Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1."

Transkript

1 2011 Årbok Misjonstidende nr 4b/166 årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2011

2 Misjonstidende nr 5b/166 årgang 2011 Årbok forsidefoto: timo popius Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2011 innhold 3 Helsing frå leiinga 55 Norge 4 Årsrapport fra landsstyret 58 NMS U 60 NMS Gjenbruk Årsrapporter 62 Misjonshøgskolen 14 Brasil 63 Senter for Interkulturell 17 Etiopia Kommunikasjon 21 Europa 64 Nettverk for menighetsplanting 27 Japan Kamerun 66 Ravinala 34 Kina/Hongkong 37 Madagaskar 68 Nye utsendinger 41 Mali 69 U crew 44 Midtøsten 49 Thailand Regnskap 51 Laos 70 Resultatregnskap 53 Sør-Afrika 71 Balanse 72 Grafiske framstillinger 76 Tabeller og oversikter Navne- og adresselister 80 Ledelse og administrasjon 83 Landsdelsteam/regioner 85 Misjonærer i norgestjeneste 85 Nye pensjonister 86 NMS U 86 Leirsteder 88 Organisasjonskart 90 Navneregister 2 årbok

3 helsing frå leiinga tekst: kari skår sørheim landsstyreleiar Våg mer! Med tema Guds draum som bakteppe, og med Våg mer som utfordring legg landsstyret fram si treårsmelding. Ei melding som viser at vi i treårsperioden som ligg bak oss har stått i eit meiningsfylt, inspirerande, og krevjande arbeid. Gjennom vår medvandring og samarbeid med søsterkyrkjer av ulik storleik og med ulike ressursar, har vi opplevd at Guds draum har blitt realisert. Guds gode gåve har blitt tatt i mot, og mange nye menneske har blitt innlemma i Guds rike gjennom tru og dåp. Mange enkeltmenneske og lokalmiljø har fått nytt håp for morgondagen ved å få reint vatn eller ein pose såkorn, og kyrkjer og lokalsamfunn har kome lenger i bygging av gode strukturar. Misjonspulsen kviknar når dei gode meldingane når oss, og vi opplever det meiningsfylt å bruka tid og krefter, ja store delar av livet på dette arbeidet. Vi ser stort på det vi er med på! Vi takkar Gud, og gler oss over det vi får oppleva! NMS er framleis ein viktig misjonsaktør, og vi skal framleis vera tru mot kallet frå Herren. Vi har mykje kompetanse, engasjement og energi. Vi har det fordi Herren står ved sitt løfte og gjev oss ny styrke. Vi takkar han for kallet, og vi takkar han for frukt av arbeidet. Makta og æra er hans i all æve! Dei tunge sakene som også blir omtalt i denne treårsmeldinga har teke mykje tid og merksemd. Misjonærbarnsak, store underskot og iverksetting av tiltak, politisk og sosial uro i fleire land der vi arbeider, har utfordra organisasjonen. Enkeltpersonar, tilsette, frivillige og samarbeidspartar på alle nivå har blitt berørt. Men vi har saman gått inn i realitetane, og tatt tak i utfordringane. Kanskje har vi ikkje gjort alt like optimalt, men vi har kome vidare, og vi opplever at vi er på rett veg. Heilt på tampen av denne perioden har vi hatt generalsekretærskifte. Kjetil Aano sa opp si stilling i august 2010, og overleverte stafettpinnen til Jeffery Huseby i mars Vi er Kjetil Aano stor takk skuldig for hans verdifulle arbeid. Heile organisasjonen skal takka han på generalforsamlinga i sommar. Vi ser også fram til at den nye generalsekretæren får møta misjonsfolket på GF, og at vi skal få delta i forbønshandling for han og tenesta hans i NMS. For første gong har NMS lyst ut stillinga som generalsekretær, og for første gong har vi tilsett på åremål. Vi har gjort nyttige erfaringar i denne prosessen, og vi er glade for at ny general er på plass i det Aano takkar av. Vi ser fram til hans teneste med forventning. Landsstyret takkar for samarbeid. Ansvaret har vore stort denne treårsperioden. Glede over å få tena NMS har likevel prega arbeidet i styret. Å styra stødig i medgang krev klokskap. Å styra rett i motgang krev klårsyn og kjærleik. Vi har staka ut ein kurs og starta på ein veg, men vi er ikkje framme, og reiseruta må stadig justerast. Men vi er på rett veg mot ein berekraftig organisasjon inn i ei ny tid! Og, vi er klar til å ta i mot utfordringa; NMS skal våga meir! årbok

4 treårsrapport fra landsstyret Foto: Elin Eike Worren 4 årbok

5 tekst: for landsstyret i nms kjetil aano, generalsekretær Tre utfordrende år Perioden siden forrige generalforsamling har vært krevende og utfordrende for både ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen. Det er særlig fire forhold som på hver sin måte har gjort denne treårsperioden annerledes: 1. Omorganisering Det som umiddelbart kan synes å ha preget organisasjonen sterkest er arbeidet med omorganisering. NMS har over flere år hatt høyere utgifter enn inntekter. Landsstyret tok tak i dette, og fattet vedtak om ny struktur med betydelig nedbemanning som konsekvens. Dette vedtaket førte til sterke interne spenninger i organisasjonen, med blant annet en ekstraordinær generalforsamling i Bergen i mars Endret kirkelig landskap Det religiøse og kirkelig landskapet er i omfattende endring. Det rammer også NMS ved at organisasjonen ikke lenger har en like sterk posisjon i folk eller kirke som for en generasjon siden. Det gir både organisatoriske og økonomiske konsekvenser. 3. Misjonærbarn NMS har sammen med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) gjennomført et omfattende arbeid i forhold til misjonærbarn. Prosjektet var rettet mot barn av misjonærer og andre som har gått på våre skoler i utlandet. 4. Sosial uro I perioden har det vært en omfattende sosial uro i flere av våre viktige samarbeidsland. Det gjelder Madagaskar og Thailand, hvor det har vært unntakstilstand over lengre perioder. I det aller siste har det samme også skjedd i Midt-Østen. Det har ikke gått ut over liv og helse for vår utsendinger. Men det legger restriksjoner på hva vi kan gjøre, og det har betydelige konsekvenser for våre samarbeidskirker. Rapporten vil bli strukturert omkring disse fire punktene, og søke å innlemme i dem viktige hendelser og utviklingstrekk i perioden. Det videre arbeidet innen disse områdene blir synliggjort i strategidokumentet som vil bli lagt fram til drøfting og vedtak under generalforsamlingen i Kristiansand i juni/juli Omorganisering og interne spenninger Spenningen blant de over tre hundre delegatene som møtte på NMS ekstraordinære generalforsamling i Bergen i mars 2010 var merkbar. Samtidig viste møtet en virkelig vilje til å finne samlende løsninger. Det har også preget landsstyrets arbeid i ettertid. Bakgrunnen for generalforsamlingen var et forslag fra landsstyret til en omorganisering av NMS struktur. Dette forslaget ble til både på basis av at NMS over flere år hadde et betydelig overforbruk, og at NMS opplever et sterkt endret kirkelig landskap. Forslaget fra landsstyret gikk ut på å sentralisere organisasjonen både når det gjelder forvaltning og demokratisk struktur. Fordi man ikke oppnådde tilstrekkelig tilslutning til dette, valgte LS å legge det fram for en ekstraordinær generalforsamling. Under denne ble landsstyrets forslag nedstemt og et alternativt forslag til en interimsordning ble vedtatt. Dette forslaget kom likevel landsstyrets intensjon så mye i møte, at styret valgte å akseptere det, samt arbeide fram og fremme et nytt og samlende forslag til ny struktur i NMS for den ordinære generalforsamlingen i Kristiansand sommeren Vedtaket i Bergen tar den strukturelle og økonomiske situasjonen i NMS på alvor. Det har hatt som konsekvens en omfattende nedbemanningsprosess, med all den smerte det innebærer både for de som mister arbeidet, for de som blir igjen og for et betydelig antall mennesker som er våre støtter, forbedere og givere. Disse prosessene har preget arbeidet i NMS i perioden. Samtidig er det gledelig å merke at det ikke synes å ha hatt en særlig negativ innvirkning på inntektene for De langsiktige konsekvensene av dette er det i dag uråd å ha oversikt over. Landsstyret legger på bakgrunn av denne prosessen fram forslag til endring av struktur og grunnregler som søker å ivareta både behovet for forenkling og omstrukturering, og ønsket om å videreføre viktige sider ved NMS struktur, som regionsordning og regionsstyrer. NMS vil mye misjon, og har høye ambisjoner om hva vi ønsker å få til, både internasjonalt og i Norge. Det har gjort at over noe tid har utgiftene vært høyere enn inntektene. På bakgrunn av vedtak fattet i styret har administrasjonen arbeidet med å finne veier ut av denne ubalansen. LS vil uttrykke en stor takk til alle ansatte og frivillige som har årbok

6 treårsrapport fra landsstyret t Fra stemmeavgivningen på ekstraordinær generalforsamling i Bergen i mars Foto: Ole Henrik Kalviknes Engasjerte enkeltpersoner En slik endring er gledelig. Samtidig oppnår man flere fordeler dersom et slikt engasjement kanaliseres gjennom en organisasjon. Det skjer en faglig forankring av prosjektet. Den økonomiske forvaltningen blir tryggere - selv om ingen er garantert mot feil eller misbruk. Og det skjer en organisatorisk ansvarliggjøring. Det er ikke bare enkeltmenneskers entusiasme som styrer, men man søker å forankre prosjektet i en lokal struktur med tydelig ansvar for oppfølging og resultater. I denne perioden har NMS inngått samarbeid med flere personer/miljøer om slike prosjekt. Dette oppleves viktig for organisasjonene, og vi tror at alle parter har stor nytte av det. Ikke minst kanaliseres på denne måten et sterkt engasjement inn i NMS, og det føres videre på en strukturert måte. stått på i en utfordrende periode, og registrerer med tilfredshet at innsamlingsresultatet i 2010 var på nivå med budsjettet, til tross for et turbulent år. Endret kirkelig landskap Bak forslaget til endringer ligger to forhold på noe forskjellig plan. Det første er at de siste årene har ikke NMS i tilstrekkelig grad maktet å fungere selvrekrutterende. Vårt arbeid er lagt opp til at med en god dose misjonsinformasjon og misjonsinspirasjon vekkes det interesse som i sin tur skaper engasjement og støtte til organisasjonen. Dette skjer i langt mindre grad enn før. Misjon møter motstand På den andre siden speiler dette ikke bare manglende gode tiltak, men også omfattende endringer i det kulturelle og kirkelig landskapet. For det første må vi erkjenne at misjon er et begrep som vekker motstand. Det er ikke enkelt å bryte denne motstanden. Dernest er det vokst fram et hav av tiltak og organisasjoner som arbeider for gode saker, og NMS og misjonsorganisasjonene er bare én blant mange som kjemper om oppmerksomheten. Men kanskje enda viktigere er en tredje faktor: For selv om både ordet misjon og saken den står for, vekker motstand, er misjon tilbake i kirkens språk. Det har skjedd en gjenoppdaging av misjon som en vesentlig side ved det å være kristen og å være kirke. Likevel går mye av engasjementet dette skaper utenom et organisert og strukturert arbeid som NMS. Det skjer en veldig vekst av prosjekt og tiltak som bygges opp rundt enkeltmenneskers personlige engasjement. Noen ganger kanaliseres det gjennom menigheter andre ganger ikke. Misjonærer og tall En håndfast konsekvens av de endringene som skjer er at det er vanskeligere å fylle misjonærstillinger. Tallet på misjonærer i NMS har gått ned også i denne perioden, og ligger nå på rundt 70. Dette er under det tallet vi ønsker. NMS har samtidig over tid sagt at misjon er ikke bare å sende misjonærer men like gjerne å sette i stand til aktivt misjonsarbeid. Nedgangen synes å gjenspeile en generell trend. Også andre organisasjoner, som legger sterkere vekt på misjonærrekruttering, opplever samme nedgang. NMS ønsker som et minimum å opprettholde nåværende misjonærtall. Det gjør vi fordi vi ser at personer er viktige også for organisasjonens egen del. Samtidig har flere gledelig ting skjedd: NMS har i perioden opprettet en misjonærstilling i Norge. Og vi har mottatt et misjonærektepar fra Brasil som skal arbeide i vår kirke. Misjon i Europa er ikke lenger et unntak i vår struktur. Vi har misjonærer i Frankrike, i England og søker igjen misjonærer til Estland. I Mali er NMS engasjert i et spennende samarbeid. Her har vi siden starten samarbeidet med Den evangeliske frikirken (DELF), og etter hvert også med flere afrikanske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn: Union des Eglises Evangéliques du Benin (UEEB), Evangelical Missionary Society (EMS) i Evangelical Church of West-Africa 6 årbok

7 (ECWA), Eglise Evangélique Lutheriénne au Cameroun (EELC) og Nigerian Baptist Convention. Disse har ulik konfesjonell profil. Dette skaper to klare utfordringer. Den ene er strukturell. Når personer fra så ulike kulturer og med så forskjellig bakgrunn arbeider som kollegaer i samme organisasjon det som til nå heter MELM (Mission Evangélique Luthérienne Au Mali) må både formelle avtaler og personlige forventninger gjennomgås. Og når misjonærer med ulik konfesjonell bakgrunn skal bygge kirke sammen, må for det andre en rekke teologiske spørsmål avklares. Det kan derfor være at MELM skifter navn til MEM (Mission Evangélique au Mali). Dette er det arbeidet med gjennom hele treårsperioden. En konsulent fra Kenya, Agnes Aboum, har spilt en viktig rolle i prosessen, og det nærmer seg nå et endelig mål. NMS har her bidratt til å gå nye veier. Interkonfesjonelle kirker finnes fra før, men denne modellen er annerledes. Og et misjonsarbeid med aktører fra Nord og Sør på denne måten finnes det få forbilder for. Misjonshøgskolen Gjennom sine årlige misjonærkurs og bistandskurs framstår Misjonshøgskolen som en sentral institusjon i utdannelsen av norske misjonærer, ikke bare for NMS, men for en rekke misjonsorganisasjoner. Samtidig opplever skolen vekst i tallet på studenter, særlig til globale og samfunnsrelaterte studier. Det er en viktig utfordring å øke tallet på teologistudenter både til misjon og til våre nasjonale kirker. I 2010 var det både rektorskifte og direktørskifte ved skolen. Knut Holter sluttet etter seks år som rektor og Ole Eriksen etter ni år som høgskoledirektør. NMS er takknemlig for det gode samarbeidet med institusjonen i denne perioden. Ny rektor er Bård Mæland og som ny høgskoledirektører har Kristin Fjelde Tjelle overtatt. NMS ser fram til at MHS fortsatt skal spille en vesentlig rolle som en viktig del av vårt arbeid og et faglig miljø for NMS. De siste årene har Misjonshøgskolens direkte misjonsengasjement vokst. Gjennom samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner bidrar MHS på flere måter til å istandsette våre samarbeidskirker, særlig i Afrika. Det arbeides akkurat i disse dager med å få til en avtale mellom MHS og det teologiske seminaret til Mekane Yesuskirken i Etiopia om å utdanne prestelærere for kirken. Misjonshøgskolen har i perioden opplevd at den økonomiske situasjonen har medført personellendringer. Forholdene ser i dag bedre ut. Også Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK) har opplevd å arbeide under varierte forhold. Et arbeid med å få til en nærmere tilknytning til MHS er igangsatt. Vi tror det vil gi større forutsigbarhet, og kan bidra til å gjøre at dette forskningsmiljøet blir en stadig viktigere del av NMS sitt totale arbeid. Religion og utvikling Som andre misjonsorganisasjoner har NMS over flere tiår mottatt betydelige summer fra norske utvik-lingsmyndigheter kanalisert gjennom Bistandsnemnda (BN). I tillegg har NMS egne avtaler, og har vært en viktig operatør for norsk bistand, særlig på Madagaskar. I fem år har NMS vært ansvarlig for å gjennomføre et stort utdanningsprogram (ProVert - Det grønne programmet) gjennom Den gassisk Misjonærer på feltene i perioden (per ) Land Brasil Estland Etiopia Frankrike Hongkong Japan Kamerun Kina Kroatia England Madagaskar Mali Midtøsten Sør-Afrika Thailand Misj. i norgestjeneste Kv Menn Ansatte i Norge i siste treårsperiode: Alle tall per 31. desember 2010 Antall HA Leirsteder Regioner MHS inkl. SIK MHS SIK * , ,5 181 Årsverk , , ,2 21,6 39,7 32,7 5,8 148 * inkl. fire personer i Fredskorpset årbok

8 treårsrapport fra landsstyret t En del av deltakerne på kirkelederkonferansen og rådsmøtet i oktober Foto: Eivind Hauglid lutherske kirken (FLM) på vegne av norske myndigheter. En ny femårsavtale er nettopp inngått. Våre myndigheter har alltid stilt krav om at det må være et klart skille mellom forkynnende arbeid og utviklingsarbeid. Dette har NMS akseptert, samtidig som vi lenge har hevdet at vi ikke kan legge fra oss vår kristne egenart, heller ikke i vårt utviklingsarbeid. Dette har ikke vært spenningsfritt, og våre partnere i sør har anklaget oss for å legge oss flate for sekulære myndigheters forventninger. I den siste perioden har dialogen med norske myndigheter tatt en ny vending. Den har i hovedsak foregått mellom BN og utviklingsminister Solheim, som har invitert til en offentlig samtale om religionens rolle i utviklingsarbeid. Fra NMS side har vi spilt inn tydelige synspunkt, og vil delta aktivt i det videre arbeidet. NMS holder fast på at vi ikke skal bruke offentlige midler til evangelisering eller bruke utviklingsprosjekt som brekkstang for evangeliet. Samtidig ønsker NMS tydelig å markere at det nettopp er vår identitet som kristen organisasjon som gir vårt arbeid en tilleggsverdi. Rådsmøte og kirkelederkonferanse I oktober 2010 arrangerte NMS i tråd med vår faste treårssyklus rådsmøte i forkant av kommende generalforsamling. På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen i organisasjonen var det stor spenning knyttet til rådsmøtet. Det er grunn til å hevde at det ble et vellykket møte. Man omgikk ikke spenningene, men søkte gode, samlende løsninger for veien videre. En viktig faktor i dette er at NMS internasjonale partnere før rådsmøtet har sitt eget todagers kirkeledermøte. Dette møtet var til stor inspirasjon. Det er vår overbevisning at inspirasjonen også sprer seg til andre deler av organisasjonen. Under kirkeledermøtet er det relasjonsbyggende sentralt. Men vi tror at det faktum at kirkelederne også inviteres inn i rådsmøtet med tale- og stemmerett, spiller en viktig rolle. Misjonærbarnprosjekt Våren 2009 sendte NMS i samarbeid med NLM et spørreskjema til ca personer som enten er barn av våre misjonærer eller har gått på misjonens skoler i utlandet. Av disse svarte nesten 1500, noe som gir en svarprosent på ca. 60. Før dette var det i over et år arbeidet med å forberede et prosjekt som hadde som mål å kontakte så mange som mulig av organisasjonenes misjonærbarn. Gjennom spørreskjemaet ønsket vi å høre så mange stemmer som mulig. Selv om det var blandede reaksjoner både på arbeidsform og på sider ved skjemaet, ble dette starten på en viktig prosess. Vårt ønske var at våre to organisasjoner skulle ta på alvor de opplevelser og påkjenninger som våre skole- og internatsystemer medførte, få innsikt i hvordan flytting fram og tilbake påvirket elevenes liv både på kort og lang sikt, og ta lærdom av dette for arbeidet framover. Spørreskjemaene ble samlet inn, gjennomgått, og det ble utarbeidet en omfattende rapport. På basis av denne og et langsiktig arbeid med spørsmålet, utarbeidet de to organisasjonene et svar som munnet ut i en sterk beklagelse. Rapporten og svaret ble presentert på et offentlig møte i Oslo den 12. desember 2009, hvor ca 300 personer var til stede. Samtidig som det framholdes at historien er mangfoldig og kompleks, og det gis rom for alle avskygninger av opplevelser, også de gode, varme og positive, var det denne gangen viktig å gi legitimitet til smerten, og å legge ansvaret for påkjenningene der de hører hjemme: Hos organisasjonene som har laget systemene og ikke hos den enkelte som måtte oppleve at ting var vanskelig. Det ble deretter arrangert fem regionale samlinger, hvor det var anledning til å drøfte resultatene, og til bearbeiding i grupper. Det er også gitt mulighet til flere måter å melde tilbake til organisasjonene. Det er i tillegg arrangert samlinger for foreldre og for skole- og internatansatte. Selve prosjektet er nå avsluttet. Men 8 årbok

9 resultatet av det og erkjenningene som det har gitt organisasjonene, søkes integrert i organisasjonenes videre arbeid. Dette har vært et arbeid hvor de involverte var i nærkontakt med sterke følelser, og hvor smerte og påkjenninger som ofte holdes skjult, kommer fram i dagen. Særlig har nok de to prosjektlederne, Aslaug Austbø (NMS) og Kari Margrete Solvang (NLM) merket dette. Selv om reaksjonene på arbeidet har vært varierende, er det vår overbevisning at dette har vært viktig for organisasjonenes egen del. Vi har hatt mye å lære og mye å vedkjenne oss. Det har vi søkt å gjøre. Og vårt håp er at det også har hatt sterke positive ringvirkninger for den ikke ubetydelige gruppen mennesker som dette berører. Kirke og misjon i sosial uro Madagaskar I mars 2009 ble det gjennomført et statskupp på Madagaskar. President Ravalomanana ble anklaget for omfattende korrupsjon, vanstyre og maktmisbruk. Samtidig har han markert seg som en handlekraftig leder. Det har skjedd betydelig økonomisk framgang under ham, og hans popularitet i landet er relativt stor. Siden har landet hatt en regjerning som få anerkjenner. Dette fører til en merkelig situasjon, der landet på ett vis fungerer, men hvor veldig mange ting stanser opp. Det er en tydelig økning fattige mennesker, og den sosiale nøden er stor. Kirkene har tidligere spilt en sterk og entydig rolle ved politiske kriser i landet. Denne gangen har dette ikke vært mulig. Den romersk katolske kirken har hatt betydelige sympatier med kuppmakerne, som ønsker en sterkere tilknytning til Frankrike og fransk kultur og økonomi. Den avsatte presidenten var reformert kristen. Ikke bare var han medlem av den reformerte kirken, men også dens visepresident. Av de tre store kirkene var den lutherske i midten. Men også her er det svært delte oppfatninger av det som skjedde, og i etisk og juridisk vurdering av dette. NMS-misjonærer har ikke lidd overlast i denne situasjonen. Men det er krevende å oppleve uro og kamper like ved ens boliger, å overvære daglige demonstrasjoner og uro, og å leve med et folk og en kirke i nød. Dette blir ikke mindre krevende ved at flere av våre misjonærer har familie i landet. Vi vil berømme både misjonærenes og kirkens ledelse for å ha bevart sindighet og ro i en vanskelig situasjon der ting ennå ikke er avklart. I denne perioden har den gassisk lutherske kirken etablert sitt selvstendige misjonsselskap, og driver et eget misjonsarbeid utenfor landets grenser - i forståelse med NMS. q Misjonærbarn på Solbakken, ca 1930 Foto: Misjonsarkivet MHS årbok

10 treårsrapport fra landsstyret Det skal også nevnes at de to eiendommene som på en særlig måte har representert NMS på Madagaskar, Isoraka i hovedstaden og det norske skoleområdet på Antsirabe, nå er formelt overført til kirken. Kirkens president har overtatt boligen som før var forbeholdt misjonærenes leder. Og skoleområdet på Antsirabe er i ferd med å bli omskapt til et tverrkulturelt kompetansesenter. Det er lagt ned et stort arbeid i å utvikle en modell hvor NMS og FLM har eierskap til senteret, men hvor både norske og gassiske miljøer og institusjoner blir invitert til å være med. Arbeidet ved senteret er alt begynt, og skaper stor entusiasme. Det er søkt offentlige midler til dette, og nødvendige oppjusteringer vil starte straks dette er formelt i orden. Thailand I Thailand har det lenge vært politisk uro. Bakgrunnen er ikke ulik den på Madagaskar. Et folkelig opprør våren 2010 krevde den avsatte statsministeren Taksin gjeninnsatt. Taksin ble avsatt i 2006, anklaget for korrupsjon og misbruk av midler. Men han var samtidig godt likt blant store grupper vanlige mennesker. De som overtok styret representerer i sterkere grad Thailands politiske og kulturelle elite. Samtidig er dette en tydelig forenkling. Demonstranter tok kontroll over deler av hovedstaden. Situasjonen ble etter hvert svært spenningsfull, og potensielt farlig. NMS utarbeidet planer for eventuell evakuering. Flere av våre misjonærer opplevde dette vanskelig. Gjennom representanten var administrasjonen godt orientert om situasjonen. Til slutt brukte myndighetene makt for å gjøre slutt på demonstrasjonene. Men de underliggende spenningene i thaisamfunnet er ennå uløst. NMS gjennomførte en organisert debrifing av misjonærene etter denne kompliserte perioden. For samarbeidskirker i Thailand var det like krevende. Både kirkens medlemmer og dens ledelse var splittet i dette spørsmålet. Disse uløste spenningene har trolig konsekvenser også for det kirkelige arbeidet. Midtøsten og Japan Helt på slutten av denne treårsperioden har våre partnere i Midtøsten opplevd betydelig uro. NMS har forsøkt å være en medvandrer i en historisk kritisk situasjon. Også Japan gjennomlevde den verste katastrofen siden andre verdenskrig. Etter råd fra norsk UD, valgte NMS å be sine misjonærer der om å komme hjem for en periode. Innføring av bispeembetet i Kamerun I 2009 bestemte vår samarbeidskirke i Kamerun å innføre en ordning med bispedømmer og biskoper, og en ledelse under en nasjonal biskop. Tho- 10 årbok

11 t Forhenværande kyrkjepresident, Thomas Nyiwé i Kamerun, blei i slutten av november 2009 vigsla til biskop. Foto: Ole Henrik Kalviknes mas Nyiwé ble med stor overvekt valgt til kirkens første nasjonale biskop. Trass i at han fikk et tydelig mandat, er det sterke spenninger rundt både valget og biskopens ledelse. Thomas Nyiwé er en respektert kristen leder. Men kirken strever med å sammenholde en biskoppelig ledelse med en demokratisk struktur. Samtidig spiller etniske spenninger alltid en betydelig rolle i Kamerun. Samtidig som kirken sliter med denne spenningen er det mange positive utviklingstrekk i Kamerun. Kirken opplever vekst, helsearbeidet går godt, og kirken spiller en viktig rolle i samfunnet. Vårt viktigste engasjement I denne perioden er det verken det gode, løpende arbeidet som blir utført i samarbeid med partner-kirkene våre, eller misjonærenes trofaste og gode innsats som får størst oppmerksomhet. Det får heller ikke mest plass i denne rapporten. Men det er det som er organisasjonens hjerte. Det er her kjernen i vårt arbeid ligger, og det er her hovedtyngden av vårt engasjement finnes. Guds draum Med utgangspunkt i mottoet fra forrige generalforsamling, er arbeidet i perioden blitt gjennomført i tråd med den vedtatte strategiplanen. Tverrgående tema Forrige strategimelding pekte på fem tverrgående tema, og alle programmene har i økende grad rapportert på disse temaene. Vi vil her nevne noen av ganske mange særlige tiltak som er blitt gjennomført i perioden. Kjønn og kvinners rettigheter (gender) Det er blitt etablert en egen styrings- gruppe for dette, og denne gruppen har stått for utarbeidelsen av et policydokument. Arbeidet med en handlingsplan har også startet. NMS har deltatt i gjennomføringen av fagutviklingsprosjektet WEGE (Women empowerment and gender equality) initiert av Bistandsnemnda (BN) og det er gjennomført egne WEGE-prosjekter på Madagaskar og Etiopia. Konfliktsensitivitet Do no harm Programleder for Bygging har deltatt i Do no harm -kurs i Etiopia, Mali og Madagaskar Økumenikk I Mali er arbeidet med å omforme MELM fra en luthersk og skandinavisk til en økumenisk og internasjonal organisasjon blitt sluttført. Programleder for Bygging har deltatt på vegne av Den norske kirke i styret for Norges kristne råd, og har der deltatt i arbeidet rundt forståelsen av konsensus i økumeniske samarbeidsrelasjoner. Barn og unge NMS U har i denne perioden blitt mer direkte involvert i programarbeidet. NMS har bidratt til lederutviklingsprogram i flere ungdomsorganisasjoner (Frankrike, Madagaskar, Kamerun) og har vært med i gjennomføringen av to lederkonferanser for unge ledere i Asia (2008 og 2010). Miljø Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering har blitt videreført, og NMS HA er blitt sertifisert i perioden. Programmene Og her følger en programvis oppsummering i forhold til Strategimeldingen Guds Draum. Evangelisering og menighetsbygging Arbeidet i dette programmet har blitt videreført, med en særlig spissing rundt de tre fokusordene vedtatt i strategimeldingen: Evangeliseringsarbeid I evangeliseringsarbeidet er såkalt sør-sør-misjon blitt et fast og viktig innslag. I en tid der kristendommens tyngdepunkt er flyttet til sør, er dette både rett og naturlig. En har både i Mali og på Madagaskar funnet gode strukturer for dette. I denne perioden er vi også kommet i gang med sørnord misjon; NMS har lagt til rette for at Missao Zero i Brasil (den lutherske kirken i Brasil) har kunnet sende sine første misjonærer til Norge. Istandsetting Arbeidet med istandsetting dreier seg hovedsakelig om bibel og presteskoler. Her har en hatt gode erfaringer med desentraliserte opplegg både i Kamerun og Brasil. Videre har en arbeidet spesielt med evalueringer og utvikling av pensum. På Madagaskar er samarbeidskirken i gang med en omlegging til misjonal kirke -tenkning. Dette får følger både for hvordan evangeliseringsarbeidet legges opp, og for hvordan en vil omforme undervisningen på bibel- og presteskolene. I Thailand har en gode erfaringer med å bruke istandsetting av lekfolk som arbeidsmetode også for menighetsbygging. Menighetsutvikling I arbeidet i Europa er menighetsutvikling den sentrale tilnærmingen. I denne perioden har en startet opp samarbeidet med Church of England om etablering av ungdomsmenigheter i Carlisle bispedømme. Innsatsen er styrket i Estland, og fra sommeren 2011 vil vi igjen ha NMS-misjonærer i tjeneste her. Samarbeidet med Misjonshøgskolen (MHS) blir stadig viktigere, og i denne perioden er Senter for menighetsutvikling blitt opprettet. Av ressursbruken innen programmet går vel en tredel til støtte for prosjekter drevet av samarbeidspartnere, og omtrent samme beløp går til direkte kostnader knyttet til misjonærene. For å få budsjettene til å gå i hop har en i flere år måttet redusere på misjonærantallet. Landsstyret har satt årbok

12 Lederutvikling og kompetansebygging Lederutvikling er ikke lenger sensitivt, og det er en god forståelse for nødvendigheten av kontinuerlige og deltakende prosesser, også i ungtreårsrapport fra landsstyret t Foto: Ole Henrik Kalviknes Helhetlig og tverrfaglig utviklingsarbeid mot hiv/aids Både helse og andre forhold i livet er blitt bedre der folk har fått økt kunnskap og innsikt. Aids-arbeidet i Kamerun har vært evaluert med svært oppmuntrende tilbakemeldinger og gode resultat. Det virker er i veldig stor grad selvdrevet og man ser at det har hatt store positive ringvirkninger i hele regionen. Det samme kan sies om aids-arbeidet i Etiopia. fokus på dette, og ønsker å stoppe denne utviklingen. Innen dette programmet møter en i tillegg en annen utfordring: Det blir stadig vanskeligere å rekruttere misjonærer for arbeid med evangelisering og menighetsbygging. Diakoni og bistand Menighetsdiakoni Våre samarbeidskirker er viktige aktører i det sivile samfunnet, og har styrket sin rolle som folkelige bevegelser med sterk lokal forankring og etisk tyngde. Gjennom engasjement i slike strukturer har kvinner og menn selv kunnet forbedre sin livssituasjon, krevd sine rettigheter og slik bidratt til endringer av de samfunnsmessige rammebetingelser de er en del av. Det sivile samfunn, som i korttekst er det området som befinner seg mellom staten og næringslivet, har blitt styrket ved at kirken har tatt initiativer sammen med og på vegne av fattige mennesker. Slik har en på lokalt samfunnsnivå bidratt til å bedre rammevilkårene for den enkelte i hele samfunnsstrukturen, slik vi kan se det skjer i land som Etiopia, Mali og særlig på Madagaskar. Miljørelaterte spørsmål og prosjekter Miljø, naturvern, ressursforvaltning og grønne verdier er viktig i hele NMS programvirksomhet, særlig i prosjekt med offentlig støtte. Fattige kvinners rettigheter og muligheter til å skape et bedre liv Ved å jobbe for å bygge en felles forståelse av tenkningen i prosjektarbeidet, av arbeidsmåter, begreper og strategier, har NMS bidratt til å styrke godt og faglig utviklingsarbeid hos våre samarbeidspartnere, samtidig som det har gitt oss en felles kommunikasjonsplattform. I mange av disse prosjektene får kvinner både rettigheter og muligheter til å skape et bedre liv. Menneskelige ressurser med særlig fokus på kompetanse Noe av det vi nå er best til er integrert utvikling på landsbygda, miljø og matvaresikkerhet. Det meste av dette arbeidet er organisert i større program med offentlig støtte. En økende bruk av program der større og mindre prosjekt er slått sammen har resultert i et mindre antall prosjekt og rasjonalisert arbeidet. Lederutvikling og organisasjonsbygging Kirke- og konstitusjonsutvikling NMS har gjennom flere seminarer bidratt til bedre felles forståelse av samarbeidspartnernes konstitusjoner. Det er undervist om rettigheter og plikter som styremedlemmer. Kvinners deltakelse i beslutningsprosesser har økt noe. NMS understreker likeverdighet og respekt for mangfold i samarbeidsforholdet. Likeverdigheten er blitt styrket ved at NMS er åpen om sine utfordringer. I Mali er grunnlaget lagt for en ny økumenisk organisasjon. Regler for sakramentsforvaltning har vært en viktig del av konstitusjonsarbeidet. 12 årbok

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Verdig liv - varig håp

Verdig liv - varig håp Innholdsfortegnelse Verdig liv - varig håp 1 Grunnlaget... 2 1.1 Utgangspunktet - hva vi tror... 2 1.2 Vår misjonsforståelse - vårt oppdrag... 2 1.3 Visjon - hva vi drømmer om... 2 1.4 Selvforståelse -

Detaljer

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09. strategiplan 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.14 Innhold 1. Grunnlaget..... s. 3 1.1 Utgangspunktet hva vi tror... s. 3 1.2

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

NMS GRUNNREGLER og vedtekter

NMS GRUNNREGLER og vedtekter NMS GRUNNREGLER og vedtekter VEDTATT AV NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017 GRUNNREGLER 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

BLI MED Å SPRE EVANGELIET I BRASIL! Dette skjer: FATEV-studenters misjonspraksis Lærer ved FATEV Videreutdanning for misjonsledere i Nordøst-Brasil

BLI MED Å SPRE EVANGELIET I BRASIL! Dette skjer: FATEV-studenters misjonspraksis Lærer ved FATEV Videreutdanning for misjonsledere i Nordøst-Brasil NMS i verden Vi ønsker å støtte vår samarbeidskirke, Den evangeliske kirken av luthersk konfesjon (IECLB), i oppgaven med å være en tydelig og misjonerende kirke i Brasil. NMS startet arbeid i landet i

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012 Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok forsidefoto av

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok 2010 misjonstidende 5b 165. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne-

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det Norske Misjonsselskap 175-års jubileum

Det Norske Misjonsselskap 175-års jubileum Det Norske Misjonsselskap 175-års jubileum En historie om menneskers engasjement for å: Dele troen på Jesus Bekjempe urettferdighet Utrydde fattigdom 1830 Misjonsengasjement De aller første kvinneforeningene

Detaljer

Norsk Misjonsstatistikk 2008

Norsk Misjonsstatistikk 2008 NORME Norsk Misjonsstatistikk 2008 Tallene og trendene utarbeidet av Ressurssenter for misjon - www.misjon.info Side 1 Vi lever i en spennende tid! For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet,

Detaljer

Policy-dokument om kjønn, NMS

Policy-dokument om kjønn, NMS , NMS Det Norske Misjonsselskaps (NMS) policy-dokument om kjønn, likestilling og kvinners rettigheter, er et dokument som inneholder de viktigste prinsippene for hvordan NMS skal arbeide med denne tematikken.

Detaljer

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar Mål og strategier FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar 2008 1 Suppe, såpe og frelse; det var viktig for William Booth både å vise hva som var målet og hvilke strategier en skulle

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Norsk ytremisjon 2009

Norsk ytremisjon 2009 NORME Norsk ytremisjon 2009 Tallene og trendene utarbeidet av Ressurssenter for misjon - www.misjon.info Side 1 Vi lever i en spennende tid! For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Den som har øye for å gjøre godt, blir velsignet, for han deler sitt brød med den fattige. salomos ordspråk 22,9

Den som har øye for å gjøre godt, blir velsignet, for han deler sitt brød med den fattige. salomos ordspråk 22,9 Den som har øye for å gjøre godt, blir velsignet, for han deler sitt brød med den fattige. salomos ordspråk 22,9 Vi angår hverandre. I familien. I byen. I menigheten. I verden. NMS gjør det enkelt å vise

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12N Studiepoeng: 10+5 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet OLAV ØYGARD Født: 29.07.1956 Gift Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke Nåværende stilling: Prost i Alta prosti Utdanning: Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Studiepoeng: 15 og 10 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Mål for studiet er at

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

GiHåP2015. Giverbrosjyre

GiHåP2015. Giverbrosjyre GiHåP2015 Giverbrosjyre istockphoto HåP Ved å gi, skaper du håp. NMS gjør det enkelt å vise at du bryr deg. Her finner du noen glimt fra prosjektene. Vi håper du blir inspirert til å bidra. Se, jeg gjør

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Øyvind M. Eide GIGANTEN OG GÅTEN

Øyvind M. Eide GIGANTEN OG GÅTEN Øyvind M. Eide FRIDTJOV S. BIRKELI GIGANTEN OG GÅTEN FORORD Tanken på å skrive om Fridtjov S. Birkeli ble til i Uppsala i Sverige en dag i 1996. Jeg hadde nettopp levert min avhandling om politikk og

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell)

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) 2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) Emnekode: 2RLEFB21 Studiepoeng: 15 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Første 10 stp: Mål for studiet er at studentene skal kunne:

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016 Fra organisasjon til bevegelse Lagets strategiplan 2012-2016 Vedtatt på Lagets Generalforsamling 24. mars 2012 45 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 31 1.1 FORMÅL 32 1.2 VISJON 32 1.3 MÅL 32 2.0 STRATEGI

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja ISBN 13: 978-82-7545-067-6 Fleire eksemplar kan tingast frå: Kyrkjerådet Postboks

Detaljer