3 Menneskeskapt endring 5 Året Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Menneskeskapt endring 5 Året 2006 7 Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 26 Anthon b nilsen

2 3 Menneskeskapt endring 5 Året 26 7 Verdiskaping med mening 9 Resirkulering 13 Eiendom 17 Utdanning 27 Årsberetning 33 Regnskap og noter Anthon B Nilsen 48 Revisors beretning Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning Anthon B Nilsen AS er et selskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. I dag er selskapet engasjert i utvikling og forvaltning av eiendom, utvikling og drift av private skoler samt handel med returpapir som råstoff til papirindustrien. Anthon B Nilsen AS som er 5 prosent eid av private aksjonærer og 5 prosent av en privat stiftelse med humanitært formål har som strategi å være engasjert i forretningsområder som til sammen gir et balansert forhold mellom forretningsmessig vekst og risiko. hovedtall Omsetning Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Finansposter Resultat før skatt 46,6 29,4 24,6-27,8-3,2 631,7 29,7 15, -1,4 4,6 713,4 28,9 14,4-11,6 26, 84,9 59, 36,7-3,6 33,1 878,2 79,4 52,4-13,6 38,8 Egenkapital i %

3 «Hos oss er det aldri tvil om at endringer er menneskeskapt» menneskeskapt endring 26 var et godt år for virksomhetene i Anthon B Nilsen AS. Den innsatsen våre medarbeidere la for dagen, gjorde at vi nådde noen nye merkesteiner på vår langsiktige reise. Reisens mål er riktignok bevegelig en stadig utvikling i vekst og lønnsomhet men veien dit ligger fast: Skape sterke og kreative organisasjoner i tre forskjellige forretningsområder som kan bygge sin virksomhet videre med solid finansiell støtte fra konsernet. Vår eierstruktur gir godt rom for langsiktighet. Vi har tålmodige men krevende eiere som gjør at vi kan utvikle oss «med evigheten som perspektiv». Men samtidig ønsker vi å se resultater av våre handlinger mens vi går. 26 viste at dette er mulig. I ABN Utdanning tok vi skritt som gjorde at vi manifesterte oss som en av de ledende private aktørene i utdanningsmarkedet. I ABN Eiendom viste vi at vi er blant de ledende i markedet for krevende prosjekter, og i ABN Resirkulering styrket vi vår posisjon som en av verdens største frittstående aktører. kollektiv kreativitet og profesjonalitet For oss som er involvert i virksomheter som utvikling av eiendom og private skoler samt internasjonal handel med returpapir, er det menneskene som i sannhet er våre viktigste aktiva. Vi har ingen produksjonsanlegg som serieproduserer varer. Våre virksomheter står hver dag overfor nye utfordringer som krever nye løsninger. Det setter først og fremst krav til kreativiteten og profesjonaliteten til hver enkelt leder og ansatt enten deres virke er å levere utdanning på en mer enga sjerende måte, skape verdier ut av fraflyttede militæranlegg eller finne nye kilder til å tilfredsstille papirindustriens behov for returpapir i Fjerne Østen. Veldig forskjellige oppgaver, men felles for løsningene er at de krever både individuell og kollektiv kreativitet og profesjonalitet. Derfor vil vi i fremtiden intensivere satsingen på å videreutvikle dem som skaper de løsningene vi leverer. Det er vi avhengig av for å sikre at vi fortsatt endrer oss og forbedrer oss. Vi ønsker endring positiv endring. Hos oss vil det aldri være noe tvil om at denne endringen vil være menneskeskapt! Skapt av menneskene som illustrerer denne årsberetningen. tilleggsdimensjon Vi ønsker å forvalte våre virksomheter på en ordentlig og redelig måte. Det kan høres ut som honnørord, men for oss er dette helt grunnleggende verdier. Vi har et ansvar overfor dem som jobber hos oss, dem vi samhandler med og det samfunnet vi er en del av. For oss blir dette ekstra tydelig fordi vår største eier er et legat med et rendyrket samfunnsnyttig formål. Dette er ingen hemsko for vår vekst og utvikling, men det gir oss en tilleggsdimensjon som gir ekstra zmening til det vi driver med. Peder Chr. Løvenskiold Adm. direktør

4 ANTHON B NILSEN AS Peder Chr. Løvenskiold ADM. DIREKTØR FINANS Øivind Brath Ingerø FINANSDIREKTØR ØKONOMI Jan Christian Bøgh ØKONOMIDIREKTØR året 26 Virksomhetene i Anthon B Nilsen-konsernet viste god fremgang også i 26. Driftsinntektene økte med 37,3 millioner kroner, eller 4,4 prosent, til 878,2 millioner kroner. Driftsresultatet økte med 42,8 prosent til 52,4 EIENDOM Knut Halvor Hansen ADM. DIREKTØR RESIRKULERING Philippe Moreau ADM. DIREKTØR UTDANNING ABN UTDANNING AS Lars Eric Onarheim ADM. DIREKTØR NKI GRUPPEN Kaare Frydenberg millioner kroner. Etter netto finansielle poster på minus 13,6 millioner kroner ble resultatet før skatt kr 38,8 millioner kroner. Alle forretningsområdene viste positive resultater i 26. eiendom 26 var et meget godt år for ABN Eiendom. Driftsinntektene i forretningsområdet økte med nesten 64 prosent til 12,5 millioner kroner. Av dette var 6,7 millioner gevinst ved salg av eiendommer. I løpet av året ble det inngått avtaler om kjøp av fire eiendommer. To av disse vil bli brukt som lokaler for skoler som drives av ABN Utdanning. Totalt forvaltet ABN ved utgangen av 26 en bygningsmasse på ca. 115 kvadratmeter. De to største utviklingsprosjektene i porteføljen er fortsatt Vulkan Eiendom ved Akerselva i og Lahaugmoen, nord for. Arbeidet med Vulkan Eiendom som eies sammen med Aspelin-Ramm Gruppen gjorde betydelige fremskritt i 26 og reguleringsplanen for området ble godkjent i løpet av året. Målet er å skape et levende område for kreative virksomheter og byggearbeidene for et «Dansens Hus» ble igangsatt. Det er også prosjektert en ny kulturscene og et senter for matkultur på området. Som et ledd i utviklingen av den tidligere militærleieren Lahaugmoen, ble 34 prosent av eierskapet til eiendommen i løpet av 26, solgt til et investeringsselskap tilrettelagt av ABG Sundal Collier. I løpet av 27 vil ABN Eiendom som utvikler fremme en reguleringsplan for området for å kunne utvikle det til en næringspark. utdanning Aktivitetene i ABN Utdanning bar preg av konsolidering i 26, etter en kraftig vekst gjennom oppkjøp i 25. Driftsinntektene i forretningsområdet steg med 4.4 prosent, til 299,7 millioner kroner. Mot slutten av året ble det brukt betydelige ressurser på å forhandle ferdig en avtale om at Anthon B Nilsen skulle overta skolene og virksomheten i NKI Norsk Kunnskaps- Institutt AS. Avtalen ble signert i januar 27, og fra dette tidspunkt ble Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, Nærings- Akademiet, NKI Fjernundervisning og NKI Forlaget, del av Anthon B Nilsen-konsernet. Overtakelsen av NKI-skolene er et betydelig skritt fremover for utdanningssektoren i ABN. Omsetning vil dobles og ABN Utdanning vil, med NKI, være den nest største leverandøren av privat utdanning i Norge. Kun Handelshøyskolen BI vil være større. Også i et skandinavisk perspektiv vil ABN Utdanning være blant de største leverandørene. resirkulering Utviklingen i forretningsområdet Resirkulering bar preg av at markedet var meget svakt i begynnelsen av året, etter at prisene på verdensmarkedet hadde vist en fallende tendens gjennom hele 25. Omsatt volum i 26 var på linje med 25, men driftsinntektene sank med knappe 7 prosent til 59,1 millioner euro, tilsvarende 476 millioner kroner. Prisene bedret seg gradvis gjennom året og ved inngangen til 27 var markedet sterkt både i volum og verdi. Prognosene peker mot en fortsatt vekst i behov for returpapir og kartong som råstoff i produksjon av papir og forpakningsmaterialer. Dette skyldes ikke minst den økende oppmerksomheten om verdens miljøutfordringer og behovet for gjenbruk av klodens ressurser. Denne utviklingen vil være enda tydeligere når det gjelder gjenbruk av plastmaterialer som utgjør en stor del av søppelbergene i verden. * Fungerer i stillingen mens Marianne Kvello har permisjon. RESULTATUTVIKLING (mill. NOK) OMSETNING (mill. NOK) Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Resultat før skatt

5 verdiskaping med mening For de ansatte i Anthon B Nilsen AS gir det en ekstra mening til arbeidet å vite at halvparten av de resultatene som skapes, ender opp som støtte til gode formål. Dette skyldes at halvparten av aksjene i selskapet eies av et legat som nettopp har som formål å dele ut midler til allmennyttige formål. Grunnkapitalen i legatet er aksjene i Anthon B Nilsen AS. Fra avkastningen på denne kapitalen deles det årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom, og totalt ble det i 26 delt ut mer enn 6 millioner kroner til slike formål. Legatet har sitt eget styre som forvalter legatets midler. en annerledes skole I årets årsberetning for Anthon B Nilsen AS legges det vekt på at det er menneskene i virksomhetene som skaper vekst og utvikling. Innenfor utdanningsområdet blir dette mer enn tydelig. Undervisning er å forme fremtiden, heter det i beretningen, og lærerne spiller en viktig rolle i hvordan den blir. Men noen ganger er ikke selv den beste eller mest motiverte lærer nok. For noen ungdommer er selve skolen et «fremmed territorium» de har et tydelig negativt forhold til. Mange av disse sliter med grunnleg- gende og store atferdsproblemer i forhold til de kjøreregler som gjelder i samfunnet. Kilden til slike problemer kan igjen i veldig mange tilfeller finnes i en oppvekstsituasjon som ikke har gitt dem trygghet til å mestre tilværelsen. For slike elever er ikke et vanlig klasserom og en vanlig klasserytme et tilfredsstillende læringsmiljø. Dette skjønte de ved Jordal skole i en av byens offentlige ungdomsskoler. Ledelsen ved skolen identifiserte en gruppe elever på forskjellige alderstrinn som alle hadde langt over gjennomsnittlig fravær, langt under gjennomsnittlig læringsresultater og en atferd som var til skade for lærere og andre elever. Et felles trekk for gruppen var et oppvekstmiljø preget av rusmisbruk, vold og kriminalitet, dårlige rollemodeller og manglende styring i livet. For denne gruppen måtte det tenkes nytt og annerledes. Derfor ble det opprettet en egen klasse C-klassen for opptil 1 elever med betydelige atferds- og læringsproblemer. For disse ble det laget en uke- og timeplan som hadde som mål å være et langt større bidrag til en helhetlig oppvekstsituasjon enn det en vanlig timeplan kan være eller bedre tilpasset grunnopplæring - som konseptet kalles. Dagene starter med felles frokost for å skape en uformell, sosial arena for bygging av relasjoner og for å tilfredsstille behovet for sunn ernæring. For å stimulere og opprettholde motivasjonen hos elevene, er det videre satt av to dager i uken til praktiske pedagogiske opplegg utenfor skolen. Dette er lagt opp i samarbeid med en sjøskole, ulike bedrifter og andre institusjoner utenfor skolen. I de andre tre dagene i uken blir det lagt vekt på faglig utvikling innenfor basisfag som norsk, engelsk og matematikk. Disse dagene avsluttes med samlinger der det fokuseres på å gjøre elevene flinkere til å kanalisere energi fra negativ atferd til positiv atferd i dagliglivet. Satsingen på C-klassen var et prosjekt som lå langt utenfor rammen av hva skolen kunne få til med sine begrensende midler fra det offentlige. Skolen hadde imidlertid så stor tro på prosjektet at den var villig til å gå nye veier for å skaffe de nødvendige midlene. De markedsførte seg godt i media, og vekket interesse hos mulige private bidragsytere. For fondet som forvalter arven etter Anthon B Nilsen var det åpenbart at C-klassen var et prosjekt preget av engasjement og vyer som passet utmerket til fondets formålsparagraf, og fondet bevilget kr 25 i støtte til prosjektet for 26. Og så blir spørsmålet: Hjelper det å tenke annerledes og finne nye løsninger på gamle problemer? Resultatene av satsingen på C-klassen gir et klart «ja» på det spørsmålet. Fraværet har gått dramatisk ned og elevresultatene tydelig opp og evnen til å mestre hverdagen øker fra måned til måned. En inspirasjon til videre satsing også for medarbeiderne i Anthon B Nilsen.

6 resirkulering Markedet for returpapir var svakt ved inngangen til 26 etter et år med betydelig fall i prisene på verdensmarkedet. Etter en periode med restrukturering av papirindustrien i USA, slo denne bølgen over til Europa i 25 og 26. Produksjonskapasiteten i Europa ble redusert betraktelig i denne perioden, men ny kapasitet og nye markeder er utviklet i Asia. Samlet medførte dette at prisen på returpapir styrket seg gradvis gjennom 26 og nådde ved inngangen til 27 det høyeste nivået på seks år. 1 11

7 ABN Resirkulering omsatte i 26 et volum av returpapir og -plast som var på samme nivå som i 25. Volumet av returplast økte imidlertid med 2 prosent på bekostning av andelen returpapir. På tross av prisstigningen gjennom året, lå gjennomsnittsprisen i 26 lavere enn i 25. Dette førte til at driftsinntektene gikk ned fra 63,5 millioner euro i 25 til 59,1 millioner euro i 26. I norske kroner sank driftsinntektene fra 491,3 millioner til 476, millioner. virksomheten Med klare røtter i tidligere tiders handelsvirksomhet, har ABN utviklet seg til en av verdens største frittstående virksomheter for handel med returpapir. I løpet av året gjorde virksomheten forretninger med innsamlet papir og plast med ca 5 leverandører i 2 land og 15 kunder i 15 land. Strømmen av returpapir og -plast går i det alt vesentlige fra USA og Europa mot Asia. Mot slutten av 26 og i begynnelsen av 27, var det særlig papirindustrien i Kina som tok i bruk ny produksjonskapasitet som ytterligere forsterket denne strømmen. For å kunne operere effektivt i dette globale markedet har ABN et nett-verk av kontorer og samarbeidende selskaper. I tillegg til hovedkontoret i Paris, har selskapet egne kontorer i Nederland, England, Norge, Spania og USA samt joint ventures i Indonesia og Kina. Virksomhetens største konkurransefortrinn er dens markedskunnskap og ekspertise på logistikk og finansiering. I tillegg til handel med returpapir og -plast, driver selskapet en betydelig handel med fiberplater og gulvmaterialer mellom ulike markeder i Europa, Midt-Østen og det Fjerne Østen. fremtiden Totalt er mer enn 55 prosent av verdens produksjon av papir og kartong basert på brukt, innsamlet papir og kartong. Prognosene viser at denne andelen vil øke ytterligere. Med den vedvarende oppmerksomheten om avfallsproblematikk og gjenbruk av klodens ressurser, er det ventet at behovet for returpapir vil øke med 25 prosent frem mot 21. Av de samme årsaker er det ventet at volumet av returplast vil øke enda kraftigere. menneskene i abn resirkulering For en global handelsvirksomhet slik den drives i ABN Resirkulering, er det helt avgjørende å ha medarbeidere med en meget god markedskunnskap både om leverandørmarkedet og kundemarkedet. Oppgaven for disse medarbeiderne er hele tiden å være oppdatert på hvor i verden det kan bli behov for returpapir og hvor slike volumer er tilgjengelig. Det handles globalt, og sammensetningen av medarbeiderne avspeiler dette. Fakta om Resirkulering: anthon b nilsen s.a.s hovedkontor: Paris adm. dir: Philippe Moreau antall ansatte: 2 omsetning: 476 millioner kroner omsatt volum: 6 tonn 12 13

8 eiendom 26 var et meget godt år for ABN Eiendom. Markedet var sterkt og det var høy aktivitet i hele markedet. Leieprisene for kontoreiendommer i sentrale strøk har vist en stigende tendens, og selskapet har hatt liten ledighet i sine eiendommer. Konsekvensen av det gode markedet er imidlertid at også prisene for kjøp av nye eiendommer har vært stigende

9 Fakta om Eiendom: anthon b nilsen eiendom as hovedkontor: adm. dir.: Knut Halvor Hansen antall ansatte: 12 omsetning: 12,5 millioner kroner totalt areal forvaltet: 115 kvadratmeter Driftsinntektene fra eiendomsvirksomheten økte i 26 med 39,9 millioner kroner til 12,5 millioner kroner. I løpet av året kjøpte selskapet fire eiendommer. To av dem skal brukes som lokaler av skoler som drives av ABN Utdanning. Totalt forvaltet ABN ved utgangen av 26 en bygningsmasse på ca 115 kvadratmeter. virksomheten ABN Eiendom er et komplett eiendomsselskap for utvikling, forvaltning og drift av eiendommer. Virksomhetens portefølje består i det vesentligste av næringseiendommer i ulike utviklingsfaser. Porteføljen spenner fra ferdigutviklede kontoreiendommer i sentrum til typiske utviklingsprosjekter som den tidligere Lahaugmoen militærleier. Noen utvalgte utviklingsprosjekter: ABN Eiendom har gjennom tidene vist spesielt gode resultater når det gjelder omdanning av eldre bygningsmasser til arealer som passer for dagens behov. For å skape suksess ut av slike prosjekter har ABN Eiendom alltid lagt vekt på å ha en stab av meget kompetente og kreative medarbeidere. Selskapet definerer seg som en kunnskapsbedrift som leder en prosess fra idé til ferdig utviklet produkt. Filosofien er å være annerledes og bedre enn forventet. Dette kravet har gitt resultater som ombygging av gamle industrihaller til effektive lokaler for kontor og butikkdrift, rehabilitering av en gammel sykkelfabrikk til effektive lokaler for en internasjonal logistikkvirksomhet, forvandling av bygningsmassen på Hadeland Glassverk til en spennende turistattraksjon og, ikke minst, utviklingen av det gamle industriområdet Vulkan ved Akerselva i til en smeltedigel for kunst, kultur og utdanning. fremtiden Selskapet vil fortsette sin satsing på kjøp og utvikling av næringseiendom, enten for videre salg på forskjellige stadier av utvikling eller for å beholde i egen portefølje. Porteføljen forvaltes for langsiktig verdiutvikling, og salg skjer eventuelt for å frigjøre kapital til nye utviklingsprosjekter. De utviklingsprosjektene som vil kreve mest ressurser i 27 er Vulkan, Lahaugmoen, Regnbuen Syd og Tofte Strand. menneskene i abn eiendom ABN Eiendom er ikke blant de største aktørene i sin bransje, men hevder seg godt gjennom å være «annerledes og bedre enn forventet». Denne filosofien setter klare krav til menneskene i virksomheten og den kompetansen de besitter. ABN Eiendom har derfor alltid lagt vekt på å ha et stort mangfold blant sine ansatte, både i alder og faglig bakgrunn. Strukturen er flat, og mest mulig av beslutningene i virksomheten tas av mennesker som sitter nær det enkelte prosjekt. Dette krever medarbeidere med en god blanding av kreative egenskaper, faglig disiplin, og ikke minst må de være selvgående. vulkan Eiendommen eies og utvikles sammen med Aspelin-Ramm Gruppen. I 26 ble reguleringsplanen for eiendommen godkjent med en utvidelse av bygningsmassen fra 16 til totalt 54 kvadratmeter. Prosjektet er krevende og i 26 ble det ansatt en egen daglig leder for Vulkan Eiendom AS. Han vil ha ansvaret for den videre konseptuelle utvikling av området samt for alle sider av utvikling av bygg og infrastruktur. I utvikling av eiendommen har det vært lagt stor vekt på den konseptuelle utviklingen av området. Målet er å skape et levende område for kreative virksomheter. Byggearbeidene på et nytt, nasjonalt «Dansens Hus» har startet, og det prosjekteres en ny kulturscene på området. Det arbeides også med å skape et senter for matkultur på området med mathaller slik vi kjenner dem fra Frankrike og andre europeiske land. I tillegg har ABN ervervet en egen tomt for å utvikle nye lokaler til Westerdals School of Communication. Alt i alt vil området fremstå som en meget attraktiv lokalisering for næringer med et tydelig kulturelt innhold. lahaugmoen Denne tidligere militærleieren ble ervervet i 25 og lagt inn i selskapet Lahaugmoen AS. I løpet av 26 ble 34 prosent av selskapet solgt til et investeringsselskap etablert av ABG Sundal Collier. Som utvikler vil ABN Eiendom fremme et reguleringsforslag for eiendommen i løpet av 27, med det mål å kunne utvikle en næringspark på området. tofte strand Dette er et prosjekt for boliger og nr. 2 boliger på Hurum. Prosjektet tar sikte på å utvikle et boområde på et femti mål stort område som har tilhørt, men ikke vært brukt av Hurum Fabrikker. Tomtearealet er meget attraktivt og parallelloppdrag er utført av to arkitektkontorer for å få frem de aller beste løsningene. Reguleringsplanen er ventet ferdig i 27. regnbuen syd Prosjektet utvikles på den tidligere Dalen Gård. Dette er en 1 mål stor eiendom beliggende ved Regnbuen næringspark i Ski, syd for. Eiendommen ble kjøpt i 26 og vil bli utviklet til næringsformål. Markedsarbeidet pågikk for fullt i annet halvår av 26 og flere interessenter vurderer eiendommen. rådhusgaten/øvre vollgate ABN har i mange år vært eier av en meget attraktiv gård i Rådhusgaten 27 med front mot Rådhusplassen og Akershus festning. Selskapet eier også den tilstøtende bygningen i Øvre Vollgate 7, og ervervet i 26 ytterligere en tilstøtende bygning i Øvre Vollgate 9. Til sammen besitter selskapet mer enn 2 kvadratmeter i dette området. Lokalene i Rådhusgaten er utleid på lange kontrakter til solide leietakere. For lokalene i Øvre Vollgate 7 og 9 er det rom for betydelige oppgraderinger og videre utvikling. ABN/ABNE Eiendom: Rådhusgaten 27 Øvre Vollsgate 7 Øvre Vollsgate 9 Gasmannsvei Eiendom Vulkan Eiendom W-bygget Løvenskioldsgate 1 Regnbuen Syd Sagdammen Lahaugmoen Tofte Strand Sum forretningsområde eiendom Lokalisering sentrum sentrum sentrum Ski Bærum Skedsmo Hurum Type bygg Kontor Kontor Kontor Kombinasjon Kombinasjon / utvikling Råtomt Skolebygg Råtomt Kombinasjon Kombinasjon / utvikling Industri / utvikling Areal kvm ABN/ABNEs eierandel 1 % 1 % 9 % 1 % 45 % 1 % 85 % 9 % 1 % 6 % 1 % 16 17

10 utdanning Aktivitetene i ABN Utdanning i 26 bar preg av en konsolidering av virksomheten i de eksisterende skolene, samtidig som det mot slutten av året ble brukt betydelige ressurser på å forhandle ferdig en avtale om at ABN overtar skolene og virksomheten i NKI Norsk Kunnskaps-Institutt AS. Denne avtalen ble signert i januar 27 og har således ikke innvirkning på tallene for

11 Fakta om ABN Utdanning: anthon b nilsen utdanning as hovedkontor: adm. dir: Lars Eric Onarheim antall ansatte: 244 omsetning: 299,7 millioner kroner antall elever/studenter: 9 nki norsk kunnskaps-institutt as hovedkontor: Bærum antall ansatte: 27 omsetning: 265 millioner kroner (inngår ikke i abn regnskaper for 26) antall elever/studenter: 15 Driftsinntektene i ABN Utdanning økte i 26 med 4,4 prosent til 299,7 millioner kroner. Utviklingen var meget tilfredsstillende for de største og best etablerte skolene, mens resultatet i noen av de mindre enhetene bar preg av at det ble foretatt betydelige endringer i løpet av året. virksomheten ABN Utdanning tilbyr masterprogrammer, bachelorprogrammer og fagutdanninger innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale studier. I tillegg tilbys videregående utdanningsløp. Gruppens filosofi er å erverve sterke merkevarer og gi disse rom og støtte til å utvikle seg både pedagogisk og kommersielt. Ved utløpet av 26 drev ABN Utdanning syv utdanningsinstitusjoner: Berghs i Stockholm og Westerdals, Bjørknes, Treider, Utdanningshuset, NISS og Humanistisk Akademi i Norge. fremtiden I januar 27 inngikk Anthon B Nilsen AS en avtale om å overta NKI Norsk Kunnskaps Institutt AS, som driver skolene Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH), NæringsAkademiet og NKI Fjernundervisning. I tillegg omfatter virksomheten NKI Forlaget som primært utgir lærebøker og kursmateriell. Med overtakelsen av NKI-skolene oppnår ABN en langt sterkere posisjon i markedet for privat utdanning. Ikke minst gjelder dette i det voksende markedet for nettbasert utdanning. Totalt sett vil skolene i ABN Utdanning i 27 ha ca. 25 studenter på heltid og deltid. Dette gjør virksomheten til den nest største private leverandøren av utdanning i Norge. Også i et skandinavisk perspektiv har ABN Utdanning posisjonert seg som en av de ledende private aktørene. ABN Utdanning vil satse videre på å utvikle skoler for praksisnær utdanning og effektive opplæringsprodukter for bedriftsmarkedet. Det er selskapets mening at både den demografiske og den teknologiske utvikling gir gode muligheter for aktører som kan tilby personlig, relevant og profesjonell utdanning gjennom flere kanaler. «Det er vanskelig å tenke seg en type virksomhet der de ansatte har større betydning for resultatet enn nettopp i undervisning» menneskene i abn utdanning Det er vanskelig å tenke seg en type virksomhet der de ansatte har større betydning for resultatet enn nettopp i undervisning. De ansatte er lærerne som skal engasjere og motivere elevene til læring. De skal følge elevene gjennom utdanningsløpet og sørge for at de erverver seg den kunnskap og de ferdigheter de trenger for å mestre de jobbene de går til. Undervisning er en ytterst personlig «leveranse» og i ABN Utdanning legges det stor vekt på å gjøre undervisningen personlig, relevant, målrettet og profesjonell. Undervisning er å forme fremtiden og de ansatte i ABN Utdanning spiller en viktig rolle i å bestemme hvordan den blir. 2 21

12 22 23

13 Lærestedene i ABN Utdanning: westerdals school of communication Skolen er delt inn i fem linjer: Art direction, tekstforfatter, film og TV, grafisk design og eksponeringsdesign. Disse utdanningene representerer forskjellige fagområder som krever spesiell kompetanse, men de deler en helt grunnleggende målsetting, nemlig å forstå og anvende de prinsipper som ligger til grunn for strategisk kommunikasjon. Dette krever at elevene får utdanning i hele kommunikasjonsprosessen, dvs. å analysere en situasjon og lage relevante strategier, utforme slagkraftige ideer, gjennomføre ideene og presentere disse. Westerdals er basert i. berghs school of communication Berghs tilbyr ett- og toårig diplomutdanning for områdene art director, tekstforfatter, grafisk design, script forfatter, prosjektleder og produksjonsleder samt markedskommunikasjon. I tillegg tilbys et omfattende kursprogram av kortere varighet for alle spektre innenfor kommunikasjon og media. Kursene retter seg på den ene siden mot dem som ønsker en introduksjon til de ulike fagområdene, og på den andre siden mot de som har jobbet noen år og som vil oppdatere seg faglig. Berghs er basert i Stockholm. treider Merkenavnet Treider favner i dag to skoler: Treider Privatskole er en videregående skole med spennende tilbud og mange valgmuligheter innenfor utdanningsprogrammet for studiespesialisering. Dette gir generell studiekompetanse etter fullført og bestått 3-årig utdanning. Skolen har spesiallinjer for realfag, performing arts og sportsgrener som fotball og håndball. Skolen holder til i. Treider College er en moderne fagskole med studietilbud innen reiseliv, administrasjon og salg/service. Skolen tilbyr yrkesrettet utdanning som fører studentene raskt ut i arbeid etter endte studier. Treider College driver sin virksomhet i og Skien. bjørknes Merkenavnet Bjørknes omfatter i dag to skoler: Bjørknes Privatskole har skoler i og Ålesund og har et bredt fagtilbud innenfor studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Skolens elever avlegger eksamen som privatister i alle fag. Bjørknes College har de senere år utviklet sine tilbud med internasjonalt rettede programmer på høyskole- og universitetsnivå innenfor medisin, sykepleie, fysioterapi, media og internasjonale studier. Disse programmene tilbys i tett samarbeid med utenlandske læresteder. I tillegg har Bjørknes College det siste året utarbeidet og fått godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) egne høyskolestudier med rett til å gi studiepoeng. Dette omfatter medisin grunnfag, medier og kommunikasjon og praktisk filosofi. Bjørknes College har også en egen rådgivningstjeneste for studenter som vil studere i utlandet. humanistisk akademi Humanistisk Akademi er et kompetansesenter for ledelse- og organisasjonsutvikling, og bruker filosofi og etikk som verktøy for å hjelpe aktører i arbeidslivet til å møte nye krav og forventninger. Programmene omfatter temaer som dilemmatrening, verdinavigasjon, dialogtrening og coachingens filosofi, og benyttes av blant annet Statoil, Orkla, DnB NOR og kommune. Medarbeiderne i Humanistisk Akademi er aktive og synlige i norsk offentlighet som forfattere og deltakere i mediedebatter. niss nordisk institutt for scene og studio NISS omfatter de tre skolene Norsk Lydskole, Film og TV-akademiet og Kunstfagskole. Disse skolene tilbyr hovedsaklig toårige yrkesrettede utdanninger og dekker så å si alle aspekter av de kunnskaper som må erverves for å kunne arbeide innen scene og studio, film og kunstfag. Det tilbys også halvårige utdanninger innenfor frisør, make-up og spesialeffekter, av ett semesters varighet. I tillegg tilbys det en rekke kortere kurs innenfor alle disse fagområdene. utdanningshuset Utdanningshuset tilbyr korte, yrkeskvalifiserende utdanningsløp til privatpersoner og kompetansehevende tjenester til bedrifter og offentlige virksomheter. Kursene kan tas på dagtid eller kveldstid over ett eller to semestre og tilbys på 19 studiesteder rundt i landet. Særlig innenfor områdene medisinsk sekretær og advokatsekretær har Utdanningshuset en ledende posisjon. norges informasjonsteknologiske høgskole Skolen tilbyr et bredt utvalg av studiemuligheter innenfor informasjonsteknologi og spilldesign på bachelor- og masternivå. Innenfor bachelor-studiet kan studentene velge fordypning innen e-business, webutvikling og webprogrammering samt spilldesign og programmering. Skolen holder til i lokaler sentralt i. næringsakademiet NæringsAkademiet er en fagskole som tilbyr mer enn 3 forskjellige studier og kurs av ulik varighet. Undervisningen drives i 11 byer rundt i Norge. Utdanningsprogrammene spenner fra ledelse, markedsføring og økonomi til interiør, design og reiseliv. Studiene har en fleksibel oppbygging og legger stor vekt på å være praksisnære gjennom et omfattende samarbeid med bedrifter og organisasjoner i næringslivet. De aller fleste utdanningsprogrammene i NæringsAkademiet er godkjent som fagskoleutdanninger av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). nki fjernundervisning Det unike ved de studiene som tilbys gjennom NKI Fjernundervisning, er at de tilbys som klassisk korrespondansekurs eller i stadig økende grad som nettbasert undervisning der Internett brukes både til oppgaveløsning og kommunikasjon med lærer og andre studenter. Noen studier tilbys som en kombinasjon av fjernundervisning og klasseromsundervisning og tilbudet totalt spenner fra universitets- og høyskolestudier til yrkesrettede studier og bedriftsintern opplæring

14 26 27

15 årsberetning Virksomhet Anthon B Nilsen AS er et selskap med en 127 år lang historie. I dag er selskapet engasjert i handel med returpapir som råstoff til papirindustrien, utvikling og forvaltning av eiendom samt drift av private skoler. Utdanning og Eiendom driver i det alt vesentlige sin virksomhet i Norge. Handel med retur papir er en meget internasjonal virksomhet og denne forretningsenheten har sitt hovedkontor i Paris. Hovedtrekk Anthon B Nilsen konsernet viste god fremgang i 26. eiendom: Virksomheten har oppnådd et godt resultat og utvidet sin portefølje av utviklingsprosjekter. utdanning: Skolenes studietilbud er styrket. Resultatet er noe lavere enn i 25. En overtagelse av NKI ble fremforhandlet før nyttår og innebærer at ABN s omsetning innen utdanning vil bli tilnærmet fordoblet i 27. resirkulering: Etterspørselen har vært stabil, men til tross for gradvis bedre priser gjennom året, opplevde virksomheten et vedvarende press på driftsmarginene. Økonomisk utvikling Anthon B Nilsen konsernet hadde i 26 en samlet omsetning på 878,2 mill. kr, en økning på 4% fra 25. Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde 79,4 mill. kr mot 59 mill. kr i 25. Driftsresultatet (EBIT) ble på 52,4 mill. kr i 26, en økning med 43% fra 25. Netto finansposter var -13,6 mill. kr, sammenlignet med -3,6 mill. kr i 25. Konsernets resultat før skatt var 38,8 mill. kr, sammenlignet med 33,1 mill. kr for året 25. Morselskapet Anthon B Nilsen AS (ABN) hadde i 26 en omsetning på 33,6 mill. kr, sammenlignet med 28 mill. kr året før. Driftsresultatet (EBIT) ble 1,6 mill. kr, sammenlignet med 5,8 mill. kr i 25. Netto finansposter ble 71,3 mill. kr, sammenlignet med 33,2 mill. kr i 25. I 26 inngår utbytte fra datterselskaper i finanspostene med 45 mill.kr. Resultat før skatt ble 81,9 mill. kr, sammenlignet med 39 mill. kr i 25. Kaptialforhold og finansiell risiko Konsernet foretok betydelige investeringer innen eiendom gjennom året. Samlede besluttede investeringer utgjorde ca. 11 mill. kr. Samtidig ble det solgt eiendommer for ca. 26 mill. kr. Konsernets totalbalanse var 1.13,8 mill. kr pr. 31. desember 26, mot 962,3 mill. kr året før. Egenkapitalen var på 311,8 mill. kr, som gir en egenkapitalandel på 28 %. Netto rentebærende gjeld var 391 mill. kr, og som i andel av egenkapital ( gearing ) utgjør 125 %. Konsernets likviditetsbeholdning var 183,4 mill. kr pr. 31. desember 26. I henhold til regnskapslovens 3-3, bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 26 er utarbeidet i samsvar med dette. Konsernet er utsatt for valutarisiko innen forretningsområdet Resirkulering, hvor en stor andel av salg skjer i amerikanske dollar, mens kjøp skjer i Euro. Denne risikoen reduseres løpende gjennom kjøp av sikringsinstrumenter. Konsernets gjeld er i hovedsak rentesikret på lange kontrakter, slik at endring i rentenivå har mindre effekt på selskapets løpende renteutgifter. Konsernets likviditetsplasseringer har lav kredittrisiko gjennom plasseringer i bank eller rentefond med kort løpetid. Forretningsområdene resirkulering: Selskapet kjøper returpapir og returplast i egen regning hovedsakelig fra europeiske avfallsselskaper og selger til papir- og plastprodusenter i Europa og Asia. Selskapet fører ikke eget lager. Selskapet trader også diverse tre- og papirbaserte produkter. Virksomheten innenfor Resirkulering drives av Anthon B Nilsen S.A.S. (ABN S.A.S.), et selskap der ABN eier 9 % og adm. direktør Philippe Moreau eier 1 %. Selskapet har hovedkontor i Paris, med kontorer i Belgia, England, Spania og Norge samt joint venture i USA, Indonesia og Kina. Selskapet er verdens største uavhengige aktør for kjøp og salg av returpapir som råstoff til papirindustrien. En generelt høy økonomisk vekst i hele verden de siste fem årene har gitt en god uttelling for råvarebasert industri. Verdens kartong- og papirindustri opplever imidlertid fortsatt overkapasitet og svak lønnsomhet. Markedet for returpapir var svakt ved inngangen til 26, men både etterspørsel og priser styrket seg gradvis gjennom året. Sesongvariasjoner i tilgang gjør imidlertid at markedet fortsatt er relativt utforutsigbart. Den asiatiske papir- og kartongindustrien fortsetter sin kapasitetsvekst og etterspør stadig større volum av returfiber fra USA og Europa for å dekke sitt råvarebehov. Denne trenden forventes å fortsette, og ABN S.A.S. har oppnådd en sterk posisjon innen dette markedet. Samlet omsatt volum av returpapir og returplast utgjorde 6. tonn i 26, et nivå på linje med foregående år. Returplast tok imidlertid en større andel av det totale volumet enn i 25. Omsetning av trefiberplater hovedsakelig fra Polen til Midt-Østen viser også fremgang. ABN S.A.S. oppnådde en omsetning på 476 mill. kr i 26. Den vanskelige markedssituasjonen medførte lav dekningsmargin, og resultatet for 26 er preget av dette. Selskapet har en meget solid balanse og god likviditetsreserve, som er en betydelig styrke i dagens markedsbilde. utdanning: ABN Utdanning er en av Skandinavias større leverandører av privat, etter-gymnasial utdanning og kursvirksomhet. Gjennom sine utdanningsinstitusjoner tilbyr virksomheten master programmer, bachelor programmer, fagskolediplomer i karriereorienterte disipliner som kommunikasjon (media, TV, lyd, reklame og design), journalistikk, reiseliv, kontoradmini-strasjon, jus, økonomi, helse, frisør, makeup, musikk, skuespiller og andre relaterte fagyrker. I tillegg tilbys en rekke kurs av kortere og lengre varighet innen overnevnte områder. ABN Utdanning tilbyr også videregående utdanningsløp. Over 9 personer deltok på studier og/eller kurs i regi av ABN Utdanning i 26. Virksomheten drives gjennom følgende utdanningsinstitusjoner; Bjørknes, Treider, NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio), Humanistisk Akademi, Utdanningshuset, Westerdals School of Communication samt Berghs School of Communication i Sverige. ABN Utdanning legger bak seg et fremgangsrikt år. Virksomhetens samlede omsetning ble 299,7 mill. kr, en økning på 12,6 mill. kr, eller 4 prosent, fra 25. Mot slutten av 26 ble det oppnådd enighet med NKI Norsk Kunnskaps-Institutt AS, om at Anthon B Nilsen overtar NKI s virksomhet. Denne omfatter NæringsAkademiet, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole samt NKI Fjernundervisning og NKI Forlaget. Skolene i NKI -gruppen har hatt svake økonomiske resultater de seneste årene, men en rekke tiltak er gjennomført for å sikre bedre lønnsomhet i fremtiden. Med ytterligere forbedringstiltak og forsterket markedsfokus er det styrets oppfatning at NKI-skolene har et godt potensial, for videre positiv utvikling. Avtalen mellom NKI og Anthon B Nilsen ble gjennomført Dette betyr at konsernets omsetning innenfor privat utdanning vil bli tilnærmet fordoblet i 27 fra 299,7 mill. kr til ca. 57 mill. kr. eiendom: Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABN Eiendom) er et eiendomsselskap med kompetanse og aktivitet innen eiendomsutvikling, forvaltning og drift. Selskapet eies med 9 % av Anthon B Nilsen AS og 1 % av daglig leder Knut Halvor Hansen. ABN Eiendom konsentrerer seg hovedsaklig om utvikling og eierskap av næringsbygg i regionen. Virksomheten omfatter kontor, undervisnings- og kulturbygg samt kombinasjonsbygg, lager og industribygg. Samlet areal av heleide og deleide bygg utgjør ca m

16 ABN Eiendom har flere, større næringsområder under utvikling: a) vulkan Eiendommen, som ligger langs Akerselva, eies sammen med Aspelin-Ramm. Nytt reguleringsforslag for tomten ble godkjent av kommune og muliggjør en økning av bebygget areal fra 16. m 2 til 54.4 m 2. Hovedmålsettingen med utviklingen av området er å lage en smeltedigel av næring og kultur og ta en markant plass i den «kreative» akse som kjennetegner området rundt Akerselva. En viktig milepæl i denne ambisjonen ble nådd i 26 gjennom avtale med Dansens Hus om oppgradering av Maskinverkstedet (3.3 m 2 ) til Nasjonal Scene for Dans. b) lahaugmoen Eiendommen er en tidligere militærleir på totalt 285 mål og ligger nær E6 ved Hvam-krysset (Olavsgaard). Bygningsmassen utgjør 3. m 2, hvorav 8% er utleid på kortsiktige kontrakter. En omfattende reguleringsprosess i samarbeid med Skedsmo kommune pågår. Planen er å utvikle området til næringsformål, samt offentlig virksomhet. Området har betydelige kvaliteter, både areal-, topografi- og kommunikasjonsmessig. I august 26 ble 34% av prosjektet Lahaugmoen AS solgt til en investeringsgruppe satt sammen av Sundal Collier. En gevinst ved salget på 34 mill. kr fremkommer ikke i resultatregnskapet da selskapet fortsatt konsolideres inn. c) regnbuen syd Våren 26 ble Dalen Gård ervervet, i dag betegnet som Regnbuen Syd et næringsområde på 17 mål ved Ski. Området er regulert til industri, og flere mulige brukere har meldt sin interesse for området. I tillegg til disse eiendommene har ABN en rekke andre eiendommer: abn-kvartalet: ABN eier Rådhusgaten 27 og Øvre Vollgate 7, samt Øvre Vollgate 9 i samme kvartal, hvorav sistnevnte bygg ble ervervet i 26. løvenskiolds gate 1: Ble ervervet i 26. Bjørknes er leietager. w-tomten: ABN inngikk i 26 avtale om erverv av en tomt på Vulkan, hvor det planlegges et nytt skolebygg for Westerdals School of Communication. Konsernets eiendomsmasse er, med unntak av Lahaugmoen, nær 1% utleid, og det forventes ingen større ledighet i 27. ABN Eiendom hadde (inkludert Morselskapets eiendomsmasse) i 26 en omsetning på 12,5 mill. kr og oppnådde et godt resultat. abn investor Selskapet forestår finansielle investeringer innen ABN konsernets forretningsområder. ABN Investor overtok i 26 1% av Gasmannsvei Eiendom KS, først ved erverv av Morselskapets eierandel, og deretter oppkjøp fra andre eiere. Gasmannsvei Eiendom KS et avansert kombinasjonsbygg på 23. m 2. Bygget er fullt utleid. ABN Investor har også deltatt med kapital i et eiendomssyndikat (ledet av ABN), som har investert i 3 leilighetsgårder i Warszawa, Polen. Ansatte og miljø Gjennomsnittlig antall årsverk i 26 var 274 i konsernet, og 7 i Morselskapet. Arbeidsmiljøet anses som godt, og sykefraværet er lavt. Det er ikke registrert ulykker eller skader. Konsernet forurenser ikke det ytre miljø. Selskapets målsetting er å praktisere likestilling mellom kvinner og menn ved ansettelser og valg av styremedlemmer. Morselskapets styre består pr i dag av 1 kvinne og 5 menn. Det henvises for øvrig til årsberetningene for de respektive datterselskaper. Disponering av resultat Morselskapets årsresultat etter skatt på kr foreslås disponert som følger: Avsatt til utbytte kr 1 Overført til annen egenkapital kr Sum kr Morselskapet har kr i fri egenkapital pr. 31. desember 26. Utsikter Utsiktene for konsernets virksomhetsområder er gode, men konsernets resultat for 27 forventes å bli svakere enn i 26. Dette har sammenheng med betydelige utviklingskostnader i løpende eiendomsprosjekter samt restruktureringskostnader som en følge av overtagelsen av NKI s virksomheter. Innen forretningsområdet Resirkulering starter året 27 med økende volum og god resultatvekst. Året forventes å bli noe bedre enn 26. Innen forretningsområdet Utdanning forventes god etterspørsel etter de fleste av skolenes studietilbud og et noe bedre resultat for den tidligere skoleportefølje. NKI-virksomhetene har vist svak lønnsomhet de siste årene, og de restruktureringstiltak som er iverksatt vil ikke få full effekt i 27. I tillegg vil restruktureringskostnader belaste regnskapet. Samlet innebærer dette et svakt resultat for forretningsområdet Utdanning i 27. Innen forretningsområdet Eiendom er ledigheten i egne bygg meget lav, og det forventes stabile leieinntekter. Det arbeides med flere utviklingsprosjekter, som innebærer store utviklingskostnader. Det er ikke forutsatt salg av noen prosjekter i 27, og til tross for forventet vesentlig verdiskapning vil regnskapsmessig resultat for forretningsområdet Eiendom derfor bli svakere i 27. Samlet forventer styret en positiv utvikling for konsernet. d) tofte strand (tomt ved hurum papirfabrikk) Det arbeides med en reguleringsplan for tomten som har tilhørt, men ikke vært brukt av Hurum Fabrikker. Ambisjonen er å utvikle et boligprosjekt preget av de særegne kvaliteter som området kan tilby; som båthavn, nærhet til fjorden og naturen. Reguleringsplanen forventes innlevert i løpet av høsten 27. e) hvam Våren 25 vant ABN Eiendom, i sterk konkurranse, et oppdrag om å bygge og forestå utleie av et kombinasjonsbygg (lager og kontor) for Hitachi Power Tools Norway AS et datterselskap av japanske Hitachi. Tomt ble ervervet på Hvam. Bygget ble oppført våren 26 og overlevert i september i henhold til tids- og kostnadsbudsjett. Prosjektet ble syndikert i kapitalmarkedet gjennom Pareto Private Equity ASA og er således solgt ut av selskapet. ABN Eiendom forestår fortsatt driften av bygget., 18. april 27 Karl-Olaf Nysterud Styrets leder Einar James Joys Styremedlem Marit Reutz Styremedlem Lars Andreas Buer Styremedlem Arne Giske Styremedlem Gunnar Grette Styremedlem Peder Chr. Løvenskiold Administrerende direktør 3 31

17 karl nysterud (66) Medlem av styret siden 199 styreleder og siden fra 24.Utdannet sivilingeniør fra NTH (nåværende NTNU) med tilleggsutdannelse fra NHH og IMI. 3 års erfaring fra elektroteknisk industri bl.a. som adm. dir. i National Industri og National Elektro, samt viseadm. dir. i EB og ABB. Adm. dir. i Teknologibedriftenes Landsforening i en tiårs periode. Fra 26 også styreleder i HR Partner Norge. lars buer (62) Medlem i styret fra 2. Har i mange år arbeidet med utdanning, dels som rådgiver for regjeringen og seksjonssjef i Nordisk Ministerråd på 7-tallet og leder av det regjeringsoppnevnte etter- og videreutdanningsutvalget (Buer-utvalget) på 9 tallet. Rådgiver i LO og konsernsjef og styreleder i Volvo AB fra 1983 til Deretter seniorrådgiver og styreformann i Carta Booze Allen & Hamilton Norge AS og partner i Saga Corporate Advisors AS. Styreerfaring bl.a. fra BI, NCC Norge, DnB og A- Pressen. einar joys (73) Medlem av styret siden 199, styreleder Advokat H MNA. Advokatpraksis. Lang erfaring som leder innen ulike bransjer bl.a. som adm. dir. i Det norske Oljeselskap AS, adm. dir. i Den norske Amerikalinje, adm.dir. i Vinmonopolet samt adm. dir. for Anthon B Nilsen AS fra 1994 til 2. Har hatt en rekke styreverv, sist som styreformann i Scandinavian Beverage Group Skandinavias nest største importselskap for vin og brennevin. marit reutz (55) Medlem av styret fra 24. Siviløkonom. Ansvarlig for ledelses- og organisasjonsutvikling i Telenor Norden. Bred erfaring fra stillinger i ulike bransjer, bl.a. bank, fylkeskommunal virksomhet i Troms og Telenor Bedrift. Har også erfaring fra styreverv i privat og offentlig sektor, bla. fra Statoil, Norges Forskningsråd, Norges Handelshøyskole, Nasjonalbiblioteket og Riksteatret. gunnar grette (71) Medlem av styret siden 2. Advokat H MNA og partner i Advokatfirmaet Grette DA, som har sitt tyngdepunkt på det forretningsmessige og forretningsjuridiske område. Grette har bred erfaring fra styrearbeid innen industri, handel og tjenester, bla. som styreformann i Frank Mohn AS og leder av bedriftsforsamlingen i ABB Norge AS. Han er formann i Reidar og Gunnar Holst Legat. arne giske (5) Medlem av styret siden Konserndirektør og CFO i Veidekke ASA. Utdannet siviløkonom fra BI og MBA fra University of Wisconsin. Bred arbeidserfaring fra EB og ABB fra , de siste 5 årene som viseadm. dir. / CFO for ABB Norge og ABB Oil & Gas. Generalsekretær i Skiforeningen fra

18 regnskap Anthon B Nilsen AS - RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Leieinntekter Gevinst ved salg av eiendom Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Note Innkjøpte varer og tjenester Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader 3,15 5,6, Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader ( ) ( ) Utbytte fra datterselskap Andre finansinntekter Resultatandel i tilknyttet selskap Andre finanskostnader Netto finansposter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) Skatter 18 ( ) ( ) Ordinært resultat Herav minoritetsinteresser 2 ( ) ( ) Årets overskudd Overføringer og disponeringer Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital Sum Avgitt konsernbidrag 34 35

19 Anthon B Nilsen AS - BALANSE PR 31. DESEMBER Anthon B Nilsen AS - BALANSE PR 31. DESEMBER EIENDELER Note Egenkapital og gjeld Note Immaterielle eiendeler Goodwill Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre og inventar Andre anleggsmidler Aktiverte kostnader 5 6,17 7, Innskutt egenkapital Aksjekapital (12.4 aksjer a kr. 7 4) Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital 19, Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Lån til datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Varer Varebeholdning Prosjekt under utførelse Fordringer Kundefordringer Kortsiktige fordringer konsernselskap Andre fordringer , Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld konsernselskaper Øvrig Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kreditinstitusjoner Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld 3, , Investeringer Markedsbaserte verdipapirer Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bankinnskudd og lignende, 18. april Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Karl-Olaf Nysterud Styrets leder Einar James Joys Styremedlem Marit Reutz Styremedlem Lars Andreas Buer Styremedlem Arne Giske Styremedlem Gunnar Grette Styremedlem Peder Chr. Løvenskiold Administrerende direktør 36 37

20 Anthon B Nilsen AS - KONTANTSTRØMoppstilling Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper (13 17) ( ) ( ) (3 9 ) (24 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (9 85 ) ( ) ( ) ( ) (16 ) ( ) ( ) (1 94 ) (1 ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter Resultatandel i tilknyttet selskap Tap/(gevinst) salg av driftsmidler Avskrivning driftsmidler/aktiverte kostnader Tap/(gevinst) salg aksjer Gevinst ved salg av tilknyttet selskap Nedskrivning anleggsaksjer (tilbakeført) Endring av varer/prosjekter under utførelse Endring kortsiktige fordringer Endring pensjoner Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensninger Netto likviditetsendringer fra driften Utbetalinger av langsiktig fordringer Innbetaling på langsiktige fordringer Utbetalinger ved kjøp aksjer i datterselskap Innbetaling ved salg aksjer i datterselskap Utbetalinger ved kjøp andre anleggsaksjer Utbetalinger ved kjøp i tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg i tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg andre aksjer Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetaling lån datterselskap Innbetaling lån datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringer Økning langsiktig gjeld Nedbetalt på langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Innbetaling av egenkapital fra minoriteten Nytt datterselskap i utlandet Netto fra finansaktiviteter Netto endring kontantstrøm Likvider 1.1 Likvider nye datterselskap Likvider Spesifikasjon av likviditetsbeholdning Kontanter og bankinnskudd ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (37 69) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (5 ) (1 341) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (685 92) ( ) ( ) ( ) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resultat og finansielle stilling når morselskapet og datterselskapene betraktes som én økonomisk enhet. Konsernregnskapet bygger direkte på regnskapstallene for nevnte selskaper og dekker perioden 1. januar desember. Øvre Vollgate 9 AS og Løvenskioldsgate 1 AS er konsolidert inn fra oppkjøpstidspunktet. Ved konsolideringen er alle interne resultat- og balanseposter eliminert. Elimineringen av aksjer i datterselskaper er basert på oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at aksjene elimineres mot bokført verdi av egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Vurdering og klassifisering i eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Avdrag på lån med forfall innen et år er inkludert i langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Resultatregnskapet for utenlandske datterselskaper er omregnet til gjennomsnittskurs, mens balanseposter er omregnet til dagskurs. Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Kursene som er benyttet er henholdsvis SEK 87,2 og EUR 8,51 som gjennomsnitt i 25 og SEK 91,12 og EUR 8,238 pr Leieinntekter Leieinntekter forskuddsfaktureres og periodiseres over leieperioden. Felleskostnader faktureres á konto gjennom året og avregnes etter åres slutt. Netto felleskostnader er oppført som driftskostnad inntil endelig avregning foreligger. Offentlige tilskudd Selskaper i konsernet har mottatt statstilskudd vedrørende undervisning. Goodwill Merverdier ved oppkjøp av nye datterselskaper som ikke kan henføres til bestemte eiendeler, er oppført som goodwill. Goodwill avskrives over antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler Forretningseiendommer og driftsløsøre avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke, men nedskrives ved forventet varig verdifall. Aktivering av kostnader på leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid og kostnadsføres som leiekostnad Investering i datterselskap og tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er i morselskapet bokført etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt i morselskapet. I konsernregn-skapet er tilknyttede selskap bokført etter egenkapitalmetoden. Investering i andre aksjer Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Pensjonsmidler Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på midlene samt aktuarmessige forutsetninger om dødlighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi fratrukket pensjonsforpliktelsene i balansen. Endringer i forpliktelsene som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over minimum antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avviket ved årets begynnelse overstiger 1% av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonskostnader knyttet til innskuddsbasert tjenestepensjon, er ikke fondsbasert og kostnadsføres løpende i henhold til mottatte fakturaer. Pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelse finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Uopptjent inntekt Uopptjent inntekt knytter seg til semesteravgifter for våren 27 som er fakturert før årsskiftet. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skat-tekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er oppført etter en individuell vurdering. For konsernet er det enkelte selskap vurdert for seg. For konsernets norske selskaper er utsatt skatt og utsatt skattefordel presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likviditetsplasseringer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer