HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD"

Transkript

1 Trygghet i lederrollen Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er en grunnbok som skal gi rådsmedlemmene innføring i hva det innebærer å sitte i menighetsråd og kirkelig fellesråd. Hensikten er å gi trygghet i lederrollen og kjennskap til bestemmelser og rammer som gjelder for rådenes virksomhet. For å få til et godt samarbeid mellom menighetsråd, fellesråd og prest, er det viktig å kjenne til hva som er de enkelte organers myndighet og ansvar. Håndbokens sikte er å gi folkevalgte innsikt, men ikke detaljkunnskap. For medlemmer som skal ivareta særskilte oppgaver, for ledere av menighetsråd, daglig ledere av rådet og for andre ansatte og medlemmer, henvises det til veiledningshefter som går nærmere inn på de enkelte temaene. Stikkordregisteret bak i boken gjør det enkelt å finne frem til hvor de ulike temaer er omtalt. HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd Handbok for sokneråd og kyrkjeleg fellesråd ISBN: Kirkerådet / Kyrkjerådet KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Omslag_HANDBOK.indd 1 9/9/ :54:57 AM

2 Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd Handbok for sokneråd og kyrkjeleg fellesråd HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 1

3 ISBN: Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Oktober 2011 Bestilles fra Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Tlf.: , telefaks: E-post: Opplag: Design: Omslagsfoto: Kristin Walstad Trykk: BK Grafisk, Sandefjord 2 HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

4 HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 3

5 Innhold 1. Valgt til å lede En overkommelig og meningsfull oppgave Muligheten til å påvirke Kirkens plass i lokalsamfunnet Lokalkirkens handlingsrom Utfordringer fra nasjonalt nivå Styringsorgana i soknet og samarbeidet mellom dei Soknerådet - ansvar og oppgåver Kyrkjeleg fellesråd - ansvar og oppgåver Presten og råda Kyrkjelydsmøte - kyrkjelydens årsmøte Nokre fakta om Den norske kyrkja 2.6 Val til kyrkjelege organ Oppgaver i soknet Sentrale oppgaver Diakoni Barn, unge og trosopplæring Kirkemusikk Gudstjenesteliv Miljø, klima, forbruk og rettferd Misjon, økumenikk og religionsdialog Kulturengasjement i menigheten Informasjon og kommunikasjon Kirkebygg og andre eiendommer 3.11 Bruk av kirken Kvalitet i kirkelig arbeid Gravferdsforvaltning og gravferdspolitikk Forvaltning av gravplassene Arbeidsgiveransvar Gravplasser i de kommunale planer 4.4 Lokale gravplassvedtekter Gravlegging Gravminner Gravferdsritualet Gravplassene som kulturminne og kulturmiljø Ulike driftsformer Gravferdsavgifter Nye gravskikker, livssynsmessig mangfold og andre utfordringer Samarbeidsforhold Lokalt planarbeid ansvar og arbeidsmåter Menighetsrådets planarbeid helhetstenkning Planarbeidet i kirkelig fellesråd Soknet som arbeidsgiver Generelt Forankring av arbeidsgiveransvaret 6.3 Menighetsråd med egne stillinger Daglig leder Lov og avtaleverk KAs tariffområde Uenighet om forståelse av tariffavtale Reglement Administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg Forhandlingsutvalg Sentrale og lokale forhandlinger Daglig leder og lønn mv Tilsettinger En aktiv arbeidsgiverpolitikk Kompetanseutvikling Kirkelig fellesråd og menighetsrådet Frivillige Arbeidsmiljø Arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar Opphør av arbeidsforhold Økonomiarbeid Finansieringsordning for Den norske kyrkja HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

6 7.2 Ansvaret til kyrkjeleg fellesråd og soknerådet Kommunale og statlege tilskot og kompensasjonsordningar og andre inntektskjelder Når utgiftene blir større enn inntektene Sentrale føresegner om økonomiforvaltinga Budsjett Om rekneskapen Om årsrapporten Handsaming av årsrekneskapen Revisjon Økonomistyring Statistikk og rapportering Forsvarleg økonomiforvalting Finansforvalting Offentlege innkjøp Soknerådet og kyrkjeleg fellesråd i arbeid Verksemdsreglar sakshandsaming 8.2 Konstituering og val av leiar Møteplan Innkalling sakliste saksdokument Møteleiing Gangen i eit møte Røysting Møte- og røysterett, møterett for andre, opne møte Møtebok protokoll og oppfølging Årsrapport Kyrkjeleg årsstatistikk Medlemsregisteret til Den norske kyrkja Arkiv Forvaltingslova Teieplikt og ugildskap Offentleglova Møtegodtgjersle o.a Sjølvevaluering i soknerådet Organisering av arbeidet i råda Leiar og nestleiar Dagleg leiar sekretær for soknerådet Arbeidsutval dagleg leiar delegering Andre utval Forholdet til andre organer Kommunen Prostiet Prosten Bispedømmerådet Biskopen Bispemøtet Lærenemnda Kirkemøtet Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Stortinget Kongen i kirkestyret KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Riksantikvaren Frivillige organisasjoner og institusjoner... Vedlegg Kirkeloven Gravferdsloven Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet Ansvarsfordeling og samarbeid mellom menighetsrådet og kirkelig fellesråd (rundskriv fra Kirkerådet og KA) Stikkordregister HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 5

7 6 HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

8 Forord Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd gir deg som rådsmedlem innføring i rådenes myndighet, ansvar og oppgaver. Boken tar utgangspunkt i din oppgave og rolle i menighetsråd og kirkelig fellesråd. Det gis enkel informasjon om menighetens plass i nærmiljøet, kirkemedlemmenes ulike behov, sentrale virksomhetsområder i kirken og kirkens organer. For å få til et godt lokalt samarbeid og samvirke mellom menighetsråd, kirkelig fellesråd og prest, er det viktig å kjenne til hva som er de enkelte organers myndighet og ansvar. Menighetsråd og kirkelig fellesråd er offentlige organer som er pålagt viktige forvaltningsoppgaver. Det er derfor en del lover og bestemmelser som rådene er forpliktet på. Slike bestemmelser er tatt med i teksten der de naturlig hører hjemme. For medlemmer som skal ivareta særskilte oppgaver, for valgte ledere, daglig ledere og for andre ansatte henvises det til veiledningshefter som går nærmere inn på de enkelte temaene. Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er skrevet av medarbeidere i sekretariatene i Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, (red.komite: Gunnar Westermoen og Per Tanggaard i Kirkerådet og Oscar J. Garnes og Betty Haga i KA). Enkelte kapitler er på nynorsk, mens andre er på bokmål. Håndboken er laget slik at den er lett å bruke som oppslagsverk. Stikkordregisteret bak i boken gir hjelp til å finne hvor de ulike temaer er omtalt. Stikkordregisteret har også henvisning til lover og forskrifter. Et godt arbeid i de valgte rådene innebærer å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse av menighetens virksomhet slik at kirkens medlemmer kan næres i troen og utfordres i tjenesten. Vi håper denne håndboken gir hjelp til dette. Med ønske om Guds velsignelse. Jens-Petter Johnsen Direktør i Kirkerådet Frank Grimstad Adm.dir. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 7

9 1 Valgt til å lede 8 HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

10 1.1 En overkommelig og meningsfull oppgave Menighetens medlemmer har valgt deg inn i menighetsrådet for perioden Du er ikke alene om oppgaven. Ca 7500 medlemmer og 5000 varamedlemmer ble valgt inn i et menighetsråd ved valget høsten Noen har sittet i flere perioder tidligere, men mange er nye. Dette er et godt utgangspunkt for kontinuitet og fornyelse. I hvert sokn skal det være et menighetsråd, valgt av medlemmene. Slik har det vært siden 1920 da Den norske kirke ved lov fikk sine første menighetsråd. Pr. i dag finnes det vel 1270 sokn. 147 av disse er sammenfallende med kommunegrensene, og disse kommunene kalles gjerne «ettsoknskommuner». I disse kommunene utfører menighetsrådet også de oppgavene som kirkeloven legger til kirkelig fellesråd. I nesten 80 kommuner er det to sokn, og de øvrige kommuner (220) er det tre eller flere sokn. I disse kommunene skal det være et kirkelig fellesråd i tillegg til menighetsrådene. Menighetsrådet består av 4, 6, 8 eller 10 valgte medlemmer samt soknepresten, jf. kirkeloven (kl) 6. Enkelte sokn deltar i en forsøksordning, der to eller flere sokn kan ha felles menighetsråd. I en kommune med mer enn ett sokn, skal ett eller to medlemmer av menighetsrådet også være representert i et kirkelig fellesråd, som ivaretar viktige fellesoppgaver på vegne av alle soknene i kommunen. Det er det enkelte menighetsråd som velger hvem av rådets medlemmer som skal sitte i kirkelig fellesråd. Det er antallet sokn i kommunen som avgjør om det skal velges en eller to representanter til fellesrådet, jf. kl 12., se kap Kirkelig fellesråd består for øvrig av en representant valgt av kommunen, foruten prosten eller en annen prest oppnevnt av biskopen. Det kan være arbeidskrevende å sitte både i menighetsråd og kirkelig fellesråd. Mange opplever samtidig at det å påta seg styringsansvar i Den norske kirke er interessant, lærerikt og spennende. Det finnes tradisjoner og arbeidsformer i kirken og i lokalsamfunnet som rådene kan bygge på og videreutvikle. Alt skal ikke gjøres på nytt eller bygges opp fra grunnen. Mange har kanskje store ideer om forandring, mens andre er mer usikker på hva de har sagt ja til. HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 9

11 1.2 Det er lurt å bruke noe tid i starten på å skaffe seg en viss oversikt over hvordan kirka er organisert. Det er også viktig at rådsmedlemmene har kjennskap til hva som faktisk foregår i egen menighet. Gjennom dette vil mulighetene for videre utvikling, ny satsning og eventuell nedtrapping av arbeidsfelter og innsatsområder bli lettere å få øye på. Rådene oppfordres til å bruke de første møtene til å bli kjent med hverandre, lytte til hverandre og arbeide seg sammen. Mange menighetsråd har hatt en weekendsamling og har opplevd det som en god investering, slik at en får lagt en god basis for samarbeidet. I tillegg vil det være naturlig at de nye menighetsrådene inviterer de ansatte med inn i fellesdrøftinger av erfaringer, målsettinger og realistiske prioriteringer for den kommende fireårsperiode. Et nært og godt samarbeid med staben er viktig, slik at en kan stå sammen om å videreutvikle menigheten. Det overordnede ansvaret for å fastsette mål og innsatsområder og for å prioritere ressurser, tilligger menighetsråd og kirkelig fellesråd. Rådene har imidlertid mindre myndighet når det gjelder innholdsmessig utforming av gudstjenester og kirkelige handlinger og ressursdisponeringen av prestetjenesten. Styringsansvaret for denne delen av menighetslivet, tilligger prost, biskop og sentralkirkelige myndigheter (Bispedømmerådet, Kirkemøtet og Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)). Å finne fram til gode samhandlingsrutiner med disse instansene, er derfor særdeles viktig på en rekke områder. 1.2 Muligheten til å påvirke Et viktig spørsmål for engasjerte rådsmedlemmer er om det er mulig å få utrettet noe. Ved å ta hensyn til følgende forhold vil sjansene for å kunne påvirke bli større: Rolleforståelse (innsikt i mandat og ansvarsfordeling) Åpne og tillitskapende beslutningsprosesser Bredt faktagrunnlag (vær forberedt) Evnen til å se muligheter der andre ser problemer Samspill med andre Som valgt medlem har du ulike roller. Kjernerollen er imidlertid styringsrollen. Den handler om å ta endelige og overordnede avgjørelser om mål og retning for arbeidet og deretter styre ressursbruk og personell slik at retningen opprettholdes og målene blir nådd. For å gjøre en god jobb som styremedlem trengs derfor at du har: styringsvilje du må ville noe, styringsevne du må ha kunnskap om sakene og evne til å gjennomføre det du brenner for, styringsfrihet du må se hvor det finnes ressurser, tid og formelt handlingsrom. 10 HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

12 1.3 Den norske kirke har ikke kirkepolitiske partier som stiller kandidater til valg til menighetsråd. Det innebærer at du som rådsmedlem ikke har et «partiprogram» du står til ansvar for. Valg av menighetsråd er et personvalg. Det er derfor viktig å tenke på seg selv som en representant for kirkemedlemmene i det lokalsamfunnet du bor i og de som ga deg din stemme. Det er deres beste og deres kirke du er satt til å være med å bestyre. Det er viktig å øve seg i å tenke på andre aldersgrupper, sosiale grupper og livssituasjoner enn din egen. Som rådsmedlem har du mulighet til å påvirke menighetenes tjenestetilbud, profil og aktiviteter slik at flest mulig av kirkens medlemmer kjenner seg hjemme i menighetens gudstjenesteliv og fellesskap. Som medlem skal du bruke din erfaring, din kompetanse og ditt sunne skjønn. Samtidig legger kirkeloven, gravferdsloven, forvaltningsloven og andre lover og bestemmelser fastsatt av stortinget, departementet, kirkemøtet o.a. både føringer og begrensninger for hva som er mulig å gjøre. Nærmere informasjon og veiledning om rådenes arbeidsform og saksbehandlingsregler er behandlet i kap Kirkens plass i lokalsamfunnet Noen lokalsamfunn er fortsatt preget av tette fellesskap og en enhetlig tradisjon og historie, mens andre er preget av brytninger mellom motstridende kulturtradisjoner og grupper, og har et mer pluralistisk og sammensatt preg. Slike faktorer har betydning for om kirkehuset er et sentralt møtested i bygda eller bydelen, om folk kjenner tilhørighet til kirken, om og når det er tradisjon for å gå i kirken, om det er samarbeid og integrasjon eller konkurranse og konfrontasjon mellom bedehus/vekkelsesbevegelsene og lokalsamfunnet for øvrig, om lokalpressen gir et bilde av kirken som er preget av motsetninger og konflikter, og av tomme kirker osv. Det er historien, tradisjonen og de mange små og store hendelsene som til sammen gir et bilde av kirken i lokalsamfunnet - og bildet er ikke minst avhengig av hvem som tegner det. Formålsparagrafen i kirkeloven, som ble vedtatt av Stortinget i 1996, er «å legge til rette for aktivt engasjement og stadig fornyelse i kirken» (kl 1). I forhold til tidligere kirkelig lovgivning er økt myndighet lagt til den lokale kirkes styringsorganer. Den lokalkirkelige styringsretten over økonomi og personell ble styrket ved at myndighet som tidligere lå til kommunestyret, er overført til kirkelig fellesråd. Det overordnede formålet for menighetsrådets arbeid er beskrevet på følgende måte i kirkeloven 9: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 11

13 1.4 Menighetens grunnleggende oppdrag er å forkynne Guds Ord, feire gudstjeneste, drive trosopplæring, diakoni og misjon. Formålet er at mennesker skal komme til tro og leve i troen på Kristus, i et felleskap preget av omsorg og åpenhet. Kirken kjennetegnes ved en slik dobbelt bevegelse: samlet for å møte Herren i tilbedelse og tro, og sendt til verden for å dele tro, håp og kjærlighet.. Kirkens sentrale oppgave er å hjelpe alle døpte på veien videre. Oppdraget finnes i misjonsbefalingen som Jesus ga sine disipler: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere Det er en kontinuerlig utfordring å finne tjenlige former, ordninger og arbeidsmåter, som på en best mulig måte ivaretar kirkens oppgave. Hvordan skal vi være kirke på dette stedet? Hvordan kan menighetsrådet og kirkelig fellesråd bidra til å realisere kirkens oppgave? Disse spørsmålene bør rådene samtale om med jevne mellomrom. Når Stortinget behandlet endring i kirkeloven i 1996 uttalte komiteen: [det er] eit overordna mål for lovendringane å leggje eit lovmessig grunnlag for utvikling og fornying av kyrkjelydane sitt liv og øvrige verksemd. Og de uttaler videre: Kyrkja skal vere ein møtestad for eksistensielle og åndelege lengslar, men også ei ramme og kjelde for gjenkjenning og livstolkning. Kyrkja skal møte einsame og etterlatne, menneske i sorg og fortviling, men også menneske i glede og takksemd. Det er ei stor oppgåve for kyrkja å forkynne livsvon og glede. Samstundes er kyrkja ein stad for gudsteneste, trudomsfellesskap og tilbeding. Kyrkja skal vere ei røyst inn i si samtid, synleg og utfordrande, med omsorg og rettleiing for den einskilde og for institusjonar i samfunnet. Kyrkja skal vere ei vedkjennande, misjonerande og diakonal folkekyrkje. Det er ei stor utfordring for kyrkja å forvalte kristen tru og etikk på ein måte som gjer at det kristne verdigrunnlaget framleis utfordrar og er til stades i familie- og samfunnsliv (Innst.O.nr.46 ( ) s.9). Disse grunnleggende oppgavene står fast, samtidig som Den norske kirke i årene som ligger foran står overfor store utfordringer og omstillinger når det gjelder forholdet til staten. Se kap Lokalkirkens handlingsrom De lokalkirkelige styringsorganene, menighetsrådet og kirkelig fellesråd, kan selv bestemme hvilke områder som skal prioriteres, men det foretas også vedtak på regionalt og nasjonalt nivå som legger føringer for det lokale planarbeidet. Mesteparten av personalressursene i Den norske kirke er bundet opp til gjennomføring av såkalte «forordnede gudstjenester» og «kirkelige handlinger». Forordnede gudstjenester er betegnelsen på det antallet gudstjenester som skal avholdes i den enkelte kirke i løpet av ett år. Dette antallet fastsettes av biskopen og det er Kirkemøtet som fastsetter liturgi, tekstrekker og salmebok som regulerer hvordan disse gudstjenestene skal gjennomføres. Ny ordning for hovedgudstjeneste skal innføres i alle norske menigheter fra 1. søndag i advent 2011 og skal tas i bruk innen 1. søndag i advent Her 12 HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

14 1.4 vil menighetsrådet få en betydelig større innflytelse på utformingen av gudstjenestelivet gjennom å fastsette en Lokal grunnordning for gudstjenestene i soknet. Se nærmere kap Når det gjelder kirkelige handlinger (dåp, gravferd og vigsel) er omfanget mer styrt av medlemstall og lokale forhold. Kirkelig personell skal yte disse tjenestene etter nærmere regler som også i hovedsak er fastsatt via nasjonalt regelverk. De områdene som de lokalkirkelige styringsorganene har større innflytelse over er barne- og ungdomsarbeid, diakoni, barnehagedrift, kulturaktiviteter, bruk av kirkebygg osv. Personalressursene på disse områdene varierer fra sted til sted og vil ofte være avhengig av lokalt innsamlede midler, givertjeneste eller av tilskudd fra kommunen. På noen av disse områdene har også Kirkemøtet pekt på spesielle utfordringer og vedtatt retningsgivende planer, som vil være et godt utgangspunkt når menighetsrådet skal lage lokale planer og strategier. Se nærmere i kap. 3 og kap. 5. Visjoner for arbeidet Kirkemøtet har også utviklet en felles visjon for Den norske kirke som helhet: «I Kristus, nær livet en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke» bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. Denne visjonen kan egne seg som utgangspunkt for en samtale om egne visjoner for arbeidet i menighetsråd og kirkelig fellesråd. Enkelte bispedømmeråd har også utarbeidet egne regionale visjoner som i større grad får frem Den norske kirkes regionale særpreg. Mange menigheter har, uavhengig av dette, satt i gang prosesser for å finne fram til lokale menighetsvisjoner som kan fungere samlende og inspirerende for det lokale arbeidet. Også en del fellesråd har i samspill med menighetsrådene utarbeidet en visjon, der en med utgangspunkt i de felles utfordringer forsøker å utforme en kirkevisjon for alle soknene i kommunen. Dette mangfoldige knippet av kirkevisjoner viser at mange bærer på drømmer om hvordan Den norske kirke bør være. Menighetsrådets oppgaver og utfordringer er særlig tatt opp i kap. 3. og 5. HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 13

15 Utfordringer fra nasjonalt nivå Den norske kirke har utfordringer både nasjonalt og lokalt. Lokalkirkelige styringsorganer har mulighet til og ansvar for å gi bidrag/høringsuttalelser inn i de pågående prosessene som foregår både i Stortinget og departementet og i Kirkemøtet/Kirkerådet. Uten innspill fra lokalkirkelig hold vil disse prosessene ikke kunne drives videre på en god måte. Den norske kirkes relasjon til staten Stortingsmelding nr. 17 ( ) Staten og Den norske kirke og den politiske avtalen, Kirkeforliket som ble inngått mellom samtlige partier på Stortinget april 2008, åpner for endringer i forholdet mellom stat og kirke. I 2012 skal etter planen alle paragrafer i Grunnloven som regulerer statskirkeordningen endres eller oppheves ( 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27). Som følge av dette vil det også bli endringer i kirkeloven. Kirkelig statsråd skal avvikles, og myndighet som lå til kirkelig statsråd må plasseres i andre organer. Myndighet til å utnevne proster og biskoper vil bli lagt til kirkelige organer. Kirkeforliket gjelder ut Stortingsperioden Innenfor rammen av Kirkeforliket ser det ut til at endringene i den kirkelige forvaltningen vil bli beskjedne, men de nye grunnlovsparagrafene åpner muligheten for en videre utvikling av kirkelig selvstendighet etter Med tanke på årene som kommer etter 2013 arbeides det med ny kirkelov og ny kirkeordning. Hovedansvarlig for denne prosessen vil være Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Kirkerådet. Rådene vil bli trukket inn i dette arbeidet med muligheter til å komme med innspill til hvordan den framtidige relasjonen mellom staten og Den norske kirke og framtidens kirkeordning bør være. Aktuelle spørsmål vil være organiseringen av kirken, valgordninger, arbeidsgiveransvaret for kirkelig tilsatte, finansieringen osv. Gudstjenestereformen Kirkerådet har i flere år arbeidet med forslag til ny og mer fleksibel og involverende gudstjenesteordning for Den norske kirke. Kirkemøtet 2011 vedtok Ordning for hovedgudstjeneste og Ordning for dåp i hovedgudstjenesten og i egen dåpsgudstjeneste. Det ble også vedtatt et nytt regelverk for gudstjenestelivet (Alminnelige bestemmelser). Disse bestemmelsene legger opp til at menighetene i større grad skal kunne utvikle sin egen lokale grunnordning for gudstjenestelivet. Menighetsrådene skal i løpet av sitt første år i rådet utarbeide en Lokal grunnordning for hovedgudstjenesten og sende denne til biskopen via prosten for godkjenning. Nærmere informasjon om gudstjenestereformen, se kap Trosopplæringsreformen Stortinget vedtok i 2003 å trappe opp de statlige bevilgningene til Den norske kirke for å sikre at alle kirkens barn mellom 0 og 18 år får et utvidet tilbud om trosopplæring. Kirkemøtet vedtok Plan for trosopplæring i Den norske kirke i Menighetene vil få tildelt midler til denne opptrappingen og det skal utarbeides lokale planer for trosopplæring i alle menigheter. Se kap HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

16 HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 15

17 1.5 Retningsgivende planer for diakoni og kirkemusikk Kirkemøtet vedtok Plan for diakoni i 2007 og Plan for kyrkjemusikk i Planene vil være et redskap for menighetene, og gir rammer og føringer for menighetenes arbeid på disse områdene. Se kap. 3.2 og 3.4. Aldersgruppen år Siden 2007 har Ungdommens kirkemøte initiert en særslig satsing på aldersgruppen 18 til 30 år Kirkemøtet 2009 behandlet ressursdokumentet Myndig tru mangfoldige fellesskap, og utfordret Den norske kirke til å fornye og videreutvikle arbeidet med aldersgruppen år. Dette er en utfordring til hele kirkens virksomhet. Se kap Bærekraftreform, kultursatsing og tverrgående perspektiver På bakgrunn av et kirkemøtevedtak i 2007 deltar Den norske kirke med i et økumenisk samarbeidsprosjekt med Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd: Skaperverk og bærekraft et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn. Dette er en konkretisering av diakoniplanen og en styrking av Den norske kirkes engasjement for miljø, klima, forbruk og rettferd. Se kap 3.6. Kirkemusikk og kultur er også vedtatt som et satsingsområde i perioden Det er en målsetting for kirken å legge til rette for et levende kulturliv. Kirkens kulturmelding «Kunsten å være kirke» gir mange innspill til dette. Det er nå opprettet kirkelige kulturrådgiverstillinger i alle bispedømmer. Disse kan menighetsråd og fellesråd henvende seg til for å få råd og veiledning. Andre satsingsområder Kirkemøtet har understreket en del tverrgående perspektiver som skal prege alt kirkelig arbeid: Menneskeverd og menneskerettigheter. (Se bl.a. kap. 3.6) Kjønn og likestilling. (Se kap. 3.1) Kulturelt mangfold og urfolks rettigheter. (Se bl.a. kap. 3.8) Kontakt og samarbeid med andre kirker. (Se kap. 3.7) Tilrettelegging for, og inkludering av mennesker med fysiske funksjonshemninger og mennesker med utviklingshemninger. (Se kap. 3.6 og 3.7) Rekruttering og frivillighet. (Se bl.a. kap. 3.1 og kap. 6.17) Menighetsrådene må i samvirke med kirkelig fellesråd vurdere hvilke områder som skal prioriteres, utarbeide planer for hvordan disse skal utformes og når de skal iverksettes. Som en vesentlig del av alt som har med menighetsarbeid å gjøre, må en legge vekt på at dette arbeidet ikke skal utføres av menighetsrådet alene, men i et samspill med kirkens ansatte og frivillige medarbeidere. Rekruttering og utrustning av frivillige medarbeidere står derfor sentralt når menighetsrådet skal bygge menighet. Samarbeid mellom sokn og mellom fellesråd Mange av soknene er svært små. Dette gjør den kirkelige virksomheten sårbar både 16 HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

18 1.5 i forhold til personell og til rasjonell drift. En del sokn har også problemer med å få tilstrekkelig antall kandidater til å stille til valg. Det har i flere år vært stilt midler til disposisjon over statsbudsjettet for å stimulere til sammenslåing og samarbeid over sokne- og kommunegrensene. Lovverket setter imidlertid en del grenser for hva slags modeller som kan prøves ut, men kirkeloven 5 åpner for forsøks- og utviklingsarbeid som fokuserer på kirkens lokale organisering og oppgavefordeling. Se kap Dette er viktige utfordringer som kommer til å sette sitt preg på arbeidet både i menighetsråd og kirkelig fellesråd i denne perioden. HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 17

19 2.1 2 Styringsorgana i soknet og samarbeidet mellom dei 18 HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

20 Lokalkyrkja, dvs kyrkjelyden og dei som bur der, skal vere i fokus. Kyrkja sin organisasjonsstruktur må sikre at kyrkjas medlemer opplever at kyrkja er til stades i glede og sorg, i kvardag og fest. Medlemene skal kunne feire gudstenester, delta i kyrkjelege handlingar, oppleve diakoni, trusopplæring, kultur og kyrkjeleg fellesskap i sitt eige lokalmiljø. At medlemmene kjenner at dei har innverknad på si eiga kyrkje er avhengig av verksemda i soknerådet og kyrkjeleg fellesråd. Andre forvaltingseiningar i kyrkja må byggje opp om dette. For å få gjort ein god jobb som medlem av sokneråd og kyrkjeleg fellesråd må ein vite kva ansvar, fullmakter og rolle ein har. Soknet er grunneininga i kyrkja. Utgangspunktet er at soknerådet er styre for det kristelege livet i soknet. som tek hand om visse definerte oppgåver på vegner av soknet. Det er ikkje storleiken på soknet som avgjer om det skal vere fellesråd, men talet på sokn i kommunen. For eksempel er både Utsira med 214 innbyggjarar og Fjell med innbyggjarar, kommunar med berre eitt sokn. I nesten 150 kommunar er det berre eitt sokn i kommunen. Både sokneråd, kyrkjeleg fellesråd og prestetenesta har styringsansvar i soknet. I tillegg har kyrkjelydsmøtet avgjerdsrett i visse saker. Sjå kap I det følgjande blir det, med utgangspunkt i dei juridiske føresegnene, gitt ei kortfatta framstilling av oppgåver og ansvar som ligg til sokneråd, kyrkjeleg fellesråd og presteskapet. Der det er fleire sokn i kommunen, skal det etter lova vere eit kyrkjeleg fellesråd Kven gjer kva i soknet? Soknerådet Fellesrådet Soknepresten Ansvar for strategisk utvikling i kyrkjelyden Vedtek mål og planar for soknet Organiserer aktivitetar Vedtek lokale planar for kyrkjeleg undervisning, diakoni og kyrkjemusikk Vedtek lokal grunnordning for gudstenestelivet og vedtek føremål for kyrkjeofringar Ansvar for bruk av kyrkja og utleige av kyrkja Førebur saker for kyrkjelydsmøtet Sørgjer for rammevilkåra for sokna i kommunen Vedtek mål og planar for den kyrkjelege verksemda i kommunen og forvaltar statlege og kommunale tilskot Styrer planprosessar Er arbeidsgjevar Forvaltar kyrkjer og gravplassar/ kyrkjegardar Varetek sokna sine interesser overfor kommunen Samarbeidsorgan for sokna Leier prestetenesta Ansvar for gudstenester og kyrkjelege handlingar Forkynning og sjelesorg Forrettande prest har det overordna ansvaret for førebuing og gjennomføring av gudstenestene Medlem av soknerådet og eventuelt av fellesrådet Utøver pastoralt leiaransvar HÅNDOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD 19

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD 2015 2019 HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD 2015 2019

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Organisering av kyrkja.

Organisering av kyrkja. Organisering av kyrkja. Av: Gunnar Mindestrømmen Leiar i Den norske kirkes presteforening. Debatten går om korleis kyrkja skal organiserast i framtida. På kort sikt er det spørsmål om endringar som tek

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

SAMME KIRKE - NY ORDNING

SAMME KIRKE - NY ORDNING INNSTILLING FRA KIRKERÅDETS KIRKE/STAT-UTVALG 2002 SAMME KIRKE - NY ORDNING OM NY ORDNING AV DEN NORSKE KIRKE, MED SÆRLIG VEKT PÅ FORHOLDET MELLOM KIRKE OG STAT DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Innhold Del

Detaljer

«Veivalg for fremtidig kirkeordning»

«Veivalg for fremtidig kirkeordning» «Veivalg for fremtidig kirkeordning» Høyringssvar frå Samnanger sokn mai 2015 Saka var handsama i Samnanger sokneråd/ fellesråd sak 27/15 i møte 7.5. 2015 15.05.15 For Samnanger sokneråd Soknerådsleiar

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

HØRINGSSVAR: VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING FRA ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD, ASKER PROSTI, OSLO BISPEDØMME

HØRINGSSVAR: VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING FRA ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD, ASKER PROSTI, OSLO BISPEDØMME HØRINGSSVAR: VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING FRA ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD, ASKER PROSTI, OSLO BISPEDØMME Innledning Østenstad menighetsråd takker for muligheten til å bli hørt når det gjelder fremtidig

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det slik» Om plan for kjønn og likestilling Bakgrunn Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kyrkja i perioden 2015 2023 vart vedteken av Kyrkjerådet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument SeSt sak 2012-07-06 Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument Innledning Presteforeningen takker for muligheten til å komme med innspill i kirkeordningsprosessen. Presteforeningen

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Frå saksnummer: 01/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 06/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser DEN NORSKE KIRKE Oslo biskop Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 18.05.2015 Vår ref: 15/1517-5 MAS (15/19440) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop Innledningsvis

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke

GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke J.nr.: / Arkiv: Gildeskål menighetsråd har i møte 04.05.15 vedtatt følgende: M-sak 15/15 Høringsuttalelse Vei og veivalg Vedtak: 1. Bør det gjøres endringer

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Spørsmål Kvifor stiller du til val i Soknerådet? Kort om bakgrunnen/motivasjonen. Den Norske Kyrkja - Korleis ser du føre deg Den Norske Kyrkja (som nå ikkje

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE HØYRINGSUTTALING FRÅ DET TEOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO. 1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere. a) Ivaretar

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 29.april 2015 Veivalg for fremtidig kirkeordning Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Bergen kirkelige fellesråd takker

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015, med

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Torild K. Nygård Ragnhild Myklebust Sokneprest Trond Gran Bergljot Rørtveit Menigh.sekretær

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Vi er opptatt av at den framtidige kirkeordningen må støtte opp under kirkens hovedoppgaver som er: - Forkynnelse av evangeliet

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo Bispedømmeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 12.05.2015 Vår ref: 15/1517-4 MAS (15/19380) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/25137 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 06/25137 1 Saksutredning: 1. Saken gjelder. Statskirkeordningen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon]

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon] Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 Kjære alle sammen Vel møtt til et historisk kirkemøte i Trondheim! For meg er det alltid spesielt å komme hjem til Nidarosdomen. Derfor er det

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

KM 8/05 Kirkelige reformer

KM 8/05 Kirkelige reformer KM 8/05 Kirkelige reformer A. Kirkelig organisering og arbeidsgiverspørsmål. Rapport fra Styringsgruppen for kirkelige reformer B. Forslag til retningslinjer for kirkelig inndeling Saksdokumenter Dokument

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Orientering fra sekretariatets arbeid med kirkeordning

Orientering fra sekretariatets arbeid med kirkeordning DEN NORSKE KIRKE KR 15/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Ole Inge Bekkelund Referanser: KR 30/09 Orientering fra sekretariatets arbeid med kirkeordning

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 5. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer