Norges Offisersforbund Trygt Nord Landsrepresenta6v undersøkelse august Prosjektleder & analy6ker: Alice Enebakk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisersforbund Trygt Nord Landsrepresenta6v undersøkelse august 2014. Prosjektleder & analy6ker: Alice Enebakk"

Transkript

1 Norges Offisersforbund Trygt Nord Landsrepresenta6v undersøkelse august 2014 Prosjektleder & analy6ker: Alice Enebakk

2 Kort om undersøkelsen! Bakgrunn: Undersøkelse gjennomført av Norges Offisersforbund i forbindelse med LO sin nordområdekonferanse.! Datainnsamling: Primære data er innhentet ved hjelp av elektronisk datafangst, hvor e- poscnvitasjon med en respondentunik link Cl et nedbasert spørreskjema er distribuert mot et utvalg av Responspanelet.! Tidsperiode for datafangst: 27. aug. 01 sep ! Utvalg: Utvalget er et representacvt utvalg av Norges befolkning på 1004 respondenter.! Vek6ng: Data er blid vektet på kjønn, alder og landsdel.! Innledningsvis blir respondenten presentert følgende infoboks med tekst: «Med nordområdene menes den nordlige delen av Norge med Clstøtende hav og landområder».

3 Analysebeskrivelse! Alle spørsmål i undersøkelsen presenteres hovedsakelig som prosentordelinger på hovedtallsnivå. Der det er store signifikante forskjeller knydet Cl nedbrytningsvariablene vil også disse presenteres.! Dersom det ikke vises Cl nedbrytningsvariablene er dede fordi det ikke er store forskjeller og at det derfor er totaltallet som best beskriver situasjonen.! Det kommenteres videre med utgangspunkt i signifikante forskjeller i nedbrytningsvariablene.! For en grundigere gjennomgang av resultatene henvises det Cl tabellvedlegget der alle spørsmålene er brud ned på bakgrunnsvariablene.! I vedlegget er alle signifikante funn basert på en rigid stacscsk test, hvor feilmarginen er på 5 %. DeDe er bransjestandard. Ved påviste signifikante forskjeller mellom ulike grupper, er tallene uthevet med grønn farge for posicve avvik og rød farge for negacve avvik i tabellene.

4 Noen hovedfunn! Det er flest som svarer at klimaendringer i størst grad representerer den vikcgste trusselen mot alminnelig trygghet i nordområdene. Lavest snid er for alternacvet «USA».! Resultatene avdekker lav kunnskap om Russlands polickk overfor Ukraina.! Over halvparten av de spurte mener det er rikcg at Norge har sludet seg Cl EUs økonomiske sanksjoner mot Russland, og at Norge gjør rikcg i å stanse det militære samarbeidet med Russland.! 32 % mener at Norges innsats mot klimaendringer må økes.! Det er signifikant flere fra Nord- Norge som mener at bose^ng i nord må økes kra_ig (23% mot et gjennomsnid på 6%).! Et klart flertall blant de spurte som svarer at samordning av polic-, sivil- og militær beredskap mot terror og annen tung kriminalitet må økes.! Innbyggere i Nord- Norge mener norsk militær Clstedeværelse i nordområdene må økes.! Respondenter fra de tre nordligste fylkene ønsker å øke det militære samarbeidet med Russland.! Respondentene mener først og fremst at NATO bør være landets vikcgste samarbeidspartner for trygghet i nord.

5 Demografisk beskrivelse Demografi (prosenter er vektet) Kjønn Antall Prosent Norge Mann Kvinne Total % 100 % Aldersgrupper 5- delt Antall Prosent Norge % 14.9 % % 18.7 % Total % 100 % Landsdel Antall Prosent Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland % 7.9 % Sør- Østlandet % 19.2 % Agder- Rogaland Vestlandet Trøndelag % 8.7 % Nord Norge Total % 100 % Utdanning Antall Prosent Lav Middels Høy Total % Inntekt Antall Prosent < > % Total % Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Antall Prosent Rødt % SV Arbeiderpartiet % Senterpartiet Venstre KrF % Høyre Frp % Miljøpartiet De Grønne % Annet Parti Ville stemt blankt % Ikke sikker Ville ikke stemt % Har ikke stemmerett % Ønsker ikke å besvare spørsmålet Total %

6 I hvilken grad mener du følgende representerer en trussel mot alminnelig trygghet i nordområdene? Klimaendringer 1 - I liten grad 2 7 % 9 % I stor grad 20 % 2 2 Vet ikke 1-2 I liten grad 3-4 Nøytral 5-6 I stor grad 7 % Klimaendringer 4.1 Russland 3.8 Fraflytting 3.7 Ikke- statlig terror 3.2 Kina 2.6 USA 2.0 Totalt er det høyest snid for at klimaendringer representerer den største trusselen mot alminnelig trygghet i nordområdene.

7 I hvilken grad mener du følgende representerer en trussel mot alminnelig trygghet i nordområdene? Russland 1 - I liten grad 7 % I stor grad 1 Vet ikke 1-2 I liten grad 3-4 Nøytral 5-6 I stor grad 2 32 % 39 % Klimaendringer 4.1 Russland 3.8 Fraflytting 3.7 Ikke- statlig terror 3.2 Kina 2.6 USA 2.0 GjennomsniDet (uten «vet ikke») viser her det samme (3,8) både for Nord- Norge og resten av landet.

8 I hvilken grad mener du følgende representerer en trussel mot alminnelig trygghet i nordområdene? Ikke- statlig terror 1 - I liten grad % I stor grad Vet ikke 1-2 I liten grad 3-4 Nøytral 5-6 I stor grad 1 19 % 3 3 Klimaendringer 4.1 Russland 3.8 Fraflytting 3.7 Ikke- statlig terror 3.2 Kina 2.6 USA 2.0

9 I hvilken grad mener du følgende representerer en trussel mot alminnelig trygghet i nordområdene? USA 1 - I liten grad 39 % % 6 - I stor grad Vet ikke 1-2 I liten grad 3-4 Nøytral 5-6 I stor grad 1 22 % 6 Klimaendringer 4.1 Russland 3.8 Fraflytting 3.7 Ikke- statlig terror 3.2 Kina 2.6 USA 2.0 Lavest snid for at USA representerer en trussel mot alminnelig trygghet i nordområdene.

10 I hvilken grad mener du følgende representerer en trussel mot alminnelig trygghet i nordområdene? Frafly^ng 1 - I liten grad % % 6 - I stor grad Vet ikke 1-2 I liten grad 3-4 Nøytral 5-6 I stor grad 22 % 30 % 40 % Klimaendringer 4.1 Russland 3.8 Fraflytting 3.7 Ikke- statlig terror 3.2 Kina 2.6 USA 2.0 Signifikant høyere snid blant de fra Nord- Norge (4,2) mot resten av landet (3,6)

11 I hvilken grad mener du følgende representerer en trussel mot alminnelig trygghet i nordområdene? Kina 1 - I liten grad % 2 22 % I stor grad Vet ikke 1-2 I liten grad 3-4 Nøytral 5-6 I stor grad 3 45 % Klimaendringer 4.1 Russland 3.8 Fraflytting 3.7 Ikke- statlig terror 3.2 Kina 2.6 USA 2.0

12 I hvilken grad mener du følgende representerer en trussel mot alminnelig trygghet i nordområdene? Klimaendringer 3,9 4,4 Klimaendringer 4,4 4 4,1 4 4,1 Russland 3,8 3,8 Russland 3,7 3,9 3,7 3,8 3,8 Frafly^ng 3,5 3,9 Frafly^ng 3,8 3,6 3,9 3,6 3,6 Ikke- statlig terror 3 3,4 Ikke- statlig terror 2,9 3,1 2,9 3,2 3,4 Kina 2,6 2,7 Kina 2,3 2,6 2,5 2,7 2,7 USA 1,8 2,2 2 2,1 2 USA 2 2,1 Mann Kvinne Høyere snid blant kvinner som svarer klimaendringer, frafly^ng, Ikke- statlig terror og USA enn gj.snidet. 16 Cl 24 år 25 Cl 34 år 35 Cl 44 år 45 Cl 54 år 55 år og eldre

13 I hvilken grad påvirker Russlands polickk overfor Ukraina utviklingen i nordområdene? 1 - I liten grad % SniD: 3,9 6 - I stor grad Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede I liten grad 3-4 Nøytral 30 % 5-6 I stor grad 2 Hele 2 av respondentene svarer at de ikke har nok kunnskap om emnet. Ikke overraskende er det flest unge (16-24 år) som svarer dede.

14 I hvilken grad påvirker Russlands polickk overfor Ukraina utviklingen i nordområdene? Mann Kvinne 1 - I liten grad % 5 % 7 % % 17 % 15 % SniD menn: 3,8 SniD kvinner: 4,0 6 - I stor grad Vet ikke/ingen formening 7 % 1 1 Har ikke nok kunnskap om dede 1 32 % 1-2 I liten grad 7 % 17 % 3-4 Nøytral I stor grad 2 2

15 I hvilken grad påvirker Russlands polickk overfor Ukraina utviklingen i nordområdene? 16 Cl 24 år 25 Cl 34 år 35 Cl 44 år 45 Cl 54 år 55 år og eldre 1 - I liten grad I stor grad Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede 1-2 I liten grad 3-4 Nøytral 5-6 I stor grad 0 % 7 % 7 % 1 9 % 9 % 1 9 % 9 % 22 % % 17 % % 0 % % 2 25 % 1 17 % % 30 % % 1 17 % 29 % 3 55 % SniD menn: år: 3,8 4,1 SniD kvinner: år: 4,0 3,7 SniD år: 3,6 SniD år: 3,9 SniD 55 år og eldre: 4,1

16 Hva synes du om at Norge har sludet seg Cl EUs økonomiske sanksjoner mot Russland? Det er en rikcg reaksjon 5 Det er en urikcg reaksjon 7 % Vet ikke/ingen formening 1 Har ikke nok kunnskap om dede 2 Over halvparten av respondentene mener dede er et rikcg valg. Signifikant flere med høy utdanning som svarer dede (72%).

17 Hva synes du om at Norge har sludet seg Cl EUs økonomiske sanksjoner mot Russland? Mann Kvinne 16 Cl 24 år 25 Cl 34 år 35 Cl 44 år 45 Cl 54 år 55 år og eldre 50 % Det er en rikcg reaksjon 50 % 6 Det er en rikcg reaksjon 45 % 57 % 65 % 60 % Det er en urikcg reaksjon 9 % Det er en urikcg reaksjon 5 % 7 % 9 % Vet ikke/ingen formening Vet ikke/ingen formening 1 9 % 3 Har ikke nok kunnskap om dede 17 % 3 Har ikke nok kunnskap om dede 19 % 20 % 2 3

18 Hva synes du om at Norge har sludet seg Cl EUs økonomiske sanksjoner mot Russland? Akershus/Oslo 7 % 2 62 % Hedmark/Oppland 20 % 20 % 47 % Sør- Østlandet 3 55 % Det er en rikcg reaksjon Agder- Rogaland 3 50 % Det er en urikcg reaksjon Vet ikke/ingen formening Vestlandet 2 6 Har ikke nok kunnskap om dede Trøndelag 1 22 % 57 % Nord Norge 1 25 % 5

19 Hva synes du om at Norge har sludet seg Cl EUs policsk- militære sanksjoner mot Russland, blant annet at Norge har stanset det militære samarbeidet: Det er en rikcg reaksjon 5 Det er en urikcg reaksjon 9 % Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede 27 %

20 Hva synes du om at Norge har sludet seg Cl EUs policsk- militære sanksjoner mot Russland, blant annet at Norge har stanset det militære samarbeidet: Resten av Norge Nord- Norge Lav Middels Høy Det er en rikcg reaksjon 4 5 Det er en rikcg reaksjon 47 % 5 69 % Det er en urikcg reaksjon 17 % Det er en urikcg reaksjon 1 Vet ikke/ingen formening 7 % 1 Vet ikke/ingen formening 15 % Har ikke nok kunnskap om dede 27 % 2 Har ikke nok kunnskap om dede 19 % 30 % 27 %

21 Mener du at Norges innsats mot klimaendringene: 5 % Er på passe nivå 2 32 % kra_ig 22 % Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede

22 Mener du at Norges innsats mot klimaendringene: Mann Kvinne Lav Middels Høy 7 % Er på passe nivå 20 % 37 % Er på passe nivå 22 % 27 % 32 % 27 % 37 % 25 % 35 % 37 % kra_ig 2 2 kra_ig 15 % 2 3 Vet ikke/ingen formening 5 % Vet ikke/ingen formening 2 % Har ikke nok kunnskap om dede Har ikke nok kunnskap om dede 7 % 2 % Respondenter med høy utdannelse mener Norges innsats må økes kra_ig, de med middels utdannelse mener innsatsen må økes, mens lavt utdannede respondenter svarer at innsatsen må reduseres.

23 Mener du at bose^ng i nord: Er på passe nivå 25 % 45 % kra_ig Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede 1

24 Mener du at bose^ng i nord: Mann Kvinne 16 Cl 24 år 25 Cl 34 år 35 Cl 44 år 45 Cl 54 år 55 år og eldre 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % Er på passe nivå 17 % 3 Er på passe nivå 30 % 1 29 % 2 25 % 39 % 50 % % kra_ig kra_ig 7 % 5 % Vet ikke/ingen formening 1 Vet ikke/ingen formening 17 % 15 % 1 Har ikke nok kunnskap om dede 15 % Har ikke nok kunnskap om dede 15 % 19 % 9 %

25 Mener du at bose^ng i nord: Resten av Norge Nord- Norge 0 % Er på passe nivå % kra_ig 2 Vet ikke/ingen formening 2 % Har ikke nok kunnskap om dede 2 % Det er signifikant flere fra Nord- Norge som mener at bose^ng i nord må økes kra_ig (23% mot et gjennomsnid på 6%).

26 Mener du at nærings- og handelssamarbeid med Russland: 1 Er på passe nivå 2 25 % kra_ig Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede 29 % Flest som svarer at de ikke har kunnskap om emnet. Flest menn som mener at samarbeidet må økes.

27 Mener du at nærings- og handelssamarbeid med Russland: Mann Kvinne 16 Cl 24 år 25 Cl 34 år 35 Cl 44 år 45 Cl 54 år 55 år og eldre 9 % 17 % 1 9 % Er på passe nivå 25 % 17 % Er på passe nivå 1 15 % 20 % 22 % 27 % 15 % 35 % 1 25 % 30 % 3 kra_ig 5 % 0 % kra_ig 2 % Vet ikke/ingen formening 15 % Vet ikke/ingen formening 7 % 1 17 % Har ikke nok kunnskap om dede 4 Har ikke nok kunnskap om dede 2 19 % 19 % 40 % 5

28 Mener du at samordning av polic-, sivil- og militær beredskap mot terror og annen tung kriminalitet: Er på passe nivå 4 kra_ig 3 Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede 1 Til sammen 7 som mener samordning av polic-, sivil- og militær beredskap må økes. Signifikant færre i trøndelagsfylkene som svarer at samordningen må reduseres.

29 Mener du at samordning av polic-, sivil- og militær beredskap mot terror og annen tung kriminalitet: Er på passe nivå kra_ig Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede Akershus/Oslo 15 % 3 35 % Hedmark/Oppland 0 % 9 % 3 40 % Sør- Østlandet 3 49 % Agder- Rogaland 7 % 25 % 42 % Vestlandet 2 52 % Trøndelag 7 % 1 25 % 3 Nord Norge 0 % 2 % 1 3 4

30 Mener du at norsk militær Clstedeværelse i nordområdene: Må avvikles Er på passe nivå 35 % 27 % kra_ig Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede 20 % Innbyggere i Nord- Norge mener norsk militær Clstedeværelse i nordområdene må økes (39 %), mot et gjennomsnid på 27%.

31 Mener du at alliert militær akcvitet i nordområdene: Må avvikles Er på passe nivå 3 2 kra_ig Vet ikke/ingen formening 9 % Har ikke nok kunnskap om dede 29 % Til sammen 7 som mener samordning av polic-, sivil- og militær beredskap må økes. Signifikant færre i trøndelagsfylkene som svarer at samordningen må reduseres.

32 Mener du at alliert militær akcvitet i nordområdene: Mann Kvinne 16 Cl 24 år 25 Cl 34 år 35 Cl 44 år 45 Cl 54 år 55 år og eldre Må avvikles Må avvikles 0 % 2 % 2 % 2 % Er på passe nivå 2 42 % Er på passe nivå 1 22 % 35 % % 17 % kra_ig 5 % kra_ig 2 % Vet ikke/ingen formening Vet ikke/ingen formening 1 1 Har ikke nok kunnskap om dede 4 Har ikke nok kunnskap om dede 27 % 19 % 1 37 % 6

33 Mener du at alliert forhåndslagring av militært utstyr i Norge: Må avvikles Er på passe nivå 30 % 1 kra_ig Vet ikke/ingen formening Har ikke nok kunnskap om dede 3

34 Mener du at alliert forhåndslagring av militært utstyr i Norge: Mann Kvinne 16 Cl 24 år 25 Cl 34 år 35 Cl 44 år 45 Cl 54 år 55 år og eldre Må avvikles 5 % Må avvikles 5 % 5 % 5 % Er på passe nivå 22 % 37 % Er på passe nivå 15 % 20 % 29 % 37 % 37 % 9 % % 1 kra_ig kra_ig 2 % Vet ikke/ingen formening Vet ikke/ingen formening 19 % 15 % 9 % Har ikke nok kunnskap om dede 49 % Har ikke nok kunnskap om dede 3 25 % 2 42 % 42 %

35 Mener du at militært samarbeid med Russland: 20 % Er på passe nivå 2 kra_ig 0 % Vet ikke/ingen formening 1 Har ikke nok kunnskap om dede 30 % Respondenter fra de tre nordligste fylkene ønsker å øke det militære samarbeidet med Russland.

36 Mener du at militært samarbeid med Russland: Mann Kvinne Mann Kvinne Resten av Norge Nord- Norge 22 % 1 22 % 1 2 Er på passe nivå 19 % 19 % 3 3 Er på passe nivå % 5 % % kra_ig 0 % 0 % kra_ig 0 % 0 % Vet ikke/ingen formening 9 % 9 % Vet ikke/ingen formening 5 % 1 Har ikke nok kunnskap om dede 45 % 45 % Har ikke nok kunnskap om dede 25 % 30 %

37 Norges vikcgste samarbeids- partner(e) for trygghet i nord framover, bør være: (Flere svar mulig) NATO 72 % De nordiske land 5 EU 39 % USA 3 Russland 17 % Canada Tyskland Kina Andre 3% Klart flest mener at NATO bør være landets vikcgste samarbeidspartner for trygghet i nord.

38 Norges vikcgste samarbeids- partner(e) for trygghet i nord framover, bør være: (Flere svar mulig) Mann Kvinne < > NATO De nordiske land EU USA Russland Canada Tyskland Kina Andre 22 % 17 % 1 5 % 1% 5% 4 35 % 42 % % 7 NATO De nordiske land EU USA Russland Canada Tyskland Kina Andre 1 20 % 22 % % % 5 % 7 % 4% 4% 2% 1% 3% 52 % 47 % 45 % 4 39 % % 35 % 37 % 3 35 % % 7 80 % 62 % 6

39 Norges Offisersforbund Trygt Nord Alice Enebakk

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014 Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Kort om undersøkelsen Bakgrunn: Formålet med undersøkelsen er å avklare hvor trygg/utrygg

Detaljer

Norsk Folkehjelp - Atomvåpen. Nevjard Guttormsen Prosjektledelse og analyse

Norsk Folkehjelp - Atomvåpen. Nevjard Guttormsen Prosjektledelse og analyse Norsk Folkehjelp - Atomvåpen Nevjard Guttormsen Prosjektledelse og analyse Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Det har nylig skjedd en ny utvikling i atomvåpenarbeidet internasjonalt, og Norsk

Detaljer

NOF Forsvarets langtidsplan

NOF Forsvarets langtidsplan NOF Forsvarets langtidsplan Spørsmål i undersøkelsen Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? Jeg anser at Norge står overfor en militær trussel fra ett eller flere hold Jeg frykter

Detaljer

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Rapport av markedsundersøkelse Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Kort om undersøkelsen Bakgrunn Obos ønsker informasjon i forbindelse med lanseringen av sine forsikringstilbud.

Detaljer

Bryn Aarflot - imessage

Bryn Aarflot - imessage Bryn Aarflot - imessage Kort om undersøkelsen Bryn Aarflot - imessage Bakgrunn for undersøkelsen På vegne av kunde ønsker Bryn Aarflot å bevise imessage som innarbeidet varemerke i Norge Utvalg Målgruppen

Detaljer

Måling angående trafikkregler blant syklister

Måling angående trafikkregler blant syklister Måling angående trafikkregler blant syklister Kort om undersøkelsen Måling angående trafikkregler blant syklister Bakgrunn for undersøkelsen Statens Vegvesen ønsker å avdekke kjennskap til og holdninger

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

NITO - Lederundersøkelse

NITO - Lederundersøkelse NITO - Lederundersøkelse Kort om undersøkelsen NITO Lederundersøkelse Juli 2016 Bakgrunn for undersøkelsen NITO ønsker en undersøkelse rettet mot arbeidsgivere/ledere. Den første delen av undersøkelsen

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

IKT Norge - IT kunnskaper

IKT Norge - IT kunnskaper IKT Norge - IT kunnskaper Prosjektleder: Ellen H. Guldvog ellen@responsanalyse.no Analytiker: Ellen H. Guldvog ellen@responsanalyse.no Start: 7/5/2017 Avsluttet: 7/12/2017 Metode: Webundersøkelse (CAWI)

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Holdninger til jordvern i befolkningen

Holdninger til jordvern i befolkningen L a n d b r u k e t s Utredningskontor Holdninger til jordvern i befolkningen Anne Bunger ISSN 1503-2388 Notat 1 2011 Landbrukets Utredningskontor Schweigaardsgt. 34C Pb 9347 Grønland N-0135 OSLO Tlf:

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Hvordan lese tabellene?

Hvordan lese tabellene? Hvordan lese tabellene? Tabellverket gir detaljert oversikt over resultatene på totalnivå og for utvalgte bakgrunnsvariabler. Trekantene markerer signifikant forskjell fra gjennomsnittet/totalen. Sort

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen Holdninger til NATO Oktober 00 Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Personvernundersøkelsen 2008

Personvernundersøkelsen 2008 Personvernundersøkelsen 2008 Datatilsynet 14.04.2008 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio research Norge på oppdrag av Datatilsynet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 5. til 11.februar 2008 Sentio

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #9. «Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.»

MEDBORGERNOTAT #9. «Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.» MEDBORGERNOTAT #9 «Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Holdninger til den fremtidige bilparken i Norge Dette

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011

Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011 Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011 Dette er de første resultatene fra MDGs medlemsundersøkelse februar 2011. Noen resultater er ikke med her, da de er åpne og må kvantifiseres (sorteres i

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni *** Spm. 1021 *** Mangel på fysisk aktivitet er en trussel mot folks helse. Mener du at det er et offentlig ansvar å stimulere mer til fysisk aktivitet eller mener du at dette ikke er et offentlig ansvar?

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer