Finansiell rapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell rapport 2007"

Transkript

1 Finansiell rapport 2007 Knowledge grows

2 Resultater Driftsinntekter og annen inntekt (NOK millioner) Driftsresultat (NOK millioner) ebitda (NOK millioner) 1) Årsresultat (NOK millioner) 2) investeringer (NOK millioner) 3) Gjeld/egenkapital (%) 4) Kontantstrøm fra drift (NOK millioner) CrOGi (%) 5) resultat pr. aksje (NOK) 2) 16,1 20,60 14,1 13,86 egenkapital (NOK millioner) Aksjekurs (NOK) på Oslo Børs 31. desember Antall ansatte (ved utgangen av året) Fraværsskader 6) , ,3 Fotnoter: 1) ebitda: inntekter før rente, skatt, avskrivinger og nedskrivinger. 2) Årsresultat etter minoritetsinteresser 3) investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer og immaterielle eiendeler, pluss egenkapitalinvesteringer i tilknyttede selskaper. 4) Netto rentebærende gjeld delt på egenkapital og minoritetsinteresser. 5) CrOGi: Kontantavkastning på brutto investering. 6) Skadefraværsfrekvens pr. million arbeidstimer. Ansatte og innleide Driftsinntekter NOK 57,5 milliarder ebitda (NOK millioner) 19 % 30 % 44 % DRIFTSINTEKKTER EBITDA ÅRSRESULTAT Nok et godt år Yara rapporterte rekordresultater i 2007 med et årsresultat på NOK 6 milliarder.

3 Dyrke virksomhetsvekst Siden børsnoteringen i 2004 har Yara levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 65 % var nok et godt år, med en totalavkastning på 80 %. Yaras unike forretningsmodell balanserer en produksjonsbase i verdensklasse med et verdensomspennende salgs og distribusjonsnettverk. Dette har gjort det mulig for Yara å levere sterke resultater i nok et år: selskapet håndterte 25 millioner tonn produkter og genererte rekordinntekter og fortjeneste i I et globalt forretningsmiljø som preges av sterke etterspørselsdrivere, er Yara bedre posisjonert enn noensinne for å styrke og utvide sin virksomhet og levere sterke økonomiske resultater. I 2007 var det flere viktige strategiske initiativer, blant annet oppkjøpet av Kemira GrowHow, og det ble besluttet å oppgradere ureaproduksjonen ved anlegget i Nederland. Begge deler styrket selskapets globale stilling. Yaras utvidede produksjonsbase og fosfatvirksomhet forbedrer konkurransedyktigheten og styrker høykvalitetstilbudet av næringsstoffer til kunder. Yara har også gjort ytterligere fremskritt ved å ekspandere i regioner med tilgang til konkurransedyktig priset gass, gjennom inngåelsen av en avtale om en felleseid virksomhet i Libya, og ved å iverksette utbyggingen av ny ammoniakk og ureakapasitet i Qatar. Yara fortsatte sin fremgang på miljøområdet både med hensyn til å redusere sitt fotavtrykk med 1,7 millioner tonn CO2ekvivalenter samt gjennom nyskapende metoder for å løse komplekse miljømessige utfordringer, for eksempel gjennom opprettelsen av Yarwill, et nytt felleseid selskap som tilbyr løsninger for å redusere giftige utslipp fra shippingvirksomhet.

4 Global industrileder Yara er et ledende kjemiselskap som omgjør energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luft til nyttige produkter for gårdbrukere og industrielle kunder. Som den fremste globale leverandøren av mineralgjødsel og agronomiske løsninger, bidrar Yara til å skaffe mat og bioenergi til en voksende og mer velstående befolkning. Selskapets industrielle produktportefølje omfatter miljøbeskyttende produkter som sikrer rent vann og ren luft og ivaretar matkvaliteten. Visjon Forretningsidé Strategi Mål om å bli en industry shaper levere bedre avkastning Styrke unik posisjon Yara har unike forutsetninger for å sette standarden innen egen industri når det gjelder effektiv drift, lønnsom vekst og utvikling av en prestasjonsorientert bedriftskultur. Yara skal også sette standarden innenfor sikkerhets og miljøområdet. Yara skal levere god avkastning til gårdbrukere og industrielle kunder samt aksjonæravkastning som tilfredsstiller eierne. Yara vil vokse på en lønnsom og bærekraftig måte via sine seks sterke pilarer og en unik forretningsmodell. Seks sterke pilarer Nummer 1 i verden på ammoniakk lederrolle innen ammoniakk gjennom storskalaproduksjon av ammoniakk/urea i naturgassregioner med lavt kostnadsnivå. Nummer 1 i verden på nitrater leading ledende market markedsposisjon position in nitrates innen nitrater. in europe. Nummer 1 i verden på NPK Økning av verdiskapningen for gårdbrukere gjennom balanserte gjødselprodukter. Nummer 1 i verden på spesialgjødsel Spesialgjødsel for avlinger som gir høy verdi og god margin i markeder i rask vekst. Nummer 1 i verden på nitrogengjødsel Utvikling av nye industrielle bruksområder med høy margin fra eksisterende produksjonsbase. Nummer 1 i verden på markedsføring og distribusjon Globalt nettverk for markedsføring og distribusjon med stordriftsfordeler og ekspertise på alle kontinenter.

5 Unik forretningsmodell Yara har utviklet en unik forretningsmodell som bygger på de komplementære styrkene og risikoprofilene i de tre forretningssegmentene Nedstrøm (gjødselanvendelse), industri (industrianvendelse) og Oppstrøm (global produksjon) se side for oversikt over segmentene. Ved å balansere etterspørselen etter plantenæring med en produksjonsbase i verdensmålestokk, et enestående verdensomspennende nettverk for markedsføring og distribusjon og et omfattende produkttilbud, tåler Yaras forretningsmodell konjunktursvingninger godt og bidrar til nyskaping innen produkter med høyere margin. Nedstrøm industri Forretningskonsepter som utnytter felles styrke Oppstrøm Verdiøkende markedsorientering Stordriftsfordeler Balanserte gjødselprodukter enestående markedsposisjon Sterk merkevare Fokus på avling/anvendelsesområde Kompetanse innen endringsledelse Global optimalisering leveringsfleksibilitet Handels og arbitrasjemuligheter Produktfremstøt innen lavkostprodukter Gunstige gasskostnader Stordriftsfordeler Ammoniakkposisjon Produktkvalitet Kapasitetsutnyttelse Storskalaproduksjon Yaras produksjons og handelsvirksomhet er bygd opp rundt storskalaanlegg og kritisk masse i ammoniakk og gjødselhandelen. Tredjepartsforsyning muliggjør optimal utnyttelse av egne produksjonsmidler og gir fleksibilitet ved tilpasning til den globale tilbudsog etterspørselsbalansen. Global dekning Yara har fysisk tilstedeværelse i 50 og salg til 120 land, og en uovertruffen global dekning som muliggjør jevn drift, reduserer risiko og åpner opp for arbitrasjemuligheter. Kompetansemargin Yara har utviklet en enestående kompetansemargin gjennom sin sterke satsing på nyskaping, partnerskap innen markedsføring og nære kunderelasjoner. Yaras sterke merkevarer bidrar til å differensiere produktene. Prestasjonsorientert kultur Yaras fokus på en prestasjonsorienterte bedriftskultur bygger på kjerneverdiene samarbeid, ansvarlighet, tillit og ambisjon. Mangfold i arbeidsstyrken og felles verdier og målsetninger er avgjørende for resultatutviklingen. Finansiell styrke Yara har levert svært gode resultater, basert på en høy og stabil lønnsomhet, en unik forretningsmodell og globalt tilstedeværelse. Attraktiv industri Befolkningsvekst, økonomisk vekst og økt satsing på biodrivstoff bidrar til å øke etterspørselen etter gjødsel samtidig som en strengere miljølovgivning er en pådriver for etterspørselen innen industrielle gjødselprodukter.

6 Mål for langsiktig verdiskapning Lønnsomhet Soliditet Relativ konkurransedyktighet Kontantavkastning Vekst innen tilgang på lavkostgass Yaras mål er å levere kontantavkastning på brutto investering (CROGI) på mer enn 10 % i gjennomsnitt over forretningssyklusen. CROGI er kontantstrøm etter skatt målt ut ifra den opprinnelige innkjøpskostnad. Yaras mål er å levere bruttoavkastning (EBITDA/Sum eiendeler) innen øverste fjerdedel av en gruppe likeverdige kjemiselskaper. Yaras siktemål er en medium kredittrangering som investeringsobjekt, dvs. minimum BBB etter Standard & Poor s metode. Yara forventer å utbetale % av resultatet etter skatt i gjennomsnitt over forretningssyklusen. Utbyttet skal være på minimum 30 % av resultatet etter skatt, mens tilbakekjøp av aksjer utgjør resten. Yaras mål er å øke sin produksjonsandel i regioner med rimelig gass for å redusere den gjennomsnittlige produksjonsprisen på gjødsel. Resultater i 2007 CROGI % 10,6 14,1 14,4 14,1 16,1 Yaras brutto avkastning (20.0) lå innen øverste fjerdedel i 2007, noe som gjenspeilte en sterk utvikling i marginene. Kredittrangering Standard & Poor s BBB med stabile utsikter Samlede utbetalinger til aksjonærene i 2007 var på NOK millioner eller ca. 27 % av nettoinntekten i Yaras andel av lavkostgass falt til 27 % i 2007 fra 34 % året før, på grunn av oppkjøpet av Kemira GrowHow Prioriteringer for 2008 Det vil være en sterk fokus på prisning, for å sikre at økte marginer på næringsstoffer også tas med i salg av sluttprodukter. Fortsatt satsing på global optimalisering og driftskapitaleffektivitet. Fortsatt investeringsdisiplin for å sikre at nye prosjekter gir merverdi for aksjonærene. Fortsette å levere sterke økonomiske resultater, samtidig som finansieringsmuligheter for nye vekstprosjekter vurderes. Stabil utbyttevekst mens tilbakekjøp avhenger av forholdet mellom kontantstrøm og tilgjengelige vekstprosjekter. Opprette en felleseid virksomhet i Libya, samtidig som selskapet fortsetter å lete etter nye prosjekter i regioner med rimelig gass.

7 Generell vekst Miljø Samfunnsrolle Sikkerhet Tilfredshet blant medarbeiderne Yaras mål er å oppnå 10 % markedsandel i det globale gjødselmarkedet innen forretningssyklusen. Den nåværende markedsandelen er på rundt 7 %. Gjennomsnittlig årlig vekst i Industri segmentet skal være %. I perioden vil Yara installere sin nye teknologi for reduksjon av N 2 Outslipp fra fabrikker for salpetersyre. Dette vil føre til en total reduksjon på mer enn 25 % av selskapets samlede totale utslipp av klimagassene CO 2 og N 2 O. Yara mener at en positiv samfunnsrolle understøtter langsiktig verdiskapning for eierne. Yara sikter mot å videreutvikle sin rolle i samfunnet som en drivende kraft i bærekraftig utvikling og god virksomhetsstyring. Yara har som mål å være ledende innenfor arbeidssikkerhet. Målet er å oppnå en ulykkesfrekvens så nær null som mulig, basert på aktiv ledelse og deltakelse fra de ansatte. Yara gjennomfører regelmessige undersøkelser om medarbeidernes tilfredshet som måler Yara mot andre selskaper. Oppkjøpet av Kemira GrowHow tilførte rundt 4 millioner tonn innen produksjon og salg. Det ble undertegnet intensjonsavtaler i Libya og India. Klimagassutslipp Mill. tonn CO 2 ekv. 18,2 19,7 19,5 18,1 16,4 9,3 10,4 10,5 9,4 8,2 8,8 9,2 9,2 8,9 8, CO 2 fra ammoniakkproduksjon Yara fokuserte videre på bærekraftig utvikling med spesiell fokus på Afrika gjennom Yaraprisen, landsbyprosjekter og verdikjedepartnerskaper. Yara ble med i FNs Global Compact i 2006 og forpliktet seg til å fremme bærekraftig forretningspraksis på flere områder. Fraværsskader for egne ansatte og kontraktørpersonell var på 1,4 i Dette er på linje med de beste resultatene på sikkerhet innen den internasjonale kjemi og petroleumsindustrien. Til sammenligning hadde den europeiske gjødselindustrien, eksklusive Yara, fraværskader på 5,1 i N 2 O fra salpetersyreproduksjon Medarbeiderundersøkelse % NA Referansegjennomsnitt er 50 % 74 Integrasjon av Kemira GrowHow, herunder det å levere synergier. Opprette felleseide virksomheter i Libya og India. Fortsette å lete etter nye vekstmuligheter globalt. Fortsette implementeringen av N 2 Oreduksjonsteknologi. Fortsette å fremme kunnskaper og løsninger rettet mot å løse globale utfordringer som krysser Yaras virksomhet: energi, klimaendring, mat og helse. Holde fraværsskadene på under 1,5, og integrere Kemira GrowHow i Yaras HMSsystem. Vellykket integrering av Kemira GrowHoworganisasjonen i Yara.

8 4

9 5 Yara finansiell rapport 2007 Brev fra konsernsjefen Godt posisjonert for fremtiden Yaras resultater fra siste år har igjen vist hvor attraktiv denne industrien er og hvor seriøst vi følger opp våre vekstambisjoner. Vi har fortsatt å vokse i hele 2007, med en kapitalavkastning langt over målet på 10 prosent. Våre marginer på gjødsel har økt betydelig i et sterkt etterspørselsdrevet marked som drives av høyere kornpriser, mens våre salgsvolumer steg med 10 %. Vårt industrisegment viste vekst på alle produktområder, og våre anlegg bidro til salg ved å levere gode produksjonsresultater. Vi oppnådde dette ved å styrke vår strategiske posisjon gjennom trinnvis vekst, herunder det vellykkede oppkjøpet av Kemira GrowHow, der vi forbedret vår fosfatforsyning, forsterket vår posisjon innenfor balanserte gjødselprodukter og økte kompetansen og ekspertisen i organisasjonen. Vi har tro på at Yara vil dra fordeler av denne utviklingen. Vi ønsker en pro aktiv tilnærming til miljøområdet både gjennom vår driftsvirksomhet og den effekt vår produkter og applikasjoner har for vår kunder og sluttbrukere. Forretningsmodellen vår er unik, idet den Når vi ser fremover, er det en rekke grunnleggende elementer i det globale markedet som er gunstige for vår virksomhet: de globale kornlagrene fortsetter å minske samtidig som ny gjødselsproduksjonskapasitet begrenses av høyere byggekostnader og økte gasskostnader. På samme tid ser vi en økt etterspørsel etter gjødselprodukter på grunn av befolkningsvekst, økt fokus på et høyproteinkosthold i utviklingsland, høyere forbruk av frukt og grønnsaker og økt etterspørsel etter biodrivstoff. Den økte globale satsingen på økologisk balanse og strengere miljølovgivningen fører dessuten til at nye for retningsmuligheter åpner seg for våre industrielle produkter. balanserer global markedsetterspørsel med kostnadseffektiv produksjon. Ingen andre gjødselselskaper har samme globale omfang oppstrøms i kombinasjon med industrivirksomhet og et verdensomspennende nettverk for markedsføring og distribusjon. Yaras resultater i de siste fem år rangerer oss blant de beste i kjemiindustrien og gir oss en ledende posisjon på våre egne markeder. Denne vedvarende forbedringen, år etter år, har gitt merkevaren Yara en stadig økende anerkjennelse, og i dag står vikingskiplogoen for pålitelighet, kvalitet og kompetanse for våre interessenter verden over. Den kortsiktige og langsiktige utsikten for selskapet har aldri vært bedre. Vi er godt posisjonert til å dra fordel av de stadig bedre muligheter i en attraktiv industri. Vår prestasjonsorienterte kultur er basert på en sterk tro på at vi kan fortsette å forbedre oss på alle områder. Vi kommer aldri til å hvile på laurbærene og vil alltid være på søk etter forbedringsområder i forhold til vår virksomhet og vår prestasjoner. Dette er tross alt avgjørende for selskapets videre utvikling. Thorleif Enger, konsernsjef

10 6

11 Yara finansiell rapport Innholdsfortegnelse 8 15 Styrets årsberetning Finansiell gjennomgang 18 Verdidrivere og Yaras vekststrategi 26 Yaras forretningsmodell og segmenter 28 Nedstrøm 30 Industri 32 Oppstrøm 34 Operasjonelle data Konsernregnskap 36 Konsolidert resultatregnskap 37 Konsolidert oppstilling over innregnede inntekter og kostnader 38 Konsolidert balanse 40 Konsolidert kontantstrømoppstilling 41 Regnskapsprinsipper 50 Noter til konsernregnskapet Regnskap Yara International ASA 105 Yara International ASA resultatregnskap 106 Yara International ASA balanse 108 Yara International ASA kontantstrømoppstilling 109 Noter til regnskap for Yara International ASA 126 Revisjonsberetning Avkastningsmål Virksomhetsstyring Styret Konsernledelsen Yaraaksjen Med mindre annet er angitt er alle tall som presenteres virkelige og utarbeidet i samsvar med IFRS. Som et resultat av avrundingsdifferanser, stemmer ikke alltid tall og prosenter med summen.

12 8 Et godt år med vekst Yara viste sterke finansielle resultater i Resultat pr. aksje økte fra rekordnivået i 2006, som følge av volumvekst og høyere gjødselpriser. Gjødselmarkedet fortsatte å være solid etterspørselsdrevet støttet av høyere globale kornpriser. Siden notering på Oslo Børs i 2004 har Yara levert sterke resultater, realisert en rekke vekstprosjekter og tatt en aktiv rolle i den pågående omstruktureringen innen gjødselindustrien. I løpet av 2007 har Yara levert på ambisjonene for vekst gjennom flere viktige initiativer. Det største steget var kjøpet av Kemira GrowHow, men ekspansjon ble også initiert i Libya, Qatar og Nederland så vel som utvidelse av vår miljøvirksomhet i Industrisegmentet. Yara er et kjemikonsern der hovedvirksomheten er produksjon, distribusjon og salg av nitrogenkjemikalier. Produktenes viktigste anvendelse er til gjødsel, men industriell anvendelse er også et viktig område. Yara er verdens største gjødselselskap i salgsinntekter. Samlet omsetning var på NOK 57,5 milliarder i Yaras hovedkontor ligger i Oslo. Selskapet har virksomhet i rundt 50 land, og salg til mer enn 120 land. Konsernets virksomhet er organisert i tre segmenter, støttet av enheten global sourcing, trade and supply optimization: NEDSTRØM, som omfatter systemer for global gjødseldistribusjon og mindre produksjonsanlegg for oppgradering av mellomprodukter for gjødsel, som ammoniakk, til ferdig gjødsel. Yara er verdens største gjødselprodusent i salgsvolum. Salgsproduktene stammer fra enge produksjonsanlegg i Nedstrøm (37 %) og Oppstrøm (42 %) samt eksterne leverandører (20 %). Markedene og årets resultater Gjødselmarkedene var solid etterspørselsdrevet i 2007, ved at den stramme markedsbalansen for korn økte etterspørselen etter gjødsel. Selv med det siste årets sterke økning i kornpriser og påfølgende økning i dyrket areal og gjødselintensitet, fortsatte de globale kornlagrene å falle. Gjødselprisene måtte øke betydelig for å balansere markedet siden etterspørselen steg raskere enn ny kapasitet. Etterspørselen etter import økte fra alle viktige importregioner for gjødsel. Etterspørselen i USA tok seg betydelig opp igjen som følge av skiftet fra dyrking av soyabønner til mais, som er mer gjødselintensivt, for å dekke den økte etterspørselen etter biodrivstoff. Indisk ureaimport fortsatte å øke siden forbruket steg for å dekke innenlandsk etterspørsel etter mat mens gjødselproduksjonen sank. India fortsatte som en av de viktigste drivkreftene i økt gjødselhandel med en import på 6,6 millioner tonn i 2007, 2,2 millioner tonn høyere enn året før. Anvendelsen av gjødsel i Brasil økte 17 %, drevet av høyere priser på korn og soyabønner. Markedet ble balansert ved en sterk økning i eksporten fra Kina, motivert av høyere gjødselpriser. Markedet for industrielle anvendelser av nitrogen fortsatte å vokse som følge av strengere miljølovgivning og sterk vekst i gruveindustrien. Viktige hendelser for Yara i 2007 inkluderer kjøpet av Kemira Grow How, signeringen av en intensjonsavtale for etableringen av et sam 1. INDUSTRI, som omfatter markedsføring av nitrogenkjemikalier og gasser til industribruk.produkter forsynes fra egne Yara fabrikker samt eksterne leverandører. OPPSTRØM, som omfatter de største produksjonsanleggene for omdanning av naturgass til nitrogenkjemikalier og NPK i tilegg til fosfatgruvevirksomhet. Hele volumet selges til Nedstrøm og Industri. Ammoniakkhandel og skipning rapporteres under Oppstrøm. Enheten har ansvaret for både handel og optimalisering av ammoniakkforsyningen fra egne fabrikker.

13 9 Yara finansiell rapport 2007 Styrets årsberetning Oslo, Norge Mai 2007 Yara og Praxair vil etablere JV innen industrigasser. 2. Sluiskil, Nederland, Oktober 2007 Yara styrker ureaposisjon med oppgradering av Sluiskil. 3. Le Havre, Frankrike, Februar 2007 Yara inngår ny gassavtale med Gazprom. 4. Siilinjärvi, Finland, Mai 2007 Yara tilbyr å kjøpe Kemira GrowHow. 4.

14 10 arbeidsselskap i Libya, beslutningen å oppgradere Yaras ureaanlegg i Nederland, bygging av ny ammoniakk og ureakapasitet i Qatar og etableringen av samarbeidsselskapet Yara Praxair. Kjøpet av Kemira GrowHow gir Yara tilgang til fosfat ved eksisterende gruve og oppgraderingsfasiliteter og muligheter for videre ekspansjon. Betydelige synergier i faste kostnader, logistikk og produksjonsoptimalisering har blitt identifisert og blir implementert. Kemira GrowHows aktiviteter er allerede fullt integrert i Yaras organisasjon, og det er sterkt fokus på høsting av synergier. Yara øker produksjonen utenfor Europa i områder med mer konkurransedyktig gass gjennom start i byggingen av utvidelsen Qafco5. Utvidelsen inkluderer to verdensskala ammoniakkanlegg og ett verdensskala ureaanlegg for en total kostnad på USD 3,2 milliarder med planlagt oppstart i første kvartal Yara har en 25 % eierandel i Qafco og markedsfører minst 50 % av Qafcos ureaproduksjon. Yaras produksjon i konkurransedyktige gassområder styrkes ytterligere ved signeringen av en intensjonsavtale med statsoljeselskapet i Libya og den statlige investeringsmyndighet for å etablere et samarbeidsselskap eid 50 % av hver av partene, som vil bestå av ammoniakk og ureafabrikkene som statsoljeselskapet nå eier i Libya. Yara vil markedsføre all eksport fra samarbeidsselskapet og derigjennom fortsette å styrke skalaen i Yaras globale distribusjon og markedsføring. Investeringen i en oppgradering og utvidelse av vårt ureaanlegg i Nederland som skal ferdigstilles i 2011, vil gi en oppgraderingsmargin på fabrikkstedets overskudd av ammoniakk. Med økte priser på naturgass i områder som MidtØsten som følge av nye alternative anvendelser av naturgass, har den relative konkurransekraft til europeiske ammoniakkanlegg blitt forbedret. Dette har gjort effektive europeiske anlegg mer attraktive for oppgradering. Et samarbeidsselskap med Praxair, verdens tredje største industrigasselskap, ble etablert med 50 % eierandel for hver av partene, for å styrke utviklingen av Yaras industrigassvirksomhet. Kombinasjonen av Yaras sterke markedsposisjon for industrigass i Skandinavia med Praxairs verdensskala operasjonelle ekspertise og teknologi gir et attraktivt partnerskap. Utviklingen i produksjonen var sterk i 2007, med et samlet volum på 20,3 millioner tonn, opp 10 % fra foregående år. Volum fra Kemira GrowHow for de tre siste måneder av året utgjør nesten halvparten av økningen. Yara startet opp igjen produksjonen i Le Havre i mars og volumene fra fabrikken i Burrup økte ammoniakkproduksjonen ytterligere. Resultatet etter minoritetsinteresser var på NOK millioner (NOK 20,60 pr. aksje), mot NOK millioner (NOK 13,86 pr. aksje) i Yaras mål for avkastning etter skatt i forhold til brutto investert kapital, CROGI (Cash return on gross investment), var på 16,1 %, sammenlig Oslo, Norge, August 2007 Yara og Wilhelmsen inngår et innovativt miljøsamarbeid. 6. Mesaieed, Qatar, November 2007 Yara JV Qafco signerer intensjonsavtale om ekspansjon.

15 11 Yara finansiell rapport 2007 Styrets årsberetning net med en målsetning på minst 10 % i gjennomsnitt for forretningssyklusen. Driftsresultatet var på NOK millioner, mot NOK millioner i EBITDA var på NOK millioner, mot NOK millioner i Yaras omsetning og andre inntekter var på NOK 57,5 milliarder i 2007 sammenlignet med NOK 48,3 milliarder i Netto kontantstrøm tilført fra driften i 2007 var NOK millioner, i hovedsak som følge av god inntjening og utbytte på NOK 830 millioner fra tilknyttede selskaper. Netto kontantstrøm tilført fra driften i 2006 var NOK millioner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter i 2007 var NOK millioner, som inkluderer både kjøpet av Kemira GrowHow så vel som inntektene fra etableringen av Yara Praxair. Nedstrømsegmentet fikk et driftsresultat på NOK millioner i 2007, mot NOK millioner i EBITDA var på NOK millioner, mot NOK millioner i Nedstrøm leverte sterke resultater i 2007 støttet av 13 % økning i salgsvolumet. De viktigste vekstdriverne var oppkjøpet av Kemira GrowHow, et sterkt brasiliansk marked og effekten av oppkjøpet Fertibras i Marginene økte betydelig som følge av høyere priser på alle hovedprodukt og et sterkt oppsving i USA. Industrisegmentets driftsresultat for 2007 var på NOK millioner, mot NOK 537 millioner i EBITDA var på NOK millioner, mot NOK 736 millioner i Resultatet i 2007 inkluderer gevinsten på NOK 795 millioner ved etableringen av samarbeidsselskapet Yara Praxair. Industrisegmentet leverte et sterkt underliggende resultat i 2007, hovedsakelig som følge av volumvekst hvor høyere salg av miljøprodukt utgjorde det største bidraget. Oppstrømsegmentet fikk et driftsresultat på NOK millioner, mot NOK millioner i EBITDA var på NOK millioner, mot NOK millioner i Salget av ammoniakkflåten virket positivt inn på resultatet i Oppstrøm leverte sterke resultater i 2007 ved at globale gjødselpriser steg sterkt mens olje og gasskostnader falt svakt. Yara beholdt sin finansielle fleksibilitet i Forholdet gjeld/egenkapital økte bare fra 0,33 til 0,42 til tross for betydelige investeringer, hvorav den største var kjøpet av Kemira GrowHow. Yaras netto rentebærende gjeld ved årets utgang var på NOK millioner, mens sum eiendeler var på NOK millioner. Egenkapitalen pr. 31. desember 2007 var på NOK millioner. Ved utgangen av året hadde Yara NOK millioner i kontanter og likvider, og NOK millioner i ubenyttede trekkfasiliteter. Selskapets likviditet og finansielle styrke anses som tilfredsstillende. Yaras totale risikoeksponering analyseres og vurderes på konsernnivå. Risikovurderinger er en integrert del av virksomheten både på konsernnivå og i de enkelte forretningsenheter, noe som gjør Yara bedre i stand til å utnytte forretningsmuligheter. Yaras viktigste markedsrisiko er relatert til marginen mellom prisen på nitrogengjødsel og prisen på naturgass. Selv om det er en positiv korrelasjon mellom disse prisene, er marginene påvirket av etterspørselen etter matvarer sett i forhold til etterspørselen etter energi. Yara har på plass et system for styring av kreditt og valutarisiko, med definerte grensenivåer for eksponering både på kunde, landog valutanivå. Den geografiske spredningen av Yaras portefølje reduserer selskapets samlede kreditt og valutarisiko. Fordi omsetningen i gjødselmarkedet hovedsakelig er dollarbasert og både råmaterialer og ferdige produkter er priset i dollar, søker Yara også å holde sin gjeld i dollar for å redusere den samlede eksponeringen mot dollar. I tråd med Yaras konservative finansieringsstrategi er hoveddelen av rentebærende gjeld finansiert ved langsiktige obligasjoner og banklån. Yaras forsknings og utviklingskostnader var NOK 94 millioner i 2007 sammenliknet med NOK 122 millioner i I løpet av det siste året, har Yara konsentrert sine forsknings og utviklingsinnsats mot kommersielle aktiviteter, både med hensyn til prosess og produktforbedringer og agronomiske aktiviteter. Styret er av den oppfatning at konsernregnskapet gir et riktig bilde av gruppens resultat for 2007 og den finansielle stillingen pr. 31. desember I henhold til regnskapslovens 33 bekrefter vi at årsregnskapet for morselskapet og den konsoliderte virksomheten er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Samfunnsrolle Yara er et globalt selskap med aktiviteter i mer enn 50 land og salg til over 120 land. Selskapets aktiviteter og produkter påvirker millioner av mennesker på alle kontinenter. Yaras virksomhet bidrar i betydelig grad til å tilfredsstille verdens behov for energi, økologisk balanse, mat og helse. Flere kritiske faktorer, som har en innvirkning på verdens fremtid, driver Yaras virksomhet: befolkningsvekst, økonomisk vekst, fattigdomsbekjempelse, urbanisering og klimaendringer. Disse trender skaper store utfordringer innenfor områder relatert til det å skaffe nok mat til en voksende og stadig rikere verdensbefolkning, skaffe tilstrekkelig og prismessig overkommelig energi, bevare land og biodiversitet, beskytte mot vann og luftforurensning og unngå global oppvarmning. Størrelsen og omfanget av disse utfordringer betyr at de kun kan løses gjennom et verdensomspennende samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet. Yara er i en enestående posisjon, gjennom sin agronomiske viten, evne til industriell nytenkning og produkter, til å spille en rolle i å

16 12 løse mange av disse kompliserte problemstillinger. Yara ønsker å ta en proaktiv posisjon i forhold til disse forhold og ser dem som er forretningsmulighet. Mat og energiavlinger behøver næringsstoffer fra mineralgjødsel. Yaras gjødsel øker energien i planter med en faktor på 1015 ganger den energien som kreves for å produsere, transportere og anvende dets produkter. Yaras produkter tillater gårdbrukere å høste mer pr. hektar og derved spare land samtidig med at matproduksjonen økes og den negative effekten av økt bioenergiproduksjon på matsikkerheten reduseres. Yaras langsiktige F&U gir resultater. Som et eksempel har Yara utviklet teknologi som kan redusere klimagassutslipp drastisk fra egen og tredjeparts produksjon. Selskapet har utviklet produkter og tjenester som kan redusere landbrukets CO 2 fotavtrykket og samtidig øke gårdbrukernes avkastning. I tillegg har Yaras teknologi og nitrogenprodukter mange industrielle anvendelser og den miljørelaterte virksomheten er den hurtigst voksende delen av selskapets virksomhet. Yaras samfunnsrolle innebærer at selskapet anerkjenner at langsiktige suksess avhenger av evnen til å skape verdier for aksjonærer, kunder, ansatte og samfunnet. Når samfunnets behov berører Yaras virksomhet vil selskapet ta en proaktiv posisjon. Yara erkjenner det presserende behovet for å takle disse komplekse utfordringer og ønsker å være en del av løsningen. Yara mener at det kan gi et betydelig bidrag. Yara har lenge spilt en viktig samfunnsrolle. I forbindelse med selskapets 100års jubileum i 2005 svarte Yara på oppfordringen fra FNs daværende generalsekretær Koff Annan om å bidra til en grønn revolusjon i Afrika. Yara har siden da lansert et omfattende program for Afrika, inkludert å støtte FNprosjekt, lansere nye initiativ og utvikle forretninger der. En hovedtilnærming i Afrikaprogrammet er å promotere offentligprivate partnerskap til støtte for en grønn revolusjon i Afrika. For å bidra til det etablerte Yara i 2004 Yarastiftelsen og Yaraprisen for en grønn revolusjon i Afrika. Den tredje Yaraprisen ble i 2007 gitt til to unge afrikanske entreprenører; Akin Adesina fra Nigeria for hans arbeid med nettverk av jordbruksutsalg og Josephine Okot fra Uganda for hennes arbeid med å utvikle et såkornselskap. I 2007 var Yara en av vertene i Oslo for den andre konferansen for en grønn revolusjon i Afrika fra 31. august til 2. september med 250 deltakere fra 40 land som ble en suksessfull dialog mellom mange interessenter. Som del av konferansen ble det arrangert et høynivåmøte, presidert av Dr. Jeffery Sach og deltagelse av myndighetsrepresentanter fra 12 afrikanske land, som sluttet seg til Oslodeklarasjonen og agendaen for tiltak for en grønn revolusjon i Afrika som anbefaler etableringen av et globalt fond for å støtte jordbruksutviklingen i Afrika. Yara har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser fra egne fabrikker med 25 % fra 2004 til 2009, og har utviklet en banebrytende katalysatorteknologi for reduksjon av lystgass (N 2 O)fra salpetersyrefabrikker. Yara har gjort denne rene teknologien kommersielt tilgjengelig, og den er allerede tatt i bruk av andre produsenter som gir årlige reduksjoner på 3 millioner tonn CO 2 ekvivalenter. Denne innovative teknologien som er utviklet og anvendt av Yara har påkalt internasjonal interesse, og fikk i november 2007 den anerkjennelse å bli tildelt den prestisjefulle norske miljøprisen Glassbjørnen fra HKH Kronprins Haakon. I august 2007 etablerte Yara og Wilhelmsen Maritime Services (WMS), et datterselskap av Wilh. Wilhelmsen ASA, det felleseide selskapet Yarwill. Selskapet tilbyr for første gang det maritime markedet en komplett løsning for fjerning av den forurensende forbrenningsgassen nitrogenoksid (NO x ). Denne satsningen vil bidra til å redusere utslipp fra skipsfarten og bedre miljø og helse. Yara og WMS eier selskapet NO x er en helse og miljøskadelig gass som dannes ved forbrenning av fossilt brennstoff. Med Yarwils produktløsning vil NO x utslipp fra skip kunne reduseres med 95 %. Yara har sluttet seg til FNnettverket Global Compact, og har dermed forpliktet seg til å annerkjenne og gjennomføre dets ti prinsipper som gjelder menneskerettigheter, arbeidsmiljø og arbeidstakeres rettigheter, miljøvern og korrupsjon. Med dette initiativet har deltakerne mulighet til å støtte FNs utviklingsarbeid gjennom dialog, informasjonsutveksling, seminarer og partnerskapsprosjekter. Yara publiserer for første gang en rapport om selskapets samfunnsrolle, i henhold til GRI standarden. Helse, miljø og sikkerhet Yara har gode resultater å vise til når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS). Sammenlignet med andre internasjonale kjemiselskaper ligger Yara i fremste rekke med sitt HMSarbeid. Dette er et viktig fortrinn ikke bare for de ansatte og kontraktører som arbeider for Yara, men en forutsetning for et kjemiselskaps rett til å operere i samfunnet. Yara har over tid vist gode HMSresultater. I 2007 var fraværskadefrekvensen (fraværskader pr. million arbeidstimer, forkortet LTI) for Yaraansatte og kontraktører på 1,4. Frekvensen av fraværskader var på nivå med i fjor (1,3). Dette resultatet plasserer Yara blant de ledende kjemiselskaper på verdensbasis. Fabrikkstedene oppnådde en fraværskadefrekvens på 1,0, som er et rekordlavt nivå for Yara. Sikkerhetsresultatene inkluderer enda ikke Kemira GrowHow, men inkluderer høyere skadefrekvenser av andre nylige oppkjøp. Koordinerte tiltak på sikkerhet blir gjennomført for alle oppkjøpte selskaper for å påskynde tilnærmingen til Yaras måte å arbeide på.

17 13 Yara finansiell rapport 2007 Styrets årsberetning Den samlede registrerbare skadefrekvensen for Yaraansatte var på 2,9 i 2007, på nivå med resultatet fra foregående år (2,8). Dette omfatter skadefravær, ansatte med begrenset arbeidskapasitet men som kunne utføre andre oppgaver enn normalt, samt tilfeller som krevde legebehandling. Sykefravær ved Yaras produksjonsanlegg var 3,7 % i 2007, hvilket er på samme nivå som fjoråret (3,6). Yara var ikke utsatt for ulykker med dødelig utfall, større tilfeller av brann eller eksplosjon, forurensning eller materielle skader i Imidlertid inntraff det enkelte alvorlige nestenulykker, noe som tilsier fortsatt oppmerksomhet om sikre arbeidsrutiner og nøye overholdelse av Yaras regler for tekniske installasjoner og drift. Yaras adferdsbaserte sikkerhetsprogram oppfattes av Yaras ledelse og Yaras European Works Council som en nøkkel til å oppnå null ulykker. Yaras virksomhet er underlagt en rekke miljøkrav i henhold til de lover og forskrifter som gjelder på de stedene der Yara utøver sin virksomhet. Slike lover og forskrifter regulerer blant annet utslipp til luft, håndtering av avløpsvann, håndtering av fast avfall og helsefarlig avfall, transport av farlige stoffer og oppretting etter tidligere virksomhet. Det ble i 2007 ikke tatt rettslige skritt mot Yara i saker som har med HMSforhold å gjøre eller når det gjelder driftstillatelser. Yara har en rekke anlegg som har vært i drift i en årrekke. Påvirkning av jordsmonn og grunnvann og andre forhold er vanlige på slike steder, og kan kreve skadeoppretting eller medføre rettslige forpliktelser i henhold til lover som gjelder der anlegget befinner seg. Yara har søkt å fastslå om det foreligger slik påvirkning der det er indikasjoner på det, og har tatt initiativ til skadeoppretting eller tiltak for skadebegrensning i samråd med ansvarlige myndigheter. Utvikling av medarbeidere Ved utgangen av 2007 hadde Yara ansatte. Yaras globale vekst fortsetter å øke mangfoldet blant de ansatte, og Styret er seg bevisst samfunnets og de ansattes forventninger når det gjelder likhet i muligheter i konsernet. For å sikre utviklingen av interne ledere startet Yara i 2006 et større program for å kartlegge og vurdere et større antall talenter i vår globale organisasjon. Vurderingene har gitt god innsikt i vår tilfang av talenter. Et lederutviklingsprogram (LEAD) ble lansert i 2007 utformet for å adressere lederskap og foretningsutfordringer for Yara framover. Den første gruppen av deltakere er satt sammen for å avspeile selskapets behov for talent med ambisjoner til å påta seg mer ansvar og villighet til å være mobile, som tilbyr et bredt spekter av forretningserfaring, nasjonaliteter og kjønn. I den totale gruppen på 40 var 20 ulike nasjonaliteter representert, to tredeler arbeidet utenfor sitt hjemland og 23 % var kvinner. I den norske delen av organisasjonen er det 19 % kvinner og 7,5 % kvinner i høyere lederstillinger. Yara har som ambisjon å øke kvinneandelen i ledende stillinger både i og utenfor Norge. LEAD er et verktøy for å øke antall kvinner i høyere lederstillinger. Alle kvinlige deltakere i programmet var invitert til å delta i WINkonferansen i september WIN (Women s International Networking) er en stor internasjonal konferanse med mål om å inspirere kvinner til å utmerke seg med lederskap. Konferansen ble holdt i Oslo med Yara som en av sponsorene. I tillegg ble det lagt vekt på ekstern rekruttering. I 2007 var 50 % av de eksternt rekrutterte til høyere lederstillinger kvinner Oslo, Norge, September 2007 Yara Prisen overrekkes til Josephine Okot og Akin Adesine. 7. Oslo, Norge November 2007 Kronprins Haakon av Norge overrekker miljøpris for Yaras teknologi for klimagassreduksjon.

18 14 Selskapets mål Yaras misjon er We strive for better yield. Denne formuleringen har en dobbelt betydning: Yaras gjødsel og industriprodukter bidrar til bedre produktivitet og avkastning for kundene, og selskapet bestreber seg på å maksimere den langsiktige avkastningen for sine aksjonærer. Forretningsideen er å omdanne energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luften til nyttige produkter for landbruks og industrikunder. Yaras visjon om å være bransjeleder kan omsettes i tre strategiske mål: Å levere ledende driftsresultater og finansielle resultater Å levere vekst og være en drivkraft i utviklingen og konsolideringen av vår bransje Å utvikle en prestasjonskultur som er kjent for sterkt lederskap basert på klare verdier Yaras grunnleggende verdier er ambisjoner, tillit, ansvarlighet og samarbeid. For hver av disse verdiene er det definert et sett av holdninger og eksempler på adferd som er sterke retningslinjer for ledelsesadferd. 8. Chicago, USA, 2007 Et stramt globalt marked resulterer i rekord eller nær rekord høye priser for korn, soyabønner og andre mat og fôr produkter. Yaras styre og ledelse Yaras fem aksjonærvalgte styremedlemmer ble valgt for to år i De fem aksjonærvalgte medlemmene har alle omfattende ledererfaring fra internasjonale industriselskaper. De tre medarbeidervalgte styremedlemmene ble valgt i januar 2008 og har vært ansatt i selskapet i fra 27 til 34 år. To av styrets åtte medlemmer er kvinner, begge valgt av aksjonærene. Styret avholdt ni møter i løpet av Det er oppnådd enighet i Yara om ikke å etablere en bedriftsforsamling. Styret er følgelig direkte ansvarlig overfor generalforsamling og aksjonærer. Et kompensasjonsutvalg ble nedsatt i april 2004 og et revisjonsutvalg ble etablert i desember Virksomhetsstyring En proaktiv og åpen virksomhetsstyring er nøkkelen til bedre harmonisering av interessene til aksjonærer, ledelse, ansatte og andre interessenter. Det er styrets oppfatning at god virksomhetsstyring danner grunnlaget for bærekraftig forretningsdrift og verdiskaping. Yaras styre har det overordnede ansvaret for god virksomhetsstyring i Yara, og har besluttet å oppfylle Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Yara har i 2007 ytterligere forbedret sin finansielle stilling, som vist gjennom en solid kontantstrøm og lønnsomhet. Initiativene som er beskrevet tidligere i denne rapporten, støtter våre ambisjoner på sentrale strategiområder. Yaras viktigste finansielle mål er å maksimere aksjonærenes verdier over tid. Yara har definert en nedre grense på 7 % avkastning etter skatt for nye prosjekter, som reflekterer Yaras kapitalkostnader, men med ambisjoner om å oppnå minimum 10 %. Yara har som mål å ligge på minst 10 % CROGI i gjennomsnitt for forretningssyklusen. Dette er ambisiøse mål, og det finnes god dokumentasjon på at selskaper som har oppnådd slike mål, har gitt god avkastning til aksjonærene. Yaras gjennomsnittlige lønnsomhet over de siste fem årene uttrykt ved CROGI er på 13,9 %. Yara forventer å kunne gi til sammen % av resultatet etter skatt tilbake til aksjonærene i gjennomsnitt for forretningssyklusen, totalt i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Så lenge Yara kan opprettholde lønnsomheten på det gunstige nivået som har vært de siste fem årene, vil et utbyttenivå som begrenser Yaras vekst ikke være ønskelig. Yaras utbyttepolitikk er å betale ut minimum 30 % av resultatet etter skatt i gjennomsnitt for forretningssyklusen. Yara mener det vil være til aksjonærenes fordel at selskapet tilstreber en gradvis økning og forutsigbarhet i utbyttenivået over tid, uavhengig av forretningssyklusen. Følgelig forventer Yara å betale ut noe mer enn 30 % av resultatet etter skatt i år med en kontantstrøm fra driften som er svakere enn normalt, og mindre enn 30 % i år med en kontantstrøm fra driften som er sterkere enn normalt. Yara vil foreta tilbakekjøp av aksjer når visse vilkår er oppfylt. Tilbakekjøp av aksjer er mer fleksibelt enn utbytte, og for de fleste aksjonærene vil tilbakekjøp gi skattefordeler sammenlignet med utbytte.

19 15 Yara finansiell rapport 2007 Styrets årsberetning I 2007 kansellerte generalforsamlingen aksjer som var kjøpt tilbake og innløste aksjer fra den norske stat, slik at statens eierandel ble værende uforandret på 36,21 %. I 2007 kjøpte Yara ikke tilbake aksjer som følge av oppkjøpet av Kemira Grow How. Den totale utbetaling relatert til tilbakekjøpet av aksjer fra den norske stat var på NOK 402 millioner. Yara har besluttet å tilby sine ansatte i Norge å kjøpe selskapets aksjer innenfor rammen av et etablert aksjeprogram. En stiftelse for kjøp av aksjer til de ansatte ble opprettet i 2005, for å optimalisere administrasjonen av dette programmet. I 2007 kjøpte stiftelsen aksjer, og aksjer ble solgt videre i samme periode. Aksjene ble solgt til 813 ansatte. Pr. 31. desember 2007 hadde stiftelsen 922 aksjer. Utsikter for 2008 Verdens matmarkeder er stramme, med et forventet videre fall i verdens kornlagre ved utgangen av sesongen 2007/2008. Kornprisene har forblitt på historisk høye nivå, og dermed oppmuntret bønder til å utvide dyrket areal og øke anvendelsesratene for gjødsel. Høyere energipriser og økt fokus på utslipp av klimagasser støtter videre vekst i bioenergi. Veksten i industrielle anvendelser av nitrogen fortsetter å akselerere, med miljøanvendelser drevet av strengere lovgivning og tekniske nitrater støttet av høyere energipriser og økt kullutvinning. Det moderate nivå av ny gjødselkapasitet under bygging bedrer utsiktene for en forlenget stram markedsbalanse for nitrogen og fosfatgjødsel. Yaras europeiske energikostnader er basert på dagens framtidspriser forventet å bli betydelig høyere enn foregående år, men dagens gjødselpriser vil mer en kompensere for denne kostnadsøkningen. Nivået på investeringer som er nødvendige for å opprettholde dagens kapasitet, anslås til NOK millioner pr. år. Yaras samlede investeringer i 2008 kan bli betydelig høyere, avhengig av hvordan vekstmulighetene utvikler seg. Yaras finansielle stilling ventes å forbli sterk. Yara International ASA Morselskapet er hovedsakelig et holdingselskap med finansielle aktiviteter og kun ubetydelig driftsvirksomhet. Morselskapet Yara International ASA fikk i 2007 et resultat etter skatt på NOK millioner. Utbytte Styret foreslår et utbytte på NOK 4,00 pr. aksje, som gir en samlet utbetaling på NOK millioner. Sammen med det positive resultatet i Yara International ASA gir dette en økning i egenkapitalen på NOK millioner. Egenkapital i morselskapet pr. 31. desember 2007 som kan utdeles i utbytte, var på NOK millioner etter avsetning til foreslått utbytte. Til sammen har Yara utbetalt i 2007 NOK millioner i utbytte og innløsing av aksjer fra den norske stat etter tilbakekjøp av aksjer. Dette tilsvarer 27 % av resultatet etter skatt i Det foreslåtte utbyttet for 2007 tilsvarer 19 % av konsolidert resultatet etter skatt. Styret i Yara International ASA: Oslo, 28. mars 2008 Øivind Lund Elisabeth Harstad Jørgen Ole Haslestad Leiv L. Nergaard Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lone Fønss Schrøder Arthur Frank Bakke Frank Andersen Svein Flatebø Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Thorleif Enger Konsernsjef

20 16 Finansiell gjennomgang Årets resultat etter minoritetsinteresser var på NOK millioner (NOK 20,60 pr. aksje), mot NOK millioner (NOK 13,86 pr. aksje) året før. Etter fradrag for netto valutagevinst/tap var resultatet på omtrent NOK 18,29 pr. aksje, mot NOK 12,90 pr. aksje i Driftsresultatet var på NOK millioner, mot NOK millioner året før. EBITDA var på NOK millioner, mot NOK millioner året før. Resultatet for 2007 er positivt påvirket av netto engangseffekter, hovedsakelig fra gevinsten knyttet til etableringen av den felleskontrollerte virksomheten Yara Praxair. Netto spesielle poster forbedret resultatet med NOK 2,38 pr. aksje. (Se side 35 for nærmere opplysninger om engangseffekter og effekter av kontraktderivater). Yara fortsetter å levere gode finansielle resultater med volumøkning og ytterligere marginforbedringer. De viktigste årsakene til volum økningen var sterke leveranser i Brasil og den positive utviklingen i det europeiske markedet i andre halvår Det globale gjødselsmarkedet var stramt, med voksende etterspørsel og begrenset ny kapasitet, noe som førte til betydelige prisøkninger for å balansere markedet. Alle anlegg leverte gode resultater, med nær full kapasitetsutnyttelse. Yara fortsatte å søke muligheter for vekst gjennom oppkjøp. Oppkjøpet av det finske selskapet Kemira GrowHow styrker det verdensompennende selskapets evne til å konkurrere effektivt i det globale kunstgjødselsmarkedet. Ved å kombinere Yaras globale forretningstilnærming og selskapets nitrogenvirksomhet med Kemira GrowHows europeiske plattform innen det stadig strammere fosfatmarkedet skapes det nye muligheter for å oppnå Yaras vekstmål. Etableringen av den felleskontrollerte virksomheten Yara Praxair øker mulighetene til videre utvikling for Yaras skandinaviske industrigassvirksomhet. Disse initiativene vil styrke Yaras utsikter til langsiktig vekst og verdiskaping. Finansielle hovedtall NOK millioner, unntatt informasjon pr. aksje og CROGI Driftsinntekter og annen inntekt Driftsresultat Andel resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet EBITDA EBITDA ekskl. spesielle poster Netto resultat etter minoritetsinteresser Resultat pr. aksje 2) Resultat pr. aksje ekskl.netto valutagevinst/tap Antall utestående aksjer (i millioner, veid gjennomsnitt) CROGI (gjennomsnitt siste 12 måneder) NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK ,60 15,91 293,0 16,1 % ,86 9,80 302,1 14,1 % 1) Yara har for tiden ingen akjeopsjonsprogrammer med utvanningseffekt på resultat pr. aksje.

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005 Yara vekst i et sterkt marked Generalforsamling 19. mai 2005 Proaktivt lederskap innen gjødselindustrien den neste fasen i Yaras utvikling 2 1999-2001 2002-2004 2005 - Snuoperasjon og kostnadskutt Konsolidering

Detaljer

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Kommunikasjonsdirektør Arne Cartridge Porsgrunn 18. oktober 24 Agenda Snuoperasjonen 1999 21 Gjødselindustrien Yaras forretningsmodell Status etter

Detaljer

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad Posisjonert for vekst Generalforsamling 11. mai 21 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad 1 Lederagenda 2 Yaras vekstambisjon uendret Millioner tonn 4 35 3 25 2 15 1 5 - Kemira GrowHow - Belle Plaine - Libya

Detaljer

Vekst i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger

Vekst i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger Vekst i et attraktivt marked Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger 1 Et kjemiselskap med mineralgjødsel som største marked Salpetersyre Gjødsel Energi Ammoniakk Urea Industri Yara

Detaljer

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004 Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling Oslo 16. juni 2004 Grunnlaget for mineralgjødsel: Energi, ammoniakk og naturlige mineraler Nitrogen (N) fra luft Naturgass Ammoniakk Ferdige produkter:

Detaljer

Sterk posisjon i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger

Sterk posisjon i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger Sterk posisjon i et attraktivt marked Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger 2 Hvem er vi og hva gjør vi Vi er et kjemiselskap med mineralgjødsel som vårt største marked Salpetersyre

Detaljer

Vi vokser på utfordringer. Generalforsamling Oslo 11. mai 2006

Vi vokser på utfordringer. Generalforsamling Oslo 11. mai 2006 Vi vokser på utfordringer Generalforsamling Oslo 11. mai 26 2 Hvem er vi og hva gjør vi Vi er et kjemiselskap med gjødsel som vårt største marked Salpetersyre Gjødsel Energi Ammoniakk Urea Industri Vi

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Vår globale posisjon gir resultater

Vår globale posisjon gir resultater ÅRSRAPPORT 2008 SELSKAPSRAPPORT FINANSRAPPORT SAMFUNNSRAPPORT Yara (Yara International ASA); globalt mineralgjødselselskap nr 1; bidrar til bedre hveteavlinger verden over Hvete (triticum aestivum); globalt

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Konsernregnskap. Årsregnskap 2006. Knowledge grows

Konsernregnskap. Årsregnskap 2006. Knowledge grows Konsernregnskap Årsregnskap 2006 Knowledge grows Innhold 3-10 Styrets årsberetning 11-83 Konsernregnskap 11 Konsolidert Resultatregnskap 12 Konsolidert Oppstilling over Innregnede Inntekter og Kostnader

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Årsrapport 2006. Knowledge grows

Årsrapport 2006. Knowledge grows Årsrapport 2006 Knowledge grows Yaras strategiske plattform Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som omgjør energi og nitrogen fra luften til essensielle produkter for gårdbrukere og industri

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014 Olav Volldal Styreleder Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2013 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4.

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

innhold 03 08: 09 12: 13 70: 71 88: 89:

innhold 03 08: 09 12: 13 70: 71 88: 89: 2005 ÅRSREGNSKAP innhold 03 08: styrets årsberetning 09 12: virksomhetsstyring 13 70: konsernregnskap 71 88: regnskap YARA international ASA 89: revisjonsberetning 13 Konsolidert Resultatregnskap 14 Konsolidert

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Rapport 4. kvartal 2015

Rapport 4. kvartal 2015 Rapport 4. kvartal 2015 2015 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015 Beste årsresultat i selskapets historie Driftskostnadene for året økte med om lag en million kroner (syv prosent), hovedsakelig på grunn av høyere

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer