluderes på grunn av kostnad. Utviklingen av Fredriksten Festning som en kulturarena på nasjonalt og internasjonalt nivå videreføres. Sammen med overordnede myndigheter legges det til rette slik at festningen blir en attraktiv arena. Det skal ses på infrastrukturen for at alle får en god opplevelse på Fredriksten festning. sørge for at BARN OG UNGE blir hørt ved utvikling av nye tilbud. Samarbeid med ungdomsrådet vil være sentralt i slike situasjoner. Kultursalen har fått et brukeromfang som dekker manges behov. øke bemanningen ved kreativt kraftsenter barn og unge. Støtten til det lokale kultur og idrettslivet skal fortsette så det gode og samfunnsnyttige arbeidet til de frivillige kan fortsette. starte en utredning for at Halden kan få et nytt bibliotek. vil i denne perioden utvikle kommunens eiendom i Tistedal, Vadet, til leke- og friluftsområde for både sommer og vinteraktiviteter. Her kan det for eksempel lages tur-stier, akebakker, legge til rette for vannsport og bading, anlegges skiløyper, osv. Slippen og miljøet rundt denne skal ivaretas sammen med det aktive båtmiljøet i vassdraget. En plan for dette utarbeides sammen med fagfolk, skolen og innbyggerne generelt. sørge for en forskjønnelse av Røds fjellet slik at Haldens beboere og turister kan bruke Rødsfjellet som rekreasjon og turområde. Halden kommunen hvor de eldre er en ressurs vil ta opp igjen saken om å utarbeide en seniorplan på lik linje med planer for de unge. Våre eldre er en ressurs. En slik plan kan beskrive tiltak som kan øke eldre innbyggeres muligheter til å delta aktivt i arbeid, kulturlivet og lokalsamfunnet ellers. En god eldrepolitikk er viktig fordi vi trenger aktive eldre for at samfunnet skal bli et rikere sted å leve. skal: sammen med eldrerådet utarbeide en seniorplan for beskrivelse av rettigheter og tiltak spesielt rettet mot kommunens eldre støtte opp om eldresenteret og andre gode dagtilbud stimulere lag og foreninger til å benytte seg mer av sine eldre medlemmer ta seniorer mer aktivt med i kommunens arbeid rettet mot ungdom støtte opp om Frivillighets sentralens aktiviteter skal være en garantist for at alle som har b ehov skal få den hjelpen de trenger. Helse og omsorgstilbudet i Halden skal være av en slik kvalitet og omfang at alle blir tifreds stillende ivaretatt. Vi vil legge stor vekt på forebyggende tiltak for alle grupper. vil satse på nye, moderne bygg innen sektoren. Dette skal ivareta ethvert behov i livssyklusen, slik at botilbudet er tilpasset de forskjellige stadier i livet. Vi vil sørge for at Halden kommune skal være en foregangskommune når det gjelder å ta i bruk ny teknologi innen omsorgsfeltet. Halden skal være aktiv ovenfor myndighetene mht støtteordninger til dette. vil satse på enda bedre forebygging, oppfølging, rehabilitering og ettervern innen rus og psykiatri. Nyere undersøkelser viser at stadig flere unge sliter med psykiske problemer, dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. Tidlig innsats og et godt tilbud skal derfor være prioriterte oppgaver inne dette feltet. Halden Arbeiderparti skal videreføre SLT-samarbeidet med politi og andre med fokus på forebygging av rusbruk og kriminalitet blant barn og unge. Vi skal arbeide aktivt for å legge forholdene til rette for å inkludere og integrere våre inn vandrere gjennom gode barnehager, skoler, voksenopplæring og et inkluderende arbeidsliv. skal: sørge for å ha en godt fungerende skolehelsetjeneste og bra tilbud innen helsestasjonen til de unge i Halden. satse på tidlig og god innstas mot psykisk syke og sørge for at PP tjenesten har nødvendige ressurser. sørge for at det til en hver tid er nok omsorgs og demens boliger med høy standard til de som trenger det. arbeide for at de som mottar hjemme hjelp i størst mulig grad har faste hjemmehjelpere videreutvikle og effektivisere hjemme tjenesten slik at alle hjemme baserte tjenester fungerer optimalt for brukerne. sørge for at Halden blir en foregangskommune når det gjelder bruk av moderne teknologi innen helse og omsorgssektoren. arbeide aktivt for at innbyggere i utsatte grupper får tilbud om gode boforhold i Halden. sikre framtidig drift av EVA krisesenter.

5 HALDEN en kommune for næring og utvikling skal: sørge for at Halden er en aktiv kommune for å sikre nyetableringer. arbeide for at det er en løpende kontakt med næringslivet. fortsette det aktive arbeidet for at det skal bli mulig å senke tersklene ved Svinesund og at farleden ellers er i god stand. være aktive for videreutvikling av Fredriksten Festning slik at denne framstår som en attraktiv arena for lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer. være pådriver for at det opprettes et nødvendig antall lærling plasser innen næringslivet og i Halden kommune. utvikle en moderne offentlig havn med jernbanetilknytning på Sauøya. arbeide for at de vedtatte planer ved høgskolen på Remmen blir realisert. Halden skal være en k ommune hvor det skapes og utvikles næringsliv og som initierer gode og varige arbeidsplasser. skal sørge for at kommunen skal være aktiv som utvikler og tilrettelegger for næringslivet. Halden er en stor landbrukskommune med gode kvaliteter som innbyr til opplevelse og turisme. vil være en medspiller for landbruksnæringen ved opparbeidelse og tilrette legging av bl.a. gårdsturisme. I den kommende perioden skal Halden Arbeiderparti arbeide aktivt for å bygge ut bærekraftige kulturnæringer. I samarbeid med både offentlige instanser og private initiativ skal Halden framstå som et attraktivt sted for å drive kommersiell kultur. utarbeide planer for områdene fra den gamle Svinesundsbroen mot Svinesundsparken slik at dette området blir attraktivt for bolig, næring og en god opplevelse i forbindelse med grensepassering. skal sørge for at de vedtatte planer i områdene ved høgskolen på Remmen blir realisert, og at Halden får en moderne havn på Sauøya. legge til rette for at landbruket gis gode betingelser for alternative driftsformer og satsning på turisme som næring. Samarbeidet med næringslivet gjennom næringspolitisk utvalg og Næringsrådet skal fortsette. Strategisk næringsplan skal legges til grunn for næringspolitikken i kommunen. videreføre gang- og sykkelveier i kommunen etter en helhetlig plan. skal sørge for en positiv utvikling av sentrum som ivaretar gode bo forhold, næring, opplevelse, rekreasjon, handel, transport, kollektivtransport, tjenestetilbud og tilgjengelighet for alle innbyggere. fortsatt ha et stort fokus på rent drikkevann for alle. Arbeidet med klimavennlige og energiøkonomiserende tiltak (ENØK) innenfor kommunens drifts- og ansvarsområde skal intensiveres og tydeliggjøres, i tråd med vedtatt klimaplan.

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger.

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. 1 Samhold gir styrke! Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både som tjenesteyter, myndighetsutøver,

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 1 Trygghet og Åpenhet Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 Innledning I perioden 2015-2019 skal Halden kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Halden Venstre

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011.

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Arendal Varm, stolt og utadvendt kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Innhold 1 Innledning s.3 2 Utviklingsstrategi s.4 3 det demokratiske rom s.6 4 internasjonalisering s.7

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer