Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass."

Transkript

1 Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Forslag til P L A N P R O G R A M Flyfoto over området. Mulig planområdet vist med svart strek. (kilde: Norge i bilder) Dato:

2 1. Bakgrunn for planarbeidet 2 2. Planområdet Lokalisering og arealbruk Planlagte tiltak Avgrensing av planområdet Eiendommer som omfattes av detaljreguleringen 4 3. Kommunale vedtekter og retningslinjer Lokale forskrifter Kommunale arealplaner 4 4. Null-alternativet 5 5 Utredningstema Generelt Utredningstema 6 6. Organisering av arbeidet, medvirkning og planprosess Generelt Mottatte innspill og kommentarer til disse Viktige milepæler og mulig framdriftsplan 9 7. Vedlegg til planprogrammet 9 Forslag til planprogram er utarbeidet av Norconsult Solem Arkitektur. Spørsmål kan rettest til Jann Fossum, tlf eller e-post: eller Willy Wøllo, tlf eller e-post: Side 1

3 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Solem Arkitektur AS er engasjert av Lars Valstad til å avklare reguleringsforhold knyttet til arealtiltak på gnr. 79, bnr. 1, Velvang Østre i Stjørdal kommune. Med bakgrunn i de vurderinger som kom fram i drøftingsmøter med Stjørdal kommune, ønsker Valstad å utvide eksisterende campingplass på eiendommen og tilrettelegge for forlengelse av eksisterende molo. Siden tiltaket ikke er forankringet i kommuneplanen er det ikke gjennomført et formelt oppstartmøte, men med bakgrunn i drøftingsmøter utarbeides forslag til planprogram som en start på utarbeiding av detalplan. Stjørdal kommune har på grunnlag av utbyggingsønsket fastsatt at tiltaket medfører krav om utarbeiding av planprogram og gjennomføring av konsekvensutredning etter kravene til pbl. 4-2 andre ledd (reguleringsplan som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn) og viser til Forskrift om konsekvensutredninger, 3, første ledd, bokstav b som sier at ved detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering, skal planen vurderes etter forskriftens vedlegg III. Dette planprogrammet er utarbeidet for å fastsette hvilke tema som skal konsekvensutredes. Målsettingen er å sikre at et helhetlig hensyn til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av det aktuelle tiltak, og når det tas stilling til om (og eventuelt på hvilke vilkår) tiltaket kan gjennomføres. 2. PLANOMRÅDET. 2.1 Lokalisering og arealbruk Planområdet ligger i Stjørdal kommune, ca. 5 km vest for Stjørdal sentrum. Velvang er en grend i Sørbygda i Skatval. Eiendommene ligger i et landbruks- og friluftsområde med spredt bebyggelse som i hovedsak utgjør bolig- og fritidsbebyggelse. Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1, er en landbrukseiendom på ca. 750 daa bestående av ca. 92 daa dyrka jord, 494 daa skogsareal og ca. 164 daa anna areal, jamfør gårdskart (kilde: nibio.no). Planområdet har en flott beliggenhet ut mot sjøen. Ca. 30 daa av eiendommen benyttes i dag til camping. Et tilsvarende areal benyttes også til camping på tilstøtende eiendom mot vest. Adkomst til området er via fylkesveg 38 ca. 10 km fra E6 ved Kvithammar. Fylkesvegen har i hovedsak fartsgrense km/t og en trafikkmengde på ca ÅDT til Auran og ca. 100 ÅDT videre til Velvang (kilde: Statens vegvesen). Løsmassekart (ngu.no) viser at området i hovedsak har marin strandavsetning, som regel med mektighet over 0,5 meter. Det er ikke kjente forekomster av kvikk leire (jamfør kvikkleirekart ngu.no). Side 2

4 2.2 Planlagte tiltak Område 1. Forlengelse av eksisterende molo inntil 100 meter. I dag er det godkjent 20 båtplasser. Det er foretatt dybdemålinger og undersøkelser av havbunn, som viser fastgrunn ca. 100 meter ut fra eksisterende molo. Område 2. Utvidelse av eksisterende campingplass. En utvidelse på ca. 25 daa er viktig for å sikre videre drift av eksisterende campingplass. Det forutsettes godkjent vann- og avløpsløsning, tilknyttet dagens private brønn og renseanlegg. Ny reguleringsplan vil legge til rette for allmennhetens rett til adkomst og ferdsel til strandsonen og utmarka. Planlagt utbygging er et bidrag i å nå kommuneplanens forutsetning om bærekraftig utvikling av kommunen. Forventet bruk vil ikke være til ulempe for bruken av tilstøtende områder, men en utvidelse av campingområdet vil medføre økt ferdsel. Avsatte området ligger tett inntil eksisterende områder som har sammenfallende bruk, og kan derfor betraktes som utvidelse av eksisterende bruk. I henhold til reguleringsbestemmelser for Velvang Østre Camping kan området benyttes til midlertidige konstruksjoner og anlegg. Tilrettelegging for barn og unge vil skje gjennom opparbeidelse av lekeplass innenfor planområdet etter behov. Foreløpig vurderes planlagte tiltak til ikke å medføre utgifter for kommunen. 2.3 Avgrensing av planområdet Planområdet avgrenses mot reguleringsplan for Velvang Østre Camping. Videre legges plangrensen i de private vegene som skiller teigene østover til tomt gnr. 79, bnr. 4. I sjø tas med areal for småbåthavn / flytebrygge og for på vise sammenhengen mellom landareal og sjøarealet. Side 3

5 Figuren over viser mulig avgrensing av planområdet, markert med svart stiplet strek. 2.4 Eiendommer som omfattes av detaljreguleringen. Planområdet omfatter deler av gnr. 97, bnr. 1, i tillegg til sjøområder. 3. KOMMUNALE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER. 3.1 Lokale forskrifter. Oversikt over lokale forskrifter finnes på Lovdata. Av gjeldende forskrifter vil blant annet følgende bestemmelser kunne komme til anvendelse: Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 32, fredning av Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde. Området ligger vest for planområdet og strekker seg ca. 3 km nordover langs stransonen. Forskrift om fredning av Vikanbukta fuglefredningsområde. Området ligger ca 1 km vest for planområdet og strekker seg inn til Leira industriområde / Storvika. 3.2 Kommunale arealplaner Området som skal reguleres er i kommuneplanens arealdel vist som landbruk-, natur- og friluftsområde (LNFR-område), sjøområde og småbåthavn. Østlige del er utsatt for rasfare. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet vist med svart stipla linje. Side 4

6 Eksisterende camping vest for planområdet omfattes av reguleringsplan 3-023, Velvang Østre Camping, vedtatt I denne reguleringsplanen er arealt i hovedsak avsatt til byggeområde campingplass og med et friluftsområde ned mot strandsona. 4 0-ALTERNATIVET Reguleringsplanen som helhet skal inngå ved vurderingen av konsekvensene. Tiltaket skal vurderes opp mot et 0-alternativ som skal være en beskrivelse av den framtidige situasjonen i tiltaksområdet dersom tiltaket ikke gjennomføres. Null-alternativet er en målestokk for vurderingen av tiltakets forventede konsekvenser. O-alternativet defineres som dagens bruk av arealet til jordbruksproduksjon i tillegg til strandsone og grunt sjøareal. 5 UTREDNINGSTEMA 5.1 Generelt I konsekvensutredningen vil en søke å konsentrere seg om de temaer og problemstilinger som er relevante for det aktuelle tiltaket som tenkes gjennomført. Formålet er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning i planutarbeidelsen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, tiltak kan gjennomføres. Ønsket utbygging kan ikke gjennomføres før det er gitt grunnlag for tiltaket i en detaljplan. Som grunnlag for reguleringsvedtak skal det blant annet utarbeides en planbeskrivelse. I planbeskrivelsen tas inn sammendrag av de mest viktige konklusjonene og anbefalingene som blir gitt i rapportene. Sammendraget vil vise hvordan ulike konsekvenser av gjennomført tiltak vil virke sammen og hvordan ulike tema er vurdert og prioritet i forhold til hverandre. Konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives enten i egen rapport eller som del av Hvert utredningstema er inndelt i tre underavsnitt: Aktuelle problemstillinger (viser temaets hovedspørsmål / hovedutfordring). Vurderinger (oversikt over forhold som tematisk tenkes avklart / vurdert i egen rapport eller som del av planbeskrivelsen). Framgangsmåte (viser hvilke metoder som tenkes benyttet ved innhenting av opplysninger og framstilling av temaet i egen rapport / konsekvensutredning eller som del av planbeskrivelsen). I vurderingen av de planlagte tiltakene ser en på konsekvensene både i planområdet og i influensområdet (påvirkningsområdet) dersom sistnevnte er større enn planområdet, i tillegg til at det gis omtale av eventuelle avbøtende tiltak og effekt av disse. Side 5

7 5.2 Utredningstema NATUR-, KLIMA- OG MILJØFORHOLD Utredningstema Aktuelle problemstillinger Naturverdier. Utvidelse av molo vil Biologisk kunne påverke mangfold. marinbiologien i Vannmiljø. området og ha innvirkning på bunnforholdene. Grunnforhold Havstigning og stormflo Kulturlandskap. Jordvern. Kulturminner. Friluft og rekreasjon. Tilgang til strandsonen. Mulig økt ferdsel i strandsonen og sjøarealer. Grunnen på land og i sjø består i hovedsak av marin avsetning. Kommuneplanens arealdel viser hensynssone for ras- og skredfare i deler av planområdet. Planlagt tiltak vil skje i og nær sjøen. Landbruksområde med gårdsbebyggelse. Området er i kommuneplanens arealdel vist som landbruk-, natur- og friluftsområde. Vurderinger Drøfte naturverdier i sjø og land, vurdere viktigheten av disse. Vurder innvirkning utvidet molo vil ha på bunnforholdene. Vurdere konsekvenser i anleggsperioden og på lang sikt. Det gis en overordnet vurdering av de viktigste geotekniske problemstillingene knyttet til utbyggingen. Vurderinger i henhold til retningslinjer og regelverk for flom og havstigning. Beskrive hoved-trekkene i grønnstruktur. Landform / terrengform, landskapsopplevelse, markante natur- og landskapselement, bevaringsverdige bygg. Det fokuseres på hvordan ulike alternative utbygginger ivaretar jordvernet, og på nær- og fjern-virkning av plassering av ny bebyggelse. Avklare dagens bruk av og tilgang til området i frilufts-sammenheng, med særlig hensyn til strandsonen. Framgangsmåte Konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives i egen rapport (marinbiologisk mangfold). Avklare influensområdet. Innhente relevante opplysninger fra tidligere undersøkelser og fra overordnede planer. Beskrive naturverdier og biologisk mangfold på land, jamfør naturmangfoldloven. Beskrives i egen rapport og som del av Det innhentes overordnet vurdering av geotekniker/geolog. Beskrive tiltakets innvirkning gjennom visualisering (3D) /foto / skissetegninger. Gjennomgang av tilgjengelige datakilder (SEFRAK-informasjon, Askeladden m.m.). Avklare behovet for grunnundersøkelser. Side 6

8 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Utredningstema Adkomst langs land. Trafikk Aktuelle problemstillinger Området har adkomst via eksisterende privat veg fra fylkesveg 38. Vurderinger Se på overordnet vegsystem og avkjøringsløsninger.vurdere parkeringsbehovet. Vurdere mulighet til adkomst for ulike brukergrupper uavhengig av alder og funksjonsevne, spesielt til friområder, brygger og badeplasser. Framgangsmåte Vurdere behovet for detaljkonstruksjon av (vertikal- og horisontalgeometri) over veger innen planområdet. Adkomst fra sjø. Kaianlegg Ønsket utvidelse av molo vil kunne påvirke adkomst fra sjøen. Avklare dagens bruk av og tilgang til området ved ferdsel fra sjøen. Vurdere mulighet til adkomst for ulike brukergrupper uavhengig av alder og funksjonsevne, spesielt til friområder, brygger og badeplasser. Vurdere adkomst ut fra alternative muligheter for plassering av molo. Annen infrastruktur Det legges til rette for tilgang til sommervann. Drøfte virkningen planlagde tiltak vil ha på privat og offentlig infrastruktur. Innhente opplysninger om eksisterende og planlagd offentlig infrastruktur. Vurdere rekkefølgekrav og behov for utbyggingsavtale. ANDRE FORHOLD Utredningstema Aktuelle problemstillinger Vurderinger Framgangsmåte Barn og unge Etablering av friområder vil føre til krav om tilrettelegging for barn og unge, jamfør rikspolitiske retningslinjer. Gi en vurdering av hvordan arealene kan brukes av ulike aldersgrupper og gi muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Side 7

9 Molo Ved utvidelse av moloen må det avklares hva som er ønsket bruk og hvem som er brukergruppe. Gi en vurdering av behovet for avgrensing av bruk og brukergrupper av moloen. Forurensing Eventuell mulighet for forurensing i grunnen må vurderes. Gi en oversikt over tidligere bruk av området. Vurdere risiko for forurensing i grunnen. Vurdere krav til miljøteknisk undersøking og tiltaksplan. Støy Fritidsbebyggelse regnes som støyfølsom bruksformål og støyforholdene må avklares. Vurdere risiko for støy på campingområdet og oppholdsarealer. Kartlegge støykilder og vurdere behov for støyutredning, jamfør retningslinjer i rundskriv T-1442/2012. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) I samsvar med 4-3 i plan- og bygningsloven skal det ved reguleringsplanlegging utarbeides en ROS-analyse. Drøfte hvor stor risiko det er for at uønskede hendelser vil skje i forbindelse med planlagde tiltak. Konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives i egen rapport. Utarbeide ROS-analyse på grunnlag av stikkordsliste. 6. ORGANISERING AV ARBEIDET, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 6.1 Generelt Det ble avholdt møte der kommunen vurderte at ønsket arealdisponering medførte krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger med grunnlag i utarbeidet planprogram. For tiltak og planer som omfattes av bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning, skal det utarbeides melding med forslag til program for utredningsarbeidet. Forslaget skal gjøre rede for tiltak, behovet for utredninger og opplegg for medvirkning. Melding med forslag til program skal sendes på høring til berørte myndigheter / interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn med en frist som ikke settes kortere enn seks uker. Kommune skal, på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette, fastsette program for plan- eller utredningsarbeidet. Etter at Stjørdal kommune har vedtatt planprogrammet skal informasjon sendes de som har gitt innspill til programmet. I henhold til forskriften skal planprogrammet beskrive opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. I planprosessen vil det være aktuelt med samrådsmøte med offentlige instanser, basert på de innspill som kommer inn ved varsel oppstart planarbeid. Etter at planforslaget med konsekvensutredning er sendt kommunen, vil ytterligere informasjon og medvirkning skje når kommunen legger planforslaget ut til offentlig ettersyn. Side 8

10 Som en del av komplett plan utarbeides planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkning, samt forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Nødvendige utredninger for å avklare virkningene av planen / tiltaket vil bli gjennomført i forbindelse med planbeskrivelse, jamfør pbl Komplett planforslag vil blant annet omfatte følgende dokument: Plankart i målestokk 1:1000 Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse, inkludert et sammendrag av konsekvensutredningen / rapportene Konsekvensutredning / rapporter ROS-analyse Illustrasjoner Kopi av mottatte innspill og referat fra samrådsmøter 6.2 Mottatte innspill og kommentarer til disse Etter at forslag til planprogram har vært på høring, gis under dette kapitlet en oversikt over mottatte innspill og kommentarer til disse. 6.3 Viktige milepæler og mulig framdriftsplan. Nedenfor følger listet opp tidspunkt for ulike begivenheter i planprosessen. Mulig framdriftsplan vil være beheftiget med usikkerhet. Møte med Stjørdal kommune Varsel oppstart planarbeid januar 2016 Høring forslag planprogram jan. feb Forslag planprogram oversendes kommunen mars 2016 Vedtak planprogram april 2016 Utarbeidelse av konsekvensutredning april aug Utarbeidelse av planforslag (inkl. planbeskrivelse med sammendrag av KU) aug.- sept Innsending av planforslag sept Planforslag til offentlig ettersyn jan. - febr Planforslaget vedtas i Stjørdal kommune mai Vedlegg til forslag planprogrammet Ingen vedlegg Side 9

Forslag til P L A N P R O G R A M

Forslag til P L A N P R O G R A M Områderegulering av Fagerlia boligområde, Stjørdal kommune. Boligbebyggelse Friområde / friluftsformål Forslag til P L A N P R O G R A M Idrettsanlegg i kommuneplan Nytt boligområde Dato: 13.03.2015 Rev.

Detaljer

Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass

Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass Planprogram med vedtak i Komite Plan. Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass Flyfoto over området. Opphavelig

Detaljer

Detaljregulering av Fåraaunet, Levanger kommune. Fritidsbebyggelse m.m. på gnr. 228, bnr. 2. Forslag til P L A N P R O G R A M. Dato:

Detaljregulering av Fåraaunet, Levanger kommune. Fritidsbebyggelse m.m. på gnr. 228, bnr. 2. Forslag til P L A N P R O G R A M. Dato: Detaljregulering av Fåraaunet, Levanger kommune. Fritidsbebyggelse m.m. på gnr. 228, bnr. 2. Forslag til P L A N P R O G R A M Dato: 15.04.2013 Forslag 15.04.2013 revidert vedtatt Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til P L A N P R O G R A M

Forslag til P L A N P R O G R A M Detaljregulering Statsbygd kirkegård Rissa kommune. Utvidelse av kirkegård Forslag til P L A N P R O G R A M 1 2017-04-07 Forslag planprogram WILWOL JATOFO WILWOL Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert

Detaljer

P L A N P R O G R A M

P L A N P R O G R A M Detaljregulering av Fåraaunet, Levanger kommune. Fritidsbebyggelse m.m. på gnr. 228, bnr. 2. P L A N P R O G R A M Dato: 25.09.2013 Forslag 15.04.2013 Revidert 12.06.2013 Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

«Palestina» Planområde «Staden» Hegramo

«Palestina» Planområde «Staden» Hegramo Planprogram Forslag Detaljregulering av Hegra Bruk, gnr. 228, bnr. 120, 124 m. fl, Stjørdal kommune. Boligetablering «Palestina» Planområde «Staden» Hegramo Flyfoto over området (kilde: Norge i bilder)

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

P L A N P R O G R A M

P L A N P R O G R A M Detaljregulering av Bakken, gnr. 210, bnr. 7 / gnr. 211, bnr.7 i Melhus kommune. Boligutbygging. Forslag til P L A N P R O G R A M 1 2016-03-10 Forslag planprogram Willy Wøllo Jann Fossum Jann Fossum Versjon

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til P L A N P R O G R A M

Forslag til P L A N P R O G R A M Detaljregulering Statsbygd kirkegård Rissa kommune. Utvidelse av kirkegård Forslag til P L A N P R O G R A M 2 2017-06-02 Forslag planprogram etter høring WILWOL JATOFO WILWOL 1 2017-04-07 Forslag planprogram

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Forslag til P L A N P R O G R A M

Forslag til P L A N P R O G R A M Detaljregulering Tørøya gnr. 229, bnr. 11 Levanger kommune. Fritidsbebyggelse Forslag til P L A N P R O G R A M 1 2017-01-31 Forslag planprogram WILWOL JATOFO WILWOL Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

P L A N P R O G R A M

P L A N P R O G R A M Detaljregulering Sødalen, del av gnr. 138, bnr. 1 Kristiansund kommune Kombinert bebyggelse av næring/kontor/tjenesteyting/boliger med tilhørende samferdselsanlegg Forslag til P L A N P R O G R A M FV

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Endring del av reguleringsplan Fredmoen - Svartsøymoen, Støren, Midtre Gauldal kommune.

Endring del av reguleringsplan Fredmoen - Svartsøymoen, Støren, Midtre Gauldal kommune. Endring del av reguleringsplan Fredmoen - Svartsøymoen, Støren, Midtre Gauldal kommune. Oversiktskart, 27.01.16 Støren Oppdragsnr.: 5160538 Versjon: 2 Kort planbeskrivelse ved varsel oppstart detaljplan

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM for Detaljreguleringsplan for del av gnr.59/bnr.1 Hovlandsvegen i Søndre Land kommune

Forslag til PLANPROGRAM for Detaljreguleringsplan for del av gnr.59/bnr.1 Hovlandsvegen i Søndre Land kommune Plan ID: 0536057 Forslag til PLANPROGRAM for Detaljreguleringsplan for del av gnr.59/bnr.1 Hovlandsvegen i Søndre Land kommune 03.10.2016, PML, p. 12256 Nils Kristian Blom, Forord Planinitiativ ble tatt

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE

VEDTATT I KOMMUNESTYRET PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.11.17 PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612 Kristiansand Norge TLF

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Nord-Lenangen TROMSØ Reguleringsområdet Svensby Lyngseidet Reguleringsområdet

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217 Nes kommune 20. oktober 2015 1 Bakgrunn for planarbeidet: Med bakgrunn i inngåtte avtaler med berørte

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

2 062 Boliger Geving boligområde - reguleringsplan

2 062 Boliger Geving boligområde - reguleringsplan Arealavdelingen Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gate 49B 7012 TRONDHEIM Deres ref: Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2014/7460-2 Bård Hubert Gustafson 22.10.2014 Bes oppgitt ved henvendelse 2

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik 11.09.2017 0906 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1879 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Forslag til planprogram konsekvensutredning

Forslag til planprogram konsekvensutredning Forslag til planprogram konsekvensutredning Detaljregulering av område for masseuttak stein, samt utvidelse av eksisterende område for verksted/lager Eiendom Gnr. 13 bnr.4 Adresse Dønnaveien 947 Kommune

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/5389-1 15370/15 08.06.2015

Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/5389-1 15370/15 08.06.2015 Ringerike kommune Areal- og byplankontoret Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/5389-1 15370/15 08.06.2015 SAK/TEMA: Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Møtereferat oppstartsmøte STED: Storgata

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer